Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Vælg fra listen. Faaborg-Midtfyn Navn på tilskudsansvarlig Ulrik Skyum Christensen Tilskudsansvarliges Ansøger type Vælg fra listen. Frivillige foreninger Ansøgt beløb Angiv det samlede årlige beløb, du ønsker at søge. Brug ikke komma eller punktum i feltet. Ansøgt beløb - År Ansøgt beløb - År Ansøgt beløb - År A nsøgt beløb - År Budgetskema Udfyld budgetskemaet. Angiv pris pr. enhed hvor muligt. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Stofmisbrug Budgetskema.xls Øvrige aktuelle tilskud til projektet. Hvis der er søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb samt tilskudsgiver her. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/ region Angiv om der er indgået driftsoverenskomst eller -aftale med kommune eller region - eller anden form for støtte - f.eks. fri afbenyttelse af lokale? Vælg Ja/Nej i boksen. Ja Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service Angiv om organisationen, foreningen eller gruppen har modtaget støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service? Hvis ja, angiv da årstal og beløb.

2 0 Projektets formål Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. For borgere, der er/har været i behandling for stofmisbrug, gælder det for mange, at ensomhed er en udtalt problematik, når stoffriheden bliver en realitet. Ensomheden kan opleves som en ufrivillig, indre tilstand, der gør ondt, og giver følelsen af ikke rigtigt at høre til nogen steder, at ingen rigtigt sætter pris på én og i værste fald; at ingen ville savne én, hvis man ikke var her længere. Hidtidig har døgnets timer været fyldt med et overvejende fokus på misbruget, og med stoffriheden står borgeren med konsekvenserne af at have været misbruger: Relationerne til familie har for de flestes vedkommende lidt store skader. De sociale kontakter fra misbrugsmiljøet kan vanskeligt opretholdes, hvis stoffriheden skal vare ved. Borgeren har opnået overskud til bedre egenomsorg, men døgnets timer kan synes uden indhold, da socialt netværk og interesser først skal opbygges og udfoldes for, at hverdagen bliver meningsfuld. Nuværende og tidligere stofmisbrugere er desuden ofte uden for arbejdsmarkedet, som dermed heller ikke kan fylde timerne. (Kilde: Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv, Servicestyrelsen 2010). Oprettelse af selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere er en yderst relevant måde at hjælpe misbrugeren med at fastholde stoffriheden på og samtidig bistå stofmisbrugeren med at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv. Sidstnævnte er den væsentligste forudsætning for fastholdelse af stoffrihed. Projektet har et brugerorienteret og helhedsorienteret perspektiv, hvilket afstedkommer to formål: Det primære formål er at tilbyde borgere, der er/har været i stofmisbrugsbehandling støtte og netværk i form af selvhjælpsgrupper til at fastholde deres behandlingsresultater. Hensigten er at bistå sådanne borgere med at opbygge en individuelt defineret, meningsfuld tilværelse bestående af sociale relationer og fritidsaktiviteter. Nøgleordet er i denne henseende ensomhed og afhjælpning af selvsamme. OBS: Der søges alene om midler til gennemførelse af dette primære formål via Social-, Børne- og Integrations Ministeriet. De sekundære formål fokuserer på stofmisbrugeres pårørende/sociale netværk samt fritidsinteresser. Som supplement til selvhjælpsgruppedelen tilbyder Medmisbrug.dk, at frivillige kan være stofmisbrugere behjælpelige med at få startet på meningsfulde fritidsaktiviteter (læs mere under punktet Aktiviteter og tidsplan). Hertil kommer Medmisbrug.dk s netværksgrupper, der tilbyder samtaler og vejledning som redskab, der kan hjælpe de pårørende med at forholde sig til egne reaktioner og handlemønstre i relation til stofmisbrugeren. Hensigten er at bistå de pårørende/det sociale netværk til at kunne opretholde individuelt defineret meningsfulde relationer til stofmisbrugeren, hvis sociale netværk dermed består/udbygges. OBS: Medmisbrug.dk søger Faaborg-Midtfyn Kommune om 18-midler i henhold til Serviceloven i forhold til disse sekundære formål, der specificeres under punktet Aktiviteter og tidsplan. Projektets målgruppe Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet af projektet. Se afsnit om målgruppe i vejledningen. Projektet henvender sig til: 1) Borgere m/k fra 18 år og opefter, der er i slutningen af eller har afsluttet et stofmisbrugsbehandlingsforløb. De inkluderede deltagere ønsker støtte til at fastholde deres stoffrihed ved at reflektere over egen livssituation med ligesindede, opbygge meningsfulde sociale relationer samt indgå i interessante fritidsaktiviteter. Målgruppen for projektet er nok ressourcesvag, men med initiativ, livssituation og tilpas mængde ressourcer til at indgå i et hjælptil-selvhjælpsforløb, hvor de formår at tage imod hjælp af frivillige, der er trænet i SMART Recovery-teknikken. Borgere med dobbeltpsykiatriske diagnoser kan inkluderes i målgruppen og af hensyn til en tilstræbt hensigt om at begrænse konfliktniveauet i selvhjælpsgrupperne, vil Stofmisbrugsbehandlingen samarbejde om henvisningen af relevante misbrugere til selvhjælpsgrupperne. 2) Frivillige, der skal gennemgå uddannelsesforløb i SMART Recovery-

3 teknikken. De frivillige skal have solide sociale kompetencer, være i besiddelse af integritet og situationsfornemmelse samt mestre grænsedragning. De frivillige skal kunne sondre i øjeblikket i forhold til, hvorvidt et givent opstået emne kan behandles i selvhjælpsgruppe delen eller -fx i tilfælde af incest i barndommen- der skal henvises til et professionelt behandlingstilbud. Som et supplerende tilbud til stofmisbrugerne tilbyder Medmisbrug.dk, at frivillige kan være behjælpelige med følgeskab til fritidsaktiviteter indtil stofmisbrugerne er inkluderet i tilbuddene. Ligeledes kan oprettelse af sociale aktiviteter for stofmisbrugerne opstå ved hjælp af frivillige (der ikke nødvendigvis har gennemgået uddannelse i SMART Recovery konceptet) (læs mere under Aktiviteter og tidsplan). Antal forskellige brugere Hvor mange forskellige brugere er omfattet af projektet? Antallet angives for hvert projektår og fordeles på køn. En "bruger" defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet. I 2012 var der i Faaborg-Midtfyn Kommune 183 borgere, der enten var i eller netop udsluset af stofmisbrugsbehandlingen (tal for 2013 er pt. ikke opgjort). For ca. 70 % af de 183 personer gør det sig gældende, at de foruden et stofmisbrug også har en psykiatrisk problematik. Af de 183 borgere tilhører 60 borgere gruppen, der har modtaget substitutionsbehandling. Heraf forventer projektet, at borgere vil gennemføre et selvhjælpsgruppeforløb, hvoraf 50 % opnår/fastholder stoffrihed i projektperioden. Der forventes en gradvist inkludering af borgere i projektet: 1 år: 6-12 borgere (1-2 selvhjælpsgrupper i alt) 2 år: borgere (3-4 selvhjælpsgrupper i alt) 3 år: borgere (5-6 selvhjælpsgrupper i alt). Kønsmæssigt vil der forventeligt være en overrepræsentation af mænd i projektet. Denne antagelse bygger på det faktum, at der er flest mænd i stofmisbrugsbehandling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Således antages 12 deltagende borgere at være kvinder, mens mænd udgør de resterende 24 deltagere. Selvhjælpsgrupper, hvor dialog og refleksion over egen livssituation er i centrum, er et positivt metodisk tiltag i stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forventeligt vil dette tilbud appellere til kvinder, der ellers præsenteres for behandlingstilbud, der kan karakteriseres som havende et maskulint præg, eftersom de fleste misbrugere i behandling er mænd i Faaborg- Midtfyn. For mandlige og kvindelige stofmisbrugere kan der være særlige sociale problematikker forbundet med deres misbrug, der gør sig gældende på forskellig vis afhængig af køn. Det kan dreje sig om fx tvangsfjernelse af børn, vold, prostitution, kriminalitet mm.. Afhængig af behov kan det blive aktuelt at oprette én selvhjælpsgruppe alene for kvinder, mens såvel mænd som kvinder kan indgå i de resterende selvhjælpsgrupper. Stofmisbrugernes alder er et parameter, der må tages hensyn til i forhold til sammensætningen af selvhjælpsgrupper. Forskellige problematikker i forhold til stofmisbrug relaterer sig til misbrugerens aldersgruppe. Således er hjemløshed og familieetablering emner, der typisk kendetegner aldersgruppen af årige stofmisbrugere, men som ikke på samme vis gør sig gældende for misbrugere nær 40-års alderen og opefter. Hensigten er derfor at inddele selvhjælpsgrupperne i alderskategorier bestående af årige ca. 40 år og opefter. Hvordan opgøres antallet af brugere? Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort. Beskriv systematikken i registreringen af brugere. Projektets ansatte koordinator, der også er projektleder, vil i projektperioden foretage en løbende registrering af antal borgere, der indgår i selvhjælpsgruppedelen, hvilket inkluderer en kategorisering i henholdsvis køn og alder. Mål på brugerniveau Konkretiser projektets formål og forventede resultater på brugerniveau. Se puljevejledningen for

4 yderligere information. Følgende succeskriterier er gældende i projektperioden: - 90 % af de inkluderede borgere med stofmisbrug oplever at have fået et større netværk - 90 % af de inkluderede borgere med stofmisbrug angiver at have opnået en forbedret egenomsorg - Mindst 50 % af deltagerne formår at fastholde deres stoffrihed, når projektet afsluttes - Alle inkluderede frivillige har modtaget undervisning i SMART Recovery konceptet samt kompetenceudvikling og supervision efter behov i forhold til selvhjælpsgruppedelen. - De frivillige fra Medmisbrug.dk har oplevet samarbejdet med Faaborg-Midtfyn Kommune som en succes. - De ansatte under Stofmisbrugsbehandlingen vurderer overordnet, at SMART Recovery selvhjælpsgrupper er et positivt supplement til den eksisterende behandling på området, der tilsammen bistår den enkelte borger bedst muligt med at fastholde sin stoffrihed. Dokumentation for opnåelse af målene/resultaterne Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, hvilke resultater I opnår. Der anvendes en kombination af kvalitative og kvantitative metoder til at afdække opnåelsen af ovenstående succeskriterier. Der gennemføres årligt en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt de inkluderede stofmisbrugere, frivillige og ansatte i Stofmisbrugsbehandlingen. Hertil kommer afvikling af fokusinterview halvvejs samt til afslutningen af projektet. Faaborg-Midtfyn har erfaring med at benytte ovennævnte metoder bl.a. fra et projekt omhandlende forløbskoordination blandt ressourcesvage borgere i kommunen. Ligeledes har Faaborg-Midtfyn Kommune en ansat cand.scient.anth., der indgår i styregruppen, og kan være behjælpelig i forhold til det metodiske aspekt med at indsamle data til evaluering. Aktiviteter og tidsplan Beskriv centrale aktiviteter som gennemføres. Beskriv sammenhæng mellem aktiviteter og opnåelsen af mål/resultater. Der skal udarbejdes en tidsplan for aktiviteter. Se afsnittet "Kriterier for tildeling af støtte" i vejledningen. De iværksatte aktiviteter ligger indenfor nedenstående kategorier. Ansvarsområderne tager sit udgangspunkt i de allerede høstede erfaringer og spidskompetencer: Medmisbrug.dk: Identificering af frivillige: Medmisbrug.dk har erfaring i at identificere frivillige og medvirker til at sikre såvel kompetenceudvikling af de frivillige samt løbende sparring og supervision. Den ansatte koordinator deltager også i identificeringen af de frivillige. Forankring af de frivillige: De frivillige organiseres under Medmisbrug.dk Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune: Henvisning/visitering af borgere til selvhjælpsgrupper: Identificering af borgere, der kan indgå i selvhjælpsgrupper, i samarbejde med den ansatte koordinator og projektleder. Herved sker selektion således, at alene borgere, der af misbrugsbehandlere forventes at kunne indgå i selvhjælpsgruppedelen og indfrier kravet om at være delvist eller fuldt færdigbehandlet, henvises/visiteres. Videndeling: De frivillige inviteres med til temadage, der foregår i regi af Stofmisbrugsbehandlingen. Stofmisbrugsbehandlingen samarbejder tæt med den ansatte koordinator og projektleder for at sikre grundigt kendskab til: Illegale stoffers virkning på menneskekroppen Behandlingstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Henviste borgere til selvhjælpsgruppeforløb og deres individuelle sociale problematikker Lokaler: Den ansatte koordinator og projektleder får kontor stillet til rådighed på Stofmisbrugsbehandlingen på Priorensgade 67 A, 5600 Faaborg. Gratis lokaler stilles til rådighed for selvhjælpsgrupper på: Stofmisbrugsbehandlingen Priorensgade 67 A 5600 Faaborg samt Misbrugsbehandlingen Søvej 21 A 5750 Ringe. PR og kontorhold: Stofmisbrugsbehandlingens kommunikationsmedarbejder indgår i PR-delen, ligesom Stofmisbrugsbehandlingen påtager sig PR- udgifter samt udgifter til kontorhold (jf. budget) Orientering om Medmisbrug.dk s tilbud: Stofmisbrugsbehandlingen sørger for at orientere relevante parter internt i Faaborg-Midtfyn Kommune om selvhjælpsgruppeforløb og tilbud via frivillige. Den ansatte koordinator og projektleder: Som et led i projektet ansættes en koordinator, som får til opgave, at være projektleder og at: sikre et godt samarbejde mellem

5 Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune ved at samarbejde med misbrugsbehandlerne om stofmisbrugeres behandlingsforløb, hvilket vil være til gavn for de frivillige facilitatorer i selvhjælpsgruppedelen være ansvarlig for uddannelsen af de frivillige facilitatorer i forhold til SMART Recovery konceptet og arrangering af relevante temadage igangsætning- og evt. afslutning- af selvhjælpsgruppeforløb. Planen er at igangsætte op til sek s selvhjælpsgrupper i løbet af projektets tre år sikre supervision til de frivillige sikre løbende information om tilbuddet til relevante parter, dokumentation samt evalueringer. Den mest centrale del af koordinatorens opgave er, at være bindeleddet mellem Stofmisbrugsbehandlingen og selvhjælpsgruppedelen i kraft af sin rolle som projektets leder. Tidsplan Fase 1, som varer tre måneder, består af en forberedelsesdel samt en informationsdel. Her udarbejdes en endelig kommunikationsplan for udbredelse af projektet, herunder udfærdigelse af brochurer, tekst til hjemmesider mv.. Kommunikationsplanen adresserer ligeledes, hvordan projektet udbredes internt i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder præsentation på politiske udvalgsmøder, i direktionen samt på ledermøder i relevante sekretariater. Endelig omhandler planen metoder til identificering og kompetenceudvikling af frivillige. Fase 2, som ligeledes varer to måneder, er en implementeringsdel, hvori den indledende identificering samt kompetenceudvikling af frivillige påbegyndes. Projektleder og -koordinator arbejder sammen med repræsentanter fra Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune om de to ovennævnte faser. Fase 3, som varer 12 måneder indtil midtvejsevalueringen, er den første reelle driftsfase, hvori selvhjælpsgrupperne opstartes. Af sikkerhedsmæssige hensyn indgår der altid to frivillige i hver selvhjælpsgruppe, hvoraf mindst den ene har bestået undervisning i SMART Recovery konceptet. Projektlederen overtager den daglige drift af projektet i denne fase. Fase 4, som varer én måned, består af en midtvejsevaluering, hvori der samles op på de hidtidige opnåede erfaringer således, at disse kan optimere den kommende fase. Driftsfasen forløber naturligvis sideløbende med midtvejsevalueringen. Midtvejsevalueringen forestås af projektlederen i samarbejde med Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen. Fase 5, som varer 16 måneder, er den anden driftsfase. Fase 6, som varer tre måneder, består af slutevaluering samt udarbejdelse af endelig forankringsplan for projektets fortsatte drift. Dette arbejde forestås af projektlederen i samarbejde med Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen. Aftale om yderligere samarbejde mellem Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune: NB: Der søges ikke om midler til følgende to punkter via Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Medmisbrug.dk søger Faaborg-Midtfyn Kommune om 18-midler i henhold til Serviceloven til at dække udgifterne forbundet med følgende to punkter. Frivillige følger stofmisbrugere til fritidsaktiviteter: Frivillige (med eller uden gennemgået undervisning i SMART Recovery konceptet) tilbyder stofmisbrugere hjælp til at komme i gang med fritidsaktiviteter, der er meningsfulde for stofmisbrugeren. Hjælpen kan fx bestå i at gå med i fodboldklubben til de første træninger, at gå med til tilmelding i dilettantforening, at tage med på Naturskolen og indgå i naturplejningslav o. lign.. Frivillige kan også på stofmisbrugeres initiativ være igangsættere af gågrupper, cykelgrupper, biografklub eller andre former for socialt samvær med/uden fysisk aktivitet. Tilbuddet varetages af Medmisbrug.dk Samarbejde om netværksgrupper for stofmisbrugeres pårørende/socialt netværk: Stofmisbrugeres private netværk kan have behov for støtte til at håndtere relationen til stofmisbrugeren, der er i gang med en recovery-proces. De pårørende/det sociale netværk får mulighed for at indgå i netværksgrupper for ligesindede og frivillige, hvor dialog som redskab hjælper de pårørende/ det sociale netværk med at forholde sig til egne reaktioner og handlemønstre i relation til stofmisbrugeren. Blandt pårørende/socialt netværk til misbrugere er der pt. meget få, 7-15 personer på årsbasis, der benytter sig af Medmisbrug.dk s tilbud om netværksgrupper, samtaler og vejledning i Faaborg-Midtfyn. Ansvarsområder: Medmisbrug.dk Etablering af netværksgrupper for pårørende/socialt netværk: Medmisbrug.dk har erfaring med at etablere og drive netværksgrupper for pårørende/socialt netværk: Indsatsen baseres på Medmisbrug.dk s arbejdsmetoder og erfaringer med netværksdannelse og pårørenderådgivning. Medmisbrug.dk vil i projektperioden registrere antallet af henvendelser fra

6 pårørende/socialt netværk samt nyoprettede netværksgrupper for pårørende/socialt netværk i Faaborg-Midtfyn i projektets tidsrum og sammenligne med tidligere år. Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering til pårørende/socialt netværk om netværksgrupper: Formidle tilbud til pårørende/socialt netværk om netværksgrupper, samtaler og vejledning under Medmisbrug.dk Dokumentation af aktiviteter Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, at aktiviteterne bliver gennemført. Den ansatte koordinator og projektleder fører løbende logbog over projektets fremgang og forholder sig heri ligeledes til tidsplan samt budget. Se endvidere nedenstående afsnit om Dokumentation af resultater. Organisation og ledelse Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. antal ansatte, overordnet lederansvar, evt. samarbejdspartnere og deres bidrag mv. Projektejer: Projektet søges af Medmisbrug.dk, der er projektets ejer. Som led i projektet etableres såvel en styregruppe som en arbejdsgruppe: Styregruppe: I styregruppen indgår den ansatte koordinator og projektleder, to medlemmer fra Medmisbrug.dk, to ansatte fra Stofmisbrugsbehandlingen (lederen og en behandler)i Faaborg-Midtfyn Kommune, en ansat fra Faaborg-Midtfyn Kommunes Fagsekretariat Social- og Arbejdsmarked samt Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedskonsulent. Arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen består af den ansatte koordinator og projektleder, to ansatte fra Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune samt to repræsentanter fra Medmisbrug.dk Den ansatte koordinator og projektleder er repræsentant i begge grupper for at sikre en sammenhæng mellem styregruppens strategiske beslutninger og den daglige implementering og omvendt. Samarbejdskommuner Skriv navn på den eller de kommuner, der er indgået samarbejdsaftale med. Faaborg-Midtfyn Kommune Samarbejdsaftale med kommune Vedhæft den samarbejdsaftale, som er indgået med én eller flere kommuner. Hensigtserklaering.pdf Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Beskriv kort hvordan I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Hensigten er efter endt projektperiode, at samarbejdet mellem Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune fortsætter, hvorved aktiviteterne kan bibeholdes med politisk vedtagelse af økonomisk grundlag. Projektet vil give brugbare erfaringer at bygge Stofmisbrugsbehandlingens videreudvikling af efterværn på. Samarbejdet mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune kan evt. udvides til også at inkludere aktiviteter i forhold til alkoholbehandlingen.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed Afrapportering: H ors ens K om m u nes Ak u ttil b u d for al k oh ol m is b ru gere M o r t e n H u l v e j J ø r g e n s e n T i n e C u r t i s S t a t e n s I n s t i t u t f o r F o l k e s u n d

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden:

PROJEKTOPLYSNINGER. Lidt om baggrunden: PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014

Virksomhedsplan. Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 Virksomhedsplan Center for Misbrugsbehandling 2012-2014 1 Velkommen til virksomhedsplan Center for misbrugsbehandling 2012-2014 Tak til medarbejdere og afdelingsledere for atter en gang at have langt energi

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere