Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015"

Transkript

1 Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015 Indledning Sidst vi lavede kvalitetsrapport, var det for en lille del af Ungdomsskolens virksomhed - Dagundervisningen. I denne rapport inddrages hele Ungdomsskolens virksomhed med prioriterede områder, hvilket vil fremgå under de enkelte punkter. Dette for at understøtte forståelsen af sammenhængene. Ungdomsskolens profil Ungdomsskolens værdier som er grundlaget for arbejdet i Ungdomsskolen: Vision: Ungdomsskolen vil skabe frirum, læring og udvikling for alle unge i Middelfart Kommune. Menneskesyn: Alle mennesker handler efter de bedste hensigter og intentioner. Værdi: Gennem dialog, handling samt i relationen udviser vi ordentlighed over for de unge, samarbejdspartnere, kollegaer og os selv. Nedenstående skema er et dynamisk dokument, der er udarbejdet af medarbejderne, MED-udvalget samt ungdomsskolebestyrelsen og som løbende revideres. Det er kernen i Ungdomsskolens virksomhed, og det vi vil være kendt for at lykkes med. Indsatsområder / fokuspunkter 1. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. (Formål fra Ungdomsskoleloven) 2. Ungdomsskolen skal overordnet medvirke i løsningen af centrale kommunale- og samfundsmæssige problematikker primært på ungeområdet, idet Ungdomsskolens primære målgruppe er unge fra og med 7. klasse. Ungdomsskolen udvikler forslag til løsninger på områderne. 3. Ungdomsskolen vil i øvrigt løse de opgaver, som Middelfart Byråd finder relevante. 4. Ungdomsskolen skal yde et væsentligt bidrag i forbindelse med 95 % - målsætningen. Eksempler 95 % - målsætningen se nedenfor SSP Mistrivsel Demokratisk dannelse 10. Klasse Sommerskolen Ungdomshuset Walker Middelfart Ungdomsråd SSP Bjergbanken MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Projekter Dagundervisningen 10 kl. 1

2 5. Ungdomsskolen udvikler og gennemfører tiltag over for såkaldte normale unge bl.a. ved at etablere tiltag, der bringer unge fra hele kommunen sammen. 6. Ungdomsskolen udvikler og gennemfører tiltag over for gruppen af udsatte, sårbare og udstødte unge. 7. Ungdomsskolen prioriterer den forebyggende indsats bl.a. i forbindelse med SSP-arbejdet. 8. Ungdomsskolen gennemfører sit virke i et tæt samarbejde med øvrige aktører. 9. Ungdomsskolen ønsker at samarbejde positivt med folkeskolerne ved at indgå ligeværdige partnerkaber med henblik på opfyldelse af reformens mål omkring læring, trivsel, udvikling og inklusion Almene fag Events Store fællesarrangementer Ungdomsklubberne Ungdomshuset Walker Middelfart Ungdomsråd Dagundervisningen, MUFU, 10 kl. elever Rødder Stille Piger Vilde Piger Ungdomsklubberne Alkoholpolitik Ansvarlig for SSP-medarbejderne Arrangementer som skaber samvær og fællesskab bl.a. som modvægt mod fællesskabet i byens natteliv Skolerne Skoleafdelingen herunder Videncenter og PPR Familieafdelingen UU-Lillebælt Sundhedsafdelingen Rusmiddelcentret Valgfag Camps Trivsel Klub i skolen Osv. - se materiale i Samlet materiale fra proces på skolerne pr Profilen for Dagundervisningen beskrevet i kvalitetsrapporten 09/10 og 10/11 side 10 er stadig gældende, og omfatter nu også MUFU og 10. kl. elever. Skolens 3 største udfordringer i 11/12 og 12/13 Kommunens inklusionsprojekt indeholder et værdifuldt tankesæt, vi grundlæggende er enige i, men konsekvensen af kommunens og folkeskolernes måde at forvalte inklusion på, betød for os en nedgang i elevtallet i Dagundervisningen og på Indslevskolen (heltidsundervisningen) fra 15 elever i skoleåret 11/12 til 1-2 elever i skoleåret 12/13. Det medførte dels betydelige nedskæringer i budgettet og dermed fyring af en dygtig medarbejder, men væsentligst medførte det en fælles refleksion over værdien af vores indsats i Dagundervisningen. For de faste medarbejdere er det en konstant udfordring med de skiftende rammer, de økonomiske, arten af opgaver, vilkår for løsning af opgaverne, den fysiske placering af deres arbejdssted m.v. 2

3 En positiv udfordring har været alle de nye opgaver Ungdomsskolen er blevet pålagt at løse. Af de største kan nævnes MUFU (Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb), inddragelsen i at udvikle og drive kommunens 10. kl. tilbud i samarbejde med 10. kl., overtagelsen af ansvaret for Fritidscenteret Bjergbanken, ansvaret for Ungdomsrådet m.m. I skoleårene 09/10 og 10/11 var udfordringerne: - Manglende PPR ydelse og PPR deltagelse i det tværfaglige samarbejde. - Elevtypen ændrer sig med tiden, de har andre diagnoser, andre typer af svigt, højere grad af misbrug, komplekse problemstillinger og er generelt dårligere fungerende. - De fysiske rammer og adgang til it. Pædagogiske Processer 8 (udviklingsplan opfølgning og status) Pr trådte loven om Ungepakke 2 i kraft og kommunens strakstilbud MUFU( Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb) startede op i Ungdomsskolen. MUFU er for de årige ikke-uddannelsesparate unge, og UU-vejlederne visiterer til MUFU. I skoleåret og havde vi i gennemsnit unge tilknyttet MUFU. Det overordnede mål er at få de unge videre i uddannelse eller arbejde. De unge er meget forskellige og kommer forskellige steder fra. En stor del af dem har psykiatriske diagnoser som depression, angst, OCD, asperger, autisme, social fobi, tilknytnings- og tilpasningsforstyrrelser. Andre har lidt overlast gennem opvæksten typisk med alkohol i hjemmet, vold, sygdom, krænkelser eller mobning i skolen. Disse børn og unge får ofte en adfærd som unge med diagnoser, uden de har det. En lille del af de unge er i misbrug (hash og narkotiske stoffer). Nogle diagnoser som f.eks. borderline er svære at stille i teenageårene, og vi har unge, som er igennem lange udredningsforløb, mens de er hos os. Generelt gælder det om at skabe ro og tryghed omkring den unge, når de havner hos os. Arbejde målrette med de faglige, sociale og personlige kompetencer samt få afklaret, hvad den unge skal videre i livet. Dette opnår vi qua det lille trygge miljø med få lærere, der arbejder relationsorienteret og anerkendende. De unge mødes med tålmodighed, omsorg og helt fordomsfrit, i balancen mellem at udfordre og beskytte dem. Der udarbejdes individuelle handleplaner, med tiltag der giver mening for den enkelte ung. Ofte vil de gerne undervises i basisfagene og nogle vil gerne have de afgangsprøver, de aldrig har formået at tage. Derudover er det praktikker, fritidsjob, samtaler og motion, hvor ridning, badminton og fitness er et hit. Brobygning og tæt vejledning fra UU. Sociale arrangementer. Træning i at komme op og af sted hver morgen og træning i at tage offentlig transport som et af de nye tiltag. 95% målsætningen / overgangen til ungdomsuddannelserne På baggrund af EVAs evalueringsrapport af Heltidsundervisningen i landets ungdomsskoler satte vi fokus på, hvad der skal til for, at vores elever kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og dermed fik vi fokus på overgangene. I praksis betyder det et udbygget samarbejde primært med UU- 3

4 vejledningen, Jobcenteret og Familieafdelingen, så vi så vidt muligt sikrer den unge i overgangen. Det har ligeledes afstedført nogle individuelle kreative løsninger f.eks. i form af sammenskuds betaling til mentor/støttetimer fra UU, Jobcenteret, Familieafdelingen og Ungdomsskolen, med det afsæt, at det er den person, den unge har eller kan få en relation til, som skal følge med i overgangen uanset, hvilken afdeling personen er tilknyttet. Ungdomsskolen har deltaget aktivt i Regionsprojektet og derfra fået viden og erfaring til arbejdet med overgangen. Overblik over elevernes karakterer, og hvor de er gået hen. Dagundervisningen skoleåret Elev Karaktergennemsnit fra Hvor gik de hen FSA og årskarakter A 10. kl. 4,8 Produktionsskolen B 10. kl. 5,8 Produktionsskolen/EGU C 10. kl. -- Anbragt på opholdssted for unge med psykiske og sociale vanskeligheder D 10. kl. 9,0 MUFU E 10. kl. -- Psykiatrisk behandling F 10. kl. -- UngNU G 10. kl. 2,6 Produktionsskolen H 7. kl. -- Anbragt på opholdssted for unge med psykiske og sociale vanskeligheder I 8. kl. -- Efterskole (alm.) J 8. kl. -- Doms-anbragt K 8. kl kl. Daguv. og videre i 10. kl. er blevet anbragt L 9. kl. 4,0 10. kl. Daguv. er nu landet i UngNU M 9. kl. -- Fraflyttede kommunen N 9. kl. -- SOSU, og efterfølgende domsanbragt på Egely O 9. kl. -- Fuldtidspraktik Karaktergennemsnit: 5,24 Andel der kom videre i ordinær uddannelse, Produktionsskolen eller arbejde: 6/12 = 50% Andel der fortsatte i MUFU: 8,3% Andel der kom i behandling inkl. Ungnu: 16,6% Dagundervisningen Elev Karaktergennemsnit Hvor gik de hen fra FSA og årskarakter A 9. kl kl. i Ungdomsskolen B 9. kl. 4,7 Fuldtidsarbejde Karaktergennemsnit 4,7 4

5 MUFU-elever skoleåret Elev Karaktergennemsnit fra Hvor gik de hen FSA og årskarakter 1 1 4,0 Produktionsskolen 2 -- Misbrugsbehandling 3 5,1 Produktionsskolen 4 -- SOSU 5 -- Fuldtidsarbejde 6 5,3 Hansenberg Kolding 7 5,2? familieafdelingen tog over 8 10,0 EGU med læreplads 9 -- Behandling via Jobcenteret Produktionsskolen og misbrugsbehandling Produktionsskolen Misbrugsbehandling MUFU kl. EUC UngNU Produktionsskolen Misbrugsbehandling 18 4,2 MUFU 19 5,9 MUFU Arbejde 21 7,7 MUFU Psykiatrisk behandling Fuldtidsarbejde 24 3,6 Fraflyttede kommunen Karaktergennemsnit 5,7 Andel der kom videre i ordinær uddannelse, Produktionsskolen eller arbejde: 50 % Andel der fortsatte i MUFU: 16.6 % Andel der kom i behandling inkl. Ungnu: 29,2% 1 Flere elever har taget afgangsprøver på de skoler, de kommer fra 5

6 MUFU-elever skoleåret Elev Karaktergennemsnit fra Hvor gik de hen FSA og årskarakter 1 6,1 Erhvervslinjen, Produktionsskolen 2 -- Frisørlinjen, Hansenberg 3 5,0 Produktionsskolen 4 7,0 Arbejde 5 -- VUC 6 4,4 HG, IBC Fredericia 7 -- Praktik 8 -- MUFU 9 -- HF VUC enkeltfag 10 3,5 UngNu 11 4,2 Fuldtidspraktik Domsanbragt Jobcenteret SOSU SOSU 16 6,4 UngNu Psykiatrisk behandling 18 MUFU 19 5,3 HG, Odense MUFU Produktionsskolen 22 10,6 MUFU Domsanbragt på opholdssted for unge med psykiske og sociale vanskeligheder Karaktergennemsnit: 5,8 Andel der kom videre i ordinær uddannelse, Produktionsskolen eller arbejde: 56,6% Andel der fortsatte i MUFU: 17% Andel der kom i behandling inkl. UngNU: 17,4% 95% målsætningen / overgang til ungdomsuddannelserne I har vi som et indsatsområde at arbejde videre med den gode overgang samt fastholdelse i ungdomsuddannelsen. Se dette punkt side 10. Målet er at få så mange som muligt tilbage i normalsystemet. I fik vi 50% tilbage i normalsystemet ( dvs. ikke i MUFU, UngNu, Jobcenteret og div. behandlinger og anbringelser) I lykkedes det med 56,6% Målet er, at denne procentsats er stigende. Helhed og sammenhæng Flg. skrev vi i kvalitetsrapporten 2011, og det er stadig gældende for både Dagundervisnings-, 10. kl. s- og MUFU-elever. Vi kan se det virker, så vi fortsætter: Det skal give mening for eleven at gå i skole, og eleven skal kunne se mening i det de lærer. Hver elev i Dagundervisningen har en kontaktlærer som sikrer meningen, helheden og sammenhængen. Det sker via en tæt dialog mellem læreren og eleven, i forældresamarbejdet og i det tværfaglige 6

7 samarbejde. Vi formår at skabe nogle relationer samt et fagligt og socialt miljø, så det giver mening for den enkelte elev at komme. En vigtig faktor for at opnå helhed og sammenhæng er en stabil og fleksibel lærerstab, det har vi. Evalueringskultur Evalueringskulturen har ikke ændret sig væsentligt, ud over at alt nu lægges i e-doc. Lærerne har adgang til e-doc og kan følge med og skrive ind der. Mål, handling og evaluering for den enkelte elev kører i en fast rutine: 1. For alle elever udfyldes der før opstart en handleplan med målsætning på de tre områder: det faglige, det sociale og det personlige. 2. Der afholdes et opstartsmøde med alle relevante, hvor handling inkl. undervisning aftales og skrives i planen. 3. Mens eleven er her føres der logbog over dagligdagsobservationer og dialoger, hvor tiltag, bekymringer, ting der er lykkes osv. skrives ind gange om året afholdes der opfølgningsmøder, hvor målene i handleplanen evalueres, justeres og handlingen tilrettes. 5. Efter behov afholdes der tværfaglige møder, for at sikre helheden i indsatsen omkring den enkelte elev. Evaluering af vores tilbud sker løbende på de ugentlige lærermøder i en åben og konstruktiv dialog, samt ved skoleårets afslutning en større evaluering mhp. tiltag i det kommende skoleår. Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Fortsætter som hidtil, sidst skrev vi: Er helt individuel. Eleverne inddrages i det omfang de ønsker det, i det omfang de formår det og motiverer dem til læring. Læreren sikrer, at eleverne undervises på det korrekte niveau og undervisningen lever op til Fælles mål. Inklusion I havde vi inklusion som indsatsområde. Alle vores elever i Dagundervisningen og MUFU er ekskluderet fra normalområdet, og vores mål er at få dem inkluderet tilbage i normalområdet i form af arbejde og uddannelse eller hjælpe dem videre til den rette indsats/ behandling. - se mere i kvalitetsrapporten 09/10 side 2-3. I har vi deltaget i kommunens inklusionsprojekt Inklusion i nærmiljøet. Generelt inkluderer vi alle vores elever i Ungdomsskolens tilbud, og arbejder her meget anerkendende og inkluderende. Vores fornemmeste opgave er at få de unge til at gå i skole igen, få en hverdag til at fungere, få livsdueligheder, lyst til livet, ruste dem fagligt, socialt og personligt og ikke mindst få dem godt videre inkluderet i normalområdet. Som nævnt under udfordringer har inklusionsprojektet medført et reduceret budget. 7

8 Nyt inklusions tiltag i 2012 er de små Stille Piger, som hjælper piger i kl. med at få redskaber, særligt sociale kompetencer, til at blive inkluderet i fællesskabet på deres skole og i deres klasse. Dette er finansieret via puljemidler. Ligeledes har vi Rødder og de store Stille Piger for unge i alderen 6. kl.-10. kl. I har Ungdomsskolen budt ind i forhold til skolereformen med inklusionstiltag i folkeskolen. 3 lokale, selvvalgte indsatsområder i Indsatsområde i Evaluering Nov It - at der for hver lærer og elev er adgang til en computer - at vi i højere grad udnytter de pædagogiske undervisningsprogrammer På it-området har vi fået smartboards og bærbare pc er til alle eleverne samt en arbejds-pc til hver lærer. Vi er stadig udfordret på forbindelsen, der er ustabil og til tider meget langsom. Adgang til nye undervisningsprogrammer kommer nu med det fælles kommunale itkursus for alle lærere og pædagoger. Indsatsområde i Evaluering Nov Trivsel i personalegruppen - at lærerne vedbliver at være stabile, robuste og udviklingsorienteret - at lærerne også fremover trives og er glade for deres arbejde PPR har vi fået adgang til i form af lærer-supervision og testning af vores elever. I forhold til elevtypen der har ændret sig, er vi blevet fagligt opkvalificeret til at kunne forstå og håndtere de mangeartede problemstillinger. Trivselsundersøgelse foretages i nov I den løbende dialog giver lærerne udtryk for at de er glade for deres arbejde og trives med det. De er generelt åbne for udvikling og nye opgaver, hvilket bl.a. kan ses ved deltagelse i Talent for ledelse, Regionsprojektet mv. Sygefraværet svinger på et absolut acceptabelt niveau: 2010: 1,3 sygedag pr. lærer 2011: 5,8 sygedag pr. lærer 2012: 3,5 sygedag pr. lærer To længerevarende sygeperioder pga. en skulderoperation og en hjerteoperation er trukket ud af disse tal. 8

9 Indsatsområde I Evaluering nov De fysiske rammer at der til enhver tid er velegnede lokaler til rådighed til undervisning, møder, forberedelse og pauser Vi har renoveret ca. 80% af huset på Blindebomsvej og fået tidssvarende og funktionelle lokaler. De sidste 20% kommer med, når økonomien tillader det. Lærerne har fået hver deres undervisningslokale, hvor de har deres base. 3 lokale, selvvalgte indsatsområder Indsatsområde: Skolens egen handleplan Skolens evalueringsplan Hvordan vil/ har vi på vores skole evaluere(t)? Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering Resultater Folkeskolereformen At indgå ligeværdige partnerskaber med folkeskolerne mhp. sammen at nå målene i reformen. At medvirke i processen vedr. implementering af skolereformen august 2014 At udvikle og iværksætte de tiltag og partnerskaber byrådet må vedtage Ungdomsskolen skal indgå i. Efter byrådsvedtagelsen i februar 2014 vil vi evaluere vores medvirken i processen. De enkelte partnerskaber skal nødvendigvis evalueres løbende. Indsatsområde: Skolens egen handleplan (på vores skole betyder det at vi gør følgende med henblik på at nå målet) Samarbejdet med 10.kl. At videreudvikle og udvide samarbejdet med 10. kl. mhp. at udvikle et 10. kl. tilbud i kommunen, hvor alle typer af unge kan inkluderes og få udbytte af et 10. skoleår. Vores plan er sammen med 10 kl. at tilrettelægge et tilbud, hvor alle elevers behov kan tilgodeses, samt udvikle 10 kl. så de unge vælger 10éren i Middelfart og vi får løst opgaven med at få dem videre i uddannelse. Fra skoleåret var det ikke længere muligt at visitere elever direkte fra 9.kl. og til MUFU. Disse elever med særlige behov skal nu tilknyttes og indskrives i 10. kl. I er vores indsats, at to af Ungdomsskolens lærere underviser nogle timer om ugen i 10éren, og 7 elever, som særligt skal skærmes, undervises med base på Ungdomsskolen, to af dem med timer begge steder. Andre projekter som f.eks. musical laves også i et samarbejde. Ledelserne fra Lillebæltsskolen og Ungdomsskolen har mødtes flere gange. 9

10 Skolens evalueringsplan Hvordan vil/ har vi på vores skole evaluere(t)? Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering Resultater Der er en løbende dialog og praktisk tilretning hver uge. 29. nov afholdes det første evalueringsmøde med lærerne fra begge steder mhp. udvikling; hvordan går det, hvad undres vi over, og hvad gør vi fremadrettet. Ledelserne mødes i foråret 2014 og evaluerer udviklingen. Vi har glade 10. kl. elever. Antallet af elever in 10éren er fordoblet i forhold til skoleåret Samarbejdet fungerer godt. 10. kl. benytter mere og mere faciliteterne på Ungdomshuset Walker. Skoleafdelingen følger indsatsen tæt, og vi forventer der udmeldes en evalueringsform derfra. Indsatsområde: Skolens egen handleplan (på vores skole betyder det at vi gør følgende med henblik på at nå målet) Skolens evalueringsplan Hvordan vil/ har vi på vores skole evaluere(t)? Tegn og foreløbige resultater Skolens slutevaluering Ungestrategien, med særligt fokus på overgangene til ungdomsuddannelserne og det tværfaglige samarbejde. At nå 95% målsætningen ved at sikre overgangene til ungdomsuddannelserne. At udvikle det tværfaglige samarbejde på ungeområdet i kommunen. Vi arbejder i forvejen meget tværfagligt og udbygger konstant, sidst med en aftale med Jobcenteret om flydende overgang ved det 18. år fra MUFU og videre, når det giver god mening. Netværket mellem samarbejdsparterne skal plejes, det skal inddrages i det meste lige fra idéfaserne ved innovative tiltag til beslutninger vedr. den enkelte ung. Vi vil bakke aktivt op om de kommunale tiltag i Ungestrategien og deltage i de netværk og grupper, hvor vi inviteres med. Vi er ved at beskrive et projekt Bliv i uddannelse. Dette gøres sammen med SOSU, EUC og frivillignetværket i Middelfart. Vi vil søge puljemidler til projektet. Der ligger en evalueringsplan i Ungestrategien. Der bliver naturligt også en evalueringsdel i Bliv i uddannelse Vi vil fortsat følge vores unge og registrere, hvor de går hen efter Ungdomsskolen. Procentsatsen på 50-56%, der går videre i ordinær uddannelse, får arbejde eller kommer på Produktionsskolen skulle gerne blive større. Det er blevet lettere at få gang i det tværfaglige arbejde, da alle efter Regionsprojektet er blevet opmærksomme på dette punkt. Fokusområder i Ungdomsskolens øvrige virksomhed - Ungdomshuset Walker og Ungdomsrådet - Fritidscenteret Bjergbanken og ungdomsklubberne - Ledelsesstrukturen i Ungdomsskolen 10

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren men også til kommuner

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN

MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN MÅLRETTEDE FORLØB PÅ PRODUKTIONSSKOLEN Kravene stiger, vi kan ikke sætte barren ned, men må finde andre måder at komme over. Dick gjorde. PRODUKTIONS- SKOLENS MÅLRETTEDE FORLØB Noget af det, vi skal

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Fortællingen om Aarhus

Fortællingen om Aarhus Program Velkommen v. Kurt Præsentation af HU v. Lone Grosen og Jens Erik Stryhn Hvad er HU s opgave? Hvem er HU til for? HU som netværksskaber/relationel koordinering HU og Min Vej et tværmagistralt samarbejde

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Unge lediges ressourcer

Unge lediges ressourcer Unge lediges ressourcer - Hvordan finder vi dem? Lars Zøylner Jobcenter Ung? En kommunedækkende enhed for 18 25 årige kontanthjælpsmodtagere. Ca. 20 rådgivere og 1 jobkonsulent + administrativt personale

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere