Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver. Synopsis: Projekttype: Kandidatspeciale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver. Synopsis: Projekttype: Kandidatspeciale"

Transkript

1 SAMMENSÆTNING AF EFFEKTIVE PROJEKTTEAMS - UDVÆLGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE VED TILDELING AF OPGAVE ER LISE RASMUSSEN KANDIDATSPECIALE I BYGGELEDELSE INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION AALBORG UNIVERSITET, MAJ 2011

2

3 Aalborg Universitet Institut for Mekanik og Produktion Byggeledelse 4. semester Fibigerstræde 16 Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver Projekttype: Kandidatspeciale Projektperiode: Forår 2011 Udarbejdet af: Lise Rasmussen Vejleder: Lene Faber Ussing Oplagstal: 3 stk. hardcopy og digitalt tilgængelig Sidetal: 206 sider Bilagsantal og -art: 3 stk. Bilags-CD Afsluttet d. 31. maj 2011 Synopsis: Specialet indledes med en analyse af den danske byggebranches udviklingssituation og de udviklingstiltag, der er gennemført for bl.a. at forbedre effektiviteten og produktiviteten i byggebranchen. Der udvælges et problemområde, hvis problemstillinger undersøges gennem analyse af to casestudier samt udbytte af en workshop. Analysen beskriver både negative og positive faktorer, der har indflydelse på byggeprocessens effektivitet. På baggrund af analysen opstilles problemformuleringen: Hvordan kan et større fokus på sammensætning af projektteams bidrage til en effektivisering af byggebranchen, og hvordan kan bygherren udnytte og stille krav til dette ved valg af samarbejdspartnere i projektsammenhænge? Der udføres en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte aktører fra byggebranchen, der alle tilkendegiver en stor interesse for det valgte problemområde. På baggrund af dette, og resultaterne fra analysen, udarbejdes et løsningsforslag i form af en vejledning. Vejledningen har til formål at inspirere og vejlede de danske bygherrer til at anvende anderledes samarbejdsformer, med fokus på sammensætning af effektive projektteams, når der udvælges samarbejdspartnere i forbindelse med tildeling af opgaver. Lise Rasmussen

4

5 Forord Denne rapport er udarbejdet som et kandidatspeciale på 4. semester, ved Institut for Mekanik og Produktion på Aalborg Universitet. Projektet er udført i perioden fra den 2. februar til den 31. maj 2011, i forbindelse med det afsluttende forløb på Civilingeniøruddannelsen inden for Bygge og Anlægssektoren med speciale i Byggeledelse. Inspiration til rapportens tema stammer delvis fra egne erfaringer og observationer fra mit praktikophold i efteråret Under praktikopholdet opstod en undren over, hvor lidt fokus der er på sammensætningen af projektteams i virksomheder. Emnet er udvalgt med det formål og et ønske om, at kunne opstille løsninger eller forslag til, hvorledes byggebranchens lave effektivitet og produktivitet kan forbedres, ved at sætte fokus på sammensætning af projektteams. Rapporten er inddelt i tre dele. Metode - Indledningsvis beskrives de metoder og teorier, der lægger til grund for udarbejdelsen af specialet og den overordnede rapportstruktur beskrives. Analyse - Analysedelen af specialet indledes med en problemanalyse, hvor problemområdet udvælges. Der gennemføres empiriske studier, hvormed det eftervises at problemområdet er aktuelt og relevant at arbejde med. Resultatet af problemanalysen og de empiriske studier udmønter sig i problemformuleringen. Løsning - Der foretages en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt byggeriets parter, for at beskrive deres holdninger til det valgte problemområde. Der udarbejdes et løsningsforslag i form af en vejledning, adresseret til de danske bygherrer. Vejledningen har til formål at inspirere bygherrer til at anvende anderledes samarbejdsformer og sætte fokus på sammensætningen af effektive projektteams, ved udvælgelse og tildeling af bygge- og anlægsopgaver. Kilder, til dokumentation af rapportens indhold, er angivet efter Harvard referencestilen, og er i rapporten foretaget som eksempelvis [Mikkelsen og Riis, 2007]. Bagerst i rapporten findes litteraturlisten, hvor yderligere relevant information om kilder står angivet. Der henvises i rapporten til appendiks bagerst i rapporten og dokumenter på den vedlagte Bilags-CD. Henvisningerne til disse er f.eks. [Appendiks B] eller [Bilags-CD, Filnavn.pdf]. Såfremt kildehenvisningen er placeret før et punktum, henvises til den pågældende sætning. Er den derimod placeret efter et punktum, henvises til det ovenstående delafsnit. Figurer og tabeller, som ikke er et produkt af eget arbejde, vil ligeledes angives med kildehenvisninger. I rapporten refereres der til byggebranchen og byggeriets parter, hvor der i alle tilfælde menes bygge- og anlægsbranchen og personer tilknyttet hertil. Forkortelserne er foretaget for at lette læsningen. Der rettes tak til alle respondenter, som har medvirket til besvarelsen af spørgeskemaundersøgelsen, samt Mariagerfjord Spildevand a/s, Orbicon og Vejdirektoratet der har indvilliget i at stille op til interviews. Sluttelig rettes en stor tak til specialevejleder Lene Faber Ussing for et godt og inspirerende samarbejde. iii

6

7 Abstract The Danish construction industry has for years been criticized for poor productivity and efficiency improvements compared to other European countries. Although many initiatives have been introduced to improve the situation, sufficient results have not been achieved. To ensure that the work and issues addressed in this thesis, are relevant to the construction industry, the problem is initially analysed to identify the most suitable problem statement. An analysis performed by Byggeriets Evaluerings Center concluded that there is a very large spread in efficiency, although tasks measured and compared are almost identical. It is therefore assumed that it is the individual participants or the team attached to the assignment or project, who mainly influence the outcome. Based on these observations the focus of the thesis becomes the participants of different project teams. The project teams are ultimately responsible for delivering the end-result and greatly influence the process with respect to the timelines, financial viability and quality of those end-results. The primary object of investigation is The Danish Construction Clients as the execution of construction projects is their core business. They thereby determine the way in which the projects are managed and controlled. Using the Logical Framework Approach the problem analysis identifies the clients failure to implement different methods of collaboration as the primary issue. An empirical analysis performed on case studies has determined elements and factors, which negatively or positively impact on the application of different methods of collaboration. In both cases analysed, the client has taken the initiative to focus on project partner selection as the foundation of a collaborative relationship based on trust and respect. Similar topics were discussed at a workshop held by Værdiskabende Byggeproces. These discussions indicate that the selected theme is highly relevant for construction industry partners. The analysis and the empirical studies is a basis for the chosen problem statement: How can a greater focus on the structuring of project teams contribute to an increased efficiency of the construction industry, and how can this be exploited and required by the clients when they choose project partners? A qualitative survey has been conducted among selected participant from the Danish construction industry. The survey showed that the participants are open and interested in the selected area of investigation and believes it is useful to have building clients implement more collaborative approaches in projects. The building industry identifies many positive aspects of focusing on the composition of teams, including the opportunity to improve overall profits. With the industry s expression of interest for the subject, a guide for the clients has been developed. The guide consists of organisational and management theory as well as practical experiences and observations. The purpose of the guide is to inspire Building Clients to use different methods of collaboration, with greater focus on the structuring of effective project teams, through the selection and tendering of assignments. v

8

9 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Metode Rapportstruktur Videnskabsteori Informationssøgning Metode og kildekritik I Analyse 7 Kapitel 2 Problemanalyse Beskrivelse af byggebranchen Udviklingstiltag Barrierer - hvad går galt? Kapitel 3 Casestudie af to projekter Udbygning af Holbækmotorvejen Beskrivelse af projektet Projektforløbet for entreprisen E Spørgsmål og problemstillinger omkring projektet Mariagerfjord Spildevand a/s - Nyt Centralrenseanlæg Beskrivelse af projektet Beskrivelse af udbudsforløbet for Nyt Centralrenseanlæg Opfølgning på casen og nye problemstillinger Diskussion af casene Kapitel 4 Workshop Projektoptimeringsforløb Samarbejde mellem projekterende og udførende Problemstillingerne i kontekst Kapitel 5 Målanalyse Måltræ Problemafgrænsning vii

10 Lise Rasmussen - Forår 2011 Indholdsfortegnelse II Løsning 49 Kapitel 6 Branchens holdning - Spørgeskemaundersøgelse Rekruttering og ansættelse Sammensætning af projektteams Udvælgelses- og tildelingskriterier Samarbejde Diskussion af spørgeskemaundersøgelse Kapitel 7 Løsning - organisering i praksis 63 Kapitel 8 Vejledningen Indledning Kapitel 9 Bygherrens afklaring Offentlige og private bygherrer Valg af udbudsform Udvælgelses- og tildelingskriterier Kapitel 10 Krav til teamet Hvad er effektivitet Definition af et effektivt projektteam Projektteamets størrelse og medlemmer Anvendelsen af teorien i praksis Model til udvikling af det effektive team Kapitel 11 Samarbejde Fælles mål, mission og spilleregler Incitament og motivation til samarbejde Kapitel 12 Status efter løsningsforslag Anvendelse af vejledningen Konsekvensvurdering III Konklusion og perspektivering 99 Kapitel 13 Konklusion 103 Kapitel 14 Perspektivering Empiriske casestudier som motivationsfaktor Byggeprocessen betragtes som et kvalitetsstyringssystem viii

11 Kandidatspeciale Litteratur 109 IV Appendiks 115 Appendiks A Aktivitetsoversigt 117 Appendiks B Case Nyt OUH 119 B.1 Nyt OUH - Begrundelse for valg af case B.2 Mailsvar fra Nyt OUH Projektorganisation B.3 Beskrivelse af projektet Nyt OUH B.4 Beskrivelse af udbudsforløbet for Nyt OUH B.5 Er direktiverne overholdt? B.6 Spørgsmål/Problemstillinger i udbudsforløbet Appendiks C Interview med Vejdirektoratet 131 Appendiks D Interview med Mariagerfjord Spildevand a/s 137 D.1 Afklaring af bygherrerolle og organisation D.2 Valg af bygherrerådgiver og samarbejde D.3 Udvælgelses- og tildelingskriterier Appendiks E Interview med Orbicon 143 Appendiks F Workshop og Midtvejsseminar 149 Appendiks G Spørgeskemaundersøgelse 155 G.1 Projektleder - HUJ A/S G.2 Divisionsdirektør - MT Højgaard G.3 Afdelingschef - MT Højgaard G.4 Udviklingschef - NCC G.5 Civilingeniør - E. Pihl & Søn A/S G.6 Bygherrerådgiver - Cowi G.7 Bygherrerådgiver - Niras G.8 Vice President - Vestas G.9 Projektleder - Vejdirektoratet G.10 Statistik over svar Appendiks H Person- og adfærdstests 203 H.1 MBTI - Myers-Briggs Type Indicator H.2 DISC-modellen Appendiks I High Performance Team 205 ix

12

13 Kapitel 1 Metode Dette kapitel har til formål at redegøre for de teorier og metoder, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende kandidatspeciale. Metoderne er valgt ud fra overvejelser om, hvorledes disse vil kunne bidrage til en bred og relevant bearbejdning af det udvalgte emne og problemområde. Den overordnede rapportstruktur præsenteres illustrativt, hvorefter specialet sættes ind i et videnskabsteoretisk perspektiv og sammenhæng, hvor valgte metoder og teorier for de enkelte delafsnit begrundes. Endeligt foretages en vurdering af de anvendte metoder og kilder. 1.1 Rapportstruktur Kandidatspecialet er struktureret som vist på figur 1.1. Appendiks findes sidst i rapporten og består bl.a. af egne beskrivelser, analyser, interviews og referater. Bilag kan findes på vedlagte [Bilags-CD] og er ikke et produkt af eget arbejde. Hovedrapport Appendiks Bilags CD METODE A Metode og rapportstruktur ANALYSE Problemanalyse Casestudie af to projekter Workshop Problemstillingerne i kontekst Casestudie af Nyt OUH Referater fra interviews Vejdirektoratet Mariagerfjord Spildevand a/s Orbicon Materiale til casestudier Udbudsbekendtgørelser Lydfiler fra interviews Målanalyse, problemafgrænsning og problemformulering Workshop og midtvejsseminar Branchens holdning Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Analyse og statistik af svar LØSNING Vejledningen Bygherrens afklaring Krav til teamet Samarbejde Person og adfærdstests High Performance Team Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne Status efter løsningsforslag AFSLUTNING Konklusion Perspektivering Figur 1.1: Illustrativ fremstilling af rapportstrukturen. 1

14 Lise Rasmussen - Forår 2011 Kapitel 1. Metode Indhold på Bilags-CD Bilags CD 1. Artikel 31.pdf 2. Entreprise pdf 3. Kandidatspeciale.pdf (Elektronisk udgave) 4. Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne.pdf 5. Mødereferat d pdf 6. Samarbejdsaftale udkast d pdf 7. Tilbudsgrundlag Bygherrerådgiver Nyt Centralrenseanlæg.pdf 8. Udbudsbekendtgørelse nr DA.pdf 9. Udbudsbekendtgørelse nr DA.pdf 10. Udbudsbekendtgørelse nr DA.pdf 11. Udbudsbekendtgørelse nr DA.pdf 12. Udbudsbrev Nyt OUH Bygherrerådgivning.pdf 13. Lydfiler a. Interview Niels Kjeldgaard Orbicon.mp3 b. Interview Per Skov Vejdirektoratet.mp3 1.2 Videnskabsteori Videnskab er den metode, der bruges, når det skal afgøres, om noget er rigtig eller forkert. I videnskabsteorien skelnes der mellem to metoder; naturvidenskab samt samfundsvidenskab og humaniora. Den naturvidenskabelige metode søger at forklare, mens den hermeneutiske metode søger at forstå. I forbindelse med naturvidenskaben anvendes oftest den hypotetisk-deduktive metode, hvor der opstilles hypoteser, hvoraf konsekvenser deduceres, for derefter at teste disse mod erfaringer. I et videnskabsteoretisk perspektiv er det den hypotetisk-deduktive metode, der anvendes i forbindelse med specialets problemanalyse. Den hermeneutiske metode anvendes i forbindelse med samfundsvidenskab og humaniora, og er studiet om, hvad forståelse er og fremgangsmåden for at opnå forståelse. Den hermeneutiske metode, anvender som naturvidenskaben også den hypotetisk-deduktive metode, 2

15 Problemanalyse Kandidatspeciale men som i samfundsmæssigt perspektiv, anvendes på et meningsfyldt materiale som eksempelvis handlinger, holdninger og sociale institutioner.[føllesdal et al., 1992] Den hermeneutiske metode er derfor anvendelig, til de dele af specialet, hvor det ønskes at forstå mennesker og resultatet af deres handlinger. Det er hovedsageligt en hermeneutisk og samfundsvidenskabelig tilgang, der er valgt til udarbejdelsen af dette speciale, dog opbygget efter en naturvidenskabelig metode, suppleret med empiriske analyser, i form af casestudier, interviews og en spørgeskemaundersøgelse. Begrundelsen for et speciale med en høj grad af empiri, skyldes et ønske om at skabe et virkelighedsnært projekt. I følgende afsnit vil teori og metodevalg blive beskrevet ud fra de enkelte delfaser i rapporten Problemanalyse Problemanalysen har til formål at analysere og identificere specialets problemområde og initierende problem, hvorefter der opstilles en problemformulering. Indledningsvist undersøges branchens lave produktivitetsudvikling, samt de udviklingstiltag, der er indført for at forbedre dette. Den hypotetisk-deduktive metode anvendes til, at opstille og beskrive en række hypoteser omkring branchens udviklingssituation, som underbygges ved at inddrage offentliggjorte rapporter, statistikker og artikler, der alle omhandler emnet. Ud fra de opstillede hypoteser deduceres mulige konsekvenser, som er forklarende årsager til problemet. De deducerede konsekvenser danner grundlag for specialets problemområde. Logical Framework Approach I projektarbejdet anvendes dele fra Logical Framework Approach (LFA). LFA er en metode til systematisk at planlægge og monitorere projekter fra start til slut [Anlægsteknikforeningen i DK, 2007]. Valget og anvendelsen af LFA-metoden begrundes med, at der ønskes en systematisk og struktureret gennemgang af projektets overordnede emne. LFA-metoden fokuserer på en grundig indledende analyse, der bl.a. indeholder en problem- og målanalyse, se figur 1.2. Herigennem findes og defineres et eller flere nøgleproblemer, for hvilket målet er at finde en løsning. Interessentanalyse Målanalyse Beslutning om dette projekts mål Problematiserende beskrivelse Problemanalyse Figur 1.2: Elementer i analysefasen efter LFA-metoden [Anlægsteknikforeningen i DK, 2007, s. 152] Casestudier I et forsøg på at finde kausale forklaringer, på de deducerede problemstillinger, benyttes casestudiet som undersøgelsesmetode. Casestudiet er en empirisk undersøgelse, der benyttes til at analysere en konkret hændelse eller til beskrivelse af et fænomen. Grænserne mellem fænomenet der undersøges, og den sammenhæng hvori det indgår, er ikke indlysende klart, og hvor der er mulighed for det, anvendes flere informationskilder til belysning af samme område. Da der indgår to projekter, som udføres to forskellige steder, og under forskellige betingelser, er der tale om et multiple casestudie. Målet med casestudierne er induktivt at slutte sig frem til generel viden. Det drejer sig om at finde frem til de forhold, der er specifikke for netop den studerede case, og hvad der menes at kunne generaliseres.[andersen, 2002] 3

16 Lise Rasmussen - Forår 2011 Kapitel 1. Metode Ved casestudiet anvendes fleksible og eksplorative designs, hvormed der skabes mulighed for, at undersøgelsen kan udvikles og udvides undervejs i processen. På den måde kan der løbende medtages nye spørgsmål, tilføjes flere datakilder eller informationer undervejs.[harboe, 2010] Det er ved casestudierne valgt at anvende samtaler, interviews og dokumenter som datakilder. De forskellige datakilder har samme formål, at beskrive de samme problemstillinger og hændelser, som bruges til at underbygge de samme konklusioner, og betegnes som metodetriangulering [Andersen, 2002]. Der skal foreligge dokumentation, så det kan dokumenteres, hvad der sker eller har fundet sted, bl.a. vha. mødereferater, transskribering af interviews etc. Casene der er beskrevet i denne rapport, er behandlet og analyseret uafhængigt af hinanden, hvorefter der er foretaget en sammenligning og fælles diskussion af resultaterne. Interviews Der er i forbindelse med casestudierne anvendt kvalitative spørgeteknikker, med udgangspunkt i en delvist struktureret interviewform. Formålet med interviewene har været at opnå nærmere kendskab og indblik i de to cases. Interviewene er foretaget ud fra foruddefinerede spørgsmål, udarbejdet specifikt til den enkelte case. Spørgsmålene er formuleret på forhånd, for at sikre en delvis strukturering af interviewene, at alle ønskede forhold bliver belyst og relevante spørgsmål besvaret. De forholdsvis åbne spørgsmål giver god mulighed for at få uddybet svarene undervejs, samtidig med at de leder op til en mere åben dialog. Interviewet opfordrer på den måde til tovejskommunikation, der giver en professionel tilgang og styrker muligheden for, at både interviewer og respondent lærer noget af processen.[andersen, 2002] Workshop De deducerede konsekvenser, der er sluttet af problemanalysen og casestudierne, sættes i en kontekstuel sammenhæng, ved at relatere og sammenligne med problemstillinger og emner, der blev debatteret på workshoppen, afholdt af Værdiskabende Byggeproces Målanalyse Den hypotetisk-deduktive metode, som var udgangspunkt for problemanalysen, anvendes igen i målanalysen. Her bliver de opstillede hypoteser og konsekvenser nu testet mod de empiriske resultater, der blev deduceret af casestudierne, interviews og workshoppen. [Føllesdal et al., 1992] Målanalysen afsluttes med en udarbejdelse af den endelige problemformulering Branchens holdninger - Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet som en kvalitativ undersøgelse, der går i dybden inden for et afgrænset empirisk felt, og inddrager få respondenter. Målet er ikke at få resultater, der uden videre kan generaliseres til store befolkningsgrupper, men at indsamle livsnære og nuancerede informationer og tolke disse i forhold til deres kontekst [Harboe, 2010]. I hermeneutikken lægges der vægt på forståelse og ikke forklaring. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er derfor at forstå, hvad der lægger til grund for, at respondenterne svarer som de gør [Føllesdal et al., 1992]. Hensigten og udgangspunktet har som sagt ikke været at lave en kvantitativ undersøgelse, for at få så mange svar som muligt. I stedet er der fokuseret på at få gode og kvalitative svar, fra forskellige aktører i bygge- og anlægsbranchen. Målgruppen har været Offentlige og private bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udvælgelsen af respondenter er sket efter et krav om, at respondenterne skal have et hvis kendskab til udbud og tilbudsgivning, samtidig med at personen, i større eller mindre grad, skal have ansvar for personalemæssige forhold, så som ansættelse, rekruttering og uddelegering af opgaver. De valgte respondenter er blevet kontaktet telefonisk, både for at høre om de havde interesse i at deltage, men 4

17 Løsning Kandidatspeciale også for at sikre, at den udvalgte opfyldte kriterierne for deltagelse og havde de rette kompetencer til at besvare spørgsmålene Løsning Formålet med løsningsforslaget er at udarbejde en vejledning, der kan inspirere og motivere de danske bygherrer til at fokusere på sammensætning af projektteams, når der skal udvælges samarbejdspartnere i forbindelse med tildeling af opgaver. Vejledningen opbygges med udgangspunkt i teori og praktiske erfaringer. 1.3 Informationssøgning Før og under udarbejdelsen af selve rapporten, er der foretaget en omfattende og struktureret informationssøgning, der har haft til formål at fremskaffe relevant litteratur og brugbare oplysninger. Informationssøgningen har været en vigtig del af udarbejdelsen af dette speciale, da dette har dannet grundlag for den viden og information projektet er udarbejdet efter. Viden og informationer, der har været relevant i forbindelse med udarbejdelsen af specialet, er indsamlet inden for følgende områder: - Relevante internet- og hjemmesider - Vejleder - Biblioteket - Sparring med eksterne parter - Love og bekendtgørelser - Spørgeskemaundersøgelse - Interviews - Undersøgelser fra tidligere forskningsprojekter 1.4 Metode og kildekritik Under udarbejdelsen af kandidatspecialet, har der som før nævnt været studeret og anvendt megen litteratur. I forbindelse med litteraturstudiet har undertegnede forholdt sig kritisk til det skrevne, for at kunne anvende dette i rapporten. Den benyttede litteratur og de anvendte kilder er af en sådan karakter, at de, ud fra et fagligt og professionelt synspunkt, må vurderes at være troværdige. I følgende afsnit redegøres der for, hvorledes de anvendte kilder er vurderet inden for områderne; Bøger, publikationer og artikler, Internetsøgning og hjemmesider og Interviews og spørgeskemaundersøgelse. Bøger, publikationer og artikler Litteratursøgningen og indsamling af viden om emnet er foretaget ud fra eksisterende litteratur med relation til emnet. Litteratur der er anvendt, er sket ud fra en vurdering om, at anerkendte forlag, tidsskrifter, statslige instanser og publikationer er pålidelige, og at det er en garanti for kilderne og deres indhold. Det vurderes, at anvendte lærebøger, videnskabelige artikler og litteratur, forfattet af anerkendte aktører i byggebranchen, er af en høj standard på baggrund af forfatternes ekspertise inden for de respektive fagområder. Selvom litteraturen er anvendt med en forventning til kildernes troværdighed, er der foretaget en række overvejelser, inden det udvalgte materiale er blevet benyttet. - Forfatterens troværdighed og hensigt med bogen/artiklen - Kildens faglige status - Forfatterens faglige autoritet - Kildens forklaringskraft - Kildens samtidighed og aktualitet - Forklaringernes grundlag - Analysens konsistens - Kildens forhold til andre kilder Internetsøgning og hjemmesider Internettet har også været anvendt i forbindelse med informationssøgningen til dette speciale. Ved information, fundet på nettet, har det især været vigtigt at forholde sig kritisk til forfatteren og indholdet. Dette skyldes, at der på internettet ikke er nogen grænse eller sikkerhed for, i hvor høj grad 5

18 Lise Rasmussen - Forår 2011 Kapitel 1. Metode informationer fundet her er troværdige og sandfærdige. Derfor har den primære tilgang til materiale og informationer søgt på nettet været, at undersøge hvem der står som forfatter til dette. Hjemmesider hvor det er offentlige myndigheder, faglige organisationer eller lign., der er forfattere til hjemmesiden, er informationer herfra anset som værende troværdige og anvendelige som kildehenvisninger. Al information der er anvendt fra internettet og hjemmesider er vurderet ud fra følgende punkter: - Er det synligt hvem der er forfatter til siden - Er der oplyst kontaktinformationer - Hvad er formålet/hensigten med hjemmesiden - Har forfatteren særlige interesser - Hvornår er hjemmesiden sidst opdateret - Hjemmesidens forhold til andre kilder Interviews og spørgeskemaundersøgelse I rapporten er det bevidst forsøgt først at behandle de empiriske undersøgelser, hvorefter løsningen hovedsageligt består af teori, til løsning af de fundne problemstillinger. Denne tilgang blev valgt, for at sikre, at teorien ikke ville blive presset ned over det empiriske materiale, og dermed få stor indflydelse på de stillede spørgsmål, idet der formodentligt ville være en forventning til ønskede svar. Ved udarbejdelsen af projektet er der primært anvendt kvalitative analysemetoder, igennem interviews og spørgeskemaundersøgelsen. De væsentligste forskelle, på den kvalitative og kvantitative metode, er tidsforbruget og troværdigheden. Troværdigheden der tillægges resultaterne, er forskellige fra persongruppe til persongruppe. Hvilken af metoderne, der kan medføre de bedste resultater, er helt afhængig af formålet med analysen.[andersen, 2002] I afsnit er valget af den kvalitative spørgeskemaundersøgelse begrundet, hovedsageligt fordi denne metode indebærer, at enkelte begivenheder og tilsyneladende små detaljer kan tilskrives stor betydning.[thurén, 2008] Havde den kvantitative metode derimod været anvendt, kunne antallet af respondenter have været meget større, og måske medført andre resultater. Havde denne metode været valgt, ville det have stillet andre krav til udformningen af spørgeskemaet, samt valget af respondenter. Ved behandling og analyse af cases, ville det have været at foretrække, at gennemføre personlige interviews med samtlige personer, da det gennem telefoninterviews ikke er muligt at få ansigts- og kropsudtryk med, til at underbygge troværdigheden af de svar den interviewede kommer med. Det ville have været en fordel, hvis kontakten til bygherrer og rådgivere kunne have været skabt tidligere i processen, da dette havde givet bedre mulighed for fordybelse og bearbejdning af deres svar. Med mere tid, havde det også været muligt eventuelt at fortage endnu en interviewrunde i forbindelse med udarbejdelsen af løsningsforslaget, for at høre respondenternes kommentarer til dette. Aktiviteter Under udarbejdelse af projektet, er alle aktiviteter, så som specialevejledning, gennemførelse af interviews, dokumenteret i en aktivitetsoversigt. Aktivitetsoversigten kan ses i [Appendiks A]. 6

19 Del I Analyse 7

20

21 1.4. Metode og kildekritik Kandidatspeciale Indhold af Del I - Analyse Analysen opbygges efter LFA-metodens analysedel, og har til formål at finde et nøgleproblem og derigennem definere projektets mål. Problemanalysen indledes med en beskrivelse af byggebranchens udviklingssituation og de udviklingstiltag, der er forsøgt indført i branchen. Det undersøges, hvilke faktorer der har indflydelse og betydning på byggeprocessens effektivitet og produktivitet. Problemanalysen danner grundlag for valget af specialets problemområde. Der foretages casestudier af to projekter, med det formål at undersøge det udvalgte problemområde i en praktisk sammenhæng. Det analyseres, hvilke faktorer og elementer der har positiv og negativ indflydelse på effektiviteten af projekterne, samt parternes opfattelse og erfaringer med at anvende samarbejds- og kontraktformer, der sætter særlig fokus på samarbejdet og udvælgelse af tilbudsgiverens organisation. De identificerede problemstillinger (positive og negative) fra casebeskrivelserne sættes i en kontekstuelt sammenhæng, ved at sammenligne disse med emner debatteret, af parter fra den danske byggebranche, på en workshop. Den indledende analyse munder ud i en målanalyse, hvoraf projektets mål og formål fremkommer. Den endelige problemformulering opstilles, og anvendes som udgangspunkt for løsningsforslaget. 9

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu

Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud. Projekt Transparense. www.transparense.eu Træningsmodul II. EPC processen fra Projektidentifikation til udbud Projekt Transparense EPC processen Overblik over hovedfaser Klient Beslutning om EPC Kontrakt Implementering af andre foranstaltninger

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet

Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Besparelsespotentialer for det offentlige ved længerevarende samarbejder i nybyggeriet Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Stefan Christoffer Gottlieb Kresten Storgaard Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Synopsis: Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen

Synopsis: Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen Institut for Mekanik og Produktion Fibigerstræde 16 DK - 9220 Aalborg Telefon 96 35 80 80 Titel: Kommunikation mellem byggeriets parter i udførelsesfasen Tema: Kandidatspeciale Projektperiode: BL4, forårssemester

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil

Projektorganisering side 1 IVA-materiale / Virksomhedsspil Projektorganisering side 1 Projektorganisering Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er et projekt?... 2 1.1 Projektbegrebet... 2 1.2 Studieprojekter og professionelle projekter... 3 2. Projektfaser... 4 2.1 Fase-begrebet...

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Titel: BYGetTEAM.nu Vejen til bedre samarbejde i byggeriet

Titel: BYGetTEAM.nu Vejen til bedre samarbejde i byggeriet Institut for Produktion Fibigerstræde 16 9220 Aalborg Øst Tlf. 99 40 71 17 Fax 99 40 71 10 http://www.production.aau.dk/ Synopsis: Titel: BYGetTEAM.nu Vejen til bedre samarbejde i byggeriet Tema: Samarbejde

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Risikostyring i byggebranchen

Risikostyring i byggebranchen Risikostyring i byggebranchen -Erfaringsbaseret risikostyring Aalborg Universitet Institut for Byggeri og Anlæg cand.scient.techn. Kandidat afhandling i Byggeledelse & Bygningsinformatik Gruppe B-218 Sohngårdsholmsvej

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies

01/14. Agenda. E. Pihl & Søn A.S. Tekla Central European BIM Forum 2013. - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies Agenda - BIM / VDC organization - BIM / VDC services - Case studies E. Pihl & Søn A.S. - Stefan Brandt - BIM Manager - sbj@pihl-as.dk 01/14 Pihl Engineering, organisation Pihl Engineering Pihl Engineering

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION

11.1 Opsamling 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION 11. KONKLUSION Formålet med denne konklusion er at redegøre for projektets resultater og samarbejde samt give kritik på anvendte metoder og kilder. Dette gøres indledningsvis ved at samle

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren

Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Miljøoptimering af godstransport indenfor bygge-anlægssektoren Jens Chr. Binder, NIRAS Kent Bentzen, NTU Baggrund og formål Projektet er igangsat og finansieret af Miljøstyrelsen efter anbefaling fra det

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS

INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET. ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS INNOVATION OG RESSOURCEEFFEKTIVITET ATV Jord- og Grundvandskonference, 8. oktober 2014 Carsten Toft Boesen, Geolog og CEO NIRAS BRANCHENS HISTORIE 80érne: Pionertiden 90érne: Viden og Teknologi boom 00érne:

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere