EVALUERINGSRAPPORT - MEDICINSK ENGELSK II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT - MEDICINSK ENGELSK II"

Transkript

1 Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs Allé 4 DK Århus V Tlf Web CVR NR Morten Pilegaard Center for Medicinsk Fagsprog, HHÅ Karen Harbo Udviklingskonsulent, Biblioteket, HHÅ EVALUERINGSRAPPORT - MEDICINSK ENGELSK II 2002 Medicinsk engelsk

2 EVALUERINGSRAPPORT MEDICINSK ENGELSK II Morten Pilegaard Center for Medicinsk Fagsprog, HHÅ Karen Harbo Udviklingskonsulent, Biblioteket, HHÅ Abstract Rapporten beskriver produktudviklingen af den netbaserede læringsplatform Medicinsk engelsk. Der er med det aktuelle kursus tale om 2. generation af webproduktet Medicinsk engelsk. Beskrivelsen omfatter den valgte teknologi (Webnize), begrunder valget samt redegør for de metodiske og pædagogiske overvejelser, der er gjort i forbindelse med præsentation og organisation af viden og information i læringsplatformen (metrokonceptet). Endelig gives en grundig analyse af den evalueringsundersøgelse af produktet, som iværksattes ved kursets afslutning i maj / juni 2002 og denne søges sammenholdt med en vurdering af produktets udvikling over tid. Rapportens konklusion giver dels forslag til konkrete forbedringer af Medicinsk engelsk dels søges udledt en generel model, der kan inspirere arbejdet med tilsvarende kursusforløb. Indholdsoversigt 1. Baggrund 1.1 Hvad er Medicinsk engelsk? 1.2 Kursets pædagogiske intentioner 1.3 Kursets afviklingsforløb 1.4 Kursets udviklingsforløb 1.5 Produktionsteam 1.6 Metrokonceptet 1.7 Organisering af viden i Medicinsk engelsk II 2. Evaluering 2.2 Overordnede evalueringsspørgsmål 2.3 Evalueringsmetode 3. Om resultater (se også bilag 1 og 2) 3.1 Anbefalinger 4. Konklusion 4.1 Udviklingslinje Bilag 1: Analyse af spørgeskemaundersøgelse Spørgsmålsgruppe 1: Fungerer den nye kursusplatform hensigtsmæssigt? Spørgsmålsgruppe 2: Understøtter platformens organisation og præsentation de pædagogiske intentioner med kurset? Spørgsmålsgruppe 3: Fungerer det eksisterende elektroniske konferencerum (WebBoard) som den rette pædagogiske ramme for undervisningen på kurset og for egen læring? Spørgsmålsgruppe 4: Hvad er din holdning til undervisning over internettet? Bilag 2: Dokumentation af konferenceaktivitet 1

3 BAGGRUND Hvad er Medicinsk engelsk? Medicinsk engelsk er et ED 2. dels kursus udbudt af Center for Medicinsk Fagsprog ved Handelshøjskolen i Århus (CMS) i samarbejde med Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ). Undervisningen i Medicinsk engelsk er en introduktion til videnskabeligt engelsk opbygget omkring 6 temaflader. Hver temaflade indeholder en blanding af teoretiske introduktioner efterfulgt af praktiske øvelser og oversættelses-, tekstproduktions- eller sprogrevisionsopgaver. Kursisterne får gennem temafladerne viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at analysere og producere professionelle tekster på engelsk inden for forskellige sundhedsfaglige områder. De seks temaflader er tekststruktur, hjælpemidler, analyse, fagsprog, oversættelse og sprogrevision. For hver temaflade gives en instruktion i form af en artikel, der leder kursisten gennem teorien og viser, hvordan teorien skal anvendes i praksis. Der gives også direkte elektronisk adgang til den litteratur, der ligger til grund for kurset. Der stilles mindst én opgave til hver temaflade. Undervisningen indledes med et introduktionsseminar, der er det eneste fysiske møde mellem underviser og kursister. Derefter mødes underviser og kursister på internettet, hvor der lægges lektionsplaner, litteratur og opgaver på kursets hjemmeside, der nås via hjemmesiden for Center for Medicinsk Fagsprog Kursisterne læser materialet til temafladens undervisning, diskuterer det i grupper og temafladens opgave løses individuelt eller gruppevis og afleveres elektronisk. Gruppen er central for undervisningen. Grupperne sammensættes så vidt muligt efter interesse og geografisk tilhørsforhold, så man har mulighed for at mødes både fysisk i gruppen og på Internettet. Kurset afsluttes med en eksamen, der afvikles som en 24-timers prøve over internettet. Kursets pædagogiske intentioner Kurset er tilrettelagt med henblik på, at kursisterne skal opleve størst mulig relevans i forhold til de arbejdsopgaver, translatører og sprogmedarbejdere sidder med i medicotekniske virksomheder, medicinalindustrien og i de sundheds- og lægevidenskabelige miljøer. Derfor er der i 4 af 6 temaflader stillet to forskellige og altid autentiske opgaver, så kursister kan vælge den opgave, der ligger tættest på deres egen virkelighed eller svarer bedst til deres lærings- og opgaveafprøvningsønsker. Også eksamensopgaven er autentisk. Kurset er sprogteoretisk interdisciplinært (fagleksikografi, funktionel sætningsgrammatik, tekstlingvistik) og afspejler på den måde de forskellige sproglige kompetencer, ansatte i medico-sundhed erfaringsmæssigt har brug for. Kurset prioriterer maksimal synlighed i informationsstrukturen. De fleste kursister har fuldtidsarbejde og er under hårdt arbejds- og tidspres, og skal derfor uden instruktion, intuitivt og let kunne finde den nødvendige information om kurset - herunder kursusplan, læringsmål, kursusmaterialer, opgaver, hjælpemidler, konference med videre. En flad visuel informationsstruktur, der viser så mange af de relevante informationselementer som muligt, giver øget studieaktivitet og sikrer informationernes brugsværdi. Kursets funktionalitet skal være høj. Fjernundervisningens software skal være klient uafhængig, enkel, funktionel, kendt af de fleste eller intuitivt forståelig for at mindske opstartsvanskeligheder og fastholde kursister i et aktivt studieforløb. Der anvendes derfor et enkelt browser-baseret kommunikationssystem (Web- Board), tekstbehandlingssystemet Word, og som dokumentformater anvendes alene pdf og Word. Eventuelle tekniske og kommunikationsmæssige problemer søges mindsket dels ved på et opstartsseminar at gennemgå systemet og afprøve det med enkle øvelser, dels ved at lave en virtuel hotline og opfordre kursister til at ringe, hvis der er problemer. Kurset skal være dynamisk og interaktivt og aktiviteten livlig og arbejdspladslignende for at fastholde og motivere de studerende. Dynamikken er indbygget i materialernes måde at være organiseret på. De er organiseret i 6 temaflader, der afvikles fortløbende, og som hver varer 14 dage. Temafladerne kan betragtes som vidensproduktionsforløb, hvor kursisten skal nå givne produktionsmål (dvs. læringsmål), overholde bestemte arbejdsgange, samarbejde i teams og producere en opgave til en bestemt dato. Når én temaflade er afviklet, åbnes den næste i rækken. Dynamikken afspejles også i dialogen via konferencen, hvor underviser har tilstræbt, at der maksimalt går 12 timer inden svar gives på indlæg og 48 timer inden rettede 2

4 tilstræbt, at der maksimalt går 12 timer inden svar gives på indlæg og 48 timer inden rettede opgaver returneres. Temaerne præsenteres udtrykkeligt som videns-åbne, og kursisterne opfordres til at styrke fælles dynamisk læring (co-learning) ved at informere andre kursister og underviser om resultaterne af egen læring (metoder, erkendelser, hjælpemidler, mv.). Kurset er tilrettelagt modulært i et kumulativt forløb. Materialerne er organiseret i moduler eller temaer (tekststruktur, hjælpemidler, analyse, fagsprog, oversættelse, sprogrevision), som afvikles fortløbende på en måde, der gradvist opbygger et helhedsbillede og en samlet forståelse af problematikkerne i medicinsk sprogproduktion. Hvert modul eller tema udgør en selvstændig enhed med tilhørende 1) arbejdspapirer, der syntetiserer teori inden for området og illustrerer teoriens praktiske anvendelse, 2) elektronisk litteratur klassificeret som primær litteratur (vigtigst) eller sekundær litteratur ( godt at læse, når man har tid ), 3) opgave og 4) konference, der knytter sig til den pågældende temaflade. Kursisterne inddeles i grupper for at styrke samlæringsaspektet, og grupperne får på opstartsseminaret en arbejdsplan, der viser hvad gruppen skal producere (dvs. hvilke opgaver den skal løse og hvornår) og giver forslag til, hvordan gruppen kan samarbejde (mødeplan, intern og ekstern kommunikation, m.v.). Grupperne sammensættes udover interesse og geografisk tilhørsforhold også med basis i forskellig baggrund inden for medico-sundhed. Dette giver mulighed for erfaringsbaseret læring og personlig netværksdannelse gerne ud over selve kursusforløbet. Kursets afviklingsforløb Medicinsk engelsk II, der evalueres i denne rapport, er en videreudvikling af to tidligere kursusforløb (Sundhedsvidenskabelig tekstproduktion og Medicinsk engelsk I). Det aktuelle kursus forløb over perioden Temafladerne blev afviklet fortløbende over internettet. De enkelte temaflader var primært åbne for faglig dialog mellem kursister og underviser i de viste studieperioder, men man kunne altid stille spørgsmål til de temaflader, der var blevet gennemgået. Forslag til løsning af opgaver og øvelser forelå timer efter sidste indleveringsdag, og diskussion af opgaver og øvelser foregik overvejende i den sidste del af en temaflades studieperiode undertiden lidt ind i næste periode. Kurset blev afsluttet med en 24-timers hjemmeopgave. Alle studerende bestod. Kursets afviklingsforløb kan skitseres som følger: 22/2-23/2 Introseminar København + Århus 25/2-10/3 Tekststruktur 11/3-24/3 Hjælpemidler 25/3-7/4 Opsamling 8/4-21/4 Analyse 22/4-5/5 Fagsprog 6/5-20/5 Oversættelse 21/5-2/6 Sprogrevision 4/5-5/6 Eksamen 12/8-13/8 Omeksamen Spørgeskemaevaluering blev foretaget i forbindelse med den sidste temaflade (21/5-2/6) og interviews blev gennemført umiddelbart efter afholdt eksamen. Kursets udviklingsforløb Kurset er blevet udviklet fra at være et pilotkursus i 1999 til at være et etableret kursus på ED-uddannelsens 2. del, der nu har været udbudt og afviklet 2 gange (2000 og 2002). Udviklingen er foregået i regi af nedenstående på hinanden følgende udviklingsprojekter med deltagelse af det Erhvervssproglige Fakultet (SPF) ved Handelshøjskolen i Århus (HHÅ) og Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ): 3

5 Projektet Knowledge and Education Forum ( ) finansieret af Center for Teknologistøttet Undervisning (CTU) Projektsamarbejdet Det elektroniske forskningsbibliotek i det virtuelle læringsmiljø ( ) finansieret af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projektsamarbejdet gælder for nuværende projekt Fremtidens Fakultet (P2F), et 3-årigt samarbejdsprojekt mellem SPF og HBÅ, som er finansieret af Undervisningsministeriet Kurset har undergået en dynamisk udvikling både teknologisk og pædagogisk jf. nedenstående. Pilotkurset forløb i regi af udviklingsprojektet Knowledge and Education Forum i perioden marts-maj 1999 i form af fjernundervisningsforløbet Sundhedsvidenskabelig tekstproduktion, udbudt af Engelsk Institut. Adgang til kurset blev givet gennem et website udviklet og etableret af HBÅ, som på denne måde styrede adgangen til de forskellige informationsressourcer, hvoraf nogle var stillet til fri afbenyttelse, mens andre var forbeholdt de kursister, som var tilknyttet ovennævnte kursusforløb. De erfaringer, som pilotkurset gav, dannede grundlag for videreudvikling af den virtuelle understøttelse af andre uddannelser på Handelshøjskolens erhvervssproglige fakultet, hvilket skete under projektet Det elektroniske forskningsbibliotek i det virtuelle læringsmiljø. Pædagogisk var Sundhedsvidenskabelig tekstproduktion en nyskabelse, fordi tre undervisere inden for adskilte områder (leksikografi, tekstanalyse og systemisk funktionel lingvistik) samarbejdede og hver skrev arbejdspapirer, der kombinerede de tre fagfelter, og fandt 3-5 nøgleartikler, som blev indscannet, lagt på Bibliotekets server og herfra tilgængeliggjordes via kursets hjemmeside, hvorefter kursisterne kunne downloade teksterne. Dialog mellem underviser og kursister foregik dels i et virtuelt klasseværelse (WebBoard), dels via . Evaluering viste tilfredshed med kurset, men at dialogen primært foregik mellem studerende og faglærere og ikke imellem kursisterne. Det var derfor nødvendigt at styrke samarbejdet mellem de studerende. Det fjernbaserede pilotkursus Sundhedsvidenskabelig tekstproduktion blev, af det Erhvervssproglige studienævn for Åben Uddannelse, i efteråret 1999 fundet velegnet som specialiseringsmodul på EDuddannelsen, altså et ordinært studieforløb. Det blev besluttet at udbyde kurset i efteråret 2000 med titlen Medicinsk engelsk (I). Pædagogisk blev kurset nu tilrettelagt som gruppelæring, hvor kursister blev inddelt i grupper efter erhvervs- og studiemæssig baggrund og geografisk tilhørsforhold. Brugerevalueringen blev foretaget efter kursets afslutning og viste generelt stor tilfredshed, men der var samtidig et ønske hos kursusgiver om en intuitivt mere overskuelig og pædagogisk præsentation af de elektroniske ressourcer. Biblioteket var samtidig i gang med at afprøve nye måder at præsentere og organisere elektronisk information på, og det blev besluttet at afprøve disse i forbindelse med læringsplatformen for Medicinsk engelsk. Produktionsteam Et produktionsteam bestående af lektor Morten Pilegaard, CMS (leder) samt fra Biblioteket grafiker Hreinn Gudlaugsson, HK fuldmægtig Kirsten Pedersen (klarering) samt Udviklingskonsulent Karen Harbo (koordinator).trådte derfor sammen ultimo efteråret 2001 for at planlægge produktionen af Medicinsk engelsk II. Arbejdet placeredes organisatorisk indenfor rammerne af IT-omstillingsprojektet P2F (http://www.lib.asb.dk/itomstil/forside.asp) et 3-årigt samarbejdsprojekt mellem Det erhvervssproglige Fakultet og Biblioteket. Kursusstart var fastsat til Arbejdsdelingen lå i kortene, idet underviser stod for fagligt input og Biblioteket for webproduktion, klarering, oplægning og etablering af adgang til copyright behæftet materiale samt etablering og administration af dels et elektroniske konferencerum dels et virtuelt Bibliotek. Sidstnævnte skulle understøtte undervisningen på kurset i forhold til relevant informationssøgning. Underviser havde den ledende rolle i samarbejdet, Biblioteket den koordinerende. 4

6 En del af arbejdet i processen omkring skabelse af kursusforløb på nettet var kendt, da Medicinsk engelsk som før nævnt allerede var afviklet to gange. Således var metode og teknologi omkring klarering og skabelse af adgang til information kendt og samme fremgangsmåde som i tidligere projekter blev anvendt. Men webpræsentationsformen skulle antage helt nye former (metrokonceptet) og således også præsentation og organisering af websitets viden og information. Også de tidligere erfaringer med brug af det elektroniske konferencerum skulle tages op til overvejelse. Det blev besluttet netop i forhold til websitets organisation og præsentation af viden og information samt i forhold til kursets kommunikationsforum at der ved kursets afslutning skulle foretages en spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende på kurset. På denne måde kunne det bekræftes/afkræftes, hvorvidt de nye tiltag virkelig var relevante for produktets beskaffenhed og brugsværdi og således sikre produktets fremtidige brugsværdi. Metrokonceptet Biblioteket havde i en årrække samarbejdet med softwarehuset Hypergenic a/s (udsprunget af forskningsmiljøet omkring Datalogisk institut ved Århus Universitet) om softwareproduktet Webnize. Samarbejdet førte til udviklingen af et metrokoncept for organisering og præsentation af information og viden på web Konceptet som bygger på ideen om struktureret navigation på internettet og begrebet guided tours er enkelt i sin struktur og logikken er kendt af langt de fleste brugere. Det er anvendt med succes i forhold til millioner af S-togs-, undergrunds- og metrobrugere i København, London og Paris. Kunsten var imidlertid med denne grafiske præsentationsform som udgangspunkt at få fagligt relevante informationer lagret i logiske kontekster samt at anvende en prægnant og sigende terminologi i beskrivelsen af de faglige indholdselementer, som grafikken giver adgang til. Konceptet gør det ikke alene og er aldrig bedre end sit indhold. Biblioteket har anvendt metrokonceptet i forhold til en lang række webprodukter. Den første metro Metroen var den erhvervssproglige fagportal som i et samarbejde med SPF skabtes i forbindelse med indvielsen af Handelshøjskolens Learning Resource Centre som en virtuel portal til relevante erhvervssproglige elektronisk tilgænelige informationsressourcer. Dette produkt er netop blevet evalueret og hovedkonklusionen synes at være, at konceptets måde at præsentere viden på umiddelbart tiltaler brugerne, men at det faglige indhold og den måde, hvorpå viden organiseres i et website er altafgørende for dets brugsværdi. Fokus skal være på de faglige indholdselementer. Med etableringen af CMS blev Bibliotektet bedt om at varetage udviklingen af centerets website og metrokonceptet blev valgt hertil ( ). Metrokonceptet blev ligeledes valgt som koncept for nyudviklingen af kurset Medicinsk engelsk, som nu skulle afvikles i regi af CMS og være tilgængeligt fra CMS nyetablerede website. Netop fordi de første undersøgelser af Metroen viste, at indholdssiden var overordentlig vigtig, blev det besluttet at kurset Medicinsk engelsk II, som nu blev afviklet i regi af CMS, skulle søges præsenteret i en Metro webgrænseflade med fokus på den faglige organisering af stoffet. Med hensyn til indholdets relevans for brugergruppen havde evalueringen af første generation af kurset Sundhedsvidenskabelig tekstproduktion og Medicinsk engelsk I vist at de faglige elementer i højere grad burde fremhæves i sitets indgangsflade. Fokus skulle være på de faglige indholdselementer. Underviser skønnede, at metrokonceptet i højere grad end det oprindelige ville understøtte kursets pædagogiske og faglige intentioner specielt synligheden af informationerne i kraft af den meget flade struktur. Metrometaforen skønnedes desuden at være ideel netop til læring, der kan ses som en rejse mod bestemte læringsmål, hvor kursister på rejsen gør holdt bestemte stationer og der tilegner sig viden og genoptager turen. Den visuelt og intuitivt forståelige struktur med metrolinier blev derfor adapteret og metrolinierne blev konciperet som læringsrejser (temaflader) med naturlige stoppesteder, hvorfra litteratur og konference kunne nås. 5

7 Organisering af viden i Medicinsk engelsk II Det overordnede princip for organiseringen af websitets indholdselementer har således været enkelhed og faglig relevans. Endvidere er det forsøgt at tilgodese de ovennævnte principper omkring, synlighed, funktionalitet og dynamik. Det stod klart, at nogle af indholdselementerne i det tidligere produkt var om ikke fagligt irrelevante så dog optrådte i en irrelevant faglig sammenhæng og fremstod som støj, der hindrede brugerens overblik i grænsefladen. Oplysningerne var ikke overflødige, men levnet for meget og den forkerte plads. Således er afsnittet om ophavsretlige forhold i forbindelse med det til kurset klarerede materiale flyttet og udgør ikke længere et afsnit for sig. Denne vigtige information er nu placeret i umiddelbar nærhed af litteraturen, hvor den fremtræder i en helt naturlig sammenhæng. Ligeledes gives der stadig adgang til kursets ophav CMS, HHÅ og HBÅ, men linkene er ikke placeret så centralt som før. Sitets indholdselementer er således koncentreret om kursets faglige indhold. Supplerende information er søgt integreret i en relevant faglig sammenhæng. Fokus i præsentation af indhold er lagt på den grundlæggende organisering af kurset i seks temaflader, som visualiseres grafisk i anden generations grænsefladen med forskellige farver og numre, og et kumulativt forløb med uret. Den faktuelle kursusbeskrivelse og det virtuelle Bibliotek er de eneste to elementer, der udover temafladerne har fået egne linjer. Det virtuelle Bibliotek deler kurset med CMS. Alt dette er til stor forskel fra første generation, hvor den faglige struktur ikke på samme måde grafisk fremgik ved første blik. Nedenfor viser øverste lag af websitet Medicinsk engelsk i første og anden generation Ovenstående illustration viser Medicinsk engelsk, 1. generation (her: Sundhedsvidenskabelig tekst produktion) 6

8 Ovenstående illustration viser Medicinsk engelsk, 2. generation EVALUERING Overordnede evalueringsspørgsmål I organiseringen og tilrettelæggelsen af Sundhedsvidenskabelig tekstproduktion og senere Medicinsk engelsk er evaluering en integreret og fast del af den løbende udvikling, der er foregået i faser, som på skift har sat fokus på de tekniske og de pædagogiske aspekter. Samtidig har evalueringen været del af en samarbejdsproces, der har involveret medarbejdere fra HBÅ, Engelsk Institut og senere det nydannede CMS. Evalueringen af det aktuelle forløb sætter fokus på udvalgte dele af kurset, men den skal ses i et større perspektiv, der ikke kun fokuserer på de pågældende aspekter (f.eks. tekniske) men omfatter hele udviklingsprocessen, og som ideelt burde anvendes i ethvert (virtuelt baseret) kursus. Med hensyn til de overordnede spørgsmål, der ligger bag evalueringsrapporten og som er forsøgt besvaret, har vi ladet os inspirere af dele af evalueringsmetoden RUFDATA (Reason and purpose, Uses, Foci, Data and evidence, Audience, Timing and Agency), som anvendes af Department of Teaching and Learning ved Henley Management College, UK ( ) med hvem vi har drøftet kurset Medicinsk engelsk ved flere lejligheder. 7

9 Hvad er begrundelsen og formålet med evalueringen? Evalueringen foregår dels for at inspirere planlægningen og udviklingen af nye kurser udbudt af Center for Medicinsk Fagsprog (f.eks.tal sundt dansk, der dur), dels som led i den løbende kvalitetsudvikling af det aktuelle kursus. Evalueringen er desuden en af måderne, hvorpå vi kan lære at blive bedre og konstant udbygge og forbedre vores undervisningsportefølje. Hvad vil evalueringen blive anvendt til? Evalueringen vil blive anvendt til at informere ledelsen af projekt Fremtidens Fakultet (P2F), Biblioteket og Det Erhvervssproglige Fakultet om udviklingen i projektet. Rapporten vil også tilgå Studienævnet for Åben Uddannelse, som et eksempel på, hvorledes et virtuelt kursus kan afvikles, og som inspiration til videre udvikling af IKT-baserede efteruddannelseskurser. Rapporten vil også blive anvendt til at informere kolleger, der beskæftiger sig med IKT-baseret undervisning, om de erfaringer, vi har gjort. Evalueringen vil være en del af den løbende dokumentation og rapportering over aktiviteter i regi af Center for Medicinsk Fagpsprog og vil som sådan også tjene et PR formål. Hvad er fokus i evalueringen? Evalueringen sætter fokus på de tekniske sider, specifikt grænsefladen, og på kommunikationsaspektet. Vi søger at besvare følgende spørgsmål: Fungerer den nye kursusplatform hensigtsmæssigt? Understøtter platformens organisation og præsentation de pædagogiske intentioner? Fungerer det elektroniske konferencerum som den rette pædagogiske ramme for undervisningen og for de studerendes egen læring? Understøtter platformen som helhed de tilrettelagte læringsaktiviteter? Formålet med at stille netop disse spørgsmål var at få feedback på de dele af kurset, vi har lavet om på (den virtuelle undervisningsdel), fordi vi formoder, at de kan videreudvikles og gøres bedre. Hvilke data og belæg bruger vi i evalueringen? Der anvendes en kombination af objektive data i form af en opgørelse over aktivitesniveauet i konferencerne og kursisternes aktivitetsniveau målt på indlæg og antal observationer, samt subjektive data. De subjektive data består dels af en kvantitativ/kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med lukkede såvel som åbne spørgsmål og tilfredshedsscore (VAS) inden for fire udvalgte fokusområder, dels en interviewundersøgelse (udvalgt ved random sampling). Hvem er modtagerne af evalueringen? Modtagerne af evalueringen er læringsmiljøerne, kursister, kursusudbydere, ledelse og styrende organer samt eksterne interessenter (f.eks. Hypergenic, Novo Nordisk m.fl.) Hvordan vil timingen i evalueringen være? Evalueringen markerer afslutningen på det aktuelle kursus, og foretages på et tidspunkt hvor kursisterne har erfaringerne tættest på. Evalueringen markerer samtidig begyndelsen på en udviklingscyklus, hvor det aktuelle kursus omlægges og forbedres i lyset af evalueringens resultater. Hvem foretager evalueringen? Evalueringen foretages dels af kursusgivere (Center for Medicinsk Fagsprog i samarbejde med Biblioteket), som vurderer og sammenfatter de objektive data, dels af kursister som afleverer spørgeskemaer og deltager i interviews. Rapporten fremsendes som nævnt til Studienævnet, der kan forventes at tage stilling til en evt. fortsættelse. Evalueringsmetode Medicinsk engelsk II blev evalueret ved en kombineret kvantitativ/kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med grupper af spørgsmål (templates) hvor der for hver template er et åbent spørgsmål og mulighed for indikation af tilfredshed på en visuel analog skala (VAS). Derefter er der foretaget en kvalitativ interviewundersøgelse med 4 tilfældigt udvalgte deltagere. Evalueringen blev introduceret via WebBoard og spørgeskemaet gjort 8

10 tilgængeligt via hjemmesiden. For at øge deltagelsen blev der udlovet og trukket lod om 3 flasker god vin. Resultatet af lodtrækningen blev meddelt i WebBoard umiddelbart efter lodtrækningen, der foregik på interviewmødet. Respondenterne blev takket for god indsats og konstruktiv kritik. Spørgeskemaundersøgelsen var ikke anonymiseret. Vi har valgt at kombinere en kvantitativ/kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med en kombination af lukkede spørgsmål for at få svar på konkrete områder, hvor vi har udviklet kurset, og åbne spørgsmål for at få afdækket nye problemområder og emner, vi som kursusudbydere ikke var opmærksomme på. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet efterfulgt af en kvalitativ interviewrunde med et udsnit af deltagerne for at kunne gå i dybden med udvalgte emner og få en dialog om kursets videre udvikling. Spørgsmålene er blevet stillet som 4 grupper (templates) af spørgsmål, der belyser 1) kursusplatform, 2) samspil mellem organisation/præsentation og pædagogiske principper, 3) det virtuelle rum som pædagogisk ramme for læring, 4) holdninger til uddannelse via Internettet. Spørgeskemaet blev besvaret af 14 (77%) ud af 18 fuldførende studerende. Ved kursusstart var der 21 studerende, hvoraf to faldt fra pga. personlige forhold og en af ukendte årsager. Spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget under den sidste temaflade (21/5-2/6) og interviews blev gennemført umiddelbart efter afholdt eksamen. Resultaterne, der gennemgås i detaljer (bilag 1), viste generelt stor tilfredshed med metroorganiseringen af undervisningsmaterialerne, men afslørede også et ønske om en større dialog på fysiske møder, mulighed for at diskutere på tværs af gruppe- og ansættelsesforhold, samt større integration af teori og øvelse. Respondenterne blev bedt om at angive deres subjektive tilfredshed med kurset inden for hver enkelt spørgsmålskategori på en VAS, der ikke har faste punkter eller verbaliserer tilfredshedsniveauer for ikke at indsnævre og/eller fastlåse respondenternes score. Til interviewundersøgelsen blev udvalgt to af seks grupper, hvorfra alle blev inviteret. De udvalgte grupper var begge fra Århus, og de blev udvalgt fordi de for begges vedkommende havde udvist særlig aktivitet i den elektroniske konference selv om den ene af grupperne havde mulighed for og benyttede sig af ugentlige fysiske møder. Vi skønnede, at fokusinterview med disse grupper ville give mulighed for at kvalitetsudvikle konferencedelen, der har vist sig at være et af de svage punkter ved det aktuelle kursus. Deltagerne i interviewet var en afdelingsleder, en ansat, en selvstændig translatør og en CLM studerende. Aldersspredningen var fra Alle var kvinder. Resultater Analysen af spørgeskemaundersøgelsen sammenholdt med diskussionen på fokusgruppemødet har således ført frem til en række anbefalinger, som afslutningsvist skal opsummeres og sammenholdes med de problemfelter, som lå til grund for udformningen af spørgeskemaet. Da spørgsmålene er stillet som en kombination af åbne og lukkede spørgsmål, vil en række svar gå igen fra en spørgsmålsgruppe til en anden, og vi har i udarbejdelsen af analysen bevidst undladt at samle resultaterne, da deres gentagelse skønnes at være udtryk for den vigtighed, de tillægges af respondenterne. Den fuldstændige analyse vedlægges som bilag 1 og henvisninger til konkrete spørgsmål heri anføres i parentes i nedenstående opsummering af analysen. Det fuldstændige datagrundlag besvarelser af spørgeskemaundersøgelsen og sammenskrivningen (referat, ikke transskription) af interview på fokusgruppemødet som analysen bygger på kan ses ved henvendelse. Endvidere vedlægges en kvantitativ dokumentation af aktivitet i konferencesystemet WebBoard som bilag 2. 9

11 Anbefalinger Fungerer den nye kursusplatform hensigtsmæssigt? Samtlige respondenter udtrykker sig positivt om kursusgrænsefladens hensigtsmæssighed (1.1), og samtlige på nær én giver udtryk for, at den har været uden problemer at orientere sig i (1.2). Om at orientere sig i grænsefladens underliggende lag (1.3) siger halvdelen, at de helt uden problemer bevarer overblikket over fladens indholdselementer. Andre nævner her, at konferencesystemet WebBoard volder nogle orienteringsproblemer, men det gælder især en bestemt konference som fremhæves igen og igen; nemlig Afleverede opgaver (1.1), (1.5), (1.6) og også (3.9). Et overvejende flertal af respondenter siger (1.4), at det har været meget nemt at navigere i grænsefladen mellem de forskellige menupunkter, at der er en naturlig / logisk opdeling af menupunkterne (1.5), samt at man nemt finder de informationer man søger (1.6), men det ekspliciteres af flere, at det er et irritationsmoment, at man flere gange skal afgive det samme login og password (1.4). Meget få (1.7) er stødt ind i reelle tekniske problemer i forhold til adgang til kursusplatformen, flere har imidlertid haft problemer med brugen af WebBoard. Et stort flertal af kursisterne giver kursusplatformens funktionalitet karakteren over middel på den VAS, som de fire gange i spørgeskemaundersøgelsen er blevet bedt om at markere deres tilfredshed på. På baggrund af disse tilbagemeldinger anbefales det 1. at arbejde videre med metrokonceptet i forhold til grafisk præsentation og organisering af de faglige indholdselementer 2. at problemet vedrørende de mange gange, der skal afgives login og password for at få adgang til litteraturen, skal søges løst 3. at der, hvad angår det elektroniske konferencesystem WebBoard, skal arbejdes med organiseringen af indlæg i de enkelte konferencer. Et ønske som går igen i besvarelserne af flere af spørgsmålskategorierne 4. at der skal gives en mere omhyggelig introduktion til brugen af WebBoard og eventuelt indføres tekniske chat timer, hvor ofte stillede spørgsmål kan opsamles og løbende lagres i det tekniske konferencerum, hvor de så kan konsulteres når som helst og efter behov. Understøtter platformens organisation og præsentation de pædagogiske intentioner med kurset? Ovenstående gode feedback på grænsefladens funktionalitet giver et generelt indtryk af, at den ikke har stået alvorligt i vejen for kursisterne, når de har skullet anvende den som indgang til kursets faglige stof. Undtaget én synes alle, at den måde, materialet er organiseret på, hjælper dem i deres egen læreproces (2.1). Den trinvise opbygning af kursets indhold i delelementer (temaflader) nævnes eksplicit. Det samme gør prioriteringen og den grafiske adskillelse mellem den primære og sekundære litteratur. Den grafiske illustration af en pædagogisk ide synes således at fremme forståelsen for strukturen i formidlingen af det faglige stof. Ekspliciteringen af læringsmålene i kursusgrænsefladen gør respondenterne bevidste herom og har til en vis grad støttet læreprocessen (2.2). Flere mener dog, at der er tale om meget overordnede målsætninger, som kan være svære at forholde sig til i den konkrete læringsproces (2.3). Om respondenterne har lært mere og andet end pensum ved at studere netbaseret gennem en elektronisk kursusgrænseflade, er det svært at sige præcist. Men nogle angiver netop netdimensionen som ny lærdom både i forhold til søgning og til samarbejde (2.4). På VAS markerer et flertal af respondenterne deres tilfredshed med kursusplatformens værdi som hjælp til egen læreproces som værende over middel (2.8). 10

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen

Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen Åbne it-miljøer i universitetsundervisningen DUN Konference 2012 Nicholai Friis Pedersen, Hans Klysner og Janus Holst Aaen, AU. http://pages-tdm.au.dk Mål med Pages At aktivere de studerende og understøtte

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Best practice for kommunale landingssider for affald

Best practice for kommunale landingssider for affald Best practice for kommunale landingssider for affald København den 1. april 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål... 3 1.1 Formål og proces... 3 2 Generelle anbefalinger... 4 2.1 Navigation og

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning

Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning Rejselærerne i Sermersooq skitserer følgende behov: Støtte lærerrollen Viden om Landstingsforordning omkring folkeskolen

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14

SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 Bliv opdateret VIA University College SLUTEVALUERING AF UNDERVISNINGS- FORLØB E14 VCM-UDDANNELSEN Udarbejdet af Mette Blach (MEBG) Bliv opdateret VIA University College INDHOLD 1 FORMÅL OG KONSEKVENS 3

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter"

Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter Om at læse! en videnskabelig artikel! som diplomstudiestarter" Anker Helms Jørgensen! IT Universitetet i København! DUN Konferencen Maj 2010! Om at læse en artikel! 1! Baggrund: It-verdenen møder akademia!

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere