Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret."

Transkript

1

2 Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole- hjemsamarbejdet... 7 Læsning... 8 Matematik... 9 Status fokusområder Fokusområde 1: TOPI Fokusområde 2: Forældres oplevelse af skole-hjem samarbejdet.. 11 Fokusområde 3: Elevtrivsel i skolen Fokusområde 4: Faglig progression i læsning i de nationale tests Fokusområde 5: Faglig progression i matematik i nationale tests Nye fokusområder Nyt fokusområde 1: Forældres oplevelse af skole-hjem samarbejde Status på nationale mål Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i % Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 20

3 Læsevejledning Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr ændret. Undervisningsministeriets intentioner med den nye kvalitetsrapport, at der fremadrettet både fokuseres på status og fremadrettede tiltag. Kvalitetsrapporten kommer altså til at fungere som et mål og resultatstyringsværktøj og denne tænkning lægger godt i tråd med den styringsmodel for dialogbaseret aftalestyring, der er vedtaget i Viborg Kommune. Desuden er der stor overensstemmelse mellem de nationale mål på skoleområdet og de kommunale fokusområder og effektmål i Mål og midler. Kvalitetsrapporten kommer derfor fremadrettet til at indeholde følgende: En kort beskrivelse af skolen. Skolebestyrelsens årsberetning, herunder en udtalelse på baggrund af indholdet i kvalitetsrapporten. Status på kommunale effektmål. Status på skolens lokale fokusområder for Skolens nye lokale fokusområder for Status på nationale mål. Skoleledelserne, bestyrelser og MED udvalg inddrages i arbejdet med kommunale og lokale fokusområder og effektmål. Baggrund De kommunale fokusområder og effektmål kan findes i Mål og midler for skoleområdet, som blev vedtaget i forbindelse med budgettet i oktober I lovbekendtgørelse nr. 665 af fremgår det, at kvalitetsrapporten fremover skal indeholde følgende på skoleniveau: Karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver Elevernes karaktergennemsnit for de bundne prøver i 9. klasse i forhold til socioøkonomiske baggrundsvariable Andelen af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Resultater af nationale test Andelen af elever der 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse Andelen af elever der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse Andelen af elever der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse Resultater af den obligatoriske trivselsmåling (kommer først med næste år) Alt omkring karaktergivning og overgang til ungdomsuddannelser figurerer kun i kvalitetsrapporten for de skoler, der har en overbygning. Resultater af nationale test er fortrolige og figurerer derfor kun i de kvalitetsrapporter, der forelægges Børne- og Ungdomsudvalget og Byrådet i en lukket sag og ikke i de kvalitetsrapporter, der bliver offentliggjort på hjemmesiden. Desuden er der følgende midlertidige krav: Omfanget af lærernes undervisningskompetence i de fag de underviser i (gældende fra og med skoleåret 2014/15 til og med skoleåret 2021/2022)

4 Det fremgår herudover af undervisningsministeriets hjemmeside at kvalitetsrapporten fremadrettet skal have fokus på at beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til følgende nationale mål og resultatmål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne jf. nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i dansk og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges Beskrivelse af skolen Rammer Møllehøjskolen er en grundskole fra årgang med et stabilt elevgrundlag til to spor. Fritidsordningen "Mølleriet" har næsten alle børn tilmeldt. Derudover har vi fritidsklubben, "Kværnen", som er et eftermiddagstilbud til vores årgang, og hvor børnene også kan fortsætte i ungdomsklub efter 6. klasse. Fritidsordningen og klubben omtaler vi som skolens fritidsdel. Skolens bygningsmasse er både nyere og ældre byggeri samt nedslidte pavilloner til vores indskoling. Der er udsigt til byggeri af en ny indskolingsafdeling i det kommende budget. Årgangstænkning Både undervisningen og fritidsdelen har årgangene som omdrejningspunkt for planlægning og samarbejde. Der arbejdes i årgangsteams, og videndeling er et centralt element for udviklingen af skolens kultur og læringsmiljø. Det betyder, at vores to spor fungerer som én årgang, hvor pædagoger og lærer samarbejder om børnegruppen og overvejende er de voksne, som varetager undervisning i fag, understøttende undervisning og lektiecafe. Skolens vision Vi er glade, når vi går hjem fra skole, og vi glæder os til at komme igen. Skolereformen På Møllehøjskolen er der én personalegruppe. I personalegruppen er der forskellige fagligheder med forskellige opgaver, som i samarbejde har det mål, at lave den bedste skole for de børn, der er her. Det er altid den voksne, der har ansvaret for relationen mellem barn og voksen. Den tænkning, har bidraget positivt ind i en ny reform, hvor personalet i endnu højere grad end før, skal arbejde sammen om børns trivsel og læring på den årgang, de er en del af. Møllehøjskolen arbejder målrettet på at kunne være en skole for alle børn, og kun 1 % undervises ikke her.

5 Skolebestyrelsens årsberetning 2014 Skolereform Det første halvår af 2014 har været præget af planlægningen af indførelsen af den nye skolereform på Møllehøjskolen. Det har i særlig grad været den lokale proces, der har haft bestyrelsens interesse, og punktet har været fast på alle dagsordener i foråret. Vigtige nedslag har været: Mødetider. Bestyrelsen har drøftet fordele og ulemper ved henholdsvis at flytte eller beholde mødetiderne. Hvilken betydning for eftermiddagsfladen, for trafiksikkerheden osv. Den lokale proces. Hvordan har der været arbejdet med inddragelse og indflydelse fra forældre, elever og personale. Arbejdspladser til personalet. Hvor og hvorfor er de indrettet som de er, hvilke tanker og overvejelser ligger der bag. Forældreinformation. Bestyrelsen har været medarrangør af et fyraftensmøde, hvor en idrætsforsker holdt oplæg om Bliver man klog af idræt? og efterfølgende spørgerunde til skolens ledelse og bestyrelse om skolereformen. Omkring 100 forældre mødte op. Princip Herudover har vi udarbejdet et princip omkring forældrenes deltagelse i praktiske opgaver. I hvilket omfang er det rimeligt at spørge forældre om hjælp til kørsel, bagning osv. Hvilke overvejelser er vigtige i den forbindelse og hvordan skal kommunikationen omkring forventninger være. Omorganisering af teknisk service Et særligt opmærksomhedspunkt har været omorganiseringen af teknisk service. Forløbet har for bestyrelsen virket uigennemskueligt og med en mangel på ordentlighed i forhold til de medarbejdere, som hidtil har været ansat på Møllehøjskolen. Efter omorganiseringen har skolen fået betydeligt færre timer til teknisk service samtidig med at vi nu skal bidrage til den samlede økonomi i distriktet med bl.a. bil, så vores tidligere serviceleder kan køre ud til andre institutioner. Skolebestyrelsesvalg Endelig har opgaven omkring skolebestyrelsesvalg været en del af bestyrelsens arbejde i foråret Valgmødet blev afholdt efter fyraftensmødet om skolereform, og gav valg til en fuldtallig bestyrelse med suppleanter ved fredsvalg Rengøring I foråret drøftede vi gentagne gange rengøringssituationen, som skolen ofte oplevede som ikke tilfredsstillende. Bestyrelsen fulgte situationen løbende.

6 Effektmål TOPI Tidlig opsporing og indsats Titel for effektmålet: TOPI Tidlig opsporing og indsats skoler Baggrund: Viborg Kommune har fra deltaget i et forskningsprojekt under Socialstyrelsen som har rettet sig mod udvikling, afprøvning og vidensopsamling af effektive opsporingsmetoder med henblik på at lave en kvalificeret tidlig indsats over for socialt udsatte børn i alderen 0 til 10 år. I forskningsprojektet har der været fokus på, hvordan man kan styrke arbejdet med opsporing af børn i mistrivsel så tidligt i deres liv og så tidligt i en problemudvikling så muligt, med henblik på hurtigt at sætte ind med støtte og hjælp for at undgå, at begyndende vanskeligheder og problemer vokser sig store og alvorlige. På baggrund af de gode erfaringer fra projektet har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet at udbrede konceptet til hele Børn & Unge området. Mål/effektmål: Andelen af børn, der i løbet af året mod en grøn markering i trivselsskemaet stiger. Der tages udgangspunkt i målinger fra Hvordan måler vi?: Der foretages en samlet virkningsevaluering af implementeringen af TOPI. I forhold til effektmålet gennemfører personalet tre trivselsskemaer om året for alle børn. I trivselsskemaerne markeres det om barnet er i rød, gul eller grøn position. Undersøgelserne udfyldes i enalyzer, så det er muligt at se bevægelser fra en position til en anden. Indsatser for at nå målet: Der sker en løbende implementering af konceptet i hele Børn & Unge. På skoleområdet forventes den løbende implementering at finde sted i årene Processen faciliteres af en projektleder og undervisere fra VIA. Nærmere information om indsatserne kan ses på viborg.dk/topi I nedenstående tabel kan man se hvor mange børn der ved oktobermålingen blev vurderet til henholdsvis Grøn, Gul eller Rød position. Fremadrettet, når der figurerer 3 målinger over året, vil man ligeledes kunne se hvor mange børn der over året har flyttet sig i henholdsvis positiv eller negativ retning mellem de tre målinger. Tallene afspejler det samlede antal børn på skolen, der figurer i alle tre målinger, sammenlignet med positionerne og ændringerne for alle børn i Viborg Kommunes skoler. Antal personer Viborg Kommune % Grøn markering Oktober % Møllehøjskolen % Kommentarer 81% Oktober 2014 Gul markering Oktober % 13% 16% 16% Oktober 2014 Rød markering Oktober % 3% 3% 3% Oktober 2014 Positive bevægelser i perioden Negative bevægelser i perioden 0% 0% 0% 0% Møllehøjskolen ligger tæt på gennemsnittet for Viborg kommune. Vi tror at vores satsning på et tæt teamsamarbejde i vores årgangsteam, som også har deltagelse af pædagoger fra SFO i indskolingen og klub på mellemtrinnet giver et bredere perspektiv på barnet og rummer mulighed for indsatser i hele barnets dag. Derfor satser vi på, at tallet for børn, der bevæger sig mod grøn stiger, men opfatter også tallene som udtryk for en positiv opmærksomhed og fokus på børns trivsel. Økonomi / ressourcer: Finansiering af indsatsen skal ske inden for den enkelte skoles nuværende ramme. Der er desuden bevilget tværgående midler til indførelse af TOPI i alt 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015.

7 Elevtrivsel i skolen Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Mål/effektmål: Det er målet at den oplevede sociale trivsel skal stige. Der tages udgangspunkt i målingerne fra Hvordan måler vi?: Målingerne baseres på en spørgeskemaundersøgelse til elever (Surveysystemet klassetrivsel.dk anvendes). I efteråret 2013 udvælges og afprøves de endelige spørgsmål til undersøgelsen i samarbejde med udvalgte skoler. Den første måling gennemføres i foråret 2014 og danner udgangspunkt for de efterfølgende progressions mål. Det forudsættes, at alle skoler anvender systemet. Indsatser for at nå målet: Som forlængelse af tidligere års målsætning om inklusion, sættes der nu fokus på elevernes oplevede sociale trivsel. Centralt er der i i forbindelse med den ny struktur for specialundervisning, oprettet læringscentre, som har til formål at inkludere flere børn i den almene undervisning og dermed skabe øget trivsel. Desuden er der afsat midler til kompetenceudvikling af lærerne, med henblik på inklusionsindsatsen kaldet Lær i egen praksis. Det forudsættes desuden, at de enkelte skoler iværksætter konkrete initiativer på egen skole. Økonomi / ressourcer: Der er afsat ca. 5,45 mio. kr. til driften af læringscentrene samt 6 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærerne. Herudover fordeles de resterende specialundercisningsmidler til skolerne jf. ressourcetildelingsmodellen. Specialundervisning er takstfinansieret og betales af den enkelte skole. Yderligere tiltag finansieres inden for skolens nuværende ramme. Der er ikke lavet nogen målinger på dette område: Hvor glad er du for at gå i skole?

8 Forældrenes oplevelse af skole- hjemsamarbejdet Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Mål/effektmål: Forældre, der har en positiv oplevelse af skole- hjem samarbejdet stiger. Der tages udgangspunkt i målingerne for Hvordan måler vi?: Målingen baseres på en spørgeskemaundersøgelse (udarbejdes i Viborg Kommunes surveyprogram Enalyzer). Spørgeskemaet udarbejdes og testes i efteråret 2013 i samarbejde med skolerne. Den første måling gennemføres i foråret Målingen i 2014 fungerer som baseline for de kommende progressionsmålinger Indsatser for at nå målet: Der er i sundhedsfremmegrupperne (SUF-grupper) udarbejdet handleplaner for samarbejdet med forældrene. Disse handleplaner skal sammen med indførelsen af TOPI og Den tværfaglige model danne grundlag for en forbedring af forældrenes oplevelse af skolehjemsamarbejdet. Økonomi / ressourcer: Finansiering af indsatsen skal ske inden for den enkelte skoles nuværende ramme. Der er desuden bevilget tværgående midler til indførelse af TOPI i alt 2,5 mio. kr. i 2013 og 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2014 og Resultater Alle forældre har i foråret 2014 fået tilsendt et kort spørgeskema, hvor et af spørgsmålene var som følger: På en skala fra 1-10, hvordan oplever du da samarbejdet mellem hjem og skole generelt? (10 er det bedste) forældre har svaret heraf 87 fra Møllehøjskolen. Indekstal for henholdsvis skolen og kommunen ses i tabellen nedenfor. 30% 20% 10% 0% 17% 10 Meget godt Indekset er udregnet efter følgende formel: (1 x antallet af respondenter, der har svaret x antallet af respondenter der har svaret x antallet af respondenter der har svaret 10)/alle respondenter,der har svaret. Indekstal for skole/hjem samarbejdet Møllehøjskolen 7,49 Viborg Kommune 7,26 Kommentarer På en skala fra 1 til 10, hvordan oplever du da samarbejdet mellem hjem og skole generelt? 16% 9 25% 8 14% 7 9% 6 På Møllehøjskolen ser vi gerne tallet stige, ligesom det er ønskværdigt, at flere forældre besvarer undersøgelsen. Vi arbejder stadighed med at forbedre skole-hjemsamarbejdet, og skolebestyrelsen vil i foråret 2015 drøfte og vedtage principper for samarbejdet. 8% 5 8% 4 1% 3 1% 2 0% 1 Meget dårligt

9 Læsning Titel for effektmålet: Faglig progression i læsning i de nationale tests Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Effektmål: I de nationale test handler en af delmålingerne om Tekstforståelse. Det er målet, at andelen af elever med resultater i de to laveste kategorier Klart under middel og Under middel falder. Hvordan måler vi?: Målingerne hentes fra de nationale tests. Der tages udgangspunkt i testresultaterne for skoleåret 2012/13. Indsatser for at nå målet: Der er oprettet et centralt læringscenter for læsning, hvor elever med vedvarende læsevanskeligheder tilbydes særligt tilrettelagte forløb. Det forventes derudover, at alle skoler efterlever strategien for sprog og læsning fra 2011, hvor målet er, at alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Herunder at alle skoler årligt foretager sprogvurdering og løbende evaluering af den enkelte elevs sprog- og læsefærdigheder. Skolen skal altså tilrettelægge og justere sin læseindsats ud fra de forskellige årganges læseresultater og tilpasse indsatsen den enkelte elev. Økonomi / ressourcer: Der er centralt afsat ca. 2 mio. til det centrale læringscenter for læsning. Resultater Undervisningsministeriet har ændret på opgørelsen af nationale test til nu at omfatte følgende kategorier: Fremragende præstation Rigtig god præstation God præstation Jævn præstation Mangelfuld præstation Ikke tilstrækkelig præstation Derfor kan vi ikke længere sammenligne tallene fra tidligere med tallene fra 13/14. Det vil i forbindelse med den kommende budgetlægning i Børne- og ungdomsudvalget blive foreslået, at udskifte effektmålene vedr. læsning og matematik med de nationale mål, der lyder som følger: Andelen af de allerdygtigste elever (fremragende præstation) skal øges år for år Mindst 80 % af eleverne skal være gode(fremragende, rigtig god eller god præstation) til at læse og regne Andelen af elever med dårlige resultater (mangelfuld og ikke tilstrækkelig præstation) skal reduceres år for år Resultaterne på de nationale målsætninger kan ses sidst i kvalitetsrapporten under overskriften: Resultater af nationale test i dansk og matematik i %. Her er der også mulighed for at kommentere på tallene.

10 Matematik Titel for effektmålet: Faglig progression i matematik i de nationale tests Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Effektmål: I de nationale test handler en af delmålingerne om Matematik i anvendelse. Det er målet at andelen af elever med resultater i de to laveste kategorier Klart under middel og Under middel falder. Hvordan måler vi?: Målingerne hentes fra de nationale tests. Der tages udgangspunkt i testresultaterne for skoleåret 2012/13. Indsatser for at nå målet: Der er oprettes et centralt læringscenter for matematik fra august 2014, som skal arbejde med at understøtte og udvikle skolernes matematikindsats i samarbejde med lokale matematikvejledere. Der uddannes en matematikvejleder på hver skole. Økonomi / ressourcer: Der er afsat ca. 2 mio. til uddannelse og koordinatorfunktion. Øvrig finansiering skal findes inden for skolens nuværende ramme. Resultater Undervisningsministeriet har ændret på opgørelsen af nationale test til nu at omfatte følgende kategorier: Fremragende præstation Rigtig god præstation God præstation Jævn præstation Mangelfuld præstation Ikke tilstrækkelig præstation Derfor kan vi ikke længere sammenligne tallene fra tidligere med tallene fra 13/14. Det vil i forbindelse med den kommende budgetlægning i Børne- og ungdomsudvalget blive foreslået, at udskifte effektmålene vedr. læsning og matematik med de nationale mål, der lyder som følger: Andelen af de allerdygtigste elever (fremragende præstation) skal øges år for år Mindst 80 % af eleverne skal være gode(fremragende, rigtig god eller god præstation) til at læse og regne Andelen af elever med dårlige resultater (mangelfuld og ikke tilstrækkelig præstation) skal reduceres år for år Resultaterne på de nationale målsætninger kan ses sidst i kvalitetsrapporten under overskriften: Resultater af nationale test i dansk og matematik i %. Her er der også mulighed for at kommentere på tallene.

11 Status fokusområder 2014 Fokusområde 1: TOPI Baggrund/udfordring: Møllehøjskolen er LP skole, og har længe arbejdet med gode overgange I skoleåret 2013/14 vil TOPI blive implementeret i hele skolen inklusiv SFO og klub, som det værktøj der anvendes i skolens årgangsteams (0.-6. kl) for at opspore mistrivsel og behov for tiltag. Mål/effektmål: Målet er øget trivsel hos eleverne Effektmål 1: at flere elever bevæger sig mod grøn position Effektmål 2: at skabe et fælles sprog, koordinere indsatsen, skabe bedre overgange, og øge fokus på elevtrivsel Økonomi/ressourcer: Der prioriteres tid til introduktion, etablering og drift af TOPI på alle årgange, hvilket kan ske indenfor Møllehøjskolens almindelige økonomiske rammer. Status på fokusområde 1 Der er ingen kommentarer på overstående. Fokusområdet forventes afsluttet i 2014 (sæt X) X Fokusområdet forventes forsat i 2015 (Sæt X) Hvordan måler vi?: Effektmål 1: Løbende opfølgning på positionerne grøn / gul / rød tre gange om året ved udfyldelse af trivselsskemaerne og opgørelser over bevægelser. Effektmål 2: Som effektmål 1, samt løbende evalueringer med skolens årgangsteams og i SUF-gruppen Indsatser for at nå målet: Deltagelse af hele den pædagogiske personalegruppe i de kommunale udviklings- og implementeringsarr. (Kick off og Hands on) Prioritering af TOPI på personalemøder i forhold til både implementering og evaluering. Målrettet anvendelse af værktøjer i TOPI / den tværfaglige model Udvikling af overgange og procedurer eksterne omkring skolestart med områdets børnehaver, samt internt mellem indskoling og mellemtrin. Udvikling og tilpasning af et lokalt analyseskema så opfølgning på TOPIscreeningen systematiseres.

12 Fokusområder 2: Forældrenes oplevelse af skole-hjem samarbejdet Baggrund/udfordring: Skole-hjem samarbejdet har løbende været et opmærksomhedspunkt for den nuværende skolebestyrelse. Gennem de seneste par år har man arbejdet med tematikken, og er efter en længere proces kommet frem til et ønske om at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse suppleret med en kvalitativ undersøgelse af forældrenes oplevelse af skole-hjem samarbejdet. Det er svært at have et præcist billede af, hvordan forældrene faktisk oplever skole-hjem samarbejdet, så for at få tydeliggjort de præcise udfordringer ønskes en lokal undersøgelse. Mål/effektmål: Effektmål 1: at der i 2014 kan defineres mere specifikke, lokale mål for denne udvikling ud fra Møllehøjskolens egen undersøgelse, som kan bruges som baseline, samt den kommunale undersøgelse omkring samme. Effektmål 2: at der i de kommende år ses en stigende andel af forældre, der har en positiv oplevelse af skole-hjem samarbejdet. Effektmål 3: at en stadig større del af forældregruppen benytter Intra til information og kommunikation Undersøgelsen består af en spørgeskemaundersøgelse til alle forældre på skolen og efterfølgende fokusgruppe-interview for en mindre gruppe. Økonomi/ressourcer: Finansiering af indsatsen sker indenfor Møllehøjskolens almindelige økonomiske rammer. Status på fokusområde 2 På grund af forskellige omstændigheder med ny skoleleder, jobskifte hos HR osv. har det ikke været muligt at gennemføre undersøgelsen som planlagt. Vi vil derfor omdefinere vores fokusområde, og derefter videreføre det til Fokusområdet forventes afsluttet i 2014 (sæt X) X Fokusområdet forventes forsat i 2015 (Sæt X) Hvordan måler vi?: Effektmål 1: Skolebestyrelsen har i samarbejde med en medarbejder fra HR afdelingen designet et spørgeskema og en efterfølgende proces, som har til formål at skabe det bedst mulige overblik over forældrenes oplevelse af skole-hjem samarbejdet i et kvalitativt perspektiv. Denne undersøgelse vil blive sat i gang i slutningen af Effektmål 2: Skolens egen undersøgelse gentages, evt. suppleret af en kommunal. Effektmål 3: Optælles på Intra med antal besøgende Indsatser for at nå målet: Det kan forventes, at undersøgelsen vil pege på områder, som hæmmer et godt skole-hjem samarbejde, og disse vil derfor blive brugt som udgangspunkt for en målrettet indsats i forhold hertil.

13 Fokusområder 3: Elevtrivsel i skolen Status på fokusområde 3 Der er ingen kommentarer på overstående. Baggrund/udfordring: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Fokusområdet forventes afsluttet i 2014 (sæt X) Fokusområdet forventes forsat i 2015 (Sæt X) X Mål/effektmål: Skolen har valgt ikke at formulere decentrale mål, men følge de centrale målformuleringer Hvordan måler vi?: Klassetrivsel.dk Indsatser for at nå målet: TOPI som fuldt implementeret på alle skolens årgange vil i samspil med skolens kompetencecenters arbejde og indsatser omkring trivsel være omdrejningspunkt omkring elevtrivsel for specifikke elever og elevgrupper. Møllehøjskolens fokus på elevinddragelse, -medindflydelse og -medansvar som bl.a. er forankret i Husrådet, der fungerer som en udvidet form for elevråd, vil være omdrejningspunkt omkring elevtrivsel generelt på skolen. Økonomi/ressourcer: Afventer fordelingen til skolerne

14 Fokusområder 4: Faglig progression i læsning i de nationale tests Status på fokusområde 4 Der er ingen kommentarer på overstående. Baggrund/udfordring: Der er uddannet læsevejleder på Møllehøjskolen, og skolens indsats i forhold til både vejledning omkring læsning, testning af læsefærdigheder og evaluering af læsning er blevet mere struktureret og systematiseret end tidligere. Der er en stor bevågenhed om betydningen af gode læsefærdigheder både i forhold til inklusion og til den øvrige faglige læring. Området tekstforståelse er Fokusområdet forventes afsluttet i 2014 (sæt X) Fokusområdet forventes forsat i 2015 (Sæt X) X Mål/effektmål: At elevernes score i tekstforståelse i gennemsnit og over en 3- årig periode stiger med 5 % for alle elever samtidig med at andelen af elever som scorer i kategorien klart under middel og under middel falder som beskrevet i de centrale effektmål. Elevernes score i tekstforståelse i de nationale test stiger med (gennemsnit): Forår 2014: 2% (I forhold til 12/13) Forår 2015: 4% (I forhold til 12/13) Forår 2016: 5% (I forhold til 12/13) Hvordan måler vi?: Målingerne hentes fra de nationale test. Udgangspunktet er de nationale test fra skoleåret 2012/13 Indsatser for at nå målet: Struktureret indsats omkring læsevejledning. Indkøb af nyt dansksystem som understøtter arbejdet med tekstforståelse. (Fandango, genrearbejde). Øget fokus på fagudvalgsarbejde. Alle klasser deltager i de frivillige nationale test de år, hvor de skal testes. Videndeling omkring læsning sættes i system med læsevejlederen som tovholder. Økonomi/ressourcer: Ressourcerne findes indenfor Møllehøjskolens eksisterende økonomiske rammer.

15 Fokusområder 5: Faglig progression i matematik i de nationale tests Status på fokusområde 5 Der er ingen kommentarer på overstående. Baggrund: I foråret 2013 var alle lokal MED og skolebestyrelser inviteret til at bidrage med forslag til relevante effektmål. Forslagene blev samlet i et katalog, hvorefter Børne- og Ungdomsudvalget udvalgte 5 effektmål for skoleområdet. Effektmålene indgår fremadrettet som en del af kvalitetsrapporten. Fokusområdet forventes afsluttet i 2014 (sæt X) Fokusområdet forventes forsat i 2015 (Sæt X) X Mål/effektmål: Skolen har valgt ikke at formulere decentrale mål, men følge de centrale målformuleringer Hvordan måler vi?: Nationale tests Indsatser for at nå målet: Møllehøjskolen har fra skoleåret 2013/14 opprioriteret ressourcer til matematik i skolens kompetencecenter. Der arbejdes målrettet med kompetenceudvikling af personale, som indtil videre kan fungere som skolens ressourcepersoner omkring matematik, og på sigt ønskes en person uddannet til matematikvejleder. Der forsøges etableret netværk til videndeling og udvikling af matematikundervisningen med ressourceperson fra Overlund skole. Økonomi/ressourcer: I forhold til uddannelse til matematikvejleder afventes fordelingen til skolerne omkring kompetenceudvikling, de øvrige tiltag er sket indenfor Møllehøjskolens eksisterende økonomiske rammer.

16 Nye fokusområder 2015 Nyt fokusområde 1: Forældrenes oplevelse af skolehjem samarbejdet Baggrund/udfordring: Skole-hjem samarbejdet har løbende været et opmærksomhedspunkt for den nuværende skolebestyrelse. Gennem de seneste par år har man arbejdet med tematikken, og er efter en længere proces kommet frem til et ønske om at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse suppleret med en kvalitativ undersøgelse af forældrenes oplevelse af skole-hjem samarbejdet. Det er svært at have et præcist billede af, hvordan forældrene faktisk oplever skolehjem samarbejdet, så for at få tydeliggjort de præcise udfordringer ønskes en lokal undersøgelse. Mål/effektmål: At der i det kommende år ses en stigende tilfredshed på den kommunale måling af forældretilfredshed, set i forhold til Hvordan måler vi?: Vi anvender tallene fra den kommunale måling. Indsatser for at nå målet: Vi bruger en kvalitativ spørgeundersøgelse til at afdække, hvor vi evt. skal have et større fokus og forbedre os i forhold til skole-hjem samarbejdet. Vi udarbejder principper for skole-hjemsamarbejde i skolebestyrelsen. Økonomi/ressourcer: Skolens egne økonomiske rammer.

17 Status på nationale mål Andel planlagte undervisningstimer med kompetencedækning Om data Andelen af planlagte undervisningstimer med kompetencedækning baserer sig på skolernes indberetninger til Styrelsen for It og Læring fra deres administrative systemer. Kompetencedækningen er opgjort på timeniveau og undersøgelsesenheden er klokketimer. Timerne er beregnet ved at gange antallet af klasser i et fag på et klassetrin med det vejledende timetal i det pågældende fag og klassetrin. I 10. klasse er der vægtet med samme timetal som i 9. klasse. Kun normalklasser i folkeskolen indgår i opgørelserne. Der er kun medtaget fag på klassetrin, hvor der på landsplan er mere end 50 klasser, som har undervisning i det pågældende fag. Lærere, der ikke står registreret med undervisning i mindst ét fag, indgår ikke i opgørelserne. Tilsvarende er lærere, der ikke står registreret med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer i mindst ét fag, udeladt fra opgørelserne. Ved tolærerordninger og holddelt undervisning indgår kun læreren med flest klokketimer. Hvis de to lærere har lige mange timer, indgår læreren med højest kompetenceniveau. Definition af undervisningskompetence og tilsvarende kompetencer At have undervisningskompetence i et fag betyder, at underviseren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen. At have kompetencer svarende til undervisningskompetence betyder, at underviseren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til undervisningskompetence. Skolens leder må foretage et skøn i denne forbindelse. 2013/2014 Viborg Kommune 80,9 Møllehøjskolen 77,5

18 Kommentarer Der er ingen kommentarer på overstående.

19 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning Der har ikke været klager til Klagenævnet for Specialundervisning i skoleåret 2013/14.

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere