Mødet med en mor i vold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet med en mor i vold"

Transkript

1 Mødet med en mor i vold Afhandling i pædagogisk psykologi Ved DPu December 2009 Cand.pæd.pæd.psyk Jeanette Breus Møller Tlf.:

2 Indhold ABSTRACT... 6 INDLEDNING... 7 Den politiske agenda og omfanget af volden Den professionelle pædagog Sandhederne om volden PROBLEMFORMULERING: LÆSERVEJLEDNING INTRODUKTION TIL DEN METATEORETISKE FORSTÅELSESRAMME Mikro- og makroperspektiv Socialkonstruktionismen -kort og godt Poststrukturalismen kort og godt Fravalg VIDENSKABSTEORETISK DISKUSSION OG PERSPEKTIVISTISK UDDYBELSE Perspektivisme, viden og magt Subjektet Selvet Identitet METATEORETISKE DISKUSSIONER OG REFLEKSIONER Empirisme eller rationalisme Opsummerende refleksioner Når alt er relativt Hvad ser jeg? Og hvad ser jeg ikke? Kategorisk kritik Økonomiske og materielle vilkår AT GØRE SIG SOCIALT, KULTURELT OG HISTORISK

3 VOLD MOD KVINDER I HISTORISK PERSPEKTIV DEN FEMINISTISKE DISKURS DISKURSER OM AT GØRE FAMILIE OG MOR Diskussioner af forældreansvar DEN PSYKOLOGISEREDE DISKURS OM VOLD REFLEKSIONER OVER FORSTÅELSER AF VOLD Den individualiserende forståelse Psykologien som konstituerende Køn, vold og magt Den rationelle eller irrationelle vold eller? METODEOVERVEJELSER Det kvalitative interview Valg af informanter Etiske overvejelser Sprog, betydninger og meninger Fælles hukommelse Transskriptionsprocessen og tilrettelæggelse af analyse Analysestrategi Forforståelser og refleksioner Analytisk fokus Forskningsspørgsmål Kvalitetskriterier BEGREBER TIL ANALYSE Diskurs Positionering

4 Subjektivering Kategorisering Inklusions -og eksklusionsprocesser: ANALYSE Diskurserne om vold At gøre mandighed og kvindelighed i vold Forhandlingen af positioner Når volden inkluderer Forståelser af sig selv i volden Forventninger om at gøre kvinde, mor og familie i volden Omgivelsernes betydninger for forståelsen af sig selv Betydningstillæggelser af, at gøre mor i vold Mødrenes ønske om inklusion i fællesskabet af gode mødre Pædagogernes forståelser af vold og mødre i vold. - I et mor perspektiv Voldens konsekvenser for moren De pædagogiske ledere Hvor blev fagligheden af Ansvarsforskel og løsningsmodeller OPSUMMERENDE DISKUSSION Betydninger af mødet med pædagogerne Mødrenes forståelser af sig selv som mor qua mødet med pædagoger Voldens betydninger for mødrenes forståelser af sig selv idag Legitime forståelser og særlige betydninger af volden At knytte selvberetninger om at gøre mor til pædagogernes forventninger At skabe en voldelig selvberetning indlejret i diskurserne Når den legitime vold giver mening

5 Mødet med pædagogerne og betydninger heraf i mødrenes forståelser af at gøre mor i vold Pædagogernes og mødrenes årsagsforklaringer Professionel handlingslammelse ÆNDRING AF PRAKSIS? KRITIK AF UNDERSØGELSEN Og hvad så nu? På sigt vil et andet perspektiv være gavnligt Gyldighedsdiskussion Med en anden tilgang havde verden gjort sig anderledes MIN ROLLE I UNDERSØGELSEN UAFKLAREDE SPØRGSMÅL KRITISK DISKUSSION HÅB FOR FREMTIDEN LITTERATURLISTE BILAG: INTERVIEWGUIDES INDHOLDSFORTEGNELSE CD-ROM: Datatilsynets godkendelse Infobreve til mødre om undersøgelsen Transskriberede interviews med mødre og pædagogiske ledere Udkast til pjece til pædagogiske personaler på daginstitutionsområdet

6 Abstract This thesis reflects and discusses violence as a social and cultural prior historical construction in the Danish post-modern society. It will bring forward a new language toward more complex understandings of violence and the assumed blockings of good motherhood within the context of violence. The aim is to develop, or at least disturb and shake, the grounds of hegemonic constructions that feed common sense understandings of processes as inclusion or exclusion of categories as good or bad motherhood. In order to help women in violence, to hear and respect them, it is necessary to view violence in a new and different perspective. With a poststructuralistic and socialconstructionistic perspective this study raises questions that reflects and criticises the common sense ways of claiming the truth about violence and its effect on the implicit subjects. Through these perspectives I want to interrupt and deconstruct the established ways of thinking violence and the discourses of violence. It encourages to reflexivity of both the common sense of understandings of violence and the thinking of motherhood and violence. The main purpose is to reflect on the meeting between professionals in the day-care centres and mothers in a relationship of occasional domestic violence. How the meeting evolves and how it influences these specific mothers understanding of themselves as both subjects and mothers in violence. Empirically the study is based on qualitative interviews with three professional leaders in day-care centres and with four mothers, who have all lived within a relationship of occasional domestic violence. The interviews were conducted individually and were thematically concentrated on the interviewees experiences with violence and the common sense believes their understandings were constructed within. Also the professional s meanings and understandings of mothers in violence will be analyzed, to explore if their understanding of the violence affects their attempt or no attempt to help. I have no intention of showing the cause s violence or what the future will bring for mothers, fathers and their children because of their environment of violence. It is an interesting question and of necessity to know, but I reflect if it is possible to answer. This study shows the voices of seven specific women, and tells their stories constructed in a framework put together in a surden perspective and with a sort of given goal. This influences both the themes and also the voices. The stories of violence and motherhood, and the meeting between professionals and mothers is therefore conducted and evolved in a context of academic procedure, and a context where meaning and 6

7 experience is produces and constructed in between interviewer and interviewee as well as their specific cultural history. I hope you will enjoy the journey through a different landscape of assumptions, common sense, experiences, reflections, discussions and critics of such. I encourage readers to reflexivity of both own common sense understandings of violence and also to reflect how reader thinks of motherhood and violence. This because I have come to the understanding, that in order to help women who lives in violence, it is of necessity to listen to their announced needs, and important to view and discus violence in a new and different perspective. Indledning ( ) Jeg gjorde noget, som jeg aldrig glemmer ( ) jeg kan græde over det i dag, hvor jeg tænker: Sådan gør en mor bare ikke. Men det er enkelte episoder. Engang, hvor jeg gav en røvfuld. Jeg tilgiver aldrig aldrig mig selv. Jeg kan næsten gå op og vække hende [datteren] for at sige undskyld om natten. Men i frustration og det hele kørte sammen og så tænker jeg: Skulle jeg være gået før? De har bødet for nogle ting [børnene]. Gitte er en af de kvinder læser vil møde i specialet. Hun er mor og har tre børn. De to børn med sin voldelige eksmand. At kunne tilbyde kvinder, der lever i vold, adækvat professionel hjælp kan have betydning for, hvorvidt kvinden får brudt ud af forholdet (Clemmesen, 2005), og hvordan hun oplever sig selv som mor. Da Gitte lever sammen med sin voldelige eksmand, har hun to små børn, der går i henholdsvis vuggestue og børnehave. Gitte fortæller en af pædagogerne om volden, og herfra sker der ikke noget. Der er bare stille. Gitte må søge andre græsgange for at få hjælp, og hun undrer sig over pædagogens manglende interesse, men synes det er flovt at henvende sig igen. Dette fortæller Gitte undertegnede i forbindelse med en tidligere kvalitativ interviewundersøgelse med et andet omdrejningspunkt. Jeg har i mit tidligere virke som pædagog mødt kvinder, der levede i vold. Volden blev som regel udøvet af kvindens mand - børnenes far. Dengang søgte jeg forgæves litteratur, der omhandlede pædagogers møde med kvinder i vold, og undredes over den mængde af litteratur, der var om mødet med sagsbehandlere. Min undren tog udgangspunkt i en tese om, at mødre i vold vil have lettere adgang til sit barns pædagog end til socialkontoret. Jeg må nu (som dengang) konstatere, at der 7

8 mangler viden på feltet. Derfor vil jeg søge at genere ny viden om mødre i vold og mødrenes oplevelser af mødet med pædagogerne. Fokus på pædagogers forståelser af vold og mødet med en mor i vold bliver væsentlig, idet, det blandt andet er i institutionskonteksten, mor konstrueres som mor. Også i vold. Den politiske agenda og omfanget af volden Mænds vold mod kvinder er kommet på den politiske agenda, hvilket afspejler en holdning, hvor volden ikke længere hører under privatlivets fred, men indikerer, at samfundet også har et ansvar. Justitsminister Brian Mikkelsen har i maj måned i år, 2009, bedt rigsadvokaten indskærpe overfor anklagemyndigheden, at der skal argumenteres for hårdere straffe, når børn overværer vold mod deres mor (Jyllandsposten, 2009). At volden er et problem, hersker der ikke tvivl om. I alt 4 % (64.000) af kvinderne i Danmark, rapporterer i en befolkningsundersøgelse, at de i løbet af et år har været udsat for fysisk vold. I to tredjedel af tilfældene er volden udøvet af deres partner (Det Nationale Voldsobservatorium (DNV), 2005). I rapporten søges på baggrund af en samkøring af forskellige registerdata at tegne et mere nuanceret billede af voldsofre og voldudøvere end forskning hidtil har været præget af (ibid.). Den ene datakilde er baseret på registerdata om politianmeldt vold, og vold, der medfører kontakt til hospitaler (ibid.). Den anden datakilde er baseret på befolkningsundersøgelser (selvrapporteret vold) via telefoninterview. Noget at det, der træder frem i undersøgelsen, er, hvorledes de forskellige datakilder peger på forskellige aspekter af volden. Der er indikatorer, der peger på, at voldens omfang og karakter, ligesom profilerne af voldsudøver- og offer, er forskellig afhængigt af datakilde. Kort fortalt fremskriver registerdata en profil af det kvindelige voldsoffer, oftest værende uden erhverv eller i underordnede stillinger. I befolkningsundersøgelserne fremskrives modsat en profil af det kvindelige voldsoffer, som værende højtuddannet (ibid.). Rapporten beretter ligeledes, at profilen for kvinder i vold, der søger ophold på et af landets krisecentre, adskiller sig fra andre kvinder i vold. De er oftest samlevende med den udøvende part, har ikke et stabilt netværk, ligesom de overvejende er uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Her påpeger jeg, at meget af den forskning, der er udført i Danmark, er fremkommet på baggrund af beretninger fra landets krisecentre. Informanterne i flertallet af disse undersøgelser afspejler dermed en særlig marginaliseret gruppe af kvinder i vold, hvilket kan have betydning for forskningens resultater. Forskning, der er produceret indenfor disse rammer, er relevant og af stor betydning. Forholdende for kvinderne i vold og forholdende for krisecentrenes praksis belyses, men jeg plæderer alligevel for, at der ikke på 8

9 baggrund heraf kan tegnes profiler af voldsoffer eller -udøver. Dette medfører stereotypiske og psykologiske profiler af udøver og offer, som øjensynligt ikke vil kunne genkendes af kvinder i vold med andre livsvilkår. Disse beskrivelser kan medvirke til at fastholde et bestemt syn og bestemte opfattelser af, hvordan en mand gør vold og en kvinde gør offer. At der i dette speciale introducerende tages udgangspunkt i denne type af forskning, skal derfor ikke ses som udtryk for en repræsentation af virkelighedens kvinder i vold, men derimod som udtryk for et vilkår specialet bliver til i. Det underbygger dog nødvendigheden af nye øjne på volden, og diskussionen af de diskurser, kategorier og positioneringer, der tilbydes som sande, mulige, og usynlige og som fremherskende i den danske kultur. Pædagoger vil i deres virke, i højere eller mindre grad, møde kvinder i vold, deres (volds)mænd og børn. Viden om vold og opmærksomhed på problematikken er en forudsætning for at kunne se og handle herpå, og der er en risiko for, at volden bliver usynlig, hvis de professionelle ikke kan eller vil se i øjnene, at nogle børn vokser op med vold som vilkår (Behrens og Hviid, 2005). Som pædagog følger særlige forpligtelser (ibid. BUPL, 2002, 2008). Blandt andet fordi volden og dens konsekvenser for børnene og deres mor kan medvirke til nedsat trivsel. Undersøgelser viser, at volden kan have både sociale og sikkerhedsmæssige konsekvenser for moren og børnene og i værste fald medføre døden (Behrens og Hviid, 2005a). På baggrund af flere undersøgelser peger jeg på, at børn, der vokser op i hjem, hvor der gøres vold, direkte eller indirekte kan anses som vidner til volden (Tilia, 2005, Peters, 2002). Ifølge Maskell (2005) oplever op til årige børn årligt, at deres mor er udsat for fysisk vold eller trusler, ligesom 1500 børn hvert år behandles for vold på landets skadestuer. Opsummerende skærper ovenstående nødvendigheden af pædagogens blik for volden. I en rapport finansieret af Social og Ligestillingsministeriet søges at genere viden om samfundets betydning for volden. Qua mødet mellem kvinder i vold og socialrådgivere udarbejdes analyser (Videns og formidlingscenter (VFC), LOKK, 2005), som er interessante for nærværende undersøgelse. Undersøgelsen beretter om et møde, hvor halvdelen af kvinderne, eller rettere sagt 53 %, oplevede rådgivning og hjælp som relevant, mens 28 % oplevede den som irrelevant (ibid.) Informanterne i nærværende undersøgelse tegner sig som kvinder, der ikke har oplevet relevant hjælp i forhold til volden. Dette bliver reflekteret som tema i analysen. Den førnævnte undersøgelse (ibid.) fremskriver resultater qua en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og afdækker derfor ikke 9

10 betydninger og mere uddybende specifikke oplevelser om mødet med professionelle. Dette har nærværende undersøgelse som et mål - dog i en anden kontekst En kvalitativ undersøgelse (i krisecenterkontekst) af Clemmesen (2005) søger, qua interviews med henholdsvis kvinder i vold og deres sagsbehandlere, ligeledes at belyse mødet. Clemmesen konkluderer, at det, der afgør om mødet bliver positivt, er, at kvinden og sagsbehandleren føler en gensidig god kontakt og at de taler samme sprog (ibid: 86). En norsk undersøgelse peger i samme retning, men retter sit fokus på, at oplevelsen af hjælp i særlig grad afhænger af, hvorvidt kvinden kan italesætte, erkende og forstå sine behov (Jonassen & Eidheim, 2001). Danske Mik- Meyer (2004) har i en interviewundersøgelse, med fokus på mødet mellem klient og sagsbehandler, fremskrevet, at en klient, der ikke erkender sine problemer, forstås af sagsbehandlerne overordnet som vanskelig. Hvilke forståelser, der gør sig gældende i en pædagogfaglig diskurs, bliver endnu et refleksionspunkt i nærværende undersøgelse. Den professionelle pædagog Med udgangspunkt i undersøgelsen af forskellige professioners tilgang til vold har Maskell (2005) foretaget spørgeskemaundersøgelser på i alt 106 uddannelsesinstitutioner. Resultater for pædagogseminarierne viser, at størstedelen inddrager vold i undervisningen, men at dette ikke er ensbetydende med, at de studerende møder emnet. Emnet er ikke obligatorisk, og det afhænger af de studerendes interesse, om de vælger at skrive om vold eller selv opsøger relevant litteratur om emnet. En femtedel af seminarierne svarer, at undervisning i vold mod kvinder har ringe relevans (ibid.: 42). Ingen finder dog emnet irrelevant. Måske er resultater af Maskells undersøgelse indikator for, at der ikke er vished om, hvorvidt de færdiguddannede reelt støder på vold? Måske er der usikkerhed om, hvorvidt netop den bestemte pædagog kan gøre en forskel? Maskell opfordrer til en synliggørelse af emnets relevans og en bevidstgørelse af, at den praksis, de studerende møder som færdiguddannede, forudsætter nødvendig viden om emnet (ibid.). At agere professionel pædagog kan beskrives gennem børne- og ungdomspædagogernes landsforbunds (BUPL, 2002) bud på ansvar qua: tæt samarbejde med forældrene, dialog om barnets udvikling og trivsel, samt rådgivning og vejledning om forældreskab (BUPL, 2002: 3) BUPL fremhæver synet på forældre som ligeværdige samtale- og samarbejdspartnere som værende vægtige værdier (ibid.). BUPL har fremlagt forslag om et etisk grundlag for pædagogerne (BUPL, 2008), dette med ønsket om øget bevidsthed om de værdier, der ligger til grund for pædagogers praksis og følgerne af denne (ibid.) Det at gøre professionel pædagog ansvarligt og etisk bliver til 10

11 værdier i en faglig diskurs. Hvordan pædagogerne taler sig ind i faglighed, og hvad mødrene italesætter som professionelt, bliver endnu et tema i nærværende undersøgelse. Sandhederne om volden Når kvinder i vold og mænd, der udøver vold, diskuteres, træder en psykologiserende diskurs frem. Denne spejler common sense forståelser og udspringer af særligt den freudianske optik. Forståelserne italesættes primært i genkendelsen af voldsudøver og -offer som ressourcesvage mænd og kvinder (Reinicke, 2004). Denne stereotype opfattelse er imidlertid ikke sand (ibid.). Veluddannede mænd begår også vold mod veluddannede kvinder (DNV, 2005). Som nævnt tidligere er den eksisterende forskning overvejende produceret indenfor krisecentrenes rammer og indlejret i en feministisk diskurs, og jeg påpeger, at der mangler forskning med nye øjne for at reflektere det komplekse felt nuanceret. Der mangler diskussioner af volden, men også af ansvar og professionelles betydninger for konstitueringen af kvinder i vold. Specialets mål bliver derfor at tilbyde refleksioner over fremherskende forståelser af volden, pædagogens betydninger for mødre i vold, og mødrenes oplevelser af sig selv i denne kontekst. Specialet sætter qua kvalitative interviews fokus på veluddannede mødre, der har fået børn med en voldelig mand. Blikket rettes mod deres møde med pædagoger og de betydningskonstruktioner, der her gøres. Ligeledes vendes blikket mod pædagogiske lederes forståelser af mødre og vold. Specialets drivkraft er målet om at præsentere læser for divergerende opfattelser af vold, dette i en retorik, der byder op til diskussion og refleksion over diskursernes betydninger i forståelserne af at gøre mor i vold. Heraf lyder følgende Problemformulering: Hvilke betydninger får mødet med pædagoger for kvinder i vold særligt i deres forståelse af sig selv som mor? Læservejledning Kritik og diskussion bliver rammen for undersøgelsen. Læser må derfor forvente, at der stilles reflektoriske spørgsmål, som der ikke kan svares entydigt på. Refleksioner over fremherskende diskurser om vold og det at gøre mor skal medvirke til fremskrivelser af mere komplekse beretninger om vold, og hvordan en mor konstrueres og konstruerer sig selv i en sådan kontekst. I 11

12 fremskrivningerne søges at diskutere undervejs og spørge ind til informanternes opfattelser i en grad, som skal opfattes som udtryk for, at informanterne er taget alvorligt og søgt forstået. Specialet skal læses i et poststrukturalistisk og socialkonstruktionistisk lys og ses som et kontrasterende perspektiv på den naturvidenskabelige og humanvidenskabelige optik. Specialet ønsker ikke at medvirke til forståelsen af vold, som noget mellem manden og kvinden, men som noget, der gøres mod nogen. Når der anvendes retorik som; at gøre mor er det ikke udtryk for en essensgørende tankegang. Synet er, at mødre gøres forskelligt, og at oplevelser af at leve i vold også er forskellige. De kvalitative interviews er baseret på fire mødre og deres oplevelser af vold, og mødet med pædagoger og tre pædagogiske ledere og deres oplevelser og forståelser af mødre i vold. Vokabularer, retorik og begreber er inspireret af metateori og kan forstås i denne optik. Når der anvendes vokabularer, som kan henføre læser til mere gængse essentialistiske forståelser, er dette for ikke at forstyrre formidlingen mere end nødvendigt. Når alt gøres kulturelt, historisk og qua sproget er dette dog et in mente, der er relevant at have sig for øje. Læser introduceres nu kort til den metateoretiske forståelsesramme samt de overvejelser, der ligger til grund for forskningsspørgsmålene, som anvendes i analyse af empiri. Herefter følger en historisk fremskrivning af voldens betydninger for kvinderne i gennem de sidste århundreder. Dette i en forståelse af, at mødre i vold og diskurser herom er indlejret i historien. De divergerende diskurser introduceres efterfølgende, særligt den feministiske, den psykologiserede og den herskende diskurs om at gøre mor. Diskurserne er fremskrevet på baggrund af studier af forskning, faglitteratur, og analyserne af forståelserne af vold. Specialets endelige udformning kan derfor ikke ses som et kronologisk produkt, men afspejler en proces, hvor der er bevægelse fra teoriafsnit, til empiri, til afsnit om diskurser. Specialets forskellige dele kan derfor forstås som vævet ind i hinanden og som tilblevet og redigeret i en løbende proces. Introduktion til den metateoretiske forståelsesramme Grundlaget for specialet er inspireret af socialkonstruktionismen og poststrukturalismen. Et begreb som diskurs går igen, og er omdrejningspunkt for det analytiske fokus på italesættelser. Dette for at tilbyde nuancerede forståelser af vold i en samtidig kulturel, historisk og samfundsmæssig kontekst. Med inspiration fra Søndergaard (2006) vil jeg udfordre fremherskende forståelser af vold, ved at fremskrive mønstre og brydninger i udforskningen af problemstillingen. 12

13 Den aktuelle forskning er domineret af den feministiske optik. Jeg vil udfordre denne qua den poststrukturalistiske, ved at tilbyde nuancerede bud på nogle af de grundlæggende antagelser, som den feministiske forskning i Danmark har peget på. Poststrukturalismen overskrider synet på det maskuline som undertrykkende i konstruktionen af det kvindelige (Stormhøj, 2006). I denne optik bliver målet snarere opløsning end afdækning af en fælles kvindelig essens og identitet i en fokusering på forskelle mellem kvinder. Synet bliver herfor ikke, hvordan mænd og kvinder står i forhold til hinanden, men en udforskning af den kønnede volds betydninger i common sense forståelser af voldens kategorier, som offer og udøver (se blandt andre Stormhøj, 2006; Borchorst, 2002). Fokus på køn tilbliver i forståelse af køn som ikke naturligt og ikke med medfødte bestemte egenskaber (Søndergaard, 2006). Dette tilbyder, ifølge Viala (2006) og Haavind, (2000), refleksioner over køn, som et betydningssystem, som ikke gør alle køn lige, men som gør hver enkelt unik og samtidig genkendelig for sig selv og andre. I samme åndedrag pointerer Viala (2006), at dominerende forestillinger om køn kan medvirke til at organisere forskellig praksis på forskellig vis. - afhængig af tid og kontekst. (Se også det historiske afsnit om kvinder i vold) Mikro- og makroperspektiv Den samlede optik er inspireret af poststrukturalismen (jf. blandt andre Foucault, 1971,1977,1997, 1999, 2005, Stormhøj, 2006) samt socialkonstruktionismen (jf. blandt andre Gergen & Gergen, 1991, 2005, Søndergaard, 2006). Sammenholdt er teorierne kontrasterende i forhold til den positivistiske optik på følgende punkter: den anti - essentialistiske tankegang at der ikke findes et kerneselv, men flere selvér, og at disse selvér konstrueres qua interaktionisme og diskurs (Burr, 1995). Afviser tesen om én endegyldig sandhed og virkelighed. Poststrukturalismen kan forstås, som makroperspektiv, idet diskurser, mere abstrakt, influerer på forståelsen af menneskets konstruktion af verden. Socialkonstruktionismen tilbyder et mikroperspektiv, hvor konstruktionen af mennesket er mere aktørnært, og hvor verden forstås som at skabes og medskabes i de mellemmenneskelige italesættelser (Mik-Meyer & Villadsen, 2007). Socialkonstruktionismen -kort og godt En af grundantagelserne indenfor socialkonstruktionismen er, at selv, bevidsthed og den sociale verden fremlægges en tilgang, hvor fænomener, der træder synlige frem ses som, opretholdt især i sproget og gensidige relationer (Gergen, 1991, 2005). 13

14 Socialkonstruktionismen er kendt og diskuteret for udsagn om, at der ikke findes endegyldige sandheder, og at virkeligheden er en konstruktion. Ifølge Gergen (2005) er det ikke det samme som, at virkeligheden ikke findes, men at den blot ikke er den samme for alle. Det mennesket taler ud fra som virkelighed er altid farvet og konstrueret af den enkeltes kulturelle tradition (ibid.). Med andre ord. Virkeligheden konstrueres gennem historie, kultur og særligt sproget. Sprog kan forstås som handlinger, kropssprog og ord, men sproget giver kun mening i relationer (ibid.). Tanker og følelser én oplever alene, forudsætter da implicit tanken om andre: En abstrakt tilstedeværelse af en anden (Burr, 1995). Socialkonstruktionismen er interessant i forhold til specialets problemstilling, fordi teorien kan anvendes til at stille spørgsmål til de fremherskende måder at tænke i køn og vold. Mænds vold mod kvinder kan ses som konstrueret gennem bestemte handlinger, der defineres som netop vold, ligesom de egenskaber, der gør mand og kvinde kendetegnes ved bestemte handlinger (Gergen, 2005). Så modsat at bevise og årsagsforklare mænds vold mod kvinder, vil jeg i denne optik reflektere mænds vold mod kvinder som gjort og italesat. For at stille det på spidsen: Et diskursivt produkt, som opretholdes qua mændenes og kvindernes fremførelser. Poststrukturalismen kort og godt Magt er, som diskursbegrebet, noget af det poststrukturalismen bygger på. Jf. Foucault (1997, 1977) er magt ikke negativt, men en præmis. Magt er ikke noget, nogen har, for at andre skal underordne sig. Magt er produktiv (ibid.). I alle relationer, vil der være et magtaspekt, som kan være begrænsende, men også udviklende. Magt er, jf. Jensen (2005), som beskriver magt ud fra Foucaults værker, ikke bare en ting, men en ting mellem ting. Med andre ord, - magt er interaktionistisk og gøres i alle samspil mellem mennesker. Magt har indflydelse på det enkelte menneskes opførsel. Dermed kan opførsel ses som en magtfremførelse. Foucault (1977; 2005) bygger sine tanker op om, at menneskets erkendelse og konstruktion af verden går gennem diskurserne. Jeg påpeger her, at diskurser ikke kan forstås som blot hverdagssamtale, men må ses som magtfulde italesættelser, der bliver fremherskende i den enkeltes måde at forstå og italesætte sig selv og andre på. Jf. Mik-Meyer & Villadsen (2007: 24), som arbejder med diskursanalyse inspireret af Foucault, beskrives her tre grundelementer relateret til problemstillingen: Diskurs forstået som mængden af udsagn indenfor bestemte områder. Eksempelvis indenfor den kliniske diskurs, den feministiske diskurs eller den pædagogfaglige diskurs. 14

15 Udsagn, der kan medvirke til at etablere bestemte subjektpositioner som: Kvinder, der bliver slået, er masochister, og mænd, der slår, er verbalt underlegne. Diskursformation forstået som området, hvor det bliver synligt, hvem, hvor, hvordan og hvornår et givent udsagn kan fremsættes. Eksempelvis fremstår psykiatere med autoritet til at fremsætte gyldige udsagn, som på sin vis positionerer enkelte subjekter ud fra begreber, psykiatrien selv specificerer. Psykopater eller sociopater åbner da op for et helt begrebsapparat, ligesom det også anvendes som skældsord. Skældsordene trækker på mere overordnede diskurser, og kan forstås i anvendelse af Potter og Wetherell s (1987) begreb interpretative repertoire, der understreger opfattelsen af diskurser, som fleksible sproglige ressourcer i konkret social interaktion (som i daglig tale). Med forskellige Interpretative repertoirers kan mennesket forstå og konstruere forskellige versioner af virkeligheden. Med andre ord reflekterer jeg begrebet som givende mennesket mulighed for at forstå og anvende mere overordnede diskurser i sin egen forståelse og tolkning. Poststrukturalismen er interessant, fordi måden, at se problemer på, ikke udløser en traditionel søgning efter en løsning. Som Jensen (2005:19) skriver meget rammende; Han [Foucault] tager problemet som et svar og spørger efter et spørgsmål bag problemet, som problemet er et svar på: Hvad er svaret på spørgsmålet? Problemet. Mænds vold mod kvinder kan forstås som problemet, som igen er svaret. Så hvad konstruerer en kvinde og mor i vold? Og hvilke diskurser medvirker til konstruktionen af moren eller den voldelige mand? Fravalg Valg af teoretisk perspektiv er af afgørende betydning for den måde problemstillingen anskues. En anden problemstilling vil trække på anden teori, ligesom en anden teoretisk tilgang vil rette sit blik mod bestemte ting. Betydningstillæggelsen af relationer er hos socialkonstruktionisterne og poststrukturalisterne en anden, end hos de psykoanalytiskinspirerede teoretikere. Psykoanalysens optik er overvejende individualiserende, og her spiller de tidlige relationer en afgørende rolle for individets senere relationer. Betydningen af de nære tidlige relationer (Stern, 1985) bliver ikke vægtet i specialets optik, hvor virkeligheder og fremtider diskuteres som konstrueret gennem diskurser og talehandlinger. Mit tilvalg af perspektiv og problemstilling indebærer da en usynliggørelse af for eksempel tilknytningsteorien (Bowlby, 1988) og nære relationers betydning, som kan være udfordrende helt at se bort fra. Særligt når problemstillingen omhandler en mor - barn tematik. Specialets fokus er dog ikke tilknytningen mellem mor og barn eller voldens påvirkning af denne. Fokus er overordnet morens forståelse af sig selv som mor. Jeg har fravalgt forståelser af at 15

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør?

Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør? Speciale i Pædagogisk Psykologi - Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør? En pædagogisk psykologisk undersøgelse af subjektivitetstilblivelser

Læs mere

Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere

Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere Prostitutionsforståelser blandt danske og svenske politikere Et sammenlignende studie af parlamentsdebatter Vibeke Jensen Stinne Louise Hansen Speciale Københavns Universitet Sociologisk Institut Vejleder:

Læs mere

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør?

Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? Speciale på Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde Dokumenterer vi det, vi siger, vi gør? En diskursanalyse af sammenhængen mellem mål og metoder i de individuelle planer fra Dansk Kvalitetsmodel på det

Læs mere

Mulighedsfelter i ungdomssanktionen

Mulighedsfelter i ungdomssanktionen Mulighedsfelter i ungdomssanktionen - en magtanalyse af socialarbejderens handlerum i arbejdet med unge kriminelle Kandidatafhandling Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse Copenhagen Business School

Læs mere

Modernisering i logopædisk praksis

Modernisering i logopædisk praksis Modernisering i logopædisk praksis En undersøgelse af tre logopædiske faggruppers fremstillinger af deres praksis vedrørende børn med sproglige vanskeligheder set i relation til moderniseringen af den

Læs mere

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.

WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER. Work-Life Balance among Lawyers. Sofie Bolding Christensen. Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk. WORK-LIFE BALANCE HOS ADVOKATER Work-Life Balance among Lawyers Sofie Bolding Christensen Kandidatafhandling Cand. merc. (psyk.) Vejleder: Kristian Herdal Molbech Afleveringsdato: 27. januar 2015 Anslag:

Læs mere

EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN?

EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN? EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN? En kandidatafhandling om empatiens betydning for den gode ledelse Engelsk titel: Empathy: The Best Friend of a Leader? A Thesis about the influence of Empathy in good Leadership

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Offentlig Administration

Læs mere

Tør du at bryde tavsheden?

Tør du at bryde tavsheden? Tør du at bryde tavsheden? - Et projekt om unges liv i en familie med alkoholproblemer Psykologi K1 Forår 2015 Roskilde Universitet Antal tegn: 21.0357 (83,4 ns) Udarbejdet af Lisa Løebekken Kristina Klausen

Læs mere

En fortælling om sundhed

En fortælling om sundhed En fortælling om sundhed Roskilde Universitet Pædagogik og Uddannelsesstudier BA, Forår 2014 Vejleder: Christine Revsbech Gruppemedlemmer: Anna Johanne Duelund Hansen (6. semester) Lene Lyngsø (Bachelorprojekt)

Læs mere

En klods om benet? En analyse af HRD-funktionen som institutionaliseret praksisform

En klods om benet? En analyse af HRD-funktionen som institutionaliseret praksisform En analyse af HRD-funktionen som institutionaliseret praksisform Integreret speciale i Psykologi og Virksomhedsstudier v/louise Bender Jensen og Roar Løvind Andersen Vejledere: Vibeke Jartoft og Boel Jørgensen

Læs mere

Lederuddannelser i et kompleksitetsteoretisk perspektiv

Lederuddannelser i et kompleksitetsteoretisk perspektiv Kandidatafhandling - Cand.merc.(psyk) Lederuddannelser i et kompleksitetsteoretisk perspektiv Leadership development programs from a complexity theoretical perspective Ruth Gøjsen Andersen Edvard Terje

Læs mere

Mødet mellem A-kassen og den arbejdsledige

Mødet mellem A-kassen og den arbejdsledige Mødet mellem A-kassen og den arbejdsledige Skrevet af Else Lücking Henrik Antonsen Mie Riis Mikkelsen René Bastue-Bredal Sine Dybdahl Madsen Anne-Mette Thulstrup Andersen Roskilde Universitet 2013 Master

Læs mere

Coaching som læreproces. transformativ læring i en projektgruppe på RUC

Coaching som læreproces. transformativ læring i en projektgruppe på RUC Coaching som læreproces transformativ læring i en projektgruppe på RUC Ninni Azalie Jensen & Sandra Narud K1 Kommunikation Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Maj 2013 Resumé Som et led i vores deltagelse

Læs mere

Virksomhedernes sociale ansvar

Virksomhedernes sociale ansvar Virksomhedernes sociale ansvar Baggrunden for opkomsten af de sociale ansvarsdiskurser søges afklaret som historisk udviklede måder at italesætte forholdet mellem individ/samfund og menneske/arbejdsmarked

Læs mere

LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST?

LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST? Claus Dam Nielsen Dorte Rudi Andersen Susanne Thagaard Bjarnason LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST? En organisationspsykologisk undersøgelse af hvad der er på spil, når leg benyttes som teknologi CC

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

YDMYG NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKERS MØDE MED ARBEJDSLIVET

YDMYG NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKERS MØDE MED ARBEJDSLIVET . SÅDAN LIDT YDMYG NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKERS MØDE MED ARBEJDSLIVET Vejleder: Jørgen Rafn Udarbejdet af: Anne Toft Hansen Susanne Dahlmann Charlotte Nimand Hansen Roskilde Universitets Center Master i

Læs mere

Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent

Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent Det handler om at kunne de fine ord - konstruktionen af en forandringsagent Christina Andersen, Jan René Strojek & Niels Horn Speciale på Kommunikation, Roskilde Universitetscenter Foråret 2006 0 0 A.

Læs mere

Et Euforiserende Paradoks

Et Euforiserende Paradoks Et Euforiserende Paradoks An Intoxicating Paradox En genealogisk analyse af statens narkotikapolitiske diskurs og de dilemmaer den fører til. Copenhagen Business School, 2013 Institut for Ledelse, Politik

Læs mere

Veluddannede dansk-somaliske mænds inklusion i det danske samfund

Veluddannede dansk-somaliske mænds inklusion i det danske samfund Speciale - Maj 2008 Kultur- og Sprogmødestudier - Institut for Kultur og Identitet Roskilde Universitetscenter Veluddannede dansk-somaliske mænds inklusion i det danske samfund - set i et anerkendelsesperspektiv

Læs mere

Den daglige overlevelse

Den daglige overlevelse Den daglige overlevelse En kritisk psykologisk undersøgelse af unge hjemløses daglige livsførelse og i forlængelse heraf et sundhedsfremmende perspektiv på deres handlemuligheder Nina Milde Christiansen

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf Cand.merc.(kom.) 2014 Kandidatafhandling Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf English title: The Influence of Discursive Construction on the Organisation-Member Relationship

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 - introduktion

Indholdsfortegnelse. Del 1 - introduktion Indholdsfortegnelse Del 1 - introduktion 1. Indledning... 5 1.1 Specialets opbygning... 6 2. Teori... 8 2.1 Videnskabsteori... 8 2.1.1 Socialkonstruktivisme... 9 2.1.2 Fænomenologisk sociologi...10 2.2

Læs mere

En kritisk diskursanalyse

En kritisk diskursanalyse En kritisk diskursanalyse - som strategi til forandringskommunikation Speciale? Kommunikation? Roskilde Universitetscenter? November 2004 Udarbejdet af? Søren Bom? Mads Tamborg Hansen? Gitte Grønlund Rasmussen

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere