Frederikshavner Ordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavner Ordningen"

Transkript

1 Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage i idræt, idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Frederikshavner Ordningen er et supplerende administrations- og beslutningsgrundlag til gældende love og bekendtgørelser. Ordningen er kun gældende indenfor landets grænser. 2 TILSKUDSFORMER I henhold til dette regelsæt ydes der følgende tilskud: Aktivitetstilskud samt lokaletilskud i henhold til bestemmelserne i lov om støtte til folkeoplysning Supplerende tilskud, jvf. efterfølgende regler for opnåelse af disse tilskud 3 TILSKUDSBETINGELSER 1. Foreninger der opfylder kravene til en folkeoplysende forening jf. Folkeoplysningsloven kan opnå tilskud fra den dato foreningen er godkendt som aktiv forening. 2. Der ydes ikke tilskud til foreninger, der oprettes eller drives i kommercielt øjemed samt til virksomhed, der hører under anden lovgivning. 4 FORUDSÆTNINGER FOR AT MODTAGE TILSKUD Enhver forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge, er tilskudsberettiget såfremt foreningen har vedtægter som indeholder oplysninger om: Foreningens formål Valg til bestyrelse og antal af bestyrelsesmedlemmer Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor Foreningens hjemsted Betingelser for medlemskab Tegningsret for foreningen Procedure ved vedtægtsændringer har en bestyrelse på minimum 2 personer Side 1 af 9

2 er demokratisk opbygget bygger på aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer som udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune har en virksomhed, der almennyttig og kontinuerlig. Herudover skal foreningens vedtægter indeholde en bestemmelse om, at et eventuelt overskud ved foreningens opløsning skal tilfalde Frederikshavn kommune, som vil genfordele disse midler til almennyttige formål i Frederikshavn Kommune efter Folkeoplysningsudvalgets anbefaling. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at foreningen har et CVR nummer med tilknytning til NEM-konto og en adresse. Det påhviler foreningerne at holde Center for Kultur og Fritid opdateret med ændringer i disse og ved vedtægtsændringer fremsendes 1 eksemplar af revideret vedtægter. Folkeoplysende foreninger skal i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Følgende personer kan ikke være medlemmer af foreningens bestyrelse: Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen. Ejere af lokaler m.m., der udlejes til foreningen. Nr. 1 og 2 omfatter ikke fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge. Modtagere af tilskud efter dette regelsæt skal til enhver tid kunne godtgøre, at de modtagne beløb er anvendt til børne- og ungdomsarbejde. Konstateres der misbrug af ordningens tilskudsbestemmelser vil dette medføre ophør af udbetaling og evt. tilbagebetaling af udbetalte tilskud. 5 GENERELT Bevillingsbeløb og takster i dette regelsæt fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget. Taksterne er vejledende - bortset fra lokaletilskuddet samt de supplerende tilskud. Overholdelsen af den fastsatte budgetramme kan medføre, at folkeoplysningsudvalget må reducere de forventede tilskudsbeløb i regnskabsåret. 6 AKTIVITETSTILSKUD 2

3 Tilskuddet udbetales til foreningen på baggrund af antallet af aktive medlemmer under 25 år samt disse medlemmers aktivitetstimetal i ansøgningsperioden. De aktive medlemmer vægtes forskelligt ved beregningen af aktivitetstilskud: Aktive medlemmer fra 18 år til og med 24 år = antal x 1 Aktive medlemmer under 18 år = antal x 2 Aktive, handicappede medlemmer til og med 24 år = antal x 8 Ved handicappede medlemmer forstås følgende: personen får ikke det samme udbytte ud af aktiviteten i forhold til indlæring og aktivitetsforståelse som øvrige aktive medlemmer. Et medlem kan kun medtages i opgørelsen såfremt der er opkrævet en grundegenbetaling på minimum kr. 200 halvårligt. Således skal aktivitetstimetallet opgøres: Den årlige ordinære foreningstid (træning, kampe, social samvær osv.) opgøres på baggrund af gennemsnittet af de personer, der med aflæsning to gange indenfor kalenderåret med 6 måneders mellemrum, er aktive medlemmer. Ekstraordinær foreningstid (lejre, ture, stævner, weekendarrangementer osv.) opgøres konkret ud fra hver enkelt aktivitet/gruppe med antal faktiske medlemmer og timer. Ved lejre og lign. må timetallet maks. udgøre 16 timer/døgn pr. person. Et medlem kan indgå i opgørelsen med flere aktiviteter, når medlemmet betaler særskilt kontingent for hver aktivitet. Folkeoplysningsudvalget kan foretage en gruppeopdeling af aktiviteter og ændre medlemsopdelingen for at opnå en anden differentiering i tilskudsudbetalingen. Det samlede aktivitetstilskud, der udbetales til foreningen kan ikke udgøre mere end 85 % af det beløb, som de tilskudsberettigede medlemmer (bortset fra handicappede medlemmer) i ansøgningsperioden har indbetalt i kontingent (egenbetaling). Ved kontingent (egenbetaling) forstås den samlede indbetaling fra aktive tilskudsberettigede medlemmer til alle delaktiviteter i foreningsregi, som er medtaget i aktivitetstimeberegningen for medlemmerne. Følgende personer er ikke tilskudsberettigede: 1. Aktive medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er i kontingentrestance, 2. Aktive medlemmer, der på ansøgningstidspunktet er fyldt 25 år, 3. Passive medlemmer. Til Idrætssamvirket og FUF ydes der forlods et årligt driftstilskud på 4 % af den i budgettet afsatte sum til aktivitetstilskud. Beløbet deles ligeligt mellem de 2 organisationer og udbetales uden ansøgning ved regnskabsårets begyndelse. 7 LOKALETILSKUD Side 3 af 9

4 Tilskud til lokaler og lejrpladser søges og beregnes iht. de bestemmelser, der fremgår af lov om støtte til folkeoplysning. Det skal præciseres, at gebyrbetalinger ikke kan medtages ved ansøgning om lokaletilskud. Der ydes kun tilskud til nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis egnede offentlige lokaler ikke kan anvises. Udgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer medregnes ikke, ligesom der ikke ydes tilskud til udgifter til lokaler (ekskl. svømmehaller), hvor andre samtidig har adgang mod betaling. Tilskud ydes som udgangspunkt med henholdsvis 60 % af forbrugsudgifterne og 75 % af de øvrige godkendte driftsudgifter. Overstiger udgifterne 235,85 kr. time for haller, bortset fra ridehaller, og 117,90 kr. pr. time for andre lokaler, inkl. ridehaller, ydes der tilskud med 75 % af de nævnte beløb pr. time. (satser for 2011) Ovennævnte beløb reguleres årligt med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner. Folkeoplysningsudvalget ønsker at medvirke til, at lokalerne anvendes optimalt. Derfor skal lokaleindtægter af enhver art kun indgå i grundlaget for beregning af lokaletilskud med 60 %. Foreningen skal årligt angive det faktiske timetal i lokalet/lokalerne. Beregningen foretages ved mindst 5 aktive medlemmer i lokalet. Såfremt timetallet er identisk med åbningstidens varighed, reduceres timetallet med 40 %, med mindre det kan dokumenteres at der er aktivitet i hele åbningstidens varighed. Medlemsantallet skal opgøres to gange inden for samme kalenderår med 6 måneders mellemrum. Gennemsnittet af de to aflæsninger danner grundlag for medlemstallet. Et medlem kan indgå i tilskudsberegningen med flere aktiviteter når medlemmet betaler særskilt kontingent for hver aktivitet. Udgør deltagerne over 25 år mere end 10 %, nedsættes lokaletilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere (ledere, trænere og bestyrelsesmedlemmer over 25 år betragtes i denne henseende som ikke medlemmer og medregnes derfor ikke i medlemsoptællingen). Ligeledes er dette gældende i forhold til aktivitetstimernes fordeling i lokalet. Der ydes tilskud til følgende driftsudgifter: 1. Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser (udendørsarealer) a. renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller og lejrpladser b. skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen c. udgifter til ordinær vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring samt eventuelt fornødent tilsyn 2. Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser (udendørsarealer) a. det aftalte lejebeløb 4

5 b. udgifter til ordinær vedligeholdelse, der iflg. kontrakt påhviler lejeren, samt udgifter til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn Folkeoplysningsudvalget kan efter konkret ansøgning yde lokaletilskud til: 1. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til 2. Nye lejemål i haller, lokaler og lejrpladser eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen 3. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen 4. Samlede vedligeholdelsesarbejder over kr. pr år uden Folkeoplysningsudvalgets godkendelse 8 GEBYRBETALING FOR BENYTTELSE AF OFFENTLIGT EJEDE LOKALER stk. 1 Gebyrordningen har til formål At, sikre den bedst mulige udnyttelse, af de eksisterende faciliteter til fritidsformål. At, udjævne den økonomiske forskel ved anvendelse af private og offentlige fritidsfaciliteter. At sikre tilvejebringelsen af midler, der kan mindske Folkeoplysningsudvalgets budgetmidler på lokaletilskudsområdet samt nedbringe lokaleudgifterne i egne eller lejede lokaler for de klubber og foreninger, der modtager lokaletilskud. stk. 2 Følgende faciliteter er omfattet af gebyrordningen Offentlige svømme- og idrætshaller Kommunale Iscenter Skolernes svømmesale Skolernes sportsaulaer, gymnastiksale, faglokaler og klasseværelser Kultur- og Borgerhuse Kommunale lokaler, der er udlånt som klublokaler Gebyrtaksterne for ovennævnte faciliteter fremgår af bilag A. stk. 3 Opkrævning Opkrævning af gebyr foretages 1 gang årligt på grundlag af det meddelte og faktiske udlån til kampe, turneringer, træningskampe, ordinær træning, enkeltarrangementer uden overnatning mv. i pågældende skolesæson. Arrangementer med overnatning opkræves særskilt. Folkeoplysningsudvalget kan træffe beslutning om, at gebyrbetalingen kan modregnes i de driftstilskud, der udbetales iht. bestemmelserne i dette regelsæt. stk. 4 Anvendelse og udbetaling af provenu ved gebyrbetaling Provenuet ved gebyrordningen anvendes således: Side 5 af 9

6 Medfinansiering til opretholdelse af lokaletilskudsprocent på henholdsvis 60/75 %. Udbetaling af tilskud til energibesparende foranstaltninger. Udbetaling af anlægstilskud til anvendelse for indfrielse/omlægning af rentebærende lån i faciliteter, der anvendes til børne- og ungdomsarbejde. Udbetaling af anlægstilskud ved nybyggeri samt ved om og tilbygning af faciliteter, der anvendes til børne- og ungdomsarbejde. Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra konkrete vurderinger hvorledes provenuet skal fordeles. 9 SUPPLERENDE TILSKUD Som forening kan man opnå følgende supplerende tilskud: stk. 1 Uddannelse af ledere og instruktører Der ydes tilskud på 80 % af kursusforbudne udgifter, f.eks. kursusgebyrer, opholdsudgifter samt transportudgifter med billigste offentlige transportmiddel, når kursets indhold tilstræber at uddanne ledere og instruktører. Maksimumbeløbet pr. person pr. år udgør pt. kr , og fastsættes hvert år i forbindelse med vedtagelsen af driftsbudgettet. Det er ligeledes en betingelse for opnåelse af leder- og instruktørtilskud, at eventuelle øvrige tilskudsmuligheder er modregnet i den fremsendte ansøgning. Ansøgning, vedlagt kursusprogram samt dokumentation for afholdte udgifter, fremsendes umiddelbart efter kursets afvikling og udbetales løbende. Ansøgningsfristen udløber 1. marts i det efterfølgende kalenderår. stk. 2 Træner- og instruktørtilskud Der ydes tilskud af udgifter til aflønning af trænere og instruktører. Tilskuddet kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 40 % af de tilskudsberettigede medlemmers kontingentbetaling (egenbetaling). Der ydes kun tilskud til følgende udgifter: lønudgifter honoreres med tilskud på 30 %. kørselsudgifter honoreres med tilskud på 40 %. gaver/gavekort/mundering honoreres med tilskud på 80 % på max. udgiftsloft kr Såfremt foreningens medlemmer over 25 år udgør mere end 10 % af foreningen som helhed, nedsættes træner- og instruktørtilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse deltagers andel af det samlede antal deltagere. stk. 3 Transporttilskud Der ydes tilskud af udgifter til afholdte foreningsetableret transportudgifter inden for landets grænser til træning, træningslejre, turneringskampe, stævner og lejre. 6

7 Tilskuddet ydes som udgangspunkt med 40 % af de tilskudsberettigede transportudgifter. Følgende udgifter er ikke tilskudsberettigede: 1. Diæter, fortæringsudgifter m.v. ved transport til kampafvikling m.v.. 2. Særskilte afholdte transportudgifter til trænere/instruktører og ledere. 3. Transportudgifter ved kursusdeltagelse. Såfremt foreningens medlemmer over 25 år udgør mere end 10 % af foreningen som helhed, nedsættes transporttilskuddet forholdsmæssigt, svarende til disse deltagers andel af det samlede antal deltagere. 10 ADMINISTRATION Tilskud udbetales på grundlag af ansøgning, der fremsendes til: Center for Kultur og Fritid Rådhus Allé Frederikshavn Ansøgning udarbejdes ud fra regnskab. Ansøgningsfrist er senest den 1. marts, for tilskudsperioden 1/1 31/12. Ansøgninger, der modtages efter denne dato, kommer ikke i betragtning ved beregning og udbetaling af tilskud. Center for Kultur og Fritid udbetaler det endelige beregnede tilskudsbeløb i juli måned. I januar måned udbetales et a conto beløb, som modregnes tilskudsbeløbet i juli. A conto beløbets størrelse fastsættes af Folkeoplysningsudvalget. Nye godkendte foreninger får udbetalt et årsværk som engangsudbetaling fra den dato, foreningen er godkendt som aktiv forening. Modtagere af tilskud efter bestemmelserne i dette regelsæt skal senest 1. maj uopfordret fremsende 1 stk. revideret regnskab til Folkeoplysningsudvalget. Regnskabet skal være underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Samtlige tilskudsberettigede udgifter skal være udspecificeret i årsregnskabet, og der skal således ikke medsendes dokumentation herfor. Dog skal foreningen, på opfordring fra Center for Kultur og Fritid, kunne forelægge dokumentation for udgifterne. Endvidere skal foreningen på opfordring kunne fremsende medlemsopgørelse, aktivitetsoversigt og dokumentation for timerne i lokalet/lokalerne. Ved for sen fremsendelse af årsregnskabet tilbageholdes det afregnede tilskudsbeløb i juli terminen. Regnskabet aflægges for perioden 1/1 til 31/12. Regnskaber for foreninger, der modtager et årligt ordinært driftstilskud på kr eller derover via bestemmelserne i dette regelsæt, skal revideres af registreret eller statsautoriseret revisor. Revision af regnskab for større tilskud (kr ,- og derover) skal ske efter reglerne i 19 i folkeoplysningsbekendtgørelsen. Side 7 af 9

8 Revision af regnskab for mindre tilskud (under kr ,-) skal ske efter reglerne i 19 i folkeoplysningsbekendtgørelsen. BILAG A GEBYRBETALING jvf. 8. Følgende offentligt ejede lokaler er omfattet af gebyrordningen med efterfølgende takster: 8

9 Kommunale svømme-, idræts- og skøjtehaller kr. 60 pr. time Svømmesale, sportsaulaer kr. 30 pr. time Kultur- og borgerhuse, pr. særskilt rum kr. 30 pr. time Gymnastiksale og faglokaler kr. 20 pr. time Klasseværelse, herunder almindelige lokaler i kulturhuse mv. kr. 15 pr. time Ved lokaler der er udlånt til klublokaler fastsættes gebyrbetalingen individuelt. Arrangementer med overnatning opkræves særskilt med kr. 5,00 pr. deltager/døgn, dog minimum 250,- pr. overnatning, jf. i øvrigt regler for leje af lokaler til overnatning. Anlægspuljen: Ansøgningsfrist: 1. september. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, budget herunder egenbetaling og værdi af eget arbejde, er der søgt andre steder. Initiativpuljen: Foreninger kan søge Initiativpuljen om tilskud til nye initiativer. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formål, udførelse, udspecificeret budget og er der søgt andre steder. Initiativpuljen kan søges hele året. Side 9 af 9

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 4 Formål.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009

FORENINGSGUIDEN. Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 FORENINGSGUIDEN Tilskudsregler for frivillige folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. juli 2009 Vedtaget på Sammenlægningsudvalgsmødet den 6. december 2006 Revideret og godkendt

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side

Tilskudsregler. Folkeoplysende foreninger. Side Tilskudsregler Folkeoplysende foreninger Side INDHOLD GENERELT OM TILSKUD TIL FORENINGER ØVRIGE TILSKUDSMULIGHEDER d Folkeoplysende forening s. 4 Sommerferieaktiviteter s. 15 Betingelser for tilskud s.

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere