Erhvervsstyrelsen. Muligheder og barrierer for samfundsansvar. virksomheder. 21. marts Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsen. Muligheder og barrierer for samfundsansvar. virksomheder. 21. marts 2013. Rapport"

Transkript

1 Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og mellemstore virksomheder Erhvervsstyrelsen Rapport 21. marts 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

2 Indhold INDLEDNING 3 Undersøgelsens formål 3 Undersøgelsens Metode 3 Læsevejledning 4 HOVEDKONKLUSIONER 5 Anbefalinger 7 SMV ER OG SAMFUNDSANSVAR 10 Afsættet i værdier - ikke i forretningen 11 Business as usual? 15 BARRIERER OG BEHOV 18 Barrierer på specifikke områder 21 Hvilke Behov er der? 23 Årsager til ikke at arbejde med CSR 24 METODE 28 Telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt 349 SMV'er 28 8 kvalitative interview med SMV er 28 Ekspertinterview 29 Desk research 29 2 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

3 1. Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse om Muligheder og barrierer for CSR i små- og (SMV). Undersøgelsen er gennemført for Erhvervsstyrelsen (ERST) i perioden december 2012 til februar Ifølge opdraget fra ERST står danske SMV er over for særlige udfordringer i arbejdet med corporate social responsibility (CSR) eller samfundsansvar eksempelvis i forhold til menneskerettigheder, leverandørstyring, miljø og klima, fordi de ikke har samme ressourcer og systematik, f.eks. i relation til ledelsesstrukturer og -systemer, som større virksomheder. Samtidig viser en undersøgelse fra Rådet for Samfundsansvar, at mange SMV er ikke arbejder strategisk med samfundsansvar, der ellers kunne styrke virksomhedens vækst og konkurrenceevne. 1.1 UNDERSØGELSENS FORMÅL Formålet med undersøgelsen er at kortlægge muligheder/ barrierer for SMV ers strategiske arbejde med samfundsansvar, herunder at: Afdække hvilke behov danske SMV er har i forbindelse med deres arbejde med samfundsansvar inden for menneskerettigheder, klima og miljø, leverandørstyring, rapportering, anti-korruption, innovation og udarbejdelse af en CSR strategi.. Identificere muligheder/barrierer for danske SMV er i at arbejde med samfundsansvar på ovennævnte områder. Komme med anbefalinger til initiativer, der kan hjælpe SMV er med gribe mulighederne og imødekomme eventuelle barrierer. 1.2 UNDERSØGELSENS METODE Undersøgelsen baserer sig på en række dataindsamlingselementer kvantitative som kvalitative. De er alle vist i oversigtsfigur i figuren nedenfor og er kort kommenteret: 3 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

4 Telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt 349 SMV'er 8 kvalitative interview med SMV er 6 interview med eksperter Desk research Der er gennemført en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt 347 danske SMV'er med mellem 10 og 200 ansatte. For at styrke et internationalt perspektiv på CSR er kun medtaget virksomheder, som har samhandel eller på anden måde samarbejder med kunder, leverandører eller samarbejdspartnere i ulandet. Spørgeskemaet til undersøgelsen rummer, dels spørgsmål om indholdet i virksomhedernes CSR-indsats, dels spørgsmål om, hvorfor virksomhederne arbejder eller ikke arbejder med CSR, dels om hvilke barrierer virksomhederne støder på i relation til CSR. I forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen er gennemført otte kvalitative dybdeinterview med SMV er, som arbejder med CSR, og som derfor har erfaringer i relation til bl.a. barrierer. De otte virksomheder er udvalgt gennem spørgeskemaundersøgelsen. Interviewene har fokus på en nuancering og forklaring af de resultater om bl.a. barrierer, som blev identificeret i spørgeskemaundersøgelsen. Med henblik på at skabe overblik og nuancere resultaterne fra telefonundersøgelsen og de kvalitative interview med virksomheder, er gennemført 6 dybdeinterview med eksperter, som arbejder professionelt med CSR som forskere, rådgivere eller i organisationsregi. Fokus i interviewene er lagt på at tegne en generel status på CSR-indsatsen i danske SMV'er, herunder udviklingen i indsatsens dybde og bredde. Samt at identificere barrierer for virksomhedernes generelle CSR-indsats. Interviewene er desuden anvendt til at verificere resultater fra ovennævnte spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview med virksomheder. Der er desuden gennemført en overvejende Internetbaseret desk research med henblik på at validere og underbygge undersøgelsens resultater. Fokus i desk researchen har været at afdække generelle findings om danske SMV'ers CSR-indsats samt mere specifikt at identificere undersøgelser, som afdækker barrierer for CSR. Sidstnævnte element er ligeledes søgt afdækket via en engelsksproget desk research (i mindre skala). 1.3 LÆSEVEJLEDNING Rapporten indledes i kapitel 2 hvor der gives en opsummering af rapportens hovedkonklusioner. Kapitel 3 beskriver SMV er og deres motivation for samfundsansvar, herunder hvor udbredt arbejdet med samfundsansvar er i danske SMV er. Kapitel 4 afdækker virksomhedernes barrierer og behov i arbejdet med CSR. Metoden bag undersøgelsen beskrives i kapitel 5. 4 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

5 2. Hovedkonklusioner Arbejdet med samfundsansvar er udbredt i danske SMV er. Denne undersøgelse viser, at danske SMV er - generelt betragtet - kender til CSR og selv vurderer, at de arbejder med samfundsansvar. 79% af de adspurgte SMV er svarer, at de arbejder med samfundsansvar, fx i forhold til miljø, klima, leverandører eller sociale forhold. 21 % gør det ikke. Det ligger på niveau med tidligere undersøgelser. Dette er i sig selv bemærkelsesværdigt i lyset af de seneste års lavkonjunktur. I tider med lav økonomisk vækst kan man forvente, at færre virksomheder vælger at gå i gang med at arbejde med samfundsansvar. Samtidig vil virksomheder, der allerede arbejder med samfundsansvar måske være tilbøjelige til at nedprioritere deres arbejdet med samfundsansvar. Undersøgelsen viser altså, at økonomiske krisetider ikke nødvendigvis er lig med mindre fokus på samfundsansvar hos de mindre virksomheder. Undersøgelsen viser et meget tydeligt resultat i relation til SMV ernes bevæggrunde for at arbejde med samfundsansvar. For langt størstedelen af de små og er afsættet for CSR-indsatsen stadig forankret i virksomhedernes værdier og etik. Omvendt er det kun et begrænset antal virksomheder, hvor arbejdet med samfundsansvar primært er motiveret af forretningsmæssige eller strategiske årsager, herunder opfyldelsen af krav fra kunder (oftest større) om, at virksomheden skal leve op til sociale eller miljømæssige krav og standarder. Således svarer 72 % af SMV erne, at CSR-indsatsen er en moralsk forpligtelse, mens kun 23 % begrunder indsatsen med, at det kan betale sig økonomisk. Denne skelnen mellem en værdidrevet CSR-indsats og en strategisk eller forretningsmæssigt drevet CSR-indsats er væsentlig, fordi det værdibaserede udgangspunkt i sig selv udgør en barriere i forhold til at koble virksomhedens CSR-aktiviteter til kerneforretningen og strategisk prioritering af områder, som er til størst gavn både for virksomheden selv og for det omgivende samfund. Og fordi denne skelnen i vidt omfang har indflydelse på alle øvrige aspekter, som er i fokus i denne rapport. Undersøgelsen viser, at eksempelvis barriererne i vid udstrækning defineres af virksomhedernes motivation for CSR-indsatsen. Der er med andre ord forskel på barriererne afhængig af, om virksomhedens CSR-indsats er motiveret af værdier eller forretning (herunder krav fra kunder). Og tilsvarende i relation til systematik og metoder i arbejdet, hvor det eksempelvis ses, at der er forskelle i relation til åbenhed omkring CSR afhængig af om udspringet er værdibaseret eller strategisk. Ligeledes ses - logisk nok - en større systematik i relation til virksomheder med en CSR-indsats, som er drevet af kundekrav eller forretningsstrategi. 5 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

6 MOTIVATIONSFAKTORER Værdidrevet CSR: Moralsk eller etisk forpligtelse Forretningsdrevet CSR, f.eks. compliancekrav, bundlinje, omdømme eller lignende. Emner Det nære, ofte relateret til egne medarbejdere eller lokalområdet eller miljøområdet Forretningsdrevet CSR, fx qua compliancekrav, kan omhandle alle emner, også traditionelt mere internationale emner som antikorruption, menneskerettigheder, konfliktområder mv. Barrierer Manglende tid og ressourcer: Manglende managementressourcer og systemer, manglende implementeringskraft mv. Manglende systematik Bureaukrati: Svært at overskue regler, dokumentere indsats mv. Intet overblik over effekt - for virksomhed og samfund Jantelov - ønsker ikke at kommunikere CSR Manglende efterspørgsel fra kunder CSR opleves IKKE som en differentieringsmulighed - blot noget man gør Også her mangel på tid og ressourcer, men ikke helt så udpræget Business casen kan oftest ikke dokumenteres Kundekrav driver ikke CSR frem. Det får kun virksomhederne til at gøre det, de skal. SMV er har ikke tyngde og gennemslagskraft til at stille krav til værdikæden - hverken op eller ned. I fortolkningen af barriererne for CSR i SMV er er det dog væsentligt at være opmærksom på det faktum, at størstedelen af virksomhederne faktisk pointerer, at de ikke oplever barrierer. Mere end halvdelen af virksomhederne, 54%, svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de ikke oplever barrierer. Samtidig ses, at en tredjedel af de virksomheder, som ikke har en CSR-indsats, svarer, at de ikke mangler noget for at komme i gang eller simpelthen blot ikke ønsker en CSR-indsats. Undersøgelsen peger entydigt på, at den største barriere blandt små og, som har en CSR-indsats, er mangel på tid og ressourcer - først og fremmest på ledelsesniveau. Manglende tid og ressourcer slår igennem i på alle delområder af CSR og i hele processen : I opstartsfasen mangler virksomhederne information og ressourcer til at afdække, hvad der er relevant i arbejdet med CSR. Hvilke tiltag har den største effekt? Er man ikke i gang med CSRarbejdet, ved man ikke, hvor man finder sin information. I mødet med myndigheder og store virksomheder oplever SMV er, at CSR-arbejdet handler om procedurer og regelsæt, hvor dokumentationsarbejdet bliver et administrativt problem hos SMV er, fordi der ikke er andre end ledelsen til at varetage det. 6 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

7 SMV er har ikke implementeringskraften og ledelsessystemer, som kan rumme CSR-indsatsen på samme måde, som større virksomheder har, hvorfor fokus kun vanskeligt kan fastholdes eller helt risikerer at gå tabt. SMV er har vanskeligt ved at dokumentere effekter og gevinster af deres indsats - for dem selv og for samfundet. Hvad er gevinsten af deres CSR-indsats? Dermed bliver det tilsvarende vanskeligt at tilrettelægge indsatsen, så den får størst mulig effekt. Barrieren - mangel på tid og ressourcer - kan på den ene side forstærkes af indsatsens værdibaserede udgangspunkt. CSR opfattes ikke som et forretningsparameter, og i bedste fald er CSR en hygiejnefaktor, men i hvert fald ikke en markedsdifferentieringsmulighed. Dermed eksisterer der ikke noget incitament til at prioritere (ledelsens) tid og ressourcer til CSR-indsatsen. Omvendt peger flere af de interviewede eksperter på, at det værdibaserede udgangspunkt faktisk er fremmende for virksomhedernes indsats, fordi det, som er motiverende for dem, er, at de kan se, at de gør en forskel for de mennesker eller det lokalområde, som indsatsen hjælper. Dermed kan det værdibaserede udgangspunkt betragtes som en barriere for en mere forretningsorienteret tilgang til CSR, fordi det værdibaserede udgangspunkt ofte står i vejen for en mere strategisk og forretningsorienteret tilgang til arbejdet med samfundsansvar men ikke for indsatsen i sig selv. 2.1 ANBEFALINGER På basis af undersøgelsen kan der opstilles en række anbefalinger til, hvordan barriererne for SMV ernes CSR-indsats kan imødegås. Disse anbefalinger baserer sig hovedsagelig på de kvalitative interview med virksomheder og ditto med eksperter. Virksomhederne mangler viden, men der er ikke behov for mere generaliseret viden På den ene side mangler virksomhederne viden. På den anden side findes allerede myriader af vidensopsamlinger, cases, guidelines, rapporteringsredskaber og andre værtøjer i et omfang, som i sig selv kan udgøre et problem i relation til at øge forvirringen. De interviewede eksperter kommer da også samstemmende med den opfordring, at der ikke er behov for flere generelle guidelines, kompasser, værktøjer og guidelines. Og dette bekræftes i nogen grad af interviewene med de virksomheder, som er lidt længere i arbejdet med CSR, som fortæller, at de ikke har haft problemer med at lokalisere den viden, som de har skullet bruge. I relation til at imødekomme SMV ernes behov for mere viden kan der på baggrund af undersøgelsen opstilles følgende anbefalinger: 7 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

8 Virksomhederne har i opstartsfasen ofte behov for at nedbryde CSR i delområder, fordi det kan være svært for virksomhederne at afdække, hvad der er relevant for dem, hvis de skal give sig i kast med CSR eller samfundsansvar som overordnet begreb. CSR er et enormt omfattende og komplekst område, som virksomhederne ikke kan overskue og som i hvert fald samlet set ikke nødvendigvis er relevant for virksomhederne. Enkelte eksperter peger sågar på, at man fra politisk hold skaber en omvej for sig selv ved at kalde indsatsen for CSR eller for den sags skyld samfundsansvar. I forlængelse her af peges fra både virksomheder og eksperter på, at der er behov for, at virksomhederne gives hjælp til en indledningsvis afdækning af relevans - hvad gør virksomheden allerede? Hvilke områder af CSR er relevant for deres forretning? Hvor vil en indsats have størst effekt? Hvilke indsatser har både effekt i en social forstand og relevans som forretningsparameter? Inspirationsmateriale til virksomhederne bør være orienteret mod at gå i dybden frem for at illustrere en bred forretningsmæssig tilgang. Der findes allerede mange cases om virksomheder med en generel CSR-indsats, hvorfor der opfordres til at eventuelle fremtidige cases eller inspirationsmateriale fokuserer på virksomheder, som er kommet meget langt på delområder. Eller fokuserer i dybden på sektorspecifikke tiltag. Der opfordres samtidig til, at egentlige business cases bliver mere specifikke i relation til at kunne dokumentere den faktiske effekt og ikke bare konstatere, at det har været godt for bundlinjen. Hvad har rent faktisk været den præcise økonomiske effekt af en konkret indsats på et konkret delområde - for virksomheden og for samfundet? Det værdibaserede udgangspunkt skal anerkendes men forretningspotentialet skal realiseres På den ene side er danske SMV er i et internationalt perspektiv godt med. Qua den store indsats, som danske SMV er udviser i forbindelse med de lokale og oftest værdidrevede CSR-indsatser er vurderingen, at danske SMV er CSR-indsats hører til i førerfeltet internationalt. Det kan umiddelbart tilsige, at yderligere indsat ikke er nødvendig. På den anden side peger nærværende undersøgelse på et stort forbedringspotentiale, når det gælder danske SMV ers arbejde med CSR som en del af virksomhedernes strategi og forretningside. Det er det derfor relevant at antage, at der findes et uudnyttet potentiale i form af at gøre indsatsen mere strategisk og forretningsorienteret. Dermed opstår der et paradoks mellem det strategiske og det værdibaserede. Muligvis kan det største forretningspotentiale realiseres ved at gøre CSR mere strategisk, men det er ikke det, som motiverer til indsatsen. Det er tværtimod det værdibaserede og oftest meget lokale, hvor virksomhederne kan se, at deres indsats gør en forskel. Derfor er det værdibaserede udgangspunkt bedst i relation til at realisere den største reelle samfundsansvarsmæssige indsats fra virksomhederne. Anbefalingen (fra flere eksperter) er derfor, at det værdibaserede udgangspunkt for SMV erne accepteres, men at business casen illustreres på specifikt delområdeniveau med en præcis af- 8 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

9 dækning af effekter for virksomhederne - igen med vægt på en præcis økonomisk afdækning frem for generelle termer om, at det er godt for bundlinjen eller, at det betaler sig økonomisk. Det fremhæves i den sammenhæng, at man skal være varsom med kun at retfærdiggøre CSR ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, fordi den direkte sammenhæng mellem CSR-indsatsen og forretningen ikke nødvendigvis er eksisterende i den enkelte virksomhed. Samtidig opfordres også her til at hjælpe virksomhederne med vurdering af effekten af deres indsats. Virksomhederne gør en indsats ud fra et værdibaseret udgangspunkt, og det, som motiverer dem, er den forskel de kan gøre for medarbejdere, lokalområdet osv. Derfor er det relevant, at vurdering af effekten ikke kun illustrerer business casen for virksomheden men også for samfundet / lokalområdet. 9 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

10 3. SMV er og samfundsansvar Undersøgelsens resultater peger samstemmende på, at arbejdet med CSR er udbredt i danske SMV er - således tyder både spørgeskemaundersøgelsen, ekspertinterview og desk research på, at danske SMV er - generelt betragtet - kender til CSR og selv vurderer, at de har en CSR-indsats. Flere eksperter peger endda på, at SMV erne i virkeligheden oftest løfter den relativt største samfundsmæssige byrde, fordi de tager et relativt stort ansvar, som oftest er værdibaseret og meget lokalt forankret samfundsansvar, og fordi størstedelen af dem gør det. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er et urealiseret potentiale i såvel bredden - at få flere med på vognen - og i dybden - at få hver enkelt virksomhed til at tage mere samfundsansvar eller blive bedre til det. Indeværende undersøgelse viser, at 79% af de adspurgte SMV er svarer, at de arbejder med samfundsansvar, fx i forhold til miljø, klima, leverandører eller sociale forhold - se figur 3.1. Hele 79 % af danske SMV er arbejder med samfundsansvar i en eller anden form. 21 % gør det ikke. Det ligger på niveau med en undersøgelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blandt SMV er i Danmark i 2005, hvor 75 % af virksomhederne angiver, at de arbejder med samfundsansvar, mens 19 % ikke gør 1. Figur 3.1: Arbejder din virksomhed med samfundsansvar, fx i forhold til miljø, klima, leverandører eller sociale forhold? (N=349) 21 % 1 % Ja Nej Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at niveauet holdes fra Således peges i flere interview med virksomheder og eksperter på, at disses års lavkonjunktur ikke er befordrende for CSR-indsatsen, fordi aktiviteterne i virksomhe- 79 % Ved ikke/ Ønsker ikke at svare 1 People & Profit Phase 2: Mapping of CSR activities among small and medium-sized enterprises, TNS Gallup for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, oktober Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

11 derne ofte fokuseres mere på kernekompetencerne under lavkonjunkturer, hvorved CSR kan ryge lidt ned på prioriteringslisten. Undersøgelsen viser, at der er sammenhæng mellem virksomhedsstørrelse (antal ansatte), og hvorvidt man arbejder med CSR, idet relativt flere af de helt små virksomheder, svarer, at de ikke arbejder med CSR. Tabel 4.1. Arbejder din virksomhed med samfundsansvar, fx i forhold til miljø, klima, leverandører eller sociale forhold? Fordelt på antal ansatte. (N=349) ansatte ansatte ansatte ansatte Total Ja 69 % 77% 90 % 89 % 79 % Nej 29 % 22% 10 % 11 % 21 % Ved ikke/ Ønsker ikke at svare 2 % 1% 0 % 0 % 1 % Total 100 % 100% 100 % 100 % 100 % Som det fremgår, er CSR udbredt blandt langt størstedelen af SMV erne uanset størrelse. Der ses dog en tendens til, at jo større virksomhederne er, jo flere har en CSR-indsats (eller er bevidste om, at de har det). Således ses, at næsten tre fjerdedele, 69%, af de mindre virksomheder med ansatte, har en CSR-indsats, mens det samme gør sig gældende for næsten 9 ud af 10 (89%) af virksomhederne med ansatte. 3.1 AFSÆTTET I VÆRDIER - IKKE I FORRETNIN- GEN Undersøgelsen viser et meget tydeligt resultat i relation til SMV ernes bevæggrunde for at arbejde med samfundsansvar. Samtlige datakilder i undersøgelsen viser således, at afsættet for SMV ernes CSR-indsats stadig for langt størstedelen af virksomhederne bunder i virksomhedernes værdier og etik, mens det omvendt er et begrænset antal virksomheder, der har en CSR-indsats, som primært er motiveret af forretningsmæssige eller strategiske årsager. Til sidstnævnte regnes også virksomheder med en CSRindsats, som er motiveret af krav fra kunder om at leve op til sociale eller miljømæssige krav og standarder. 11 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

12 I et enkelt ekspertinterview peges også på, at nogle virksomheders CSR-indsats er udsprunget som en følgevirkning af kvalitetsarbejdet. Som eksempel kan nævnes fødevareområdet, hvor et område som dyrevelfærd i nogle tilfælde vil være noget, virksomhederne begynder at arbejde med som følge af en generel produktrelateret kvalitetsudvikling. Denne form for kvalitetsdrevet CSR er dog ikke en form, som kan understøttes af dataindsamlingen blandt virksomheder, henholdsvis spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interview. Skellet mellem en værdidrevet CSR-indsats og en strategisk eller forretningsmæssigt drevet CSRindsats er væsentlig, fordi den i vidt omfang har indflydelse på alle øvrige aspekter, som er i fokus i denne rapport. Således viser undersøgelsen, at eksempelvis barriererne i vidt omfang defineres af virksomhedernes motivation for CSR-indsatsen. Der er med andre ord stor forskel på barriererne afhængig af, om virksomhedens CSR-indsats er motiveret af værdier eller strategi (herunder compliancekrav). Og tilsvarende i relation til systematik og metoder i arbejdet, hvor det eksempelvis ses, at der er forskelle i relation til åbenhed omkring CSR afhængig af om udspringet er værdibaseret eller strategisk. Ligeledes ses - logisk nok - en større systematik i relation til virksomheder med en CSR-indsats, som er drevet af compliancekrav eller forretningsstrategi. At motivationen for CSR kan opdeles i henholdsvis værdidrevet og strategisk eller forretningsorienteret motivation, og at førstnævnte er mest udbredt blandt danske SMV er, bekræftes i vidt omfang af spørgeskemaundersøgelsen blandt danske SMV er. Figur 3.2. illustrerer motiverne for at arbejde med CSR blandt de 274 SMV er i undersøgelsen, som angiver at arbejde med samfundsansvar, CSR. Figur 1: Hvorfor arbejder I med samfundsansvar? Mulighed for flere svar. (N=274, kun virksomheder, som har CSRindsats) Det er en moralsk forpligtelse 72 % Vores kunder/investorer kræver det Det giver os bedre omdømme Det gør vores medarbejdere mere tilfredse Det tiltrækker kunder og samarbejdspartnere Det kan betale sig økonomisk 31 % 31 % 29 % 28 % 23 % Andet 13 % Ved ikke 2 % 12 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

13 Den altoverskyggende motivation for at arbejde med CSR er en følelse af moralsk forpligtelse. Det angiver 72 % af virksomhederne. De mere strategisk orienterede motiver kommer først i anden række. Således angiver omkring en tredjedel af virksomhederne (med en CSR-indsats), at de arbejder med CSR på grund af henholdsvis krav fra kunder/investorer, et bedre omdømme, medarbejdertilfredshed eller tiltrækning af kunder. Lidt færre, 23 %, angiver at arbejde med CSR, fordi det betaler sig økonomisk. Et nogenlunde tilsvarende resultat ses i den tidligere refererede undersøgelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blandt danske SMV er ( ansatte) fra 2005, hvor 69% af virksomhederne begrundede deres CSR-aktiviteter med etiske og moralske årsager, som således også dengang var den mest udbredte begrundelse. Tilsvarende begrundede 39% af virksomhederne i 2005 CSRaktiviteterne med krav fra kunder og/eller leverandører, mens 56 % angav forventningen om en positiv indvirkning på virksomhedens økonomiske resultat som en årsag til at have iværksat CSRaktiviteter. 2 De kvalitative interview med SMV er peger ligeledes på, at virksomhedernes motiver for at arbejde med CSR i høj grad er bundet op på en moralsk eller etiske årsager. Man driver sin virksomhed ansvarligt, fordi man i bund og grund er et anstændigt menneske, som naturligvis har en moralsk forpligtelse i forhold til samfundet. 2 People & Profit Phase 2: Mapping of CSR activities among small and medium-sized enterprises, TNS Gallup for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, oktober Det bemærkes, at der skal tages forbehold for sammenligningen af de to undersøgelser pga. af forskelle i metode og spørgeformulering. 13 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

14 CSR er ikke noget, vi bruger længere i vores markedsføring. Vi har gjort det i ti år. Det virkede ikke. Det er ikke noget, vi slår os op på længere. Vi har en tillidskvinde og gode medarbejderforhold, selvfølgelig. Siden 1946 har vi fulgt alle regler. Vi tager da samfundsansvar, kan man sige. (Direktør, plastvirksomhed, 30 ansatte) Oplevelsen er, at der ikke er mange (nye) kunder at vinde ved at arbejde med CSR. Alligevel har virksomhederne dog blik for, at der også er økonomiske gevinster, fx i form af kontinuitet og stabilitet i medarbejderstaben, tilfredse medarbejdere, et godt ry og image i lokalområdet, men det er ikke økonomiske incitamenter, som er målbare eller så tydelige, at de bliver deciderede incitamenter. Dog ses en undtagelse på miljøområdet, hvor især energieffektivisering ofte har et ganske håndgribeligt økonomisk incitament i form af omkostningsreduktioner. Der er således ikke nødvendigvis et modsætningsforhold mellem det moralske aspekt og forretningsaspektet for virksomhederne, selvom virksomhederne primært arbejder med samfundsansvar ud fra en moralsk forpligtelse. De kvalitative interview med virksomheder viser endvidere, at en del virksomheder har en modvilje mod at profilere sig på samfundsansvar. Det opfattes som krukkeri at udstille sin virksomhed som særlig ansvarlig. Det regnes for en selvfølge, at man generelt opfylder krav og certificeringer på virksomhedens forretningsområde. Efterlever man ikke samfundets regler, så falder hammeren, som en virksomhedsleder formulerer det. Desuden kan man sjældent adskille sig i forhold til konkurrenterne på baggrund af samfundsansvar. Kunderne efterspørger pris, dernæst kvalitet, ikke CSR. I nogle tilfælde er fx energivenlige løsninger også økonomiske løsninger, men det skal kunden kunne se på bundlinjen. Jeg vil ikke sige, at vi arbejder med en fast CSR-promovering eller profil, som vi kommunikerer rundt. Det handler om, at der ikke er en fremtid, hvis du ikke agerer ansvarligt. Vi tager samfundsansvar. Det efterspørger man meget. Det skal ikke være ren mediehype, det kan folk gennemskue. Det er fordi, vi ser verdenen på den måde som udgangspunkt. Vi har selv et ansvar for, at alle kommer i arbejde. Det starter her. (Direktør, rådgiv.ingeniørvirks., 200 ansatte) Jeg har aldrig brugt det fine ord, CSR, men det handler om en grundholdning til, hvordan man skal opføre sig i verden. Det er ikke fordi vi har en voldsom CSR-strategi. Det har vi ikke [..] Jeg vifter ikke med flaget. Jeg hader folk som vifter med flaget. Det er rent praleri. Miljø? Kald det miljø, andre kalder det sund fornuft. Vi sælger ventilation. 20 % af strømmen i EU bliver brugt på ventilation. Vi er Mercedes inden for ventilation. Der er enorme energibesparelser, hvis man laver det ordentlig. (Direktør, ventilationsvirksomhed, 10 ansatte) 14 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

15 CSR-tiltag har således mere at gøre med værdier hos virksomhedens ledelse. Virksomhedens omdømme er sjældent på spil, når man fx støtter medarbejdernes sportshold eller hjælper udsatte personer fra lokalområdet til beskæftigelse. Tidligere kvalitativ forskning på området, udført af CBS og Arbejdstilsynet 3, viser, at CSR i SMV er ofte startes af en ildsjæl, der tager ansvaret ud fra eget initiativ eller fordi der opstår et behov, fx ved sygdom hos en anden medarbejder, som kræver særlige foranstaltninger. De adskiller sig således fra større virksomheder, hvis CSR ofte er et udtryk for forretningens risikostyring. 3.2 BUSINESS AS USUAL? Vi er jo et lille hus, så vi passer godt på vores medarbejdere. Især ved at have rigtig godt styr på vores arbejdsmiljø, som jo ellers godt kan være farligt i et autoværksted. Vi sikrer os, at vi overholder al lovgivning og sørger for uddannelse af vores medarbejdere. Vi har også tegnet sundhedsforsikring for alle vores medarbejdere. Vi er jo et lille hus, så det er nødvendigt, at vi har stabil og sund arbejdskraft. Derfor skal vi også hjælpe medarbejderne til at kunne få behandling, hvis de bliver syge. Sådan gør vi her. (Direktør, autoforhandler, 13 ansatte) Udbredelsen af CSR - forstået som andelen af SMV er, som har en CSR-indsats - synes at være relativt konstant. Således ses, at indeværende spørgeskemaundersøgelse i relation til udbredelsen af CSR viser stort set samme resultat som Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelse fra I indeværende undersøgelse svarer 79% af virksomhederne, at de har en CSR-indsats mod 75% i Tilsvarende ses, at det også i 2005 var moralske og etiske årsager, der var motivationen bag SMV ernes CSR-indsats, mens økonomiske elle strategiske årsager også dengang var sekundære. Det harmonerer godt med vurderingen fra ekspertinterviewene, som samstemmende går på, at danske virksomheders CSR-indsatser IKKE er blevet mere strategiske eller forretningsorienterede inden for de seneste fem år. Direkte adspurgt om udviklingen i SMV ernes CSR-indsats inden for de seneste fem år peges på følgende hovedkonklusioner: Flere eksperter peger på, at det efterhånden er de fleste virksomheder, som kende til begrebet CSR, men kendskabet begrænser sig til netop kendskab og så til erkendelsen af, at det er vigtigt. 3 Boesby, Dorte, Anne K Roepstorff og Line Granerud 2008: CSR og arbejdsmiljø i små virksomheder. CBS, Arbejdsmiljøforskningsfonden og Arbejdstilsynet. 15 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

16 Det er - som spørgeskemaundersøgelsen og den tilsvarende undersøgelse fra 2005 viser - stadig langt den overvejende del af danske SMV er, som arbejder med CSR udelukkende ud fra et værdiorienteret perspektiv. Faktisk fremhæves, at det er et forsvindende mindretal af SMV erne, som forstår CSR-begrebet og særligt de strategiske og forretningsmæssige perspektiver i begrebet. Det manglende strategiske fokus i CSR-indsatsen har samtidig en lang række konsekvenser for, hvordan der arbejdes med CSR, idet det oftest sker usystematisk i relation til beslutningsprocesser, dokumentation og rapportering af indsats og effekter, metoder osv. Enkelte - men ikke alle - eksperter peger på, at compliancekrav er blevet relativt mere udbredt, fordi kravene efterhånden når helt ud i de store virksomheders værdikæder (og ikke kun til første eller andet leverandørled), men at de omvendt ikke er noget, som har drevet danske SMV ers CSR-indsats i en mere strategisk eller forretningsorienteret retning. Samtidig pointeres, at compliancekrav ikke nødvendigvis er en stor driver for at udbygge indsatsen i den enkelte virksomhed, fordi compliancekrav ikke som sådan er motiverende for virksomhederne. Virksomhederne gør med andre ord kun det, som de bliver bedt om. Samtidig ses, at krav fra kunder ofte ikke går videre end det virksomhederne gør i forvejen (af egen fri vilje eller qua dansk lovgivning eller overenskomstkrav), hvorfor det bliver mere et spørgsmål om at dokumentere end at tage et (nyt eller anderledes) samfundsansvar. Om end det kan være gavnligt for en virksomhed at dokumentere sit samfundsansvar, tyder undersøgelsen på, at kundekravene ikke i sig selv bliver drivende for at udvide arbejdet med samfundsansvar. Det fortsatte værdibaserede udgangspunkt har samtidig den konsekvens, at der - ifølge de eksperter, som har et bud på det - ikke er sket nogen systematisk udvikling i, hvilke CSR-områder SMV erne beskæftiger sig med. Der ses fluktuationer i, hvad der er de hotte emner, men disse affødes af konkrete begivenheder og ebber som regel ud igen. Som eksempler kan nævnes UK Bribery ACT, som øgede fokus på antikorruption, OECD s retningslinjer for multinationale selskaber og etableringen af ''Mæglings - og Klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd). Dette har været med til at øge fokus på menneskerettigheder og tilsvarende konkrete begivenheder på mere branchespecifikke områder eller i bestemte regioner osv. Qua det overvejende værdiorienterede afsæt vurderes emnerne for danske virksomheder fortsat at være de nære ting, som relaterer sig til indsatsen overfor egne medarbejdere, lokalområdet - og miljøområdet. 4 4 Det bemærkes, at spørgeskemaundersøgelsen ikke præcist kan afdække, hvilke emner, eksempelvis leverandørstyring, menneskerettigheder, det rummelige arbejdsmarked osv. der aktuelt er fremherskende i danske SMV er, idet det ikke har været en del af spørgeskemaundersøgelsen til virksomhederne. 16 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

17 Dette bekræftes således også i de kvalitative interview i indeværende undersøgelse, selvom den kun omfatter virksomheder, som har samhandel med udlandet (import eller eksport). 17 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

18 4. Barrierer og behov I dette afsnit afdækkes virksomhedernes barrierer og behov i arbejdet med CSR. Figur 4.1. herunder viser, hvilke barrierer virksomhederne oplever. Figur 4.1. rummer kun resultater for de virksomheder, som har en CSR-indsats. Figur 2.1: Hvilke barrierer oplever jeres virksomhed i arbejdet med samfundsansvar? (Mulighed for flere svar) 54% Ingen barrierer 46% Mangel på tid og ressourcer til området Bureaukrati, dokumentation, kontrol Samfundsansvar er abstrakt og svært at omsætte til praksis Det kan ikke betale sig for os at arbejde med samfundsansvar Det er ikke noget vores kunder eller leverandører kræver Vi mangler viden og inspiration til at komme videre Det er ikke prioriteret som en del af vores strategi Manglende engagement blandt medarbejderne 4% 3% 22% 15% 14% 13% 11% 37% En eller flere barrierer Manglende enighed i ledelsen 3% n=274 Andet 22% n=127 Måske lidt bemærkelsesværdigt, svarer mere end halvdelen (54 %) af de virksomheder, som har en CSR-indsats, at de ikke oplever barrierer i relation til deres arbejde med CSR. Blandt de virksomheder, der oplever barrierer i forbindelse med deres CSR-indsats, nævner 37 % tids- og ressourcemangel som barriere, mens 22 % mener, at bureaukrati, dokumentation og kontrol udgør en barriere i deres arbejde med samfundsansvar. CSR krav kan være svære at gennemskue, leverandørstyring er en udfordring og der mangler information om lovkrav mm. I forlængelse af dette anser 15 % af de virksomheder, der oplever barrierer, at samfundsansvar er abstrakt og kan være svært at omsætte til praksis. Som én anfører i de åbne besvarelser: "Vi ønsker at arbejde koncentreret om emner, der har noget med vores egen virksomhed at gøre. Men tit bliver det forventet, at vi kan fremlægge vores arbejde set fra hele samfundsansvars-paletten". 18 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

19 Konklusionerne fra spørgeskemaundersøgelsen understøttes af de kvalitative interview med virksomheder, hvor størstedelen af de 8 interviewede virksomheder beretter, at de ikke oplever nogen barrierer i arbejdet med CSR. Hovedparten af de adspurgte har ikke problemer med at finde frem til relevant og nyttig information om CSR, ligesom de selv har en oplevelse af, at de arbejder med CSR på en strategisk måde og formår fint at implementere det i virksomheden Mangel på tid og ressourcer Undersøgelsen peger entydigt på, at den største barriere blandt små og, som har en CSRindsats, er mangel på tid og ressourcer - først og fremmest på ledelsesniveau. Især de helt små virksomheder peger på knaphed af tid og ressourcer i forhold til arbejdet med CSR, fordi det i de små virksomheder typisk hviler på ledelsen at drive arbejdet og værdierne frem ad, at sikre implementeringen af tiltag og eventuelt sikre dokumentationen. Dermed hviler det meste af det konkrete arbejde med CSR på ledelsen, mens udlevelsen af værdierne bag naturligvis skal sikres af alle medarbejdere. [..] det faglige niveau på de basale færdigheder om at formulere sig og forstå ordenes betydning, formuleringer, nedskrivning osv. Her mangler færdigheder hos de ansatte. Det er learning-by-doing. Vi har holdt større seminarer, hvor vi vil øge overblikket. Vi har 31 medarbejdere, hvoraf de 20 er håndværkere, med to maskinmestre på toppen med længst skolegang. De har gennemført skolen, men har ikke samme kultur som akademiske medarbejdere. Det er en kæmpe udfordring. De har ikke lyst til at opleve skuffelser på området.. (Direktør, forsyningsvirksomhed, 31 ansatte) I den forbindelse udgør det faglige niveau et problem, fordi der - både i og uden for ledelsen - mangler akademiske ressourcer og faglighed. Det er en barriere med de basale færdigheder om at formulere sig og forstå ordenes betydning, samarbejde, formulering, nedskrivning - færdigheder, som mangler, og dermed udgør begrænsninger hos de ansatte. Manglende tid og ressourcer slår igennem i på alle delområder af CSR og i hele processen : SMV er mangler information om ressourceallokering i opstartsfasen i arbejdet med CSR. Hvilke CSR-aktiviteter er relevante? Hvilke har den største effekt? Hvor skaffes der ressourcer til arbejdet? SMV er, som ikke arbejder med CSR, nævner desuden, at arbejdet med CSR er abstrakt og svært at omsætte til handling. Her er der et underskud af viden. Er man ikke i gang med CSR-arbejdet, ved man ikke, hvor man finder sin information. I mødet med myndigheder og store virksomheder oplever SMV er, at CSR-arbejdet handler om procedurer og regelsæt, hvor dokumentationsarbejdet bliver et administrativt problem hos SMV er. 19 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

20 SMV er har vanskeligt ved at dokumentere effekter og gevinster - for dem selv og for samfundet. Hvad er gevinsten af deres CSR-indsats? Dermed bliver det tilsvarende vanskeligt at tilrettelægge indsatsen, så den får størst mulig effekt - for virksomheden og (lokal)samfundet Bureaukrati og dokumentation Som nævnt oven for, peger en del SMV er på bureaukrati som en barriere. Bureaukrati skal i denne sammenhæng ikke blot opfattes som offentligt bureaukrati i form af regler og administrative byrder, men kan også stamme fra eksempelvis compliancekrav mv.. Snarere skal bureaukrati i denne sammenhæng opfattes i bredere forstand, som eksempelvis bureaukrati i forbindelse med komplicerede regelsæt, i forbindelse med dokumentation, certificering og rapportering samt kontrol oppe fra i værdikæden og videre ud i værdikæden. SMV er opfatter, som allerede anført, også bureaukratiet fra det offentliges side i forbindelse med CSR-arbejde som en barriere. Kravene om dokumentation opfattes som både tids- og ressourcekrævende for især mindre virksomheder. Det har betydning, når man fx samarbejder med større virksomheder eller offentlige instanser, hvor dokumentationskravet er højt. Barriererne er mest alt det administrative. Der kommer hele tiden nye regler, nye forbrugsstoffer, som bliver ulovlige, krav til udledninger mv. Ellers er miljøcertificeringen og vores arbejde med miljø ikke det store problem i hverdagen, så på den vis oplever vi ikke nogen barrierer. Miljøarbejdet er så indgroet i vores rutiner, at det ikke besværliggør noget. (Direktør, plastvirksomhed, 30 ansatte) Mere konkret fremgår det eksempelvis fra de kvalitative interview, at SMV erne klager over, at de bruger enorme ressourcer på eksempelvis miljøcertificeringer og på at dokumentere, at de lever op til arbejdsmiljøkrav, fx i produktionsvirksomheder. Omvendt peges mere positivt på, at importen fra europæiske underleverandører forløber helt uden problemer. Mærkningsordninger gør det nemt at finde ud af, om produkterne lever op til gældende krav og regler Kun begrænsede krav fra kunderne 13 % af virksomhederne (som har en CSR-indsats) nævner fraværet af krav fra kunder som en barriere for CSR. Fra kundernes side er der sjældent krav om specifikke miljø- eller CSRindsatser - og for så vidt heller ikke krav til dokumentation af samme, fx eller miljøcertificeringer eller andre dokumentationsformer. Dette bekræftes i vidt omfang af de kvalitative interview med virksomheder, hvor det nævnes, at kunderne stort set udelukkende efterspørger pris og kvalitet - ikke samfundsansvar eller miljørigtighed. Og det gælder for både forbrugere og business-to-business-kunder. CSR fylder ikke ret meget, for ikke at sige ingenting i vores markedsføring. Jeg tror, det kommer til at forblive sådan fremover. Det er heller ikke noget, vi ser hos konkurrenterne. Vi tjekker, om vores leverandører har mærkerne i orden og overholder EU-direktiver og sådan noget. Ellers er vores produkter jo usælgelige. Men det giver ikke kunder på markedet at bruge tid på det. Det er spild af tid. Vi overholder alle regler og love, og sådan er det. (Direktør, kommunikationsudstyrsvirksomhed, 20 ansatte) 20 Rapport: Muligheder og barrierer for samfundsansvar i små og

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

OVERSKUD MED OMTANKE

OVERSKUD MED OMTANKE EVALUERING AF PROJEKT OVERSKUD MED OMTANKE December 2007 - et projekt om samfundsansvar i små og mellemstore danske virksomheder BAGGRUND Globaliseringen har i stigende grad lagt pres på mindre virksomheder

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

CSR som katalysator for arbejdsmiljøforbedringer i mindre virksomheder.

CSR som katalysator for arbejdsmiljøforbedringer i mindre virksomheder. CSR som katalysator for arbejdsmiljøforbedringer i mindre virksomheder. WIRE projektet 2008-2012 Working environment In Responsible Enterprises AM2011 - Workshop 112 NFA & CBS Centre for CSR Program 11.00

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system

Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Rheinzink Danmark A/S: Tættere på et take-back-system Ved at deltage i Rethink Business er Rheinzink Danmark A/S blevet overbevist om, at der er god forretning i at tage brugt zink tilbage. Næste skridt

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010

Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Kommunikation af samfundsansvar: Kvalitativt studie af virksomheders erfaringer med årsregnskabslovens 99 a for regnskabsåret 2010 Peter Neergaard Janni Thusgaard Pedersen August 2011 Udarbejdet af: Center

Læs mere

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb

PRÆSENTATION AF E4. Et CSR trænings- og procesforløb PRÆSENTATION AF E4 Et CSR trænings- og procesforløb Vores formålsparagraf (siden 1994) Medlemsbaseret non-profit erhvervsnetværk med særligt fokus på SMV er Green Networks formål er at skabe fortsat udvikling

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

CSR en platform for innovation

CSR en platform for innovation CSR en platform for innovation CSR Greenland Præsentation d. 2. marts 2011 Agenda CSR Greenland Hvad er CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Corporate social Innovation (CSI) CSI eksempler CSI i Grønland Anne

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE KENDSKAB, ANVENDELSE & HOLDNING EFFEKTER OG POTENTIALE BARRIERER ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER APPENDIKS

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Notat Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indhold og opsummering... 2 Baggrund... 3 Om undersøgelsen... 3 Begrundelse for ansættelse... 3 Erfaringer

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Morten Pedersen Energisparerådet 16. April 2015 Trin 1: Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug (Viegand & Maagøe januar 2015) Trin 2: Kortlægning af energisparepotentialer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar

Forretningsdrevet samfundsansvar Forretningsdrevet samfundsansvar - Eller hvordan en virksomhed får overblik over deres aktiviteter indenfor samfundsansvar og vurderer behovet for en regelmæssig gennemgang af aktiviteter og behov Fuldmægtig

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere