Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9"

Transkript

1 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451

2 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold Akustisk indeklima Akustiske begreber Lovkrav Gode akustiske huskeråd Gyproc Håndbog 9

3 Teknik / Rumakustik / Akustisk indeklima Akustisk indeklima Akustik er blevet en vigtig faktor i nutidens byggeri og i dag skal de akustiske forhold projekteres under fuld hensyntagen til lokalernes og bygningernes anvendelsesområde. Bygherrer og arkitekter stiller i stigende grad krav til det æstetiske udseende og har ønsker om fleksible designløsninger. Det betyder at kravene til byggematerialernes egenskaber i dag er meget komplekse, men det behøver løsningerne ikke at være. Gyptone Akustikløsninger findes i mange forskellige designmønstre og montageformer som kan anvendes på forskellig vis, og der findes således et bredt udvalg af løsninger til såvel akustiklofter som akustikvægge. Gyptone Akustikløsninger er udviklet til at imødekomme nutidens krav og ønsker. Hvad er god akustik? God akustik er til stede, når brugerne af et givent rum ikke føler ubehag eller gener under normale brugsforhold. For at der kan opnås en god akustik er det vigtigt, at der foretages en analyse af rummets/bygningens udformning, indretning og anvendelse. Denne analyse kan sammen med en egentligt projektering udføres af en professionel akustiker eller en anden fagmand som besidder den nødvendige viden på området. Desværre sker det ofte, at man først efter at rummet/ bygningen er taget i brug, erfarer at de akustiske forhold er utilstrækkelige. I sådanne tilfælde bliver det ofte kompliceret og uforholdsmæssigt dyrt at gennemføre forbedrende foranstaltninger. Dokumenterede løsninger Gyproc har gennem en årrække udført et stort antal akustiske målinger inden for bl.a. undervisningssektoren. Målingerne er gennemført i brugsklare rum, dvs. rum som er færdigmonteret og indrettet med inventar og møbler. Målingerne giver med andre ord det sande billede af rummets akustik under de faktiske forhold. De gennemførte målinger dokumenterer, at man med anvendelse af Gyptone Akustikløsninger kan opfylde gældende krav iht. BR 2010 med tilhørende vejledninger. Samtidig dokumenterer målingerne, at der med Gyptone Akustikløsninger opnås stor taleforståelighed i de pågældende rum. Taleforståelighed er en vigtig parameter i specielt undervisningssegmentet og den har stor betydning for elevernes opfattelses- og indlæringsevne. Hvad er støj? Støj kan beskrives som værende "uønsket lyd" der har negativ indvirkning på opholds-, undervisnings- eller arbejdsforholdende i et givent rum. Eksempler på støj er: Trinstøj fra gangarealer Ventilationsstøj Trafikstøj Kollegaer som taler højt Støj fra kopimaskiner, printere, plottere etc. Støj fra tilstødende lokaler Akustisk hjælp fra Gyproc Kontakt gerne Gyproc for teknisk rådgivning eller find flere oplysninger på Gyproc Håndbog 9 453

4 Teknik / Rumakustik / Akustiske begreber Akustiske begreber Efterklangstid Efterklangstiden er den tid, det tager lyden at aftage 60 db i et rum. BR 2010 stiller krav til efterklangstid for en række forskellige rumtyper. Den praktiske efterklangstid i et rum, fastlægges på basis af standardiserede målemetoder. Når rummet er bygget færdigt, indrettet og taget i brug gennemføres målingen af den faktiske efterklangstid. Denne måling er således et udtryk for, hvor effektivt rummet fungerer i praksis. Et rums teoretiske efterklangstid kan beregnes ud fra data om rummets geometri (volumen og overfladeareal), de forskellige overfladetypers areal og absorptionsevne samt inventar og møblering. Der findes meget avancerede og præcise beregningsprogrammer til de mere komplekse projekter, men en simpel beregning på regulære rum kan foretages efter Wallace Clement Sabines formel: T = 0,16 x V/A, hvor T = Efterklangstid [s] V = Rummets volumen [m 3 ] A = Rummets samlede ækvivalente absorptionsareal [m 2 ] Ækvivalent absorptionsareal En bygningsdels ækvivalente absorptionsareal kan defineres som absorptionskoeficienten multipliceret med bygningsdelens overfladeareal. Rummets samlede ækvivalente absorptionsareal anvendes til at beregne efterklangstiden i et lokale, eller stilles som et akustisk krav (iht. Arbejdstilsynets vejledning 1.16, December Kontorer, laboratorier og butikker). RASTI (Taleforståelighed) RASTI (Rapid Speech Transmission Index) er en metode, hvorpå man kan måle et rums taleforståelighed. Med et instrument måler man således, hvor godt informationer kommer igennem fra afsender til modtager. RASTI måles flere forskellige steder i et givent rum og værdien kan variere fra et sted til et andet i det samme rum. Taleforståelighed angives efter STI-skalaen (0-1), hvor intervallet under 0,3 svarer til "uforståeligt" og intervallet over 0,75 svarer til "rigtig god" taleforståelighed. Lydtryk [db] bad poor fair good excelent 0,0 0,3 0,45 0,60 0,75 1,0 STI-skala Lyd dB Efterklangstid, T Graf for måling af efterklangstid Tid [s] Gyptone Akustikløsninger er udviklet med en nøje afstemt kombination af absorption og rekfleksion og er derfor et produkt som med fordel kan anvendes i rum hvor der ønskes god taleforståelighed. 454 Gyproc Håndbog 9

5 Teknik / Rumakustik / Akustiske begreber Akustiske begreber Lydstyrke Lyd er energiudladninger der i form af trykbølger bevæger sig gennem luften og som af det menneskelige øre omsættes til det som vi opfatter som "lyd". Øret kan opfatte selv meget små variationer ved lave lydtrykniveauer. Ved høje lydtrykniveauer fornemmer øret først ændringerne ved langt større variationer. Lydtryk angives efter den logaritmisk opbyggede "decibelskala". 140 Frekvens Frekvens udtrykkes i Hertz (Hz) og er et mål for hvor ofte en svingning (lydbølge) forekommer i løbet af et sekund. Angives der en frekvens på f.eks. 125 Hz betyder det at svingningen (lydbølgen) gentager sig selv 125 gange for hvert sekund. Lovgivningen beskriver krav til frekvenser efter en logaritmisk opbygget skala i frekvensbåndene 125, 250, 500, og 4000 Hz. Det menneskelige øre kan opfatte frekvenser mellem 20 Hz og Hz, men den øvre grænse aftager gradvist med alderen. Amplitude svingning Tid 60 db Svagt vindpust Regn Normal tale Trafikstøj Hårtørrer Rockkoncert Motorsav Trykluftsbor Pistolskud Lydtryk [db] fra forskellige typer af lydkilder Gyproc Håndbog 9 455

6 Teknik / Rumakustik / Akustiske begreber Akustiske begreber Lydabsorption Når en lydbølge rammer en overflade, vil en del af lydenergien blive absorberet i materialet. Man kan kort sagt sige, at alle materialer har en absorptionskoefficient og dermed er mere eller mindre lydabsorberende. Absorptionskoeficienten ligger mellem 0 og 1, hvor 0 betyder "ingen absorption" og 1 betyder "fuld absorption" af energien. Nogle materialer virker mest lydabsorberende i de lave frekvenser mens andre virker bedst i de mellemliggende eller høje frekvenser. Det kan ofte være en fordel at anvende akustisk regulerende materialer som har en jævn absorption i frekvensområdet fra Hz. Refleksion Udover at absorbere lyden, så reflekterer de fleste materialer også lyden i en eller anden udstrækning. En meget glat og hård overflade vil reflektere lydbølgen i en spejlet vinkel, dvs. lydbølgen vil fortsætte med samme udgangsvinkel som indgangsvinkel målt i forhold til overfladens plan. Et materiale med en mere u- jævn overflade vil derimod sprede lyden (akustisk diffusion), og dette er et vigtigt element for den akustiske funktion i specielt større rum. Absorption Difussion Absorptionsværdier Absorptionsværdier for Gyptone Akustikløsninger kan findes på Lydbølge Reflekteret lyd 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, K 2K 4K Eksempel på absorptionkurve for et akustikprodukt Gyptone Akustikplader er udviklet ud fra et nøje samspil mellem perforeringens og akustikdugens udformning samt råpladens struktur, stivhed og vægt. 456 Gyproc Håndbog 9

7 Teknik / Rumakustik / Lovkrav Lovkrav Lovkrav til maksimal efterklangstid Skoler: Undervisningslokaler... 0,6 sek. Sløjdværksteder... 0,6 sek. Sang og musik (elektrisk forstærket) mindre end 250 m ,6 sek. Sang og musik (korsang og akustisk musik) mindre end 250 m ,1 sek. Gymnastiksale større end 3500 m ,8 sek. Gymnastiksale mindre end 3500 m ,6 sek. Svømmehal større end 1500 m ,3 sek. Svømmehal mindre end 1500 m ,0 sek. Fællesrum til gruppearbejde... 0,4 sek. Gang- og fællesarealer... 0,9 sek. Trapperum... 1,3 sek. Vægabsorbenter og "flutter ekko" I SBI anvisning 218 anbefales det at montere minimum % af det lydabsorberende materiale på vægge eller andre lodrette flader. Dette sikrer en mere ensartet og harmonisk rumakustik med mindre risiko for generende flutter ekko. Flutter ekko er stående lydbølger som kan forekomme mellem 2 parallelle flader, hvor materialerne har en ringe evne til at absorbere lyden. Ved at anvende Gyptone akustikplader som vægabsorbent opnås der en effektiv og solid løsning mod flutter ekko. Se løsninger på Gyproc Akustikvægge i afsnit eller på Placering af vægabsorbenter skal foretages under hensyntagen til rummets indretning og funktion. Børnehaver og SFO: Opholdsrum... 0,4 sek. Hospitals- og plejesektoren: Sygehuse (gang)... 0,9 sek. Sengestuer... 0,8 sek. Undersøgelses- og behandlingsrum... 0,6 sek. Plejehjem (gang)... 0,9 sek. Andet: Boliger (kun trapperum)... 1,3 sek. Hoteller (gang)... 0,9 sek. Kontorer, laboratorier og butikker skal følge Arbejdstilsynets At-vejledning A.1.16 December 2008, som angiver et "mindste absorptionsareal" for rummet: For flerpersonkontorer mindre end 300 m 2 bør det gennemsnitlige absorptionsareal være mindst 0,8 x gulvarealet. I flerpersonkontorer større end 300 m 2 bør det gennemsnitlige absorptionsareal være mindst 0,9 x gulvarealet. Der kan tillades en afvigelse på 0,2 x gulvarealet ved 125 og 250 Hz og 0,1 x gulvarealet ved øvrige frekvenser. Værdierne gælder for møblererede rum. Eksempel på placering af vægabsorbenter som reducerer flutter ekko og som forbedrer efterklangstiden Gyproc Håndbog 9 457

8 Teknik / Rumakustik / Gode akustiske huskeråd Gode akustiske huskeråd Akustik projektering Akustisk projektering er et krav iht. gældende lovgivning. Det er langt billigere at gennemføre de rigtige løsninger, når der er taget højde for det i projektets tidlige fase, fremfor at skulle symptombehandle efter at byggeriet er taget i brug. Professionelle akustikere Der vil kunne forekomme krav til efterklangstid som umiddelbart synes vanskelige at overholde pga. rummets størrelse, udformning eller valgte materialesammensætninger. I sådanne tilfælde skal der tænkes kreativt og alle i projektet involverede parter bør inddrages i problemløsningen. Koordineringen af sådanne projekter bør altid foretages af en professionel akustiker, som kan, sikre at der hele tiden tænkes i de rette baner. Jævn fordeling af de akustisk regulerende arealer Sørg for at den akustiske regulering fordeles jævnt i hele rummet, så opnår man den bedste udnyttelse af produkternes egenskaber. SBI-anvisning 218 anbefaler at 10-15% af de lydabsorberende materialer placeres på vægge eller andre lodrette flader. Rumtyper Adskil så vidt muligt støjende og ikke-støjende arbejde. Sørg så vidt muligt for at adskille rum med støjende og ikke-støjende aktiviteter fra hinanden. Selv i rum med megen støj og aktivitet kan der være behov for ro og plads til fordybelse. Flerpersonkontorer har længe haft en markant plads i det danske kontorbyggeri og ofte giver disse rumtyper nogle af de største akustiske udfordringer. Indretning Vær opmærksom på at møblering og inventar har indvirkning på lydens udbredelse i et rum. I kontorer kan det være en god idé at placere lydabsorberende støjskærme mellem de forskellige arbejdsstationer, så den direkte lyd brydes og/eller dæmpes. I kontorer kan der placeres akustiske støjskærme mellem bordene. Dette fjerner den direkte lyd samt giver et stort bidrag til den samlede akustiske dæmpning i rummet. Møblering er meget vigtig for at skabe akustisk diffusion i et lokale og medvirker desuden til at de valgte absorbenter får en bedre virkningsgrad. Møbler med bløde overflader giver en bedre absorbent end møbler med hårde overflader og vil derfor ligeledes kunne bidrage til en væsentlig forbedring af den samlede akustik i et lokale. Reducer direkte støjkilder, gælder også støj fra fodtrin. Placer støjende maskiner i rum, hvor der ikke er faste arbejdspladser eller undervisning. Adfærd Det kan være en god idé at lave nogle retningslinier for den adfærd som skal udvises i et åbent kontormiljø. F.eks kan man aftale hvor højt telefonernes ringetoner skal være, hvor man må føre samtale samt hvor man skal være stille. Musik Musik kræver særskilt akustisk regulering som kan være noget mere kompliceret end tilfældet er i f.eks kontor- eller klasselokaler. Måske vil der være behov for at kunne tilbyde gode akustiske forhold for flere forskellige musikgenrer i det samme lokale. Dette kan løses ved at indbygge demontérbart inventar som kan flyttes eller fjernes efter de specifikke behov. Man bør altid inddrage en professionel akustiker med specialviden på området i sådanne tilfælde. 458 Gyproc Håndbog 9

9 Gyproc Håndbog 9 459

10 460 Gyproc Håndbog 9

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16. Akustik i arbejdsrum At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.16 Akustik i arbejdsrum December 2008 Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri

Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Vejledning om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri Forord Denne vejledning fra Erhvervs- og Boligstyrelsen indeholder en række anbefalinger og vejledende projekteringsværdier for lydforhold

Læs mere

Om akustik. Gode toner i arkitekturen

Om akustik. Gode toner i arkitekturen Om akustik Gode toner i arkitekturen > Kapitel 1 > Grundlæggende akustiske begreber Det ombyggede kraftvarmeværk på havnen i Århus huser i dag Filmbyen, hvor akustikken er reguleret med lydabsorberende

Læs mere

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Akustisk design med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Introduktion Et nedhængt loft er langt den mest almindelige akustiske behandling af et rum. I de fleste tilfælde er denne løsning også tilstrækkelig

Læs mere

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE

STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE Auktionsgade 1b 6700 Esbjerg Tel: +45 75 18 05 66 post@f-a.dk Fax: +45 75 18 05 75 www.f-a.dk STØJ- OG VIBRATIONSGUIDE 4 Forord Støj- og vibrationsguide Redigeret af: Direktør

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv

Direktør Søren Stjernqvist Teknologisk Institut Et godt indeklima har stor betydning for de ansattes trivsel. Senior og Arbejdsliv Senior og Arbejdsliv - De ældre vil behandles individuelt efter kvalifikationer Mænd fyres for at gå på barsel - en tendens der er stigende En uddannelse i trivsel SONOFON fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima)

Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Vejledning om lydbestemmelser i Bygningsreglement 2010 (akustisk indeklima) Udført for Energistyrelsen TC-100272 Sagsnr.: T204138 Side 1 af 36 9. september 2013. DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE. Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006

STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE. Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006 STØJ FRA MENNESKELIG AKTIVITET ET UDREDNINGSARBEJDE Arbejdsmiljøinstituttet, København 2006 Støj fra menneskelig aktivitet - Et udredningsarbejde Arbejdsmiljøinstituttet ISBN: 87-7904-155-8 Tryk: DTKommunikation

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Lyd i tekniske installationer

Lyd i tekniske installationer Lyd i tekniske installationer Kompetencebrochure Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer 5 2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer 19 3 Geberit

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM arbejdsmiljøorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI Storrumsguide Om projektet Generende støj i storrumskontorer. Det er titlen på et tre-årigt projekt, som er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og slutter i foråret 2011. Projektet er gennemført af

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr. 4 / 2011. Lydmiljøet på operationsstuer Akustiklofter med formsprog

FOR SUSTAINABLE DESIGN. Nr. 4 / 2011. Lydmiljøet på operationsstuer Akustiklofter med formsprog FOR SUSTAINABLE DESIGN Nr. 4 / 2011 Kontorer med miljøhensyn Unikke børnehaver Lydmiljøet på operationsstuer Akustiklofter med formsprog Glasuld kan genanvendes! Et godt lydmiljø en lønsom investering

Læs mere

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt

Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt Støj Forord Denne pjece handler om støj på arbejdspladsen. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke

Læs mere

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db.

INFO OM LYD LYD. For foldevægge ses i praksis forskelle mellem laboratoriemålte og de bygningsmålte reduktionstal i størrelsesordenen op til 3-6 db. LYD INFO OM LYD God lydisolation er ofte et stort ønske samtidig med behovet for fleksible vægløsninger. Behovet for lydisolation er individuelt og afhænger af, hvad de to naborum skal anvendes til. Eksempelvis

Læs mere

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008 Nr. 4 Oktober 2008 Troldtektmagasinet Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET

BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET INDHOLD 4 FORORD 7 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER 8 DAGSLYS 10 KUNSTIG BELYSNING 11 SAMSPIL MELLEM DAGSLYS OG KUNSTIG

Læs mere

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner Jan Kildesø Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere