Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015 Indledning Sidst vi lavede kvalitetsrapport, var det for en lille del af Ungdomsskolens virksomhed - Dagundervisningen. I denne rapport inddrages hele Ungdomsskolens virksomhed med prioriterede områder, hvilket vil fremgå under de enkelte punkter. Dette for at understøtte forståelsen af sammenhængene. Ungdomsskolens profil Ungdomsskolens værdier som er grundlaget for arbejdet i Ungdomsskolen: Vision: Ungdomsskolen vil skabe frirum, læring og udvikling for alle unge i Middelfart Kommune. Menneskesyn: Alle mennesker handler efter de bedste hensigter og intentioner. Værdi: Gennem dialog, handling samt i relationen udviser vi ordentlighed over for de unge, samarbejdspartnere, kollegaer og os selv. Nedenstående skema er et dynamisk dokument, der er udarbejdet af medarbejderne, MED-udvalget samt ungdomsskolebestyrelsen og som løbende revideres. Det er kernen i Ungdomsskolens virksomhed, og det vi vil være kendt for at lykkes med. Indsatsområder / fokuspunkter 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. (Formål fra Ungdomsskoleloven) 2. Ungdomsskolen skal overordnet medvirke i løsningen af centrale kommunale- og samfundsmæssige problematikker primært på ungeområdet, idet Ungdomsskolens primære målgruppe er unge fra og med 7. klasse. Ungdomsskolen udvikler forslag til løsninger på områderne. 3. Ungdomsskolen vil i øvrigt løse de opgaver, som Middelfart Byråd finder relevante. 4. Ungdomsskolen skal yde et væsentligt bidrag i forbindelse med 95 % - målsætningen. Eksempler 95 % - målsætningen se nedenfor SSP Mistrivsel Demokratisk dannelse 10. Klasse Sommerskolen Ungdomshuset Walker Middelfart Ungdomsråd SSP Bjergbanken MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Projekter Dagundervisningen 10 kl. 1

2 5. Ungdomsskolen udvikler og gennemfører tiltag over for såkaldte normale unge bl.a. ved at etablere tiltag, der bringer unge fra hele kommunen sammen. 6. Ungdomsskolen udvikler og gennemfører tiltag over for gruppen af udsatte, sårbare og udstødte unge. 7. Ungdomsskolen prioriterer den forebyggende indsats bl.a. i forbindelse med SSP-arbejdet. 8. Ungdomsskolen gennemfører sit virke i et tæt samarbejde med øvrige aktører. 9. Ungdomsskolen ønsker at samarbejde positivt med folkeskolerne ved at indgå ligeværdige partnerkaber med henblik på opfyldelse af reformens mål omkring læring, trivsel, udvikling og inklusion Almene fag Events Store fællesarrangementer Ungdomsklubberne Ungdomshuset Walker Middelfart Ungdomsråd Dagundervisningen, MUFU, 10 kl. elever Rødder Stille Piger Vilde Piger Ungdomsklubberne Alkoholpolitik Ansvarlig for SSP-medarbejderne Arrangementer som skaber samvær og fællesskab bl.a. som modvægt mod fællesskabet i byens natteliv Skolerne Skoleafdelingen herunder Videncenter og PPR Familieafdelingen UU-Lillebælt Sundhedsafdelingen Rusmiddelcentret Valgfag Camps Trivsel Klub i skolen Osv. - se materiale i Samlet materiale fra proces på skolerne pr Profilen for Dagundervisningen beskrevet i kvalitetsrapporten 09/10 og 10/11 side 10 er stadig gældende, og omfatter nu også MUFU og 10. kl. elever. Skolens 3 største udfordringer i 11/12 og 12/13 Kommunens inklusionsprojekt indeholder et værdifuldt tankesæt, vi grundlæggende er enige i, men konsekvensen af kommunens og folkeskolernes måde at forvalte inklusion på, betød for os en nedgang i elevtallet i Dagundervisningen og på Indslevskolen (heltidsundervisningen) fra 15 elever i skoleåret 11/12 til 1-2 elever i skoleåret 12/13. Det medførte dels betydelige nedskæringer i budgettet og dermed fyring af en dygtig medarbejder, men væsentligst medførte det en fælles refleksion over værdien af vores indsats i Dagundervisningen. For de faste medarbejdere er det en konstant udfordring med de skiftende rammer, de økonomiske, arten af opgaver, vilkår for løsning af opgaverne, den fysiske placering af deres arbejdssted m.v. 2

3 En positiv udfordring har været alle de nye opgaver Ungdomsskolen er blevet pålagt at løse. Af de største kan nævnes MUFU (Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb), inddragelsen i at udvikle og drive kommunens 10. kl. tilbud i samarbejde med 10. kl., overtagelsen af ansvaret for Fritidscenteret Bjergbanken, ansvaret for Ungdomsrådet m.m. I skoleårene 09/10 og 10/11 var udfordringerne: - Manglende PPR ydelse og PPR deltagelse i det tværfaglige samarbejde. - Elevtypen ændrer sig med tiden, de har andre diagnoser, andre typer af svigt, højere grad af misbrug, komplekse problemstillinger og er generelt dårligere fungerende. - De fysiske rammer og adgang til it. Pædagogiske Processer 8 (udviklingsplan opfølgning og status) Pr trådte loven om Ungepakke 2 i kraft og kommunens strakstilbud MUFU( Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb) startede op i Ungdomsskolen. MUFU er for de årige ikke-uddannelsesparate unge, og UU-vejlederne visiterer til MUFU. I skoleåret og havde vi i gennemsnit unge tilknyttet MUFU. Det overordnede mål er at få de unge videre i uddannelse eller arbejde. De unge er meget forskellige og kommer forskellige steder fra. En stor del af dem har psykiatriske diagnoser som depression, angst, OCD, asperger, autisme, social fobi, tilknytnings- og tilpasningsforstyrrelser. Andre har lidt overlast gennem opvæksten typisk med alkohol i hjemmet, vold, sygdom, krænkelser eller mobning i skolen. Disse børn og unge får ofte en adfærd som unge med diagnoser, uden de har det. En lille del af de unge er i misbrug (hash og narkotiske stoffer). Nogle diagnoser som f.eks. borderline er svære at stille i teenageårene, og vi har unge, som er igennem lange udredningsforløb, mens de er hos os. Generelt gælder det om at skabe ro og tryghed omkring den unge, når de havner hos os. Arbejde målrette med de faglige, sociale og personlige kompetencer samt få afklaret, hvad den unge skal videre i livet. Dette opnår vi qua det lille trygge miljø med få lærere, der arbejder relationsorienteret og anerkendende. De unge mødes med tålmodighed, omsorg og helt fordomsfrit, i balancen mellem at udfordre og beskytte dem. Der udarbejdes individuelle handleplaner, med tiltag der giver mening for den enkelte ung. Ofte vil de gerne undervises i basisfagene og nogle vil gerne have de afgangsprøver, de aldrig har formået at tage. Derudover er det praktikker, fritidsjob, samtaler og motion, hvor ridning, badminton og fitness er et hit. Brobygning og tæt vejledning fra UU. Sociale arrangementer. Træning i at komme op og af sted hver morgen og træning i at tage offentlig transport som et af de nye tiltag. 95% målsætningen / overgangen til ungdomsuddannelserne På baggrund af EVAs evalueringsrapport af Heltidsundervisningen i landets ungdomsskoler satte vi fokus på, hvad der skal til for, at vores elever kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og dermed fik vi fokus på overgangene. I praksis betyder det et udbygget samarbejde primært med UU- 3

4 vejledningen, Jobcenteret og Familieafdelingen, så vi så vidt muligt sikrer den unge i overgangen. Det har ligeledes afstedført nogle individuelle kreative løsninger f.eks. i form af sammenskuds betaling til mentor/støttetimer fra UU, Jobcenteret, Familieafdelingen og Ungdomsskolen, med det afsæt, at det er den person, den unge har eller kan få en relation til, som skal følge med i overgangen uanset, hvilken afdeling personen er tilknyttet. Ungdomsskolen har deltaget aktivt i Regionsprojektet og derfra fået viden og erfaring til arbejdet med overgangen. Overblik over elevernes karakterer, og hvor de er gået hen. Dagundervisningen skoleåret Elev Karaktergennemsnit fra Hvor gik de hen FSA og årskarakter A 10. kl. 4,8 Produktionsskolen B 10. kl. 5,8 Produktionsskolen/EGU C 10. kl. -- Anbragt på opholdssted for unge med psykiske og sociale vanskeligheder D 10. kl. 9,0 MUFU E 10. kl. -- Psykiatrisk behandling F 10. kl. -- UngNU G 10. kl. 2,6 Produktionsskolen H 7. kl. -- Anbragt på opholdssted for unge med psykiske og sociale vanskeligheder I 8. kl. -- Efterskole (alm.) J 8. kl. -- Doms-anbragt K 8. kl kl. Daguv. og videre i 10. kl. er blevet anbragt L 9. kl. 4,0 10. kl. Daguv. er nu landet i UngNU M 9. kl. -- Fraflyttede kommunen N 9. kl. -- SOSU, og efterfølgende domsanbragt på Egely O 9. kl. -- Fuldtidspraktik Karaktergennemsnit: 5,24 Andel der kom videre i ordinær uddannelse, Produktionsskolen eller arbejde: 6/12 = 50% Andel der fortsatte i MUFU: 8,3% Andel der kom i behandling inkl. Ungnu: 16,6% Dagundervisningen Elev Karaktergennemsnit Hvor gik de hen fra FSA og årskarakter A 9. kl kl. i Ungdomsskolen B 9. kl. 4,7 Fuldtidsarbejde Karaktergennemsnit 4,7 4

5 MUFU-elever skoleåret Elev Karaktergennemsnit fra Hvor gik de hen FSA og årskarakter 1 1 4,0 Produktionsskolen 2 -- Misbrugsbehandling 3 5,1 Produktionsskolen 4 -- SOSU 5 -- Fuldtidsarbejde 6 5,3 Hansenberg Kolding 7 5,2? familieafdelingen tog over 8 10,0 EGU med læreplads 9 -- Behandling via Jobcenteret Produktionsskolen og misbrugsbehandling Produktionsskolen Misbrugsbehandling MUFU kl. EUC UngNU Produktionsskolen Misbrugsbehandling 18 4,2 MUFU 19 5,9 MUFU Arbejde 21 7,7 MUFU Psykiatrisk behandling Fuldtidsarbejde 24 3,6 Fraflyttede kommunen Karaktergennemsnit 5,7 Andel der kom videre i ordinær uddannelse, Produktionsskolen eller arbejde: 50 % Andel der fortsatte i MUFU: 16.6 % Andel der kom i behandling inkl. Ungnu: 29,2% 1 Flere elever har taget afgangsprøver på de skoler, de kommer fra 5

6 MUFU-elever skoleåret Elev Karaktergennemsnit fra Hvor gik de hen FSA og årskarakter 1 6,1 Erhvervslinjen, Produktionsskolen 2 -- Frisørlinjen, Hansenberg 3 5,0 Produktionsskolen 4 7,0 Arbejde 5 -- VUC 6 4,4 HG, IBC Fredericia 7 -- Praktik 8 -- MUFU 9 -- HF VUC enkeltfag 10 3,5 UngNu 11 4,2 Fuldtidspraktik Domsanbragt Jobcenteret SOSU SOSU 16 6,4 UngNu Psykiatrisk behandling 18 MUFU 19 5,3 HG, Odense MUFU Produktionsskolen 22 10,6 MUFU Domsanbragt på opholdssted for unge med psykiske og sociale vanskeligheder Karaktergennemsnit: 5,8 Andel der kom videre i ordinær uddannelse, Produktionsskolen eller arbejde: 56,6% Andel der fortsatte i MUFU: 17% Andel der kom i behandling inkl. UngNU: 17,4% 95% målsætningen / overgang til ungdomsuddannelserne I har vi som et indsatsområde at arbejde videre med den gode overgang samt fastholdelse i ungdomsuddannelsen. Se dette punkt side 10. Målet er at få så mange som muligt tilbage i normalsystemet. I fik vi 50% tilbage i normalsystemet ( dvs. ikke i MUFU, UngNu, Jobcenteret og div. behandlinger og anbringelser) I lykkedes det med 56,6% Målet er, at denne procentsats er stigende. Helhed og sammenhæng Flg. skrev vi i kvalitetsrapporten 2011, og det er stadig gældende for både Dagundervisnings-, 10. kl. s- og MUFU-elever. Vi kan se det virker, så vi fortsætter: Det skal give mening for eleven at gå i skole, og eleven skal kunne se mening i det de lærer. Hver elev i Dagundervisningen har en kontaktlærer som sikrer meningen, helheden og sammenhængen. Det sker via en tæt dialog mellem læreren og eleven, i forældresamarbejdet og i det tværfaglige 6

7 samarbejde. Vi formår at skabe nogle relationer samt et fagligt og socialt miljø, så det giver mening for den enkelte elev at komme. En vigtig faktor for at opnå helhed og sammenhæng er en stabil og fleksibel lærerstab, det har vi. Evalueringskultur Evalueringskulturen har ikke ændret sig væsentligt, ud over at alt nu lægges i e-doc. Lærerne har adgang til e-doc og kan følge med og skrive ind der. Mål, handling og evaluering for den enkelte elev kører i en fast rutine: 1. For alle elever udfyldes der før opstart en handleplan med målsætning på de tre områder: det faglige, det sociale og det personlige. 2. Der afholdes et opstartsmøde med alle relevante, hvor handling inkl. undervisning aftales og skrives i planen. 3. Mens eleven er her føres der logbog over dagligdagsobservationer og dialoger, hvor tiltag, bekymringer, ting der er lykkes osv. skrives ind gange om året afholdes der opfølgningsmøder, hvor målene i handleplanen evalueres, justeres og handlingen tilrettes. 5. Efter behov afholdes der tværfaglige møder, for at sikre helheden i indsatsen omkring den enkelte elev. Evaluering af vores tilbud sker løbende på de ugentlige lærermøder i en åben og konstruktiv dialog, samt ved skoleårets afslutning en større evaluering mhp. tiltag i det kommende skoleår. Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Fortsætter som hidtil, sidst skrev vi: Er helt individuel. Eleverne inddrages i det omfang de ønsker det, i det omfang de formår det og motiverer dem til læring. Læreren sikrer, at eleverne undervises på det korrekte niveau og undervisningen lever op til Fælles mål. Inklusion I havde vi inklusion som indsatsområde. Alle vores elever i Dagundervisningen og MUFU er ekskluderet fra normalområdet, og vores mål er at få dem inkluderet tilbage i normalområdet i form af arbejde og uddannelse eller hjælpe dem videre til den rette indsats/ behandling. - se mere i kvalitetsrapporten 09/10 side 2-3. I har vi deltaget i kommunens inklusionsprojekt Inklusion i nærmiljøet. Generelt inkluderer vi alle vores elever i Ungdomsskolens tilbud, og arbejder her meget anerkendende og inkluderende. Vores fornemmeste opgave er at få de unge til at gå i skole igen, få en hverdag til at fungere, få livsdueligheder, lyst til livet, ruste dem fagligt, socialt og personligt og ikke mindst få dem godt videre inkluderet i normalområdet. Som nævnt under udfordringer har inklusionsprojektet medført et reduceret budget. 7

8 Nyt inklusions tiltag i 2012 er de små Stille Piger, som hjælper piger i kl. med at få redskaber, særligt sociale kompetencer, til at blive inkluderet i fællesskabet på deres skole og i deres klasse. Dette er finansieret via puljemidler. Ligeledes har vi Rødder og de store Stille Piger for unge i alderen 6. kl.-10. kl. I har Ungdomsskolen budt ind i forhold til skolereformen med inklusionstiltag i folkeskolen. 3 lokale, selvvalgte indsatsområder i Indsatsområde i Evaluering Nov It - at der for hver lærer og elev er adgang til en computer - at vi i højere grad udnytter de pædagogiske undervisningsprogrammer På it-området har vi fået smartboards og bærbare pc er til alle eleverne samt en arbejds-pc til hver lærer. Vi er stadig udfordret på forbindelsen, der er ustabil og til tider meget langsom. Adgang til nye undervisningsprogrammer kommer nu med det fælles kommunale itkursus for alle lærere og pædagoger. Indsatsområde i Evaluering Nov Trivsel i personalegruppen - at lærerne vedbliver at være stabile, robuste og udviklingsorienteret - at lærerne også fremover trives og er glade for deres arbejde PPR har vi fået adgang til i form af lærer-supervision og testning af vores elever. I forhold til elevtypen der har ændret sig, er vi blevet fagligt opkvalificeret til at kunne forstå og håndtere de mangeartede problemstillinger. Trivselsundersøgelse foretages i nov I den løbende dialog giver lærerne udtryk for at de er glade for deres arbejde og trives med det. De er generelt åbne for udvikling og nye opgaver, hvilket bl.a. kan ses ved deltagelse i Talent for ledelse, Regionsprojektet mv. Sygefraværet svinger på et absolut acceptabelt niveau: 2010: 1,3 sygedag pr. lærer 2011: 5,8 sygedag pr. lærer 2012: 3,5 sygedag pr. lærer To længerevarende sygeperioder pga. en skulderoperation og en hjerteoperation er trukket ud af disse tal. 8

9 Indsatsområde I Evaluering nov De fysiske rammer at der til enhver tid er velegnede lokaler til rådighed til undervisning, møder, forberedelse og pauser Vi har renoveret ca. 80% af huset på Blindebomsvej og fået tidssvarende og funktionelle lokaler. De sidste 20% kommer med, når økonomien tillader det. Lærerne har fået hver deres undervisningslokale, hvor de har deres base. 3 lokale, selvvalgte indsatsområder Indsatsområde: Skolens egen handleplan Skolens evalueringsplan Hvordan vil/ har vi på vores skole evaluere(t)? Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering Resultater Folkeskolereformen At indgå ligeværdige partnerskaber med folkeskolerne mhp. sammen at nå målene i reformen. At medvirke i processen vedr. implementering af skolereformen august 2014 At udvikle og iværksætte de tiltag og partnerskaber byrådet må vedtage Ungdomsskolen skal indgå i. Efter byrådsvedtagelsen i februar 2014 vil vi evaluere vores medvirken i processen. De enkelte partnerskaber skal nødvendigvis evalueres løbende. Indsatsområde: Skolens egen handleplan (på vores skole betyder det at vi gør følgende med henblik på at nå målet) Samarbejdet med 10.kl. At videreudvikle og udvide samarbejdet med 10. kl. mhp. at udvikle et 10. kl. tilbud i kommunen, hvor alle typer af unge kan inkluderes og få udbytte af et 10. skoleår. Vores plan er sammen med 10 kl. at tilrettelægge et tilbud, hvor alle elevers behov kan tilgodeses, samt udvikle 10 kl. så de unge vælger 10éren i Middelfart og vi får løst opgaven med at få dem videre i uddannelse. Fra skoleåret var det ikke længere muligt at visitere elever direkte fra 9.kl. og til MUFU. Disse elever med særlige behov skal nu tilknyttes og indskrives i 10. kl. I er vores indsats, at to af Ungdomsskolens lærere underviser nogle timer om ugen i 10éren, og 7 elever, som særligt skal skærmes, undervises med base på Ungdomsskolen, to af dem med timer begge steder. Andre projekter som f.eks. musical laves også i et samarbejde. Ledelserne fra Lillebæltsskolen og Ungdomsskolen har mødtes flere gange. 9

10 Skolens evalueringsplan Hvordan vil/ har vi på vores skole evaluere(t)? Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering Resultater Der er en løbende dialog og praktisk tilretning hver uge. 29. nov afholdes det første evalueringsmøde med lærerne fra begge steder mhp. udvikling; hvordan går det, hvad undres vi over, og hvad gør vi fremadrettet. Ledelserne mødes i foråret 2014 og evaluerer udviklingen. Vi har glade 10. kl. elever. Antallet af elever in 10éren er fordoblet i forhold til skoleåret Samarbejdet fungerer godt. 10. kl. benytter mere og mere faciliteterne på Ungdomshuset Walker. Skoleafdelingen følger indsatsen tæt, og vi forventer der udmeldes en evalueringsform derfra. Indsatsområde: Skolens egen handleplan (på vores skole betyder det at vi gør følgende med henblik på at nå målet) Skolens evalueringsplan Hvordan vil/ har vi på vores skole evaluere(t)? Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering Ungestrategien, med særligt fokus på overgangene til ungdomsuddannelserne og det tværfaglige samarbejde. At nå 95% målsætningen ved at sikre overgangene til ungdomsuddannelserne. At udvikle det tværfaglige samarbejde på ungeområdet i kommunen. Vi arbejder i forvejen meget tværfagligt og udbygger konstant, sidst med en aftale med Jobcenteret om flydende overgang ved det 18. år fra MUFU og videre, når det giver god mening. Netværket mellem samarbejdsparterne skal plejes, det skal inddrages i det meste lige fra idéfaserne ved innovative tiltag til beslutninger vedr. den enkelte ung. Vi vil bakke aktivt op om de kommunale tiltag i Ungestrategien og deltage i de netværk og grupper, hvor vi inviteres med. Vi er ved at beskrive et projekt Bliv i uddannelse. Dette gøres sammen med SOSU, EUC og frivillignetværket i Middelfart. Vi vil søge puljemidler til projektet. Der ligger en evalueringsplan i Ungestrategien. Der bliver naturligt også en evalueringsdel i Bliv i uddannelse Vi vil fortsat følge vores unge og registrere, hvor de går hen efter Ungdomsskolen. Procentsatsen på 50-56%, der går videre i ordinær uddannelse, får arbejde eller kommer på Produktionsskolen skulle gerne blive større. Det er blevet lettere at få gang i det tværfaglige arbejde, da alle efter Regionsprojektet er blevet opmærksomme på dette punkt. Fokusområder i Ungdomsskolens øvrige virksomhed - Ungdomshuset Walker og Ungdomsrådet - Fritidscenteret Bjergbanken og ungdomsklubberne - Ledelsesstrukturen i Ungdomsskolen 10

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen

Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Kommuners indsats mod langvarigt fravær i folkeskolen eksempler og regler Forfatter af caseeksempler: Karen Brygmann, Ægir, freelancejournalist

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

At klare sig selv, men ikke alene.

At klare sig selv, men ikke alene. PLATANGÅRDENS UNGDOMSCENTER At klare sig selv, men ikke alene. Evaluering af Platangårdens Støtteboliger Udarbejdet af Uwe Schmacke 2012 P R Æ S T E G Å R D S V E J 8, 4 7 6 0 V O R D I N G B O R G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere