Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Smart Recovery Selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere. Et samarbejdsprojekt mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Vælg fra listen. Faaborg-Midtfyn Navn på tilskudsansvarlig Ulrik Skyum Christensen Tilskudsansvarliges Ansøger type Vælg fra listen. Frivillige foreninger Ansøgt beløb Angiv det samlede årlige beløb, du ønsker at søge. Brug ikke komma eller punktum i feltet. Ansøgt beløb - År Ansøgt beløb - År Ansøgt beløb - År A nsøgt beløb - År Budgetskema Udfyld budgetskemaet. Angiv pris pr. enhed hvor muligt. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Stofmisbrug Budgetskema.xls Øvrige aktuelle tilskud til projektet. Hvis der er søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb samt tilskudsgiver her. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/ region Angiv om der er indgået driftsoverenskomst eller -aftale med kommune eller region - eller anden form for støtte - f.eks. fri afbenyttelse af lokale? Vælg Ja/Nej i boksen. Ja Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service Angiv om organisationen, foreningen eller gruppen har modtaget støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service? Hvis ja, angiv da årstal og beløb.

2 0 Projektets formål Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. For borgere, der er/har været i behandling for stofmisbrug, gælder det for mange, at ensomhed er en udtalt problematik, når stoffriheden bliver en realitet. Ensomheden kan opleves som en ufrivillig, indre tilstand, der gør ondt, og giver følelsen af ikke rigtigt at høre til nogen steder, at ingen rigtigt sætter pris på én og i værste fald; at ingen ville savne én, hvis man ikke var her længere. Hidtidig har døgnets timer været fyldt med et overvejende fokus på misbruget, og med stoffriheden står borgeren med konsekvenserne af at have været misbruger: Relationerne til familie har for de flestes vedkommende lidt store skader. De sociale kontakter fra misbrugsmiljøet kan vanskeligt opretholdes, hvis stoffriheden skal vare ved. Borgeren har opnået overskud til bedre egenomsorg, men døgnets timer kan synes uden indhold, da socialt netværk og interesser først skal opbygges og udfoldes for, at hverdagen bliver meningsfuld. Nuværende og tidligere stofmisbrugere er desuden ofte uden for arbejdsmarkedet, som dermed heller ikke kan fylde timerne. (Kilde: Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv, Servicestyrelsen 2010). Oprettelse af selvhjælpsgrupper for stofmisbrugere er en yderst relevant måde at hjælpe misbrugeren med at fastholde stoffriheden på og samtidig bistå stofmisbrugeren med at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv. Sidstnævnte er den væsentligste forudsætning for fastholdelse af stoffrihed. Projektet har et brugerorienteret og helhedsorienteret perspektiv, hvilket afstedkommer to formål: Det primære formål er at tilbyde borgere, der er/har været i stofmisbrugsbehandling støtte og netværk i form af selvhjælpsgrupper til at fastholde deres behandlingsresultater. Hensigten er at bistå sådanne borgere med at opbygge en individuelt defineret, meningsfuld tilværelse bestående af sociale relationer og fritidsaktiviteter. Nøgleordet er i denne henseende ensomhed og afhjælpning af selvsamme. OBS: Der søges alene om midler til gennemførelse af dette primære formål via Social-, Børne- og Integrations Ministeriet. De sekundære formål fokuserer på stofmisbrugeres pårørende/sociale netværk samt fritidsinteresser. Som supplement til selvhjælpsgruppedelen tilbyder Medmisbrug.dk, at frivillige kan være stofmisbrugere behjælpelige med at få startet på meningsfulde fritidsaktiviteter (læs mere under punktet Aktiviteter og tidsplan). Hertil kommer Medmisbrug.dk s netværksgrupper, der tilbyder samtaler og vejledning som redskab, der kan hjælpe de pårørende med at forholde sig til egne reaktioner og handlemønstre i relation til stofmisbrugeren. Hensigten er at bistå de pårørende/det sociale netværk til at kunne opretholde individuelt defineret meningsfulde relationer til stofmisbrugeren, hvis sociale netværk dermed består/udbygges. OBS: Medmisbrug.dk søger Faaborg-Midtfyn Kommune om 18-midler i henhold til Serviceloven i forhold til disse sekundære formål, der specificeres under punktet Aktiviteter og tidsplan. Projektets målgruppe Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet af projektet. Se afsnit om målgruppe i vejledningen. Projektet henvender sig til: 1) Borgere m/k fra 18 år og opefter, der er i slutningen af eller har afsluttet et stofmisbrugsbehandlingsforløb. De inkluderede deltagere ønsker støtte til at fastholde deres stoffrihed ved at reflektere over egen livssituation med ligesindede, opbygge meningsfulde sociale relationer samt indgå i interessante fritidsaktiviteter. Målgruppen for projektet er nok ressourcesvag, men med initiativ, livssituation og tilpas mængde ressourcer til at indgå i et hjælptil-selvhjælpsforløb, hvor de formår at tage imod hjælp af frivillige, der er trænet i SMART Recovery-teknikken. Borgere med dobbeltpsykiatriske diagnoser kan inkluderes i målgruppen og af hensyn til en tilstræbt hensigt om at begrænse konfliktniveauet i selvhjælpsgrupperne, vil Stofmisbrugsbehandlingen samarbejde om henvisningen af relevante misbrugere til selvhjælpsgrupperne. 2) Frivillige, der skal gennemgå uddannelsesforløb i SMART Recovery-

3 teknikken. De frivillige skal have solide sociale kompetencer, være i besiddelse af integritet og situationsfornemmelse samt mestre grænsedragning. De frivillige skal kunne sondre i øjeblikket i forhold til, hvorvidt et givent opstået emne kan behandles i selvhjælpsgruppe delen eller -fx i tilfælde af incest i barndommen- der skal henvises til et professionelt behandlingstilbud. Som et supplerende tilbud til stofmisbrugerne tilbyder Medmisbrug.dk, at frivillige kan være behjælpelige med følgeskab til fritidsaktiviteter indtil stofmisbrugerne er inkluderet i tilbuddene. Ligeledes kan oprettelse af sociale aktiviteter for stofmisbrugerne opstå ved hjælp af frivillige (der ikke nødvendigvis har gennemgået uddannelse i SMART Recovery konceptet) (læs mere under Aktiviteter og tidsplan). Antal forskellige brugere Hvor mange forskellige brugere er omfattet af projektet? Antallet angives for hvert projektår og fordeles på køn. En "bruger" defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet. I 2012 var der i Faaborg-Midtfyn Kommune 183 borgere, der enten var i eller netop udsluset af stofmisbrugsbehandlingen (tal for 2013 er pt. ikke opgjort). For ca. 70 % af de 183 personer gør det sig gældende, at de foruden et stofmisbrug også har en psykiatrisk problematik. Af de 183 borgere tilhører 60 borgere gruppen, der har modtaget substitutionsbehandling. Heraf forventer projektet, at borgere vil gennemføre et selvhjælpsgruppeforløb, hvoraf 50 % opnår/fastholder stoffrihed i projektperioden. Der forventes en gradvist inkludering af borgere i projektet: 1 år: 6-12 borgere (1-2 selvhjælpsgrupper i alt) 2 år: borgere (3-4 selvhjælpsgrupper i alt) 3 år: borgere (5-6 selvhjælpsgrupper i alt). Kønsmæssigt vil der forventeligt være en overrepræsentation af mænd i projektet. Denne antagelse bygger på det faktum, at der er flest mænd i stofmisbrugsbehandling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Således antages 12 deltagende borgere at være kvinder, mens mænd udgør de resterende 24 deltagere. Selvhjælpsgrupper, hvor dialog og refleksion over egen livssituation er i centrum, er et positivt metodisk tiltag i stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Forventeligt vil dette tilbud appellere til kvinder, der ellers præsenteres for behandlingstilbud, der kan karakteriseres som havende et maskulint præg, eftersom de fleste misbrugere i behandling er mænd i Faaborg- Midtfyn. For mandlige og kvindelige stofmisbrugere kan der være særlige sociale problematikker forbundet med deres misbrug, der gør sig gældende på forskellig vis afhængig af køn. Det kan dreje sig om fx tvangsfjernelse af børn, vold, prostitution, kriminalitet mm.. Afhængig af behov kan det blive aktuelt at oprette én selvhjælpsgruppe alene for kvinder, mens såvel mænd som kvinder kan indgå i de resterende selvhjælpsgrupper. Stofmisbrugernes alder er et parameter, der må tages hensyn til i forhold til sammensætningen af selvhjælpsgrupper. Forskellige problematikker i forhold til stofmisbrug relaterer sig til misbrugerens aldersgruppe. Således er hjemløshed og familieetablering emner, der typisk kendetegner aldersgruppen af årige stofmisbrugere, men som ikke på samme vis gør sig gældende for misbrugere nær 40-års alderen og opefter. Hensigten er derfor at inddele selvhjælpsgrupperne i alderskategorier bestående af årige ca. 40 år og opefter. Hvordan opgøres antallet af brugere? Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort. Beskriv systematikken i registreringen af brugere. Projektets ansatte koordinator, der også er projektleder, vil i projektperioden foretage en løbende registrering af antal borgere, der indgår i selvhjælpsgruppedelen, hvilket inkluderer en kategorisering i henholdsvis køn og alder. Mål på brugerniveau Konkretiser projektets formål og forventede resultater på brugerniveau. Se puljevejledningen for

4 yderligere information. Følgende succeskriterier er gældende i projektperioden: - 90 % af de inkluderede borgere med stofmisbrug oplever at have fået et større netværk - 90 % af de inkluderede borgere med stofmisbrug angiver at have opnået en forbedret egenomsorg - Mindst 50 % af deltagerne formår at fastholde deres stoffrihed, når projektet afsluttes - Alle inkluderede frivillige har modtaget undervisning i SMART Recovery konceptet samt kompetenceudvikling og supervision efter behov i forhold til selvhjælpsgruppedelen. - De frivillige fra Medmisbrug.dk har oplevet samarbejdet med Faaborg-Midtfyn Kommune som en succes. - De ansatte under Stofmisbrugsbehandlingen vurderer overordnet, at SMART Recovery selvhjælpsgrupper er et positivt supplement til den eksisterende behandling på området, der tilsammen bistår den enkelte borger bedst muligt med at fastholde sin stoffrihed. Dokumentation for opnåelse af målene/resultaterne Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, hvilke resultater I opnår. Der anvendes en kombination af kvalitative og kvantitative metoder til at afdække opnåelsen af ovenstående succeskriterier. Der gennemføres årligt en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt de inkluderede stofmisbrugere, frivillige og ansatte i Stofmisbrugsbehandlingen. Hertil kommer afvikling af fokusinterview halvvejs samt til afslutningen af projektet. Faaborg-Midtfyn har erfaring med at benytte ovennævnte metoder bl.a. fra et projekt omhandlende forløbskoordination blandt ressourcesvage borgere i kommunen. Ligeledes har Faaborg-Midtfyn Kommune en ansat cand.scient.anth., der indgår i styregruppen, og kan være behjælpelig i forhold til det metodiske aspekt med at indsamle data til evaluering. Aktiviteter og tidsplan Beskriv centrale aktiviteter som gennemføres. Beskriv sammenhæng mellem aktiviteter og opnåelsen af mål/resultater. Der skal udarbejdes en tidsplan for aktiviteter. Se afsnittet "Kriterier for tildeling af støtte" i vejledningen. De iværksatte aktiviteter ligger indenfor nedenstående kategorier. Ansvarsområderne tager sit udgangspunkt i de allerede høstede erfaringer og spidskompetencer: Medmisbrug.dk: Identificering af frivillige: Medmisbrug.dk har erfaring i at identificere frivillige og medvirker til at sikre såvel kompetenceudvikling af de frivillige samt løbende sparring og supervision. Den ansatte koordinator deltager også i identificeringen af de frivillige. Forankring af de frivillige: De frivillige organiseres under Medmisbrug.dk Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune: Henvisning/visitering af borgere til selvhjælpsgrupper: Identificering af borgere, der kan indgå i selvhjælpsgrupper, i samarbejde med den ansatte koordinator og projektleder. Herved sker selektion således, at alene borgere, der af misbrugsbehandlere forventes at kunne indgå i selvhjælpsgruppedelen og indfrier kravet om at være delvist eller fuldt færdigbehandlet, henvises/visiteres. Videndeling: De frivillige inviteres med til temadage, der foregår i regi af Stofmisbrugsbehandlingen. Stofmisbrugsbehandlingen samarbejder tæt med den ansatte koordinator og projektleder for at sikre grundigt kendskab til: Illegale stoffers virkning på menneskekroppen Behandlingstilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune Henviste borgere til selvhjælpsgruppeforløb og deres individuelle sociale problematikker Lokaler: Den ansatte koordinator og projektleder får kontor stillet til rådighed på Stofmisbrugsbehandlingen på Priorensgade 67 A, 5600 Faaborg. Gratis lokaler stilles til rådighed for selvhjælpsgrupper på: Stofmisbrugsbehandlingen Priorensgade 67 A 5600 Faaborg samt Misbrugsbehandlingen Søvej 21 A 5750 Ringe. PR og kontorhold: Stofmisbrugsbehandlingens kommunikationsmedarbejder indgår i PR-delen, ligesom Stofmisbrugsbehandlingen påtager sig PR- udgifter samt udgifter til kontorhold (jf. budget) Orientering om Medmisbrug.dk s tilbud: Stofmisbrugsbehandlingen sørger for at orientere relevante parter internt i Faaborg-Midtfyn Kommune om selvhjælpsgruppeforløb og tilbud via frivillige. Den ansatte koordinator og projektleder: Som et led i projektet ansættes en koordinator, som får til opgave, at være projektleder og at: sikre et godt samarbejde mellem

5 Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune ved at samarbejde med misbrugsbehandlerne om stofmisbrugeres behandlingsforløb, hvilket vil være til gavn for de frivillige facilitatorer i selvhjælpsgruppedelen være ansvarlig for uddannelsen af de frivillige facilitatorer i forhold til SMART Recovery konceptet og arrangering af relevante temadage igangsætning- og evt. afslutning- af selvhjælpsgruppeforløb. Planen er at igangsætte op til sek s selvhjælpsgrupper i løbet af projektets tre år sikre supervision til de frivillige sikre løbende information om tilbuddet til relevante parter, dokumentation samt evalueringer. Den mest centrale del af koordinatorens opgave er, at være bindeleddet mellem Stofmisbrugsbehandlingen og selvhjælpsgruppedelen i kraft af sin rolle som projektets leder. Tidsplan Fase 1, som varer tre måneder, består af en forberedelsesdel samt en informationsdel. Her udarbejdes en endelig kommunikationsplan for udbredelse af projektet, herunder udfærdigelse af brochurer, tekst til hjemmesider mv.. Kommunikationsplanen adresserer ligeledes, hvordan projektet udbredes internt i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder præsentation på politiske udvalgsmøder, i direktionen samt på ledermøder i relevante sekretariater. Endelig omhandler planen metoder til identificering og kompetenceudvikling af frivillige. Fase 2, som ligeledes varer to måneder, er en implementeringsdel, hvori den indledende identificering samt kompetenceudvikling af frivillige påbegyndes. Projektleder og -koordinator arbejder sammen med repræsentanter fra Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune om de to ovennævnte faser. Fase 3, som varer 12 måneder indtil midtvejsevalueringen, er den første reelle driftsfase, hvori selvhjælpsgrupperne opstartes. Af sikkerhedsmæssige hensyn indgår der altid to frivillige i hver selvhjælpsgruppe, hvoraf mindst den ene har bestået undervisning i SMART Recovery konceptet. Projektlederen overtager den daglige drift af projektet i denne fase. Fase 4, som varer én måned, består af en midtvejsevaluering, hvori der samles op på de hidtidige opnåede erfaringer således, at disse kan optimere den kommende fase. Driftsfasen forløber naturligvis sideløbende med midtvejsevalueringen. Midtvejsevalueringen forestås af projektlederen i samarbejde med Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen. Fase 5, som varer 16 måneder, er den anden driftsfase. Fase 6, som varer tre måneder, består af slutevaluering samt udarbejdelse af endelig forankringsplan for projektets fortsatte drift. Dette arbejde forestås af projektlederen i samarbejde med Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen. Aftale om yderligere samarbejde mellem Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune: NB: Der søges ikke om midler til følgende to punkter via Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Medmisbrug.dk søger Faaborg-Midtfyn Kommune om 18-midler i henhold til Serviceloven til at dække udgifterne forbundet med følgende to punkter. Frivillige følger stofmisbrugere til fritidsaktiviteter: Frivillige (med eller uden gennemgået undervisning i SMART Recovery konceptet) tilbyder stofmisbrugere hjælp til at komme i gang med fritidsaktiviteter, der er meningsfulde for stofmisbrugeren. Hjælpen kan fx bestå i at gå med i fodboldklubben til de første træninger, at gå med til tilmelding i dilettantforening, at tage med på Naturskolen og indgå i naturplejningslav o. lign.. Frivillige kan også på stofmisbrugeres initiativ være igangsættere af gågrupper, cykelgrupper, biografklub eller andre former for socialt samvær med/uden fysisk aktivitet. Tilbuddet varetages af Medmisbrug.dk Samarbejde om netværksgrupper for stofmisbrugeres pårørende/socialt netværk: Stofmisbrugeres private netværk kan have behov for støtte til at håndtere relationen til stofmisbrugeren, der er i gang med en recovery-proces. De pårørende/det sociale netværk får mulighed for at indgå i netværksgrupper for ligesindede og frivillige, hvor dialog som redskab hjælper de pårørende/ det sociale netværk med at forholde sig til egne reaktioner og handlemønstre i relation til stofmisbrugeren. Blandt pårørende/socialt netværk til misbrugere er der pt. meget få, 7-15 personer på årsbasis, der benytter sig af Medmisbrug.dk s tilbud om netværksgrupper, samtaler og vejledning i Faaborg-Midtfyn. Ansvarsområder: Medmisbrug.dk Etablering af netværksgrupper for pårørende/socialt netværk: Medmisbrug.dk har erfaring med at etablere og drive netværksgrupper for pårørende/socialt netværk: Indsatsen baseres på Medmisbrug.dk s arbejdsmetoder og erfaringer med netværksdannelse og pårørenderådgivning. Medmisbrug.dk vil i projektperioden registrere antallet af henvendelser fra

6 pårørende/socialt netværk samt nyoprettede netværksgrupper for pårørende/socialt netværk i Faaborg-Midtfyn i projektets tidsrum og sammenligne med tidligere år. Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering til pårørende/socialt netværk om netværksgrupper: Formidle tilbud til pårørende/socialt netværk om netværksgrupper, samtaler og vejledning under Medmisbrug.dk Dokumentation af aktiviteter Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, at aktiviteterne bliver gennemført. Den ansatte koordinator og projektleder fører løbende logbog over projektets fremgang og forholder sig heri ligeledes til tidsplan samt budget. Se endvidere nedenstående afsnit om Dokumentation af resultater. Organisation og ledelse Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. antal ansatte, overordnet lederansvar, evt. samarbejdspartnere og deres bidrag mv. Projektejer: Projektet søges af Medmisbrug.dk, der er projektets ejer. Som led i projektet etableres såvel en styregruppe som en arbejdsgruppe: Styregruppe: I styregruppen indgår den ansatte koordinator og projektleder, to medlemmer fra Medmisbrug.dk, to ansatte fra Stofmisbrugsbehandlingen (lederen og en behandler)i Faaborg-Midtfyn Kommune, en ansat fra Faaborg-Midtfyn Kommunes Fagsekretariat Social- og Arbejdsmarked samt Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedskonsulent. Arbejdsgruppe: Arbejdsgruppen består af den ansatte koordinator og projektleder, to ansatte fra Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune samt to repræsentanter fra Medmisbrug.dk Den ansatte koordinator og projektleder er repræsentant i begge grupper for at sikre en sammenhæng mellem styregruppens strategiske beslutninger og den daglige implementering og omvendt. Samarbejdskommuner Skriv navn på den eller de kommuner, der er indgået samarbejdsaftale med. Faaborg-Midtfyn Kommune Samarbejdsaftale med kommune Vedhæft den samarbejdsaftale, som er indgået med én eller flere kommuner. Hensigtserklaering.pdf Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Beskriv kort hvordan I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Hensigten er efter endt projektperiode, at samarbejdet mellem Medmisbrug.dk og Stofmisbrugsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune fortsætter, hvorved aktiviteterne kan bibeholdes med politisk vedtagelse af økonomisk grundlag. Projektet vil give brugbare erfaringer at bygge Stofmisbrugsbehandlingens videreudvikling af efterværn på. Samarbejdet mellem Medmisbrug.dk og Faaborg-Midtfyn Kommune kan evt. udvides til også at inkludere aktiviteter i forhold til alkoholbehandlingen.

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning om støtte fra puljen Implementeringsstøtte vedr. efterværn 15.75.44.10 Ansøgningsfristen 10. oktober 2014 kl.

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Evaluering Udviklingspuljen

Evaluering Udviklingspuljen Evaluering Udviklingspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12

Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Udviklingspuljen på dagtilbudsområdet 15.25.07.10 Ansøgningsfrist d. 16. marts 2015 kl. 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Projektbeskrivelse (specificeret ansøgningsskema) sendes til: Social- og integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K. Social- og integrationsministeriet Satspuljen 01 15.75.75.70 Udviklingsstøtte til projekter som forebygger eller reducerer social udsathed eller medvirker til en forbedret integration (1UDVP) Projektbeskrivelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere