Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen"

Transkript

1 Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag om en temperaturmåling af den aarhusianske folkeskole. Temperaturmålingen skal fokusere på, hvordan aktørerne ser på implementeringen af folkeskolereformen. I forbindelse med byrådsbehandlingen den 6. maj 2015 var der generelt tilslutning til behovet for løbende opfølgning på reformen, og der var enighed om, at en temperaturmåling kan udformes på flere måder. Sagen blev fremsendt til Børn og Unge til udtalelse og på baggrund heraf drøftet på Børn og Unge-udvalgsmødet den 10. juni Der var opbakning til forslag om, at der efter sommerferien drøftes en plan for en temperaturmåling, der indbefatter interview med udvalgte skoler. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 6-18-årst Grøndalsvej Viby J Telefon: Direkte telefon: Direkte Sagsbehandler: Jens Møller Hald En bred kreds af interessenter har den 12. august foreslået over for udvalget og rådmanden for Børn og Unge, at der også skal laves en temperaturmåling på fritidst (FU og SFO) med brug af fokusgruppeinterview. Henpå udvalgsmødet den 19. august. Der var enig- vendelsen blev kort drøftet hed om at koble under og fritid sammen i temperaturmålingen. Der var ikke tilslutning til forslaget om, at det er udvalgsmedlemmer og organisationsrepræsentanter, der skal forestå interviewene. Under byrådsdrøftelsen den om forslag fra Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om dispensationer fra lektiehjælp og faglig fordybelse samt understøttende under var der som udgangspunkt tilslutning til at sætte særlig fokus på disse elementer i temperaturmå- lingen. Metode og undersøgelsesdesign På baggrund af Børn og Unge-udvalgets drøftelser foreslås det, at der i ok- tober-november 2015 tilvejebringes både kvalitative (interview) og kvantitati-

2 ve (spørgeskema) data som led i en samlet temperaturmåling af folkeskolen og fritidst rådet med afsæt i udmøntning af folkeskolereformen. Side 2 af 6 I lighed med sidste år gennemføres der en spørgeskemaundersøgelse blandt skolelederne, der kan give et generaliserbart overblik over implementeringen. Der har således i Børn og Unge-udvalget været tilslutning til at se implementeringen af reformens elementer over en flerårig periode, der giver anledning til, at der følges systematisk op på arbejdet med reformen ca. en gang årligt i form af en spørgeskemaundersøgelse. Det foreslås, at spørgeskemaet til skolerne som udgangspunkt tager afsæt i det spørgeskema på 38 spørgsmål om omstillingen til en ny folkeskole, som blev sendt ud til alle skoleledere til besvarelse sidste år i uge 49. Det vurderes i den forbindelse, om der er nye spørgsmål, der skal tilføjes, eller spørgsmål der skal udelades eller omformuleres set i lyset af, at vi nu er i gang med andet år med reformen. Samtidig gennemføres der, jf. forslaget, kvalitative interview med repræsende forskellige aktørgrupper, der er involveret i udmøntningen af reformen på skolet og fritidst. Dvs. børn og unge, forældre, tanter for medarbejdere og ledere. Interviewene giver anledning til nærmere afdækning af perspektiver på, hvad der virker i forhold til udmøntning af reformen, og hvorfor. Det foreslås, at udkast til spørgeskema og interviewguides forestås af eksterne konsulenter i samarbejde med Pædagogisk Afdeling og kvalificeres af repræsentanter fra de faglige organisationer, leder- og medarbejderorganisationer og forældreorganisationer. Det foreslås tilsvarende, at de konkrete interviews forestås af eksterne kon- sulenter, De eksterne konsulenter sikrer endvidere referatopsam- og analyse af de kvalitative inter- ling/transskribering samt sammenskrivning viewdata. Der kan tages afsæt i en semistruktureret spørgeguide med en række faste temaer, men med mulighed for, at dialogen kan udvikle sig undervejs i henhold til interviewpersonernes fokus. I tillæg til de data, som frembringes gennem interview og spørgeskema, er der til efteråret 2015 og de første måneder af 2016 berammet en række målinger af relevans for unders- og fritidst, herunder: APV/trivselsundersøgelse Sygefraværsdata Kompetencedækning i folkeskolen Forældretilfredshedsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse

3 Opfølgning på faglige mål Kvalitetsrapporten Side 3 af 6 Kvalitativ undersøgelse (interview med repræsentanter for børn og unge, forældre, medarbejdere og ledere på unders-og fritidst) Kvantitativ undersøgelse (spørgeskema til skoleledelsen) Diverse planlagte målinger på unders-og fritidst Temperaturmåling Temperaturmålingens samlede sigte er således at: Give en samlet status på udmøntning af reformen i dybden og i bredden Identificere styrker og udfordringer Skabe mere viden om, hvad der virker, og hvornår og hvordan det virker Temperaturmåling Synliggøre de medvirkende aktørers perspektiver Indhold og undersøgelsesfokus På skolet vil undersøgelsen tage udgangspunkt i udmøntningen af reformens indholdselementer, herunder fx målsætningen om et fagligt løft, arbejdet med indfrielse af ambitiøse nationale mål og resultatmål, forenklede fælles mål, målstyret under, længere og mere varierede skoledage, obligatorisk lektiehjælp lp og faglig fordybelse, motion og bevægelse, åben skole, udvikling af udskolingen og nye opgaver for skolebestyrelserne mv. Jf. den aktuelle offentlige og politiske debat om skoledagens længde er det relevant at sætte særlig fokus på variationen i skolernes skemalægning samt begrundelser herfor, herunder fx pres på faglokaler, koncentration af valgfag i nogle perioder eller samarbejdet med det omgivende samfund i forbindelse med arbejdet med åben skole.

4 I forlængelse af byrådsforslagene fra Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om dispensationer fra lektiehjælp og faglig fordybelse samt underligeledes væsentligt at sætte fokus skolernes støttende under er det tilrettelæggelse af disse elementer samt aktørernes oplevelse af dem. Side 4 af 6 På fritidst vil spørgeguiden søge at belyse perspektiver og konsekvenser af folkeskolereformen i forhold til fritidst, og hvordan fritidstilpasningen af strukturen på t arbejder sammen med undersopgaven om at løfte udfordringerne. Endvidere vil t i lyset af der være fokus på, hvordan den fritidspædagogiske indsats bidrager i forhold til, at kommunen når i mål med reformens målsætninger. I forhold til snitfladerne mellem underst og fritidst kan spørgeguiden have fokus på samarbejdet mellem undersdel og fri- tids samt lærere/pædagoger, samarbejde og partnerskaber i forhold til den åbne skole samt samarbejdet om realisering af 95 % målsætningen. Derudover vil det være naturligt at have fokus på drøftelser af, hvordan børnenes og de unges samlede unders- og fritidsdag hænger bedst muet fremadrettet fokus på identifikation af god praksis, eksemplariske løsningsmodeller samt væsentlige udfordringer og mulige årsager hertil. Endvidere vil der være fokus på de forskellige aktørgruppers ligt sammen. Interviewene skal have perspektiver på udmøntningen af reformen. Interviewpersoner til fokusgruppeinterview Jf. Børn og Unge-udvalgets drøftelser om temperaturmålingen tager den kvalitative undersøgelse afsæt i interview med børn og unge, forældre, medarbejdere og ledere på unders- og fritidst. Det foreslås således, at der på henholdsvis skole- og t laves interview med følgende repræsentanter for de forskellige aktørgrupper: Børn og unge Forældre Medarbejdere Ledelse Skole (under+sfo) Interview med elevrådet Interview med skolebestyrelsen Interview med tillidsrepræsentanog arbejdsmiljørepræsentanter ter (pædagoger og lærere) Interview med ledelsen (skolelegisk leder, SFO-leder og administrativ leder afhængigt af skolens lokale der, pædagogisk ledelsesstruktur) Interview med Børn og Unge- Byrådet Interview med bestyrelsen Interview med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter (pædagoger og lærere) Interview med ledelsen (leder, vice leder, fritidsledere, repræsentanter for afdelingsledere)

5 Scenarier for skalering af interviewundersøgelsen Kvalitativ metode har ikke sin primære styrke i at tilvejebringe repræsentative konklusioner. Til trods herfor er det nødvendigt at tage hensyn til, at der er en vis bredde i undersøgelsesfeltet, fx i forhold til geografisk beliggenhed og socio-økonomisk baggrund osv. Det gælder særligt for skolerne, som er forholdsvis afgrænsede og homogene, mens rne efter strukturtilog er mere pasningen har større spredning sammensatte. Side 5 af 6 Med henblik på Børn og Unge-udvalgets drøftelse fremstilles i det følgende to scenarier for, hvordan interviewundersøgelsen kan skaleres. Skole 1 Scenarie 1: Fem skoler og et Ifølge det første forslag gennemføres der interview på fem skoler (undervis- ning og SFO) og i et. De fem skoler kan udvælges således, at de adskiller sig med hensyn til geografisk beliggenhed og socio-økonomisk baggrund. Det valgte rummer en samlet spredning. (under+sfo) Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 (under+sfo) (under+sfo) (under+sfo) (under+sfo) FU Børn og unge Interview Interview Interview Interview Interview Interview Forældre Interview Interview Interview Interview Interview Interview Medarbejdere Interview Interview Interview Interview Interview Interview Ledelse Interview Interview Interview Interview Interview Interview Scenarie 2: En skole fra hvert samt de fire r Ifølge det andet forslag gennemføres der interview på en skole fra hvert samt i alle fire r. Skolerne udvælges således, at de samlet repræsenterer en spredning med hensyn til geografisk beliggenhed og socio-økonomisk baggrund. Skole 1 Skole 2 Skole 3 Skole 4 Skole 5 Skole 6 Skole 7 Skole Børn og unge Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Forældre Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Medarbejdere Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Ledelse Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview Interview

6 Overordnet tids- og procesplan Der foreslås følgende overordnede tids- og procesplan for temperaturmålingen: Side 6 af 6 Tid Aktivitet 16. september 2015 Børn og Unge-udvalgsmøde: Godkendelse af forslag til design og proces Uge 39 Planlægning af interviewproces med eksternt konsulentfirma Uge 40 Dialog med repræsentanter fra de faglige organisationer, leder- og medarbejderorganisationer og forældreorganisationer om spørgeguide og spørgeskema Uge Undersøgelsen gennemføres (kvalitativ og kvantitativ del) 23. november Temamøde i Magistraten om folkeskolereform og 95% målsætning: Undersøgelsens resultater fremlægges til debat 25. november Børn og Unge-udvalgsmøde: Drøftelse af undersøgelsens resultater i lyset af bemærkninger fra Magistratens møde. Fokus på fremadrettede initiativer. De forskellige undersøgelser/målinger gennemføres successivt i løbet af efteråret 2015 og foråret Udover sammenfatning af de kvalitative og kvantitative udsagn vil der til temamødet i magistraten den 23. november og Børn og Unge-udvalgsmødet den 25. november bl.a. foreligge sygefraværs- data, data om kompetencedækning i folkeskolen og data om opfølgning på de faglige mål. Data fra fx APV/trivselsundersøgelsen, forældretilfredshedsundersøgelsen og elevtrivselsundersøgelsen foreligger senere og præsenteres fremdeles. I forbindelse med processen omkring kvalitetsrapporter vil udmøntningen af folkeskolereformen være et tema under de lokale kvalitetssamtaler i januarde øvrige oplysninger i kvalitetsrapporten kan der februar I tillæg til således tages afsæt i resultaterne fra temperaturmålingen i den videre lokale opfølgning.

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere