Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver. Synopsis: Projekttype: Kandidatspeciale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver. Synopsis: Projekttype: Kandidatspeciale"

Transkript

1 SAMMENSÆTNING AF EFFEKTIVE PROJEKTTEAMS - UDVÆLGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE VED TILDELING AF OPGAVE ER LISE RASMUSSEN KANDIDATSPECIALE I BYGGELEDELSE INSTITUT FOR MEKANIK OG PRODUKTION AALBORG UNIVERSITET, MAJ 2011

2

3 Aalborg Universitet Institut for Mekanik og Produktion Byggeledelse 4. semester Fibigerstræde 16 Titel: Sammensætning af effektive projektteams - udvælgelse af samarbejdspartnere ved tildeling af opgaver Projekttype: Kandidatspeciale Projektperiode: Forår 2011 Udarbejdet af: Lise Rasmussen Vejleder: Lene Faber Ussing Oplagstal: 3 stk. hardcopy og digitalt tilgængelig Sidetal: 206 sider Bilagsantal og -art: 3 stk. Bilags-CD Afsluttet d. 31. maj 2011 Synopsis: Specialet indledes med en analyse af den danske byggebranches udviklingssituation og de udviklingstiltag, der er gennemført for bl.a. at forbedre effektiviteten og produktiviteten i byggebranchen. Der udvælges et problemområde, hvis problemstillinger undersøges gennem analyse af to casestudier samt udbytte af en workshop. Analysen beskriver både negative og positive faktorer, der har indflydelse på byggeprocessens effektivitet. På baggrund af analysen opstilles problemformuleringen: Hvordan kan et større fokus på sammensætning af projektteams bidrage til en effektivisering af byggebranchen, og hvordan kan bygherren udnytte og stille krav til dette ved valg af samarbejdspartnere i projektsammenhænge? Der udføres en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte aktører fra byggebranchen, der alle tilkendegiver en stor interesse for det valgte problemområde. På baggrund af dette, og resultaterne fra analysen, udarbejdes et løsningsforslag i form af en vejledning. Vejledningen har til formål at inspirere og vejlede de danske bygherrer til at anvende anderledes samarbejdsformer, med fokus på sammensætning af effektive projektteams, når der udvælges samarbejdspartnere i forbindelse med tildeling af opgaver. Lise Rasmussen

4

5 Forord Denne rapport er udarbejdet som et kandidatspeciale på 4. semester, ved Institut for Mekanik og Produktion på Aalborg Universitet. Projektet er udført i perioden fra den 2. februar til den 31. maj 2011, i forbindelse med det afsluttende forløb på Civilingeniøruddannelsen inden for Bygge og Anlægssektoren med speciale i Byggeledelse. Inspiration til rapportens tema stammer delvis fra egne erfaringer og observationer fra mit praktikophold i efteråret Under praktikopholdet opstod en undren over, hvor lidt fokus der er på sammensætningen af projektteams i virksomheder. Emnet er udvalgt med det formål og et ønske om, at kunne opstille løsninger eller forslag til, hvorledes byggebranchens lave effektivitet og produktivitet kan forbedres, ved at sætte fokus på sammensætning af projektteams. Rapporten er inddelt i tre dele. Metode - Indledningsvis beskrives de metoder og teorier, der lægger til grund for udarbejdelsen af specialet og den overordnede rapportstruktur beskrives. Analyse - Analysedelen af specialet indledes med en problemanalyse, hvor problemområdet udvælges. Der gennemføres empiriske studier, hvormed det eftervises at problemområdet er aktuelt og relevant at arbejde med. Resultatet af problemanalysen og de empiriske studier udmønter sig i problemformuleringen. Løsning - Der foretages en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse blandt byggeriets parter, for at beskrive deres holdninger til det valgte problemområde. Der udarbejdes et løsningsforslag i form af en vejledning, adresseret til de danske bygherrer. Vejledningen har til formål at inspirere bygherrer til at anvende anderledes samarbejdsformer og sætte fokus på sammensætningen af effektive projektteams, ved udvælgelse og tildeling af bygge- og anlægsopgaver. Kilder, til dokumentation af rapportens indhold, er angivet efter Harvard referencestilen, og er i rapporten foretaget som eksempelvis [Mikkelsen og Riis, 2007]. Bagerst i rapporten findes litteraturlisten, hvor yderligere relevant information om kilder står angivet. Der henvises i rapporten til appendiks bagerst i rapporten og dokumenter på den vedlagte Bilags-CD. Henvisningerne til disse er f.eks. [Appendiks B] eller [Bilags-CD, Filnavn.pdf]. Såfremt kildehenvisningen er placeret før et punktum, henvises til den pågældende sætning. Er den derimod placeret efter et punktum, henvises til det ovenstående delafsnit. Figurer og tabeller, som ikke er et produkt af eget arbejde, vil ligeledes angives med kildehenvisninger. I rapporten refereres der til byggebranchen og byggeriets parter, hvor der i alle tilfælde menes bygge- og anlægsbranchen og personer tilknyttet hertil. Forkortelserne er foretaget for at lette læsningen. Der rettes tak til alle respondenter, som har medvirket til besvarelsen af spørgeskemaundersøgelsen, samt Mariagerfjord Spildevand a/s, Orbicon og Vejdirektoratet der har indvilliget i at stille op til interviews. Sluttelig rettes en stor tak til specialevejleder Lene Faber Ussing for et godt og inspirerende samarbejde. iii

6

7 Abstract The Danish construction industry has for years been criticized for poor productivity and efficiency improvements compared to other European countries. Although many initiatives have been introduced to improve the situation, sufficient results have not been achieved. To ensure that the work and issues addressed in this thesis, are relevant to the construction industry, the problem is initially analysed to identify the most suitable problem statement. An analysis performed by Byggeriets Evaluerings Center concluded that there is a very large spread in efficiency, although tasks measured and compared are almost identical. It is therefore assumed that it is the individual participants or the team attached to the assignment or project, who mainly influence the outcome. Based on these observations the focus of the thesis becomes the participants of different project teams. The project teams are ultimately responsible for delivering the end-result and greatly influence the process with respect to the timelines, financial viability and quality of those end-results. The primary object of investigation is The Danish Construction Clients as the execution of construction projects is their core business. They thereby determine the way in which the projects are managed and controlled. Using the Logical Framework Approach the problem analysis identifies the clients failure to implement different methods of collaboration as the primary issue. An empirical analysis performed on case studies has determined elements and factors, which negatively or positively impact on the application of different methods of collaboration. In both cases analysed, the client has taken the initiative to focus on project partner selection as the foundation of a collaborative relationship based on trust and respect. Similar topics were discussed at a workshop held by Værdiskabende Byggeproces. These discussions indicate that the selected theme is highly relevant for construction industry partners. The analysis and the empirical studies is a basis for the chosen problem statement: How can a greater focus on the structuring of project teams contribute to an increased efficiency of the construction industry, and how can this be exploited and required by the clients when they choose project partners? A qualitative survey has been conducted among selected participant from the Danish construction industry. The survey showed that the participants are open and interested in the selected area of investigation and believes it is useful to have building clients implement more collaborative approaches in projects. The building industry identifies many positive aspects of focusing on the composition of teams, including the opportunity to improve overall profits. With the industry s expression of interest for the subject, a guide for the clients has been developed. The guide consists of organisational and management theory as well as practical experiences and observations. The purpose of the guide is to inspire Building Clients to use different methods of collaboration, with greater focus on the structuring of effective project teams, through the selection and tendering of assignments. v

8

9 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Metode Rapportstruktur Videnskabsteori Informationssøgning Metode og kildekritik I Analyse 7 Kapitel 2 Problemanalyse Beskrivelse af byggebranchen Udviklingstiltag Barrierer - hvad går galt? Kapitel 3 Casestudie af to projekter Udbygning af Holbækmotorvejen Beskrivelse af projektet Projektforløbet for entreprisen E Spørgsmål og problemstillinger omkring projektet Mariagerfjord Spildevand a/s - Nyt Centralrenseanlæg Beskrivelse af projektet Beskrivelse af udbudsforløbet for Nyt Centralrenseanlæg Opfølgning på casen og nye problemstillinger Diskussion af casene Kapitel 4 Workshop Projektoptimeringsforløb Samarbejde mellem projekterende og udførende Problemstillingerne i kontekst Kapitel 5 Målanalyse Måltræ Problemafgrænsning vii

10 Lise Rasmussen - Forår 2011 Indholdsfortegnelse II Løsning 49 Kapitel 6 Branchens holdning - Spørgeskemaundersøgelse Rekruttering og ansættelse Sammensætning af projektteams Udvælgelses- og tildelingskriterier Samarbejde Diskussion af spørgeskemaundersøgelse Kapitel 7 Løsning - organisering i praksis 63 Kapitel 8 Vejledningen Indledning Kapitel 9 Bygherrens afklaring Offentlige og private bygherrer Valg af udbudsform Udvælgelses- og tildelingskriterier Kapitel 10 Krav til teamet Hvad er effektivitet Definition af et effektivt projektteam Projektteamets størrelse og medlemmer Anvendelsen af teorien i praksis Model til udvikling af det effektive team Kapitel 11 Samarbejde Fælles mål, mission og spilleregler Incitament og motivation til samarbejde Kapitel 12 Status efter løsningsforslag Anvendelse af vejledningen Konsekvensvurdering III Konklusion og perspektivering 99 Kapitel 13 Konklusion 103 Kapitel 14 Perspektivering Empiriske casestudier som motivationsfaktor Byggeprocessen betragtes som et kvalitetsstyringssystem viii

11 Kandidatspeciale Litteratur 109 IV Appendiks 115 Appendiks A Aktivitetsoversigt 117 Appendiks B Case Nyt OUH 119 B.1 Nyt OUH - Begrundelse for valg af case B.2 Mailsvar fra Nyt OUH Projektorganisation B.3 Beskrivelse af projektet Nyt OUH B.4 Beskrivelse af udbudsforløbet for Nyt OUH B.5 Er direktiverne overholdt? B.6 Spørgsmål/Problemstillinger i udbudsforløbet Appendiks C Interview med Vejdirektoratet 131 Appendiks D Interview med Mariagerfjord Spildevand a/s 137 D.1 Afklaring af bygherrerolle og organisation D.2 Valg af bygherrerådgiver og samarbejde D.3 Udvælgelses- og tildelingskriterier Appendiks E Interview med Orbicon 143 Appendiks F Workshop og Midtvejsseminar 149 Appendiks G Spørgeskemaundersøgelse 155 G.1 Projektleder - HUJ A/S G.2 Divisionsdirektør - MT Højgaard G.3 Afdelingschef - MT Højgaard G.4 Udviklingschef - NCC G.5 Civilingeniør - E. Pihl & Søn A/S G.6 Bygherrerådgiver - Cowi G.7 Bygherrerådgiver - Niras G.8 Vice President - Vestas G.9 Projektleder - Vejdirektoratet G.10 Statistik over svar Appendiks H Person- og adfærdstests 203 H.1 MBTI - Myers-Briggs Type Indicator H.2 DISC-modellen Appendiks I High Performance Team 205 ix

12

13 Kapitel 1 Metode Dette kapitel har til formål at redegøre for de teorier og metoder, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende kandidatspeciale. Metoderne er valgt ud fra overvejelser om, hvorledes disse vil kunne bidrage til en bred og relevant bearbejdning af det udvalgte emne og problemområde. Den overordnede rapportstruktur præsenteres illustrativt, hvorefter specialet sættes ind i et videnskabsteoretisk perspektiv og sammenhæng, hvor valgte metoder og teorier for de enkelte delafsnit begrundes. Endeligt foretages en vurdering af de anvendte metoder og kilder. 1.1 Rapportstruktur Kandidatspecialet er struktureret som vist på figur 1.1. Appendiks findes sidst i rapporten og består bl.a. af egne beskrivelser, analyser, interviews og referater. Bilag kan findes på vedlagte [Bilags-CD] og er ikke et produkt af eget arbejde. Hovedrapport Appendiks Bilags CD METODE A Metode og rapportstruktur ANALYSE Problemanalyse Casestudie af to projekter Workshop Problemstillingerne i kontekst Casestudie af Nyt OUH Referater fra interviews Vejdirektoratet Mariagerfjord Spildevand a/s Orbicon Materiale til casestudier Udbudsbekendtgørelser Lydfiler fra interviews Målanalyse, problemafgrænsning og problemformulering Workshop og midtvejsseminar Branchens holdning Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Analyse og statistik af svar LØSNING Vejledningen Bygherrens afklaring Krav til teamet Samarbejde Person og adfærdstests High Performance Team Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne Status efter løsningsforslag AFSLUTNING Konklusion Perspektivering Figur 1.1: Illustrativ fremstilling af rapportstrukturen. 1

14 Lise Rasmussen - Forår 2011 Kapitel 1. Metode Indhold på Bilags-CD Bilags CD 1. Artikel 31.pdf 2. Entreprise pdf 3. Kandidatspeciale.pdf (Elektronisk udgave) 4. Konkurrencestyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne.pdf 5. Mødereferat d pdf 6. Samarbejdsaftale udkast d pdf 7. Tilbudsgrundlag Bygherrerådgiver Nyt Centralrenseanlæg.pdf 8. Udbudsbekendtgørelse nr DA.pdf 9. Udbudsbekendtgørelse nr DA.pdf 10. Udbudsbekendtgørelse nr DA.pdf 11. Udbudsbekendtgørelse nr DA.pdf 12. Udbudsbrev Nyt OUH Bygherrerådgivning.pdf 13. Lydfiler a. Interview Niels Kjeldgaard Orbicon.mp3 b. Interview Per Skov Vejdirektoratet.mp3 1.2 Videnskabsteori Videnskab er den metode, der bruges, når det skal afgøres, om noget er rigtig eller forkert. I videnskabsteorien skelnes der mellem to metoder; naturvidenskab samt samfundsvidenskab og humaniora. Den naturvidenskabelige metode søger at forklare, mens den hermeneutiske metode søger at forstå. I forbindelse med naturvidenskaben anvendes oftest den hypotetisk-deduktive metode, hvor der opstilles hypoteser, hvoraf konsekvenser deduceres, for derefter at teste disse mod erfaringer. I et videnskabsteoretisk perspektiv er det den hypotetisk-deduktive metode, der anvendes i forbindelse med specialets problemanalyse. Den hermeneutiske metode anvendes i forbindelse med samfundsvidenskab og humaniora, og er studiet om, hvad forståelse er og fremgangsmåden for at opnå forståelse. Den hermeneutiske metode, anvender som naturvidenskaben også den hypotetisk-deduktive metode, 2

15 Problemanalyse Kandidatspeciale men som i samfundsmæssigt perspektiv, anvendes på et meningsfyldt materiale som eksempelvis handlinger, holdninger og sociale institutioner.[føllesdal et al., 1992] Den hermeneutiske metode er derfor anvendelig, til de dele af specialet, hvor det ønskes at forstå mennesker og resultatet af deres handlinger. Det er hovedsageligt en hermeneutisk og samfundsvidenskabelig tilgang, der er valgt til udarbejdelsen af dette speciale, dog opbygget efter en naturvidenskabelig metode, suppleret med empiriske analyser, i form af casestudier, interviews og en spørgeskemaundersøgelse. Begrundelsen for et speciale med en høj grad af empiri, skyldes et ønske om at skabe et virkelighedsnært projekt. I følgende afsnit vil teori og metodevalg blive beskrevet ud fra de enkelte delfaser i rapporten Problemanalyse Problemanalysen har til formål at analysere og identificere specialets problemområde og initierende problem, hvorefter der opstilles en problemformulering. Indledningsvist undersøges branchens lave produktivitetsudvikling, samt de udviklingstiltag, der er indført for at forbedre dette. Den hypotetisk-deduktive metode anvendes til, at opstille og beskrive en række hypoteser omkring branchens udviklingssituation, som underbygges ved at inddrage offentliggjorte rapporter, statistikker og artikler, der alle omhandler emnet. Ud fra de opstillede hypoteser deduceres mulige konsekvenser, som er forklarende årsager til problemet. De deducerede konsekvenser danner grundlag for specialets problemområde. Logical Framework Approach I projektarbejdet anvendes dele fra Logical Framework Approach (LFA). LFA er en metode til systematisk at planlægge og monitorere projekter fra start til slut [Anlægsteknikforeningen i DK, 2007]. Valget og anvendelsen af LFA-metoden begrundes med, at der ønskes en systematisk og struktureret gennemgang af projektets overordnede emne. LFA-metoden fokuserer på en grundig indledende analyse, der bl.a. indeholder en problem- og målanalyse, se figur 1.2. Herigennem findes og defineres et eller flere nøgleproblemer, for hvilket målet er at finde en løsning. Interessentanalyse Målanalyse Beslutning om dette projekts mål Problematiserende beskrivelse Problemanalyse Figur 1.2: Elementer i analysefasen efter LFA-metoden [Anlægsteknikforeningen i DK, 2007, s. 152] Casestudier I et forsøg på at finde kausale forklaringer, på de deducerede problemstillinger, benyttes casestudiet som undersøgelsesmetode. Casestudiet er en empirisk undersøgelse, der benyttes til at analysere en konkret hændelse eller til beskrivelse af et fænomen. Grænserne mellem fænomenet der undersøges, og den sammenhæng hvori det indgår, er ikke indlysende klart, og hvor der er mulighed for det, anvendes flere informationskilder til belysning af samme område. Da der indgår to projekter, som udføres to forskellige steder, og under forskellige betingelser, er der tale om et multiple casestudie. Målet med casestudierne er induktivt at slutte sig frem til generel viden. Det drejer sig om at finde frem til de forhold, der er specifikke for netop den studerede case, og hvad der menes at kunne generaliseres.[andersen, 2002] 3

16 Lise Rasmussen - Forår 2011 Kapitel 1. Metode Ved casestudiet anvendes fleksible og eksplorative designs, hvormed der skabes mulighed for, at undersøgelsen kan udvikles og udvides undervejs i processen. På den måde kan der løbende medtages nye spørgsmål, tilføjes flere datakilder eller informationer undervejs.[harboe, 2010] Det er ved casestudierne valgt at anvende samtaler, interviews og dokumenter som datakilder. De forskellige datakilder har samme formål, at beskrive de samme problemstillinger og hændelser, som bruges til at underbygge de samme konklusioner, og betegnes som metodetriangulering [Andersen, 2002]. Der skal foreligge dokumentation, så det kan dokumenteres, hvad der sker eller har fundet sted, bl.a. vha. mødereferater, transskribering af interviews etc. Casene der er beskrevet i denne rapport, er behandlet og analyseret uafhængigt af hinanden, hvorefter der er foretaget en sammenligning og fælles diskussion af resultaterne. Interviews Der er i forbindelse med casestudierne anvendt kvalitative spørgeteknikker, med udgangspunkt i en delvist struktureret interviewform. Formålet med interviewene har været at opnå nærmere kendskab og indblik i de to cases. Interviewene er foretaget ud fra foruddefinerede spørgsmål, udarbejdet specifikt til den enkelte case. Spørgsmålene er formuleret på forhånd, for at sikre en delvis strukturering af interviewene, at alle ønskede forhold bliver belyst og relevante spørgsmål besvaret. De forholdsvis åbne spørgsmål giver god mulighed for at få uddybet svarene undervejs, samtidig med at de leder op til en mere åben dialog. Interviewet opfordrer på den måde til tovejskommunikation, der giver en professionel tilgang og styrker muligheden for, at både interviewer og respondent lærer noget af processen.[andersen, 2002] Workshop De deducerede konsekvenser, der er sluttet af problemanalysen og casestudierne, sættes i en kontekstuel sammenhæng, ved at relatere og sammenligne med problemstillinger og emner, der blev debatteret på workshoppen, afholdt af Værdiskabende Byggeproces Målanalyse Den hypotetisk-deduktive metode, som var udgangspunkt for problemanalysen, anvendes igen i målanalysen. Her bliver de opstillede hypoteser og konsekvenser nu testet mod de empiriske resultater, der blev deduceret af casestudierne, interviews og workshoppen. [Føllesdal et al., 1992] Målanalysen afsluttes med en udarbejdelse af den endelige problemformulering Branchens holdninger - Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet som en kvalitativ undersøgelse, der går i dybden inden for et afgrænset empirisk felt, og inddrager få respondenter. Målet er ikke at få resultater, der uden videre kan generaliseres til store befolkningsgrupper, men at indsamle livsnære og nuancerede informationer og tolke disse i forhold til deres kontekst [Harboe, 2010]. I hermeneutikken lægges der vægt på forståelse og ikke forklaring. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er derfor at forstå, hvad der lægger til grund for, at respondenterne svarer som de gør [Føllesdal et al., 1992]. Hensigten og udgangspunktet har som sagt ikke været at lave en kvantitativ undersøgelse, for at få så mange svar som muligt. I stedet er der fokuseret på at få gode og kvalitative svar, fra forskellige aktører i bygge- og anlægsbranchen. Målgruppen har været Offentlige og private bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udvælgelsen af respondenter er sket efter et krav om, at respondenterne skal have et hvis kendskab til udbud og tilbudsgivning, samtidig med at personen, i større eller mindre grad, skal have ansvar for personalemæssige forhold, så som ansættelse, rekruttering og uddelegering af opgaver. De valgte respondenter er blevet kontaktet telefonisk, både for at høre om de havde interesse i at deltage, men 4

17 Løsning Kandidatspeciale også for at sikre, at den udvalgte opfyldte kriterierne for deltagelse og havde de rette kompetencer til at besvare spørgsmålene Løsning Formålet med løsningsforslaget er at udarbejde en vejledning, der kan inspirere og motivere de danske bygherrer til at fokusere på sammensætning af projektteams, når der skal udvælges samarbejdspartnere i forbindelse med tildeling af opgaver. Vejledningen opbygges med udgangspunkt i teori og praktiske erfaringer. 1.3 Informationssøgning Før og under udarbejdelsen af selve rapporten, er der foretaget en omfattende og struktureret informationssøgning, der har haft til formål at fremskaffe relevant litteratur og brugbare oplysninger. Informationssøgningen har været en vigtig del af udarbejdelsen af dette speciale, da dette har dannet grundlag for den viden og information projektet er udarbejdet efter. Viden og informationer, der har været relevant i forbindelse med udarbejdelsen af specialet, er indsamlet inden for følgende områder: - Relevante internet- og hjemmesider - Vejleder - Biblioteket - Sparring med eksterne parter - Love og bekendtgørelser - Spørgeskemaundersøgelse - Interviews - Undersøgelser fra tidligere forskningsprojekter 1.4 Metode og kildekritik Under udarbejdelsen af kandidatspecialet, har der som før nævnt været studeret og anvendt megen litteratur. I forbindelse med litteraturstudiet har undertegnede forholdt sig kritisk til det skrevne, for at kunne anvende dette i rapporten. Den benyttede litteratur og de anvendte kilder er af en sådan karakter, at de, ud fra et fagligt og professionelt synspunkt, må vurderes at være troværdige. I følgende afsnit redegøres der for, hvorledes de anvendte kilder er vurderet inden for områderne; Bøger, publikationer og artikler, Internetsøgning og hjemmesider og Interviews og spørgeskemaundersøgelse. Bøger, publikationer og artikler Litteratursøgningen og indsamling af viden om emnet er foretaget ud fra eksisterende litteratur med relation til emnet. Litteratur der er anvendt, er sket ud fra en vurdering om, at anerkendte forlag, tidsskrifter, statslige instanser og publikationer er pålidelige, og at det er en garanti for kilderne og deres indhold. Det vurderes, at anvendte lærebøger, videnskabelige artikler og litteratur, forfattet af anerkendte aktører i byggebranchen, er af en høj standard på baggrund af forfatternes ekspertise inden for de respektive fagområder. Selvom litteraturen er anvendt med en forventning til kildernes troværdighed, er der foretaget en række overvejelser, inden det udvalgte materiale er blevet benyttet. - Forfatterens troværdighed og hensigt med bogen/artiklen - Kildens faglige status - Forfatterens faglige autoritet - Kildens forklaringskraft - Kildens samtidighed og aktualitet - Forklaringernes grundlag - Analysens konsistens - Kildens forhold til andre kilder Internetsøgning og hjemmesider Internettet har også været anvendt i forbindelse med informationssøgningen til dette speciale. Ved information, fundet på nettet, har det især været vigtigt at forholde sig kritisk til forfatteren og indholdet. Dette skyldes, at der på internettet ikke er nogen grænse eller sikkerhed for, i hvor høj grad 5

18 Lise Rasmussen - Forår 2011 Kapitel 1. Metode informationer fundet her er troværdige og sandfærdige. Derfor har den primære tilgang til materiale og informationer søgt på nettet været, at undersøge hvem der står som forfatter til dette. Hjemmesider hvor det er offentlige myndigheder, faglige organisationer eller lign., der er forfattere til hjemmesiden, er informationer herfra anset som værende troværdige og anvendelige som kildehenvisninger. Al information der er anvendt fra internettet og hjemmesider er vurderet ud fra følgende punkter: - Er det synligt hvem der er forfatter til siden - Er der oplyst kontaktinformationer - Hvad er formålet/hensigten med hjemmesiden - Har forfatteren særlige interesser - Hvornår er hjemmesiden sidst opdateret - Hjemmesidens forhold til andre kilder Interviews og spørgeskemaundersøgelse I rapporten er det bevidst forsøgt først at behandle de empiriske undersøgelser, hvorefter løsningen hovedsageligt består af teori, til løsning af de fundne problemstillinger. Denne tilgang blev valgt, for at sikre, at teorien ikke ville blive presset ned over det empiriske materiale, og dermed få stor indflydelse på de stillede spørgsmål, idet der formodentligt ville være en forventning til ønskede svar. Ved udarbejdelsen af projektet er der primært anvendt kvalitative analysemetoder, igennem interviews og spørgeskemaundersøgelsen. De væsentligste forskelle, på den kvalitative og kvantitative metode, er tidsforbruget og troværdigheden. Troværdigheden der tillægges resultaterne, er forskellige fra persongruppe til persongruppe. Hvilken af metoderne, der kan medføre de bedste resultater, er helt afhængig af formålet med analysen.[andersen, 2002] I afsnit er valget af den kvalitative spørgeskemaundersøgelse begrundet, hovedsageligt fordi denne metode indebærer, at enkelte begivenheder og tilsyneladende små detaljer kan tilskrives stor betydning.[thurén, 2008] Havde den kvantitative metode derimod været anvendt, kunne antallet af respondenter have været meget større, og måske medført andre resultater. Havde denne metode været valgt, ville det have stillet andre krav til udformningen af spørgeskemaet, samt valget af respondenter. Ved behandling og analyse af cases, ville det have været at foretrække, at gennemføre personlige interviews med samtlige personer, da det gennem telefoninterviews ikke er muligt at få ansigts- og kropsudtryk med, til at underbygge troværdigheden af de svar den interviewede kommer med. Det ville have været en fordel, hvis kontakten til bygherrer og rådgivere kunne have været skabt tidligere i processen, da dette havde givet bedre mulighed for fordybelse og bearbejdning af deres svar. Med mere tid, havde det også været muligt eventuelt at fortage endnu en interviewrunde i forbindelse med udarbejdelsen af løsningsforslaget, for at høre respondenternes kommentarer til dette. Aktiviteter Under udarbejdelse af projektet, er alle aktiviteter, så som specialevejledning, gennemførelse af interviews, dokumenteret i en aktivitetsoversigt. Aktivitetsoversigten kan ses i [Appendiks A]. 6

19 Del I Analyse 7

20

21 1.4. Metode og kildekritik Kandidatspeciale Indhold af Del I - Analyse Analysen opbygges efter LFA-metodens analysedel, og har til formål at finde et nøgleproblem og derigennem definere projektets mål. Problemanalysen indledes med en beskrivelse af byggebranchens udviklingssituation og de udviklingstiltag, der er forsøgt indført i branchen. Det undersøges, hvilke faktorer der har indflydelse og betydning på byggeprocessens effektivitet og produktivitet. Problemanalysen danner grundlag for valget af specialets problemområde. Der foretages casestudier af to projekter, med det formål at undersøge det udvalgte problemområde i en praktisk sammenhæng. Det analyseres, hvilke faktorer og elementer der har positiv og negativ indflydelse på effektiviteten af projekterne, samt parternes opfattelse og erfaringer med at anvende samarbejds- og kontraktformer, der sætter særlig fokus på samarbejdet og udvælgelse af tilbudsgiverens organisation. De identificerede problemstillinger (positive og negative) fra casebeskrivelserne sættes i en kontekstuelt sammenhæng, ved at sammenligne disse med emner debatteret, af parter fra den danske byggebranche, på en workshop. Den indledende analyse munder ud i en målanalyse, hvoraf projektets mål og formål fremkommer. Den endelige problemformulering opstilles, og anvendes som udgangspunkt for løsningsforslaget. 9

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Appendiks Hovedrapport Bilag. English summary. Kapitel 0 Introduktion. Kapitel 1 Initierende problem. Kapitel 2 Beskrivelse af byggeprocessen

Appendiks Hovedrapport Bilag. English summary. Kapitel 0 Introduktion. Kapitel 1 Initierende problem. Kapitel 2 Beskrivelse af byggeprocessen Introduktion Denne introduktion til rapporten har til formål at introducere rapportens struktur, med en kort angivelse af indholdet af hvert kapitel. I introduktion gives der også en læsevejledning til

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen.

7. INDSATSOMRÅDER. For bred fokus. Dårlig kvalitet. Fremgangsmåder og værktøjer. Øgede krav til bygherrerollen. 7. INDSATSOMRÅDER 7. INDSATSOMRÅDER Med udgangspunkt i identifikationen af problemer er formålet i dette kapitel at give bud på hvordan disse problemer kan imødekommes i form af indsatsområder. rne er

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Samarbejde Hvordan kan man sammensætte et projektteam i overenstemmelse med den danske tilbudslovgivning

Samarbejde Hvordan kan man sammensætte et projektteam i overenstemmelse med den danske tilbudslovgivning Samarbejde Hvordan kan man sammensætte et projektteam i overenstemmelse med den danske tilbudslovgivning Lene Faber Ussing Akademiingeniør Ph.D. Lektor ved Aalborg Universitet Agenda Hvordan ser et godt

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Astrid Haar Jakobsen 10. semester Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring of Filosofi Aalborg Universitet, København Abstract

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

OPFØRELSE AF P KÆLDER, UNGDOMSBOLIGER OG CITY CAMPUS VED HAVNEFRONTEN I AALBORG

OPFØRELSE AF P KÆLDER, UNGDOMSBOLIGER OG CITY CAMPUS VED HAVNEFRONTEN I AALBORG 18.12.12 OPFØRELSEAFPKÆLDER,UNGDOMSBOLIGER OGCITYCAMPUSVEDHAVNEFRONTEN IAALBORG Alleønskerudvikling,ingenønskerforandring Udarbejdetaf: Gruppe13.49a SørenKirkegaard 2. semesterprojekt,cstbyggeledelse AalborgUniversitet,

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

Hvordan kan nye former for udbud skabe innovation case Aarhus Vand

Hvordan kan nye former for udbud skabe innovation case Aarhus Vand Hvordan kan nye former for udbud skabe innovation case Aarhus Vand Mikkel A. Thomassen Partner, Ph.d., cand.scient.soc mat@smithinnovation.dk, Tlf 29609176 Oplæg for IDA Miljø København 160614 EGÅ WWTP

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017

Samfundsfag - HTX. FIP Marts 2017 Samfundsfag - HTX FIP Marts 2017 Per Johansson pejo@aatg.dk Underviser på Aalborg Tekniske Gymnasium Fagligt forum Læreplans arbejde Underviser i: Samfundsfag Teknologihistorie Innovation Indhold PowerPoint

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat cand.it) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Middelscore = relativt lavt faglig niveau i starten af uddannelsen på visse områder,

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen TEMAMØDE den 18. december 2008 Bygherreforeningen 1 Hvad har vi gjort: Særlige fokusområder for bygherre - Interviewundersøgelse hos en ca. 30 bygherre God projektledelsespraksis - Factor 3 har udarbejdet

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen

Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Dygtige pædagoger skabes på uddannelsen Anna Spaanheden Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel vil beskæftige

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

VIDENSBASERET SKOLELEDELSE

VIDENSBASERET SKOLELEDELSE VIDENSBASERET SKOLELEDELSE Oplæg ved Dansk Privatskoleforenings Skolederkonference 016 REFLEKSIONSPØRGSMÅL I 1. Måler I resultater og processer på din skole?. Hvad bruges målinger af resultater og processer

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet Udkast til studieordning for 3. og 4. semester på Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet 3. semester kandidat klinisk videnskab og teknologi Projektenhed Afprøvning

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Opfordring til at gå nye veje! Nye offentlig-private samarbejdsformer (OPS) kan være et skridt på vejen til en

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4 Sammenhæng til

Læs mere