IND TRYK JUNI JULI 05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IND TRYK JUNI JULI 05"

Transkript

1 IND TRYK JUNI JULI 05 NR 11 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP INTEGRATION Indvandrerkonsulent og forfatter Manu Sareen: I bestemmer selv, hvordan eleverne skal opføre sig på skolerne! Tag med til seminar om integration. MESTERSAMARBEJDE Virksomhederne vil gerne inddrages mere i samarbejdet skole-elev-virksomhed. Læs, hvordan en teknisk skole i Nordjylland gør. KAMPKOGNING Nye lærerteams på multimediedesigneruddannelsen rystes sammen ved et teambuilding-arrangement i finere madlavning. k 9:26 indtryk11.indd :28:56

2 IND TRYK INDHOLD 3 Leder er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad Det trykkes i 1050 eksemplarer Trykkeri: Rosenberg Bogtryk Ballerup REDAKTION Direktør Mogens Nielsen (ansvarshavende redaktør) Direkte Mobil KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN Pernille Dehn Direkte Mobil Michael Schmidt Direkte Mobil Marousca Helqvist Direkte Mobil Deadline for indlevering af materiale til næste nummer: torsdag den 11. august udkommer cirka den 25. august 4 Fokus på kvalitet giver ujævne resultater 5 Hvordan kommer vi videre? 6 Fra tørre tal til lækre lokaler 8 Når mestre mødes 9 Superskolen i Hjørring 10 DTL-foreningen på KTS fylder 25 år 11 Worldskills - hvad er det? 12 Gastronomisk teambuilding 14 I skal sige jeres mening! 16 Kunderne har talt 18 Medaljeregn i rådhushallen 19 Lidt som i den virkelige verden 20 Kort nyt send materialet til : indtryk11.indd :28:59

3 Større forskellighed og flere igennem Sommerferien står for døren for de fleste af skolens medarbejdere. I disse uger afsluttes en række uddannelsesforløb på Københavns Tekniske Skole. Det er også en tid, hvor vi sammen planlægger nye forløb, og via områdeplanerne så småt projekterer skolens udvikling i de kommende 1-2 år. Meget tyder på, at målgruppen for skolens ungdomsuddannelser er under stærk forandring i retning af større forskellighed både når det handler om elevernes motivation og om deres faglige og personlige forudsætninger. Det vidner den såkaldte Pisa-København-undersøgelse om. Undersøgelsen afslører, at mere end halvdelen af eleverne med indvandrerbaggrund, der forlader de københavnske folkeskoler efter 9. klasse, reelt ikke kan læse og skrive. Det samme gælder tilsyneladende for hver syvende danske elev. Det stiller nye krav om differentiering af skolens læringstilbud på ikke mindst erhvervsuddannelserne. Et behov, der tydeligt blev formuleret af vejlederne i Storkøbenhavn på konferencerne på KTS med de seks nye regionale UU-vejledningscentre i januar. Hertil kommer Integrationsministeriets seneste rapport Udlændinge på ungdomsuddannelserne, der, som omtalt i seneste nummer af Indtryk, desværre dokumenterer, at omkring 60 procent af erhvervsuddannelseselever med indvandrerbaggrund falder fra undervejs i deres uddannelse. Det er dobbelt så mange sammenlignet med danske elever. I et rigt samfund som det danske er denne situation naturligvis helt uacceptabel - både i politisk og social henseende. Regeringen har da også som mål, at 85 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Ovennævnte undersøgelser, rapporter, regeringskrav og vejlederforespørgsler stiller efter direktionens opfattelse skolen over for tre hovedudfordringer i de kommende år: En stadig mere sammensat målgruppe med stadig mere forskellige forudsætninger søger erhvervs- og gymnasieuddannelserne på KTS Politisk er der stærkt fokus på, at frafaldet på uddannelserne reduceres Ungdomsuddannelserne og ikke mindst erhvervsskolerne skal bidrage med mere individualiserede uddannelsesforløb og sikre, at flere unge gennemfører en uddannelse Det er udfordringer, vi vil tage på os og møde med vanlig omhu og engagement. Ambitionen er afspejlet i skolens områdeplanskoncept for , der netop er godkendt af bestyrelsen og sendt ud til alle skoleområderne på KTS. Vi har her valgt at sætte fokus på frafaldet blandt elever, kursister og studerende på alle skolens uddannelser. Hvorfor, hvordan og hvornår falder de unge fra uddannelserne på KTS? Analyseresultaterne vil blive fulgt op med forebyggende handlingsplaner i foråret Vi vil også mere konsekvent bruge elevens personlige uddannelsesplan og allerede i visitationen til erhvervsuddannelserne sammensætte og beskrive forløb, der giver den enkelte elev de bedst mulige betingelser for at gennemføre. Vi vil også fortsat arbejde med målstyret kvalitet og ad den vej stræbe efter at honorere de krav og forventninger, som de unge kommer med, når de søger vores uddannelser. Man kunne også nævne en række andre initiativer. Men det er næppe tilstrækkeligt til at sikre regeringsambitionen om, at 85 procent af en ungdomsårgang gennemfører en uddannelse. Rapporten fra Integrationsministeriet peger jo klart på, at manglen på praktikpladser er en væsentlig årsag til, at så mange indvandrerunge ikke gennemfører deres erhvervsuddannelse. Også her lægger Københavns Tekniske Skole skulderen til og har som mål at øge antallet af praktikpladser med procent i løbet af det næste år. Men en egentlig løsning af praktikpladsproblemet kræver flere aktører på banen. Vi er vidende om, at flere praktikpladser ligger undervisningsminister Bertel Haarder meget på sinde, og skal her blot komme med en enkelt anbefaling. Tænk engang, hvis regeringsinteressen for, at flere unge får en uddannelse, blev ledsaget at et ligeså klart formuleret krav om, at virksomheder, der lægger billet ind på offentlige entrepriser i stat, amter og kommuner, skal dokumentere oprettelse af uddannelsespladser for overhovedet at komme i betragtning ved licitationerne. Mon ikke megen samfundsmæssig bekymring og diskussion om integration, uddannelsesgaranti, SKPordninger og frygt for fremtidig mangel på kvalificeret arbejdskraft ville forstumme med dette i grunden enkle kunstgreb? Ideen gives hermed videre til ministeren, som vi ønsker en god og kreativt reflekterende sommerferie. Samme ønske skal lyde til alle skolens medarbejdere og deres familier! På vegne af direktionen Mogens Nielsen Direktør 3 indtryk11.indd Sek1: :28:59

4 Fokus på kvalitet giver ujævne resultater Målrettet kvalitetsudvikling på KTS har ført til uventede resultater, men det virker trods alt at gøre noget 4 Af Pernille Dehn Siden september sidste år har alle skoleområder på KTS arbejdet målrettet med kvalitetsudvikling, men det at sætte fokus på kvalitet og forsøge at forbedre den, giver ikke nødvendigvis de resultater, man forventer. Det har en del skoleområder måttet sande efter resultaterne af de første otte måneders koncentreret indsats på kvalitetsområdet. Tirsdag den 7. juni mødtes inspektørområdernes ledere, FUL-konsulenter, tillidsfolk og direktionen i Julius Thomsens Gade for at lade sig inspirere af de positive resultater, der trods alt er opnået rundt omkring. Og for at snakke om, hvordan områderne kan gribe arbejdet an fremover. Vicedirektør Flemming Brandt ridsede situationen op: De unge har en række krav og forventninger til os. Hvis vi ikke lever op til deres krav, går de et andet sted hen. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder systematisk med kvalitetsudvikling. Men vi er samtidig nødt til at acceptere, at vi får andre resultater, end vi havde regnet med. Det kan jo skyldes, at vi ikke gjorde det rigtige, og så må vi revurdere indsatsen, sagde han. Bevidstheden skal øges Helt konkret havde skoleområderne i september udvalgt 119 indsatsområder i alt og opstillet måltal for, hvor meget områderne forventede at kunne forbedre kvaliteten. Indsatsområderne blev valgt ud fra, hvor stor vægtning eleverne tillagde de enkelte spørgsmål. Af de 119 indsatsområder ser resultaterne sådan ud: 27 mål blev opfyldt 33 mål blev forbedret 18 mål forblev uændret 41 mål var forringet Produktudviklingschef Tøger Kyvsgaard understregede: Der, hvor vi har sat ind, har det også rykket mere, men konklusionen er, at vi skal blive mere bevidste om, hvad der virker, sagde han og gav ordet videre til tre skoleområder, der har opnået en vis succes med deres indsatser. Lidt er godt Uddannelsesleder for tandteknikerne på Panum, snart Tuborgvej, Helle Ramlyng fortalte, at man i hendes område havde satset på to områder. Det ene var informationsindsatsen over for eleverne og det andet, som var langt det største, handlede om lærernes kompetencer og evner. I forhold til informationsindsatsen har de på Panum måttet sande, at små doser er godt. Lærerne har nok været for ivrige ved studiestart, så eleverne fik alt for meget information på en gang, forklarede hun. I stedet satte lærerne sig ned og lavede en plan over, hvornår i uddannelsesforløbet eleverne skal have den relevante information. Oplysningerne om uddannelsen blev også lagt på nettet, så eleverne altid selv kan orientere sig der. Man indførte klassens time efter behov, og Helle Ramlyng har stillet op, når en klasse ønskede det. Det har fungeret godt i nogle klasser og skidt i andre. Vi mennesker er jo forskellige, sagde hun. I arbejdet med lærerne har især et tiltag skabt gode resultater. Der blev lavet et fælles skema, hvor alle lærere kunne plotte ind, hvad de selv følte, de var gode til at undervise i. Efterfølgende har de etableret en slags følordning med supervision, hvor de erfarne har givet deres viden videre. I starten var det lidt farligt, men jeg har indtryk af, at lærerne har været rigtig glade for ordningen. I lighed med flere andre skoleområder er kvalitet blevet et fast punkt på dagsordenen ved lærerog ledermøder. Fælles billeddannelse og klasserepræsentanter Også i Stevnsgade var det vigtigste fokusområde lærerne. Dem er der 54 af på bygningskonstruktørernes danske linje, som Niels Høeg er studieleder på. De 54 lærere er delt op i otte teams, hvert team har cirka 100 studerende, og en af lærerne fungerer som procesleder. Alle klasser har en klasserepræsentant, der deltager i møder både med studielederen og med proceslederen. På det punkt har Stevnsgade visse fordele ved, at deres studerende er på skolen i flere år ad gangen i modsætning til de fleste EUD-elever. Glostrups inspektør Vibeke Uhrenholdt, der var stand in for uddannelsesleder Lars Remtoft, brugte først lidt tid på at forklare, at deres resultater nok i virkeligheden ikke var så gode. Målingerne fra september blev lavet på et grundforløb med helt unge, mens der ved den næste måling var en del voksne meritstuderende på holdet, og de er generelt mere tilfredse, sagde Vibeke Uhrenholdt. Ikke desto mindre har man på Glostrup arbejdet målrettet med kvaliteten. Blandt andet har alle lærere på et seminar gennempløjet bekendtgørelsen for grundforløbet og skabt et fælles billede af, hvad uddannelsen indeholder og har af mål. Eleverne kan klart mærke, at der nu er en rød tråd i undervisningen, sagde Vibeke Uhrenholdt. indtryk11.indd Sek1: :28:59

5 Hvordan kommer vi videre? En del af inspirationsseminaret blev brugt til at drøfte, hvordan skoleområderne kan arbejde videre med målstyret kvalitetsudvikling Af Pernille Dehn De første spæde erfaringer med kvalitetsudvikling ud fra udvalgte områder skal føres videre over i næste års områdeplan. Derfor var en del af inspirationsseminaret afsat til gruppediskussioner om, hvordan man i de enkelte skoleområder kan gribe arbejdet an fremover. I Glostrup var man blevet inspireret af Panums erfaringer med at lægge informationer om uddannelsesforløbet på nettet og i højere grad lade eleverne selv have ansvaret for at være informeret. - Hvis vi nu lagde informationer på nettet, og så bad eleverne om at lave oplæg for klassen om deres uddannelse. På den måde kan vi måske give dem større forståelse for deres uddannelse. Måske skal det først være på hovedforløbet, men det kan vi diskutere, foreslog Vibeke Uhrenholdt Wiingaard. Også ideen med at have klasserepræsentanter vandt genklang i Glostrup, og det blev foreslået, at man reviderede alle breve, der går ud til eleverne, inden de skal på skoleophold. Et andet hyppigt problem i Glostrup opstår, når eleverne ikke har en fast tilknyttet lærer. Her lød forslaget, at man bliver bedre til at forklare eleverne, at de ikke nødvendigvis kan forvente, at det altid er den samme lærer, der underviser. I slutningen af juni holder Glostrup et to-dages medarbejderseminar, hvor de vil diskutere ideerne. Ledere skal coache I Julius Thomsens Gade er alt informationsmateriale om uddannelserne tilgængeligt og synligt, men her oplever de et andet problem. - Vi har nogle gange svært ved at bruge for eksempel undervisningsplanerne i praksis, så her skal vi som ledere blive bedre til at coache lærerne, sagde inspektør Thorkild Stenaa Jensen. I Julius Thomsens Gade vil de også fortsat arbejde systematiseret med synliggørelse af lærernes kvalifikationer. Det gør de ved hjælp af et skema, som alle medarbejdere udfylder i forbindelse med deres medarbejderudviklingssamtale. Og så vil de forsøge at få gang i systematisk elevarbejde. - Men det er vanskeligt, når vi har eleverne så kort tid ad gangen, sluttede Torben Stenaa Jensen. Undervisningsmål oversættes Inspektør Peder P. Sørensen fra Rebslagervej fortalte, at de på Nørrebro tydeligt kan se, når de forskellige lærerteams fungerer. - Så kommer resultaterne, sagde han. Derfor arbejder de med en følordning, hvor nye lærere kobles med erfarne, og med supervision. Også på informationsområdet bliver der sat ind for at forbedre elevernes oplevelse af, at der mangler mål med undervisningen. Her vil Rebslagervej arrangere informationsmøder, hvor forældrene også skal inviteres. De forskellige faggrupper vil diskutere undervisningsmålene og oversætte dem til forståeligt dansk, de vil forbedre skemalægningen, og de vil indføre mere tværfaglig undervisning for de elever, der har grundforløb, som strækker sig ud over de traditionelle 20 uger. Alle skoleområder skal nu på baggrund af de nye kvalitetsmålinger udvælge deres indsatsområder for det kommende år og beskrive dem i områdeplanerne. Ledergruppen fra Glostrup diskuterede blandt andet, hvordan de kan give eleverne forståelse for, at de ikke kan forvente at have den samme lærer hele tiden. Fra venstre er det Hans Hother Poulsen, Jimmie Thomsen, Torben Halby, Maj Britt Jacobsen, og Vibeke Uhrenholdt Wiingaard. 5 indtryk11.indd Sek1: :28:59

6 Metalpladerne i gulvet i den kommende Vibenhus-kantine bliver skiftet ud med glas og lys nedefra. 6 Fra tørre tal til lækre lokaler Københavns Tekniske Skole omsætter lige nu tørre tal på bankkontoen til nye, moderne lokaler til hundredvis af elever Af Pernille Dehn Københavns Tekniske Skole er en skole i fremgang. Til dem, der skulle være i tvivl eller bare gerne vil vide, hvad der egentlig er gang i ude på skolerne, inviterer vi her på en rundvisning til de tre afdelinger, der i øjeblikket præges kraftigt af en dagligdag under ombygning. En regnfuld dag i juni tog Indtryk med bygningschef Kaj Hansen og vicedirektør Flemming Brandt til Vibenhus, Tuborgvej og Sukkertoppen. Turen begynder på Vibenhus, hvor vi ankommer midt i bygningskonstruktørernes eksamensperiode. Konstruktørerne har noget besvær med at finde plads til deres mange plancher, og heller ikke rengøringen på skolen er kommet ordentligt på plads endnu. Det er ikke så gode vilkår, konstaterer Flemming Brandt, men ombygningerne er også langt fra slut. I den store hovedbygning er klasselokalerne på de fire etager stort set færdige, men den store kantine i den tidligere maskinhal over for hovedbygningen står som et stort, råt rum. Øredøvende larm fra tunge maskiner og vandfald af gnister fra svejsemaskiner varsler dog snarlige forandringer. Lys i gulvet I lokalerne bag maskinhallen/kantinen får kantinekøkkenet, et bibliotek og bogudsalg plads. Under hele bygningen ligger en kælder, der skal opfylde flere formål. I gulvet i kantinen ligger i dag store metalplader i gulvet. De bliver erstattet med glas, og der sættes lys i nede fra kælderen. I kælderen indrettes også fredagsbar til eleverne. I lokalet til højre for kantinen skal der både i stueetagen og på 1. sal indrettes fysik- og kemilokaler, og her opfylder kælderen et praktisk formål til alle de forskellige installationer, den type lokaler kræver. Der bliver plads til i alt 74 elever i de to lokaler. Et indskudt dæk kommer også til i kantinen, så eleverne fra 1. sal vil kunne gå direkte ud i det store rum. På etagen under taget bliver der lærerværelse, og i 2006 vil en del af taget blive skåret af for at give plads til en balkon med lodrette vinduer. I år rækker budgettet dog kun til at få malet rummet og installeret edb. Indretning af fysik- og kemilokalerne i kantinebygningen giver plads til et auditorium. Ved siden af den store festsal ved hovedindgangen ligger i dag et fysiklokale. Da skolen blev købt, var ideen, at fysiklokalet skulle bringes op til dagens standard, men der er simpelthen ikke plads til nok elever. I stedet skal lokalet være auditorium og forbindes med festsalen ved at fjerne væggen mellem de to rum. Hele komplekset fuldendes af balkonen over auditoriet, hvorfra man har udsyn over hele festsalen. Flemming Brandt forventer, at ombygningen af maskinhal-bygningen er færdig den 1. oktober. Hele byggeriet på Vibenhus kommer i år til at koste omkring 13 millioner kroner. Ventilation for 3 millioner kroner På Tuborgvej skifter proportionerne noget. Her skal 180 tandteknikere have deres daglige gang, og det kræver både plads og penge. De tre øverste etager i den solide bygning fra 1966 er omdannet til byggeplads, støvet hænger overalt i luften og radioerne kører på højeste volumen. Stort set alle vægge på de tre etager er raget ned og nye sat op for at give lokalerne den rigtige størrelse. To håndværkere er i gang med at montere lamper på loftsplader i et rum, 300 lamper i alt til de tre etager. Lys skal der til, men også luft. Ventilationen alene koster 3 millioner kroner. Der skal skiftes kubikmeter luft ud pr. etage i timen, når tandteknikerne arbejder, forklarer Kaj Hansen. Alle byggerier giver overraskelser, indtryk11.indd Sek1: :29:00

7 Tuborgvejs inspektør Flemming Nyvang Petersen og vicedirektør Flemming Brandt får sig en sludder med håndværkerne, der er i fuld gang med at sætte loftsplader op. og Tuborgvej er ingen undtagelse. Da loftet på 5. sal skulle rives ned, viste det sig at være isoleret med asbest, et yndet materiale tilbage i Det trak sagerne lidt i langdrag. Til gengæld har de tidstypiske gule murstensvægge en positiv effekt på eleverne. Vi har aldrig haft problemer med graffiti her. Det er som om, der er noget respekt for det gedigne, siger Kaj Hansen. På Tuborgvej står de tre etager klar til august. Hele ombygningen kommer til at koste 10,2 millioner kroner, og der skal investeres 3,5 millioner i udstyr. Et arbejdsbord til en tandtekniker ser ikke ud af meget, men bordet løber op i kroner med automatik og yderligere kroner i løsdele. men inden da er der lige et par småting, der skal være færdige. I AMU Københavns tid blev Tårnet brugt til kontorer, der var bygget op af vægge, fortrinsvis lavet af glas. Når lokalerne skal bruges til undervisning, stilles der andre krav til især lyd- og lysforhold. På 1. og 2. sal kunne kravene opfyldes med arkitekternes første forslag, men 3. salen har sendt arkitekterne tilbage til tegnebordet. Et meget stort server-rum på 1. sal har også givet nogle problemer, og en del kabler er blevet trukket om. På 1. og 2. sal er ombygningen i fuld gang. SKP-eleverne fra Herlev har haft travlt med at flytte vægge, og man kan fornemme undervisningslokalernes form. Vi forlader SKP-eleverne, der i frokostpausen er travlt beskæftiget med et slag kort, og går ned i stueplan, hvor administrationen er flyttet ind i store, lyse lokaler og har fået nye møbler. Ved siden af er to store, nye lærerværelser stort set klar til indflytning, og til august er 1. og 2. salen i Tårnet og fysiklokalerne klar. Indretning af en ny kantine og cafe samt et auditorium i den nuværende kantine er blevet udskudt til næste år. På Sukkertoppen vil der i år blive brugt 3 millioner kroner på ombygning og 2,6 millioner kroner på udstyr. Ligesom på Vibenhus kommer hertil udgiften til de bærbare computere, som alle htx-elever får fra studiestart efter sommerferien. En lækkerbisken på Sukkertoppen Fra den store overdækkede gård på Sukkertoppen kigger vi ind i et laboratorium, hvor en gruppe elever er ved at lave bolsjer. Vi får en smagsprøve, et stadig lunt spejderhagl. Dette laboratorium vil blive suppleret af yderligere et, og der skal laves kloak til begge lokaler, men ellers består forandringerne her mest af, at maskiner bliver flyttet fra et lokale til et andet. Anderledes forholder det sig med Sukkertoppens mest særprægede bygning Tårnet en helt kvadratisk bygning i fire etager. Her flytter htx-eleverne ind til sommer, Det er ikke til at se det endnu, men snart er dette Vibenhus nye bibliotek og kantinekøkken. SKP-eleverne fra Herlev udnytter frokostpausen i Tårnet på Sukkertoppen til et slag kort. 7 indtryk11.indd Sek1: :29:01

8 Når mestre mødes, blomstrer kritikken Dansk Byggeri sætter fokus på praktikanternes skoleophold og samarbejdet mellem skole og virksomhed 8 Af Pernille Dehn Når en gruppe håndværksmestre mødes, og snakken falder på elever og skoleophold, kommer der hurtigt eksempler på sjusk og slendrian under skoleopholdene på bordet. Eleverne går ikke i skole 37 timer om ugen, de møder ikke kl. 7, der er for få lærere og for meget lærerfri undervisning, skolerne er for dårlige til at kommunikere, undervisningen er gammeldags og har ikke noget med virkeligheden at gøre. Eksemplerne er mange, men som direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen siger: Man skal huske, at når man peger på andre, er der tre fingre, der peger tilbage på en selv. Direktøren var en af paneldeltagerne ved Dansk Byggeri i Københavns Amts medlemsmøde den 19. maj om elevernes udbytte af deres skoleophold. Målinger, tak Omkring 50 mestre var mødt op på Hotel Eremitagen i Lyngby, og denne forsamling var ingen undtagelse fra ovenstående. Der var masser af enkeltstående eksempler på situationer, hvor mestre har følt, at skolen ikke gjorde sit arbejde godt nok. Men Michael H. Nielsen gjorde meget ud af at forklare, at man netop ikke alene kan sætte ind over for en lang række enkelthistorier, men er nødt til at gå mere systematisk til værks. Derfor deltager Dansk Byggeri i den kvalitetsmåling, eller såkaldte benchmarking, som en lang række tekniske skoler landet over gennemfører. Hellere en måling end ti meninger, som Michael H. Nielsen sagde. Denne fælles benchmarking er Københavns Tekniske Skole nu også med i, men de næste virksomhedsmålinger gennemføres først til næste år, så det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan de virksomheder, KTS har elever hos, opfatter skolen. Selv om målingerne endnu ikke er lavet, kan man dog sagtens lytte til mestrenes ønsker og gode ideer til, hvordan samarbejdet mellem skolen og virksomheden kan blive bedre. Bedre kommunikation fra skolen En, der fik rig lejlighed til at lytte, var inspektør fra KTS Tæbyvej, Ole Rømer, som også sad i panelet. Kort inde i sit oplæg nåede han til initiativet Elevbyg, og her afbrød mestrene første gang. Hvorfor har I ikke det på KTS, lød spørgsmålet fra salen. Ole Rømer svarede, at KTS gerne vil tilbyde Elevbyg, men ikke har oplevet den store interesse fra virksomhederne, samt at EUC Sjællands afdeling i Haslev har sat sig på markedet. Jo, men hvordan sælger I fra KTS side ideen. Der kommer ikke nogen ud til mig og tilbyder Elevbyg? Interessen har vi jo, sagde en anden mester, og snart kom en liste på bordet, hvor mestre med interesse i Elevbyg kunne skrive sig på. Vi forsøger gerne endnu engang at puste liv i Elevbyg hvis der virkelig skulle være en reel interesse i firmaerne, svarede Ole Rømer. Generelt efterlyste mestrene, at KTS er mere opsøgende over for virksomhederne. Det er ikke nok at sige, at man altid kan komme på skolen - mestrene vil inviteres, og meget gerne til samtaler om, hvordan det går eleven. Her indskød paneldeltager, medlem af KTS bestyrelse og næstformand i Dansk Byggeri Jørn Buch Andersen, at selv til svendeprøver kan det være svært at få mestrene til at komme. Men i KTS bestyrelse er vi opmærksomme på, at vi skal arbejde med bedre kommunikationen til mestre og elever, sagde han. De famøse 37 timer For de fleste fremmødte mestre er håndhævelsen af en 37-timers arbejdsuge, når eleven er på skole, yderst vigtig. En enkelt mester så gerne, at eleverne mødte klokken 7 ligesom på arbejdspladsen, og flere spurgte, om man ikke kan afskaffe lærerfri undervisning, eventuelt ved at ansætte nogle flere lærere. Ole Rømer forklarede, at lærerfri undervisning ikke forekommer på Tæbyvej, men at det rent økonomisk ikke kan lade sig gøre at undervise eleverne i 37 timer om ugen. Undervisere får i henhold til deres overenskomst næsten dobbelt op på lønnen for undervisningstimer. Fremover vil der på Tæbyvej i væsentlig højere grad blive etableret lektiecafe på skolen, hvor eleverne kan fordybe sig i stoffet og løse opgaver med hjælp fra læreren. Hjemmearbejde vil også udgøre en større andel i elevernes skolegang. Vi appellerer til, at firmaerne bakker op om disse tiltag, sagde Ole Rømer. Michael H. Nielsen advarede også mod, at man sætter lighedstegn mellem undervisningstid i klasselokalet og kvalitet. Vi vil også gerne have selvstændige medarbejdere ude i virksomhederne, så vi er nødt til at se på kvalitet og være i dialog om, hvilke mål der skal være for undervisningen, sluttede han. Efter medlemsmødet besluttede Dansk Byggeris amtsforening og KTS at holde et møde om, hvordan man kan udbygge samarbejdet om at forbedre kommunikationen mellem skolen og virksomhederne. indtryk11.indd Sek1: :29:04

9 Superskolen i Hjørring På EUC Nord i Hjørring er man gået og er nået langt i samarbejdet med de lokale mestre Af Pernille Dehn For at få gang i debatten under medlemsmødet i Dansk Byggeri om elever og skoleophold havde arrangøren inviteret uddannelsesleder for mur og mal, Hans Ulrik Møller fra EUC i Hjørring. Hans arbejdsmæssige udgangspunkt er meget enkelt. Det handler om at blive kendt, anerkendt og efterspurgt, sagde han til salen. For at blive det, har man i Hjørring bevidst satset på at trække mestrene hen på skolen. Og ikke kun nogle få gange, men rigtigt mange gange i løbet af lærlingens uddannelsesforløb. Helt konkret får mestrene personlige invitationer til at komme på skolen ved grundforløbets afslutning, midtvejs i 1. hovedforløb, under 2. hovedforløb, hvor eleverne arbejder med elevbyg, under 3. og 4. hovedforløb og naturligvis til svendeprøven. I nogle tilfælde er der tale om åbne invitationer, og i andre bliver mester indkaldt til en samtale, for eksempel hvis lærlingen har problemer i undervisningen, med sin motivation eller fremmøde. Lærlingen bryder sig ikke nødvendigvis om, at mester kommer og hører, at det går knap så godt. Men det virker, at mester kan deltage i diskussionen og forklare sin lærling, hvad han forventer, og nogle gange ender det da også med, at lærlingen må gå et forløb om, sagde Hans Ulrik Møller. En anden måde at møde mestrene på er ved fyraftensmøder, hvor skolen byder på skipperlabskovs og fadøl og fortæller om efteruddannelse. Hans Ulrik Møller understregede dog, at mestrenes egen opbakning er altafgørende: Uddannelserne er nøjagtig lige så Elevbyg er en populær måde at skabe et tættere forhold mellem skole og virksomhed i Nordjylland. gode som jeres deltagelse på skolen, formanede han. Mesterservice Ud over møderne med mester har Hjørring en lang række øvrige tilbud, samlet under betegnelsen Mesterservice. Afdelingen laver et elevstandpunkt i fællesskab med mester Det praktiske omkring lærlingekontrakten foregår i afdelingen, da der så er yderligere en anledning til at møde mesteren Skolen følger op under prøvetiden - mester kan jo glemme, at prøvetiden er ved at være forbi, hvis der er travlt Mester, elev og skole holder midtvejssamtaler Skolen skriver ugesedler hver 14. dag, så mestrene har overblik over elevens deltagelse i undervisningen Et af skoleopholdende i Hjørring er Elevbyg, hvor eleverne er ude på en byggeplads og løse en konkret opgave i samarbejde med mester og svende. Eleverne får naturligvis løn for arbejdet, og en del af pengene bruger de på studierejser. 37 timers fremmøde for lærerne For overhovedet at kunne få det udvidede samarbejde til at lykkes, er det nødvendigt at udvikle løbende, både blandt mestre og i lærergruppen. I samarbejde med tre lokale murermestre, den lokale handelsskole og en designskole har afdelingen et projekt om innovativt murværk med nye typer materialer. Skolen tilbyder virksomhedstilpasset efteruddannelse og laver blandede kurser med deltagelse af forskellige faggrupper. Og EUC Nord er nu i gang med 3. hold på deres lederuddannelse for mestre. Meget af det, der kikser i dagligdagen, skyldes, at ledelsesværktøjerne ikke er i orden, sagde Hans Ulrik Møller. Uden lærernes opbakning og engagement duer det heller ikke, og Hans Ulrik Møllers to vigtigste redskaber er i den sammenhæng medarbejderudviklingssamtalerne og arbejdet med mål for afdelingen. Derudover er der blandt lærerne tradition for at møde på skolen i 37 timer om ugen, de holder fredagsmøder, pædagogiske og faglige dage, hele afdelingen tager på cykeltur i Vendsyssel en gang om året og i maj tog de alle til VM i håndværk i Helsinki. Men hvad koster alle disse aktiviteter egentlig? Der er ikke ekstra udgifter ved det. Det er i langt højere grad et spørgsmål om engagement og indstilling, for eksempel i forhold til de 37 timers fysiske tilstedeværelse på skolen, sagde Hans Ulrik Møller. 9 indtryk11.indd Sek1: :29:04

10 DTL-foreningen på KTS fylder 25 år Foreningen har fejret sig selv med et jubilæumsskrift, en stor fest for medlemmerne og en reception Den 20. maj var alle DTL-foreningens medlemmer med ledsager indbudt til jubilæums- og fusionsfest i Kedelhallen på Frederiksberg. Et festudvalg med foreningens sekretær Roland Nesgård i spidsen havde skabt rammerne for en vellykket aften med god mad, taler og sange, musik og dans. Der var endda sørget for en bryllupskage til at markere godt fodslag mellem LvA og DTL, og den blev skåret for efter alle kunstens regler af Yvonne Primdahl og Arne Christensen, der som formænd for de to foreninger havde trukket det store læs i gennemførelsen af fusionen. 10 Af Pernille Dehn Fotos: Flemming Ove Bech Når man læser DTL-foreningen på KTS jubilæumsskrift, kan man ind imellem få det indtryk, at der ikke altid har været lige meget styr på sagerne i foreningens historie. I den spæde start - nuvel, det var inden computerens gennembrud - lå foreningens arkiv således i daværende formand Gunnar Jensens to muleposer. Muleposerne var altid med ved foreningens møder, også ved et møde i daværende formand Flemming Brandts hjem, hvor hr. Brandt nær havde taget livet af kollegerne. Jubilæumsskriftets forfatter Mogens Larsen beskriver hændelsen således: Flemming Brandt ville servere peberbøffer for kammeraterne, men da han ikke dengang havde den store kulinariske viden, panerede han bøfferne i peber. Mødet blev et af de mindst effektive i foreningens historie, fordi medlemmerne ustandselig måtte dulme smerten i halsen med diverse væsker. Episoden stammer tilbage fra foreningens første år, og ved videre læsning i festskriftet ses det tydeligt, at der er kommet mere styr på sagerne gennem tiden. Jubilæumsskriftet er et af de tiltag, foreningen har sat i værk for at fejre sig selv i anledning af 25 års fødselsdagen. Skiftet indeholder også to sider, der handler om LvA- København. Fredag den 20. maj var alle nuværende DTL-medlemmer inviteret til stor fest i Kedelhallen på Frederiksberg, og onsdag den 25. maj var der reception i kantinen på Sukkertoppen. Ved receptionen præsenterede Mogens Larsen festskriftet og opfordrede gamle og nye medlemmer af DTL til at indsende både korrektioner til festskriftet og deres egne beretninger og anekdoter fra fagforeningens historie, så kommende generationer af DTLere på KTS kan få at vide, hvad det er for et fagligt fundament, foreningen bygger på. Foreningens formand Arne Christensen takkede Mogens Larsen og de øvrige bidragydere til festskriftet og skolens ledelse for støtte til jubilæums- og fusionsfestlighederne. Bidrag til DTL-foreningens krønikeskrivning kan sendes til: DTL-København Rebslagervej Kbh. NV eller pr. til tillidsrepræsentant Poul-Henning Laursen, Hvis du vil have et eksemplar af festskriftet, kan du henvende dig samme sted. DTLs forbundsformand Jan Hjort (t.v.) fik sig en snak med Arne Christensen, formand for DTLlærerforeningen på KTS og direktør for KTS, Mogens Nielsen (t.h.) ved receptionen på Sukkertoppen. Hyggesnak ved receptionen. Fra venstre DTL-KTS sekretær Roland Nesgård, DTL-klubkasserer fra Grafisk, Keld Hedstrøm, festskriftets forfatter Mogens Larsen samt inspektør Thorkild Stenaa Jensen indtryk11.indd Sek1: :29:05

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

IND TRYK November 05 NR 14 SENIORERNE LOGGER PÅ ER DU EN GOD MEDARBEJDER? DAGLIGDAG PÅ KTS

IND TRYK November 05 NR 14 SENIORERNE LOGGER PÅ ER DU EN GOD MEDARBEJDER? DAGLIGDAG PÅ KTS IND TRYK November 05 NR 14 SENIORERNE LOGGER PÅ Hver tirsdag mødes en gruppe seniorer til pc-undervisning på Rebslagervej. ER DU EN GOD MEDARBEJDER? Fire chefer giver deres bud på den gode medarbejder.

Læs mere

IND TRYK Maj 06 NR 18 SUNDHED OG IDRÆT FUL-KONSULENTERNE HTX-ELEV OG FORFATTERSPIRE

IND TRYK Maj 06 NR 18 SUNDHED OG IDRÆT FUL-KONSULENTERNE HTX-ELEV OG FORFATTERSPIRE IND TRYK Maj 06 NR 18 SUNDHED OG IDRÆT Vvs-erne fra Rebslagervej går til breakdance. Folkesundhed København og KTS samarbejder om at få eleverne til at røre sig mere og leve sundere. FUL-KONSULENTERNE

Læs mere

undervisere mindst glade for ledelsen Hvor er praktikpladserne?

undervisere mindst glade for ledelsen Hvor er praktikpladserne? medarbejdernyt februar 2005 nr.7 PSYKISK ARBEJDSMILJØ undervisere mindst glade for ledelsen VELKOMMEN TIL VIBENHUS UNGDOMSVEJLEDERNE: Hvor er praktikpladserne? IND:TRYK er Københavns Tekniske Skoles medarbejderblad.

Læs mere

indtryk Endelig lykkes det I dialog med LUU Natassias kamp Frafaldskurven er på vej ned En ny tradition er startet

indtryk Endelig lykkes det I dialog med LUU Natassias kamp Frafaldskurven er på vej ned En ny tradition er startet indtryk Københavns Tekniske Skoles personaleblad Nr. 40 Maj 2009 Endelig lykkes det Frafaldskurven er på vej ned I dialog med LUU En ny tradition er startet Natassias kamp Trods uhørt hårde odds lykkes

Læs mere

IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER TILFREDSHED SCREENING

IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER TILFREDSHED SCREENING IND TRYK Juni 06 NR 19 REGIONSMESTERSKABER Fem ud af ni KTS-elever er videre til DM i håndværksfag efter regionsmesterskaberne på Erhvervsskolen Hamlet i Hillerød. TILFREDSHED Medarbejderne på KEA Lygten

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere

IND TRYK AUGUST/SEPTEMBER 05

IND TRYK AUGUST/SEPTEMBER 05 IND TRYK AUGUST/SEPTEMBER 05 NR 12 SPORTSLEGENE 2005 KTS forsvarede sig i grønt og orange. Vores spillere var endnu engang suveræne i badminton, og Selandia løb igen med pokalen i rundbold ved årets SporTSlege

Læs mere

IND TRYK Oktober 05 NR 13 VELBEKOMME OK 05 DIGITALE LØNSEDLER

IND TRYK Oktober 05 NR 13 VELBEKOMME OK 05 DIGITALE LØNSEDLER IND TRYK Oktober 05 NR 13 VELBEKOMME Ud med dagens ret, ind med buffeten. Kantinen i Julius Thomsens Gade giver flere og sundere valgmuligheder. OK 05 Tag ud og gem! Indstik til Indtryk med kort gennemgang

Læs mere

IND TRYK Oktober 06 NR 20 UDVEKSLING AF ERFARINGER OM AMU TRE UDDANNELSER SAMLET TIL EN NYE STUDIEREKTORER PRÆSENTERER SIG

IND TRYK Oktober 06 NR 20 UDVEKSLING AF ERFARINGER OM AMU TRE UDDANNELSER SAMLET TIL EN NYE STUDIEREKTORER PRÆSENTERER SIG IND TRYK Oktober 06 NR 20 UDVEKSLING AF ERFARINGER OM AMU Seks tekniske skoler udvekslede gode historier og vellykkede aktiviteter på AMU-området TRE UDDANNELSER SAMLET TIL EN Så er det slut med uddannelserne

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

indtryk 0,3% over gennemsnittet Vores htx ere har de højeste karakter KTS vinder moms sag 6000 bilag dokumenterer vores ret

indtryk 0,3% over gennemsnittet Vores htx ere har de højeste karakter KTS vinder moms sag 6000 bilag dokumenterer vores ret Februar 2009 Nr. 38 indtryk Københavns Teknisk Skoles personaleblad 0,3% over gennemsnittet Vores htx ere har de højeste karakter KTS vinder moms sag 6000 bilag dokumenterer vores ret Super lærling på

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP

ISSN: 1903-7937. 59. årgang. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010. råstof. Danmarks. Tema om STU, arbejde og lidt KLAP ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 5. sept. 2010 59. årgang Danmarks råstof Tema om STU, arbejde og lidt KLAP Annonce 10 22 28 43 4 Kort nyt 5 Leder Besparelsen ingen tager 6 Danmarks

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Dansk Fængselsforbund December 2006 - Januar 2007 Nr. 12/1-2006/2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Penge til påbud udskudt til foråret 15 Socialdemokraterne: Regeringen svigter

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative

FoU konferencen 2007. Mange bud på fastholdelse. Evaluering skal bruges. Erhvervsskoler skal være innovative FoU konferencen 2007 Indtryk fra Undervisningsministeriets FoU-konference i Odense 24.-25. januar 2007 Mange bud på fastholdelse Frafaldet i erhvervsuddannelserne skal ned, og skolerne myldrer med ideer

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

No. 06 18. november 09 efterskoleforeningen

No. 06 18. november 09 efterskoleforeningen efterskolen Foto: Ulrik Samsøe Figen No. 06 18. november 09 efterskoleforeningen Folkelig debat om klima 08 sexorakler på efterskole Fordomsfri debat og oplysning om sex og prævention, da SexOraklerne

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Fængselsfunktionæren 5

Fængselsfunktionæren 5 Fængselsfunktionæren 5 Dansk Fængselsforbund Maj 2008 13 gode råd om et bedre psykisk arbejdsmiljø Forskerne har sammenfattet erfaringerne fra projektet i 13 gode råd, som virksomhederne kan bruge, når

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned 11/14 SOCIALRÅDGIVEREN FRA UDSAT TIL ANSAT Virksomhedspraktik skaffer job til udsatte unge DS advarer mod at spare i psykiatrien Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned Beretning: Få indblik i din

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere