Dok. nr Sag nr Evaluering af mild specialisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dok. nr. 306-2011-86155 Sag nr. 306-2010-14618. Evaluering af mild specialisering"

Transkript

1 Dok. nr Sag nr Evaluering af mild specialisering

2 Indhold Evaluering mild specialisering år Baggrund... 3 Evalueringens omfang... 3 Sammendrag - tendenser på tværs af de adspurgte grupper... 6 Forhold med stor tilfredshed... 6 Ønsker om forbedringer... 6 Problematikker/anbefalinger til nærmere refleksion... 6 Arbejdsgruppens anbefalinger... 7 Undersøgelsens resultat... 8 Dagplejen (leder, plejepædagoger og dagplejere)... 8 Lederne i de milde specialiserede institutioner Personalet i de milde specialiserede institutioner Forældre til et mildt barn i en mildt specialiseret institution Forældre til et alment barn i en mild specialiseret institution Lederne i de almene institutioner Børn og familie, PPR og sundhedsplejen Visitationsudvalget Hovedtræk fra spørgeskemaundersøgelsen i 2009 sammenholdt med evalueringen Statistisk materiale Konklusion Bilag

3 Evaluering mild specialisering år Baggrund Ved kommunesammenlægningen 2007 eksisterede 3 forskellige modeller for hvordan børn med særlige behov fik hjælp og støtte - én i hver af de tre tidligere kommuner. Byrådet i Odsherred Kommune besluttede at sætte en ny model i søen; Mild specialisering. Ved mild specialisering skal her forstås, at det ikke er institutionen der er specialiseret, men at den kan noget inden for det specialiserede område. En mild specialiseret plads i en børnehave udløser en fuldtidsstilling for hver 5 børn. I dagplejen er der mulighed for at graduere ved at lade ét barn tælle for 2 eller 3 børns pladser. Alle institutioner fik mulighed for at vælge, hvorvidt de ønskede at blive en mild specialiseret institution. Af de som ønskede det, blev der udvalgt 5 institutioner, hvor der bl.a. blev taget hensyn til, om det var en integreret institution, og hvor i kommunen den var placeret. Institutionerne fik tildelt mellem 5 og 10 pladser hver. I alt 48 pladser. Uddannelse af personale For at få et fælles fagligt fundament kom alle personaler i de mildt specialiserede institutioner på kursus 3x3 dage med temaet relationskompetence. Det var vigtigt, at det var relationskompetence der kom i fokus, da det bærende arbejde i pædagogikken og i særdeleshed i arbejdet med børn med særlige behov, er relations arbejde. Kurserne blev holdt af cand.psych. specialist og supervisor Helle Jensen som b. la. har haft meget tæt samarbejde med familieterapeut Jesper Juhl kendt fra tv-programmer. Alle kommunens institutioner fik et 2-dags kursus i analysemetoden Human element. En metode til at analysere behov og adfærd. Det pædagogiske personale fik undervisning, i hvordan man holder fokus på barnets behov, set ud fra barnets konkrete adfærd. Kurset blev afholdt af Cand. Pæd. Psych. Jacqueline Ambolt. Dagplejepædagogerne var med i de to beskrevne forløb, mens dagplejerne har haft deres eget forløb. Nogle dagplejere har specialiseret inden for eksempelvis for tidlig fødte mv. Justering Efter 1 år viste det sig at der ikke var behov for 10 milde specialiserede pladser på Odden, men at der til gengæld manglede pladser i den sydlige del af kommunen. Derfor blev 5 pladser flyttet fra Odden, og der blev etableret en mild specialiseret institution i Fårevejle børnehave. I denne rapport er dagplejen med under betegnelsen institutioner. Evalueringens omfang Formålet med denne evaluering er, at få en tilkendegivelse af tilfredsheden med organiseringen mild specialisering, en tilkendegivelse af hvilken effekt ordningen giver, samt se på eventuelle muligheder for forbedringer af modellen. Kort og godt; fungerer denne model både på det strukturelle og pædagogiske plan? 3

4 Arbejdsgruppe I forbindelse med evalueringen blev der nedsat en arbejdsgruppe. For at sikre at få så mange vinkler med som mulig i evalueringen blev gruppen bredt sammensat af følgende personer: Anette Sørensen, Projekt og Intern Udvikling Anette Haudal, Leder af dagplejen og med i visitationsudvalget på småbørnsområdet Lisbeth Klink Petersen, Leder af en mildt specialiseret institution Lisbeth Mikkelsen, Leder af en almen institution Lone Tams Gildberg, Psykolog PPR og med i visitationsudvalget på småbørnsområdet Lene Nybo Andersen, Tale/hørekonsulent PPR Mia Pultz Andersen, Sagsbehandler og medlem af visitationsudvalget på småbørnsområdet Lotte Froda, Specialpædagogisk konsulent og tovholder i visitationsudvalget på småbørnsområdet Bente Ludvigsen, Pladsanvisningen og sekretær i visitationsudvalget på småbørnsområdet Evalueringsmetode Evalueringen består af en kvantitativ del og en kvalitativ del. Den kvantitative del består af en spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenterne ved afkrydsning kunne tilkendegive deres oplevelse af den milde specialisering. Udover svarkategorierne var der efter hvert spørgsmål mulighed for at uddybe det enkelte svar og til sidst i undersøgelsen en mulighed for at skrive frit om mild specialisering. Der blev udarbejdet et spørgeskema til hver af nedennævnte respondentgrupper: Lederen af dagplejen, dagplejepædagoger og dagplejere med mildt specialiserede pladser (udsendt elektronisk) Ledere i de almene børnehaver (udsendt elektronisk) Ledere i de mildt specialiserede børnehaver (udsendt elektronisk) Personale i de milde specialiserede børnehaver (udsendt elektronisk) Forældre til milde børn i mildt specialiserede børnehaver (uddelt i papirform) Forældre til almene børn i mildt specialiserede børnehaver (uddelt i papirform) PPR, sagsbehandlerne i Børn og Familie samt Sundhedsplejen (udsendt elektronisk) Visitationsudvalget på småbørnsområdet (udsendt elektronisk) Med baggrund i resultatet af spørgeskemaundersøgelsen udarbejdede arbejdsgruppen en interviewguide med fokus på følgende temaer: Information Er mild specialisering inkluderende eller ekskluderende? Hvad fungerer god i dag? Og hvad gør ikke? Forslag til ny organisering? Graduering af mild-børnene Ordet er frit hvad har du på hjertet vedr. mild specialisering? 4

5 Den kvantitative del bestod af en række interviews med: En dagplejepædagog En dagplejer med mildt specialiserede pladser En forælder fra dagplejen med barn på en mildt specialiseret plads En forælder fra dagplejen med barn på en almen plads hos en mildt specialiseret dagplejer En leder fra en mildt specialiserede institution En forælder til et mildt barn i en mildt specialiseret institution En forælder til et alment barn i en mildt specialiseret institution En leder fra en almen børnehave En sundhedsplejerske En psykolog En tale-/hørekonsulent En sagsbehandler Hele Visitationsudvalget på småbørnsområdet Ud over den kvantitative og kvalitative undersøgelse er der udarbejdet statistisk materiale, der ligeledes indgår i denne rapport. Svarprocenter Svarprocenterne varierer fra respondentgruppe til respondentgruppe. Udsendt Retur Svarprocent Forældre - mild plads ,8 Forældre - almen plads ,5 Dagplejen (leder + personale) ,0 Ledere - milde institutioner ,7 Ledere - almene institutioner ,1 Personale - milde institutioner ,3 PPR, Familie og Børn og Sundhedsplejen ,9 Det er vanskeligt, at fastsætte en grænse for, hvornår en svarprocent er tilstrækkelig, men jo lavere svarprocent, desto større er risikoen for, at deltagerne i undersøgelsen ikke er repræsentative for den population, som undersøges. Som udgangspunkt skal niveauet helst ligge på omkring 50 %. En lav svarprocent er således ikke i sig selv et problem. Dette afhænger af, om de, der har svaret, er repræsentative for den gruppe, man ønsker at vide noget om. Men alt andet lige øger en lav svarprocent naturligvis risikoen for, at dette ikke er tilfældet. Dog angiver svarene altid indikatorer for undersøgelsens temaer. Samtidig skal det nævnes, at niveauet for besvarelserne fra forældrene er hvad, der generelt ses i forbindelse med tilsvarende undersøgelser. Set i denne sammenhæng er spørgeskemaundersøgelsen suppleret med interviews, dette lige netop for at understøtte resultatet. Dermed betragtes den samlede evaluering som værende valid. 5

6 Sammendrag - tendenser på tværs af de adspurgte grupper Punkterne står i en ikke prioriterede rækkefølge. Forhold med stor tilfredshed 1. Det, at der kommer fokus på barnet, er med til at skabe en positiv udvikling. 2. Statusbeskrivelserne er et godt arbejdsredskab. 3. Det er positivt at børn på mildt specialiserede pladser spejler sig i børnenes adfærd fra de almene pladser. Det er godt at børnene lærer at tage hensyn til børn, der har vanskeligheder. 4. Ros til personalerne for at løfte opgaverne flot. Ønsker om forbedringer 1. Der efterlyses tydeligere skriftlige standarder med hensyn til hvilke børn, der er målgruppen for den milde specialisering. 2. Information til forældrene er fin. Ved information fra den milde specialisering til de almene institutioner savnes der noget, men ikke helt konkret hvad. Ved information til ansatte i administrationscenteret mangler der mulighed for et hurtigt overblik, samt almen information om ordningen. 3. Der er ønske om, at den afgivende institution har mulighed for opfølgende informationer om, hvordan det går barnet i dets nye institution/skole. Med en mødeform som er fastlagt. 4. Der efterlyses specialviden. 5. Der er bredt og stort ønske om kurser, da det er den faglige udvikling der medvirker til at bryde vane pædagogik. Det er ny pædagogisk viden og udvikling der er fundamentet i Mild specialisering. 6. Der mangler en mild specialiseret institution i Vig-distriktet. Problematikker/anbefalinger til nærmere refleksion 1. Der viser sig et behov for at der kan laves en graduering / tildeles flere ressourcer til børn, der tilsyneladende ikke rammer målgruppen for mild specialisering. Her nævnes bl.a. børn som er meget udadreagerende. 2. Alle påpeger at en nedgang på de almindelige ressourcer mærkes meget i institutionerne. 3. Det er tænkningen om børn med særlige behov, altså det at have øje for deres behov, der har betydning for udviklingsmulighederne. 4. Inddrag skolen i forhold til om overgangen mellem børnehave og skole fungerer godt med de ekstra ressourcer, der er i modellen. 5. Det tværfaglige arbejde er meget vigtigt. Dels for at børn med særlige behov kommer i de rigtige institutioner, og dels i det videre arbejde, for at sikre så god en indsats som muligt. 6. Skal der være bestemte krav til de mildt specialiserede institutioner, om hvordan man arbejder? 7. Det er vigtigt at være opmærksom på at mild specialisering er en ordning, hvor alle børns behov bliver tilgodeset. 6

7 8. Kan man forestille sig at nogle institutioner specialiserede sig inden for visse problemstillinger/diagnoser. 9. Kunne man have nogle timer, der kunne bruges til en særlig indsats for nogle børn, der ikke rammer målgruppen mild specialisering. Eller et flyverkorps. 10. De erfaringer som personaler i den milde specialisering har gjort sig, må gerne videreformidles til andre pædagogiske personaler. Arbejdsgruppens anbefalinger Med baggrund i det samlede evalueringsresultat anbefaler arbejdsgruppen, at: Vig-distriktet får en mild specialiseret institution således, at alle distrikter i Odsherred Kommune er dækket. Det er vigtigt, at tilbuddet findes i nærområdet således, at afstanden til tilbuddet ikke bliver for lang for forældrene. Ligeledes af hensyn til at børnene for mulighed for følges videre i f.eks. skole. Disse forhold har stor betydning for, om forældrene siger ja til det visiterede tilbud. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde målrettet information til de forskellige målgrupper, der er indenfor med mild specialisering. Gruppen udarbejder forslag til kommunikationsplan, hvor aktiviteter samt ansvar for den enkelte aktivitet anføres. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder standarder for mild specialisering, herunder en graduering af hvilke børn, der henhører mild specialisering. Dermed tydeliggøres ordningen med hvem, hvad, hvor og hvornår. Der oprettes et netværk/vidensbank for fagpersonerne på børneområdet med henblik på at tilgodese videndeling samt arbejdet med udvikling samt innovative tiltag på det mildt specialiserede område. Der konstant fokuseres på kompetencer og uddannelse vedr. mild specialisering, således at det faglige niveau kan fastholdes og ikke mindst ajourføres i forhold ny viden på området. Ovenstående indsatser skal medvirke til at skabe en åbenhed og en konstant fokusering på, herunder udvikling af, det mildt specialiserede område. 7

8 Undersøgelsens resultat I det følgende fremgår undersøgelsens resultat målgruppe for målgruppe. Dagplejen (leder, plejepædagoger og dagplejere) Spørgeskema Information: - Vil gerne have noget mere information. - Måske skulle der informeres mere ud i systemet om de gode historier. - Det kan være svært at vide hvilke børn der høre til i den milde specialisering. Ved tvivl bruger man visitationsudvalget. In/ekskluderende: - Den milde specialisering giver mulighed for mere fokus på barnet, samt ro, tryghed og omsorg. - Det er i høj grad en inkluderende ordning. Hvad fungerer / fungerer ikke: - Det at få lavet handlestrategier bliver fulgt op af dagplejepædagogerne. Det kunne godt blive bedre. - Handlestrategierne bør følges op, da barnet hele tiden udvikler sig. Det kunne blive bedre. - Som oftest bliver handlestrategierne lavet i samarbejde med forældrene. - Den daglige planlægning er som regel ikke vanskelig, de almene børn deltager bare i det, der er planlagt for barnet på den mild specialiseret plads. - Ulempen ved planlægningen når der er børn på mildt specialiserede pladser er, at man nogle gange ikke kan deltage i de fælles aktiviteter der er. Behøver ikke være et problem. - Der ses i høj grad en positiv udvikling hos børn på mild specialiserede pladser. Forbedringer: - Der er ønske om at vide hvilke dagplejere, der har børn i mild specialisering, samt at kunne hente viden hos dem. - Samarbejdet mellem dagplejen og institutionerne kunne godt udvikles. Fint at kunne dele viden med børnehaverne. - Ønske om kurser og foredrag. - Der er etableret netværksgrupper mellem dagplejerne, som fungerer godt. - Det er en god ordning med mild specialisering i dagplejen (barnet tæller for 2 eller 3 pladser) Interview (dagplejer med mild specialisering) Informationen om mild specialisering kom både mundtligt og skriftligt. Det var dagplejeleder Anette Haudal der informerede. Dagplejerne blev spurgt om de var interesseret i at få børn med særlige behov, og dem der var det hvilke områder de interesserede sig for. Det var vigtigt at det var af interesse, man sagde ja til at tage børn på mild specialiserede pladser, hvilket var godt. Information om den milde specialisering bør være både mundtlig og skriftlig, måske kunne der være en lidt bredere information på kommunens hjemmeside. 8

9 Der er netværksmøde mellem dagplejerne, hvor dagplejepædagogen er med. Det er godt, og her bliver konkrete problemstillinger vendt. Handleplanerne er gode og giver et konkret grundlag. I starten opfattede jeg tilbuddet som ekskluderende havde et barn der talte for 4 og kun ham. Senere fik jeg flere børn, og ser tilbuddet som inkluderende. Det er vigtigt at alle forældre i dagplejehjemmet er informeret om, at der er barn på en mild specialiseret plads. Det betyder at alle er gode til at tage hensyn. Sundhedsplejerskerne er omdrejningspunktet, og det giver en rød tråd i arbejdet med børnene på de mildt specialiserede pladser. Jeg kunne ønske mig at der blev arbejdet endnu mere med handleplanerne, og at ved overgangen til børnehaven kunne der evt. være et standardiseret overleveringsdokument. Af forbedringer kunne nævnes, mere sparring med institutionerne på kryds og tværs. Dagplejerne vil gerne være mere med i det tværfaglige samarbejde. I dagplejen har vi et godt gradueringssystem, hvor et barn kan tælle fra 1 til 4. Det må være fedt at være forældre selv at kunne vælge mellem vuggestue og dagpleje og senere have frit valg mellem institutionerne. Sikkert derfor er der nogle forældre fra Holbæk, der vælger plads her. Interview (dagplejepædagog) Informationen kom fra kollegaer og det skriftlige materiale der er om mild specialisering. Via arbejdet i netværksgrupperne er der arbejdet en del med den milde specialisering, så på den måde ved jeg efterhånden en del om det. Målgruppen skifter hele tiden, og vi dækker et meget bredt felt. Jeg har et godt samarbejde med institutionerne, og det vil være fint at få mere detaljerede oplysninger og kendskab til de mildt specialiserede pladser i børnehaverne. Gerne kendskab til hvordan pædagogerne arbejder mere specifikt. Det er i højeste grad et inkluderende tilbud i dagplejen. Det er unikt og en stor gave at vi kan tilbyde børn at tælle fra 2 til 4 pladser, og dagplejen brænder virkelig for de børn. Det at vi har så rummelig en dagpleje, dét fungerer. Det er et fleksibelt tilbud, som gives i nærmiljøet. Overgangen til børnehave kunne måske blive bedre, det ville være godt med en formel kontakt. Institutionerne kunne sagtens bruge flere timer pr. mild specialiserede plads. Det er oplagt at få opdateret uddannelsen der blev givet til den milde specialisering. 9

10 Forældre i dagplejen, almen plads Spørgeskema - Man mærker ikke, at der er mild t specialiserede pladser i dagplejen. Og det har ikke givet nogen begrænsning i planlægningen af hverdagen. Interview (forældre i dagplejen, almen plads) Informationen om at dagplejen var mild specialiseret kom fra dagplejeren, hvilket er fint, da jeg ikke er så meget til foldere. Det er og skal også være et inkluderende tilbud. I en periode kom dagplejeren ikke så meget ud til fælles arrangementer, da der skulle tages hensyn til et barn. Men det har der ikke været nogen problemer i. Vi har hele tiden været trygge ved tilbuddet og har ingen betænkeligheder haft ved at have vores barn i en mild specialiseret dagpleje. Forældre i dagplejen, mild specialiseret plads Spørgeskema - Det har i høj grad haft en positiv betydning for barnets udvikling at det har en mild specialiseret plads. Der opleves ikke begrænsninger i hverdagens planlægning. - Handlestrategierne opleves som brugbare og anvendelige, men der mangler af og til feedback på hvordan man som forældre kan støtte sit barn hjemme. - Der kan være vanskeligheder når børnene skal i gæstepleje, det er vigtigt at de resultater der er opnået ikke falder til jorden, og at barnet fortsat tæller for mere end én. - Mere uddannelser til dagplejerne. - Ønske om flere tværfaglige netværksmøder. Interview (forældre i dagplejen, mild specialiseret plads) Det var et bevidst valg at få vores barn i dagpleje, trods det at lægerne anbefalede vuggestue. Der har været meget stor imødekommenhed, og vi har været utrolig glade for tilbuddet. Der har været taget højde for de ting vores barn havde brug for. Der har været fysio- og ergoterapeut i dagplejen og de andre børn har også ville træne med. Dagplejen har været med mig på kursus om mit barns handicap. Det har været vanskeligt med gæstedagpleje, der har ikke været nogen der kunne tage ham, da han talte for mange pladser. Ellers har det fungeret rigtig godt, og vi har ikke kunnet ønske det anderledes. 10

11 Lederne i de milde specialiserede institutioner Spørgeskema Information: - Lederne føler sig godt informeret om den milde specialisering. - I forhold til om det er tydeligt, hvilke børn der kan indstilles til mild specialisering, efterlyses der nogle mere tydelige skriftlige standarder. In/ ekskluderende: - Hvorvidt mild specialisering tilgodeser målet om inklusion og rummelighed, finder lederne at det gør det. Men hvis et barn har brug for mere end det, som en mild specialiseret plads kan tilbyde, så er det vanskeligt med rummelighed og inklusion. - Det er måske mere tænkningen om rummelighed og inklusion, der har betydning, end det er selve den måde den milde specialisering er organiseret på. Hvad fungerer/fungerer ikke: - I forhold til de handlestrategier, der laves på de børn der har en mild specialiseret plads, synes de fleste at de er anvendelige. - Med hensyn til om det har positiv betydning for planlægningen af dagligdagen, eller om det giver begrænsninger at være mild specialiseret institution, påpeges det, at det kommer an på, om målgruppen er ramt rigtigt. Er målgruppen rigtig har det oftest positiv betydning, men rummer nogle af de mild specialiserede pladser børn, der kræver mere end en mild specialiseret plads kan tilbyde, så får det negativ betydning for planlægningen. - Den milde specialisering er med til at skabe en positiv udvikling for barnet, da der kommer fokus på barnets problemstillinger. - Det er godt, at der laves statusbeskrivelser, da det giver en rød tråd i arbejdet. - Ved en mild specialiseret plads følger der ressourcer med ved overgang til skolestart. Det har tit en positiv effekt, men afhænger meget af hvilken skole overgangen sker til. - Det kunne være interessant at spørge skolen om deres udbytte af disse overgange. - Der er vidensdeling mellem nogle institutioner og mellem alle de mild specialiserede institutioner på tværs ved bl.a. Fyraftensarrangementer. Derudover sker der vidensdeling ved netværksmøder. - Langt de fleste mener, de har de kvalifikationer der skal til for at udføre arbejdet omkring mild specialisering. Der kunne godt være nogle kurser om f.eks. autisme. - Der er et godt fokus på videreudvikling af kompetencer inden for mild specialisering, hvor de mødeformer og metoder der er etableret bruges og udvikles. Forbedringer: - Der er behov for opfølgning på kurserne i relationskompetence for at fastholde og udvikle metoden. Kurser i LP modellen, Theraplay og inden for diagnoseområdet ønskes. - Der ønskes mere tid fra andre fagpersoner til supervision af pædagogerne. - Der sættes spørgsmålstegn ved om visitationsudvalget er for stort. - Skal der være bestemte krav til strukturen i de mildt specialiserede institutioner. - Det kan mærkes, at der er skåret i ressourcerne i institutionerne. - Det er en god ide at kunne graduere en mild specialiseret plads, da der er nogle børn, der har behov for meget mere hjælp og støtte end en mild specialiseret plads kan tilbyde. 11

12 Interview (leder af mildt specialiserede institution) Informationen fra forvaltningen kom drypvis i opstartsfasen, hvilket var lidt frustrerende. I forhold til at informere forældrene om den milde specialisering i børnehaven, så er det et fast punkt ved velkomst til børnehaven. Mild specialisering ses som inkluderende, men når målgruppen af børn rækker ud over hvad ressourcerne magter inden for mild specialisering, så er det ikke længere inkluderende. Det gode ved mild specialisering er, at det er en forebyggende indsats, og de børn der eksempelvis er udadreagerende kan spejle sig i de almene børn og derved lære sig nogle nye handlemuligheder. Det timetal der følger med den milde organisering, bruges varieret alt efter hvilket behov det enkelte barn har. I nogle perioder får barnet flere ressourcer og et intensivt forløb og i andre perioder færre. Organiseringen Mild specialisering fungerer godt, og det er fint med systematik bl.a. via statusbeskrivelser. Men organiseringen har sine mangler, når børnene har større behov end mild specialisering. Ved overlevering til skolen opleves et positivt samarbejde, men det kunne være en god ide at lave et opfølgende møde nogle måneder efter skolestart. Hvis barnet har vanskeligheder i skolen kan børnehaven bidrage med deres erfaringer for, hvordan man bedst hjælper barnet. Personalet i de milde specialiserede institutioner Spørgeskema Information: - I forhold til informationen om mild specialisering, er informationen ok, men der kan være spørgsmål i forhold til hvilke børn, der hører til i den milde specialisering. Nogle børn har større behov end hvad mild specialisering kan dække. Der er sikkert nogle forældre til børn på almene pladser, der ikke er godt nok informeret om hvad mild specialisering er. - Ønske om mere skarphed i forhold til hvilke børn der skal have en mild specialiseret plads. Hvad er målgruppen? In/eksklusion: - Mild specialisering er en model, som giver inklusion, hvor børn i den milde specialisering lærer af børn i det almene og omvendt, og de skal tage hensyn til hinanden. - Tit opleves det, at det at få en mild specialiseret plads kan være med til at bryde den negative opfattelse af barnet. Hvad fungerer/fungerer ikke: - Der mangler ressourcer generelt. Og især ved de børn der kræver mere en end mild specialiseret plads. - De generelle ressourcer er meget knappe. - Handlestrategierne er gode at have, dog kan det give følelse af magtesløshed, når strategierne ikke kan føres ud i livet pga. manglende ressourcer. - Der ønskes at få bygget noget mere på det man allerede ved og kursus i handleplaner. 12

13 - Handlestrategierne er anvendelige. Men når der er travlt i hverdagen, kommer man til at køre på rutinen. Handlestrategierne giver mening, men ved de børn der kræver særlig meget, er det rigtig svært. - Overordnet opleves handlestrategierne som meget brugbare. - Det at der er fælles fokus på en problemstilling skaber positiv udvikling. - Forældrene kender til handlestrategierne, men måske mest som information. - Den fælles uddannelse har været med til at give en god fælles forståelse for rummelighed. Men når hverdagen skal planlægges, kan det være vanskeligt, hvis der er et eller flere børn der kræver mere end hvad den milde specialisering kan tilbyde. Så trækkes der mange ressourcer ud til det enkelte barn, som gør det vanskeligt at få den øvrige planlægning til at hænge sammen. Ligeledes kan det være svært at komme ud af huset, hvis der er børn, der kræver for mange ressourcer, når man er ude. - Spontaniteten kan nogle gange forsvinde, da der skal tages særlige hensyn. - Man kan få dårlig samvittighed over for børn på almene pladser, når megen tid går med de mild specialiserede. - Behovene hos børn i den milde specialisering og i det almene kan godt tilgodeses, men der kan være en tendens til at børnene på de mildt specialiserede pladser får den første opmærksomhed, især når der er travlt. Forbedringer: - De børn der har behov for mere end en mild specialiseret plads får ikke deres behov dækket. - Det er det samme omdrejningspunkt for, om der ses en positiv udvikling hos børn på mild specialiserede pladser. Hos de børn der rammer målgruppen ses en positiv udvikling, ikke hos de børn der er uden for målgruppen. - Ved overgang til skolen er det godt med mulighed for den lange overlevering, det giver mulighed for at give skolen så komplet et billede af barnet som muligt. - Der kunne være en fast procedure for overlevering både til almen skole og specialskole. Man kunne spørge skolen, om ideen var god. - Der ønskes flere ressourcer til de børn der har særlige behov, der er større end, hvad mild specialisering kan rumme. Eller at én institution kunne have en gruppe for den slags problemstillinger. - Nogle institutioner kunne specialisere sig inden for bestemte temaer/vanskeligheder/diagnoser - Der er ønske om kurser eksempelvis inden for ADHD. Og kurser generelt. - Gerne opfølgning af relationskompetence kurserne. - Kunne de gode historier spredes eksempelvis via pædagogiske konsulenter. Interview (pædagog i mildt specialiserede institution) Med hensyn til information om den milde specialisering kom det stille og roligt, og via kurserne blev det indarbejdet. Den milde specialisering er inkluderende, og børnene har godt af, at der bliver set på dem med friske øjne. Det er inkluderende, at der gives særregler til nogle børn, så de ses på de behov de har. De mildt specialiserede børn lærer at være med i gruppen. Men der er af og til nogle børn, som har så store vanskeligheder, at ressourcerne ikke rækker. 13

14 Statusbeskrivelserne er et godt styringsredskab i arbejdet med børnene. Der er gode overleveringsmøder mellem dagpleje og børnehave og skole og børnehave. Ideen med at have nogle bestemte institutioner som mild specialiserede er god, men der kunne være en ide i at have nogle puljetimer når opgaverne bliver for store. Eller en institution til børn med særlig store behov. Forældre til et mildt barn i en mildt specialiseret institution Spørgeskema In/ekskluderende: - Der er ros til personalet, for den indsats der bliver gjort. Af og til kan der dog mangle tid og/eller forståelse for problematikkerne. Den milde specialisering har haft positiv betydning for barnets udvikling. Hvad fungerer/fungerer ikke: - Nedskæringerne kan mærkes på et travlt personale. - I det store hele fungerer det med handlestrategierne, men der efterlyses viden om mere konkret, hvad det er man gør i institutionen. Men handlestrategierne ser ud til at være brugbare. Forbedringer: - Der er ønske om at få ideer til hvad man kan gøre derhjemme for og med sit barn. Samt ønske om helt konkret information om hvad personalet gør. - Der er mange positive tilkendegivelser i forhold til personalets indsats, og de hensyn og tiltag der tages for det enkelte barn i planlægningen af hverdagen. - Kommentarer om at nedskæringerne kan mærkes. Interview (forældre til et mildt barn i en mildt specialiseret institution) Der var fin information fra den afgivende institution om, hvad den milde specialisering var i den kommende institution. Der kunne stilles spørgsmål, og det har været en stor hjælp. Det opleves at børnene bliver inkluderet, og sønnen til den interviewet er blevet mere rolig efter skiftet til den milde specialisering. Pædagogerne er meget motiveret, og de har kommet med ideer til hvad forældrene kunne gøre hjemme. Det har været godt med statusbeskrivelserne lidt mærkeligt i starten, men nu er det rigtig godt. Tilbuddet har hjulpet rigtig meget. 14

15 Forældre til et alment barn i en mild specialiseret institution Spørgeskema In/ekskluderende: - Der er mange positive tilkendegivelser om, at ens barn lærer meget af at være sammen med børn, der har det vanskeligt på den ene eller anden måde. De øgede ressourcer giver også mulighed for noget mere til de almene børn. Nogle ved ikke hvad den milde specialisering er, og nogle synes deres børn kommer i klemme, fordi der er børn, de er bange for, eller fordi - for mange ressourcer går til de udadreagerende børn. - Nogle af børnene på mild specialiserede pladser fylder meget i hverdagen, så måske er det på bekostning af børnene på de almene pladser, at børnene på de mildt specialiserede pladser får opmærksomheden. Samt den utryghed voldsomme børn kan give. Hvad fungerer/fungerer ikke: - Det ses positivt at personalet har ekstra uddannelse. Nedskæringerne kan mærkes. - Det er et godt tilbud, men der er børn, som er vanskelige at have i institutionen, på de vilkår der er. Forbedringer: - Det vil være godt med opfølgende kurser og supervision til personalet. Interview (forældre til et alment barn i en mildt specialiseret institution) Der var god information til et forældremøde, så det med mild specialisering blev afmystificeret. I starten var der nogen skepsis, men ikke længere. Alle børn bliver fint inkluderet i institutionen. Det er et godt tilbud. Men ressourcerne skal være der. God ide at alle forældre bliver godt informeret om mild specialisering, ligesom man blev i starten. 15

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere