Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisning"

Transkript

1 CVU Sønderjylland Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisning - en spørgeskemaundersøgelse om engelsk i 3. klasse Undervisningsministeriet Marts 2006

2 Børnene skal ikke gå i takt og ikke sidde for meget på stole... 2

3 1. INDLEDNING EVALUERINGENS INDHOLD EVALUERINGENS FREMGANGSMÅDE RAPPORTENS OPBYGNING SAMMENFATNING LÆRERNES BAGGRUND LÆRERNES BAGGRUND LÆRERNES ØNSKER OM EFTERUDDANNELSE KURSUSINDHOLD OPSUMMERING OG VURDERINGER UNDERVISNINGSOMFANG UNDERVISNINGENS OMFANG OPSUMMERING OG VURDERINGER UNDERVISNINGSINDHOLD DE CENTRALE KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER EMNEVALG MATERIALEVALG ANVENDELSE AF IT/TEKNOLOGI ARBEJDSFORMER LÆSNING DIFFERENTIERING GOOD PRACTICE OPSUMMERING OG VURDERINGER ARBEJDET MED FÆLLES MÅL TRINMÅL OG LÆRINGSMÅL OPSUMMERING OG VURDERINGER SPECIELLE BEHOV ELEVER, DER MODTAGER SPECIALUNDERVISNING TOSPROGEDE ELEVER OPSUMMERING OG VURDERINGER KLASSESTØRRELSE KLASSESTØRRELSE OPSUMMERING OG VURDERINGER FORÆLDRENES ROLLE FORÆLDRENES ROLLE OPSUMMERING OG VURDERINGER KRAVENE TIL UNDERVISNINGEN KRAVENE TIL UNDERVISNINGEN OPSUMMERING OG VURDERINGER...34 BILAG 1: SPØRGESKEMA OM ERFARINGER OM TIDLIGERE START PÅ FREMMEDSPROGSUNDERVISNING SAMT RESULTATERNE HERAF BILAG 2: YDERLIGERE ANALYSER AF SPØRGESKEMA OM ERFARINGER OM TIDLIGERE START PÅ FREMMEDSPROGSUNDERVISNING

4 1. Indledning I en globaliseret verden er der behov for, at Danmark kan åbne sig mod omverdenen. I stigende grad har vi øjnene vendt mod, hvad der sker ude omkring os, hvilket betyder at sprogfagene spiller en stadig vigtigere rolle for elevernes evne til at navigere i verden. Via fremmedsprogsundervisningen kan elevernes horisonter udvides, og de bliver på den måde i stand til at gå ind i fremtiden på en kompetent og selvstændig måde. Folkeskolen er inde i en forandringsproces. Baggrunden herfor er blandt andet de ændringer, der følger af Folkeskoleforliget Her blev en række partier enige om bl.a. at fremrykke starten på engelskundervisningen, der nu starter i 3. klasse frem for som tidligere i 4. klasse. Samtidig blev der ved en forsøgsbestemmelse i loven mulighed for, at den enkelte kommunalbestyrelse kan godkende forsøg med tysk og/eller fransk fra 6. klassetrin. Denne rapport indsamler erfaringerne med den tidligere start på engelskundervisningen. Rapporten skal ses i sammenhæng med en større erfaringsopsamlingsproces, der foretages af Undervisningsministeriets fagkonsulenter, og som løber fra Denne proces har blandt andet omfattet en konference 1 om engelsk fra 3. klasse og tysk og fransk fra 6. klasse på LO-skolen i Helsingør oktober 2004, ligesom der er gennemført en kvalitativ erfaringsopsamling i forhold til de forsøg, der er foretaget i forbindelse med start på 2. fremmedsprog i 6. klasse (link til tysk/fransk rapporten). Samtidig er denne evaluering en del af den samlede evaluering af aftale om fornyelse af folkeskoleloven. Fagkonsulenterne er blevet bistået i forhold til dataindsamlingen og rapporteringen af et konsortium bestående af MUUSMANN Research and Consulting, CVU Sønderjylland og CVU Nordjylland. Således har konsortiet det metodiske ansvar, herunder ansvaret for dataindsamlingen og -bearbejdningen, mens analyser og fortolkninger af de indsamlede data er foretaget af Undervisningsministeriets fagkonsulenter Evalueringens indhold Denne rapport afrapporterer en spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget blandt lærere, der har erfaring med undervisning i engelsk i 3. klasse i enten forrige skoleår (2004/2005) eller indeværende skoleår (2005/2006). Det overordnede spørgsmål i evalueringen er: På hvilken måde lærernes praksis har ændret sig, og hvilke erfaringer dette har givet vedrørende en tidligere start på fremmedsprogsundervisningen? 1 4

5 Denne evaluering af den tidligere start på engelskundervisningen er operationaliseret til følgende evalueringsspørgsmål: 1. Hvordan udnyttes mulighederne for tidlig fremmedsprogsstart på landets skoler? 2. Ændrer undervisningsindholdet karakter, når eleverne er et år yngre? Herunder ses i særdeleshed på: a. Indholdet og emnevalg b. Materialerne og anvendelsen af teknologi c. Arbejdsformerne d. Hvilke gevinster kan der opnås ved samarbejde mellem sprogfagene? e. Kan der inddrages erfaringer fra tilegnelsen af modersmålet? 3. Hvilke uddannelsesmæssige og fremmedsproglige kvalifikationer har lærere, der underviser i engelsk i tredje klasse? Herunder også spørgsmål som: a. Mangler lærerne efteruddannelse? b. Og i bekræftende fald på hvilke områder? 4. Hvilken betydning har den tidligere sprogstart for elever, som modtager specialundervisning i dansk? 5. Hvilke erfaringer indhøstes med tosprogede elevers tilegnelse af engelsk som 2. fremmedsprog? Indsamlingen af data er foregået fra november til udgangen af december Nedenfor beskrives mere detaljeret den anvendte metode Evalueringens fremgangsmåde Evalueringen af den tidligere start på engelskundervisningen bygger på en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på de danske folkeskoler, der har erfaring med den tidligere start på fremmedsprogsundervisningen. Internetbaserede spørgeskemaundersøgelser Anvendelsen af internetbaserede spørgeskemaer er primært valgt ud fra overvejelser om, hvordan den mest hensigtsmæssige erfaringsopsamling kan foretages. Eftersom alle folkeskoler har indhøstet erfaringer med den tidligere start på engelskundervisningen, er det oplagt at søge at indsamle erfaringer hos så mange som muligt, for på den bedst mulige måde at belyse det overordnede evalueringsspørgsmål. Derfor er der valgt en kvantitativ tilgang. For- 5

6 delen ved at gennemføre en sådan spørgeskemaundersøgelse er, at den kan give et repræsentativt og nuanceret billede af, i hvor høj grad og hvordan lærerne har arbejdet med den tidligere start på engelskundervisningen. I forhold til gennemførelsen af selve spørgeskemaundersøgelsen giver internetbaserede spørgeskemaer en række fordele. For det første kan et større antal respondenter typisk medvirke i en undersøgelse, hvilket alt andet lige øger generaliserbarheden. For det andet sikrer et internetbaseret spørgeskema en løbende kvalitetssikring af indtastningen, således at denne bliver entydig og rigtig, hvorved undersøgelsen baseres på præcise og reliable data. Endvidere er det i langt højere grad muligt og sikrere at guide respondenten rundt i spørgeskemaet med en automatisk præsentation af fortløbende spørgsmål, eventuelt betinget af svar på et tidligere spørgsmål. Endelig kan det nævnes, at tidsforbruget ved at udfylde et internetbaseret spørgeskema er mindre end ved en tilsvarende papirbaseret version. Brugen af internetbaserede spørgeskemaundersøgelser forventes derfor alt andet lige at have en gunstig virkning på såvel svarprocenten og generaliserbarheden som på de indsamlede datas reliabilitet. Selve spørgeskemaet er udarbejdet af Undervisningsministeriets fagkonsulenter i samarbejde med et konsortium bestående af MUUSMANN Research & Consulting, CVU Sønderjylland og CVU Nordjylland. Der er således lagt vægt på at kombinere den relevante faglige viden med viden om spørgeskemaers formulering og opbygning, således at den størst mulige reliabilitet og validitet opnås. Selve spørgeskemaet er vedlagt sammen med resultaterne af undersøgelsen som bilag 1 bagerst i denne rapport. Udvælgelse af respondenter Målgruppen for spørgeskemaet er lærere, der enten underviste i engelsk i 3. klasse sidste år eller i indeværende år. Disse er valgt i kraft af, at det er dem, der direkte har indhøstet erfaringer med evalueringens emne. Det forventes, at den relevante respondentgruppe har adgang til en computer og en adresse samt en vis erfaring i at benytte informationsteknologi. Konkret er udvælgelsen af lærere foregået ved, at samtlige skoleledere har fået tilsendt en e- mail, som de er blevet bedt om at sende videre til en tilfældigt udvalgt lærer, der er inden for spørgeskemaets målgruppe. Selvom stikprøven således forventes at være tilfældigt udvalgt, er der dog en mulighed for, at nogle skoleledere har givet opgaven til lærere, der har et ekstra engagement i faget. Det forventes dog, at skoleledere har fulgt anmodningen om at udvælge læreren tilfældigt. en indeholdt et link til det internetbaserede spørgeskema. Skolelederne blev første gang kontaktet herom i starten af november, og efter to rykkerprocedurer har 71,7% af skolerne besvaret spørgeskemaet, jf. tabel 1. Dette betragtes som tilfredsstillende. 6

7 Tabel 1: Svarprocent Antal inviterede 1557 Antal besvarelser 1116 Den samlede svarprocent 71,7% Antallet af inviterede folkeskoler er noget lavere end det samlede antal folkeskoler i kraft af, at skoler, hvor der ikke er 3. klasse, f.eks. 10. klasseskoler, ikke er med i undersøgelsen. For at undersøge stikprøvens repræsentativitet er der foretaget repræsentativitetstest af stikprøven set i forhold den samlede population. Intentionen er at vurdere, hvorvidt de skoler, hvorfra der er besvarelser, er repræsentative. Disse test fremgår af bilag 2, bagerst i denne rapport. Heraf fremgår det, at stikprøven er repræsentativ geografisk. Set i forhold til skolestørrelser er der dog en mindre underrepræsentation af helt små skoler (under 100 elever), hvilket kan hænge sammen med denne gruppes særlige karakteristika. Behandlingen af data På baggrund af de indsamlede data er der først og fremmest lavet en række frekvenstabeller, der viser respondenternes fordeling på de enkelte spørgsmål. Derudover er enkelte særligt interessante spørgsmål udvalgt til videre analyse, hvori der er undersøgt, om der er sammenhæng mellem to variable. Til disse yderligere analyser er der brugt enten Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test eller χ 2 - test afhængig af svarkategoriernes måleniveau ( level of measurement ). Resultaterne fra spørgeskemaanalysen kan ses i bilag 1, mens krydstabellerne fremgår af bilag 2 (begge vedlagt denne rapport) Rapportens opbygning Rapportens opbygning følger de temaer, spørgeskemaet er opbygget omkring. For at belyse de evalueringsspørgsmål, der er beskrevet ovenfor, berører spørgeskemaet følgende temaer: Respondenternes baggrund, herunder uddannelse i forhold til begynderengelsk Undervisningens omfang Undervisningens indhold Arbejdet med Fælles Mål i forhold til den tidligere start på engelskundervisningen Udfordringen omkring elever med specielle behov Klassestørrelsens betydning Forældrenes rolle Kravene til undervisningen 7

8 Således er rapporten opbygget, så respondenternes svar omkring disse temaer bliver beskrevet i den rækkefølge, der er præsenteret ovenfor. Forinden præsenteres først de mest centrale observationer, som er fremkommet af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse Sammenfatning De fleste lærere i undersøgelsen underviser i engelsk på 3. klasse i indeværende skoleår ( ), mens resten underviste sidste år i 3. klasse. Kun få af de lærere, der underviser i engelsk i de yngste klasser, underviser også de ældste elever. De fleste adspurgte lærere er uddannede folkeskolelærere, hvoraf ca. 2/3 har linjefag i engelsk. Der er følgelig ca. 1/3 af de adspurgte, der ikke har linjefag i engelsk. Undersøgelsen viser, at de fleste lærere, der underviser de yngste elever, ikke følger disse gennem hele undervisningsforløbet. Næsten seks ud af 10 lærere har ikke modtaget efteruddannelse i begynderengelsk, hvilket er interessant set i lyset af, at lærerne i høj grad vurderer, at der er behov for efteruddannelse for at kunne undervise begynderengelsk i 3. klasse. Der er et stort ønske fra lærerne om at blive opkvalificeret kursusmæssigt i at differentiere undervisningen (herunder få idéer til læse- og skrive aktiviteter), udvide sit materialekendskab, forbedre sit talesprog samt øge sin viden om målsætning og evaluering. Undervisningens omfang og indhold De fleste skoler afsætter to ugentlige engelsktimer på skemaet i 3. klasse. Manglende tid er et stort problem, som nævnes med stor frustration i lærernes beskrivelser. Små børn kræver tid og gentagelse, og disse elementer vurderes som en vigtig forudsætning for, at de svageste elever ikke falder fra. Lærerne vurderer, at eleverne generelt er meget motiverede, og at de og deres forældre har store forventninger til undervisningen. Eleverne er ikke så generte, og der spores større umiddelbar og vedvarende glæde ved faget. 4. klasses elever er hurtigere til de fleste ting, men 3. klasses elever er også gode til at forstå og har stort mod på at gætte. Undersøgelsen viser, at undervisningen i 3. klasse har ændret karakter i forhold til undervisningen i 4. klasse, og at det også er nødvendigt, at den har gjort det. Lærerne vurderer, at hvis ikke undervisningen er handlingspræget og præget af aktiviteter, der f.eks. indeholder leg, rollespil og musik vil mange elever falde fra. Læreren skal kunne tilrettelægge aktiviteter, hvor eleverne tager aktiv del og bruger sproget sammen eller parvis/enkeltvis. Lærerne vurderer også, at de elever, der har svært ved at læse dansk, til en vis grad blokerer over for at skulle læse selv enkelte ord og lette sætninger på engelsk. Et godt kendskab til fremmedsprogsdidaktik og metoder for yngre elever er en forudsætning for også at kunne time og tilrettelægge en læse-undervisning uden tabere, fremgår det af undersøgelsen. 8

9 Lærerne prioriterer de kommunikative færdigheder og sprogtilegnelsen. Her er det markant, at det er elevernes selvtillid, der prioriteres gennem afvekslende, handlingsprægede aktiviteter præget af gentagelse. Læsning og skriftlige aktiviteter nedprioriteres i starten. Valget af emner er nogenlunde de samme, men der vælges færre emner end i 4. klasse. Der er derimod sket en markant ændring i valget af materialer. Få bruger de samme som i 4. klasse. En stor andel af lærerne gælder særligt linjefagsuddannede og lærere med efteruddannelse har indkøbt nye materialer. Derudover bruger de linjefagsuddannede lærere i højere grad materialer, de selv laver eller sammensætter, som de kombinerer med nyindkøbt og/eller andet materiale. De vurderer, at denne kombination muliggør en større differentiering og er med til at kvalificere arbejdet med sprogtilegnelsen for alle elever. I forhold til arbejdet med Fælles Mål vurderer lærerne overvejende trinmålene som rimelige og realistiske, og der er også overvejende enighed om (næsten 70%), at det er realistisk for de fleste elever at nå trinmålene. Nogle lærere mener dog, at målene er for ambitiøse, og at kravene forekommer overvældende på grund af f.eks. spredningen i klasserne, for store klasser, for lidt tid, for få materialer, læsevanskeligheder og manglende forældreopbakning. Arbejdet med trinmålene ser ud til at være indarbejdet i alle nye materialer, men en relativ stor gruppe lærere næsten 1/3 svarer, at de ikke sætter læringsmål eller evaluerer efter de enkelte forløb. På trods af at der er trinmål inden for læsning og skrivning i denne fase beskriver de fleste lærere, at det fungerer bedst, at bygge undervisningen op uden for meget læsning og eventuelt også uden bøger den første tid. Skriftlige aktiviteter og it anvendes kun i meget begrænset omfang. Specielle behov Elever, der modtager specialundervisning i dansk, har ofte også svært ved engelsk. Materiale- og metodevalget samt klassestørrelsen vurderes af lærerne at have en afgørende betydning for, i hvor høj grad undervisningen fungerer for disse elever. Nogle tosprogede elever har sværere ved såvel de receptive som de produktive færdigheder, men der er store forskelle afhængig af elevernes sproglige og sociale baggrund. I kommentarerne anføres det som vigtigt at sætte ind overfor disse vanskeligheder, da eleverne ellers er i fare for at sakke bagud. Klassestørrelsens betydning Klassestørrelsen har ifølge lærerne en afgørende betydning for, hvilke arbejdsformer der vælges og til dels også for det faglige niveau. Jo mindre klasser jo større udbytte får eleverne af undervisningen. Det er vanskeligere og mere tidskrævende at gennemføre en handlingspræget undervisning i store klasser, og der kan være fare for at kreative aktiviteter begrænses, fordi det er for vanskeligt at gennemføre disse. 9

10 Forældrenes rolle Lærerne oplever, at det betyder meget for elevernes sproglige udvikling, at de hører og eventuelt taler sproget hjemme. Vurderingen er, at dette har en markant og gavnlig indflydelse på elevernes sproglige udvikling og deres sproglige kompetencer på alle områder. I hjem, hvor man taler sproget/og eller er interesseret i det, er motivationen for hjemmearbejde større. Elevernes selvtillid styrkes, når man bruger sproget i dagligdags situationer, og lærerne har her en vigtig opgave i at tilskynde eleverne til også at tilegne sig engelsk uden for skolen. Det har stor betydning, at forældrene er aktive og interesserede i deres børns sprogtilegnelse. Konklusion Den tidlige sprogstart vurderes generelt særdeles positivt. Kun enkelte lærere udtrykker betænkeligheder, og mener 3. klasse er for tidligt. Et helt centralt resultat er, at kravene til begynderundervisningen i engelsk har ændret karakter i kraft af, at eleverne er blevet et år yngre. Lærerne vurderer, at der stilles et markant krav om anderledes materialer og viden om metoder og aktiviteter for at kunne differentiere undervisningen, herunder også læsning af lette tekster. Der er en sammenhæng mellem, at man har en sådan viden, og om man vurderer, at man kan udfordre såvel de stærke som de svageste elever, der f.eks. også modtager specialundervisning i dansk. Kravene beskrives af lærerne som mangeartede. Blandt andet fremhæves, at for ikke at skabe tabere skal man have kendskab til både fremmedsprogsdidaktik og -metodik for yngre elever. Læreren skal kunne variere sit sprog i hastighed og med hensyn til ordforråd, og det er vigtigt at indføre et class-room language, der indlæres ved hyppige gentagelser. Undervisningen skal være handlingspræget, og læreren skal råde over en vifte af aktiviteter, hvor eleverne tager aktivt del og bruger sproget. Gentagelse spiller en central rolle. Tempoet er langsommere, fordi eleverne er yngre og kræver mere opmærksomhed. Kontakten til forældre er vigtig, også fordi de kan spille en meget positiv rolle for elevernes motivation bl.a. i forhold til at arbejde med/interessere sig for sproget i fritiden. 10

11 2. Lærernes baggrund I det nedenstående gennemgås en række af de karakteristika for den lærergruppe, der har undervist engelsk i 3. klasse Lærernes baggrund Tabel 2: Hvilket køn er du? % Kvinde 83,5% Mand 16,5% Ialt 100,0% N = 1106 Tabel 3: Aldersfordeling år 14,5% år 29,2% år 22,7% år 31,2% år 2,4% I alt 100,0% N= 1110 Det fremgår, at 83,5% af de adspurgte lærere er kvinder, og at de aldersmæssigt fordeler sig med flest i grupperne i alderen år og år. Tabel 4: Har du undervisningserfaring i engelsk? Ja 91,2% Nej 8,8% Hvis ja, hvor mange år har du undervist i engelsk? 1-2 år 16,8% 3-5 år 24,3% 6-10 år 16,7% år 15,4% Mere end 20 år 26,7% N= ,2% af lærerne har undervisningserfaring i faget, heraf har f.eks. 24,3% mellem 3-5 års erfaring, og 26,7% har mere end 20 års erfaring. 11

12 Tabel 5: På hvilke trin underviste du i engelsk sidste skoleår? 3. klasse 61,2% 4. klasse 23,6% 5. klasse 19,6% 6. klasse 21,3% 7. klasse 13,8% 8. klasse 10,0% 9. klasse 11,2% 10. klasse 1,5% N= 1116 Bemærk, her var mulighed for at angive flere svar, hvorfor %-tallet ikke summer. Tabel 6: Underviser du i engelsk i 3. klasse i dette skoleår? Ja, hele skoleåret 66,1% Ja, men kun delvist 2,4% Nej 31,5% N= 1105 De fleste lærere har året før enten undervist i engelsk på 3. klasse (61,2%) eller fra 4-6. klasse (23,6%). Af hele undersøgelsen fremgår det, at 66,1% underviser i 3. klasse i det skoleår ( ), hvor undersøgelsen er foretaget, mens resten underviste sidste år i 3. klasse. Endvidere fremgår det, at kun få af de lærere, der underviser i engelsk på de yngste klasser også underviser de ældste elever. Tabel 7: Er du uddannet folkeskolelærer? Ja 97,7% Nej 2,3% Hvis ja, med linjefaget: Dansk 39,2% Engelsk 66,9% Andre fremmedsprog end engelsk 10,3% Andet 50,1% N= 1109 Bemærk, her var mulighed for at angive flere svar, hvorfor %-tallet ikke summer. De fleste adspurgte lærere (97%) er uddannede folkeskolelærere. Af disse har 39,2% linjefag i dansk og 66,9% i engelsk. Der er følgelig 33,1% af de adspurgte, der ikke har linjefag i engelsk. Kun 10,3% har linjefag i andre fremmedsprog end engelsk. Af gruppen uden linjefag i engelsk nævnes blandt andet, at nogle har en pædagogisk eller engelskfaglig baggrund eller begge dele for at undervise i faget. Der nævnes baggrunde som f.eks. at være indfødt, baggrund i engelsk voksenundervisning, cand.merc., cand. mag, gymnasiesidefag, afslutter linje- 12

13 fag engelsk til sommer, engelsk læreruddannelse, har boet i England, har taget engelskeksamen fra Cambridge Institute, engelsk oversætter m.m. Tabel 8: Har du nogen efteruddannelse inden for begynderengelsk? Ja 41,2% Nej 58,8% N= 1108 Knap halvdelen af lærerne (41,2%) har på et tidspunkt fået en form for efteruddannelse i begynderengelsk, mens 58,8% aldrig har. Tabel 9: Er det din opfattelse, at der er behov for efteruddannelse blandt de lærere, der underviser i engelsk i 3. klasse? I meget høj grad 13,5% I høj grad 27,8% I nogen grad 42,8% I mindre grad 10,9% Slet ikke 5,1% N= 1104 I besvarelserne bliver det tilkendegivet, at der er et behov for efteruddannelse i begynderengelsk i et omfang svingende fra i meget høj grad (13,5%), til i høj grad (27,8%) og til i nogen grad (42,8%). I denne sammenhæng er det relevant at bemærke, at 58,8% ikke har nogen efteruddannelse inden for begynderengelsk (jf. tabel 9 ovenfor). En yderligere analyse af dette viser, at der er en sammenhæng mellem, at dem der har efteruddannelse inden for begynderengelsk i højere grad angiver, at der er behov for efteruddannelse blandt lærere, der underviser i engelsk i 3. klasse, end det er tilfældet for lærerne uden efteruddannelse (krydstabel 1, bilag 1). Vurderingen af behovet for efteruddannelse har dog ingen sammenhæng med, om lærerne har en linjefagsuddannelse i engelsk. Tabel 10: Har kommunen tilbudt speciel efteruddannelse inden for begynderengelsk? Ja 17,3% Nej 60,1% Ved ikke 22,6% N=

14 Undersøgelsen viser endvidere, at 17,3% har modtaget et kommunalt kursustilbud. 22,6% af de adspurgte mener ikke, at der har været tilbudt noget kommunalt kursustilbud på området. De lærere, der har taget kurser, er blevet spurgt om hvilke og her nævnes en bred vifte: Korte forlagskurser, dagskurser på amtscentre eller CVUer, ældre DLH kurser, kortere og længerevarende Engelsk i 3. klasse kurser, kurser i autonomi og læringsstile, ophold/kurser i England, kurser i DK med native speakers Lærernes ønsker om efteruddannelse I undersøgelsen har lærerne haft mulighed for at beskrive, hvilken type kurser, de gerne vil have i forbindelse med begynderundervisning. Her nævnes heldagskurser som ønskelige, men flere vurderer ikke, at sådanne er tilstrækkelige, men fremhæver i stedet, at flerdagskurser (f.eks. 18 timer) eller ugekurser er ideelle måder at tilrettelægge efteruddannelsen på. En velfungerende model beskrives, hvor kurset starter året før, man skal undervise og har en enkelt kursusgang det år, man påbegynder undervisningen. Her fremhæves det som meget givtigt, at deltagerne efterfølgende tilmeldes en Skolekom konference med henblik på fremtidig fortsat videndeling. Nogle skoler har afsat tid til fælles planlægning af indholdet i 3. årgang for alle engelsklærere. Dette skabte et godt udgangspunkt for et videre samarbejde, som vurderes at være meget værdifuldt. I lærernes beskrivelser af, hvilke kurser de ønsker, nævnes nødvendigheden af kurser til såvel erfarne lærere som til den relativt store gruppe, der underviser uden linjefag. Det nævnes, at undervisere uden linjefag som minimum bør have et kursus i sprogtilegnelse, men at alle vil kunne have glæde af en opdatering, da ingen lærere endnu har megen/nogen erfaring med at undervise aldersgruppen i engelsk Kursusindhold I lærernes beskrivelse af, hvilke typer kurser de har behov for, peges på såvel teoretisk som praktisk kendskab til fremmedsprogspædagogik for yngre elever herunder at blive opdateret med hensyn til nye materialer. Desuden efterlyses kurser, der sætter fokus på at rumme alle elever og give udfordringer også læsemæssigt til de elever, der kan klare det. Det er et markant ønske, at blive bedre til at udfordre elever, der ikke har dansk som modersmål og i det hele taget få inspiration til at tackle de fagligt svage elever danske eller med anden etnisk baggrund. Kurser, der øger lærerens kendskab til legeprægede metoder og materialer, vurderes som helt essentielle. Det vurderes, at mange af de tilgængelige materialer er for boglige, og at engelsklæreren derfor selv må sammensætte sit materiale. Idéer til undervisning uden bøger og værkstedsarbejde ønskes, fordi det af mange opfattes som svært at lege/synge engelsk ind, hvis ikke man har lært denne undervisningsform f.eks. på seminariet. Det skønnes vigtigt at 14

15 få inspiration til en handlingspræget pædagogik, hvor praktisk-musiske/legende indfaldsvinkler herunder rollespil, rim og remser, sange og andre praktisk-musiske/kinæstetiske aktiviteter indgår. Nogle lærere ønsker også opdatering af deres eget talesprog, mens flere nævner som væsentligt, at det ikke er godt nok at kunne sproget, man skal også være uddannet til at undervise i det Opsummering og vurderinger Lærergruppen, der har undervist de første årgange af engelsk i 3. klasse, består fortrinsvist af kvinder, der er erfarne og har en linjeuddannelse i engelsk. De underviser hovedsageligt på de yngre trin, men ikke på de ældste. Der er dog også en forholdsvis stor gruppe uden linjefagsbaggrund. Der er på landsplan ikke tale om nogen stor, nyere efteruddannelsesindsats. Lærerne er blevet opfordret til at beskrive typen af den efteruddannelse, de har modtaget. Her har nogle en efteruddannelse, der stammer tilbage fra 1990-erne, hvor engelsk blev rykket ned i 4. klasse. Det fremgår også af beskrivelserne, at den efteruddannelse, der har fundet sted i forbindelse med 3. klasse, er meget forskellig fra kommune til kommune. Kursustyperne svinger fra 1 dags- til ugekurser. Den gruppe lærere, der har modtaget efteruddannelse, vurderer i højere grad end dem, der ikke har modtaget efteruddannelse, at efteruddannelse er nødvendig for at kunne starte undervisningen i engelsk et år tidligere. Derimod vurderes behovet for efteruddannelse lige stort, uanset om man har linjefag eller ej. Undersøgelsen viser, at de fleste lærere, der underviser de yngste elever, ikke underviser de ældre elever. Dette kan medføre en risiko for at disse lærere ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på slutmålene for, det samlede forløb. Denne risiko er måske i særlig grad aktuel for de lærere, der ikke har engelsk som linjefag/ikke er tilstrækkeligt inde i fagets læreplan. Skoler, der er årgangsopdelte og/eller arbejder i selvstyrende team, skal derfor være opmærksomme på, at lærerne ikke mister overblikket over fagets samlede forløb (trin- og slutmål). At det ikke er tilstrækkeligt at tale sproget bakkes op af lærernes ønsker til efteruddannelse. Over 40% mener, at der i meget høj grad eller i høj grad er behov for efteruddannelse, mens 40% mener der er det i nogen grad. 8 ud af 10 mener altså, at der i nogen eller høj grad er behov for efteruddannelse. Der efterlyses kurser, der giver en bred didaktisk-metodisk indføring med fokus på den praktisk-musiske dimension, så man undgår, at elever mister motivationen pga., at undervisningen er for tekstorienteret. Der er et stort ønske om at blive bedre til at differentiere undervisningen (herunder hvordan man gradvist indfører læsning af lette tekster), udvide sit materia- 15

16 lekendskab, opfriske sit talesprog og kvalificere sig inden for områderne målsætning og evaluering. Mange nævner, at det er vanskeligt at nå at arbejde med læse- og skriveaktiviteter i 3. klasse. Hvis ikke der i tilstrækkelig grad fokuseres på alderssvarende undervisning på dette område, kan der opstå problemer ved overgangen til mellemtrinnet. Derfor bliver kurser, der formidler ideer til læse- og skriveaktiviteter for de yngre elever særlig vigtige. 3. Undervisningsomfang 3.1. Undervisningens omfang Tabel 11: Hvor mange timer om ugen undervises der i engelsk på: 3. klassetrin på din skole? 4. klassetrin på din skole? 1 time 5,1% 0,2% 2 timer 92,4% 82,3% 3 timer 1,8% 17,0% Mere end 3 timer 0,6% 0,6% I alt N=1109 N=1088 I 3. klasse er det overvejende anvendte timetal 2 om ugen (92,4%). 5,1% svarer, at de har 1 time om ugen og resten har 3 eller flere timer. I 4. klasse har 82,3% 2 ugentlige timer, mens 17% har 3 timer. Resten har enten 1 eller flere end 3 ugentlige timer. Manglende tid er et problem, som nævnes med stor frustration i lærernes kvalitative beskrivelser. I begynderundervisningen går der meget tid med at simplificere og gentage tingene på varierede måder. Yngre børn kræver mere tid, konkluderer lærerne, og det kan være svært at skabe sammenhæng og progression fra uge til uge. Hvis ikke man bruger tid på netop at få alle med via gentagelse og udpræget differentiering, falder de svageste fra, vurderer lærerne i de kvalitative kommentarer. Holddeling kunne være ønskelig, vurderer nogle af lærerne, men det forekommer sjældent Opsummering og vurderinger De fleste skoler afsætter to ugentlige engelsktimer på skemaet i 3. klasse og i 4. klasse. Der er et lille antal skoler, der afsætter enten mindre eller lidt mere. Blandt de kvalitative beskrivelser angives timetallet som en kilde til frustration, da begynderundervisningen er meget tidskrævende. 16

17 4. Undervisningsindhold Nedenfor beskrives forskellige aspekter af undervisningens indhold. Der fokuseres på de centrale kundskabs- og færdighedsområder, emnevalget, materialevalget, anvendelse af IT, arbejdsformer, læsning, differentiering og good practice De centrale kundskabs- og færdighedsområder Tabel 12: Har undervisningsindholdet efter din mening ændret karakter, efter at eleverne er blevet et år yngre, når de starter med engelskundervisning? Ja 72,3% Nej 15,2% Ved ikke 12,4% N= 1109 Langt de fleste lærere (72,3%) vurderer, at undervisningsindholdet har ændret karakter i 3. klasse. Ved nærmere analyse viser det sig, at efteruddannelsen inden for begynderengelsk kan have betydning for holdningen til, om undervisningsindholdet har ændret karakter. Det er således et markant træk, at lærere, der har efteruddannelse inden for begynderengelsk, i højere grad mener, at undervisningsindholdet har ændret karakter i 3. klasse sammenlignet med lærere, der ikke har efteruddannelse (krydstabel 6, bilag 2). Ligeledes er det undersøgt, om der er en sammenhæng mellem, om man mener, at undervisningen har ændret karakter og vurderingen af behovet for efteruddannelse. Analysen viser (krydstabel 7, bilag 2) at lærere, der mener, at undervisningen har ændret karakter også i højere grad angiver, at der er behov for efteruddannelse. 17

18 Tabel 13: Har du prioriteret nogle centrale kundskabs- og færdighedsområder frem for andre i 3. klasse? Ja 76,0% Nej 24,0% Hvis ja, hvilke områder? Kommunikative færdigheder 65,5% Sprog og sprogbrug 25,0% Sprogtilegnelse 42,1% Kultur- og samfundsforhold 5,7% Andet? 7,4% Bemærk, her var mulighed for at angive flere svar, hvorfor %-tallet ikke summer. N=1109 Undersøgelsen viser, at 76% af de adspurgte lærere har prioriteret arbejdet med nogle dele af de Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (CKF) frem for andre. På spørgsmålet om, hvordan prioriteringen er foretaget, har næste 2/3 prioriteret de kommunikative færdigheder, mens godt 4 ud af 10 har prioriteret sprogtilegnelsen. I de kvalitative bemærkninger uddyber lærerne, hvordan de har arbejdet med disse CKF ere. Disse kommentarer fremgår nedenfor. Kommunikative færdigheder Der er stor forskel på elevernes lytteparathed, og der skal derfor bruges tid på, at eleverne lytter og bliver fortrolige med det engelske sprogs lyde. Læreren forsøger at tale et simpelt engelsk, og at opbygge et class-room language, som alle elever forstår og genkender fra time til time. Elevernes selvtillid styrkes gennem hyppige gentagelser, og ved at det prioriteres, at alle er aktive i timerne. Lyst og motivation fastholdes ved afvekslende praktisk- musiske aktiviteter. Læsning og skrivning nedprioriteres i starten, og for nogle elevers vedkommende udsættes forventningen til at kunne skrive og læse engelsk til senere i forløbet. Sprog og sprogbrug Fokus på ordforrådstilegnelsen fremhæves her. Det sker ved en handlingspræget undervisning præget af leg, musik og gentagelse. Tiden bruges til konkret indlæring af vendinger og ord, f.eks. via leg med fingerdukker. Sproget leges ind bl.a. gennem bevægelse, dans og rollespil, hvor rytme, rim, remser og tongue-twisters fremhæves som velegnede bl.a. til udtaletræning. Gennem tegninger kan eleverne vise genkendelse og forståelse af det talte/og eventuelt læste sprog. Skriftsproget tages ikke så ofte i brug. 18

19 Sprogtilegnelse: Elevernes selvtillid er vigtig, og det er for lærerne meget magtpåliggende, at alle føler, at de kan være med. Kommunikation foregår i kor mellem lærer og elev og gennem pararbejde. Sange og små skuespil fremføres for parallelklasser. Kultur og Samfundsforhold Undervisningen bygger på konkrete, dagligdags emner. Konkrete materialer som bondegård med dyr inddrages, købmandsbutik o. lign Emnevalg Tabel 14: Inden for hvilke områder vurderer du, at der i særdeleshed er sket en ændring af undervisningsindholdet? Område Ja Nej Ved ikke Total a. Emnevalg 42,2% 48,2% 9,6% b. Undervisningsmaterialerne 87,6% 6,8% 5,6% c. Anvendelsen af IT/Teknologi 31,2% 44,2% 24,6% d. Arbejdsformerne 79,5% 13,5% 7,0% e. Andre områder 15,3% 16,7% 68,0% N= 1074 Ca. halvdelen af lærerne har ikke ændret deres emnevalg i forhold til 4. klasse, hvorimod langt de fleste har ændret på undervisningsmaterialerne og arbejdsformerne. I de kvalitative bemærkninger vurderer flere lærere f.eks. at mængden af undervisningsemner ikke er så stor som i 4. klasse Materialevalg Som det fremgår ovenfor, har langt de fleste lærere valgt at ændre undervisningsmaterialerne, nu da fremmedsprogsundervisningen er blevet fremrykket, hvilket vil blive undersøgt nærmere nedenfor. Tabel 15: Hvilket materiale bruger du i 3. klasse? Nyindkøbt materiale til brug i 3. klasse 70,3% Materiale, der før blev brugt i 4. klasse 15,7% Jeg laver mit eget materiale 66,4% N= 1116 Bemærk, her var mulighed for at angive flere svar, hvorfor %-tallet ikke summer. 19

20 Mange skoler (70,3%) har anskaffet nyt materiale, og få (15,7%) anvender materiale, der før blev brugt i 4. klasse. Det fremgår endvidere, at 66,4% selv sammensætter deres eget materiale. Af nogle læreres kommentarer fremgår det, at det på trods af et rigt markedsudbud af nye materialer ikke har været økonomisk muligt at afsætte tilstrækkelige midler til at indkøbe nyt materiale. Andre anfører, at det kan være svært at nå at udnytte det materiale, man har købt, fordi tiden er knap. I de kvalitative bemærkninger vurderes alders- og niveausvarende videomateriale som fremragende til at give eleverne indblik i sprogets rytme og udtale, og eleverne er meget glade for sådanne materialer. Af krydstabel 4, bilag 2 fremgår det, at der er en mindre tendens til, at flere lærere med linjefag sammensætter deres eget materiale end lærere uden linjefagsbaggrund 4.4. Anvendelse af IT/Teknologi IT og teknologi spiller, som det fremgår af tabel 14 ovenfor, ikke en fremtrædende rolle. Her svarer 44,2%, at de ikke har ændret anvendelsen af IT i forhold til 4. klasse. I kommentarerne fremhæves især to forhold, nemlig at der endnu ikke findes så mange egnede materialer på markedet, og at tiden er knap Arbejdsformer Her viser undersøgelsen, at en markant andel af lærerne (79,5%) vurderer, at arbejdsformerne er ændret i forhold til 4. klasse. En række lærere uddyber det i de kvalitative kommentarer ved f.eks. at fremhæve, at de selv er endnu mere på end ved starten i en 4. klasse, og at det er nødvendigt, at undervisningen udføres med høj grad af lærerstyring. Flere nævner, at det kræver et solidt kendskab til en varieret palet af metoder og evne til effektivt at skifte mellem forskellige arbejdsformer. Aldersgruppen vurderes af mange lærere at have sværere ved at koncentrere sig om en aktivitet i længere tid. Nogle lærere fremhæver især, at indretningen af klasselokalet betyder meget. Det beskrives især som positivt, når det uden besvær kan lade sig gøre at bevæge sig, lave sanglege, drama, o.s.v. eller har umiddelbar adgang til et sted, hvor mere pladskrævende aktiviteter kan foregå. Derudover fremhæver nogle lærere vigtigheden af at lave praktiske øvelser undervejs, for at den første begynderundervisning ikke bliver for boglig. 20

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation

Specialundervisning i Europa. (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN. Temapublikation Specialundervisning i Europa (2. del) STØTTEFORANSTALTNINGER FOR ELEVER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN Temapublikation European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE"

EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE UDLÆN- DINGE Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato December 2009 EVALUERING AF MATERIALERNE FRA PULJEN "UDVIKLING AF IT- BASEREDE UNDERVISNINGS- MATERIALER TIL DANSKUDDAN- NELSERNE FOR VOKSNE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Højt begavede børn og talenter

Højt begavede børn og talenter beskrivelse og evaluering af To projekter for børn i Odense Kommune Højt begavede børn og talenter Skoleåret 2008-2009 evaluering af to projekter for højt begavede børn og talenter i odense kommune i 2008-2009

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere