Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver. Synopsis: Projekttype: Kandidatspeciale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver. Synopsis: Projekttype: Kandidatspeciale"

Transkript

1 SAMMENSÆTNING AF EFFEKTIVE PROJEKTTEAMS - UDVÆLGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE VED TILDELING AF OPGAVE ER LISE RASMUSSEN KANDIDATSPECIALE I BYGGELEDELSE INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION AALBORG UNIVERSITET, MAJ 2011

2

3 Aalborg Universitet Institut for Mekanik og Produktion Byggeledelse 4. semester Fibigerstræde 16 Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver Projekttype: Kandidatspeciale Projektperiode: Forår 2011 Udarbejdet af: Lise Rasmussen Vejleder: Lene Faber Ussing Oplagstal: 3 stk. hardcopy og digitalt tilgængelig Sidetal: 206 sider Bilagsantal og -art: 3 stk. Bilags-CD Afsluttet d. 31. maj 2011 Synopsis: Specialet indledes med en analyse af den danske byggebranches udviklingssituation og de udviklingstiltag, der er gennemført for bl.a. at forbedre effektiviteten og produktiviteten i byggebranchen. Der udvælges et problemområde, hvis problemstillinger undersøges gennem analyse af to casestudier samt udbytte af en workshop. Analysen beskriver både negative og positive faktorer, der har indflydelse på byggeprocessens effektivitet. På baggrund af analysen opstilles problemformuleringen: Hvordan kan et større fokus på sammensætning af projektteams bidrage til en effektivisering af byggebranchen, og hvordan kan bygherren udnytte og stille krav til dette ved valg af samarbejdspartnere i projektsammenhænge? Der udføres en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte aktører fra byggebranchen, der alle tilkendegiver en stor interesse for det valgte problemområde. På baggrund af dette, og resultaterne fra analysen, udarbejdes et løsningsforslag i form af en vejledning. Vejledningen har til formål at inspirere og vejlede de danske bygherrer til at anvende anderledes samarbejdsformer, med fokus på sammensætning af effektive projektteams, når der udvælges samarbejdspartnere i forbindelse med tildeling af opgaver. Lise Rasmussen

4

5 Forord Denne rapport er udarbejdet som et kandidatspeciale på 4. semester, ved Institut for Mekanik og Produktion på Aalborg Universitet. Projektet er udført i perioden fra den 2. februar til den 31. maj 2011, i forbindelse med det afsluttende forløb på Civilingeniøruddannelsen inden for Bygge og Anlægssektoren med speciale i Byggeledelse. Inspiration til rapportens tema stammer delvis fra egne erfaringer og observationer fra mit praktikophold i efteråret Under praktikopholdet opstod en undren over, hvor lidt fokus der er på sammensætningen af projektteams i virksomheder. Emnet er udvalgt med det formål og et ønske om, at kunne opstille løsninger eller forslag til, hvorledes byggebranchens lave effektivitet og produktivitet kan forbedres, ved at sætte fokus på sammensætning af projektteams. Rapporten er inddelt i tre dele. Metode - Indledningsvis beskrives de metoder og teorier, der lægger til grund for udarbejdelsen af specialet og den overordnede rapportstruktur beskrives. Analyse - Analysedelen af specialet indledes med en problemanalyse, hvor problemområdet udvælges. Der gennemføres empiriske studier, hvormed det eftervises at problemområdet er aktuelt og relevant at arbejde med. Resultatet af problemanalysen og de empiriske studier udmønter sig i problemformuleringen. Løsning - Der foretages en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt byggeriets parter, for at beskrive deres holdninger til det valgte problemområde. Der udarbejdes et løsningsforslag i form af en vejledning, adresseret til de danske bygherrer. Vejledningen har til formål at inspirere bygherrer til at anvende anderledes samarbejdsformer og sætte fokus på sammensætningen af effektive projektteams, ved udvælgelse og tildeling af bygge- og anlægsopgaver. Kilder, til dokumentation af rapportens indhold, er angivet efter Harvard referencestilen, og er i rapporten foretaget som eksempelvis [Mikkelsen og Riis, 2007]. Bagerst i rapporten findes litteraturlisten, hvor yderligere relevant information om kilder står angivet. Der henvises i rapporten til appendiks bagerst i rapporten og dokumenter på den vedlagte Bilags-CD. Henvisningerne til disse er f.eks. [Appendiks B] eller [Bilags-CD, Filnavn.pdf]. Såfremt kildehenvisningen er placeret før et punktum, henvises til den pågældende sætning. Er den derimod placeret efter et punktum, henvises til det ovenstående delafsnit. Figurer og tabeller, som ikke er et produkt af eget arbejde, vil ligeledes angives med kildehenvisninger. I rapporten refereres der til byggebranchen og byggeriets parter, hvor der i alle tilfælde menes bygge- og anlægsbranchen og personer tilknyttet hertil. Forkortelserne er foretaget for at lette læsningen. Der rettes tak til alle respondenter, som har medvirket til besvarelsen af spørgeskemaundersøgelsen, samt Mariagerfjord Spildevand a/s, Orbicon og Vejdirektoratet der har indvilliget i at stille op til interviews. Sluttelig rettes en stor tak til specialevejleder Lene Faber Ussing for et godt og inspirerende samarbejde. iii

6

7 Abstract The Danish construction industry has for years been criticized for poor productivity and efficiency improvements compared to other European countries. Although many initiatives have been introduced to improve the situation, sufficient results have not been achieved. To ensure that the work and issues addressed in this thesis, are relevant to the construction industry, the problem is initially analysed to identify the most suitable problem statement. An analysis performed by Byggeriets Evaluerings Center concluded that there is a very large spread in efficiency, although tasks measured and compared are almost identical. It is therefore assumed that it is the individual participants or the team attached to the assignment or project, who mainly influence the outcome. Based on these observations the focus of the thesis becomes the participants of different project teams. The project teams are ultimately responsible for delivering the end-result and greatly influence the process with respect to the timelines, financial viability and quality of those end-results. The primary object of investigation is The Danish Construction Clients as the execution of construction projects is their core business. They thereby determine the way in which the projects are managed and controlled. Using the Logical Framework Approach the problem analysis identifies the clients failure to implement different methods of collaboration as the primary issue. An empirical analysis performed on case studies has determined elements and factors, which negatively or positively impact on the application of different methods of collaboration. In both cases analysed, the client has taken the initiative to focus on project partner selection as the foundation of a collaborative relationship based on trust and respect. Similar topics were discussed at a workshop held by Værdiskabende Byggeproces. These discussions indicate that the selected theme is highly relevant for construction industry partners. The analysis and the empirical studies is a basis for the chosen problem statement: How can a greater focus on the structuring of project teams contribute to an increased efficiency of the construction industry, and how can this be exploited and required by the clients when they choose project partners? A qualitative survey has been conducted among selected participant from the Danish construction industry. The survey showed that the participants are open and interested in the selected area of investigation and believes it is useful to have building clients implement more collaborative approaches in projects. The building industry identifies many positive aspects of focusing on the composition of teams, including the opportunity to improve overall profits. With the industry s expression of interest for the subject, a guide for the clients has been developed. The guide consists of organisational and management theory as well as practical experiences and observations. The purpose of the guide is to inspire Building Clients to use different methods of collaboration, with greater focus on the structuring of effective project teams, through the selection and tendering of assignments. v

8

9 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Metode Rapportstruktur Videnskabsteori Informationssøgning Metode og kildekritik I Analyse 7 Kapitel 2 Problemanalyse Beskrivelse af byggebranchen Udviklingstiltag Barrierer - hvad går galt? Kapitel 3 Casestudie af to projekter Udbygning af Holbækmotorvejen Beskrivelse af projektet Projektforløbet for entreprisen E Spørgsmål og problemstillinger omkring projektet Mariagerfjord Spildevand a/s - Nyt Centralrenseanlæg Beskrivelse af projektet Beskrivelse af udbudsforløbet for Nyt Centralrenseanlæg Opfølgning på casen og nye problemstillinger Diskussion af casene Kapitel 4 Workshop Projektoptimeringsforløb Samarbejde mellem projekterende og udførende Problemstillingerne i kontekst Kapitel 5 Målanalyse Måltræ Problemafgrænsning vii

10 Lise Rasmussen - Forår 2011 Indholdsfortegnelse II Løsning 49 Kapitel 6 Branchens holdning - Spørgeskemaundersøgelse Rekruttering og ansættelse Sammensætning af projektteams Udvælgelses- og tildelingskriterier Samarbejde Diskussion af spørgeskemaundersøgelse Kapitel 7 Løsning - organisering i praksis 63 Kapitel 8 Vejledningen Indledning Kapitel 9 Bygherrens afklaring Offentlige og private bygherrer Valg af udbudsform Udvælgelses- og tildelingskriterier Kapitel 10 Krav til teamet Hvad er effektivitet Definition af et effektivt projektteam Projektteamets størrelse og medlemmer Anvendelsen af teorien i praksis Model til udvikling af det effektive team Kapitel 11 Samarbejde Fælles mål, mission og spilleregler Incitament og motivation til samarbejde Kapitel 12 Status efter løsningsforslag Anvendelse af vejledningen Konsekvensvurdering III Konklusion og perspektivering 99 Kapitel 13 Konklusion 103 Kapitel 14 Perspektivering Empiriske casestudier som motivationsfaktor Byggeprocessen betragtes som et kvalitetsstyringssystem viii

11 Kandidatspeciale Litteratur 109 IV Appendiks 115 Appendiks A Aktivitetsoversigt 117 Appendiks B Case Nyt OUH 119 B.1 Nyt OUH - Begrundelse for valg af case B.2 Mailsvar fra Nyt OUH Projektorganisation B.3 Beskrivelse af projektet Nyt OUH B.4 Beskrivelse af udbudsforløbet for Nyt OUH B.5 Er direktiverne overholdt? B.6 Spørgsmål/Problemstillinger i udbudsforløbet Appendiks C Interview med Vejdirektoratet 131 Appendiks D Interview med Mariagerfjord Spildevand a/s 137 D.1 Afklaring af bygherrerolle og organisation D.2 Valg af bygherrerådgiver og samarbejde D.3 Udvælgelses- og tildelingskriterier Appendiks E Interview med Orbicon 143 Appendiks F Workshop og Midtvejsseminar 149 Appendiks G Spørgeskemaundersøgelse 155 G.1 Projektleder - HUJ A/S G.2 Divisionsdirektør - MT Højgaard G.3 Afdelingschef - MT Højgaard G.4 Udviklingschef - NCC G.5 Civilingeniør - E. Pihl & Søn A/S G.6 Bygherrerådgiver - Cowi G.7 Bygherrerådgiver - Niras G.8 Vice President - Vestas G.9 Projektleder - Vejdirektoratet G.10 Statistik over svar Appendiks H Person- og adfærdstests 203 H.1 MBTI - Myers-Briggs Type Indicator H.2 DISC-modellen Appendiks I High Performance Team 205 ix

12

13 Kapitel 1 Metode Dette kapitel har til formål at redegøre for de teorier og metoder, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende kandidatspeciale. Metoderne er valgt ud fra overvejelser om, hvorledes disse vil kunne bidrage til en bred og relevant bearbejdning af det udvalgte emne og problemområde. Den overordnede rapportstruktur præsenteres illustrativt, hvorefter specialet sættes ind i et videnskabsteoretisk perspektiv og sammenhæng, hvor valgte metoder og teorier for de enkelte delafsnit begrundes. Endeligt foretages en vurdering af de anvendte metoder og kilder. 1.1 Rapportstruktur Kandidatspecialet er struktureret som vist på figur 1.1. Appendiks findes sidst i rapporten og består bl.a. af egne beskrivelser, analyser, interviews og referater. Bilag kan findes på vedlagte [Bilags-CD] og er ikke et produkt af eget arbejde. Hovedrapport Appendiks Bilags CD METODE A Metode og rapportstruktur ANALYSE Problemanalyse Casestudie af to projekter Workshop Problemstillingerne i kontekst Casestudie af Nyt OUH Referater fra interviews Vejdirektoratet Mariagerfjord Spildevand a/s Orbicon Materiale til casestudier Udbudsbekendtgørelser Lydfiler fra interviews Målanalyse, problemafgrænsning og problemformulering Workshop og midtvejsseminar Branchens holdning Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Analyse og statistik af svar LØSNING Vejledningen Bygherrens afklaring Krav til teamet Samarbejde Person og adfærdstests High Performance Team Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne Status efter løsningsforslag AFSLUTNING Konklusion Perspektivering Figur 1.1: Illustrativ fremstilling af rapportstrukturen. 1

14 Lise Rasmussen - Forår 2011 Kapitel 1. Metode Indhold på Bilags-CD Bilags CD 1. Artikel 31.pdf 2. Entreprise pdf 3. Kandidatspeciale.pdf (Elektronisk udgave) 4. Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne.pdf 5. Mødereferat d pdf 6. Samarbejdsaftale udkast d pdf 7. Tilbudsgrundlag Bygherrerådgiver Nyt Centralrenseanlæg.pdf 8. Udbudsbekendtgørelse nr DA.pdf 9. Udbudsbekendtgørelse nr DA.pdf 10. Udbudsbekendtgørelse nr DA.pdf 11. Udbudsbekendtgørelse nr DA.pdf 12. Udbudsbrev Nyt OUH Bygherrerådgivning.pdf 13. Lydfiler a. Interview Niels Kjeldgaard Orbicon.mp3 b. Interview Per Skov Vejdirektoratet.mp3 1.2 Videnskabsteori Videnskab er den metode, der bruges, når det skal afgøres, om noget er rigtig eller forkert. I videnskabsteorien skelnes der mellem to metoder; naturvidenskab samt samfundsvidenskab og humaniora. Den naturvidenskabelige metode søger at forklare, mens den hermeneutiske metode søger at forstå. I forbindelse med naturvidenskaben anvendes oftest den hypotetisk-deduktive metode, hvor der opstilles hypoteser, hvoraf konsekvenser deduceres, for derefter at teste disse mod erfaringer. I et videnskabsteoretisk perspektiv er det den hypotetisk-deduktive metode, der anvendes i forbindelse med specialets problemanalyse. Den hermeneutiske metode anvendes i forbindelse med samfundsvidenskab og humaniora, og er studiet om, hvad forståelse er og fremgangsmåden for at opnå forståelse. Den hermeneutiske metode, anvender som naturvidenskaben også den hypotetisk-deduktive metode, 2

15 Problemanalyse Kandidatspeciale men som i samfundsmæssigt perspektiv, anvendes på et meningsfyldt materiale som eksempelvis handlinger, holdninger og sociale institutioner.[føllesdal et al., 1992] Den hermeneutiske metode er derfor anvendelig, til de dele af specialet, hvor det ønskes at forstå mennesker og resultatet af deres handlinger. Det er hovedsageligt en hermeneutisk og samfundsvidenskabelig tilgang, der er valgt til udarbejdelsen af dette speciale, dog opbygget efter en naturvidenskabelig metode, suppleret med empiriske analyser, i form af casestudier, interviews og en spørgeskemaundersøgelse. Begrundelsen for et speciale med en høj grad af empiri, skyldes et ønske om at skabe et virkelighedsnært projekt. I følgende afsnit vil teori og metodevalg blive beskrevet ud fra de enkelte delfaser i rapporten Problemanalyse Problemanalysen har til formål at analysere og identificere specialets problemområde og initierende problem, hvorefter der opstilles en problemformulering. Indledningsvist undersøges branchens lave produktivitetsudvikling, samt de udviklingstiltag, der er indført for at forbedre dette. Den hypotetisk-deduktive metode anvendes til, at opstille og beskrive en række hypoteser omkring branchens udviklingssituation, som underbygges ved at inddrage offentliggjorte rapporter, statistikker og artikler, der alle omhandler emnet. Ud fra de opstillede hypoteser deduceres mulige konsekvenser, som er forklarende årsager til problemet. De deducerede konsekvenser danner grundlag for specialets problemområde. Logical Framework Approach I projektarbejdet anvendes dele fra Logical Framework Approach (LFA). LFA er en metode til systematisk at planlægge og monitorere projekter fra start til slut [Anlægsteknikforeningen i DK, 2007]. Valget og anvendelsen af LFA-metoden begrundes med, at der ønskes en systematisk og struktureret gennemgang af projektets overordnede emne. LFA-metoden fokuserer på en grundig indledende analyse, der bl.a. indeholder en problem- og målanalyse, se figur 1.2. Herigennem findes og defineres et eller flere nøgleproblemer, for hvilket målet er at finde en løsning. Interessentanalyse Målanalyse Beslutning om dette projekts mål Problematiserende beskrivelse Problemanalyse Figur 1.2: Elementer i analysefasen efter LFA-metoden [Anlægsteknikforeningen i DK, 2007, s. 152] Casestudier I et forsøg på at finde kausale forklaringer, på de deducerede problemstillinger, benyttes casestudiet som undersøgelsesmetode. Casestudiet er en empirisk undersøgelse, der benyttes til at analysere en konkret hændelse eller til beskrivelse af et fænomen. Grænserne mellem fænomenet der undersøges, og den sammenhæng hvori det indgår, er ikke indlysende klart, og hvor der er mulighed for det, anvendes flere informationskilder til belysning af samme område. Da der indgår to projekter, som udføres to forskellige steder, og under forskellige betingelser, er der tale om et multiple casestudie. Målet med casestudierne er induktivt at slutte sig frem til generel viden. Det drejer sig om at finde frem til de forhold, der er specifikke for netop den studerede case, og hvad der menes at kunne generaliseres.[andersen, 2002] 3

16 Lise Rasmussen - Forår 2011 Kapitel 1. Metode Ved casestudiet anvendes fleksible og eksplorative designs, hvormed der skabes mulighed for, at undersøgelsen kan udvikles og udvides undervejs i processen. På den måde kan der løbende medtages nye spørgsmål, tilføjes flere datakilder eller informationer undervejs.[harboe, 2010] Det er ved casestudierne valgt at anvende samtaler, interviews og dokumenter som datakilder. De forskellige datakilder har samme formål, at beskrive de samme problemstillinger og hændelser, som bruges til at underbygge de samme konklusioner, og betegnes som metodetriangulering [Andersen, 2002]. Der skal foreligge dokumentation, så det kan dokumenteres, hvad der sker eller har fundet sted, bl.a. vha. mødereferater, transskribering af interviews etc. Casene der er beskrevet i denne rapport, er behandlet og analyseret uafhængigt af hinanden, hvorefter der er foretaget en sammenligning og fælles diskussion af resultaterne. Interviews Der er i forbindelse med casestudierne anvendt kvalitative spørgeteknikker, med udgangspunkt i en delvist struktureret interviewform. Formålet med interviewene har været at opnå nærmere kendskab og indblik i de to cases. Interviewene er foretaget ud fra foruddefinerede spørgsmål, udarbejdet specifikt til den enkelte case. Spørgsmålene er formuleret på forhånd, for at sikre en delvis strukturering af interviewene, at alle ønskede forhold bliver belyst og relevante spørgsmål besvaret. De forholdsvis åbne spørgsmål giver god mulighed for at få uddybet svarene undervejs, samtidig med at de leder op til en mere åben dialog. Interviewet opfordrer på den måde til tovejskommunikation, der giver en professionel tilgang og styrker muligheden for, at både interviewer og respondent lærer noget af processen.[andersen, 2002] Workshop De deducerede konsekvenser, der er sluttet af problemanalysen og casestudierne, sættes i en kontekstuel sammenhæng, ved at relatere og sammenligne med problemstillinger og emner, der blev debatteret på workshoppen, afholdt af Værdiskabende Byggeproces Målanalyse Den hypotetisk-deduktive metode, som var udgangspunkt for problemanalysen, anvendes igen i målanalysen. Her bliver de opstillede hypoteser og konsekvenser nu testet mod de empiriske resultater, der blev deduceret af casestudierne, interviews og workshoppen. [Føllesdal et al., 1992] Målanalysen afsluttes med en udarbejdelse af den endelige problemformulering Branchens holdninger - Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet som en kvalitativ undersøgelse, der går i dybden inden for et afgrænset empirisk felt, og inddrager få respondenter. Målet er ikke at få resultater, der uden videre kan generaliseres til store befolkningsgrupper, men at indsamle livsnære og nuancerede informationer og tolke disse i forhold til deres kontekst [Harboe, 2010]. I hermeneutikken lægges der vægt på forståelse og ikke forklaring. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er derfor at forstå, hvad der lægger til grund for, at respondenterne svarer som de gør [Føllesdal et al., 1992]. Hensigten og udgangspunktet har som sagt ikke været at lave en kvantitativ undersøgelse, for at få så mange svar som muligt. I stedet er der fokuseret på at få gode og kvalitative svar, fra forskellige aktører i bygge- og anlægsbranchen. Målgruppen har været Offentlige og private bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udvælgelsen af respondenter er sket efter et krav om, at respondenterne skal have et hvis kendskab til udbud og tilbudsgivning, samtidig med at personen, i større eller mindre grad, skal have ansvar for personalemæssige forhold, så som ansættelse, rekruttering og uddelegering af opgaver. De valgte respondenter er blevet kontaktet telefonisk, både for at høre om de havde interesse i at deltage, men 4

17 Løsning Kandidatspeciale også for at sikre, at den udvalgte opfyldte kriterierne for deltagelse og havde de rette kompetencer til at besvare spørgsmålene Løsning Formålet med løsningsforslaget er at udarbejde en vejledning, der kan inspirere og motivere de danske bygherrer til at fokusere på sammensætning af projektteams, når der skal udvælges samarbejdspartnere i forbindelse med tildeling af opgaver. Vejledningen opbygges med udgangspunkt i teori og praktiske erfaringer. 1.3 Informationssøgning Før og under udarbejdelsen af selve rapporten, er der foretaget en omfattende og struktureret informationssøgning, der har haft til formål at fremskaffe relevant litteratur og brugbare oplysninger. Informationssøgningen har været en vigtig del af udarbejdelsen af dette speciale, da dette har dannet grundlag for den viden og information projektet er udarbejdet efter. Viden og informationer, der har været relevant i forbindelse med udarbejdelsen af specialet, er indsamlet inden for følgende områder: - Relevante internet- og hjemmesider - Vejleder - Biblioteket - Sparring med eksterne parter - Love og bekendtgørelser - Spørgeskemaundersøgelse - Interviews - Undersøgelser fra tidligere forskningsprojekter 1.4 Metode og kildekritik Under udarbejdelsen af kandidatspecialet, har der som før nævnt været studeret og anvendt megen litteratur. I forbindelse med litteraturstudiet har undertegnede forholdt sig kritisk til det skrevne, for at kunne anvende dette i rapporten. Den benyttede litteratur og de anvendte kilder er af en sådan karakter, at de, ud fra et fagligt og professionelt synspunkt, må vurderes at være troværdige. I følgende afsnit redegøres der for, hvorledes de anvendte kilder er vurderet inden for områderne; Bøger, publikationer og artikler, Internetsøgning og hjemmesider og Interviews og spørgeskemaundersøgelse. Bøger, publikationer og artikler Litteratursøgningen og indsamling af viden om emnet er foretaget ud fra eksisterende litteratur med relation til emnet. Litteratur der er anvendt, er sket ud fra en vurdering om, at anerkendte forlag, tidsskrifter, statslige instanser og publikationer er pålidelige, og at det er en garanti for kilderne og deres indhold. Det vurderes, at anvendte lærebøger, videnskabelige artikler og litteratur, forfattet af anerkendte aktører i byggebranchen, er af en høj standard på baggrund af forfatternes ekspertise inden for de respektive fagområder. Selvom litteraturen er anvendt med en forventning til kildernes troværdighed, er der foretaget en række overvejelser, inden det udvalgte materiale er blevet benyttet. - Forfatterens troværdighed og hensigt med bogen/artiklen - Kildens faglige status - Forfatterens faglige autoritet - Kildens forklaringskraft - Kildens samtidighed og aktualitet - Forklaringernes grundlag - Analysens konsistens - Kildens forhold til andre kilder Internetsøgning og hjemmesider Internettet har også været anvendt i forbindelse med informationssøgningen til dette speciale. Ved information, fundet på nettet, har det især været vigtigt at forholde sig kritisk til forfatteren og indholdet. Dette skyldes, at der på internettet ikke er nogen grænse eller sikkerhed for, i hvor høj grad 5

18 Lise Rasmussen - Forår 2011 Kapitel 1. Metode informationer fundet her er troværdige og sandfærdige. Derfor har den primære tilgang til materiale og informationer søgt på nettet været, at undersøge hvem der står som forfatter til dette. Hjemmesider hvor det er offentlige myndigheder, faglige organisationer eller lign., der er forfattere til hjemmesiden, er informationer herfra anset som værende troværdige og anvendelige som kildehenvisninger. Al information der er anvendt fra internettet og hjemmesider er vurderet ud fra følgende punkter: - Er det synligt hvem der er forfatter til siden - Er der oplyst kontaktinformationer - Hvad er formålet/hensigten med hjemmesiden - Har forfatteren særlige interesser - Hvornår er hjemmesiden sidst opdateret - Hjemmesidens forhold til andre kilder Interviews og spørgeskemaundersøgelse I rapporten er det bevidst forsøgt først at behandle de empiriske undersøgelser, hvorefter løsningen hovedsageligt består af teori, til løsning af de fundne problemstillinger. Denne tilgang blev valgt, for at sikre, at teorien ikke ville blive presset ned over det empiriske materiale, og dermed få stor indflydelse på de stillede spørgsmål, idet der formodentligt ville være en forventning til ønskede svar. Ved udarbejdelsen af projektet er der primært anvendt kvalitative analysemetoder, igennem interviews og spørgeskemaundersøgelsen. De væsentligste forskelle, på den kvalitative og kvantitative metode, er tidsforbruget og troværdigheden. Troværdigheden der tillægges resultaterne, er forskellige fra persongruppe til persongruppe. Hvilken af metoderne, der kan medføre de bedste resultater, er helt afhængig af formålet med analysen.[andersen, 2002] I afsnit er valget af den kvalitative spørgeskemaundersøgelse begrundet, hovedsageligt fordi denne metode indebærer, at enkelte begivenheder og tilsyneladende små detaljer kan tilskrives stor betydning.[thurén, 2008] Havde den kvantitative metode derimod været anvendt, kunne antallet af respondenter have været meget større, og måske medført andre resultater. Havde denne metode været valgt, ville det have stillet andre krav til udformningen af spørgeskemaet, samt valget af respondenter. Ved behandling og analyse af cases, ville det have været at foretrække, at gennemføre personlige interviews med samtlige personer, da det gennem telefoninterviews ikke er muligt at få ansigts- og kropsudtryk med, til at underbygge troværdigheden af de svar den interviewede kommer med. Det ville have været en fordel, hvis kontakten til bygherrer og rådgivere kunne have været skabt tidligere i processen, da dette havde givet bedre mulighed for fordybelse og bearbejdning af deres svar. Med mere tid, havde det også været muligt eventuelt at fortage endnu en interviewrunde i forbindelse med udarbejdelsen af løsningsforslaget, for at høre respondenternes kommentarer til dette. Aktiviteter Under udarbejdelse af projektet, er alle aktiviteter, så som specialevejledning, gennemførelse af interviews, dokumenteret i en aktivitetsoversigt. Aktivitetsoversigten kan ses i [Appendiks A]. 6

19 Del I Analyse 7

20

21 1.4. Metode og kildekritik Kandidatspeciale Indhold af Del I - Analyse Analysen opbygges efter LFA-metodens analysedel, og har til formål at finde et nøgleproblem og derigennem definere projektets mål. Problemanalysen indledes med en beskrivelse af byggebranchens udviklingssituation og de udviklingstiltag, der er forsøgt indført i branchen. Det undersøges, hvilke faktorer der har indflydelse og betydning på byggeprocessens effektivitet og produktivitet. Problemanalysen danner grundlag for valget af specialets problemområde. Der foretages casestudier af to projekter, med det formål at undersøge det udvalgte problemområde i en praktisk sammenhæng. Det analyseres, hvilke faktorer og elementer der har positiv og negativ indflydelse på effektiviteten af projekterne, samt parternes opfattelse og erfaringer med at anvende samarbejds- og kontraktformer, der sætter særlig fokus på samarbejdet og udvælgelse af tilbudsgiverens organisation. De identificerede problemstillinger (positive og negative) fra casebeskrivelserne sættes i en kontekstuelt sammenhæng, ved at sammenligne disse med emner debatteret, af parter fra den danske byggebranche, på en workshop. Den indledende analyse munder ud i en målanalyse, hvoraf projektets mål og formål fremkommer. Den endelige problemformulering opstilles, og anvendes som udgangspunkt for løsningsforslaget. 9

Synopsis: Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen

Synopsis: Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen Institut for Mekanik og Produktion Fibigerstræde 16 DK - 9220 Aalborg Telefon 96 35 80 80 Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen Tema: Kandidatspeciale Projektperiode: BL4, forårssemester

Læs mere

http://studieweb.production.aau.dk

http://studieweb.production.aau.dk 4. semester - Byggeledelse Fibigerstræde 16 9220 Aalborg Ø Telefon: 9940 8957 http://studieweb.production.aau.dk Titel: Tillid som konkurrenceparameter Tema: Afgangsprojekt Projektperiode: 1. februar -

Læs mere

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Stefan Christoffer Gottlieb Kresten Storgaard Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92

AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Af Lars Juhl Vedel og Kresten Theill Devantier Jensen Institut for Mekanik og Produktion,

Læs mere

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586 Udbud som proces Afgangsprojekt Af: Anders Kudsk s974493 Martin Rasmussen s991586 BYG DTU - februar 2005 1 Forord Nærværende rapport er udarbejdet som et afgangsprojekt på civilingeniørstudiet ved BYG

Læs mere

Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis

Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION BYGGELEDELSE, 10. SEMESTER B-SEKTOREN Titel: Løn 2008 Nyt lønsystem til byggebranchen Tema: Samarbejdet i byggeprocessen Projektperiode: 2. feb. 2004 2. juni.

Læs mere

Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM

Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM AALBORG UNIVERSITET Synergi mellem arbejdsprocesser i Trimmet Byggeri og BIM - et systemudviklingsprojekt med fokus på synergi mellem teknologiske fremskridt og nye arbejdsmetoder i byggeriet Kandidatspeciale

Læs mere

Virksomheder: Pihl & Søn A/S, MT Højgård A/S, Per Aarsleff A/S, NCC A/S, Arkil A/S, A. Enggaard A/S, Jorton A/S, TL-BYG A/s og Alectia A/S

Virksomheder: Pihl & Søn A/S, MT Højgård A/S, Per Aarsleff A/S, NCC A/S, Arkil A/S, A. Enggaard A/S, Jorton A/S, TL-BYG A/s og Alectia A/S Titelblad Uddannelse: CST-BL 4. semester, kandidatspeciale, Aalborg Universitet Titel: Risikostyring i byggebranchen - har vi råd til at lade være? Virksomheder: Pihl & Søn A/S, MT Højgård A/S, Per Aarsleff

Læs mere

Forandringsledelse. ved implementering af it

Forandringsledelse. ved implementering af it Institut for ledelse HA.it Forfattere: Jesper Lybech Jacob Wulff Vejleder: Tina Blegind Jensen Forandringsledelse ved implementering af it Implementering af Opus Personalestyring i Århus Kommune Handelshøjskolen,

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION B-SEKTOREN

Synopsis AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION B-SEKTOREN AALBORG UNIVERSITET INSTITUT FOR PRODUKTION B-SEKTOREN Titel: Partnering og Trimmet Byggeri - en kombination er vejen frem! Tema: Afgangsprojekt i byggeledelse Projektperiode: 10. semester, 1. februar

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk

Videndeling og Virtuelle Netværk: Knowledge sharing and Virtual Network: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Videndeling og Virtuelle Netværk: Udviklingsmuligheder med brugen af videndeling og virtuelle netværk Knowledge sharing and Virtual Network: Growth possibilities with the use of knowledge sharing and Virtual

Læs mere

En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt

En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt En analyse af brand extension der tager udgangspunkt i eksisterende teori samt Michael Dueholm og Frej Lehmann Nielsen. Kandidatafhandling 2010. udvalgt empiri, med henblik på, at opbygge brugbare værktøjer/modeller,

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret

Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret Speciale STK 2007-08. KN Henrik Christensen Syndikat Sun Tzu Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret Med udgangspunkt i Forsvarets nuværende procedurer analyseres det, hvorledes Forsvaret fremadrettet

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM

Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Optimering af byggeprocessen ved hjælp af IDM Emil Bisgaard Mortensen Studenterpublikation 13 januar 2012 1 Titelblad Titel: Opgave: Kandidatspeciale Forfatter: Emil Bisgaard Mortensen Uddannelse: Cand.Scient.Techn

Læs mere

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø

Lean og det psykosociale arbejdsmiljø Mads W. Schøtt-Bejegaard Lean og det psykosociale arbejdsmiljø! Cand.Soc.HRM Lean og det psykosociale arbejdsmiljø - En beskrivelse af spændingsfeltet mellem Lean og det psykosociale arbejdsmiljø i Jobcenter

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Hindringer for byggebranchens udvikling

Hindringer for byggebranchens udvikling Hindringer for byggebranchens udvikling spørgeskemaundersøgelse af byggebranchen Birgitte Festersen, Henrik Jensen og Joe Jensen Aalborg Universitet 4. semester Byggeledelse 30 03 2010 Forord Denne rapport

Læs mere

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC Virksomhedsstudier modul 3, Roskilde universitetscenter, 2009 Vejleder: Hans Beck Skrevet af: Jesper Achim

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere