Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 619 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finland) DA DA

2 BEGRUNDELSE Punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1 giver mulighed for gennem en fleksibilitetsmekanisme at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) med et årligt loft på 500 mio. EUR ud over lofterne i den finansielle rammes relevante udgiftsområder. Betingelserne for støtte fra EGF er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2. Den 4. juli 2012 indgav Finland ansøgning EGF/2012/006 FI/Nokia Salo om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i Nokia plc (Salo) i Finland. Efter en nøje gennemgang af ansøgningen konkluderer Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006, at betingelserne for økonomisk støtte i henhold til denne forordning er opfyldt. RESUMÉ AF ANSØGNINGEN OG ANALYSE Nøgledata: EGF-referencenummer EGF/2012/006 Medlemsstat Finland Artikel 2 litra a) Hovedvirksomhed Nokia plc (Salo) Leverandører og producenter i efterfølgende 0 produktionsled Referenceperiode Startdato for de individualiserede tilbud Ansøgningsdato Afskedigelser i referenceperioden Afskedigelser før og efter referenceperioden 0 Støtteberettigede afskedigelser i alt Afskedigede arbejdstagere, der forventes at deltage i foranstaltningerne Udgifter til de individualiserede tilbud (EUR) EGF-implementeringsomkostninger 3 i EUR EGF-implementeringsomkostninger i procent 3,92 Samlet budget (EUR) EGF-støtte (50 %) i EUR Ansøgningen blev forelagt Kommissionen den 4. juli 2012 og suppleret med yderligere oplysninger i tiden indtil den 21. august EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006. DA 2 DA

3 2. Ansøgningen opfylder betingelserne for anvendelse af EGF i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006 og blev indgivet inden for den frist på 10 uger, der er fastsat i forordningens artikel 5. Sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, 3. For at fastslå, at der er en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører Finland, at de nuværende vanskeligheder hos Nokia, Nokia Siemens Networks, næsten alle underleverandører og de berørte regioner går tilbage til februar På dette tidspunkt meddelte Nokia en væsentlig ændring i virksomhedens strategi og iværksatte et omfattende samarbejde med Microsoft om anvendelsen af Microsoft Windows Phone som det primære styresystem for virksomhedens smartphones, samtidig med at man beholdt Nokias eget Symbian-styresystem som en softwareplatform i telefoner i et lavere prissegment indtil udgangen af Efterspørgslen efter Symbian-telefoner er i mellemtiden gået betydeligt tilbage, og udviklingen og vedligeholdelsen, som er baseret på Symbian-systemet, bliver derfor ikke opretholdt. 4. Hensigten var at holde Nokia-anlægget i Salo i gang, samtidig med at man reducerede virksomhedens personale med ca. 12 % i anlæg over hele verden. Det førte til lukningen af anlægget i Cluj i Rumænien (september 2011), for hvilket der er indsendt en EGF-ansøgning 4. Nokia Siemens Networks annoncerede også omfattende afskedigelser (november 2011). Den 22. marts 2012 blev der annonceret afskedigelser hos Nokia i Salo på arbejdstagere ud af i alt Der er allerede planlagt yderligere afskedigelser, og der forventes endnu en opfølgende ansøgning fra Finland i forbindelse med den næste bølge af afskedigelser. 5. Hovedårsagen til afskedigelserne er overflytningen af funktioner inden for sektoren til tredjelande uden for Europa. Samleprocessen af mobiltelefoner, som tidligere fandt sted i Salo og Cluj, er blevet flyttet til Asien (Kina, Sydkorea, Indien og Vietnam, hvor der i øjeblikket opføres et nyt Nokia-anlæg). Fremstillingen af komponenter og produktionen hos underleverandører er allerede blevet flyttet ud af Europa. Både design og produktudvikling har også taget den samme retning som produktionen, eller den er ved at blive flyttet. 6. Det er Nokias plan at flytte samleprocessen af apparater til virksomhedens asiatiske anlæg, hvor de fleste af leverandørerne af komponenter arbejder. Formålet med at flytte samleprocessen af apparater til Asien er at sikre, at apparaterne kommer hurtigere på markedet. Ved at arbejde tættere på underleverandørerne kan man hurtigere bringe innovationer ind på markedet og forbedre sin konkurrenceevne. Nokia mister i øjeblikket terræn på sine vigtigste markeder i Kina og Indien, hvor en række virksomheder, der fremstiller billige telefoner, øger deres markedsandele. 7. Elektronikindustrien og den elektrotekniske industri sikrede, da den var på sit højeste, beskæftigelse til mere end personer i Finland, men ved udgangen af 2012 vil dette tal være faldet til Samtidig er antallet af ansatte i 4 EGF/2011/014 RO/Nokia. DA 3 DA

4 virksomhedens datterselskaber i tredjelande inden for denne industri steget, og er et klart vidnesbyrd om udflytning af funktioner især til Asien. Ansatte i Finland Ansatte i udenlandske datterselskaber 8. Mobiltelefonsektoren har indtil dato været genstand for en række EGF-ansøgninger, som alle er baseret på handelsrelateret globalisering 5. Dokumentation for antallet af afskedigelser og opfyldelse af kriterierne i artikel 2, litra a) 9. Finland indgav ansøgningen i medfør af interventionskriterierne i artikel 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1927/2006, som forudsætter mindst 500 afskedigelser over en periode på fire måneder i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive afskedigelser hos leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled. 10. Ansøgningen vedrører afskedigelser hos Nokia plc (Salo) i referenceperioden på fire måneder fra den 1. marts 2012 til den 1. juli Der forventes flere afskedigelser både hos Nokia og hos Nokias underleverandører. Der vil blive indsendt en separat ansøgning for dem. Alle disse afskedigelser blev beregnet i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2, stk. 2, første led, i forordning (EF) nr. 1927/2006. Redegørelse for afskedigelsernes uforudseelighed 11. De finske myndigheder fremfører, at afskedigelserne i Salo-anlægget ikke kunne forudses, eftersom anlægget udtrykkeligt blev friholdt, da Nokia i februar 2011 annoncerede omfattende afskedigelser i Finland. På det tidspunkt var det forventet, at Salo-anlæggets rolle skulle være produktionen af smartphones baseret på Windows Phone-platformen. 5 Regelmæssige opdateringer kan findes på følgende adresse: DA 4 DA

5 12. Ved udgangen af november 2011 da lukningen af anlægget i Cluj (Rumænien) blev annonceret, meddelte Nokia også, at den var ved at genoverveje Salo-anlæggets rolle, og at der kunne forventes en vis personalereduktion i Den 22. marts 2012 kom der meddelelse om, at Salo-personalet skulle reduceres med 1 000, og at det skulle gennemføres senest i slutningen af juni. Dette var uforudseeligt efter de forsikringer, der var givet bare et år tidligere, og i lyset af det forhold, at det var Nokias første produktionsanlæg med produktudviklingsaktiviteter og det sted, hvor Nokia normalt startede samleprocessen og den dermed forbundne indlæring for nye og vigtige telefonmodeller. Derudover var der allerede blevet udført betydelige personalereduktioner i Finland, og yderligere nedskæringer af den størrelsesorden var ikke ventet. Identifikation af de virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte 13. Ansøgningen vedrører afskedigelser, hvoraf alle fandt sted hos Nokia plc (Salo). Alle arbejdstagere er tiltænkt støtte gennem nedennævnte foranstaltninger. 14. De arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, fordeler sig som følger: Kategori Antal Procent Mænd ,5 Kvinder ,5 EU-borgere ,4 Ikke-EU-borgere 56 5, årige 28 2, årige , årige ,9 Over 64 år 0 0,0 15. Blandt disse arbejdstagere er der 20 med langvarige helbredsproblemer eller handicap. 16. Fordelingen på faggrupper er, som følger: Kategori Antal Procent Lovgivere, højtstående embedsmænd og 15 1,5 virksomhedsledere Akademikere/eksperter 14 1,4 Teknikere og beslægtede fagfolk 64 6,4 Kontoransatte 49 4,9 Arbejdere inden for håndværk og ,4 lignende erhverv Anlægs- og maskinoperatører og ,3 samlebåndsarbejdere Elementær beskæftigelse 41 4,1 17. I overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1927/2006 har Finland bekræftet, at man i EGFs forskellige gennemførelsesfaser, især med hensyn til adgangen til den, har ført og fortsat vil føre en politik for ligestilling mellem mænd og kvinder og en politik for ikke-forskelsbehandling. DA 5 DA

6 Beskrivelse af det pågældende geografiske område, de relevante myndigheder og andre interessenter 18. Salo-området er en del af den sydvestlige provins i Finland, som er en af de mest eksportorienterede provinser i landet (mere end 60 % af det industrielle output eksporteres). Regionen havde en særdeles produktiv status i 1990 erne med Nokias kraftige vækst, som dengang var verdens førende producent af mobiltelefoner. Da Nokias position blev svækket, og den internationale finansielle og økonomiske krise indtraf, forværredes situationen i Salo med hensyn til beskæftigelse og produktion, og den led mere end andre regioner i Finland. 19. Den økonomiske struktur i Salo-området har været særdeles specialiseret siden sidst i 1990 erne, hvor informations- og kommunikationssektoren tegnede sig for mere end 50 % af merværdien i Da det gik tilbage for Nokia, var det først leverandørerne, som led, idet de elektroniske komponenter, plastikdelene og andre støttesektorer blev reduceret. Det var først i anden omgang, at Nokia skar ned i sin egen produktion og sluttelig i sin egen arbejdskraft. 20. Salo ligger ved kysten i det sydvestlige Finland, ca. 50 km fra provinscentret Åbo og 100 km fra Helsingfors. Arbejdstagerne lever mest lokalt, men nogle pendler fra Åbo og sågar en lille del fra Helsingfors. 21. De vigtigste aktører er centret for økonomisk udvikling, transport og miljø i det sydvestlige Finland, kontoret for beskæftigelse og økonomi i Salo-området og byerne Salo og Somero. 22. Der er blevet nedsat en bred repræsentativ arbejdsgruppe for omorganiseringen af Nokia-aktiviteterne i Salo. En række undergrupper beskæftiger sig med forskellige emner, herunder tjenesteydelser, velfærd, undersøgelser, nye job uden for Nokia og iværksættelse. Der er nedsat en lokal samarbejdsgruppe specielt for at hjælpe de arbejdstagere, der var ansat i administrationen. En anden gruppe ved navn Invest i Salo ønsker at skabe overensstemmelse mellem udbuddet af arbejdskraft og de interesserede virksomheders arbejdskraftbehov. Afskedigelsernes forventede virkning på beskæftigelsessituationen på lokalt, regionalt og nationalt plan 23. Inden afmatningen begyndte i 2008, var arbejdsløsheden i Salo-området på ca. 6 %. Ved slutningen af 2009 var den fordoblet til 12 %, og den har siden da været let stigende. Med de nuværende afskedigelser og den forventede anden bølge er der risiko for, at arbejdsløsheden kan stige til ca % ved udgangen af Situationen i Salo er meget forskellig fra andre dele af Finland, hvor Nokia har skåret ned i sin produktion. De fleste af de ansatte i Nokia i Salo har typisk været ansat inden for samlebåndsarbejde o. lign., hvorimod fokus i de andre enheder i Finland har været på forskning og design. Således vedrører de nuværende og fremtidige afskedigelser hos Nokia i Salo typisk arbejdstagere inden for manuelt arbejde. Hvis man betragter den uddannelsesmæssige baggrund for disse arbejdstagere, har ca. 40 % kun den grundlæggende obligatoriske skolegang, og ca. 39 % har en uddannelse på 10. klasses niveau, og disse afskedigelser vil i betydelig grad øge andelen af lavt uddannede blandt de arbejdsløse i Salo. De erhvervsmæssige kvalifikationer hos disse arbejdstagere er i de fleste tilfælde inden for ikke DA 6 DA

7 teknologiske eller tekniske sektorer. De går tidsmæssigt langt tilbage, og arbejdstagerne har ikke samlet erfaring inden for disse områder, så de kan ikke bygge videre på deres kvalifikationer. 25. Byen Salos finansielle situation er svag, og afskedigelserne hos Nokia vil få indflydelse på kommunens skatteindtægter. Byen vil som arbejdsgiver sandsynligvis været nødt til selv at reducere antallet af sine egne arbejdstagere, og den vil ikke være i stand til at hjælpe de afskedigede Nokia-arbejdstagere ved at tilbyde dem arbejde. Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der søges om støtte til, og en opdeling af de anslåede omkostninger, herunder oplysninger om komplementariteten med foranstaltninger, der modtager støtte gennem strukturfondene 26. Foranstaltningerne for arbejdstagerne hos Nokia i Salo har til formål enten at hjælpe dem med at skifte til et nyt job / starte deres egen virksomhed eller gå i gang med yderligere efteruddannelse eller almen uddannelse (eller begge dele). Foranstaltningerne omfatter følgende: Rådgivning om jobsøgning: Efter den personlige vejledning, der gives til alle arbejdstagere, der vil blive afskediget (denne vejledning indgår ikke i EGFansøgningen), vil der blive givet mere indgående rådgivning i Nokias lokaler inden udløbet af arbejdstagernes opsigelsesvarsel. Derefter følger individuel og grupperådgivning, tilrettelæggelse af og deltagelse i jobbørser, information om lokale arbejdsmarkedsforhold og de job, der kræves, styrkelse af jobsøgningsfærdigheder, især for de arbejdstagere, der har været ansat i mange år. Rådgivningen om jobsøgning vil vare mellem 5 og 20 dage alt efter arbejdstagernes behov. Det skønnes, at ca. 600 arbejdstagere vil modtage denne indgående rådgivning til ca. 450 EUR pr. person. De resterende 400 arbejdstagere vil ikke have behov for yderligere rådgivning, når de har modtaget den indledende personlige vejledning. Efteruddannelse og omskoling: Der er to hovedområder i den forbindelse: Forberedende arbejdsmarkedsefteruddannelse for de personer, der måske endnu ikke har planer om et fremtidigt erhvervsforløb og erhvervsmæssig omskoling for personer, som ved, hvad de vil, men mangler de nødvendige kompetencer. Den forberedende arbejdsmarkedsefteruddannelse er den logiske fortsættelse af rådgivningen om jobsøgning, som er gået forud for denne foranstaltning. Det forventes, at ca. 170 arbejdstagere vil tage imod dette tilbud til ca EUR pr. person. Med hensyn til den erhvervsmæssige omskoling kan den enten bygge videre på tidligere kompetencer og erfaring eller hjælpe den jobsøgende med at påbegynde en ny retning. Det er i særlige tilfælde muligt at afslutte en videregående uddannelse. Der tilbydes en lang række kurser for de arbejdstagere, der er blevet afskediget af Nokia i Salo. Det forventes, at ca. 550 arbejdstagere vil tage imod dette tilbud til ca EUR pr. person. Fremme af iværksættelse og tjenesteydelser for nye iværksættere: De finske myndigheder vil i den forbindelse anvende aktiviteter fra Protomo, som har hjemsted i Yrityssalo, og som er et udviklingscenter, der ejes 100 % af byen Salo og skal levere virksomhedsydelser, herunder også iværksættelse. Protomo er et miljø for åben innovation, som giver deltagerne mulighed for at udvikle idéer, der DA 7 DA

8 kan blive til prototyper, arbejde i grupper med pilotprojekter, udvikle nye produktformer og tjenesteydelser og starte nye virksomheder med nye job. Protomo sørger for, at nye idéer og innovative personer føres sammen. I forbindelse med gennemførelsen af denne EGF-sag vil tre personer (i Salo og Åbo) blive ansat på fuld tid i lejede lokaler for at tilbyde Protomo-ydelser til de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte. Omkostningen ved denne tjenesteydelse er anslået til EUR for 240 arbejdstagere. Protomo-konceptet arbejder på samme måde som en formidlingstjeneste for nye iværksættere. Protomo-databasen er en samling af lovende idéer, som enkeltpersoner eller virksomheder i regionen har foreslået. Vejledere, som er udpeget af Protomo, hjælper små grupper af afskedigede arbejdstagere med at håndtere nye idéer gennem en ny virksomhed, hvorved man enten kan producere de varer eller tjenesteydelser, der tilsyneladende er behov for, eller gøre det muligt for arbejdstagerne at tilslutte sig ideens ophavsmand og arbejde videre med den i en eksisterende virksomhed. Protomo-gruppen stiller faciliteterne og rådgivningen for dette gruppearbejde til rådighed og vurderer, om forslaget kan gennemføres, ligesom de skaffer de nødvendige eksperter, hvor det er påkrævet. Omkostningen ved at tilvejebringe eksperter og adgang til udstyr skønnes at være på EUR til 240 deltagere. Protomo arbejder med grupper på 4 til 6 personer, og hensigten er at etablere op til 60 grupper, og det forventes, at mere end halvdelen af disse grupper vil kunne blive til levedygtige virksomheder. Potentielle nye iværksættere hjælpes med rådgivning, relevant efteruddannelse, vejledning, høring og støtte, og der ydes også en vis form for iværksættertilskud. Ivæksættertilskuddene vil støtte den nye iværksætter med en daglig godtgørelse i de første måneder af den nye virksomhed. Omkostningen til den nødvendige efteruddannelse skønnes at være på EUR for 240 arbejdstagere. Protomo vil også kunne tilvejebringe eksterne eksperter med særligt knowhow for nye iværksættere; denne tjenesteydelse forventes at udgøre EUR for de 240 berørte arbejdstagere. Støtte til iværksættelse af selvstændige forretningsaktiviteter: Denne foranstaltning er en iværksætterstøtte, som sikrer en ny iværksætter en indtægt i op til de første 18 måneder. Grundtilskuddet består af 31,36 EUR pr. dag. Dertil kommer et variabelt tillæg, som ikke må overstige 60 % af grundtilskuddet. Det skønnes, at ca. 60 personer vil være kvalificerede til dette tilskud, og at de i gennemsnit vil få udbetalt EUR i løbet af gennemførelsesperioden. I denne fase vil støttemodtagerne fortsat få rådgivning og støtte gennem Protomo, Mobilitetsstøtte: Denne foranstaltning dækker både rejse- og flytteudgifter. De jobsøgende finder måske ikke ny beskæftigelse i det umiddelbare område og er derfor nødt til at rejse for at deltage i jobinterview, og de er måske nødt til at flytte til et nyt sted for at overtage en ledig stilling. Rejseudgifterne beregnes ud fra en kilometerbaseret tarif, om nødvendigt med betalt ophold. Flytteudgifter refunderes med op til 700 EUR. Arbejdsformidling hos Nokias kontaktsted: Arbejdstagerne fra Nokia i Salo får et kontaktsted, som tager sig af dem i gennemførelsesfasen. Kontaktstedet, som oprindeligt var i Nokias lokaler, har til formål at rådgive de berørte arbejdstagere fra starten ved at yde en langt mere personlig og indgående service til disse, end DA 8 DA

9 den offentlige arbejdsformidling normalt kan levere. Man er særlig opmærksom på at sørge for, at ingen af arbejdstagerne glider ud i langtidsledighed. Efter kontaktstedets intensive indledende indsats står det fortsat til rådighed med henblik på at vejlede arbejdstagerne under deres individuelle foranstaltninger. Omkostningerne ved at opretholde kontaktstedet for alle arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, skønnes at være på EUR. Løntilskud: Disse kan udbetales til arbejdsgivere, der både er rede til at ansætte de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, velvidende at den person, de ønsker at ansætte, har mangler i sine kompetencer eller erhvervsmæssige færdigheder, og rede til at sikre, at disse arbejdstagere får enhver form for støtte og den nødvendige praktiske oplæring i et job, når de påtager sig et job, de ikke har kendskab til. Varigheden er fastsat alt efter arbejdstagerens behov, og det skønnes, at det vil beløbe sig til et gennemsnit på EUR pr. arbejdstager, der deltager i denne ordning. Virksomhedsbaseret dataindsamlingssystem: Denne ordning giver kontorerne for beskæftigelse og økonomisk udvikling, centrene for økonomisk udvikling og ministeriet for beskæftigelse og økonomi mulighed for at gennemføre telefoninterview med virksomheder og indsamle aktuelle oplysninger om virksomhedernes personalebehov. Disse oplysninger giver kontorerne mulighed for at vejlede arbejdstagerne i den rigtige retning og hjælpe dem med deres valg af efteruddannelse. Interviewene udføres centralt, og resultaterne gøres tilgængelige for aktørerne i sorteret form. Omkostningen ved denne service anslås til EUR. Erhvervsvejledning og kortlægning af erhvervsuddannelser og kompetencer: De erhvervsmæssige kompetencer og den uddannelsesmæssige baggrund for de personer, der har været involveret i samlebåndsarbejde hos Nokia i lang tid varierer meget, og de kan evalueres gennem en kortlægning af erhvervsuddannelser og kompetencer. Med henblik på individuel vejledning og udarbejdelse af uddannelsesplaner er det vigtigt at vide, hvor den enkelte arbejdstager står. Kortlægning af erhvervsuddannelser og kompetencer tjener som modpol til de oplysninger om virksomhedernes personalebehov, der er fremkommet gennem rapporter og statistikker baseret på telefoninterview med virksomhederne. En kortlægning af erhvervsuddannelser og kompetencer udføres normalt gennem erhvervsmæssige uddannelsesinstitutioner som en kontraktligt indgået ydelse. Det forventes, at denne foranstaltning vil blive udnyttet af 450 arbejdstagere til 500 EUR pr. person. Evalueringer af arbejdskapacitet: Nogle af de afskedigede har visse begrænsninger i deres arbejdskapacitet, som skal undersøges, inden der træffes aftaler om nye planer og støtteforanstaltninger for beskæftigelse. Kontoret for beskæftigelse og økonomisk udvikling kan vejlede en jobsøgende til at få foretaget nødvendige lægeundersøgelser med henblik på evalueringer af arbejdskapaciteten. Omkostningen ved disse skønnes at variere omkring EUR pr. person i gennemsnit. 27. De EGF-implementeringsomkostninger, som er medtaget i ansøgningen i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006, dækker forberedelser, forvaltning (etablering af de nødvendige systemer, rejseudgifter og oversættelser), kommunikation (på lokalt, regionalt og nationalt niveau), certificering DA 9 DA

10 og tilsyn. Der blev allerede sørget for kommunikation på nationalt plan på det tidspunkt, hvor der først blev overvejet at indsende en EGF-ansøgning, og igen på det tidspunkt, da den blev forelagt for Kommissionen. De personer, som Nokia har afskediget, vil blive underrettet om, at de tjenesteydelser, de vil få, vil være medfinansieret af EGF. Der vil blive fokuseret på bedste praksis i gennemførelsen, herunder på de personer, som deltog i foranstaltningen og fandt ny beskæftigelse. 28. De individualiserede tilbud, der forelægges af de finske myndigheder, er aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som falder ind under de i artikel 3 i forordning (EF) nr. 1927/2006 fastlagte støtteberettigede foranstaltninger. De finske myndigheder anslår de samlede omkostninger til disse tilbud til EUR og EGFimplementeringsomkostningerne til EUR (3,92 % af det samlede beløb). Der anmodes om EGF-støtte på i alt EUR (50 % af de samlede omkostninger). DA 10 DA

11 Foranstaltninger Anslået antal arbejdstagere, som er tiltænkt støtte Anslåede omkostninger pr. arbejdstager, som er tiltænkt støtte (i EUR) Samlede omkostninger i EUR (EGF og national medfinansiering) Individualiserede tilbud (artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006) Rådgivning om jobsøgning Efteruddannelse og omskoling (erhvervsmæssigt) Efteruddannelse og omskoling (forberedende) Fremme af iværksættelse (Protomo-aktiviteter) Fremme af iværksættelse (Protomo, indkøb af tjenesteydelser) Fremme af iværksættelse (Protomo, efteruddannelse) Fremme af iværksættelse (indkøb af tjenesteydelser) Støtte til iværksættelse af selvstændige forretningsaktiviteter Mobilitetsstøtte Arbejdsformidling hos Nokias kontaktsted Løntilskud Virksomhedsbaseret dataindsamlingssystem Erhvervsvejledning og kortlægning af erhvervskompetencer Evalueringer af arbejdskapacitet Subtotal - individualiserede tilbud EGF-implementeringsomkostninger (artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1927/2006) Forberedelser DA 11 DA

12 Forvaltning Oplysning og reklame Kontrolaktiviteter Subtotal - EGFimplementeringsomkostninger Samlede anslåede udgifter EGF-støtte (50 % af de samlede udgifter) De finske myndigheder bekræfter, at de ovenfor beskrevne foranstaltninger supplerer foranstaltninger, som er finansieret af strukturfondene, og at der er etableret foranstaltninger for at undgå dobbeltfinansiering. Der er etableret en koordinationsgruppe, der skal håndtere pludselige strukturændringer i det sydvestlige Finland, og som har til opgave at opnå enighed om ansvarsfordelingen mellem ESF og EGF. Styringsgruppen for dette projekt påtager sig forvaltning, styring og fastlæggelse af strategiske retningslinjer og aktivitetsmål. Til gengæld er styringsgruppen ansvarlig for indledningen af foranstaltninger i Salo-området og fører tilsyn med og evaluerer udviklingen i praksis af strukturændringen ud fra de strategiske mål, som styringsgruppen har fastsat. Regionale aktører, herunder arbejdsmarkedets parter og de fælles kommunale myndigheder for uddannelse, er bredt repræsenteret i arbejdsgrupperne. Datoen/datoerne for iværksættelse eller planlagt iværksættelse af de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere 30. Finland iværksatte den 29. februar 2012 de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere fra den samordnede pakke, som EGF er blevet anmodet om at medfinansiere. Denne dato markerer således begyndelsen af støtteberettigelsesperioden for enhver EGF-støtte. Procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter 31. Arbejdsmarkedets parter har været og vil fortsat være involveret i processen fra starten. For yderligere oplysninger henvises til punkt De finske myndigheder bekræftede, at kravene i den nationale lovgivning og EUlovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt. Oplysninger om foranstaltninger, som er obligatoriske i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler 33. Med hensyn til de kriterier, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1927/2006, kunne de finske myndigheder i deres ansøgning: bekræfte, at den økonomiske EGF-støtte ikke erstatter foranstaltninger, som det påhviler virksomheder at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive aftaler DA 12 DA

13 dokumentere, at de påtænkte aktioner er støtte til de enkelte arbejdstagere og ikke skal tjene til omlægning af virksomheder eller sektorer bekræfte, at de ovennævnte støtteberettigede foranstaltninger ikke får støtte fra andre af EU's finansielle instrumenter. Forvaltnings- og kontrolsystemer 34. Finland har meddelt Kommissionen, at den økonomiske støtte vil blive forvaltet af ministeriet for beskæftigelse og økonomi, som også forvalter ESF-midler. Det samme ministerium vil også optræde som attesterende myndighed. Der er en skarp adskillelse af funktioner og rapporteringer mellem de afdelinger, der er ansvarlige for disse to funktioner. Forvaltningsfunktionerne er blevet tildelt afdelingen for beskæftigelse og iværksættelse, mens de attesterende funktioner hører ind under afdelingen for menneskelige ressourcer og administration. Ministeriet har forberedt en manuel, der indeholder en detaljeret beskrivelse af de procedurer, der skal følges. Finansiering 35. På grundlag af ansøgningen fra Finland beløber den foreslåede EGF-støtte til den samordnede pakke af individualiserede tilbud sig til EUR (inkl. EGFimplementeringsomkostninger), hvilket svarer til 50 % af de samlede omkostninger. Kommissionens foreslåede tildeling fra fonden er baseret på oplysninger fra Finland. 36. Under hensyn til den maksimale støtte fra EGF i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1927/2006 og mulighederne for omfordeling af bevillinger foreslår Kommissionen at anvende EGF til at dække hele det ovennævnte beløb, der opføres under udgiftsområde 1a i den finansielle ramme. 37. Med det foreslåede økonomiske støttebeløb er der fortsat over 25 % af det maksimale årlige beløb, der er øremærket til EGF, til rådighed til tildelinger i årets sidste fire måneder, jf. artikel 12, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1927/ Med dette forslag om at anvende EGF indleder Kommissionen den forenklede trepartsprocedure, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, for at sikre, at budgetmyndighedens to parter er enige i, at det er nødvendigt at anvende fonden, og kan tilslutte sig det beløb, der anmodes om. Kommissionen opfordrer den af budgetmyndighedens to parter, som på rette politiske niveau først når til enighed om udkastet til forslaget om anvendelse af fonden, til at underrette den anden part og Kommissionen om sine hensigter. Hvis den ene af budgetmyndighedens to parter ikke kan give sin tilslutning, indkaldes der til et formelt trepartsmøde. 39. Kommissionen forelægger særskilt en anmodning om overførsel for at få specifikke forpligtelses- og betalingsbevillinger opført på budgettet for 2012, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj Kilder til betalingsbevillinger 40. Det beløb til betalingsbevillinger, som oprindeligt blev opført på budgetposten i 2012, vil blive fuldt opbrugt, efter at budgetmyndighedens to parter har vedtaget de forslag, der til dato er indsendt om anvendelse af EGF, og vil derfor ikke være tilstrækkeligt til at dække det beløb, der er nødvendigt til denne ansøgning. Der vil DA 13 DA

14 blive anmodet om en forøgelse af betalingsbevillingerne til EGF-budgetposten enten via en overførsel, hvis der kan udpeges en kilde til bevillinger, der er til rådighed, eller via et ændringsbudget. Bevillingerne fra denne budgetpost vil blive anvendt til at dække beløbet på EUR, som er nødvendigt for denne ansøgning. DA 14 DA

15 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, Finland) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 6, særlig punkt 28, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 7, særlig artikel 12, stk. 3, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen 8, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. (2) Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR. (3) Finland indgav den 4. juli 2012 en ansøgning om anvendelse af EGF i forbindelse med afskedigelser hos virksomheden Nokia plc (Salo) og supplerede den med yderligere oplysninger i tiden indtil den 21. august Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på EUR. (4) Der bør derfor som følge af Finlands ansøgning ydes økonomisk støtte fra EGF EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. EUT C [ ], [ ], s. [ ]. DA 15 DA

16 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2012 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) på EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Artikel 2 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den. På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 16 DA

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0707 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0707 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0707 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 707 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2012 COM(2012) 502 final C7-0292/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 61 endelig C7-0055/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 27.1.2015 2015/2018(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2012 COM(2012) 272 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark)

Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) P7_TA(2013)0531 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til globaliseringen (ansøgning EGF/2012/011 DK/Vestas, Danmark) Europa-Parlamentets beslutning af 10. december 2013 om forslag til Europa-

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2010 KOM(2010)416 endelig C7-0200/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2011 KOM(2011) 62 endelig C7-0056/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2011 KOM(2011) 251 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 24.10.2013 2013/2262(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 27/2017.

Hermed følger til delegationerne dokument DEC 27/2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2017 (OR. en) 13604/17 FIN 651 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. oktober 2017 til: Günther OETTINGER, medlem af EuropaKommissionen Märt KIVINE,

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery

VEDTAGNE TEKSTER. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2016)0285 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2295(BUD) 25.11.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 10.3.2015 2015/2056(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0703 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0703 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0703 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 703 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0013 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0013 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0013 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.1.2015 COM(2015) 13 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0726 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0726 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0726 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 726 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 14. december 2010 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 14. december 2010 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 14. december 2010 P7_TA-PROV(2010)12-14 FORELØBIG UDGAVE PE 453.923 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0553 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0553 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0553 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 553 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2014 COM(2014) 455 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0620 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0620 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0620 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2014 COM(2014) 620 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2014 COM(2014) 456 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.4.2016 COM(2016) 210 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013.

Denne vejledning skal ses som et supplement til forordning (EF) nr. 1309/2013 af 17. december 2013. 1. Indledning og formål med Globaliseringsfonden (EGF) Formålet med EGF er at bidrage til intelligent, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst og fremme vedvarende beskæftigelse. Retsgrundlaget for Globaliseringsfonden

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2010 KOM(2010) 451 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 706 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0001 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2016 COM(2016) 1 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0024/2014 5.11.2014

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0024/2014 5.11.2014 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 5.11.2014 A8-0024/2014 BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER DEL I. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 5. juli 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER DEL I fra mødet tirsdag den 5. juli 2011 P7_TA-PROV(2011)07-05 FORELØBIG UDGAVE PE 468.071 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 31.8.2011 2011/2167(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0037 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0037 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0037 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2015 COM(2015) 37 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 23. november 2010 EUROPA - PARLAMENTET

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 23. november 2010 EUROPA - PARLAMENTET EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 23. november 2010 P7_TA-PROV(2010)11-23 FORELØBIG UDGAVE PE 453.165 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0493 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0493 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0493 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.9.2012 COM(2012) 493 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0490 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0490 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0490 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2016 COM(2016) 490 final Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om mobilisering af Den Europæiske Fond

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2011 KOM(2011) 388 endelig Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere