EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE STARTKONFERENCE 2015/03/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11"

Transkript

1 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN

2 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign). Produkt: En rapport pr. projekt Ekstern evaluering Rambøll gennemfører en evaluering af udviklingsprojektet på tværs af skoler. Produkt: Én tværgående rapport Skoleniveau (individuelle projekter) Aggregeret niveau Dataindsamlingsaktiviteter og analyser kan variere Dataindsamlingsaktiviteter og analyser er ens

3 ROLLEFORDELING Skolerne: Udvikle og gennemføre projekterne Evaluere individuelle projekter IND, KU: Interviewe og evaluere 12 udvalgte skolers praksis (lærere og elever) UVM: Yde rådgivning og sparring ift forberedelse og gennemførelse af projekterne på de enkelte skoler og i de dannede netværk Rambøll: Evaluere projekterne samlet set ved at indsamle data, analysere og afrapportere

4 EVALUERINGSSPØRGSMÅL Hvordan har skolerne arbejdet med at de indsatser, de har iværksat, for at forbedre deres løfteevne? Bidrager indsatserne til at forbedre elevernes faglige resultater? Hvorfor og hvordan forbedrer indsatserne elevernes faglige resultater? Hvilke karakteristika har de indsatser, der forbedrer elevers faglige resultater?

5 EVALUERINGSTILGANG En systematisk virkningsevaluering: Fokus på sammenhæng mellem en indsats og de resultater, der kommer ud af den, og hvilke betingelser, der skal være tilstede. Benytter både kvalitative og kvantitative metoder og data. Temaer: Implementering af udviklingsprojektet Resultater af udviklingsprojektet

6 DATAINDSAMLINGSAKTIVITETER Dataindsamlingsaktiviteter Kvantitativ dataindsamling: - Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere (før og efter projektet) - Spørgeskemaundersøgelse blandt elever (før og efter projektet) - Eksamenskarakterer fra skoleåret 2014/15 og 2015/16 Kvalitativ dataindsamling - Telefonisk rundspørge blandt ledelsesrepræsentanter på skolerne - Casestudier

7 TIDSPLAN DATAINDSAMLING I Hvornår Hvad Hvem Fokus August Spørgeskemaunder Lærere der gennemfører Forventede temaer: 2015 søgelse blandt indsatsen (på alle 26 Lærerbaggrund lærere (1) skoler) Undervisningserfaring Undervisningsfag Forventninger Feedback-kultur Klasserumsledelse Strategier i forhold til at nå fagligt udfordrede elever Efterå r 2015 August 2015 Spørgeskemaunder søgelse blandt elever (1) De elever der er målgruppe for indsatsen (på alle 26 skoler) Forventede temaer: Elevens baggrund Trivsel Fravær Motivation Elevernes oplevelse af: - lærerforventninger - lærerfeedback - vejledning Oktob er 2015 Telefonisk rundspørge blandt ledelsesrepræsentanter Ledelsesrepræsentanter (rektor, vicerektor, uddannelseschef el.lign.) på alle 26 skoler Viden om mål, implementering og gennemførelse af indsatserne. Spørgsmål om hvordan skolerne selv gennemfører eller påtænker at gennemføre en løbende evaluering af indsatsernes effekt (herunder hvilke data de anvender (terminskarakterer, fraværsoversigter, interviews, egne spørgeskemaer e.l.)).

8 TIDSPLAN DATAINDSAMLING II Hvornår Hvad Hvem Fokus April-maj Casestudier 2016 Forår/ sommer 2016 Maj/juni 2016 Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere (2) Interview med ledelse, undervisere, elever m.fl. samt evt. observation af aktiviteter i indsatserne (på 4 udvalgte skoler) Lærere der gennemfører indsatsen (på alle 26 skoler) Erfaringer med at udmønte indsatserne, oplevede effekter mv., Observation bidrager til at sætte billeder på, hvordan deltagerne agerer i indsatserne. Omtrent samme fokus som spørgeskema blandt lærere (1) Derudover: Oplevede resultater ift. Elevernes faglige udbytte, motivation, tilstedeværelse, trivsel Maj/juni 2016 Spørgeskemaundersøgelse blandt elever (2) De elever der er målgruppe for indsatsen (på alle 26 skoler) Omtrent samme fokus som spørgeskema blandt elever (1) Derudover: Oplevede resultater ift. fagligt udbytte, motivation, tilstedeværelse, trivsel

9 TIDSPLAN AFRAPPORTERING Hvornår Hvad Primo 2016 PowerPoint med midlertidige resultater Præsenteres på 3. skolenetværksmøde Efterår 2016 Udarbejdelse af endelig evalueringsrapport Præsentation af afsluttende rapport på konference

10 SPØRGSMÅL?

11 AT ARBEJDE MED FORANDRINGSTEORIER

12 DE KRITISKE ANTAGELSER ER AFGØRENDE

13 FORMÅL MED OPLÆG Introduktion til forandringsteori: Hvad er en forandringsteori? Og hvad skal den bruges til? Hvordan udarbejder man en forandringsteori? Oplæg skal klæde Jer på til at udvikle egne forandringsteorier - som forberedelse til projektets gennemførelse og efterfølgende evaluering

14 HVAD SKAL I BRUGE FORANDRINGSTEORIEN TIL? Skolens eget interne hjælperedskab til at: Designe og planlægge projektet Gennemføre og monitorere projektet Evaluere projektet

15 HVAD ER EN FORANDRINGSTEORI (1) En metode til at synliggøre, hvordan man opnår en given forandring (eller resultat/effekt) Forandringsteorien skaber overblik over de forventede sammenhænge mellem ressourcer, aktiviteter, outputs, resultater (på kort og langt sigt) og effekter Bygger på hypoteser om, hvad der virker ud fra fx Egne erfaringer Beskrivelser af indsats Forskning/undersøgelser 15

16 HVAD ER EN FORANDRINGSTEORI? (2) En forandringsteori er en beskrivelse af hvad I ønsker at opnå (effekter) for hvem (målgruppe), hvordan (indsatser) og hvorfor (målsætninger) INDSATSER Den proces hvorigennem organisationen skaber værdi for samfundet EFFEKTER Den værdi der skabes for samfundet som resultat af indsatsen RESSOURCER Det organisationen investerer AKTIVITETER OG OUTPUT Det organisationen laver og skaber KORTSIGTEDE RESULTATER Forandring i f.eks. viden og holdning LANG- SIGTEDE RESULTATER Forandring i f.eks. adfærd EFFEKTER Forandringer i målopnåelse (dvs. højest værdi for samfundet)

17 DE 6 TRIN I EN FORANDRINGSTEORI Tydeliggøre de strategiske målsætninger Afklaring af målgruppen Fastlægge de tilsigtede effekter Opstille succeskriterierne Definere indikatorerne Fastlægge indsatsen

18 TRIN 1: TYDELIGGØRE PROGRAMMETS STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER I trin 1 beskrives: a) Den udfordring projektet skal løse. Projektets udfordring skal afspejle sig i de ønskede effekter. b) Projektets strategiske målsætning (med udgangspunkt i projektets udfordring). Den strategiske målsætning er den overordnede samfundsmæssige forandring, der sigtes mod gennem projektet. Hvilke centrale udfordringer ønsker I at ændre med udviklingsprojektet? Hvilke uindfriede behov ligger til grund for, at projektet er opstået?

19 TRIN 2: AFKLARE MÅLGRUPPE I trin 2 identificeres, defineres og afgrænses udviklingsprojektets målgruppe. Hvem er projektets primære målgruppe (=slutbrugere, dem der skal have gavn af programmet)? Hvad kendetegner målgruppen (køn, alder (klassetrin, studieretning), kvalifikationer, udfordringer m.m.)? Hvem er projektets sekundære målgruppe (fx forandringsagenter som skal skabe den ønskede forandring)?

20 TRIN 3: FASTLÆGGE DE TILSIGTEDE EFFEKTER I trin 3 opstilles projektets forandringsteori (visualiseringen). Man starter bagfra med at definere de effekter og resultater, man vil opnå med projektet for den beskrevne målgruppe. Hvilke effekter og resultater (på langt og kort sigt) skal opnås for målgruppen? Effekter = forventede fundamentale forandringer i en organisation, et samfund eller system, der ønskes opnået som følge af en indsats Resultater på langt sigt = adfærdsmæssige forandringer hos målgruppen Resultater på kort sigt = konkrete forandringer i viden, evner, status hos målgruppen

21 TRIN 4: FASTLÆGGE INDSATSEN I trin 4 fastlægges projektets indsats (ressourcer, aktiviteter og output af aktiviteterne), som skal være koblet til projektets resultater og effekter. Hvad består projektets indsats (herunder ressourcer, aktiviteter og output af aktiviteter) af? Hvordan er koblingen mellem indsats og resultater/effekter? Ressourcer = de menneskelige, økonomiske, organisatoriske og lokale/samfundsmæssige ressourcer, som projekt har til rådighed. Aktiviteter = de processer, redskaber, arrangementer, teknologi og handlinger, som et projekt igangsætter for at skabe de ønskede resultater (det ressourcerne anvendes til). Output = det direkte produkt af de afholdte aktiviteter. Output handler om, hvorvidt aktiviteterne gennemføres som planlagt, men siger ikke noget om resultatet heraf.

22 EKSEMPEL PÅ FORANDRINGSTEORI (VISUALISERING)

23 Udfordringer/problemer: 1. Problemer med frafald og fravær 2. De socialt svageste klarer sig markant dårligst 3. Mange er ramt af manglende motivation mv. 4. Utidssvarende regler om uddannelsestid og elevtid Forandringsteori for et projekt ifbm rammeforsøg om Studietid (de gymnasiale uddannelser) Ressourcer Aktiviteter Outputs Resultater (umiddelbart og kort sigt) Effekt (mellemlangt/langt sigt) Rammer for forsøg (udmeldt af UVM) Netværksmøder, konferencer, ad hoc møder og øvrig faglig sparring Lærer- og lederressourcer på skolerne (tid og kompetencer) samt evt. øvrige ressourcer (fx vejledere) a) Skriftlig vejledning (integreret i skoledagen) b) Integration af faglig undervisning og skr. arbejde X antal timer anvendt på hhv. a og b: (evt. opdelt på fag/hold/ individ) Bedre formativ feedback på skriftligt arbejde (styrket vejledning) Styrkede vejlederkompetencer blandt underviserne Styrket motivation blandt eleverne (ift. skriftligt arbejde) Stærkere skriftlige kompetencer Forbedrede studiekompetencer blandt eleverne (ifa selvstændighed, fordybelse og fagfaglighed) Styrket fastholdelse på de gymnasiale uddannelser Styrket trivsel blandt eleverne Stærkere faglige kompetencer hos eleverne* Styrket kvalitet af undervisningen 60 pct. * Forstået som at flere elever kommer ud af gymnasiale uddannelser med flere og stærkere kompetencer til at gennemføre en videregående uddannelse

24 TRIN 5: DEFINERE INDIKATORER I trin 5 skal forandringsteorien gøres dokumenterbar og målbar. De relevante indikatorer og datakilder skal identificeres. Hvilke indikatorer er relevante i projektet? Hvilke datakilder skal anvendes til at belyse indikatorerne? Indikator = en kvantitativ eller kvalitativ måleenhed, som indikerer, hvorvidt de forventede aktiviteter er gennemført, og ønskede resultater er opnået. En god indikator angiver en kvantitativ størrelse eller et mere kvalitativt målepunkt for, hvilket mål der bør nås. Indikatorer er velegnet til at måle: Resultater af indsats: vurdering af skriftlige kompetencer Karakteren og kvaliteten af den leverede indsats: oplevelse af feedback, vejledning Baggrundsinformation om målgruppen: skolens gymnasieeffekt/socioøkonomiske referencer

25 TRIN 6: OPSTILLE SUCCESKRITERIER (1) I trin 6 formuleres succeskriterier for projektet. Succeskriterier anvendes til a) at bedømme, hvor godt man gør det og b) til at understøtte styringen af projektet mod de ønskede effekter. Hvilke succeskriterier kan formuleres for projektet? Succeskriterium = et mål eller standard for, hvorvidt en indsats kan defineres som en succes eller fiasko. Fastlæggelsen af succeskriterier kan ske efter en af følgende tre grundlæggende forskellige teknikker: Et succeskriterium baseret på tidligere præstationer Et succeskriterium baseret på lignende projekters præstationer Et succeskriterium baseret på fastlagte mål

26 TRIN 6: OPSTILLE SUCCESKRITERIER (2) Indikator for Indikator Datakilde Succeskriterium Output 1 Antal lektiecafeer om skriftlige opgaver Skolernes interne registrering Der skal afholdes min. 10 lektiecafeer ila. et skoleår Output 2 Deltagelse i lektiecafeer Skolernes interne registrering og/eller elevernes egenrapportering ¾ dele af en årgang skal deltage Resultat 1 Skriftlige kompetencer Elev eller lærervurdering af skriftlige kompetencer (survey eller interview) Forbedret vurdering (fx flertal vurderes til at ligge over middel og op) Årskarakter el. eksamenskarakter i relevante fag Alle elever består skriftlige eksaminer Effekt 1 Løfteevne STILs oversigt Den socioøkonomiske reference skal som minimum være neutral i alle fag Effekt 2 Videregående uddannelse Registerdata med overgang til videregående uddannelse 60 % af en ungdomsårgang skal påbegynde en videregående uddannelse

27 SPØRGSMÅL?

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING - inden for beskæftigelsesområdet SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Forord og introduktion til håndbogen Denne håndbog i virkningsevaluering inden for beskæftigelsesområdet

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Litteraturstudie Dato Januar 2014 LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2.

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring

Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring Fokus på handlemuligheder for medarbejdere og ledere Resume af evalueringsrapporten Udarbejdet af: Maya Flensborg Jensen og Hans

Læs mere

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD'

Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Evaluering af 'Teknologi til understøttelse af hverdagen for børn og unge med autismespektrumsforstyrrelser og ADHD' Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC

Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC Midtvejsevaluering af EUD-linjen på Mørkhøj Skole og TEC - Jeg tænker, at det er en succes, at vi har fået lov at give eleverne et skoletilbud, som har gjort, at de har fået tillid til skolevæsenet. At

Læs mere

EUC Lillebælt Udfordringer. Screener alle elever i dansk og engelsk, når eleverne kommer. Man overvejer også at gøre det i matematik, da det er så vigtigt et fag. Differentiering i praksis er svært. Eleverne

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere