-foreningen Midt-Østjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-foreningen Midt-Østjylland"

Transkript

1 -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft, i forbindelse med et familieweekend arrangement. Formand for ADHD-foreningen Midt-Østjylland, Ole Brun Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent Jette Myglegaard, formand for ADHD-foreningen blev valgt. Jette Myglegaard startede med at konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovlig indvarslet blevet, da indkaldelsen var sendt ud den 21. januar Jette Myglegaard gennemgik dagsordenen og konstaterede, at punkterne var indkommet rettidigt. Der var ændringer til dagsordenen, i det punkt 5. udgik, da der ikke er krav om et revideret budget for indeværende år. Desuden udgik punkt 6 a. og i stedet tilføjedes punkt 6 b. Forslag fra voksne gruppe. Næstformand Mogens Greve forklarede ændringerne ved, at der er store ændringer på vej mht. bestyrelsens sammensætning, og at de tilstedeværende fra voksengruppen vil forklare deres forslag, når vi når til dette i dagsordenen. Punkt 7 er også ændret, i det formand Ole Brun Jensen ikke genopstiller. Interesserede kan derfor opstille d.d. 2. Valg af referent og stemmetællere Anni Veje Henriksen, medlem af bestyrelsen valgtes som referent og Knud Rasmussen og Claus Simonsen valgtes som stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning Formand Ole Brun Jensen fortalte, at beretningen ville indeholde, hvordan det forløbne år var gået i forhold til: Kommune Region Bestyrelsen Voksen ADHD v. Frank Grønning Hyggeklub Kursusudvalget Formanden fortalte, at overgangen fra barn til voksen og voksne med ADHD har været et af fokuspunkterne i løbet af året. Der har været et stort slip mht. voksen ADHD, og på dette område har Kåre været meget med ind over. I forbindelse med omstruktureringen har Århus Kommune overtaget de store institutioner i kommunen. Lokalforeningen har været med på sidelinen, og der har været undersøgelser, som efter høringsperioden skal munde ud i en rapport over specialområdet i Århus Kommune. Referat fra 13. ordinære generalforsamling 2009 Side 1 af 5

2 I Dansk Handicap Organisation har man haft fokus på handicaps og taxakørsel. Dagsordenen er ændret, således at de usynlige handicaps også er kommet på (børn, unge, voksne). Dette vil blive en fremtidig vigtig arbejdsopgave. Der har for første gang været afholdt en konference for ledere og medarbejdere Indsatsen for voksne med ADHD den 27. februar Her sagde psykolog Bo Hejlskov bl.a., at man skal huske på, at voksne med ADHD har ADHD, og at de kommunalt ansatte betales for deres arbejde, men at de andre kommer frivilligt. Kommunen vil gerne møde med de voksne med ADHD, og formanden vil i løber af de næste par uger modtage en invitation til et sådan møde dette vil give mulighed for dialog med Center for Social Udvikling. Der har også fra pressens side været fokus på de voksne med ADHD. Der arbejdes med en kort tidsramme, og formanden takkede de personer, som gerne stiller op for pressen. Politikken er, at lokalforeningen ikke udleverer personoplysninger, uden at vi har spurgt. Pressen anvender også internettet til selv at søge oplysninger/skabe kontakter. I Region Midtjylland er der 2 lokalafdelinger. Der har været lagt op til, at lokalafdelingerne skulle mødes, men der har ikke været plads i bestyrelsens arbejde til dette endnu. Der har været en prioritering af, hvor kræfterne blev bedst anvendt. De9 har opstartet en lokalafdeling i Horsens. Organisering af bestyrelsen Formanden fortalte, at man i bestyrelsen havde fordelt arbejdsopgaverne, således formandskabet ikke var alene om alle opgaverne. Formanden fortalte, at han i foråret havde brugt 3-4 timer dagligt på foreningsarbejdet. Omorganiseringen har betydet, at bestyrelsesmedlemmer også har haft opgaver fra det ene møde til det andet, og samtidig er der indført telefontid til lokalforeningens telefon. Voksne med ADHD Formanden fortalte, at det er en læringsproces mht. kommunikation og information. Det er vigtigt med et vist flow af gensidig information, for at få samarbejdet til at fungere og videreudvikle sig. Der har været kontakt med Selvhjælpsgrupper i Århus, men pga. manglende tid, har man endnu ikke afholdt et møde. Dette vil være en arbejdsopgave i den nye bestyrelse. I Horsens er man klar til at gå i gang med at starte en Selvhjælpsgruppe med Camilla Wikelsøe som tovholder. Hyggeklubben Lene Hedelund havde en beretning med fra Irene Lindeman fra Hyggeklubben, da hun desværre ikke selv kunne deltage i generalforsamlingen. Hyggeklubben holder til i Børnenes Hus i Saltholmsgade i Århus. Klubben er for de unge over 18 år med ADHD og holder åbent hver torsdag. De unge er i høj grad med til selv at planlægge aktiviteterne. Der er en lille brugerbetaling. Klubben har 2 lønnede tovholdere. Voksenadhd midt øst Frank Grønning berettede om de tiltag voksen gruppen havde gjort i løbet af året. Der afholdes kurser gennem CSV Væk fra kaos, voksen hygge hver 3. uge, voksne med ADHD har deltaget som foredragsholdere ved flere lejligheder. Herudover har man sendt og fået respons på et projektoplæg sendt til Århus Kommune, og der arbejdes i øjeblikket på at få møder i stand med rådmændene samt Trine Fris handicapkoordinator i Århus Kommune. Målet er at få et kommunalt tilbud om netværk og et center, hvor der tilbydes helhedsbehandling af ADHD. Anna Ottendal nævnte efterfølgende, at de ikke ser sig som værende en del af foreningen. De har som enkeltindivider fået nogle tiltag igennem hos kommunen, ikke som forening. Kursusudvalget Mette K. Jensen fortalte, at udvalget arrangerer kurser i Midt-Østjylland, Man mødes ca. 1 gang om måneden, hvor man planlægger kursusafholdelse for medlemmerne. Udvalget prøver at ramme medlemmerne bredt, men med 860 medlemmer kan det være svært at ramme alle. Udvalget prøver samtidig at vælge de kursussteder, hvor vi får mest for Referat fra 13. ordinære generalforsamling 2009 Side 2 af 5

3 pengene, men af og til lykkes dette ikke til fuld tilfredshed. Kurser søges afholdt forskellige steder inden for Regionen. Elsebeth Ottesen, Mette K. Jensen og Pia H, Kristensen fortalte, at der i 2008 afholdtes 8 arrangementer i 6 byer, at man samarbejder med andre handicapforeninger også ved kursusafholdelse, og en kort orientering om de kommende kurser i foreningen. Kan findes på lokalforeningens hjemmeside. Formand Ole Brun Jensen afrundede sin formandsberetning og ordstyrer Jette Myglegaard konkluderede, at der er en fantastisk aktivitet i lokalforeningen. Herefter blev der spurgt, om der var spørgsmål til formandsberetningen: Lene Haraide nævnte, at man mht. pressekontakt kunne gøre som i Astmaforbundet her kan man som forælder underskrive en blanket, om pressen må kontakte eller ej. Ole Bilde spurgte til, hvad forældregrupperne laver. Gitte Laugesen fra Horsens fortalte, at det er selvhjælpsgrupper, hvor man kan udveksle erfaringer som forældre. I Århus mødes netværksgrupperne hver 3. tirsdag i De9 s lokaler. Her drøftes forskellige emner, som ønskes drøftet. Jette Myglegaard gjorde opmærksom på, at der er oplysninger om forældregrupperne på hjemmesiden. Formen på møderne er forskellige fra gruppe til gruppe og afhænger af behovet. Når der tales om en lukket gruppe betyder det, at der er en synergi-effekt i en gruppe, og at man derfor vælger at oprette en ny forældregruppe for ikke at bryde synergien. Der blev spurgt til et søskende kursus i forbindelse med familieweekenden. Hertil svarede Elsebeth Ottosen, at man har undersøgt muligheden, men da det er en længere proces, er der ikke kursusholdere der vil holdes kursus om det på et weekendophold. Det nævntes, at der er et stort slip på kurser til forældre med børn med ADHD. 4. Regnskab ved Anette Troelsen Lokalforeningens medlemstal stiger støt vi har i øjeblikket 859 medlemmer. Ved gennemgangen af regnskabet gjorde Anette Troelsen opmærksom på, at vi bl.a. havde modtaget gaver ved Mona Aagesens bisættelse. Anna Ottendal spurgte til, hvor mange midler der var mærket de voksne med ADHD. Anette Troelsen svarede, at der i budgettet er afsat midler til Voksne med ADHD, og at man ligesom andre i foreningen kunne søge midler til arrangementer. Anna Ottendal gjorde opmærksom på, at der er øremærkede midler fra forskellige instanser til børn, de unge mellem 18 og 25 år. Hvor kan man som +25 år få midler fra hertil var svaret, at det kan man ved at bruge af foreningens egenkapital. Regnskabet blev godkendt. 5. Fremlæggelse af budget og målsætninger for det nye år Næstformand Mogens Greve fortalte om målsætningerne for det nye år, som bl.a. har fokus på at fremme og videreudvikle projektet for voksne med ADHD, forsætte arbejdet for børn og unge, sørge for at kursusudvalget får de rammer de har brug for, sørge for at vi får et godt og konstruktivt arbejde i bestyrelsen og med de repræsentanter vi har rundt om (De9, DH, Handicapråd, Hyggeklubben mfl.), udvikle samarbejdet med de andre regioner og arbejde videre med strukturen i foreningen. Ved gennemgangen af budgettet for de kommende år, blev det nævnt, at sidste års bestyrelse havde vedtaget, at egenkapitalen skal nedbringes. Der var en drøftelse af allokering af midlerne mellem de forskellige medlemsgrupper, og diskussionen blev afsluttet med, at det ikke er en kamp mellem voksne med ADHD og børn med ADHD lokalforeningens midler skal arbejde for alle medlemmer med ADHD. Referat fra 13. ordinære generalforsamling 2009 Side 3 af 5

4 6. Forslag fra voksen gruppe Voksen gruppen med ADHD var indkommet med flere punkter til både drøftelse og beslutning. 1a Bestyrelsen bedes redegøre for deres arbejde med voksne med ADHD Formandsberetning redegjorde for dette punkt 1b Vi ønsker samarbejde med lokalbestyrelsen og vil gerne deltage både med forslag og arbejde. Oplægget fra bestyrelsen dækkede behovet, men Nanne Jensen gjorde opmærksom på, at lokalforeningen skal kunne rumme voksne med ADHD. Det er mennesker i nød, som ikke får hjælp, ikke får mad og/eller rent tøj på kroppen pga. deres handicap. Der er store menneskelige ressourcer i gruppen, men mange voksne kan ikke se formålet med at melde sig ind i lokalforeningen. 1c At vi får repræsentanter i Dansk Handicaporganisationer ADHD-foreningen har repræsentanter i enkelte af DH's lokalafdelinger. 1d At der hurtigst muligt laves en frivillig politik, der tilgodeser frivillige både med og uden ADHD. Hovedbestyrelsen tager emnet op på deres møde i maj 2009 Bestyrelsen ønsker også, at der arbejdes lokalt på frivillig politik, men vil afvente Hovedbestyrelsens behandling. 1c Finde billige lokaler til kurser foredrag osv., så vi kan få mere for pengene i lokalforeningen. Det samme med forplejningen Kursusudvalget tager emnet op. 2a Generalforsamlingen flyttes til et trafikknudepunkt, f.eks. Århus, så alle har lige muligheder for at kunne deltage Mogens Greve svarede, at man tidligere havde holdt generalforsamling uden familieweekend, og der kunne man sidde ved ét langbord. Derfor holdes både generalforsamling og familieweekend på samme tid. Anette Troelsen fortalte, at forudsætningerne for generalforsamlingen havde ændret sig i løbet af de forløbne 4 år, og at man arbejder på at flytte generalforsamlingen til et andet sted. Det blev vedtaget, at bestyrelsen arbejder på at få generalforsamlingen flyttet til et trafikknudepunkt. 2b Der nedsættes en arbejdsgruppe af voksne med ADHD, som bestyrelsen har direkte kontakt til Der blev gjort opmærksom på, at det ville være uhensigtsmæssigt at have flere grupper der arbejder indenfor samme område, så derfor skal de voksne inddrages i bestyrelsens arbejde, i forbindelse med kontakten til det offentlige. Under dette punkt var der en formulering om at voksne med ADHD skal være med til at godkende og udforme henvendelserne således de bliver målrettede (i kontakten til det offentlige) denne formulering var ikke acceptabel, da det er hele gruppen af ADHD ere henvendelserne omhandler og ikke kun de voksne med ADHD. Beslutningen blev, at såfremt der skal tages kontakt til de offentlige myndigheder, bliver en arbejdsgruppe indkaldt, så det bliver et bredt og dækkende forum. Referat fra 13. ordinære generalforsamling 2009 Side 4 af 5

5 7. Formandsvalg Gitte Laugesen stillede op og blev valgt (som følge af formandsvalget, træder Kim Laugesen ud af bestyrelsen, pga. familiære relationer). 8. Valg til bestyrelsen Bestyrelsen består indtil videre af: Anni Veje Henriksen (bestyrelsesmedlem på valg i 2010). Genvalgt: Anette B.Troelsen (på valg i 2011) Lene Hedelund Bilde-Kjeldsen (på valg i 2010) Nye bestyrelsesmedlemmer for 2 år blev: Preben Skov Pedersen (på valg i 2010) Merete Nybæk (på valg i 2011) Rikke Wiese (på valg I 2011) 9. Valg af suppleanter 2 personer blev valgt som suppleanter for 1 år ad gangen: Anna Ottendal Pia Schäfer 1. suppleanten afgøres til det første bestyrelsesmøde. 10. Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Bodil Sandersen Revisorsuppleant Frank Grønning 11. Eventuelt Generalforsamling blev rundet af ved, at Anette Troelsen på bestyrelsens vegne takkede Jette Myglegaard for det veludførte hverv som ordstyrer. Herefter takkede lokalforeningen den afgående formand og næstformand for veludført arbejde i bestyrelsen. Referat fra 13. ordinære generalforsamling 2009 Side 5 af 5

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014.

Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Referat af Generalforsamlingen. ADHD lokalforeningen, Midtøstjylland den 2. februar 2014. Velkomst ved lokalformanden, Søren Zastrow. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og gennemgik dagens

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2012

Referat Repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2012 SØNDAG DEN 22. APRIL 2012 KL. 10.00 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00

generalforsamling ordinær Indkaldelse til Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus kl. 19.00 NR. 1 FEBRUAR 2012 Lokalafdelingen Storkøbenhavn Generalforsamling 2012 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ADHD Foreningen Lokalafdeling Storkøbenhavn onsdag den 7. marts 2012 Valby Kulturhus

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø

Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Dagsorden for CISV Danmarks Ordinære Nationale Generalforsamling 10. marts 2012 Tid: 14.00-19.00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø a. Valg af dirigent b. Hovedbestyrelsen aflægger beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere