Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer"

Transkript

1 Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer Selvrapporteret brug af muskelopbyggende stoffer Muskelopbyggende stoffer i motions- og fitnesscentre Motiver for træning Perspektiver Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet

2 Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer Februar 2010 Forfattere: John Singhammer, adjunkt Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Bjarne Ibsen, professor Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Grafisk tilrettelæggelse: Weitemeyer Design & Communication Korrektur: Gerd Nielsen Rapporten kan downloades fra Anti Doping Danmarks hjemmeside: Elektronisk version: ISBN

3 Sammenfatning Baggrund Fra 2003 til 2009 er der indenfor fitnessområdet observeret en stigning i positive dopingtilfælde fra 11 til 181. På den baggrund har Anti Doping Danmark taget initiativ til en undersøgelse, primært for at få afdækket den eksisterende viden om, holdninger til og forbrug af muskelopbyggende stoffer i den danske befolkning, herunder i særlig grad blandt unge mænd mellem år, som ofte styrketræner i motions- og fitnesscentre personer i alderen år er blevet kontaktet og bedt om at udfylde et spørgeskema. Der blev opnået svar fra personer (svarprocent = 34). Resultater Resultaterne fra undersøgelsen viser blandt andet at: 1,5 % rapporterer at de bruger eller har brugt muskelopbyggende stoffer. Det svarer til personer i alderen år. Når forekomsten beregnes på baggrund af antallet af personer, som rapporterer at de træner i et fitnesscenter, er tallet 3,3 % svarende til ca personer. 6 % har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer. Det svarer til ca personer. 1

4 Mere end halvdelen af de som har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer, har kendskab til andre personer i deres omgangskreds, som bruger stofferne. Et meget stort flertal i befolkningen tager afstand fra muskelopbyggende stoffer. Respondenter som træner i et fitnesscenter adskiller sig ikke fra andre i forhold til holdninger til muskelopbyggende stoffer. 19 % af befolkningen ved hvor man kan anskaffe muskelopbyggende stoffer. Af dem som har overvejet brug af stofferne er tallet 49 %. Hovedparten af dem som bruger anabole steroider diskuterer ikke deres misbrug med egen læge Undersøgelsen viste derudover en mere liberal holdning til muskelopbyggende stoffer og et mere detaljeret vidensniveau om virkningen af stofferne blandt de 6 % af respondenterne, som på et tidspunkt har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer. Positive dopingtilfælde forekommer hyppigere i fitnessmiljøet end andre steder. Muskelopbyggende stoffer er oftere et samtaleemne blandt respondenter, som træner i fitnesscenter, og flere rapporterer, at man kan få vejledning i brug af muskelopbyggende stoffer i træningsmiljøet. Samtidig er der markant flere i fitnessmiljøet, der har kendskab til at nogle i deres omgangskreds bruger muskelopbyggende stoffer sammenlignet med undersøgelsens øvrige respondenter. Som modvægt til disse forhold er det positivt, at tilbud om muskelopbyggende stoffer forekommer ligeså sjældent blandt personer som 2

5 træner i fitnesscentre, sammenlignet med de som træner andre steder. Derudover er holdningerne til brug af muskelopbyggende stoffer ligeså afvisende blandt personer, som træner i fitnesscentre, som blandt andre. Dette tyder på, at stofferne optræder i lukkede kredse. Det er også positivt, at en signifikant større andel af de som træner i fitnesscentre rapporterer, at de har et godt træningsmiljø og i høj grad fremhæver positive sociale forhold ved træningsmiljøet. Disse forhold bør anvendes i det forebyggende arbejde. Det videre forebyggende arbejde Personer, som træner for at få en muskuløs og flot krop og/eller som træner for at få mere selvtillid, rapporterer at brug af muskelopbyggende stoffer er acceptabelt, hvis stofferne ikke havde været sundhedsskadelige. Personer, som træner for at få en øget muskelmasse, vil ofte være at finde i fitnesscentre og inden for andre idrætsgrene, hvor styrketræning er et supplement til selve idrætten. Den positive holdning til muskelopbyggende stoffer blandt personer som træner for at få en muskuløs og flot krop, adskiller sig klart fra personer, for hvem disse træningsmotiver ikke er vigtige. Derfor er der grund til at fortsætte og forstærke oplysningerne om de sundhedsskadelige virkninger af brug af muskelopbyggende stoffer i det forebyggende arbejde både i og uden for det kommercielle fitnessmiljø. Det forebyggende oplysningsarbejde bør fortsat omfatte information om de helbredsmæssige konsekvenser af brug af muskelopbyggende stoffer, både på kort og på lang sigt, og i mindre grad mod de juridiske konsekvenser. Oplysning om brug af muskelopbyggende stoffer kunne bl.a. fokusere på fortællinger, som illustrerer 3

6 helbredsmæssige og sociale risici, som er forbundet med brug af muskelopbyggende stoffer. I denne undersøgelse er forekomsten af muskelopbyggende stoffer og holdninger til stofferne i befolkningen kortlagt. Undersøgelsen peger på, at der muligvis er et betydeligt større forbrug i specielle miljøer herunder fitnesscentre. Siden Hvidbogsudvalgets rapport fra 1999 er der gennemført andre undersøgelser for at estimere forbruget af muskelopbyggende stoffer. Enhver undersøgelse af selvrapporteret adfærd, som er kriminel og socialt uacceptabel, vil nødvendigvis være forbundet med store metodiske udfordringer. Nærværende undersøgelse er i den sammenhæng ingen undtagelse. På baggrund af en helhedsvurdering af alle undersøgelser må det alligevel konkluderes, at forbruget af muskelopbyggende stoffer i bedste fald er uændret og i værste fald stigende. Der er derimod intet som tyder på, at forbruget bliver mindre. 4

7 Abstract Background From 2003 to 2009, the number of cases testing positive for use of doping increased from 11 to 181. The cases were observed exclusively among individuals exercising in fitness centers. Consequently Anti Doping Danmark initiated a population based survey about individual knowledge, attitudes and use of muscle enhancing drugs. The survey focused in particular on young males aged years old exercising in fitness centers individuals aged years were selected at random and asked to respond to a postal or web-based questionnaire individuals (34%) responded to the questionnaire. Results The most important results from the survey include: 1,5 % reports that they currently use or have been using muscle enhancing drugs. The proportion amounts to individuals aged years in the general population. The prevalence of use among individuals that exercises in a fitness center was 3,3 %, which amounts to approximately individuals. 6 % have considered using muscle enhancing drugs. This proportion amounts to individuals. 1

8 More than half of those that have considered using muscle enhancing drugs knows of other people in their social network, that uses the drugs. A substantial proportion of the population opposes the use of muscle enhancing drugs. Attitudes to muscle enhancing drugs among individuals exercising in fitness centers are no different from others. 19 % of the population knows where to acquire muscle enhancing drugs. Among those that have considered using the drugs, 49 % report that they know where to get the drugs. The majority of those using anabolic steroids do not discuss their abuse with their own doctor. In addition, results showed a more relaxed attitude to muscle enhancing drugs and a higher level of knowledge about the effect of the drugs among the 6 % of the respondents that at some point have considered using the drugs. Users of muscle enhancing drugs are found more frequently in fitness centers than other sport facilities. Muscle enhancing drugs are more frequently a topic of discussion among respondents exercising in fitness centers, and several report about supervision in use of muscle enhancing drugs being available in the fitness center. At the same time, significant more individuals in the fitness environment report knowing about someone in their social network that use muscle enhancing drugs, compared to other respondents. 2

9 A positive results is the rarity of offers of muscle enhancing drugs among individuals exercising in fitness centers, which occurs equally seldom as among other respondents exercising elsewhere. Also positive is the opposing attitude to muscle enhancing drugs among respondents exercising in fitness centers, as among others. The rarity of offers and the opposing attitudes among respondents exercising in fitness centers indicates that the occurrence of muscle enhancing drugs is limited to narrow groups of individuals. Finally, a significant higher proportion of those exercising in fitness centers points to a good social environment. In sum, the positive results observed should be included in the preventive activities. The continous preventive work Individuals exercising to for a more muscular and athletic body or to gain more selfconfidence, report that use of muscle enhancing drugs is acceptable if use of drugs was not associated with health hazards. Individuals that exercise to increase their muscle volume are more frequently observed in fitness centers and other areas where excessive weight training is a supplement to the main sport. The positive attitude to muscle enhancing drugs among individuals exercising for a more muscular and athletic body is contrasting the attitude among individuals for whom such motives for exercising are of no importance. For this reason, information and education about the health hazards associated with use of muscle enhancing drugs should be continued and increased in strength both within and outside commercial fitness centers. 3

10 As argued above, information about short- and long term health hazards associated with use of muscle enhancing drugs should be included as an integrated part of the preventive initiatives. In contrast, information on legal consequences should be included to a lower degree - if at all. Narratives that illustrate the health and social risks associated with use of muscle enhancing drugs could form the core of the information and education parts of the preventive work. The prevalence of attitudes to and use of muscle enhancing drugs is documented in the present survey. Results indicate a possible higher prevalence of use in some environments including fitness centers. Since the latest survey on use of muscle enhancing drugs (Ibsen et al (1999) Doping in Denmark), other surveys have been conducted. Any results and conclusions that are based on self-reported behavior that is perceived a criminal act and social unacceptable will necessarily face major methodological challenges. The results of the present survey are no exception. Notwithstanding these caveats, the overall conclusion of the surveys conducted within the past ten years is that the abuse of muscle enhancing drugs at best remains stable or worseis increasing. Nothing points to a decrease in use of the drugs. 4

11 Indhold Baggrund 5 1 Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer 7 Om analysens grupperinger 8 Hvad karakteriserer respondenter, som har overvejet at benytte muskelopbyggende stoffer? 10 Holdninger til brug af muskelopbyggende stoffer 11 viden om virkningen af muskelopbyggende stoffer 12 kendskab til brug i omgangskredsen 16 Information om muskelopbyggende stoffer 16 Hvor kan man anskaffe muskelopbyggende stoffer? 17 Sammenfatning 18 2 Selvrapporteret brug af muskelopbyggende stoffer 19 Brugen af muskelopbyggende piller/stoffer 22 Hvem er brugerne af muskelopbyggende stoffer? 23 Systematisk brug af muskelopbyggende stoffer 24 Sammenfatning 28 3 Muskelopbyggende stoffer i motions- og fitnesscentre 29 Holdninger til brug af muskelopbyggende stoffer 31 træningsmiljø 32 Snak om muskelopbyggende stoffer 33 råd og vejledning 33 tilbud om muskelopbyggende stoffer 34 kendskab til andres brug af muskelopbyggende stoffer 34 Unge mænd som træner i fitnesscenter 36 Sammenfatning 38 Motionsdoping i Danmark 3

12 Indhold 4 Motiver for træning 39 Muskelopbyggende stoffer og en mere muskuløs krop 42 Muskelopbyggende stoffer og en flottere krop 44 Muskelopbyggende stoffer og mere selvtillid 46 Sammenfatning 48 5 Perspektiver 49 den forebyggende indsats 50 nye spørgsmål 52 afslutning 52 Appendiks 53 Appendiks A : Udvalgsprocedure 54 Udvælgelse af udvalget 54 Indsamling af data 54 Appendiks B : Poststratificering og bortfaldsanalyse 56 validitet og vægtning 56 Stratificeringsvægte 56 Bortfaldsanalyse 58 Referencer 59 4 Motionsdoping i Danmark

13 Baggrund Registreringen af dopingprøver går tilbage til Siden dengang er antallet af dopingprøver steget støt. Med Lov om fremme af dopingfri idræt, som trådte i kraft 1. januar 2005, blev Anti Doping Danmark oprettet som en selvejende institution under Kulturministeriet. Fra 2004 til 2008 steg antallet af dopingprøver fra til I samme periode steg antallet af positive dopingtilfælde fra 75 til 175. Stigningen i antal positive dopingtilfælde kan ganske givet tilskrives flere dopingkontroller, men skyldes også, at Anti Doping Danmark efterhånden har etableret samarbejdsaftaler med bl.a. fitnesscentre om bekæmpelse af doping. Af de 175 positive dopingtilfælde, som blev afsløret i 2008, stammer 111 (63 %) fra personer, som træner i fitnesscentre. Om doping generelt er mere udbredt blandt befolkningen nu end tidligere, kan ikke umiddelbart aflæses af tallene fra Anti Doping Danmark. Men der er dog flere teknologiske og sociale tendenser som kunne give grund til at tro, at en øget tolerance for doping og andre præstationsfremmende midler er under udvikling blandt danskerne. Disse tendenser omfatter bl.a.: Kemisk og medicinsk teknologiudvikling Øget tolerance for at tage medikamenter Ændring af krops- og sundhedsidealer. På den baggrund har Anti Doping Danmark taget initiativ til at få gennemført en undersøgelse af danskernes holdning til midler, som fremmer præstationsevnen. Formålet med undersøgelsen er primært at få afdækket den eksisterende viden om, holdninger til og forbrug af muskelopbyggende stoffer i den danske befolkning, herunder i særlig grad blandt unge mænd mellem år, som ofte styrketræner i motions- og fitnesscentre eller i forbindelse med anden idræt. Undersøgelsen skal afdække respondenternes viden om muskelopbyggende stoffer og kendskab til kilder, hvorfra stofferne kan anskaffes. Undersøgelsen sigter også mod at afdække omfanget af brugen af muskelopbyggende stoffer og omgivelsernes indvirkning på den enkelte brugers adfærd. Et tredje konkret formål med undersøgelsen er at belyse sammenhængen mellem respondenternes træningsmotiver og deres intentioner om at bruge muskelopbyggende stoffer. Herudover ønsker man at tegne en social profil af respondenterne i forhold til alder, uddannelse og civilstand. Tilsammen kan viden om disse områder bidrage til at optimere den forebyggende indsats. I løbet af foråret 2009 blev personer i alderen år kontaktet og bedt om at udfylde et spørgeskema. Der opnåedes svar fra personer. Det udgør en svarprocent på 34. I appendiks A og B beskrives: Udvalg, udvalgsprocedure, dataindsamling og efterfølgende vægtning af data. Motionsdoping i Danmark 5

14 6 Motionsdoping i Danmark

15 Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer 1

16 1 Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer Illegalt brug af muskelopbyggende stoffer i Danmark har længe været en del af den idrætspolitiske dagsorden og dukker med jævne mellemrum op i medierne. Muskelopbyggende stoffer findes blandt elitesportsudøvere, 1 men er især et fænomen, som findes i motions- og træningsmiljøer, hvor konkurrencemomentet er fraværende. 2-5 Der er beskrevet flere risikofaktorer for brug af muskelopbyggende stoffer. De omfatter bl.a. individuelle psykologiske faktorer, som fx ønske om styrke og kontrol 6 og ønske om at forandre sin krop. 7 Potentielle brugere har store forventninger til effekten af muskelopbyggende stoffer og mindre tro på eventuelle bivirkninger. 8 Potentielle brugere tror, at andre også bruger stofferne. 9 Den stærkeste risikofaktor for brug af muskelopbyggende stoffer er, når en person fra de nære sociale omgivelser også er dopingbruger. 10 Det antages også, at billedet af den muskuløse og slanke mand, som benyttes i reklamer og i underholdningsindustrien, er medvirkende til at skabe en forestilling om et supermenneske, som kun kan imiteres med kemiske hjælpemidler eller kosmetisk kirurgi Med andre ord: brugen af muskelopbyggende stoffer hænger sammen med et ønske om at forandre sin krop samt positive holdninger til doping. 12 Disse holdninger er formet af en kombination af individuelle motiver og præferencer og af personer i den nærmeste omgangskreds. Om analysens grupperinger På den baggrund blev et bredt udvalg af den danske befolkning i alderen år spurgt om deres holdninger til og viden om muskelopbyggende stoffer. Kun få respondenter, som har medvirket i denne undersøgelse, rapporterer, at de har erfaring med brug af muskelopbyggende stoffer. Men en betydelig del af de adspurgte har på et eller andet tidspunkt overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer. Fordelinger af svar på spørgsmål, som omhandler viden om og holdninger til muskelopbyggende stoffer, rapporteres derfor ikke kun for alle deltagere (hele udvalget), men er også opdelt på tre grupper efter respondenternes erfaring med muskelopbyggende stoffer. De tre grupper består af respondenter, som har rapporteret, at de 1) aktuelt bruger eller tidligere har brugt muskelopbyggende stoffer (Erfarne), respondenter som 2) har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer, men som aldrig har gjort det (Har overvejet), og respondenter som 3) aldrig har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer (Ikke brugere). Alle deltagere Alle deltagerne blev spurgt, om de var enige eller uenige i syv påstande om muskelopbyggende stoffer og kunne svare med følgende alternativer: Helt enig, Enig, Både/og, Uenig og Helt uenig. Fordelingen af svar for hele udvalget er vist i tabel 1.1. Der er beregnet et konfidensinterval for hver af de 5 svarkategorier, og på baggrund heraf vurderes det, om forskellen mellem kategorierne Helt enig og Helt uenig er statistisk signifikant. Konfidensinterval er ikke vist i tabellerne. Hvis andelen af respondenter, som har svaret Helt uenig, er statistisk signifikant forskellig fra andelen af respondenter, som har svaret Helt enig, markeres dette med lyseblå farve. Generelt er der en negativ holdning over for brug af muskelopbyggende stoffer. Der er statistisk signifikant flere af deltagerne, som er Helt uenige i påstandene sammenlignet med 8 Motionsdoping i Danmark

17 Kapitel 1 Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer Tabel 1.1 Holdninger til brug af muskelopbyggende stoffer DET ER I ORDEN... Helt enig Enig Både/og Uenig Helt uenig Mangler svar... at bruge muskelopbyggende stoffer, så længe andre ikke ved det % hvis de andre i konkurrencen også benytter muskelopbyggende stoffer % at tage muskelopbyggende stoffer, hvis man ikke deltager i konkurrencer % at bruge muskelopbyggende stoffer, hvis det sker under lægekontrol % Brug af muskelopbyggende stoffer er en privat sag % at bruge muskelopbyggende stoffer, hvis stoffet ikke er sundhedsskadeligt % Brug af muskelopbyggende stoffer er altid forkert % Statistisk signifikant forskellig fra de som svarer Helt enig deltagere, som er Helt enige. Størst afstand tager deltagerne på spørgsmålet, om: Det er i orden at bruge muskelopbyggende stoffer, så længe andre ikke ved det, hvor 83 % af alle, som har svaret, er Helt uenige i påstanden. Den største variation findes ved svar på påstanden, om: Det er i orden at bruge muskelopbyggende stoffer, hvis det sker under lægekontrol, hvor 8 % er enten Helt enige eller Enige i påstanden, og 71 % er Uenige eller Helt uenige. 18 % har svaret Både/og. Tre grupper I det følgende er analysen delt op på tre grupper. De som har erfaring med muskelopbyggende stoffer (Erfarne n = 25), de som har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer, men som aldrig har gjort det (Har overvejet n = 109), og de som ikke har brugt muskelopbyggende stoffer (Ikke brugere n = 1.539). Se figur 1.1. Motionsdoping i Danmark 9

18 Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer Kapitel 1 Hvad karakteriserer respondenter, som har overvejet at benytte muskelopbyggende stoffer? Ikke overraskende er der flest mænd, som Har erfaring med brug af muskelopbyggende stoffer (Mænd: n = 23/Kvinder: n = 2), og blandt respondenter, som Har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer (Mænd: n = 104/Kvinder: n = 5). Blandt respondenter i gruppen Ikke brugere er der ingen signifikant forskel i fordelingen af mænd og kvinder (hhv. n = 900/n = 639). Gennemsnitsalderen for respondenter i gruppen Erfarne er 26 år, og for respondenter i gruppen Har overvejet er den 23 år. Respondenterne i begge disse grupper er dog signifikant yngre end respondenterne i gruppen Ikke brugere, som har en gennemsnitsalder på 35 år. Aldersfordelingen for de tre grupper er vist i figur 1.1. Forskellen i alder afspejles også i bomønsteret for respondenterne. Blandt de Erfarne bor 27 % alene, 14 % bor hjemme hos deres forældre, og 29 % bor i et parforhold med børn. Blandt de, som Har overvejet, bor 38 % alene, 24 % bor hjemme hos deres forældre, og 10 % bor i et parforhold med børn. Blandt respondenter i gruppen Ikke brugere bor 13 % alene, 9 % bor hjemme hos deres forældre, og 45 % bor i et parforhold med børn. Forskellene er statistisk signifikante. Der er i særlig grad flere respondenter, som Har overvejet, som bor alene sammenlignet med de øvrige grupper. Da respondenter, som Har overvejet, gennemgående er yngre, er uddannelsesniveauet også lavere sammenlignet med respondenter, som har erfaring med brug af muskelopbyggende stoffer, og respondenter som ikke bruger stofferne. Respondenter, som Har overvejet at bruge stofferne, har oftere ingen uddannelse eller har taget en specialarbejderuddannelse. Dog har 15 % en lang videregående uddannelse. Omtrent halvdelen af de, som Har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer, er fortsat under uddannelse (n = 54), hvoraf 35 % fortsat går i folkeskolens 9. eller 10. klasse, og 22 % går i gymnasiet. Blandt Erfarne respondenter har 25 % ingen uddannelse, og 36 % har fuldført en erhvervsfaglig grunduddannelse. Uddannelsesniveauet blandt respondenter, som er Ikke brugere, adskiller sig fra de øvrige respondenter ved at være mere varieret. For eksempel har Ikke brugere i højere grad en anden erhvervsfaglig uddannelse, fx en social- og sundhedsuddannelse eller en kort videregående uddannelse. Respondenter i gruppen Erfarne og Har overvejet træner ca. 7 timer om ugen mod 5 timer blandt gruppen Ikke brugere. Forskellen er statistisk signifikant. Figur 1.1 Aldersfordeling for tre grupper Erfarne Har overvejet Ikke brugere Aldersgrupper år år % % % Gennemsnit = 26 år Gennemsnit = 23 år Gennemsnit = 35 år Antal = 25 Antal = 109 Antal = Motionsdoping i Danmark

19 Kapitel 1 Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer Holdninger til brug af muskelopbyggende stoffer For at undersøge forskelle i holdninger til brug af muskelopbyggende stoffer efter respondenternes erfaring med brug af stofferne, er de følgende analyser opgjort efter grupperingerne: Erfarne, Har overvejet og Ikke brugere. Ligeledes er svarkategorierne til spørgsmålene om holdninger blevet simplificeret. Kategorierne Helt enig og Enig er slået sammen til kategorien: Enig, og kategorierne Uenig og Helt uenig er slået sammen til kategorien: Uenig. Tallene i figur 1.2 er begrænset til kategorien Uenig. Blandt respondenter, som rapporterer at de ikke bruger muskelopbyggende stoffer (Ikke brugere), er der signifikant flere, som er uenige i de 7 påstande sammenlignet med respondenter, som rapporterer at de har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer, men aldrig har gjort det (Har overvejet). For eksempel svarer 22 % blandt respondenter i gruppen Har overvejet, at de er uenige i påstanden om, at det er i orden at bruge muskelopbyggende stoffer, hvis stoffet ikke er sundhedsskadeligt, mens tallet for respondenter i gruppen Ikke brugere er 68 %. Det overordnede mønster kunne tolkes, som at respondenter i gruppen Har overvejet har en mere liberal holdning til muskelopbyggende stoffer sammenlignet med respondenter i gruppen Ikke brugere. Figur 1.2 Holdninger til brug af muskelopbyggende stoffer Erfarne Har overvejet Ikke brugere Andel som svarer, at de er Uenige Det er i orden at tage muskelopbyggende stoffer, hvis man ikke deltager i konkurrencer 23 *62 93 Brug af muskelopbyggende stoffer er en privat sag 16 *35 67 Det er i orden at bruge muskelopbyggende stoffer, hvis det ikke er sundhedsskadeligt 18 *22 68 Det er i orden, hvis de andre i konkurrencen også benytter muskelopbyggende stoffer 38 *75 93 Det er i orden at bruge muskelopbyggende stoffer, så længe andre ikke ved det Det er i orden at bruge muskelopbyggende stoffer, hvis det sker under lægekontrol 32 *47 74 Brug af muskelopbyggende stoffer er altid forkert 49 * % % % * Statistisk signifikant forskellig fra Ikke brugere Motionsdoping i Danmark 11

20 Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer Kapitel 1 Viden om virkningen af muskelopbyggende stoffer Der er mange myter forbundet med virkningen af muskelopbyggende stoffer. Nogle virkninger anses af potentielle brugere for attraktive, såsom stor og hurtig muskeltilvækst samt hurtigere heling og restituering efter skader i muskler, sener og ledbånd. Andre virkninger er knap så ønskværdige, som for eksempel aggressivitet, øget hårvækst i ansigtet hos kvinder og udvikling af bryster hos mænd I de senere år er der foregået en intens indsats for at oplyse om virkningerne af muskelopbyggende stoffer, og derfor er deltagerne i undersøgelsen blevet spurgt om i alt 17 forskellige forhold vedrørende virkningen af muskelopbyggende stoffer. Fordeling af svarene for alle deltagere er vist i tabel 1.2. Hvis andelen, som er Enig, er statistisk signifikant forskellig fra andelen, som er Uenig, markeres dette med lyseblå farve. Alle deltagere Det mest iøjnefaldende ved tallene i tabel 1.2 er den store andel af respondenterne, som svarer Ved ikke. Ved tre af de 17 påstande erklærer mere end halvdelen af respondenterne sig Enige. 72 % af respondenterne er Enige i, at Man præsterer bedre i idrætskonkurrencer, 53 % er Enige i, at Man bliver aggressiv ved brug af muskelopbyggende stoffer, og 51 % er Enige i, at Mænd bliver impotente efter længere tids forbrug af muskelopbyggende stoffer. 60 % er Uenige i, at Man får ingen bivirkninger, hvis man kan begrænse forbruget, og 49 % er Uenige i, at Man tager ikke skade af at prøve det en enkelt gang. Den forholdsvis store andel som svarer Ved ikke tyder på, at viden om virkningen af muskelopbyggende stoffer ikke er specielt udbredt. Eftersom denne undersøgelse henvender sig til et tilfældigt udvalg af den danske befolkning i alderen år, er det heller ikke at forvente. Alligevel er det påfaldende, at en meget stor del af respondenterne tager afstand fra brug af muskelopbyggende stoffer, selvom de ikke har detaljeret viden om virkningerne af stofferne. Dette tyder på, at respondenterne blandt andet baserer deres holdninger på moralske overvejelser. 12 Motionsdoping i Danmark

21 Kapitel 1 Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer Tabel 1.2 Hvad ved du om virkningen af muskelopbyggende stoffer Enig Uenig Ved ikke Mangler svar Man bliver i stand til at træne oftere % Man kommer sig hurtigere efter hård træning og konkurrence % Man præsterer bedre i idrætskonkurrencer % Man bliver aggressiv % Man får større selvtillid % Man tager ikke skade af at prøve det en enkelt gang % Man får ingen bivirkninger, hvis man kan begrænse forbruget % Kroppen får øget vandindhold % Man får hårtab af at tage stofferne % At tage stofferne som pille er farligere end indsprøjtninger % Kvinder får en dybere stemme af at tage stofferne % Mænd bliver impotente efter længere tids forbrug af muskelopbyggende stoffer % Muskelopbyggende stoffer har større effekt på kvinder % Dosis må øges ved hyppig brug % Efter indtag af muskelopbyggende stoffer kan man blive nedtrykt % Muskelopbyggende stoffer øger lysten til sex % Muskelopbyggende stoffer virker afslappende og beroligende % Statistisk signifikant forskellig fra respondenter som er Uenige Motionsdoping i Danmark 13

22 Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer Kapitel 1 Tre grupper Fordelingen af svar på de 17 påstande er opdelt efter respondenternes erfaring med muskelopbyggende stoffer. Svarfordelingen er vist i figur 1.3. Der er statistisk signifikant forskel i svarmønsteret for respondenter, som Har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer, sammenlignet med respondenter i gruppen Ikke brugere ved 7 ud af 17 påstande. Den største signifikante forskel findes ved påstanden om, at Man kommer sig hurtigere efter hård træning og konkurrence, hvor 68 % af respondenterne i gruppen Har overvejet erklærer sig enige, mens tallet blandt Ikke brugere er 43 %. Der er også signifikant flere blandt de, som Har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer, som er enige i, at Man bliver aggressiv (77 %), sammenlignet med Ikke brugere (53 %). Den største forskel mellem respondenter, som Har overvejet og Erfarne, er ved påstanden om, at Kroppen får øget vandindhold, hvor 30 % af respondenterne, som Har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer, rapporterer at være enige, mens tallet for Erfarne er 72 %. Generelt ligger vidensniveauet blandt respondenter i gruppen Har overvejet nærmere de Erfarne end Ikke brugerne. Dette er også forventeligt, da man må antage, at personer, som Har overvejet at bruge muskelopbyggende stoffer, har indhentet mere information om emnet end personer, som ikke har brugt stofferne. 14 Motionsdoping i Danmark

Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer

Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer Selvrapporteret brug af muskelopbyggende

Læs mere

Syddansk Universitet. Motionsdoping i Danmark Singhammer, John; Ibsen, Bjarne. Publication date: 2010

Syddansk Universitet. Motionsdoping i Danmark Singhammer, John; Ibsen, Bjarne. Publication date: 2010 Syddansk Universitet Motionsdoping i Danmark Singhammer, John; Ibsen, Bjarne Publication date: 2010 Citation for pulished version (APA): Singhammer, J., & Ibsen, B. (2010). Motionsdoping i Danmark: En

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Idrættens største udfordringer V Vejen Idrætscenter 24.-25. maj 2016 Redaktør Søren Bang Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Fra symbolpolitik til målrettet indsats? Foto:

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Fascinationen ved idræt

Fascinationen ved idræt Fascinationen ved idræt Doping blandt danske -Eller cykelryttere Cykelsportens paradoksale attraktion - Et humanistisk perspektiv ph.d. stipendiat, cand.scient. Institut for Idræt og Biomekanik, cand.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og fem Regioner, 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden... 7 Region

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere