Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 619 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finland) DA DA

2 BEGRUNDELSE Punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1 giver mulighed for gennem en fleksibilitetsmekanisme at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) med et årligt loft på 500 mio. EUR ud over lofterne i den finansielle rammes relevante udgiftsområder. Betingelserne for støtte fra EGF er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2. Den 4. juli 2012 indgav Finland ansøgning EGF/2012/006 FI/Nokia Salo om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i Nokia plc (Salo) i Finland. Efter en nøje gennemgang af ansøgningen konkluderer Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006, at betingelserne for økonomisk støtte i henhold til denne forordning er opfyldt. RESUMÉ AF ANSØGNINGEN OG ANALYSE Nøgledata: EGF-referencenummer EGF/2012/006 Medlemsstat Finland Artikel 2 litra a) Hovedvirksomhed Nokia plc (Salo) Leverandører og producenter i efterfølgende 0 produktionsled Referenceperiode Startdato for de individualiserede tilbud Ansøgningsdato Afskedigelser i referenceperioden Afskedigelser før og efter referenceperioden 0 Støtteberettigede afskedigelser i alt Afskedigede arbejdstagere, der forventes at deltage i foranstaltningerne Udgifter til de individualiserede tilbud (EUR) EGF-implementeringsomkostninger 3 i EUR EGF-implementeringsomkostninger i procent 3,92 Samlet budget (EUR) EGF-støtte (50 %) i EUR Ansøgningen blev forelagt Kommissionen den 4. juli 2012 og suppleret med yderligere oplysninger i tiden indtil den 21. august EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006. DA 2 DA

3 2. Ansøgningen opfylder betingelserne for anvendelse af EGF i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006 og blev indgivet inden for den frist på 10 uger, der er fastsat i forordningens artikel 5. Sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, 3. For at fastslå, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører Finland, at de nuværende vanskeligheder hos Nokia, Nokia Siemens Networks, næsten alle underleverandører og de berørte regioner går tilbage til februar På dette tidspunkt meddelte Nokia en væsentlig ændring i virksomhedens strategi og iværksatte et omfattende samarbejde med Microsoft om anvendelsen af Microsoft Windows Phone som det primære styresystem for virksomhedens smartphones, samtidig med at man beholdt Nokias eget Symbian-styresystem som en softwareplatform i telefoner i et lavere prissegment indtil udgangen af Efterspørgslen efter Symbian-telefoner er i mellemtiden gået betydeligt tilbage, og udviklingen og vedligeholdelsen, som er baseret på Symbian-systemet, bliver derfor ikke opretholdt. 4. Hensigten var at holde Nokia-anlægget i Salo i gang, samtidig med at man reducerede virksomhedens personale med ca. 12 % i anlæg over hele verden. Det førte til lukningen af anlægget i Cluj i Rumænien (september 2011), for hvilket der er indsendt en EGF-ansøgning 4. Nokia Siemens Networks annoncerede også omfattende afskedigelser (november 2011). Den 22. marts 2012 blev der annonceret afskedigelser hos Nokia i Salo på arbejdstagere ud af i alt Der er allerede planlagt yderligere afskedigelser, og der forventes endnu en opfølgende ansøgning fra Finland i forbindelse med den næste bølge af afskedigelser. 5. Hovedårsagen til afskedigelserne er overflytningen af funktioner inden for sektoren til tredjelande uden for Europa. Samleprocessen af mobiltelefoner, som tidligere fandt sted i Salo og Cluj, er blevet flyttet til Asien (Kina, Sydkorea, Indien og Vietnam, hvor der i øjeblikket opføres et nyt Nokia-anlæg). Fremstillingen af komponenter og produktionen hos underleverandører er allerede blevet flyttet ud af Europa. Både design og produktudvikling har også taget den samme retning som produktionen, eller den er ved at blive flyttet. 6. Det er Nokias plan at flytte samleprocessen af apparater til virksomhedens asiatiske anlæg, hvor de fleste af leverandørerne af komponenter arbejder. Formålet med at flytte samleprocessen af apparater til Asien er at sikre, at apparaterne kommer hurtigere på markedet. Ved at arbejde tættere på underleverandørerne kan man hurtigere bringe innovationer ind på markedet og forbedre sin konkurrenceevne. Nokia mister i øjeblikket terræn på sine vigtigste markeder i Kina og Indien, hvor en række virksomheder, der fremstiller billige telefoner, øger deres markedsandele. 7. Elektronikindustrien og den elektrotekniske industri sikrede, da den var på sit højeste, beskæftigelse til mere end personer i Finland, men ved udgangen af 2012 vil dette tal være faldet til Samtidig er antallet af ansatte i 4 EGF/2011/014 RO/Nokia. DA 3 DA

4 virksomhedens datterselskaber i tredjelande inden for denne industri steget, og er et klart vidnesbyrd om udflytning af funktioner især til Asien. Ansatte i Finland Ansatte i udenlandske datterselskaber 8. Mobiltelefonsektoren har indtil dato været genstand for en række EGF-ansøgninger, som alle er baseret på handelsrelateret globalisering 5. Dokumentation for antallet af afskedigelser og opfyldelse af kriterierne i artikel 2, litra a) 9. Finland indgav ansøgningen i medfør af interventionskriterierne i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006, som forudsætter mindst 500 afskedigelser over en periode på fire måneder i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive afskedigelser hos leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled. 10. Ansøgningen vedrører afskedigelser hos Nokia plc (Salo) i referenceperioden på fire måneder fra den 1. marts 2012 til den 1. juli Der forventes flere afskedigelser både hos Nokia og hos Nokias underleverandører. Der vil blive indsendt en separat ansøgning for dem. Alle disse afskedigelser blev beregnet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, første led, i forordning (EF) nr. 1927/2006. Redegørelse for afskedigelsernes uforudseelighed 11. De finske myndigheder fremfører, at afskedigelserne i Salo-anlægget ikke kunne forudses, eftersom anlægget udtrykkeligt blev friholdt, da Nokia i februar 2011 annoncerede omfattende afskedigelser i Finland. På det tidspunkt var det forventet, at Salo-anlæggets rolle skulle være produktionen af smartphones baseret på Windows Phone-platformen. 5 Regelmæssige opdateringer kan findes på følgende adresse: DA 4 DA

5 12. Ved udgangen af november 2011 da lukningen af anlægget i Cluj (Rumænien) blev annonceret, meddelte Nokia også, at den var ved at genoverveje Salo-anlæggets rolle, og at der kunne forventes en vis personalereduktion i Den 22. marts 2012 kom der meddelelse om, at Salo-personalet skulle reduceres med 1 000, og at det skulle gennemføres senest i slutningen af juni. Dette var uforudseeligt efter de forsikringer, der var givet bare et år tidligere, og i lyset af det forhold, at det var Nokias første produktionsanlæg med produktudviklingsaktiviteter og det sted, hvor Nokia normalt startede samleprocessen og den dermed forbundne indlæring for nye og vigtige telefonmodeller. Derudover var der allerede blevet udført betydelige personalereduktioner i Finland, og yderligere nedskæringer af den størrelsesorden var ikke ventet. Identifikation af de virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte 13. Ansøgningen vedrører afskedigelser, hvoraf alle fandt sted hos Nokia plc (Salo). Alle arbejdstagere er tiltænkt støtte gennem nedennævnte foranstaltninger. 14. De arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, fordeler sig som følger: Kategori Antal Procent Mænd ,5 Kvinder ,5 EU-borgere ,4 Ikke-EU-borgere 56 5, årige 28 2, årige , årige ,9 Over 64 år 0 0,0 15. Blandt disse arbejdstagere er der 20 med langvarige helbredsproblemer eller handicap. 16. Fordelingen på faggrupper er, som følger: Kategori Antal Procent Lovgivere, højtstående embedsmænd og 15 1,5 virksomhedsledere Akademikere/eksperter 14 1,4 Teknikere og beslægtede fagfolk 64 6,4 Kontoransatte 49 4,9 Arbejdere inden for håndværk og ,4 lignende erhverv Anlægs- og maskinoperatører og ,3 samlebåndsarbejdere Elementær beskæftigelse 41 4,1 17. I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1927/2006 har Finland bekræftet, at man i EGFs forskellige gennemførelsesfaser, især med hensyn til adgangen til den, har ført og fortsat vil føre en politik for ligestilling mellem mænd og kvinder og en politik for ikke-forskelsbehandling. DA 5 DA

6 Beskrivelse af det pågældende geografiske område, de relevante myndigheder og andre interessenter 18. Salo-området er en del af den sydvestlige provins i Finland, som er en af de mest eksportorienterede provinser i landet (mere end 60 % af det industrielle output eksporteres). Regionen havde en særdeles produktiv status i 1990 erne med Nokias kraftige vækst, som dengang var verdens førende producent af mobiltelefoner. Da Nokias position blev svækket, og den internationale finansielle og økonomiske krise indtraf, forværredes situationen i Salo med hensyn til beskæftigelse og produktion, og den led mere end andre regioner i Finland. 19. Den økonomiske struktur i Salo-området har været særdeles specialiseret siden sidst i 1990 erne, hvor informations- og kommunikationssektoren tegnede sig for mere end 50 % af merværdien i Da det gik tilbage for Nokia, var det først leverandørerne, som led, idet de elektroniske komponenter, plastikdelene og andre støttesektorer blev reduceret. Det var først i anden omgang, at Nokia skar ned i sin egen produktion og sluttelig i sin egen arbejdskraft. 20. Salo ligger ved kysten i det sydvestlige Finland, ca. 50 km fra provinscentret Åbo og 100 km fra Helsingfors. Arbejdstagerne lever mest lokalt, men nogle pendler fra Åbo og sågar en lille del fra Helsingfors. 21. De vigtigste aktører er centret for økonomisk udvikling, transport og miljø i det sydvestlige Finland, kontoret for beskæftigelse og økonomi i Salo-området og byerne Salo og Somero. 22. Der er blevet nedsat en bred repræsentativ arbejdsgruppe for omorganiseringen af Nokia-aktiviteterne i Salo. En række undergrupper beskæftiger sig med forskellige emner, herunder tjenesteydelser, velfærd, undersøgelser, nye job uden for Nokia og iværksættelse. Der er nedsat en lokal samarbejdsgruppe specielt for at hjælpe de arbejdstagere, der var ansat i administrationen. En anden gruppe ved navn Invest i Salo ønsker at skabe overensstemmelse mellem udbuddet af arbejdskraft og de interesserede virksomheders arbejdskraftbehov. Afskedigelsernes forventede virkning på beskæftigelsessituationen på lokalt, regionalt og nationalt plan 23. Inden afmatningen begyndte i 2008, var arbejdsløsheden i Salo-området på ca. 6 %. Ved slutningen af 2009 var den fordoblet til 12 %, og den har siden da været let stigende. Med de nuværende afskedigelser og den forventede anden bølge er der risiko for, at arbejdsløsheden kan stige til ca % ved udgangen af Situationen i Salo er meget forskellig fra andre dele af Finland, hvor Nokia har skåret ned i sin produktion. De fleste af de ansatte i Nokia i Salo har typisk været ansat inden for samlebåndsarbejde o. lign., hvorimod fokus i de andre enheder i Finland har været på forskning og design. Således vedrører de nuværende og fremtidige afskedigelser hos Nokia i Salo typisk arbejdstagere inden for manuelt arbejde. Hvis man betragter den uddannelsesmæssige baggrund for disse arbejdstagere, har ca. 40 % kun den grundlæggende obligatoriske skolegang, og ca. 39 % har en uddannelse på 10. klasses niveau, og disse afskedigelser vil i betydelig grad øge andelen af lavt uddannede blandt de arbejdsløse i Salo. De erhvervsmæssige kvalifikationer hos disse arbejdstagere er i de fleste tilfælde inden for ikke DA 6 DA

7 teknologiske eller tekniske sektorer. De går tidsmæssigt langt tilbage, og arbejdstagerne har ikke samlet erfaring inden for disse områder, så de kan ikke bygge videre på deres kvalifikationer. 25. Byen Salos finansielle situation er svag, og afskedigelserne hos Nokia vil få indflydelse på kommunens skatteindtægter. Byen vil som arbejdsgiver sandsynligvis været nødt til selv at reducere antallet af sine egne arbejdstagere, og den vil ikke være i stand til at hjælpe de afskedigede Nokia-arbejdstagere ved at tilbyde dem arbejde. Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der søges om støtte til, og en opdeling af de anslåede omkostninger, herunder oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der modtager støtte gennem strukturfondene 26. Foranstaltningerne for arbejdstagerne hos Nokia i Salo har til formål enten at hjælpe dem med at skifte til et nyt job / starte deres egen virksomhed eller gå i gang med yderligere efteruddannelse eller almen uddannelse (eller begge dele). Foranstaltningerne omfatter følgende: Rådgivning om jobsøgning: Efter den personlige vejledning, der gives til alle arbejdstagere, der vil blive afskediget (denne vejledning indgår ikke i EGFansøgningen), vil der blive givet mere indgående rådgivning i Nokias lokaler inden udløbet af arbejdstagernes opsigelsesvarsel. Derefter følger individuel og grupperådgivning, tilrettelæggelse af og deltagelse i jobbørser, information om lokale arbejdsmarkedsforhold og de job, der kræves, styrkelse af jobsøgningsfærdigheder, især for de arbejdstagere, der har været ansat i mange år. Rådgivningen om jobsøgning vil vare mellem 5 og 20 dage alt efter arbejdstagernes behov. Det skønnes, at ca. 600 arbejdstagere vil modtage denne indgående rådgivning til ca. 450 EUR pr. person. De resterende 400 arbejdstagere vil ikke have behov for yderligere rådgivning, når de har modtaget den indledende personlige vejledning. Efteruddannelse og omskoling: Der er to hovedområder i den forbindelse: Forberedende arbejdsmarkedsefteruddannelse for de personer, der måske endnu ikke har planer om et fremtidigt erhvervsforløb og erhvervsmæssig omskoling for personer, som ved, hvad de vil, men mangler de nødvendige kompetencer. Den forberedende arbejdsmarkedsefteruddannelse er den logiske fortsættelse af rådgivningen om jobsøgning, som er gået forud for denne foranstaltning. Det forventes, at ca. 170 arbejdstagere vil tage imod dette tilbud til ca EUR pr. person. Med hensyn til den erhvervsmæssige omskoling kan den enten bygge videre på tidligere kompetencer og erfaring eller hjælpe den jobsøgende med at påbegynde en ny retning. Det er i særlige tilfælde muligt at afslutte en videregående uddannelse. Der tilbydes en lang række kurser for de arbejdstagere, der er blevet afskediget af Nokia i Salo. Det forventes, at ca. 550 arbejdstagere vil tage imod dette tilbud til ca EUR pr. person. Fremme af iværksættelse og tjenesteydelser for nye iværksættere: De finske myndigheder vil i den forbindelse anvende aktiviteter fra Protomo, som har hjemsted i Yrityssalo, og som er et udviklingscenter, der ejes 100 % af byen Salo og skal levere virksomhedsydelser, herunder også iværksættelse. Protomo er et miljø for åben innovation, som giver deltagerne mulighed for at udvikle idéer, der DA 7 DA

8 kan blive til prototyper, arbejde i grupper med pilotprojekter, udvikle nye produktformer og tjenesteydelser og starte nye virksomheder med nye job. Protomo sørger for, at nye idéer og innovative personer føres sammen. I forbindelse med gennemførelsen af denne EGF-sag vil tre personer (i Salo og Åbo) blive ansat på fuld tid i lejede lokaler for at tilbyde Protomo-ydelser til de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte. Omkostningen ved denne tjenesteydelse er anslået til EUR for 240 arbejdstagere. Protomo-konceptet arbejder på samme måde som en formidlingstjeneste for nye iværksættere. Protomo-databasen er en samling af lovende idéer, som enkeltpersoner eller virksomheder i regionen har foreslået. Vejledere, som er udpeget af Protomo, hjælper små grupper af afskedigede arbejdstagere med at håndtere nye idéer gennem en ny virksomhed, hvorved man enten kan producere de varer eller tjenesteydelser, der tilsyneladende er behov for, eller gøre det muligt for arbejdstagerne at tilslutte sig ideens ophavsmand og arbejde videre med den i en eksisterende virksomhed. Protomo-gruppen stiller faciliteterne og rådgivningen for dette gruppearbejde til rådighed og vurderer, om forslaget kan gennemføres, ligesom de skaffer de nødvendige eksperter, hvor det er påkrævet. Omkostningen ved at tilvejebringe eksperter og adgang til udstyr skønnes at være på EUR til 240 deltagere. Protomo arbejder med grupper på 4 til 6 personer, og hensigten er at etablere op til 60 grupper, og det forventes, at mere end halvdelen af disse grupper vil kunne blive til levedygtige virksomheder. Potentielle nye iværksættere hjælpes med rådgivning, relevant efteruddannelse, vejledning, høring og støtte, og der ydes også en vis form for iværksættertilskud. Ivæksættertilskuddene vil støtte den nye iværksætter med en daglig godtgørelse i de første måneder af den nye virksomhed. Omkostningen til den nødvendige efteruddannelse skønnes at være på EUR for 240 arbejdstagere. Protomo vil også kunne tilvejebringe eksterne eksperter med særligt knowhow for nye iværksættere; denne tjenesteydelse forventes at udgøre EUR for de 240 berørte arbejdstagere. Støtte til iværksættelse af selvstændige forretningsaktiviteter: Denne foranstaltning er en iværksætterstøtte, som sikrer en ny iværksætter en indtægt i op til de første 18 måneder. Grundtilskuddet består af 31,36 EUR pr. dag. Dertil kommer et variabelt tillæg, som ikke må overstige 60 % af grundtilskuddet. Det skønnes, at ca. 60 personer vil være kvalificerede til dette tilskud, og at de i gennemsnit vil få udbetalt EUR i løbet af gennemførelsesperioden. I denne fase vil støttemodtagerne fortsat få rådgivning og støtte gennem Protomo, Mobilitetsstøtte: Denne foranstaltning dækker både rejse- og flytteudgifter. De jobsøgende finder måske ikke ny beskæftigelse i det umiddelbare område og er derfor nødt til at rejse for at deltage i jobinterview, og de er måske nødt til at flytte til et nyt sted for at overtage en ledig stilling. Rejseudgifterne beregnes ud fra en kilometerbaseret tarif, om nødvendigt med betalt ophold. Flytteudgifter refunderes med op til 700 EUR. Arbejdsformidling hos Nokias kontaktsted: Arbejdstagerne fra Nokia i Salo får et kontaktsted, som tager sig af dem i gennemførelsesfasen. Kontaktstedet, som oprindeligt var i Nokias lokaler, har til formål at rådgive de berørte arbejdstagere fra starten ved at yde en langt mere personlig og indgående service til disse, end DA 8 DA

9 den offentlige arbejdsformidling normalt kan levere. Man er særlig opmærksom på at sørge for, at ingen af arbejdstagerne glider ud i langtidsledighed. Efter kontaktstedets intensive indledende indsats står det fortsat til rådighed med henblik på at vejlede arbejdstagerne under deres individuelle foranstaltninger. Omkostningerne ved at opretholde kontaktstedet for alle arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, skønnes at være på EUR. Løntilskud: Disse kan udbetales til arbejdsgivere, der både er rede til at ansætte de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, velvidende at den person, de ønsker at ansætte, har mangler i sine kompetencer eller erhvervsmæssige færdigheder, og rede til at sikre, at disse arbejdstagere får enhver form for støtte og den nødvendige praktiske oplæring i et job, når de påtager sig et job, de ikke har kendskab til. Varigheden er fastsat alt efter arbejdstagerens behov, og det skønnes, at det vil beløbe sig til et gennemsnit på EUR pr. arbejdstager, der deltager i denne ordning. Virksomhedsbaseret dataindsamlingssystem: Denne ordning giver kontorerne for beskæftigelse og økonomisk udvikling, centrene for økonomisk udvikling og ministeriet for beskæftigelse og økonomi mulighed for at gennemføre telefoninterview med virksomheder og indsamle aktuelle oplysninger om virksomhedernes personalebehov. Disse oplysninger giver kontorerne mulighed for at vejlede arbejdstagerne i den rigtige retning og hjælpe dem med deres valg af efteruddannelse. Interviewene udføres centralt, og resultaterne gøres tilgængelige for aktørerne i sorteret form. Omkostningen ved denne service anslås til EUR. Erhvervsvejledning og kortlægning af erhvervsuddannelser og kompetencer: De erhvervsmæssige kompetencer og den uddannelsesmæssige baggrund for de personer, der har været involveret i samlebåndsarbejde hos Nokia i lang tid varierer meget, og de kan evalueres gennem en kortlægning af erhvervsuddannelser og kompetencer. Med henblik på individuel vejledning og udarbejdelse af uddannelsesplaner er det vigtigt at vide, hvor den enkelte arbejdstager står. Kortlægning af erhvervsuddannelser og kompetencer tjener som modpol til de oplysninger om virksomhedernes personalebehov, der er fremkommet gennem rapporter og statistikker baseret på telefoninterview med virksomhederne. En kortlægning af erhvervsuddannelser og kompetencer udføres normalt gennem erhvervsmæssige uddannelsesinstitutioner som en kontraktligt indgået ydelse. Det forventes, at denne foranstaltning vil blive udnyttet af 450 arbejdstagere til 500 EUR pr. person. Evalueringer af arbejdskapacitet: Nogle af de afskedigede har visse begrænsninger i deres arbejdskapacitet, som skal undersøges, inden der træffes aftaler om nye planer og støtteforanstaltninger for beskæftigelse. Kontoret for beskæftigelse og økonomisk udvikling kan vejlede en jobsøgende til at få foretaget nødvendige lægeundersøgelser med henblik på evalueringer af arbejdskapaciteten. Omkostningen ved disse skønnes at variere omkring EUR pr. person i gennemsnit. 27. De EGF-implementeringsomkostninger, som er medtaget i ansøgningen i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006, dækker forberedelser, forvaltning (etablering af de nødvendige systemer, rejseudgifter og oversættelser), kommunikation (på lokalt, regionalt og nationalt niveau), certificering DA 9 DA

10 og tilsyn. Der blev allerede sørget for kommunikation på nationalt plan på det tidspunkt, hvor der først blev overvejet at indsende en EGF-ansøgning, og igen på det tidspunkt, da den blev forelagt for Kommissionen. De personer, som Nokia har afskediget, vil blive underrettet om, at de tjenesteydelser, de vil få, vil være medfinansieret af EGF. Der vil blive fokuseret på bedste praksis i gennemførelsen, herunder på de personer, som deltog i foranstaltningen og fandt ny beskæftigelse. 28. De individualiserede tilbud, der forelægges af de finske myndigheder, er aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som falder ind under de i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006 fastlagte støtteberettigede foranstaltninger. De finske myndigheder anslår de samlede omkostninger til disse tilbud til EUR og EGFimplementeringsomkostningerne til EUR (3,92 % af det samlede beløb). Der anmodes om EGF-støtte på i alt EUR (50 % af de samlede omkostninger). DA 10 DA

11 Foranstaltninger Anslået antal arbejdstagere, som er tiltænkt støtte Anslåede omkostninger pr. arbejdstager, som er tiltænkt støtte (i EUR) Samlede omkostninger i EUR (EGF og national medfinansiering) Individualiserede tilbud (artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006) Rådgivning om jobsøgning Efteruddannelse og omskoling (erhvervsmæssigt) Efteruddannelse og omskoling (forberedende) Fremme af iværksættelse (Protomo-aktiviteter) Fremme af iværksættelse (Protomo, indkøb af tjenesteydelser) Fremme af iværksættelse (Protomo, efteruddannelse) Fremme af iværksættelse (indkøb af tjenesteydelser) Støtte til iværksættelse af selvstændige forretningsaktiviteter Mobilitetsstøtte Arbejdsformidling hos Nokias kontaktsted Løntilskud Virksomhedsbaseret dataindsamlingssystem Erhvervsvejledning og kortlægning af erhvervskompetencer Evalueringer af arbejdskapacitet Subtotal - individualiserede tilbud EGF-implementeringsomkostninger (artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006) Forberedelser DA 11 DA

12 Forvaltning Oplysning og reklame Kontrolaktiviteter Subtotal - EGFimplementeringsomkostninger Samlede anslåede udgifter EGF-støtte (50 % af de samlede udgifter) De finske myndigheder bekræfter, at de ovenfor beskrevne foranstaltninger supplerer foranstaltninger, som er finansieret af strukturfondene, og at der er etableret foranstaltninger for at undgå dobbeltfinansiering. Der er etableret en koordinationsgruppe, der skal håndtere pludselige strukturændringer i det sydvestlige Finland, og som har til opgave at opnå enighed om ansvarsfordelingen mellem ESF og EGF. Styringsgruppen for dette projekt påtager sig forvaltning, styring og fastlæggelse af strategiske retningslinjer og aktivitetsmål. Til gengæld er styringsgruppen ansvarlig for indledningen af foranstaltninger i Salo-området og fører tilsyn med og evaluerer udviklingen i praksis af strukturændringen ud fra de strategiske mål, som styringsgruppen har fastsat. Regionale aktører, herunder arbejdsmarkedets parter og de fælles kommunale myndigheder for uddannelse, er bredt repræsenteret i arbejdsgrupperne. Datoen/datoerne for iværksættelse eller planlagt iværksættelse af de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere 30. Finland iværksatte den 29. februar 2012 de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere fra den samordnede pakke, som EGF er blevet anmodet om at medfinansiere. Denne dato markerer således begyndelsen af støtteberettigelsesperioden for enhver EGF-støtte. Procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter 31. Arbejdsmarkedets parter har været og vil fortsat være involveret i processen fra starten. For yderligere oplysninger henvises til punkt De finske myndigheder bekræftede, at kravene i den nationale lovgivning og EUlovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt. Oplysninger om foranstaltninger, som er obligatoriske i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler 33. Med hensyn til de kriterier, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1927/2006, kunne de finske myndigheder i deres ansøgning: bekræfte, at den økonomiske EGF-støtte ikke erstatter foranstaltninger, som det påhviler virksomheder at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler DA 12 DA

13 dokumentere, at de påtænkte aktioner er støtte til de enkelte arbejdstagere og ikke skal tjene til omlægning af virksomheder eller sektorer bekræfte, at de ovennævnte støtteberettigede foranstaltninger ikke får støtte fra andre af EU's finansielle instrumenter. Forvaltnings- og kontrolsystemer 34. Finland har meddelt Kommissionen, at den økonomiske støtte vil blive forvaltet af ministeriet for beskæftigelse og økonomi, som også forvalter ESF-midler. Det samme ministerium vil også optræde som attesterende myndighed. Der er en skarp adskillelse af funktioner og rapporteringer mellem de afdelinger, der er ansvarlige for disse to funktioner. Forvaltningsfunktionerne er blevet tildelt afdelingen for beskæftigelse og iværksættelse, mens de attesterende funktioner hører ind under afdelingen for menneskelige ressourcer og administration. Ministeriet har forberedt en manuel, der indeholder en detaljeret beskrivelse af de procedurer, der skal følges. Finansiering 35. På grundlag af ansøgningen fra Finland beløber den foreslåede EGF-støtte til den samordnede pakke af individualiserede tilbud sig til EUR (inkl. EGFimplementeringsomkostninger), hvilket svarer til 50 % af de samlede omkostninger. Kommissionens foreslåede tildeling fra fonden er baseret på oplysninger fra Finland. 36. Under hensyn til den maksimale støtte fra EGF i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006 og mulighederne for omfordeling af bevillinger foreslår Kommissionen at anvende EGF til at dække hele det ovennævnte beløb, der opføres under udgiftsområde 1a i den finansielle ramme. 37. Med det foreslåede økonomiske støttebeløb er der fortsat over 25 % af det maksimale årlige beløb, der er øremærket til EGF, til rådighed til tildelinger i årets sidste fire måneder, jf. artikel 12, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1927/ Med dette forslag om at anvende EGF indleder Kommissionen den forenklede trepartsprocedure, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, for at sikre, at budgetmyndighedens to parter er enige i, at det er nødvendigt at anvende fonden, og kan tilslutte sig det beløb, der anmodes om. Kommissionen opfordrer den af budgetmyndighedens to parter, som på rette politiske niveau først når til enighed om udkastet til forslaget om anvendelse af fonden, til at underrette den anden part og Kommissionen om sine hensigter. Hvis den ene af budgetmyndighedens to parter ikke kan give sin tilslutning, indkaldes der til et formelt trepartsmøde. 39. Kommissionen forelægger særskilt en anmodning om overførsel for at få specifikke forpligtelses- og betalingsbevillinger opført på budgettet for 2012, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj Kilder til betalingsbevillinger 40. Det beløb til betalingsbevillinger, som oprindeligt blev opført på budgetposten i 2012, vil blive fuldt opbrugt, efter at budgetmyndighedens to parter har vedtaget de forslag, der til dato er indsendt om anvendelse af EGF, og vil derfor ikke være tilstrækkeligt til at dække det beløb, der er nødvendigt til denne ansøgning. Der vil DA 13 DA

14 blive anmodet om en forøgelse af betalingsbevillingerne til EGF-budgetposten enten via en overførsel, hvis der kan udpeges en kilde til bevillinger, der er til rådighed, eller via et ændringsbudget. Bevillingerne fra denne budgetpost vil blive anvendt til at dække beløbet på EUR, som er nødvendigt for denne ansøgning. DA 14 DA

15 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finland) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 6, særlig punkt 28, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 7, særlig artikel 12, stk. 3, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen 8, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. (2) Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR. (3) Finland indgav den 4. juli 2012 en ansøgning om anvendelse af EGF i forbindelse med afskedigelser hos virksomheden Nokia plc (Salo) og supplerede den med yderligere oplysninger i tiden indtil den 21. august Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på EUR. (4) Der bør derfor som følge af Finlands ansøgning ydes økonomisk støtte fra EGF EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. EUT C [ ], [ ], s. [ ]. DA 15 DA

16 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) på EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Artikel 2 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den. På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 16 DA

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 61 endelig C7-0055/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2010 KOM(2010)416 endelig C7-0200/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2011 KOM(2011) 251 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2014 COM(2014) 455 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE 468.071 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere