Midtvejsstatus på institutionsaftalerne for 2008 på Handicap- og Psykiatriafdelingens institutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsstatus på institutionsaftalerne for 2008 på Handicap- og Psykiatriafdelingens institutioner"

Transkript

1 Sagsnr.: Dok.nr.: 08/ Midtvejsstatus på institutionsaftalerne for 2008 på Handicap- og Psykiatriafdelingens institutioner Med vedtagelsen af den nye politiske styringsmodel ved sammenlægningen i 2007, blev institutionsaftalen indført med henblik på at dokumentere udmøntningen af de politiske mål og samtidig dokumentere den leverede kvalitet. Institutionsaftalen indgås mellem institutionslederen samt afdelingschefen og sektionslederne, og er gældende for et kalenderår. Handicap og Psykiatrichefen har ønsket en midtvejsstatus for at få overblik over, hvordan der arbejdes med de formulerede institutionsmål. Da der er tale om data af meget kvalitativ karakter tjener notatet udelukkende som en orientering til ledelsen i Handicap og Psykiatriafdelingen. Den omfattende omorganisering af området i 2007 og 2008 har i mange tilfælde medført, at institutionerne har skiftet ledelse, eller at fysisk adskilte institutioner er fusioneret under fælles ledelse. Da der netop er tale om aftaler for den enkelte institution har det ikke givet anledning til ændringer i aftalerne, men omvendt er det klart, at institutioner, som i perioden har skiftet ledelse har haft en større udfordring i at leve op til aftalerne. Administrationen har gennemført en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse, hvor de 14 ledere, som har underskrevet i alt 26 institutionsaftaler, er blevet bedt om at forholde sig til de formulerede mål. Et eksempel på et udfyldt skema er vedlagt som bilag. Alle institutioner er blevet bedt om at forpligte sig på 4 fælles mål. Status på disse 4 mål er præsenteret i et indledende afsnit. Herefter er status på de institutionsspecifikke mål præsenteret. Der er i sagens natur tale om mål, som er vanskeligt sammenlignelige ikke desto mindre har administrationen foretaget en grov inddeling af målene i tre kategorier: Mål med brugeren i fokus Mål med organisationen i fokus Mål med personalegruppen i fokus 1

2 Vel vidende, at der er mange glidende overgange i denne opdeling og at målene i vidt omfang supplerer hinanden - så tegner opdelingen et billede af, hvor institutionen har forpligtet sig til at fokusere indsatsen i indeværende institutionsaftale, og måske samtidig en indikation af, hvilke områder, der kunne være relevante at bringe i fokus ved formuleringen af den efterfølgende institutionsaftale. Generelle punkter: Generelt viser spørgeskemaet, at institutionerne er kommet meget langt med de opstillede mål. Faktisk så langt, at flere institutioner allerede halvvejs inde i aftaleperioden har opfyldt de mål, der er opstillet. Dette må ikke tages som udtryk for, at den pågældende institution har været for uambitiøs i sine oprindelige mål. Det skal tages som udtryk for, at skibet er sat i søen, og nu skal sidste halvdel af aftaleperioden bruges til at implementere og kvalificere målet. Fællesmål 1: Er der udarbejdet kompetenceplan for den enkelte medarbejder? Institutioner Andel Ja 6 23 pct. Delvist pct. Nej 4 15 pct. 3 af de 4 institutioner, som ikke har påbegyndt arbejdet med at udarbejde kompetenceplaner er under samme ledelse, så det er givetvis et indsatsområde på institutionen i efteråret Fællesmål 2: Er der lavet en oversigt over, hvilke netværk, du deltager i? og: Institutioner Andel Ja 3 12 pct. Delvist 7 27 pct. Nej pct. Fællesmål 3: Er din deltagelse i disse netværk evalueret? Institutioner Andel 2

3 Ja 0 - Delvist 5 19 pct. Nej pct. Fællesmål 2 og 3 indikerer, at institutionslederne endnu ikke er begyndt at arbejde systematisk med deltagelse i netværk. Enkelte ledere giver udtryk for, at de fortsat deltager i de netværk, de var en del af før sammenlægningen, men generelt har lederne i første halvdel af aftaleperioden ikke været aktive i opbygningen af og deltagelsen i netværk. Der kan være mange forklaringer herpå, men det generelle billede er, at institutionerne har orienteret sig indad i egen organisation og været mindre interesseret i at åbne op. Fællesmål 4: Er der udarbejdet fraværsstatistik? Ja pct. Delvist 7 27 pct. Nej - - Her får institutionerne hjælp fra Organisation og Personale, som udarbejder fraværsstatistik til institutionerne. Når næsten hver 4. institution melder tilbage, at de kun delvist har udarbejdet fraværsstatistik, så dækker det over, at institutionerne er ved at implementere tiltag, som på institutionsniveau skal følge op på de data, der leveres fra Organisation og Personale. Enkelte har konstateret, at de data der er registreret i DataWarehouse ikke er korrekte. Dette skyldes givetvis, at administrationen ikke tydeligt har gjort Organisation og Personale opmærksom på de organisationstilpasningerne institutionerne har gennemført, og at de data der tilgår institutionerne derfor refererer til organisationer, som ikke længere eksisterer. Institutionsspecifikke punkter: Som nævnt har administrationen foretaget en opdeling i tre dimensioner: bruger, organisation og personale, som i denne sammenhæng opfattes som de væsentligste interessenter. De tre dimensioner opfattes ikke som modsatrettede, men som tre veje til at nå et mål om at være den gode institution - uden det i øvrigt defineres, hvad der menes med det. Der er ikke noget belæg for at hævde, at den ene vej er mere rigtig end den anden, men man bør have fokus på alle tre dimensioner, såfremt målet skal 3

4 nås med accept fra de involverede parter. 4

5 Bruger/pårørende Den gode institution Medarbejder Organisation Institutionerne har prioriteret de tre dimensioner således: Bruger Organisation Medarbejdere Botilbud Hinge Kejlstrupvej 3-3 Café på Vejen Botilbud Horsensvej 3-1 Botilbud Nørreskov Dagtilbud Hinge/Kjellerup Dagtilbud for hjerneskadede 3-1 Dagtilbud Viborgvej 4-5 Solbo Solsikken Lysbro (ungd.+årskurs) Lysbro (neuroteam) Loftet Lillehøjvej Hjerneskadeteam 1-4 Kernen Klosterhaven 1-3 Birkeparken Mødestedet Bostøtten

6 Fuglemosevej 3-1 Multihuset, Fyrrevænget Bofællesskaber, Silkeborg Solbakkevej 2-5 Voel Bofællesskaber Tulipanvej 2-4 Det skal præciseres, at antallet af mål i sig selv ikke siger noget om institutionens ambitionsniveau, da de forskellige mål i sagens natur ikke kan sammenlignes. Desuden viser oplistningen ikke noget om, hvorvidt målene er opfyldt den viser udelukkende antallet af mål, der blev formuleret ved institutionsaftalens indgåelse. Ovenstående skema prøver ikke at fremhæve de institutioner, der går til ønsket om den gode institution i perfekt balance mellem de tre veje men hvis en enkelt institution udelukkende har valgt én vej kunne man måske henlede opmærksomheden på, at øvrige interessenter også inddrages i arbejdet i de følgende institutionsaftaler. En specifik oplistning af institutionernes mål og status på målene vedlægges som bilag. Følgende generelle punkter er udledt af de institutionsspecifikke besvarelser: 141-planerne evalueres ikke systematisk på alle institutioner. Det kan skyldes, at der er generel usikkerhed ikke kun i Silkeborg Kommune om, hvad 141-planer er, hvornår de går over i pædagogiske handleplaner, hvem der udfylder planerne osv. Administrationen overvejer at deltage i et netværkssamarbejde initieret af KL, Region Midt og SL netop med henblik på at højne kvaliteten af 141-planerne. Der pågår på flere institutioner et arbejde med implementering af politikker fra Silkeborg Kommune. Flere institutioner har haft som mål at deltage i udviklingen af Plan Dette mål er endnu ikke påbegyndt. Flere institutioner har haft som mål at involvere personalegruppen i arbejdet med institutionsaftalerne for Dette har endnu ikke kunnet sættes i værk, da arbejdet med udkast til aftalerne endnu ikke er påbegyndt. Flere institutioner har specifikke pædagogiske værktøjer og metoder 6

7 som mål. De pågældende institutioner lever op til disse målsætninger. 7

8 Hvad har afdelingen lært? Generelt har afdelingen fået fokus på, at formuleringen af mål og de dertil hørende målemetoder og output-mål - er uhyre væsentlige. Afdelingen arbejder med en målsætning om at formulere målene SMART: Specifikke Målbare realistiske Relevante Tids-bestemte Men med tanke på institutionsaftalernes kvalitative natur er det givetvis en proces, der skal arbejdes indgående med ved de kommende institutionsaftaler. Specifikt har afdelingen fået fokus på at skærpe opmærksomheden på to temaer: arbejdet med 141-planer og netværksdannelse. Det planlægges, at der arbejdes med 141-planer ved et fælles forløb i efteråret 2008 med deltagelse af Handicap-, Psykiatri- og Myndighedssektionen. Målet er at udvikle et fælles koncept for hele dokumentationen af den socialpædagogiske praksis omkring den enkelte borger. En fælles, kendt model vil lette overgange imellem institutionerne for de brugere, der skifter bosted eller dagtilbudsplads, og et fælles koncept vil derudover lette institutionens dokumentation af egen indsats. Der afholdes i starten af september 2008 et ledelsesseminar for lederne af institutionerne på Handicap-sektionen. Et punkt på programmet er netværksdannelse og netværksdynamik. Det er intensionen, at dette input vil virke som katalysator for institutionsledernes lyst til at deltage aktivt i formaliserede ledelses-netværk, og samtidig synliggøre de erfaringer, deltagelsen i ledelsesnetværket genererer. 8

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere