Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS"

Transkript

1 Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 7: Videnskabsteori og metode Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed nr.491 af 11/05/2010

2 Modulets tema Modulet sætter fokus på videnskabsteoretiske problemstillinger samt kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder i relation til studieretningen. I modulet arbejdes desuden med den studerendes egne forudsætninger for at anvende akademiske undersøgelses- og dokumentationsmetoder Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - videnskabsteori og etik - begreber indenfor kvantitativ og kvalitativ metode Færdighed i: - at anvende og vurdere eksisterende undersøgelser og forskningsresultater såvel kvantitative som kvalitative i relation til den valgte studieretning - at anvende statistik som arbejdsredskab i relation til den studerendes valgte studieretning - at planlægge, generere og bearbejde empiri i relation til den valgte studieretning. Kompetence til: - at håndtere enkle kvantitative og kvalitative undersøgelser i relation til den valgte studieretning Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i perioden uge 5 til 15. Fordeling af ECTS- point. Ernæring/ Nat/sund Sam/hum I alt sund Videnskabsteori 0,5 1,0 1,5 Kvantitativ metode 2,0 1,5 3,5 Kvalitativ metode 2,0 1,5 3,5 Statistik 1,0 1,5 1,5 4 Spørgeskemametodik 1,5 1,5 Bedømmelse 0,5 0,5 1.0 I alt

3 Modulets indhold: fagbeskrivelser Centrale aspekter af det enkelte fags indhold præsenteres i punktform. Fagenes afvikling og pensum fremgår af undervisningsplanerne. Videnskabsteori: 1,5 ECTS Videnskabsteoretiske problemer og begreber herunder problematisering af kriterier for videnskabelighed, teori og empiri, erkendelseskilder, argumentation og begrundelse Videnskabsteoretiske positioner herunder positivisme, fænomenologi og hermeneutik samt paradigmebegrebet Genstandes ontologiske beskaffenhed, herunder problematisering af ernæring og sundhed som genstandsfelt Metodologiske grundlagsproblemer ved henholdsvis kvantitativ og kvalitativ metode Kvantitativ metode: 3,5 ECTS Evidenshierarkiet, herunder begrundelse for opbygning og brug af evidens i praksis Præsentation af centrale problemstillinger der relateret til ernæring/fødevarer/måltider som eksponerings-, effekt- eller interventions variabel Udvalgte begreber i deskriptiv og analytisk epidemiologi, herunder mål for sammenhænge ex absolut- og relation risiko og Odds ratio Retningslinjer for epidemiologisk undersøgelsesdesign: korrelationsstudier, kohorte-, casekontrol- og tværsnitsundersøgelse Retningslinjer for gennemførelse af klinisk kontrollerede undersøgelser (RCT), herunder de etiske overvejelser Præsentation af metaanalysen som metode og Cochransamarbejdet Retningslinjer for test af ex screeningsmetoder og andre metoder anvendt indenfor professionen, herunder beregning af sensitivitet, specificitet og positiv prædiktiv værdi. Introduktion til caserapporter og caseserier som metode Læsning og analyse af engelsksproget videnskabelige tekster inden for den valgte studieretning Kvalitativ metode: 3,5 ECTS Begreber inden for metoder til kvalitativ forskning Læsning og analyse af danske og engelsksprogede tekster og artikler med fokus på aktuel kvalitativ forskning og udviklingsarbejde indenfor den valgte studieretning Anvendelse af kvalitative undersøgelsesmetoder med henblik på at planlægge, generere og bearbejde empiri idet der arbejdes med følgende metoder: o det kvalitative forskningsinterview, herunder fokusgruppe interviews samt anvendelse af narrativer/livshistorier som kildemateriale o deltagerobservationer og feltarbejde o tekstanalyse og diskursanalyse Statistik: 4 ECTS Datatyper og diagrammer Organisering og variation af observationer Fordeling af observationer Hypotesetestning og signifikanstestning, p-værdi, type I og type II fejl

4 Udvalgte statistiske metoder til sammenligning og analyse af parametriske og ikkeparametriske data: o parret og uparret tests o en- og tosidig variansanalyse, o korrelations- og regressionsanalyse o Chi-test o Sammenligning af frekvenser Spørgeskemametodik: 1,5 ECTS Formulering af spørgsmål og valg af svarkategorier Kodning, bearbejdning og analyse af data Præsentation af resultater Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Egne studier Deltagelse i undervisning og forelæsninger Arbejde med teoretiske opgaver Indgå i samarbejde med andre studerende, fx i forbindelse med analyse og fremlæggelse af artikler, udarbejdelse og gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse samt planlægning og gennemførelse af kvalitative interview. Arbejde med IT fx i forbindelse med fremlæggelse (PowerPoint), søgning af oplysninger/litteratur, brug af regneark (Excel), introduktion til online spørgeskema Modtag og give feedback Eksamen/prøve Bedømmelse Det er en forudsætning for at blive indstillet til modulprøven, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter, der omfatter to obligatoriske gruppeopgaver; en i spørgeskemametodik og en i kvalitativ metode. Modulprøvens formalia Modulet afsluttes med en intern teoretisk prøve Prøven bedømmes efter 7-skalaen Grundlaget for bedømmelsen bygger på den individuelle præstation Modulprøvens forløb Prøven afholdes over to dage i modulets sidste uge. Det første døgn bruges til at læse udleveret materiale, fx en undersøgelse. På anden dagen afholdes en individuel skriftlig 4 timers eksamen med hjælpemidler, hvor der individuelt skal svares på en række spørgsmål relateret til statistik, videnskabsteori og kvantitativ metode. Modulprøvens bedømmelse Der er intern bedømmelse ved modulprøven, således at mindst to af underviserne deltager i bedømmelsen. Der gives en samlet karakter. Bedømmelsesgrundlaget er direkte afledt af modulets læringsudbytter.

5 Obligatoriske opgaver: Spørgeskemametodik: i grupper på 6 planlægges, gennemføres og afrapporteres en spørgeskemaundersøgelse. Opgaven skal godkendes af underviseren. Kvalitativ metode: i grupper på 6 planlægges, gennemføres og afrapporteres et kvalitativt interview. Opgaven skal godkendes at underviseren.

6 Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 8 Livscyklus, ernæring og sundhed 15 ECTS Studieretning: Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed - BEK nr. 491 af 11/05/2010

7 Modulets tema Modulet sætter fokus på sundheds- og kostvaner hos udvalgte grupper i samfundet. Desuden arbejdes eksemplarisk med specifikke ernæringsmæssige behov og fysiologiske ændringer gennem livet. Herudfra arbejdes med kostvejledning relateret til madvaner og måltidskultur. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - fysiologiske ændringer gennem livet - sundheds- og kostvaner hos grupper i samfundet - måltidskultur og kostvaner i relation til livssituation - Færdighed i: - at fastlægge ernæringsstatus - at vælge, anvende og vurdere eksisterende materialer, undersøgelser og forskningsresultater - at udarbejde og begrunde forslag til ændring af livsstil Kompetence til: - at tilrettelægge, udføre og evaluere kostvejledning til specifikke målgrupper med forskellige ernæringsmæssige behov under hensyntagen til etiske, psykosociale, kulturelle og økonomiske forhold. Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i perioden uge 15 til 25 med afvikling første gang i Forslag til fordeling af ECTS- point. Ernæring/ Nat/sund Samf/hum I alt sund Ernæring i et livscyklus perspektiv 3,0 2 5,0 Livsstilssygdomme 2,0 1 3,0 Psykologi og sundhedspædagogik 3,5 3,5 Individuel kostvejledning 1,0 1,0 2,0 Måltidets sociologi (spisevaner i et 1,5 1,5 sociologisk og antropologisk perspektiv) I alt

8 Modulets indhold: fagbeskrivelser Centrale aspekter af det enkelte fags indhold præsenteres i punktform. Fagenes afvikling og pensum fremgår af læseplanerne. Ernæring i et livscyklus perspektiv: 5,0 ECTS Programmering, kost for gravide og ammende Børn og ernæring: vækst, overvægt, småbørns kost, overgangskost, kost og adfærd Sukker, sødemidler, sodavand Unge/teenagere og kost, væske Ernæring og arbejdsliv Kost til ældre, raske og skrøbelige Livsstilssygdomme: 3,0 ECTS Jernmangelanæmi Osteoporose Adipositas Hjerte-karsygdomme Diabetes mellitus Kost og kræft (timer placeres på et senere modul) Psykologi og sundhedspædagogik: 3,5 ECTS (Spise)vaner og forandring Læring og forandring og barrierer Motivation og forandring (herunder motivationssamtalen) Overvægt i et psykologisk og sundhedspædagogisk perspektiv Den professionelle relation Sundhedskampagner Individuel kostvejledning: 2,0 ECTS Præsentation af cirkulær model til individuel kostvejledning Systematisk indsamling, verificere og analyse af oplysninger med det formål at afgøre arten af og årsagerne til de ernæringsrelaterede problemer Afdække klientens viden, barrierer og motivation til forandringer Udarbejde ernæringsdiagnose med fokus på klientens problemer, årsager og symptomer Klientcentreret planlægning af interventionsfasen, herunder fx udarbejdelse af en kostplan Intervention, fx undervisning, praktisk madlavning og supervision af klienten i forbindelse med de ændringsprocesser klienten vælger at iværksætte over en periode Dokumentation og evaluering af et individuel kostvejledningsforløb Måltidets sociologi: 1,5 ECTS Mad, måltider og identitet Mad og måltider i et kønsmæssigt perspektiv

9 Stigma en introduktion til begrebet ud fra Goffmans teori. Stigmatisering i forbindelse med overvægt og fedme. Sygdom og alderdom - når ydre faktorer udfordrer af måltidsvaner og måltidssammensætning Mad, måltider og social klasse, herunder Bourdieus begreber kapital og habitus Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Egne studier Deltagelse i undervisning og forelæsninger Arbejde med teoretiske opgaver Indgå i samarbejde med andre studerende, fx ved øvelser i forbindelse med optagelse af et kostinterview. IT Modtag og give feedback Eksamen/prøve Bedømmelse Jf. gældende bekendtgørelsen og studieordningen afsluttes modulet med en ekstern prøve, som skal indeholde væsentlige elementer fra modul 7 og 8. Modulprøvens formalia Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve Prøven bedømmes efter 7-skalaen Grundlaget for bedømmelsen bygger på en samlet vurdering af en synopsis udarbejdet i grupper kombineret med den individuelle præstation under den mundtlige eksamen. Modulprøvens forløb Prøven består af tre dele, en skriftlig synopsis udarbejdet i grupper, en individuel mundtlig fremlæggelse og en individuel mundtlig eksamination. Tema og målgruppe for modulopgaven kan variere fra år til år og fastsættes af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesinstitutionen sammensætter grupper á fire til fem studerende. Gruppesammensætningen oplyses ved en fælles orientering om modul-prøven torsdag i uge 23, en uge inden opgaven uddeles. Til den mundtlige eksamination afsættes 25 minutter pr. studerende inkl. votering. Prøven afholdes i slutningen af modulet og omfatter hele modulets pensum. Bedømmelseskriterier Det er en forudsætning for at blive indstillet til prøven, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter. Bedømmelsesgrundlaget er direkte afledt af modulets læringsudbytter. Prøven bedømmes efter 7 trins-skalaen. Der gives en samlet bedømmelse af alle modulopgavens tre dele. Et dokument med detaljer vedrørende prøven offentliggøres særskilt.

10 Obligatoriske opgaver og studieaktiviteter Individuel kostvejledning Der skal i forbindelse med undervisningen i udarbejdes og afleveres en kommenteret kostplan. Opgaven skal godkendes af underviseren. Ernæring i et livscyklus perspektiv Afsluttende opgave inkl. rapportskrivning og fremlæggelse. Særskilt dokument med kriterier og formalia lægges på studienet. Gruppebaseret. Bilag Bilag 1: Boglister og pensumlister. Lægges på studienet. Bilag 2: Undervisningsplaner for det enkelte fag. Disse lægges på studienet. Bilag 3: Standardmodulplan. Et skema der udfyldes af modul/linje koordinatoren. Til intern brug.

11 Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Modul 9 Professionspraktik 15 ECTS Studieretning: Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed - BEK nr. 491 af 11/05/2010

12 Modulets tema Modulet sætter fokus på at opnå praksiserfaringer med sundhedspædagogiske muligheder for at imødekomme ernærings- og sundhedsmæssige problemstillinger hos specifikke målgrupper. I modulet indgår praktik med fokus på formidling. Der sker en progression i løbet af praktikken fra det observerende til det reflekterende indenfor det faglige felt. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - sundhedspædagogik i relation til ernæring og sundhed - den professionelle samtale og formidlingsteknik Færdighed i: - at formidle professionsfaglig viden - at anvende relevant informationsmateriale - at mestre professionens metoder og redskaber - at reflektere over professionens praksis og egne læringsbehov Kompetence til: - at anvende og evaluere informationsmateriale om ernæring og sundhed under hensyntagen til en given problemstilling og målgruppe - at indgå i professionens daglige virke og kollegiale samarbejde Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk og praktisk modul. Modulet afvikles i perioden uge 35 til 45 med afvikling første gang i Praktikperiode er på 6 uger og finder sted i uge Om der afholdes efterårsferie i uge 42 eller 45 afhænger af praktikstedet. Fordeling af ECTS- point. Ernæring/ Nat/sund Sam/hum Praktik I alt Sund Sundhedspædagogik 0,5 1,0 1,5 Didaktik ved praktisk madlavning 2,0 1,0 3,0 Individuel kostvejledning 0,5 0,5 Praktik I alt

13 Modulets indhold: fagbeskrivelser Centrale aspekter af det enkelte fags indhold præsenteres i punktform. Fagenes afvikling og pensum fremgår af læseplanerne. Didaktik ved praktisk madlavning: 3,0 ECTS Analyse af forskellige brugergruppers specielle behov Anvendelse af pædagogiske teorier som basis for undervisning i praktisk madlavning Metoder for undervisning i praktisk madlavning Planlægning og gennemførelse af undervisning i praktisk madlavning Sundhedspædagogik: 1,5 ECTS Teoretisk gennemgang samt egen anvendelse af kommunikative og pædagogiske principper. Fokus: Hvordan får man sin målgruppe til at deltage, og hvordan skabes de bedste rammer for at målgruppen husker budskabet? Individuel kostvejledning: 0,5 ECTS Opfølgning på undervisning i individuel kostvejledning herunder arbejdet med øveklient Brug af Nutrition Care Process Model til gruppe eller familieforløb Praktik: 10 ECTS Praktikintroduktion, herunder fokus på hvordan teori kan bruges ift. praksis 6 ugers praktik med fokus på formidling, hvor der i samarbejde med praktikvært vil blive arbejdet med flere af følgende punkter: o Teoretisk og/eller praktisk undervisning indenfor ernæring og sundhed o Individuel kostvejledning o Udarbejdelse af skriftligt og/eller elektronisk materiale indenfor ernæring og sundhed o Motivation i forhold til livsstilsændringer o Praktisk madlavning o Søgning og læsning af relevant litteratur o Forskellige formidlingsteknikker o Udarbejdelse og/eller implementering af kostpolitik Midtvejsevaluering Udarbejdelse af praktikopgave Fremlæggelse af praktikerfaringer og refleksioner i relation hertil Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Egne studier Deltagelse i undervisning og forelæsninger Undervisning af andre Gruppearbejde

14 Observere og reflektere over praksis Arbejde med teoretiske opgaver IT Modtage og give feedback Eksamen/prøve Bedømmelse Jf. gældende Bekendtgørelse afsluttes modulet med en intern prøve. Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter (se obligatoriske opgaver). Det en forudsætning for at få godkendt praktikken, at praktikkontrakt er godkendt af uddannelsesinstitutionen, at praktikstedet har godkendt praktikken ved at underskrive fremmødeattest, samt at praktikstedet og den studerende har evalueret praktikforløbet. Modulprøvens formalia Modulet afsluttes med en intern skriftlig opgave Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i grupper Opgaven har et omfang på max tegn inkl. mellemrum svarende til max 6 normalsider. Dertil kommer et obligatorisk bilag med en kort praktikbeskrivelse efter skabelon, der findes sammen med den øvrige praktikopgavebeskrivelse. Dette bilag må max fylde 3600 tegn inkl. mellemrum svarende til 1,5 normalside. Opgaven bedømmes godkendt/ikke godkendt. Der er mulighed for at tilrette og genindlevere opgaven inden for en periode på 2 uger, hvis opgaven vurderes som ikke-bestået. Opgaven skal opfylde de tekniske retningslinjer for opgaveskrivning samt retningslinjer for udarbejdelse af referenceliste. Modulprøvens forløb Den skriftlige opgave skrives under praktikperioden og afleveres fredag i uge 46. Efter endt praktik fremlægges praktikkens indhold mundtligt for undervisere samt yngre årgange på uddannelsen. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen sker som en vurdering af den studerendes evne til at identificere en problemstilling, reflektere over denne med inddragelse af relevante sundhedspædagogiske teorier samt sammenfatte de væsentligste pointer. I bedømmelsen vil der desuden blive lagt vægt på hvorvidt den studerende evner at formidle sig skriftligt inden for de fastsatte rammer.

15 Obligatoriske opgaver Praktik En forudsætning for at få modulet godkendt er En mundtlig fremlæggelse af praktikkens indhold i uge 46 Didaktik ved praktisk madlavning En forudsætning for at få modulet godkendt er, at man deltager i den praktiske undervisning af to forskellige målgrupper en mundtlig fremlæggelse for resten af holdet på fagets sidste dag. Det er obligatorisk at være til stede på hele fremlæggelsesdagen.

16 Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Modul 10 Fysisk aktivitet i relation til sundhedsfremme og forebyggelse 15 ECTS Studieretning: Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed nr. BEK nr. 491 af 11/05/2010

17 Modulets tema Modulet sætter fokus på fysisk aktivitet set i forhold til normer, forståelse og opfattelser af sundhed og sundhedsfremme. Der indgår forskellige træningsformer i teori og praksis. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - fysiologiske adaptationer ved træning - fysisk aktivitet, idræt, sport og motions betydning i et pædagogisk og samfundsmæssigt perspektiv - forskellige træningsformer i teori og praksis - sammenhæng mellem kost, ernæring og fysisk aktivitet Færdighed i: - at planlægge, gennemføre og evaluere aktivitets- og træningsprogrammer til relevante målgrupper - at foretage enkle målinger af arbejdskapacitet og arbejdsbelastninger - at udarbejde sammenhængende planer for kost og fysisk aktivitet - at anvende sundhedsprofiler som metode- og styringsværktøj Kompetence til: - at håndtere og igangsætte sundhedsfremmende initiativer med udgangspunkt i ernæring og fysisk aktivitet - at udvikle, gennemføre og evaluere sammenhængende kost- og træningsprogrammer. Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i perioden uge 46 til 4 med afvikling første gang i Fordeling af ECTS- point. Ernæring/ Nat/sund Sam/hum I alt sund Træning i praksis 2,0 1, Træningsfysiologi Ernæring og træning Målemetoder Idrætssociologi I alt Modulets indhold: fagbeskrivelser Centrale aspekter af det enkelte fags indhold præsenteres i punktform. Fagenes afvikling og pensum fremgår af undervisningsplanerne. Træning i praksis: 6,5 ECTS Opvarmning Afspænding Træning til musik Styrketræning og anatomi

18 Aerob træning Boldspil Udeaktiviteter Fysisk aktivitet til forskellige målgrupper Motivation for fysisk aktivitet Parvis undervisning Træningsfysiologi: 3,0 ECTS kredsløbet under arbejde Energiomsætning under arbejde Aerob træning, træningsformer og adaptationer Styrketræning, træningsformer og adaptationer Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Muskeltræthed Ældre Børn Ernæring og træning: 2,5 ECTS Ernæring før, under og efter aktivitet Næringsstofbehov Væskebalance Ergogene præparater Sportsprodukter Kostpolitik i idrætshaller Spiseforstyrrelser i idrætter Målemetoder: 1,5 ECTS Konditionstest Styrketest Diverse tests til brug i felten Antropometriske målinger Idrætssociologi: 1,5 ECTS Idrætssociologiske modeller Danskernes motionsvaner Idrættens organisering, politik og kultur Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Egne studier

19 Deltagelse i undervisning og forelæsninger Arbejde med teoretiske og praktiske opgaver Indgå i samarbejde med andre studerende IT Modtag og give feedback Eksamen/prøve Bedømmelse Jf. gældende Bekendtgørelse afsluttes modulet med en intern prøve. Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter (se obligatoriske opgaver). Modulprøvens formalia Modulet afsluttes med en intern skriftlig gruppeopgave, en individuel praktisk undervisning samt en individuel mundtlig eksamination. o Den skriftlige gruppeopgave: Opgaven skrives i grupper (2-4 studerende pr gruppe) og har et omfang på max tegn inkl. mellemrum svarende til 10 normalsider. Dertil kommer et obligatorisk bilag med en rammeplan for forløbet samt en detaljeret lektions beskrivelse af 1 lektion. Opgaven skal opfylde de tekniske retningslinjer for opgaveskrivning samt retningslinjer for udarbejdelse af referenceliste. o Den individuelle praktiske undervisning: Der fremvises 15 minutters praktisk undervisning. o Den individuelle mundtlige eksamination: Individuel 15 minutters eksamination i den skriftlige opgave, undervisning på gulv samt modulets pensum. Grundlaget for bedømmelsen bygger på den individuelle præstation Prøven bedømmes efter 7 trins-skalaen. I tilfælde af karakteren 00 eller derunder, har den studerende mulighed for at udvikle og tilrette opgaven. Den studerende vil herefter skulle til den individuelle praktiske undervisning samt mundtlig re-eksamintation. Modulprøvens forløb I løbet af modulet arbejdes med en selvvalgt målgruppe. Der udarbejdes et 12 ugers træningsprogram til målgruppen, som der redegøres for i den skriftlige gruppeopgave. Der kan arbejdes med den skriftlige opgave gennem modulet. Målgruppevalg samt gruppedannelse afleveres i uge 49. Opgaven afleveres i uge 2 og den individuelle prøve (praktisk undervisning + mundtlig eksamination) afholdes i uge 3. Bedømmelseskriterier Bedømmelsen vil være en helhedsvurdering ud fra det skriftlige produkt, den individuelle undervisning samt den mundtlige eksamination. Bedømmelsen sker ud fra den studerendes evne til at argumentere for valg af indhold og form i træningsforløb inddragelse og forståelse af relevant teori

20 skabe sammenhæng mellem teori og praksis undervise reflektere over træning i forhold til målgruppen formidle sig skriftligt, kropsligt og mundtligt inden for de fastsatte rammer opfylde modulets læringsudbytter Obligatoriske opgaver: Træning i praksis En forudsætning for at få modulet godkendt er At den studerende har gennemført parvis undervisning

21 Ernæring- og Sundhedsuddannelsen SFF: Modul 11: Innovation, projektledelse og intervention Fagbeskrivelse for studieretning: Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling 15 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Gældende fra Bekendtgørelse om uddannelse til Ernæring og Sundhed nr. 491 af 11/05/2010

22 Tema: Modulet sætter fokus på innovation og der arbejdes projektorienteret med intervention, sundhedsfremme og forebyggelse, under hensyntagen til den enkelte borgers levevilkår og med inddragelse af relevant lovgivning og etik. Projektet kan både rette sig mod privat og offentlig virksomhed. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Viden om og forståelse for: - metoder til at arbejde projektorienteret - innovation og projektledelse - lovgivning relateret til borgerens rettigheder samt til drift af virksomhed - markeds- og konkurrenceforhold - markedsføring af nye produkter og koncepter - etiske dilemmaer i relation til intervention Færdighed i: - at arbejde projektorienteret - at analysere og vurdere produkt- og forbrugerprofiler - at dokumentere og kvalitetssikre i relation til interventionstiltag Kompetence til: - at intervenere sundhedsfremmende og forebyggende på individ, gruppe og organisationsniveau - at håndtere og identificere problemstillinger relateret til intervention og det komplekse samspil omkring borgernes motivation til ændringer under hensyntagen til livssituation - at udvikle og evaluere koncepter for produkt- og forbrugerprofiler - at udvælge relevante forskningsresultater Modulets struktur og opbygning Modulet er et teoretisk modul. Modulet afvikles i perioden uge 5 til 15. De første tre uger anvendes til litteraturstudium. Fordeling af ECTS- point. Ernæring/ Nat/sund Sam/hum I alt sund Projektledelse 1,5 1 2,5 5,0* Innovation 0,5 1 1,5 Social intervention 0,5 1 1,5 Konceptudvikling og markedsføring 0,5 0,5 1,5 2,5 3 ugers litteraturstudium 2, ,5 I alt 5,5 2, *inklusiv bedømmelse Bedømmelse: Modulet afsluttes med en ekstern prøve (4. eksterne). Den eksterne prøve indeholder elementer fra modul 10 og 11.

23 Det er en forudsætning for at få godkendt modulet, at den studerende har deltaget i planlagte studieaktiviteter. Obligatorisk opgave Litteraturstudium Et 3-ugers litteraturstudium hvor konkretisering af fokus indenfor et selvvalgt tema, søgning og udvælgelse af litteratur, læsning, analyse, diskussion og konklusion skal øves. Opgaven løses i grupper på 2 til 4 studerende. Opgaven er en skriftlig prøve, der bedømmes internt efter 7-trins skalaen. Vejleder tilbyder 15 minutters tilbagemelding pr. opgave. Undervisnings- og arbejdsformer Eksempler på læringsaktiviteter: Arbejde med teoretiske opgaver Egne studier Deltagelse i undervisning og forelæsninger Teamsamarbejde om projektplanlægning, projektstyring og -udførsel Deltagelse i camp- og innovationsforløb med eksterne parter Indgå i samarbejde med andre studerende, f.eks. i forbindelse med analyse og fremlæggelse af artikler, udarbejdelse og gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse samt planlægning og gennemførelse af kvalitative interview. Arbejde med IT fx i forbindelse med fremlæggelse (PowerPoint), søgning af oplysninger/litteratur, brug af regneark (Excel) og brug af sociale medieplatforme Modtage og give feedback Eksamen/prøve 4. eksterne eksamen er en moduleksamen, der består af tre elementer: - en konceptbeskrivelse udarbejdet i faget konceptudvikling og markedsføring - en 24-timers case-udfordring, der præsenteres til eksamen - en mundtlig eksamination

24 Modulets indhold: fagbeskrivelser Centrale aspekter af det enkelte fags indhold præsenteres i punktform. Fagenes afvikling og pensum fremgår af læseplanerne. Projektledelse 5 ECTS I faget projektledelse arbejdes med hele processen fra idéudvikling, opstart af et projekt til styring, evaluering og dokumentation af projekter, herunder projektlederskab og teams. Mål: At den studerende tilegner sig viden om og kompetence til at arbejde projektorienteret ved at initiere, begrunde, gennemføre (lede eller støtte) og evaluere projektarbejde. Indhold: Idéudvikling og opstart af projekter Fundraising og projektbeskrivelse Teorier og modeller for teamprocesser og teamsamarbejde Målsætning, organisering og styring af projekter i komplekse sammenhænge Værktøjer til brug ved projektarbejde f.eks. brainstorming og gameplaner Planlægning, udførelse, dokumentation og evaluering af projektarbejde Budget for projekter og økonomisk analyse af resultat/effekt Evaluering, dokumentation og formidling af projekter, herunder udarbejdelse af projektrapport Innovation 1,5 ECTS Mål: At den studerende udvikler kompetencer til at håndtere og identificere problemstillinger relateret til innovation, samt at udvikle innovative produkter og løsninger ift. måltider, fødevarer og service. Indhold: Innovationstyper Divergens og konvergens Design tænkning som proces og værktøj for innovationsprocesser Arbejde med kreative, innovative og entreprenante processer Facilitering af innovationsprocesser Social intervention 1,5 ECTS Social intervention er en sundhedsfremmende, en forebyggende eller en socialt støttende indsats, der er rettet mod særligt udsatte grupper eller enkeltpersoner. Mål: At kunne arbejde med og forklare rationalet i en systematisk tilgang til interventioner At kunne håndtere og identificere problemstillinger relateret til intervention og det komplekse samspil omkring borgernes motivation til ændringer under hensyntagen til livssituation

25 At kunne arbejde med elementer, faser, processer og værktøjer i en systematisk metode til intervention At kunne intervenere sundhedsfremmende og forebyggende på individ, gruppe og organisationsniveau At kunne dokumentere og kvalitetssikre i relation til interventionstiltag At forholde sig til etiske dilemmaer i relation til intervention Indhold: Social intervention og socio-økonomi Interventionsmodellen intervention mapping Human centered design Netværk og social kapital Frivillighed i praksis Konceptudvikling og markedsføring 2,5 ECTS Hovedparten af dette fag køres som en 2-dages camp efter camp-modellen. Mål: At den studerende udvikler kompetencer til selvstændigt at kunne initiere, gennemføre og håndtere konceptudviklingsprocesser og markedsføring relateret til nye produkter indenfor måltider, fødevarer og service ud fra samfunds-, markeds- og forbrugermæssige forhold. Indhold Innovationsprocesser relateret til konceptudvikling, herunder divergente og konvergente arbejdsformer Modeller for konceptudvikling, -beskrivelse, -vurdering og -afprøvning Udvikling af forretningsmodeller Branding og markedsføring af koncepter indenfor måltider, fødevarer og service. Oplevelsesøkonomi og viden om forbrugermæssige forhold 3 ugers litteraturstudium 4,5 ECTS Den studerende skal erhverve sig kvalifikationer til selvstændigt at behandle et selvvalgt professionsrelateret emne. Herved forstås, at den studerende erhverver sig kvalifikationer i at identificere, beskrive og afgrænse en selvvalgt problemstilling inden for professionslinjens centrale fagområder forstå og anvende relevante teorier, begreber og metoder i belysningen af problemstillingen og argumentation for opgavens påstande, teser, antagelser, konklusioner og lignende analysere problemstillingens delelementer samt disponere og strukturere argumentationen syntetisere og vurdere den behandlede information i overensstemmelse med god skik og metode inden for de til problemstillingen og argumentationen knyttede faglige traditioner selvstændigt anvende opgavens indhold og resultater i perspektivering og/eller praksis relateret overvejelser formidle skriftligt

Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS

Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 7: Videnskabsteori og metode Fagbeskrivelse for alle studieretninger 15 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA

Læs mere

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ansvarligt fakultet: Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn: Studienævnet for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Campusby: Odense Årgang(e): 2014 Revideret: Maj 2013 Syddansk universitet

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning

Professionsbachelor i offentlig administration. (Bachelor of Public Administration) Studieordning Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning 2013 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Fællesdel... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Varighed og ECTS-point... 3 2.3 Indhold

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010

DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE. i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 DEN PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE i Pædagogisk arbejde STUDIEORDNING PR. 1. AUGUST 2010 Nye Uddannelser godkendes af Undervisningsministeriet Revisionsændringer < 30 Ects-point godkendes af UC-rk/ UU og

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 19.12.12

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 19.12.12 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 19.12.12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration September 2007 Forslag til studieordning: Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Sigter mod studiestart i september 2008 Indhold Forord... 4 1. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11

STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse. Revideret 12.04.11 STUDIEORDNING for Den sociale diplomuddannelse Revideret 12.04.11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens formål... 3 3 Uddannelsens varighed... 3 4 Uddannelsens titel... 4 5 Adgangskrav... 4 6 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt STUDIEORDNING for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens mål, struktur, varighed

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration 2011 Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart august/september 2011 Indhold Forord...4 1. Uddannelsens formål og varighed...5

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Professionsbachelor i offentlig administration

Professionsbachelor i offentlig administration 2012 Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart september 2012 Forord Denne studieordning for professionsbachelor i offentlig administration

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen i Januar 2009 med justeringer (januar og august 2010) Indholdsfortegnelse Forord side 4 Kap. 1.0 Uddannelsens retlige grundlag side 5 Kap. 1.1 Andre grundlæggende

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere