Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide"

Transkript

1 Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder B1 - evaluering - HIH

2 Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe 3 og 4 gravide Status i forhold til planlagt formål, udbytte og mål Baggrund Afslutningsrapporten omhandler projekt efterfødselssamtaler til gruppe 3 og 4 gravide på Nordsjællands hospital i Hillerød. Et projekt under Region Hovedstadens pulje til udsatte borgere. Projektet er foregået i perioden 1. August 2012 til 31. juli De kvinder der har været inkluderet i projektet er alle kvinder der har været tilknyttet Tidlig Indsats under graviditeten. Tidlig Indsats er et tilbud om udvidet svangeromsorg på Nordsjællands hospital. Målgruppen er kvinder med psykisk sårbarhed/lidelse, medicinske sygdomme og sociale problemer/udfordringer, samt kvinder med tidligere eller aktuelt rusmiddelbrug, der ikke ønsker tilknytning til Familieambulatoriet. Mål Projektets mål, har været at tilbyde alle kvinder i gruppe 3 og 4. en efterfødselssamtale i eget hjem med deres konsultationsjordemoder ca. 1 måned efter fødslen. Formål Formålet med projektet har været, at hjælpe kvinderne til at få bearbejdet graviditeten og fødslen så det fremstår som et sammenhængende forløb, med håb om, at det kan have en forbyggende effekt for antallet af efterfødselsreaktioner og forstyrrelser i mor-barn samspillet. Evaluering Projektet er evalueret med en kvalitativ spørge Side 1

3 skema- undersøgelser blandt de deltagende jordemødre, om deres oplevelser af effekten af efterfødselssamtalerne både i forhold til kvinderne, men også i forhold til samarbejdet med sundhedsplejen. Tilsvarende er der lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt kvinderne om deres oplevelse af betydningen og effekten af samtalerne. I perioden februar 2013-februar 2014 blev der udført en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende kvinder i projektet. 105 kvinder besvarede spørgeskemaer om deres oplevelser af betydningen og effekten af efterfødselssamtalen. Spørgeskemaerne blev udleveret af jordemoderen i forbindelse med besøget i hjemmet og udfyldt af kvinderne som afslutning på besøget. Alle ledende sundhedsplejersker i Nordsjællands Hospitals optageområde for gravide, blev ved projektets start informeret om projektet og som afslutning på projektet, blev der sendt spørgeskemaer ud til sundhedsplejen om deres oplevelse af effekten af samtalerne for kvinderne og for samarbejdet med jordemødrene. Antal besøg Efterfødselssamtalerne er foretaget i perioden 15. november 2012 til 31. juli Der har været planlagt 322 efterfødselssamtaler/samtaler og alle kvinder har ønsket at det skulle foregå i eget hjem. Af forskellige årsager endte det faktiske antal udførte besøg/samtaler på kvinder meldte afbud. Begrundelserne har været mange og meget forskellige, alt fra sammenfaldende aftaler med andre fagpersoner, sygdom, problemer med bolig og manglende behov/lyst til besøg. 21 kvinder lukkede ikke op da jordemoderen Side 2

4 stod udenfor døren. Erfaringer fra arbejdet med målgruppen viser, at disse kvinder generelt har en større udeblivelsesrate fra aftaler en andre kvinder. Ca % så det svarer nogenlunde til den forventede frafaldsprocent. Alt i alt har 79 % af kvinderne fået en efterfødselssamtale. Som udgangspunkt var det tanken, at samtalerne skulle foregå indenfor en måned efter fødslen. Det har ikke været muligt at efterkomme dette. Med den model vi har valgt, har det ikke været muligt skematekniske, at få det til at gå op. Det har bl.a. haft indflydelse på planlægningen om jordemoderen har haft konsultation hver uge eller hver anden uge. Konsultationsfrekvensen har også haft betydning for antallet af samtaler den enkelte jordemoder har skulle varetage. Organiseringen endte med, at Jordemødre med konsultation hver uge havde en 8 timers dag til efterfødselssamtaler med 4-5 ugers interval, og jordemødre med konsultation hver anden uge havde en tilsvarende dag hver 6-7 uge. Terminstidspunkterne for fødslerne har også haft indflydelse på planlægningen af samtalerne. I perioder med mange fødsler, har det været nødvendigt, for nogle af jordemødrene, med kortere interval mellem dagene til at foretage samtalerne på. Planlægningen af efterfødselssamtalen er lavet sammen med kvinden i forbindelse med jordemoderkonsultation i graviditets uge 38, altså før de fødte. Det kan have haft en betydning for det faktiske antal af afholdte samtaler. Kvinderne i gruppe 3 og 4 har mange udfordringer og et meget omskifteligt liv, hvor der ofte med kort varsel sker forandringer. Eksempler på det, kan være flytning og samlivsforandringer, men også sygdom og kommunale foranstaltninger. Side 3

5 Et krav for at modtage efterfødselssamtale i hjemmet har været, at kvinden havde bopæl i Region Hovedstaden. 6 kvinder flyttede til anden region i tilslutning til fødslen og nåede ikke at få besøg. 2 kvinder blev efter fødslen anbragt med barnet udenfor Regionen, den ene på mor-barn- observationshjem den anden i parallelanbringelse i familiepleje. 1 blev indlagt på psykiatrisk afdeling efter fødslen uden barnet og 1 var indlagt med et meget handicappet barn på Rigshospitalet. Kvinden med det handicappede barn fik dog besøg, men først 4 måneder efter fødslen. For 6 kvinders vedkommende fremgår det ikke tydeligt hvorfor de ikke fik besøg. 5 samtaler blev aflyst fordi projektperioden udløb. Der er intet der tyder på, at det har haft nogen betydning om samtalen foregik en eller to måneder efter fødslen. Hverken for kvindernes lyst til samtale eller for relevansen af samtalerne. Effekten af samtalerne Erfaringerne fra projektet viser at samtalerne for 85 % vedkommende, har haft stor betydning for kvindernes oplevelse af det samlede forløb, og at den for de flestes vedkommende har skabt tryghed i forhold til et fremtidigt forløb. Rart at få snakket forløbet igennem, så man er klar over hvad der er sket. Det har været et meget helende forløb for mig og givet ro til en fremtidig graviditet, hvor forløbet bare skal være helt normalt. 95 % af de kvinder der har deltaget i den evaluerende spørgeskemaundersøgelse om deres oplevelse af effekten af efterfødselssamtalen, Side 4

6 Oplever, at samtalen får graviditeten og fødslen til at fremstå som et sammenhængende forløb. 91 % svarer, at samtalen har haft stor betydning for trygheden ved tanken om en eventuel ny graviditet og fødsel. Flertallet, 90 %, giver udtryk for, at en vigtig faktor ved samtalen, har været relationen til jordemoderen. Det at hun kendte til kvinden/familiens problematikker. Hvis det ikke havde været min kons.jordemoder, så kunne det have været lige meget for mig. For mig var det det vigtigste. Man føler sig tryg fordi man kender hende og hun kender ens baggage. Jeg synes det har været rigtig rart, at se hinanden igen og efterevaluere. Det er dejligt lige at få en sidste snak med det menneske, der har været kontakten undervejs i graviditeten. Man kan få afsluttet og talt om hvordan det hele er gået og om de tanker man har haft undervejs. Det har ikke været muligt med projektet, at konkluderer, at samtalerne har reduceret antallet af efterfødselsreaktioner eller forebygget forstyrrelser i mor-barn relationen. Litteraturen og erfaringer fra arbejdet med målgruppen viser, at det kræver en større tidlig tværfaglig indsats, der starter allerede i graviditeten, at imødegå forstyrrelser i mor-barn relationen. Så efterfødselssamtalen kan ikke stå alene, men samtalerne har uden tvivl en forebyggende effekt. I 5 tilfælde har jordmødrene været nødsaget til, at lave en underretning efter besøget i hjemmet, pga. bekymring for relationen mellem mor og barn. I flere tilfælde er der efter efterfødselssamtalen taget kontakt til sundhedsplejen. Så det, at der kommer flere forskellige faggrupper i hjemmet, øger muligheden for at opspore behovet for hjælp og støtte. Jordemødrenes oplevelser med projektet, har været at efterfødselssamtalen har givet Side 5

7 mulighed for, at afslutte og samle hele forløbet og hjælpe kvinderne med eventuelle uafklarede ting også i forhold til relationen til barnet. Ofte har kvinderne forud for fødslen været bekymret for relationen til barnet - efter fødslen er følelserne for barnet vokset hvilket samtalen har været med til at tydeliggøre for kvinderne, så det i sidste ende kommer barnet til gode. Det er især tydeligt, at det har været styrkende for parret, at vise, at det går godt og at de og barnet trives. Har oplevet at samtalen gav kvinderne tryghed. Samtalen har haft stor betydning mange er blevet meget glade ved at føle sig hørt og set. De har følt sig betydningsfulde, hvilket en del af dem ikke er vant til. At de har følt sig værdifulde og at de har haft mulighed for, at fortælle om ny indsigt i egne situation. Sammenlignet med efterfødselssamtaler under indlæggelsen, har jordemødrene erfaret, at det har været en fordel for kvinderne, at de har haft tid til at sunde sig ovenpå fødslen og evt. forudgående indlæggelser eller andre komplikationer i graviditeten. Det har givet mulighed for en efterfødselssamtale, der rummede mere end blot den umiddelbare reaktion på fødsel/graviditet. Det har givet et langt større potentiale for kvindens egen refleksion over forløbet, samt for at finde ressourcer, som er mere fremadrettede. Samtalerne har for jordmødrene været et stort læringsrum i forhold til, om den indsats og det fokus der har været i graviditeten har været tilstrækkeligt. Det gør en stor forskel, at opleve, at den indsats der er blevet tilbudt, har gavnet. Deri ligger stor faglig tilfredshed og mening. En personlig tilfredsstillelse ved at se, at det forebyggende arbejde der er gjort fungerer. Det har øget arbejdsglæde og tilfredsheden ved arbejdet, at få afsluttet forløbet med en samtale Side 6

8 med kvinden/parret. Det har haft stor betydning for kvinderne, at samtalen foregik i deres eget hjem. Flertallet af kvinderne, 92 % tillægger det stor betydning, at samtalen er foregået i deres eget hjem. Fordi det er på hjemmebane og anderledes, mere afslappende + jordemoderen kan se hvordan ens liv er hjemme. Overskuddet til at komme ud af huset er ikke så stort og det føles mere naturligt og afslappet at været i eget hjem. Rart med besøg i hjemmet når man har andre børn, så slipper man for, at skulle finde ud af hvordan man kommer frem. Alle jordemødrene har oplevet det som betydningsfuldt, at samtalerne foregik i kvindens hjem, både for kvinderne, men også for jordemødrene. Det at komme i hjemmet er en ekstra information om, hvordan jeg formoder, at fremtiden for familien vil forløbe. At træde ind i privat s sfæren giver nyttige informationer. Kvinderne har virket glade for, at det på denne måde har været mere personligt og de har ageret mere på hjemmebane. Samarbejde med sundhedsplejen Et formål med projektet har været, at styrke samarbejdet mellem jordemødre og sundhedsplejersker. Forud for projektet var der allerede et godt etableret samarbejde om målgruppen mellem jordemødrene i Tidlig Indsats og sundhedsplejen i alle kommuner i hospitalets optageområder. Der er bl.a. en aftale om, mulighed for etablering af kontakt og besøg af sundhedsplejersken hos kvinden /familien allerede i graviditeten. Ligesom der halvårligt afholdes samarbejdsmøder med sundhedsplejen. Projektet har ikke ændret ved dette eller medført andre arbejdsgange. Sundhedsplejen har været informeret om tilbuddet om efterfødselssamtale, men har ikke været en aktiv del i efterfødselssamtalen. Dette afspejler sig også i Side 7

9 antallet af besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen. Kun syv sundhedsplejersker har besvaret spørgeskemaet om effekten af samtalerne. Fire angiver ikke, at have haft kendskab til projektet. Generelt har ingen af dem oplevet, at det har styrket samarbejdet. 2 har oplevet at kvinderne har været glade for samtalen, de resterende ved ikke om samtalen har haft en effekt. Et par familier har nævnt, at det var rart at tale fødselsforløbet igennem med jordemoderen. Jordemødrene har heller ikke oplevet at projektet har styrket samarbejdet direkte. Ikke så meget som jeg har forventet, samarbejdet er allerede etableret i graviditeten. Ikke så meget desværre. Men i samtalen spørger jeg ind til sundhedsplejerske-besøgene og får der større indblik i/forståelse for deres arbejde hvilket i sidste ende er gavnligt for det øvrige samarbejde jeg har med dem. Indirekte er samarbejdet blevet styrket til gavn for kvinderne/familierne, de gange hvor jordemødrene efter efterfødselssamtalen, har skønnet at det var nødvendigt, at kontakte sundhedsplejen, for at udveksle observationer og informationer de har erhvervet under samtalen. På trods af, at jordemødrene og sundhedsplejerskerne ikke oplever en direkte styrkelse af samarbejdet, så giver 60 % af kvinderne udtryk for, at de oplever der er sammenhæng mellem det arbejde jordemødrene og sundhedsplejerskerne udfører i familien. 82 % af kvinderne i spørgeskemaundersøgelsen har haft besøg af sundhedsplejen i graviditeten og for 80 % vedkommende var det jordemoderen, der etablerede kontakten til sundhedsplejersken i graviditeten. Godt initiativ, at tilbyde at sundhedsplejersken kunne komme på besøg før fødslen. Min sundhedsplejerske har givet sig god tid til at lytte til mig og vise forståelse for min Side 8

10 angst/fobi. Det var en stor hjælp at møde hende i graviditeten. Økonomi Projektet har holdt sig indenfor for de fastlagte økonomiske rammer. Der er brugt færre penge på transport end først beregnet. Årsagen til det er primært, at jordemødrene har kørt færre kilometer en beregnet ved projektets start, men også at kilometer taksten for kørsel i egen bil blev nedsat i regionen i projektperioden. Ressourcer Projektet har i relation til efterfødselssamtalerne holdt sig inden for de fastlagte ressourcemæssige rammer. Men pga. øget opsporing af gravide i målgruppen, som følge af et sammenfaldende projekt i samme periode, Hånd i Hånd en god start i familien, har det været nødvendigt, ca. et halvt år efter projektets start, at inkludere en ekstra jordemoder i Tidlig Indsats teamet og hun har derfor også indgået i projektet om efterfødselssamtaler. Evaluering af projektprocessen Hensynet til kvinderne/familierne og interessen i hvordan de bedst kunne profitere af projektet, har været udgangspunktet for udformningen af projektet. En fordel for etablering af projektet har været det allerede eksisterende tilbud til gruppe 3 og 4 gravide om udvidet svangeromsorg og det deri allerede etablerede tværfaglige tværsektorielle samarbejde. Det har været nærliggende at Side 9

11 bygge videre på det, i forhold til projektet om efter fødselssamtaler. En af de helt store udfordringer ved den organisering vi valgte, har været planlægningen af de dage, jordemødrene har skullet have til samtalerne, og overholdelse af tidsperspektivet for afholdelse af samtalerne på en til to måneder efter fødslen. Disse faktorer har været udfordret af kompleksiteten i, at jordemødre har mange funktioner og arbejder i treholdsskift, samt når der har været sygdom og ferie. En anden udfordring har været, at det ikke har været muligt for jordemødrene at afløse for hinanden ved sygdom og ferie. Årsagen til det er, at vi i projektet har lagt vægt på, at prioritere kvindens relation til jordemoderen. Det at hun har været den gennemgående i graviditeten og derfor har kendt til kvindens problematikker, udfordringer og tanker under graviditeten har været vigtigt, for at få den optimale effekt af samtalen. Antallet af udeblivelser har også været en udfordring. Det har været svært at vurdere, om årsagen til at kvinderne ikke lukkede op var, at de ikke ønskede samtalen, eller at tidspunktet bare var upassende eller om de simpelthen bare havde glemt det. Der blevet brugt en del tid på, at forsøge at få kontakt med kvinderne efterfølgende. En konflikt i forhold til en af de ønskede effekter ved projektet har været den manglende åbenlyse styrkelse af samarbejdet med sundhedsplejen. At finde en ny måde at udvide det allerede etablerede samarbejde med sundhedsplejen på, har været svært. Der har været mange overvejelser, bl.a. om sundhedsplejersken skulle deltage i samtalen, men slutteligt endte det med fokus på samarbejdet omkring overlevering og etablering af en Side 10

12 rød tråd igennem forløbet. Baggrunden for denne beslutning var, at målgruppen er sårbar og at en del af kvinderne har mange professionelle kontakter og derfor mange aftaler. Kvindernes behov for forudsigelighed og klare rammer i forhold til hvem der gør hvad hvornår, har haft afgørende betydning for formen på projektet. Selvom kommunikationen mellem jordemødrene og sundhedsplejerskerne har været god i graviditeten, har der manglet en generel aftale om kommunikation om tidspunktet for afholdelsen af efterfødselssamtalen og for hvilke informationer det ville have været nyttigt at dele. Men der er enighed om, som en sundhedsplejerske skriver; At en tæt dialog, mail, opkald ville være til gavn for familien, så vi evnt kunne følge op på noget fra jordemoderens samtale i vores efterfølgende besøg. Det ville give rigtig god mening, at fået lille resume fra jordemoderen til sundhedsplejen. Og det kan jo også gå den anden vej. Erfaringer/læringspunkter Der har været stor interesse og engagement i at planlægge og afholde efterfødselssamtalerne. Det har fagligt givet større indsigt i kvinderens liv og en større fornemmelse for effekten af det forebyggende arbejder, der etableres i graviditeten. I forhold til samarbejdet med sundhedsplejen er læringspunkter ved projektet, at kommunikations former og redskaber har stor betydning for oplevelsen af samarbejde. Et opmærksomheds punkt til fremtidige projekter der involvere tværsektorielt samarbejde, kan være udvikling af klare og tydelige overleveringsaftaler og kommunikationsredskaber. Side 11

13 Opbyggede kompetencer og spredning af bedste praksis Opbyggende kompetencer ved efterfødselssamtalerne har været, øget fokus på den forebyggende indsats der gøres i graviditeten i forhold til kvinderne i gruppe 3 og 4. Den enkelte jordemoder har haft mulighed for, at bruge erfaringerne fra samtalerne til at justere egen indsats i graviditeten i forhold kvinderne. Det har givet øget arbejdsglæde og tilfredshed, først at afslutte forløbene med kvinderne/familierne når barnet var født. Bedste praksis er, at det har vital betydning for opsporing af de kvinder, der har problemer med mor-barn relationen eller som har efterfødselsreaktioner, at samtalerne foregår i kvindens eget hjem og at samtalen foretages af en jordemoder kvinden kender og har relation til. Det giver nyttig viden og indsigt at opleve kvinden i hendes eget miljø. Fremtidsperspektiver Der er et stort forbyggende potentiale i at tilbyde efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide. Primært i forhold til trygheden ved en ny graviditet og fødsel, men angiveligt også i forhold til øget opsporing af kvinder med problematikker, der kan forstyrre mor-barn relationen. Side 12

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

Patienthuset Genvej til fremtidens hospital

Patienthuset Genvej til fremtidens hospital Patienthuset Genvej til fremtidens hospital Phase XX. YYYY-MM-DD Ny jordemoderpraksis Jordemoderforeningens medlemsmøde d. 3. oktober 2011 Digital kommunikation i jordemoderpraksis OPI (Offentlig Privat

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Afsluttende evaluering Projekt Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Blåt Team

Afsluttende evaluering Projekt Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Blåt Team Afsluttende evaluering Projekt Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Blåt Team Januar 2015. Afsluttende statusrapport for Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Region Hovedstaden besluttede

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370.

NOTAT. Den 30. november 2011. Ref CHE. che@kl.dk. Dir 3370 3155. Weidekampsgade 10. Postboks 3370. 2300 København S. Tlf 3370 3370. NOTAT Oplæg om større kommunal inddragelse på svangreområdet KL har taget det indledende skridt til at se nærmere på nye måder at organisere svangreområdet på med henblik på at styrke de nære sundhedstilbud

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Projektbeskrivelse statisk del <Projektets navn> Dato 05.10.2012

Projektbeskrivelse statisk del <Projektets navn> Dato 05.10.2012 Dato 05.10.2012 Projektbeskrivelse for Tidlig Koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Projekt- beskrivelse Organisation Gynækologisk obstetrisk afdeling

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Lighed i sundhed Den styrkende samtale empowerment i kommunikationen Jordemoderforeningens medlemsmøde, Nyborg, 7. oktober 2013

Lighed i sundhed Den styrkende samtale empowerment i kommunikationen Jordemoderforeningens medlemsmøde, Nyborg, 7. oktober 2013 Lighed i sundhed Den styrkende samtale empowerment i kommunikationen Jordemoderforeningens medlemsmøde, Nyborg, 7. oktober 2013 Underviser: Annegrethe Nielsen, cand.mag., ph.d., underviser ved jordemoderuddannelsen,

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Projekt Nyfødt Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Agenda Evidens for

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken

Fødeplanambulatoriet. Information til gravide. Vælg farve. Samtaler og fødselsaftaler. Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Information til gravide Fødeplanambulatoriet Samtaler og fødselsaftaler Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinikken Velkommen til Fødeplanambulatoriet Fødeplanambulatoriet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Nænsomhed BETALER SIG

Nænsomhed BETALER SIG Nænsomhed BETALER SIG Mandag den 7. oktober 2013 Jordemoderkonferencen Overlæge Inge Olga Ibsen, Leder af: Familiecentret OUH, Patienthotellet 1.sal Består af: 1. Familieambulatoriet Region Syddanmark

Læs mere

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens årsrapport 2012 Sundhedsplejens årsrapport 2012 2 Indledning Sundhedsplejen er organiseret under opvækst og uddannelse under fagområdet dagtilbud. Sundhedsplejen består af 15 sundhedsplejersker svarende til 12, 5 fuldtidsstillinger.

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår

Professionel bisidning. Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Professionel bisidning Socialrådgiverdage 2013 Jette Larsen, Børns Vilkår Program» Bisidderprojektets historie» Hvem, hvad og hvorfor Professionel bisidning Professionel bisidning Jette Larsen, Børns Vilkår

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Alle kan lære at løse en opgave - men at forstå hvorfor og få øje på sammenhænge og helheder kræver viden 2 Sundhedspleje udøves med en tankegang hvor etik, tavshedspligt og dokumentation

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Rejsen mod Den Gode Konsultation

Rejsen mod Den Gode Konsultation Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om, at vi skulle arbejde med stuegangsfunktionen

Læs mere

Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen

Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen 1 Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen Tema 1: Din baggrund Hvor længe har du været ansat i denne organisation, eller i tilsvarende speciale? Hvor længe har du arbejdet med netværks - og pårørendeinddragelse?

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1

Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1 Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1 Analyse, HR & Udvikling maj 2016 Helhedsløsningen, fase 2 Evaluering del 1 Del 1 af den samlede evaluering af fase 2 omhandler de kvantitative data, der er samlet

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Projektrapport. Hånd i hånd en god start i familien. Conny kuhlman Louise Oksholt 07-01-2015

REGION HOVEDSTADEN. Projektrapport. Hånd i hånd en god start i familien. Conny kuhlman Louise Oksholt 07-01-2015 REGION HOVEDSTADEN Projektrapport Hånd i hånd en god start i familien Conny kuhlman Louise Oksholt 07-01-2015 Indholdsfortegnelse Afslutningsrapporten for Projekt hånd i hånd en god start i familien...

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Overgangsmodellen er obligatorisk. Sundhedsplejen Sundhedspleje er et tilbud til alle forældre http://kommune.viborg.dk/borger/boern,-unge-og-familie/sundhed/sundhedspleje/spaed-og-smaaboern-0-til-1-aar

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Klinisk Integreret Hjemmemonitorering: Gravides erfaringer med hjemmemonitorering i forbindelse med komplicerede graviditetsforløb Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Anne

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Projekt- beskrivelse. h Dato 05.10.2012

Projekt- beskrivelse. h Dato 05.10.2012 h Dato 05.10.2012 Projektbeskrivelse for Tidlig Koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Projekt- beskrivelse Organisation Gynækologisk obstetrisk afdeling

Læs mere

Kendt jordemoder-ordning

Kendt jordemoder-ordning Velkommen i... Kendt jordemoder-ordning Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Graviditets- og fødselsklinik Hvad er Kendt jordemoder-ordning? I Kendt jordemoder-ordning er vi et team af tre jordemødre,

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Velkommen til Familieambulatoriet

Velkommen til Familieambulatoriet Patientinformation Velkommen til Familieambulatoriet Et tilbud til kommende familier og børn Revideret 10.2014 Region Midtjylland Familieambulatoriet Velkommen til Familieambulatoriet At vente et barn

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Indhold Forord....................................... s. 3 Forældrenes reaktion......................... s. 4 Hvordan skal man forberede sig?..............

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere