Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Vælg fra listen. Faaborg-Midtfyn Navn på tilskudsansvarlig Ulrik Skyum Christensen Tilskudsansvarliges Ansøger type Vælg fra listen. Frivillige foreninger Ansøgt beløb Angiv det samlede årlige beløb, du ønsker at søge. Brug ikke komma eller punktum i feltet. Ansøgt beløb - År Ansøgt beløb - År Ansøgt beløb - År A nsøgt beløb - År Budgetskema Udfyld budgetskemaet. Angiv pris pr. enhed hvor muligt. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Stofmisbrug Budgetskema.xls Øvrige aktuelle tilskud til projektet. Hvis der er søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb samt tilskudsgiver her. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/ region Angiv om der er indgået driftsoverenskomst eller -aftale med kommune eller region - eller anden form for støtte - f.eks. fri afbenyttelse af lokale? Vælg Ja/Nej i boksen. Ja Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service Angiv om organisationen, foreningen eller gruppen har modtaget støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service? Hvis ja, angiv da årstal og beløb.

2 0 Projektets formål Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. For borgere, der er/har været i behandling for stofmisbrug, gælder det for mange, at ensomhed er en udtalt problematik, når stoffriheden bliver en realitet. Ensomheden kan opleves som en ufrivillig, indre tilstand, der gør ondt, og giver følelsen af ikke rigtigt at høre til nogen steder, at ingen rigtigt sætter pris på én og i værste fald; at ingen ville savne én, hvis man ikke var her længere. Hidtidig har døgnets timer været fyldt med et overvejende fokus på misbruget, og med stoffriheden står borgeren med konsekvenserne af at have været misbruger: Relationerne til familie har for de flestes vedkommende lidt store skader. De sociale kontakter fra misbrugsmiljøet kan vanskeligt opretholdes, hvis stoffriheden skal vare ved. Borgeren har opnået overskud til bedre egenomsorg, men døgnets timer kan synes uden indhold, da socialt netværk og interesser først skal opbygges og udfoldes for, at hverdagen bliver meningsfuld. Nuværende og tidligere stofmisbrugere er desuden ofte uden for arbejdsmarkedet, som dermed heller ikke kan fylde timerne. (Kilde: Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv, Servicestyrelsen 2010). Oprettelse af selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere er en yderst relevant måde at hjælpe misbrugeren med at fastholde stoffriheden på og samtidig bistå stofmisbrugeren med at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv. Sidstnævnte er den væsentligste forudsætning for fastholdelse af stoffrihed. Projektet har et brugerorienteret og helhedsorienteret perspektiv, hvilket afstedkommer to formål: Det primære formål er at tilbyde borgere, der er/har været i stofmisbrugsbehandling støtte og netværk i form af selvhjælpsgrupper til at fastholde deres behandlingsresultater. Hensigten er at bistå sådanne borgere med at opbygge en individuelt defineret, meningsfuld tilværelse bestående af sociale relationer og fritidsaktiviteter. Nøgleordet er i denne henseende ensomhed og afhjælpning af selvsamme. OBS: Der søges alene om midler til gennemførelse af dette primære formål via Social-, Børne- og Integrations Ministeriet. De sekundære formål fokuserer på stofmisbrugeres pårørende/sociale netværk samt fritidsinteresser. Som supplement til selvhjælpsgruppedelen tilbyder Medmisbrug.dk, at frivillige kan være stofmisbrugere behjælpelige med at få startet på meningsfulde fritidsaktiviteter (læs mere under punktet Aktiviteter og tidsplan). Hertil kommer Medmisbrug.dk s netværksgrupper, der tilbyder samtaler og vejledning som redskab, der kan hjælpe de pårørende med at forholde sig til egne reaktioner og handlemønstre i relation til stofmisbrugeren. Hensigten er at bistå de pårørende/det sociale netværk til at kunne opretholde individuelt defineret meningsfulde relationer til stofmisbrugeren, hvis sociale netværk dermed består/udbygges. OBS: Medmisbrug.dk søger Faaborg-Midtfyn Kommune om 18-midler i henhold til Serviceloven i forhold til disse sekundære formål, der specificeres under punktet Aktiviteter og tidsplan. Projektets målgruppe Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet af projektet. Se afsnit om målgruppe i vejledningen. Projektet henvender sig til: 1) Borgere m/k fra 18 år og opefter, der er i slutningen af eller har afsluttet et stofmisbrugsbehandlingsforløb. De inkluderede deltagere ønsker støtte til at fastholde deres stoffrihed ved at reflektere over egen livssituation med ligesindede, opbygge meningsfulde sociale relationer samt indgå i interessante fritidsaktiviteter. Målgruppen for projektet er nok ressourcesvag, men med initiativ, livssituation og tilpas mængde ressourcer til at indgå i et hjælptil-selvhjælpsforløb, hvor de formår at tage imod hjælp af frivillige, der er trænet i SMART Recovery-teknikken. Borgere med dobbeltpsykiatriske diagnoser kan inkluderes i målgruppen og af hensyn til en tilstræbt hensigt om at begrænse konfliktniveauet i selvhjælpsgrupperne, vil Stofmisbrugsbehandlingen samarbejde om henvisningen af relevante misbrugere til selvhjælpsgrupperne. 2) Frivillige, der skal gennemgå uddannelsesforløb i SMART Recovery-

3 teknikken. De frivillige skal have solide sociale kompetencer, være i besiddelse af integritet og situationsfornemmelse samt mestre grænsedragning. De frivillige skal kunne sondre i øjeblikket i forhold til, hvorvidt et givent opstået emne kan behandles i selvhjælpsgruppe delen eller -fx i tilfælde af incest i barndommen- der skal henvises til et professionelt behandlingstilbud. Som et supplerende tilbud til stofmisbrugerne tilbyder Medmisbrug.dk, at frivillige kan være behjælpelige med følgeskab til fritidsaktiviteter indtil stofmisbrugerne er inkluderet i tilbuddene. Ligeledes kan oprettelse af sociale aktiviteter for stofmisbrugerne opstå ved hjælp af frivillige (der ikke nødvendigvis har gennemgået uddannelse i SMART Recovery konceptet) (læs mere under Aktiviteter og tidsplan). Antal forskellige brugere Hvor mange forskellige brugere er omfattet af projektet? Antallet angives for hvert projektår og fordeles på køn. En "bruger" defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet. I 2012 var der i Faaborg-Midtfyn Kommune 183 borgere, der enten var i eller netop udsluset af stofmisbrugsbehandlingen (tal for 2013 er pt. ikke opgjort). For ca. 70 % af de 183 personer gør det sig gældende, at de foruden et stofmisbrug også har en psykiatrisk problematik. Af de 183 borgere tilhører 60 borgere gruppen, der har modtaget substitutionsbehandling. Heraf forventer projektet, at borgere vil gennemføre et selvhjælpsgruppeforløb, hvoraf 50 % opnår/fastholder stoffrihed i projektperioden. Der forventes en gradvist inkludering af borgere i projektet: 1 år: 6-12 borgere (1-2 selvhjælpsgrupper i alt) 2 år: borgere (3-4 selvhjælpsgrupper i alt) 3 år: borgere (5-6 selvhjælpsgrupper i alt). Kønsmæssigt vil der forventeligt være en overrepræsentation af mænd i projektet. Denne antagelse bygger på det faktum, at der er flest mænd i stofmisbrugsbehandling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Således antages 12 deltagende borgere at være kvinder, mens mænd udgør de resterende 24 deltagere. Selvhjælpsgrupper, hvor dialog og refleksion over egen livssituation er i centrum, er et positivt metodisk tiltag i stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forventeligt vil dette tilbud appellere til kvinder, der ellers præsenteres for behandlingstilbud, der kan karakteriseres som havende et maskulint præg, eftersom de fleste misbrugere i behandling er mænd i Faaborg- Midtfyn. For mandlige og kvindelige stofmisbrugere kan der være særlige sociale problematikker forbundet med deres misbrug, der gør sig gældende på forskellig vis afhængig af køn. Det kan dreje sig om fx tvangsfjernelse af børn, vold, prostitution, kriminalitet mm.. Afhængig af behov kan det blive aktuelt at oprette én selvhjælpsgruppe alene for kvinder, mens såvel mænd som kvinder kan indgå i de resterende selvhjælpsgrupper. Stofmisbrugernes alder er et parameter, der må tages hensyn til i forhold til sammensætningen af selvhjælpsgrupper. Forskellige problematikker i forhold til stofmisbrug relaterer sig til misbrugerens aldersgruppe. Således er hjemløshed og familieetablering emner, der typisk kendetegner aldersgruppen af årige stofmisbrugere, men som ikke på samme vis gør sig gældende for misbrugere nær 40-års alderen og opefter. Hensigten er derfor at inddele selvhjælpsgrupperne i alderskategorier bestående af årige ca. 40 år og opefter. Hvordan opgøres antallet af brugere? Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort. Beskriv systematikken i registreringen af brugere. Projektets ansatte koordinator, der også er projektleder, vil i projektperioden foretage en løbende registrering af antal borgere, der indgår i selvhjælpsgruppedelen, hvilket inkluderer en kategorisering i henholdsvis køn og alder. Mål på brugerniveau Konkretiser projektets formål og forventede resultater på brugerniveau. Se puljevejledningen for

4 yderligere information. Følgende succeskriterier er gældende i projektperioden: - 90 % af de inkluderede borgere med stofmisbrug oplever at have fået et større netværk - 90 % af de inkluderede borgere med stofmisbrug angiver at have opnået en forbedret egenomsorg - Mindst 50 % af deltagerne formår at fastholde deres stoffrihed, når projektet afsluttes - Alle inkluderede frivillige har modtaget undervisning i SMART Recovery konceptet samt kompetenceudvikling og supervision efter behov i forhold til selvhjælpsgruppedelen. - De frivillige fra Medmisbrug.dk har oplevet samarbejdet med Faaborg-Midtfyn Kommune som en succes. - De ansatte under Stofmisbrugsbehandlingen vurderer overordnet, at SMART Recovery selvhjælpsgrupper er et positivt supplement til den eksisterende behandling på området, der tilsammen bistår den enkelte borger bedst muligt med at fastholde sin stoffrihed. Dokumentation for opnåelse af målene/resultaterne Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, hvilke resultater I opnår. Der anvendes en kombination af kvalitative og kvantitative metoder til at afdække opnåelsen af ovenstående succeskriterier. Der gennemføres årligt en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt de inkluderede stofmisbrugere, frivillige og ansatte i Stofmisbrugsbehandlingen. Hertil kommer afvikling af fokusinterview halvvejs samt til afslutningen af projektet. Faaborg-Midtfyn har erfaring med at benytte ovennævnte metoder bl.a. fra et projekt omhandlende forløbskoordination blandt ressourcesvage borgere i kommunen. Ligeledes har Faaborg-Midtfyn Kommune en ansat cand.scient.anth., der indgår i styregruppen, og kan være behjælpelig i forhold til det metodiske aspekt med at indsamle data til evaluering. Aktiviteter og tidsplan Beskriv centrale aktiviteter som gennemføres. Beskriv sammenhæng mellem aktiviteter og opnåelsen af mål/resultater. Der skal udarbejdes en tidsplan for aktiviteter. Se afsnittet "Kriterier for tildeling af støtte" i vejledningen. De iværksatte aktiviteter ligger indenfor nedenstående kategorier. Ansvarsområderne tager sit udgangspunkt i de allerede høstede erfaringer og spidskompetencer: Medmisbrug.dk: Identificering af frivillige: Medmisbrug.dk har erfaring i at identificere frivillige og medvirker til at sikre såvel kompetenceudvikling af de frivillige samt løbende sparring og supervision. Den ansatte koordinator deltager også i identificeringen af de frivillige. Forankring af de frivillige: De frivillige organiseres under Medmisbrug.dk Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune: Henvisning/visitering af borgere til selvhjælpsgrupper: Identificering af borgere, der kan indgå i selvhjælpsgrupper, i samarbejde med den ansatte koordinator og projektleder. Herved sker selektion således, at alene borgere, der af misbrugsbehandlere forventes at kunne indgå i selvhjælpsgruppedelen og indfrier kravet om at være delvist eller fuldt færdigbehandlet, henvises/visiteres. Videndeling: De frivillige inviteres med til temadage, der foregår i regi af Stofmisbrugsbehandlingen. Stofmisbrugsbehandlingen samarbejder tæt med den ansatte koordinator og projektleder for at sikre grundigt kendskab til: Illegale stoffers virkning på menneskekroppen Behandlingstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Henviste borgere til selvhjælpsgruppeforløb og deres individuelle sociale problematikker Lokaler: Den ansatte koordinator og projektleder får kontor stillet til rådighed på Stofmisbrugsbehandlingen på Priorensgade 67 A, 5600 Faaborg. Gratis lokaler stilles til rådighed for selvhjælpsgrupper på: Stofmisbrugsbehandlingen Priorensgade 67 A 5600 Faaborg samt Misbrugsbehandlingen Søvej 21 A 5750 Ringe. PR og kontorhold: Stofmisbrugsbehandlingens kommunikationsmedarbejder indgår i PR-delen, ligesom Stofmisbrugsbehandlingen påtager sig PR- udgifter samt udgifter til kontorhold (jf. budget) Orientering om Medmisbrug.dk s tilbud: Stofmisbrugsbehandlingen sørger for at orientere relevante parter internt i Faaborg-Midtfyn Kommune om selvhjælpsgruppeforløb og tilbud via frivillige. Den ansatte koordinator og projektleder: Som et led i projektet ansættes en koordinator, som får til opgave, at være projektleder og at: sikre et godt samarbejde mellem

5 Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune ved at samarbejde med misbrugsbehandlerne om stofmisbrugeres behandlingsforløb, hvilket vil være til gavn for de frivillige facilitatorer i selvhjælpsgruppedelen være ansvarlig for uddannelsen af de frivillige facilitatorer i forhold til SMART Recovery konceptet og arrangering af relevante temadage igangsætning- og evt. afslutning- af selvhjælpsgruppeforløb. Planen er at igangsætte op til sek s selvhjælpsgrupper i løbet af projektets tre år sikre supervision til de frivillige sikre løbende information om tilbuddet til relevante parter, dokumentation samt evalueringer. Den mest centrale del af koordinatorens opgave er, at være bindeleddet mellem Stofmisbrugsbehandlingen og selvhjælpsgruppedelen i kraft af sin rolle som projektets leder. Tidsplan Fase 1, som varer tre måneder, består af en forberedelsesdel samt en informationsdel. Her udarbejdes en endelig kommunikationsplan for udbredelse af projektet, herunder udfærdigelse af brochurer, tekst til hjemmesider mv.. Kommunikationsplanen adresserer ligeledes, hvordan projektet udbredes internt i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder præsentation på politiske udvalgsmøder, i direktionen samt på ledermøder i relevante sekretariater. Endelig omhandler planen metoder til identificering og kompetenceudvikling af frivillige. Fase 2, som ligeledes varer to måneder, er en implementeringsdel, hvori den indledende identificering samt kompetenceudvikling af frivillige påbegyndes. Projektleder og -koordinator arbejder sammen med repræsentanter fra Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune om de to ovennævnte faser. Fase 3, som varer 12 måneder indtil midtvejsevalueringen, er den første reelle driftsfase, hvori selvhjælpsgrupperne opstartes. Af sikkerhedsmæssige hensyn indgår der altid to frivillige i hver selvhjælpsgruppe, hvoraf mindst den ene har bestået undervisning i SMART Recovery konceptet. Projektlederen overtager den daglige drift af projektet i denne fase. Fase 4, som varer én måned, består af en midtvejsevaluering, hvori der samles op på de hidtidige opnåede erfaringer således, at disse kan optimere den kommende fase. Driftsfasen forløber naturligvis sideløbende med midtvejsevalueringen. Midtvejsevalueringen forestås af projektlederen i samarbejde med Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen. Fase 5, som varer 16 måneder, er den anden driftsfase. Fase 6, som varer tre måneder, består af slutevaluering samt udarbejdelse af endelig forankringsplan for projektets fortsatte drift. Dette arbejde forestås af projektlederen i samarbejde med Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen. Aftale om yderligere samarbejde mellem Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune: NB: Der søges ikke om midler til følgende to punkter via Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Medmisbrug.dk søger Faaborg-Midtfyn Kommune om 18-midler i henhold til Serviceloven til at dække udgifterne forbundet med følgende to punkter. Frivillige følger stofmisbrugere til fritidsaktiviteter: Frivillige (med eller uden gennemgået undervisning i SMART Recovery konceptet) tilbyder stofmisbrugere hjælp til at komme i gang med fritidsaktiviteter, der er meningsfulde for stofmisbrugeren. Hjælpen kan fx bestå i at gå med i fodboldklubben til de første træninger, at gå med til tilmelding i dilettantforening, at tage med på Naturskolen og indgå i naturplejningslav o. lign.. Frivillige kan også på stofmisbrugeres initiativ være igangsættere af gågrupper, cykelgrupper, biografklub eller andre former for socialt samvær med/uden fysisk aktivitet. Tilbuddet varetages af Medmisbrug.dk Samarbejde om netværksgrupper for stofmisbrugeres pårørende/socialt netværk: Stofmisbrugeres private netværk kan have behov for støtte til at håndtere relationen til stofmisbrugeren, der er i gang med en recovery-proces. De pårørende/det sociale netværk får mulighed for at indgå i netværksgrupper for ligesindede og frivillige, hvor dialog som redskab hjælper de pårørende/ det sociale netværk med at forholde sig til egne reaktioner og handlemønstre i relation til stofmisbrugeren. Blandt pårørende/socialt netværk til misbrugere er der pt. meget få, 7-15 personer på årsbasis, der benytter sig af Medmisbrug.dk s tilbud om netværksgrupper, samtaler og vejledning i Faaborg-Midtfyn. Ansvarsområder: Medmisbrug.dk Etablering af netværksgrupper for pårørende/socialt netværk: Medmisbrug.dk har erfaring med at etablere og drive netværksgrupper for pårørende/socialt netværk: Indsatsen baseres på Medmisbrug.dk s arbejdsmetoder og erfaringer med netværksdannelse og pårørenderådgivning. Medmisbrug.dk vil i projektperioden registrere antallet af henvendelser fra

6 pårørende/socialt netværk samt nyoprettede netværksgrupper for pårørende/socialt netværk i Faaborg-Midtfyn i projektets tidsrum og sammenligne med tidligere år. Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering til pårørende/socialt netværk om netværksgrupper: Formidle tilbud til pårørende/socialt netværk om netværksgrupper, samtaler og vejledning under Medmisbrug.dk Dokumentation af aktiviteter Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, at aktiviteterne bliver gennemført. Den ansatte koordinator og projektleder fører løbende logbog over projektets fremgang og forholder sig heri ligeledes til tidsplan samt budget. Se endvidere nedenstående afsnit om Dokumentation af resultater. Organisation og ledelse Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. antal ansatte, overordnet lederansvar, evt. samarbejdspartnere og deres bidrag mv. Projektejer: Projektet søges af Medmisbrug.dk, der er projektets ejer. Som led i projektet etableres såvel en styregruppe som en arbejdsgruppe: Styregruppe: I styregruppen indgår den ansatte koordinator og projektleder, to medlemmer fra Medmisbrug.dk, to ansatte fra Stofmisbrugsbehandlingen (lederen og en behandler)i Faaborg-Midtfyn Kommune, en ansat fra Faaborg-Midtfyn Kommunes Fagsekretariat Social- og Arbejdsmarked samt Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedskonsulent. Arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen består af den ansatte koordinator og projektleder, to ansatte fra Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune samt to repræsentanter fra Medmisbrug.dk Den ansatte koordinator og projektleder er repræsentant i begge grupper for at sikre en sammenhæng mellem styregruppens strategiske beslutninger og den daglige implementering og omvendt. Samarbejdskommuner Skriv navn på den eller de kommuner, der er indgået samarbejdsaftale med. Faaborg-Midtfyn Kommune Samarbejdsaftale med kommune Vedhæft den samarbejdsaftale, som er indgået med én eller flere kommuner. Hensigtserklaering.pdf Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Beskriv kort hvordan I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Hensigten er efter endt projektperiode, at samarbejdet mellem Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune fortsætter, hvorved aktiviteterne kan bibeholdes med politisk vedtagelse af økonomisk grundlag. Projektet vil give brugbare erfaringer at bygge Stofmisbrugsbehandlingens videreudvikling af efterværn på. Samarbejdet mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune kan evt. udvides til også at inkludere aktiviteter i forhold til alkoholbehandlingen.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgningsfrist 12. november 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones.

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg fra listen. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Ansøgning indsendes via Social- og Integrationsministeriets puljeportal A Projektets/aktivitetens

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge

Skriv navn og  adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Aktive ældre i Egedal Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Egedal Ansøger type Vælg fra listen Kommune Navn og

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet FL konto: 15.75.21.10 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. https://tilskudsportal.sm.dk/sider/forside.aspx For yderligere information

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgning Projektets/aktivitetens titel:

Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Kommune Vælg venligst fra listen. Ta med på Cafétur. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. februar 2012 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. februar 2012 GENERELLE OPLYSNINGER Social- og Integrationsministeriet 7. 18. 19. 50 Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål Særligsoc 2012 / 2013 Ansøgning sendes til: Social- og Integrationsministeriet, Tilskudskontoret, Holmens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere 15.75.26.40

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere 15.75.26.40 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 27. september 2013

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN: Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og

Læs mere

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade)

Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade) Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade) Kommune Vælg venligst fra listen. Aalborg Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Fagcenter

Læs mere

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer

Ansøgning. Projektets/aktivitetens titel Kommune. Ansøger type. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Velfærdsministeriet 15.74.10.20 Puljen til støtte til kommuner med særligt store udgifter til sindslidende (19M)

Velfærdsministeriet 15.74.10.20 Puljen til støtte til kommuner med særligt store udgifter til sindslidende (19M) Velfærdsministeriet 15.74.10.20 Puljen til støtte til kommuner med særligt store udgifter til sindslidende (19M) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 10 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.13.28.90 Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre. Ansøgningsfrist 13.

Social- og Integrationsministeriet 15.13.28.90 Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre. Ansøgningsfrist 13. Social- og Integrationsministeriet 15.13.28.90 Projektbeskrivelse til etableringsfasen for nye frivilligcentre Ansøgning sendes til: Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Ansøgningsfrist 13.

Læs mere

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover. Formål

STATUSRAPPORT. Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover. Formål Formål STATUSRAPPORT Skal bruges til rapportering fra 1. januar 2007 og fremover Statusrapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Socialministeriet. Resultatet

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4.

Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra strategien Civilsamfundet bygger bro 15.77.01.36 og 15.77.02.30 Ansøgningsfrist d. 4. december 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen:

Vejledning om ansøgning til puljen: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen: Etnisk ligebehandling og antidiskrimination 15.77.01.31 Ansøgningsfrist den 8. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Ansøgning. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer. Projektets/aktivitetens titel. Kommune.

Ansøgning. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer. Projektets/aktivitetens titel. Kommune. Ansøgning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet. Steen Bo Pedersen, gu63@sof.kk.dk. OBS: Efter aftale med Puljestyring d. 20. februar

Læs mere

Ansøgning sendes til: Social- og Integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Ansøgning sendes til: Social- og Integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og Integrationsministeriet 15.75.30.94 Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger Ansøgning sendes til: Social- og Integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af en mentor- og støtteordning for kvinder og unge, som fastholdes i religiøse vielser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning

Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning Udarbejdet af: Ulrik Skyum Christensen Dato: 22-02-2015 Version nr.: 2.0 Kvalitetsstandard for På sporet af en løsning Område På sporet af en løsning i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015

Politik for sociale indsatser på voksenområdet: Fagudvalg: Beskæftigelses- og Socialudvalget, Byrådsgodkendt: XX. YY 2015 Beskæftigelse, Social, Økonomi Social- og Arbejdsmarkedssekretariat Ref. Kurthj Dir. tlf. 4631 5574 Mobil 61 36 38 52 kurthj@roskilde.dk Den 21. maj 2015 Politik for sociale indsatser på voksenområdet:

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER. Implementering af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse et pilotprojekt

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER. Implementering af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse et pilotprojekt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Standardrapport Formål med rapporten: Rapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Social-, Børne

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1.

Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. Ansøgningsskema til pulje til Helhedsorienteret boligsocial indsats i udsatte boligområder 14.51.56. Ansøgningsfrist fredag d. 1. november 2013 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016.

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ambitioner for udsatte børns udvikling og trivsel Kommune Odense Kommune. Ansøger type Vælges i det elektroniske ansøgningsskema. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug Ansøgt model: U-Turn

Projektets/aktivitetens titel Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug Ansøgt model: U-Turn Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug Ansøgt model: U-Turn Kommune Kommune Laksetorvet, 8900 C Ansøger type Kommunalt tilbud indeholdende forebyggende

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse

VI SAMLER KRÆFTERNE. Overordnet indsatsbeskrivelse VI SAMLER KRÆFTERNE Overordnet indsatsbeskrivelse 1 Overordnet indsatsbeskrivelse 1. Titel Overordnet indsatsbeskrivelse for det tværkommunale samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Deltagelse i peer- to- peer fællesskaber for udsatte borgere 15.13.28.63 Ansøgningsfristen er den 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Øvrige aktuelle tilskud til projektet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Øvrige aktuelle tilskud til projektet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Psykiatri metodeudviklingsprojekt på Blå Kors Varmestue, Herning Kommune Vælg fra listen Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Rådgivnings- og samværstilbud til mænd i krise 15.75.75.12 Ansøgningsfrist d. 20. marts 2015, kl.

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Standardrapport Formål med rapporten: Rapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Social-, Børne og Integrationsministeriet.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Gitte Bylov Larsen, Kontorchef i Mål- og Rammekontoret for Voksne, Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Gitte Bylov Larsen, Kontorchef i Mål- og Rammekontoret for Voksne, Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet Etablering af socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade, indre Nørrebro. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? København Navn

Læs mere