EVALUERINGSRAPPORT - MEDICINSK ENGELSK II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT - MEDICINSK ENGELSK II"

Transkript

1 Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs Allé 4 DK Århus V Tlf Web CVR NR Morten Pilegaard Center for Medicinsk Fagsprog, HHÅ Karen Harbo Udviklingskonsulent, Biblioteket, HHÅ EVALUERINGSRAPPORT - MEDICINSK ENGELSK II 2002 Medicinsk engelsk

2 EVALUERINGSRAPPORT MEDICINSK ENGELSK II Morten Pilegaard Center for Medicinsk Fagsprog, HHÅ Karen Harbo Udviklingskonsulent, Biblioteket, HHÅ Abstract Rapporten beskriver produktudviklingen af den netbaserede læringsplatform Medicinsk engelsk. Der er med det aktuelle kursus tale om 2. generation af webproduktet Medicinsk engelsk. Beskrivelsen omfatter den valgte teknologi (Webnize), begrunder valget samt redegør for de metodiske og pædagogiske overvejelser, der er gjort i forbindelse med præsentation og organisation af viden og information i læringsplatformen (metrokonceptet). Endelig gives en grundig analyse af den evalueringsundersøgelse af produktet, som iværksattes ved kursets afslutning i maj / juni 2002 og denne søges sammenholdt med en vurdering af produktets udvikling over tid. Rapportens konklusion giver dels forslag til konkrete forbedringer af Medicinsk engelsk dels søges udledt en generel model, der kan inspirere arbejdet med tilsvarende kursusforløb. Indholdsoversigt 1. Baggrund 1.1 Hvad er Medicinsk engelsk? 1.2 Kursets pædagogiske intentioner 1.3 Kursets afviklingsforløb 1.4 Kursets udviklingsforløb 1.5 Produktionsteam 1.6 Metrokonceptet 1.7 Organisering af viden i Medicinsk engelsk II 2. Evaluering 2.2 Overordnede evalueringsspørgsmål 2.3 Evalueringsmetode 3. Om resultater (se også bilag 1 og 2) 3.1 Anbefalinger 4. Konklusion 4.1 Udviklingslinje Bilag 1: Analyse af spørgeskemaundersøgelse Spørgsmålsgruppe 1: Fungerer den nye kursusplatform hensigtsmæssigt? Spørgsmålsgruppe 2: Understøtter platformens organisation og præsentation de pædagogiske intentioner med kurset? Spørgsmålsgruppe 3: Fungerer det eksisterende elektroniske konferencerum (WebBoard) som den rette pædagogiske ramme for undervisningen på kurset og for egen læring? Spørgsmålsgruppe 4: Hvad er din holdning til undervisning over internettet? Bilag 2: Dokumentation af konferenceaktivitet 1

3 BAGGRUND Hvad er Medicinsk engelsk? Medicinsk engelsk er et ED 2. dels kursus udbudt af Center for Medicinsk Fagsprog ved Handelshøjskolen i Århus (CMS) i samarbejde med Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ). Undervisningen i Medicinsk engelsk er en introduktion til videnskabeligt engelsk opbygget omkring 6 temaflader. Hver temaflade indeholder en blanding af teoretiske introduktioner efterfulgt af praktiske øvelser og oversættelses-, tekstproduktions- eller sprogrevisionsopgaver. Kursisterne får gennem temafladerne viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at analysere og producere professionelle tekster på engelsk inden for forskellige sundhedsfaglige områder. De seks temaflader er tekststruktur, hjælpemidler, analyse, fagsprog, oversættelse og sprogrevision. For hver temaflade gives en instruktion i form af en artikel, der leder kursisten gennem teorien og viser, hvordan teorien skal anvendes i praksis. Der gives også direkte elektronisk adgang til den litteratur, der ligger til grund for kurset. Der stilles mindst én opgave til hver temaflade. Undervisningen indledes med et introduktionsseminar, der er det eneste fysiske møde mellem underviser og kursister. Derefter mødes underviser og kursister på internettet, hvor der lægges lektionsplaner, litteratur og opgaver på kursets hjemmeside, der nås via hjemmesiden for Center for Medicinsk Fagsprog Kursisterne læser materialet til temafladens undervisning, diskuterer det i grupper og temafladens opgave løses individuelt eller gruppevis og afleveres elektronisk. Gruppen er central for undervisningen. Grupperne sammensættes så vidt muligt efter interesse og geografisk tilhørsforhold, så man har mulighed for at mødes både fysisk i gruppen og på Internettet. Kurset afsluttes med en eksamen, der afvikles som en 24-timers prøve over internettet. Kursets pædagogiske intentioner Kurset er tilrettelagt med henblik på, at kursisterne skal opleve størst mulig relevans i forhold til de arbejdsopgaver, translatører og sprogmedarbejdere sidder med i medicotekniske virksomheder, medicinalindustrien og i de sundheds- og lægevidenskabelige miljøer. Derfor er der i 4 af 6 temaflader stillet to forskellige og altid autentiske opgaver, så kursister kan vælge den opgave, der ligger tættest på deres egen virkelighed eller svarer bedst til deres lærings- og opgaveafprøvningsønsker. Også eksamensopgaven er autentisk. Kurset er sprogteoretisk interdisciplinært (fagleksikografi, funktionel sætningsgrammatik, tekstlingvistik) og afspejler på den måde de forskellige sproglige kompetencer, ansatte i medico-sundhed erfaringsmæssigt har brug for. Kurset prioriterer maksimal synlighed i informationsstrukturen. De fleste kursister har fuldtidsarbejde og er under hårdt arbejds- og tidspres, og skal derfor uden instruktion, intuitivt og let kunne finde den nødvendige information om kurset - herunder kursusplan, læringsmål, kursusmaterialer, opgaver, hjælpemidler, konference med videre. En flad visuel informationsstruktur, der viser så mange af de relevante informationselementer som muligt, giver øget studieaktivitet og sikrer informationernes brugsværdi. Kursets funktionalitet skal være høj. Fjernundervisningens software skal være klient uafhængig, enkel, funktionel, kendt af de fleste eller intuitivt forståelig for at mindske opstartsvanskeligheder og fastholde kursister i et aktivt studieforløb. Der anvendes derfor et enkelt browser-baseret kommunikationssystem (Web- Board), tekstbehandlingssystemet Word, og som dokumentformater anvendes alene pdf og Word. Eventuelle tekniske og kommunikationsmæssige problemer søges mindsket dels ved på et opstartsseminar at gennemgå systemet og afprøve det med enkle øvelser, dels ved at lave en virtuel hotline og opfordre kursister til at ringe, hvis der er problemer. Kurset skal være dynamisk og interaktivt og aktiviteten livlig og arbejdspladslignende for at fastholde og motivere de studerende. Dynamikken er indbygget i materialernes måde at være organiseret på. De er organiseret i 6 temaflader, der afvikles fortløbende, og som hver varer 14 dage. Temafladerne kan betragtes som vidensproduktionsforløb, hvor kursisten skal nå givne produktionsmål (dvs. læringsmål), overholde bestemte arbejdsgange, samarbejde i teams og producere en opgave til en bestemt dato. Når én temaflade er afviklet, åbnes den næste i rækken. Dynamikken afspejles også i dialogen via konferencen, hvor underviser har tilstræbt, at der maksimalt går 12 timer inden svar gives på indlæg og 48 timer inden rettede 2

4 tilstræbt, at der maksimalt går 12 timer inden svar gives på indlæg og 48 timer inden rettede opgaver returneres. Temaerne præsenteres udtrykkeligt som videns-åbne, og kursisterne opfordres til at styrke fælles dynamisk læring (co-learning) ved at informere andre kursister og underviser om resultaterne af egen læring (metoder, erkendelser, hjælpemidler, mv.). Kurset er tilrettelagt modulært i et kumulativt forløb. Materialerne er organiseret i moduler eller temaer (tekststruktur, hjælpemidler, analyse, fagsprog, oversættelse, sprogrevision), som afvikles fortløbende på en måde, der gradvist opbygger et helhedsbillede og en samlet forståelse af problematikkerne i medicinsk sprogproduktion. Hvert modul eller tema udgør en selvstændig enhed med tilhørende 1) arbejdspapirer, der syntetiserer teori inden for området og illustrerer teoriens praktiske anvendelse, 2) elektronisk litteratur klassificeret som primær litteratur (vigtigst) eller sekundær litteratur ( godt at læse, når man har tid ), 3) opgave og 4) konference, der knytter sig til den pågældende temaflade. Kursisterne inddeles i grupper for at styrke samlæringsaspektet, og grupperne får på opstartsseminaret en arbejdsplan, der viser hvad gruppen skal producere (dvs. hvilke opgaver den skal løse og hvornår) og giver forslag til, hvordan gruppen kan samarbejde (mødeplan, intern og ekstern kommunikation, m.v.). Grupperne sammensættes udover interesse og geografisk tilhørsforhold også med basis i forskellig baggrund inden for medico-sundhed. Dette giver mulighed for erfaringsbaseret læring og personlig netværksdannelse gerne ud over selve kursusforløbet. Kursets afviklingsforløb Medicinsk engelsk II, der evalueres i denne rapport, er en videreudvikling af to tidligere kursusforløb (Sundhedsvidenskabelig tekstproduktion og Medicinsk engelsk I). Det aktuelle kursus forløb over perioden Temafladerne blev afviklet fortløbende over internettet. De enkelte temaflader var primært åbne for faglig dialog mellem kursister og underviser i de viste studieperioder, men man kunne altid stille spørgsmål til de temaflader, der var blevet gennemgået. Forslag til løsning af opgaver og øvelser forelå timer efter sidste indleveringsdag, og diskussion af opgaver og øvelser foregik overvejende i den sidste del af en temaflades studieperiode undertiden lidt ind i næste periode. Kurset blev afsluttet med en 24-timers hjemmeopgave. Alle studerende bestod. Kursets afviklingsforløb kan skitseres som følger: 22/2-23/2 Introseminar København + Århus 25/2-10/3 Tekststruktur 11/3-24/3 Hjælpemidler 25/3-7/4 Opsamling 8/4-21/4 Analyse 22/4-5/5 Fagsprog 6/5-20/5 Oversættelse 21/5-2/6 Sprogrevision 4/5-5/6 Eksamen 12/8-13/8 Omeksamen Spørgeskemaevaluering blev foretaget i forbindelse med den sidste temaflade (21/5-2/6) og interviews blev gennemført umiddelbart efter afholdt eksamen. Kursets udviklingsforløb Kurset er blevet udviklet fra at være et pilotkursus i 1999 til at være et etableret kursus på ED-uddannelsens 2. del, der nu har været udbudt og afviklet 2 gange (2000 og 2002). Udviklingen er foregået i regi af nedenstående på hinanden følgende udviklingsprojekter med deltagelse af det Erhvervssproglige Fakultet (SPF) ved Handelshøjskolen i Århus (HHÅ) og Handelshøjskolens Bibliotek i Århus (HBÅ): 3

5 Projektet Knowledge and Education Forum ( ) finansieret af Center for Teknologistøttet Undervisning (CTU) Projektsamarbejdet Det elektroniske forskningsbibliotek i det virtuelle læringsmiljø ( ) finansieret af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projektsamarbejdet gælder for nuværende projekt Fremtidens Fakultet (P2F), et 3-årigt samarbejdsprojekt mellem SPF og HBÅ, som er finansieret af Undervisningsministeriet Kurset har undergået en dynamisk udvikling både teknologisk og pædagogisk jf. nedenstående. Pilotkurset forløb i regi af udviklingsprojektet Knowledge and Education Forum i perioden marts-maj 1999 i form af fjernundervisningsforløbet Sundhedsvidenskabelig tekstproduktion, udbudt af Engelsk Institut. Adgang til kurset blev givet gennem et website udviklet og etableret af HBÅ, som på denne måde styrede adgangen til de forskellige informationsressourcer, hvoraf nogle var stillet til fri afbenyttelse, mens andre var forbeholdt de kursister, som var tilknyttet ovennævnte kursusforløb. De erfaringer, som pilotkurset gav, dannede grundlag for videreudvikling af den virtuelle understøttelse af andre uddannelser på Handelshøjskolens erhvervssproglige fakultet, hvilket skete under projektet Det elektroniske forskningsbibliotek i det virtuelle læringsmiljø. Pædagogisk var Sundhedsvidenskabelig tekstproduktion en nyskabelse, fordi tre undervisere inden for adskilte områder (leksikografi, tekstanalyse og systemisk funktionel lingvistik) samarbejdede og hver skrev arbejdspapirer, der kombinerede de tre fagfelter, og fandt 3-5 nøgleartikler, som blev indscannet, lagt på Bibliotekets server og herfra tilgængeliggjordes via kursets hjemmeside, hvorefter kursisterne kunne downloade teksterne. Dialog mellem underviser og kursister foregik dels i et virtuelt klasseværelse (WebBoard), dels via . Evaluering viste tilfredshed med kurset, men at dialogen primært foregik mellem studerende og faglærere og ikke imellem kursisterne. Det var derfor nødvendigt at styrke samarbejdet mellem de studerende. Det fjernbaserede pilotkursus Sundhedsvidenskabelig tekstproduktion blev, af det Erhvervssproglige studienævn for Åben Uddannelse, i efteråret 1999 fundet velegnet som specialiseringsmodul på EDuddannelsen, altså et ordinært studieforløb. Det blev besluttet at udbyde kurset i efteråret 2000 med titlen Medicinsk engelsk (I). Pædagogisk blev kurset nu tilrettelagt som gruppelæring, hvor kursister blev inddelt i grupper efter erhvervs- og studiemæssig baggrund og geografisk tilhørsforhold. Brugerevalueringen blev foretaget efter kursets afslutning og viste generelt stor tilfredshed, men der var samtidig et ønske hos kursusgiver om en intuitivt mere overskuelig og pædagogisk præsentation af de elektroniske ressourcer. Biblioteket var samtidig i gang med at afprøve nye måder at præsentere og organisere elektronisk information på, og det blev besluttet at afprøve disse i forbindelse med læringsplatformen for Medicinsk engelsk. Produktionsteam Et produktionsteam bestående af lektor Morten Pilegaard, CMS (leder) samt fra Biblioteket grafiker Hreinn Gudlaugsson, HK fuldmægtig Kirsten Pedersen (klarering) samt Udviklingskonsulent Karen Harbo (koordinator).trådte derfor sammen ultimo efteråret 2001 for at planlægge produktionen af Medicinsk engelsk II. Arbejdet placeredes organisatorisk indenfor rammerne af IT-omstillingsprojektet P2F ( et 3-årigt samarbejdsprojekt mellem Det erhvervssproglige Fakultet og Biblioteket. Kursusstart var fastsat til Arbejdsdelingen lå i kortene, idet underviser stod for fagligt input og Biblioteket for webproduktion, klarering, oplægning og etablering af adgang til copyright behæftet materiale samt etablering og administration af dels et elektroniske konferencerum dels et virtuelt Bibliotek. Sidstnævnte skulle understøtte undervisningen på kurset i forhold til relevant informationssøgning. Underviser havde den ledende rolle i samarbejdet, Biblioteket den koordinerende. 4

6 En del af arbejdet i processen omkring skabelse af kursusforløb på nettet var kendt, da Medicinsk engelsk som før nævnt allerede var afviklet to gange. Således var metode og teknologi omkring klarering og skabelse af adgang til information kendt og samme fremgangsmåde som i tidligere projekter blev anvendt. Men webpræsentationsformen skulle antage helt nye former (metrokonceptet) og således også præsentation og organisering af websitets viden og information. Også de tidligere erfaringer med brug af det elektroniske konferencerum skulle tages op til overvejelse. Det blev besluttet netop i forhold til websitets organisation og præsentation af viden og information samt i forhold til kursets kommunikationsforum at der ved kursets afslutning skulle foretages en spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende på kurset. På denne måde kunne det bekræftes/afkræftes, hvorvidt de nye tiltag virkelig var relevante for produktets beskaffenhed og brugsværdi og således sikre produktets fremtidige brugsværdi. Metrokonceptet Biblioteket havde i en årrække samarbejdet med softwarehuset Hypergenic a/s (udsprunget af forskningsmiljøet omkring Datalogisk institut ved Århus Universitet) om softwareproduktet Webnize. Samarbejdet førte til udviklingen af et metrokoncept for organisering og præsentation af information og viden på web Konceptet som bygger på ideen om struktureret navigation på internettet og begrebet guided tours er enkelt i sin struktur og logikken er kendt af langt de fleste brugere. Det er anvendt med succes i forhold til millioner af S-togs-, undergrunds- og metrobrugere i København, London og Paris. Kunsten var imidlertid med denne grafiske præsentationsform som udgangspunkt at få fagligt relevante informationer lagret i logiske kontekster samt at anvende en prægnant og sigende terminologi i beskrivelsen af de faglige indholdselementer, som grafikken giver adgang til. Konceptet gør det ikke alene og er aldrig bedre end sit indhold. Biblioteket har anvendt metrokonceptet i forhold til en lang række webprodukter. Den første metro Metroen var den erhvervssproglige fagportal som i et samarbejde med SPF skabtes i forbindelse med indvielsen af Handelshøjskolens Learning Resource Centre som en virtuel portal til relevante erhvervssproglige elektronisk tilgænelige informationsressourcer. Dette produkt er netop blevet evalueret og hovedkonklusionen synes at være, at konceptets måde at præsentere viden på umiddelbart tiltaler brugerne, men at det faglige indhold og den måde, hvorpå viden organiseres i et website er altafgørende for dets brugsværdi. Fokus skal være på de faglige indholdselementer. Med etableringen af CMS blev Bibliotektet bedt om at varetage udviklingen af centerets website og metrokonceptet blev valgt hertil ( ). Metrokonceptet blev ligeledes valgt som koncept for nyudviklingen af kurset Medicinsk engelsk, som nu skulle afvikles i regi af CMS og være tilgængeligt fra CMS nyetablerede website. Netop fordi de første undersøgelser af Metroen viste, at indholdssiden var overordentlig vigtig, blev det besluttet at kurset Medicinsk engelsk II, som nu blev afviklet i regi af CMS, skulle søges præsenteret i en Metro webgrænseflade med fokus på den faglige organisering af stoffet. Med hensyn til indholdets relevans for brugergruppen havde evalueringen af første generation af kurset Sundhedsvidenskabelig tekstproduktion og Medicinsk engelsk I vist at de faglige elementer i højere grad burde fremhæves i sitets indgangsflade. Fokus skulle være på de faglige indholdselementer. Underviser skønnede, at metrokonceptet i højere grad end det oprindelige ville understøtte kursets pædagogiske og faglige intentioner specielt synligheden af informationerne i kraft af den meget flade struktur. Metrometaforen skønnedes desuden at være ideel netop til læring, der kan ses som en rejse mod bestemte læringsmål, hvor kursister på rejsen gør holdt bestemte stationer og der tilegner sig viden og genoptager turen. Den visuelt og intuitivt forståelige struktur med metrolinier blev derfor adapteret og metrolinierne blev konciperet som læringsrejser (temaflader) med naturlige stoppesteder, hvorfra litteratur og konference kunne nås. 5

7 Organisering af viden i Medicinsk engelsk II Det overordnede princip for organiseringen af websitets indholdselementer har således været enkelhed og faglig relevans. Endvidere er det forsøgt at tilgodese de ovennævnte principper omkring, synlighed, funktionalitet og dynamik. Det stod klart, at nogle af indholdselementerne i det tidligere produkt var om ikke fagligt irrelevante så dog optrådte i en irrelevant faglig sammenhæng og fremstod som støj, der hindrede brugerens overblik i grænsefladen. Oplysningerne var ikke overflødige, men levnet for meget og den forkerte plads. Således er afsnittet om ophavsretlige forhold i forbindelse med det til kurset klarerede materiale flyttet og udgør ikke længere et afsnit for sig. Denne vigtige information er nu placeret i umiddelbar nærhed af litteraturen, hvor den fremtræder i en helt naturlig sammenhæng. Ligeledes gives der stadig adgang til kursets ophav CMS, HHÅ og HBÅ, men linkene er ikke placeret så centralt som før. Sitets indholdselementer er således koncentreret om kursets faglige indhold. Supplerende information er søgt integreret i en relevant faglig sammenhæng. Fokus i præsentation af indhold er lagt på den grundlæggende organisering af kurset i seks temaflader, som visualiseres grafisk i anden generations grænsefladen med forskellige farver og numre, og et kumulativt forløb med uret. Den faktuelle kursusbeskrivelse og det virtuelle Bibliotek er de eneste to elementer, der udover temafladerne har fået egne linjer. Det virtuelle Bibliotek deler kurset med CMS. Alt dette er til stor forskel fra første generation, hvor den faglige struktur ikke på samme måde grafisk fremgik ved første blik. Nedenfor viser øverste lag af websitet Medicinsk engelsk i første og anden generation Ovenstående illustration viser Medicinsk engelsk, 1. generation (her: Sundhedsvidenskabelig tekst produktion) 6

8 Ovenstående illustration viser Medicinsk engelsk, 2. generation EVALUERING Overordnede evalueringsspørgsmål I organiseringen og tilrettelæggelsen af Sundhedsvidenskabelig tekstproduktion og senere Medicinsk engelsk er evaluering en integreret og fast del af den løbende udvikling, der er foregået i faser, som på skift har sat fokus på de tekniske og de pædagogiske aspekter. Samtidig har evalueringen været del af en samarbejdsproces, der har involveret medarbejdere fra HBÅ, Engelsk Institut og senere det nydannede CMS. Evalueringen af det aktuelle forløb sætter fokus på udvalgte dele af kurset, men den skal ses i et større perspektiv, der ikke kun fokuserer på de pågældende aspekter (f.eks. tekniske) men omfatter hele udviklingsprocessen, og som ideelt burde anvendes i ethvert (virtuelt baseret) kursus. Med hensyn til de overordnede spørgsmål, der ligger bag evalueringsrapporten og som er forsøgt besvaret, har vi ladet os inspirere af dele af evalueringsmetoden RUFDATA (Reason and purpose, Uses, Foci, Data and evidence, Audience, Timing and Agency), som anvendes af Department of Teaching and Learning ved Henley Management College, UK ( ) med hvem vi har drøftet kurset Medicinsk engelsk ved flere lejligheder. 7

9 Hvad er begrundelsen og formålet med evalueringen? Evalueringen foregår dels for at inspirere planlægningen og udviklingen af nye kurser udbudt af Center for Medicinsk Fagsprog (f.eks.tal sundt dansk, der dur), dels som led i den løbende kvalitetsudvikling af det aktuelle kursus. Evalueringen er desuden en af måderne, hvorpå vi kan lære at blive bedre og konstant udbygge og forbedre vores undervisningsportefølje. Hvad vil evalueringen blive anvendt til? Evalueringen vil blive anvendt til at informere ledelsen af projekt Fremtidens Fakultet (P2F), Biblioteket og Det Erhvervssproglige Fakultet om udviklingen i projektet. Rapporten vil også tilgå Studienævnet for Åben Uddannelse, som et eksempel på, hvorledes et virtuelt kursus kan afvikles, og som inspiration til videre udvikling af IKT-baserede efteruddannelseskurser. Rapporten vil også blive anvendt til at informere kolleger, der beskæftiger sig med IKT-baseret undervisning, om de erfaringer, vi har gjort. Evalueringen vil være en del af den løbende dokumentation og rapportering over aktiviteter i regi af Center for Medicinsk Fagpsprog og vil som sådan også tjene et PR formål. Hvad er fokus i evalueringen? Evalueringen sætter fokus på de tekniske sider, specifikt grænsefladen, og på kommunikationsaspektet. Vi søger at besvare følgende spørgsmål: Fungerer den nye kursusplatform hensigtsmæssigt? Understøtter platformens organisation og præsentation de pædagogiske intentioner? Fungerer det elektroniske konferencerum som den rette pædagogiske ramme for undervisningen og for de studerendes egen læring? Understøtter platformen som helhed de tilrettelagte læringsaktiviteter? Formålet med at stille netop disse spørgsmål var at få feedback på de dele af kurset, vi har lavet om på (den virtuelle undervisningsdel), fordi vi formoder, at de kan videreudvikles og gøres bedre. Hvilke data og belæg bruger vi i evalueringen? Der anvendes en kombination af objektive data i form af en opgørelse over aktivitesniveauet i konferencerne og kursisternes aktivitetsniveau målt på indlæg og antal observationer, samt subjektive data. De subjektive data består dels af en kvantitativ/kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med lukkede såvel som åbne spørgsmål og tilfredshedsscore (VAS) inden for fire udvalgte fokusområder, dels en interviewundersøgelse (udvalgt ved random sampling). Hvem er modtagerne af evalueringen? Modtagerne af evalueringen er læringsmiljøerne, kursister, kursusudbydere, ledelse og styrende organer samt eksterne interessenter (f.eks. Hypergenic, Novo Nordisk m.fl.) Hvordan vil timingen i evalueringen være? Evalueringen markerer afslutningen på det aktuelle kursus, og foretages på et tidspunkt hvor kursisterne har erfaringerne tættest på. Evalueringen markerer samtidig begyndelsen på en udviklingscyklus, hvor det aktuelle kursus omlægges og forbedres i lyset af evalueringens resultater. Hvem foretager evalueringen? Evalueringen foretages dels af kursusgivere (Center for Medicinsk Fagsprog i samarbejde med Biblioteket), som vurderer og sammenfatter de objektive data, dels af kursister som afleverer spørgeskemaer og deltager i interviews. Rapporten fremsendes som nævnt til Studienævnet, der kan forventes at tage stilling til en evt. fortsættelse. Evalueringsmetode Medicinsk engelsk II blev evalueret ved en kombineret kvantitativ/kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med grupper af spørgsmål (templates) hvor der for hver template er et åbent spørgsmål og mulighed for indikation af tilfredshed på en visuel analog skala (VAS). Derefter er der foretaget en kvalitativ interviewundersøgelse med 4 tilfældigt udvalgte deltagere. Evalueringen blev introduceret via WebBoard og spørgeskemaet gjort 8

10 tilgængeligt via hjemmesiden. For at øge deltagelsen blev der udlovet og trukket lod om 3 flasker god vin. Resultatet af lodtrækningen blev meddelt i WebBoard umiddelbart efter lodtrækningen, der foregik på interviewmødet. Respondenterne blev takket for god indsats og konstruktiv kritik. Spørgeskemaundersøgelsen var ikke anonymiseret. Vi har valgt at kombinere en kvantitativ/kvalitativ spørgeskemaundersøgelse med en kombination af lukkede spørgsmål for at få svar på konkrete områder, hvor vi har udviklet kurset, og åbne spørgsmål for at få afdækket nye problemområder og emner, vi som kursusudbydere ikke var opmærksomme på. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet efterfulgt af en kvalitativ interviewrunde med et udsnit af deltagerne for at kunne gå i dybden med udvalgte emner og få en dialog om kursets videre udvikling. Spørgsmålene er blevet stillet som 4 grupper (templates) af spørgsmål, der belyser 1) kursusplatform, 2) samspil mellem organisation/præsentation og pædagogiske principper, 3) det virtuelle rum som pædagogisk ramme for læring, 4) holdninger til uddannelse via Internettet. Spørgeskemaet blev besvaret af 14 (77%) ud af 18 fuldførende studerende. Ved kursusstart var der 21 studerende, hvoraf to faldt fra pga. personlige forhold og en af ukendte årsager. Spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget under den sidste temaflade (21/5-2/6) og interviews blev gennemført umiddelbart efter afholdt eksamen. Resultaterne, der gennemgås i detaljer (bilag 1), viste generelt stor tilfredshed med metroorganiseringen af undervisningsmaterialerne, men afslørede også et ønske om en større dialog på fysiske møder, mulighed for at diskutere på tværs af gruppe- og ansættelsesforhold, samt større integration af teori og øvelse. Respondenterne blev bedt om at angive deres subjektive tilfredshed med kurset inden for hver enkelt spørgsmålskategori på en VAS, der ikke har faste punkter eller verbaliserer tilfredshedsniveauer for ikke at indsnævre og/eller fastlåse respondenternes score. Til interviewundersøgelsen blev udvalgt to af seks grupper, hvorfra alle blev inviteret. De udvalgte grupper var begge fra Århus, og de blev udvalgt fordi de for begges vedkommende havde udvist særlig aktivitet i den elektroniske konference selv om den ene af grupperne havde mulighed for og benyttede sig af ugentlige fysiske møder. Vi skønnede, at fokusinterview med disse grupper ville give mulighed for at kvalitetsudvikle konferencedelen, der har vist sig at være et af de svage punkter ved det aktuelle kursus. Deltagerne i interviewet var en afdelingsleder, en ansat, en selvstændig translatør og en CLM studerende. Aldersspredningen var fra Alle var kvinder. Resultater Analysen af spørgeskemaundersøgelsen sammenholdt med diskussionen på fokusgruppemødet har således ført frem til en række anbefalinger, som afslutningsvist skal opsummeres og sammenholdes med de problemfelter, som lå til grund for udformningen af spørgeskemaet. Da spørgsmålene er stillet som en kombination af åbne og lukkede spørgsmål, vil en række svar gå igen fra en spørgsmålsgruppe til en anden, og vi har i udarbejdelsen af analysen bevidst undladt at samle resultaterne, da deres gentagelse skønnes at være udtryk for den vigtighed, de tillægges af respondenterne. Den fuldstændige analyse vedlægges som bilag 1 og henvisninger til konkrete spørgsmål heri anføres i parentes i nedenstående opsummering af analysen. Det fuldstændige datagrundlag besvarelser af spørgeskemaundersøgelsen og sammenskrivningen (referat, ikke transskription) af interview på fokusgruppemødet som analysen bygger på kan ses ved henvendelse. Endvidere vedlægges en kvantitativ dokumentation af aktivitet i konferencesystemet WebBoard som bilag 2. 9

11 Anbefalinger Fungerer den nye kursusplatform hensigtsmæssigt? Samtlige respondenter udtrykker sig positivt om kursusgrænsefladens hensigtsmæssighed (1.1), og samtlige på nær én giver udtryk for, at den har været uden problemer at orientere sig i (1.2). Om at orientere sig i grænsefladens underliggende lag (1.3) siger halvdelen, at de helt uden problemer bevarer overblikket over fladens indholdselementer. Andre nævner her, at konferencesystemet WebBoard volder nogle orienteringsproblemer, men det gælder især en bestemt konference som fremhæves igen og igen; nemlig Afleverede opgaver (1.1), (1.5), (1.6) og også (3.9). Et overvejende flertal af respondenter siger (1.4), at det har været meget nemt at navigere i grænsefladen mellem de forskellige menupunkter, at der er en naturlig / logisk opdeling af menupunkterne (1.5), samt at man nemt finder de informationer man søger (1.6), men det ekspliciteres af flere, at det er et irritationsmoment, at man flere gange skal afgive det samme login og password (1.4). Meget få (1.7) er stødt ind i reelle tekniske problemer i forhold til adgang til kursusplatformen, flere har imidlertid haft problemer med brugen af WebBoard. Et stort flertal af kursisterne giver kursusplatformens funktionalitet karakteren over middel på den VAS, som de fire gange i spørgeskemaundersøgelsen er blevet bedt om at markere deres tilfredshed på. På baggrund af disse tilbagemeldinger anbefales det 1. at arbejde videre med metrokonceptet i forhold til grafisk præsentation og organisering af de faglige indholdselementer 2. at problemet vedrørende de mange gange, der skal afgives login og password for at få adgang til litteraturen, skal søges løst 3. at der, hvad angår det elektroniske konferencesystem WebBoard, skal arbejdes med organiseringen af indlæg i de enkelte konferencer. Et ønske som går igen i besvarelserne af flere af spørgsmålskategorierne 4. at der skal gives en mere omhyggelig introduktion til brugen af WebBoard og eventuelt indføres tekniske chat timer, hvor ofte stillede spørgsmål kan opsamles og løbende lagres i det tekniske konferencerum, hvor de så kan konsulteres når som helst og efter behov. Understøtter platformens organisation og præsentation de pædagogiske intentioner med kurset? Ovenstående gode feedback på grænsefladens funktionalitet giver et generelt indtryk af, at den ikke har stået alvorligt i vejen for kursisterne, når de har skullet anvende den som indgang til kursets faglige stof. Undtaget én synes alle, at den måde, materialet er organiseret på, hjælper dem i deres egen læreproces (2.1). Den trinvise opbygning af kursets indhold i delelementer (temaflader) nævnes eksplicit. Det samme gør prioriteringen og den grafiske adskillelse mellem den primære og sekundære litteratur. Den grafiske illustration af en pædagogisk ide synes således at fremme forståelsen for strukturen i formidlingen af det faglige stof. Ekspliciteringen af læringsmålene i kursusgrænsefladen gør respondenterne bevidste herom og har til en vis grad støttet læreprocessen (2.2). Flere mener dog, at der er tale om meget overordnede målsætninger, som kan være svære at forholde sig til i den konkrete læringsproces (2.3). Om respondenterne har lært mere og andet end pensum ved at studere netbaseret gennem en elektronisk kursusgrænseflade, er det svært at sige præcist. Men nogle angiver netop netdimensionen som ny lærdom både i forhold til søgning og til samarbejde (2.4). På VAS markerer et flertal af respondenterne deres tilfredshed med kursusplatformens værdi som hjælp til egen læreproces som værende over middel (2.8). 10

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015

Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Semesterevaluering SIV Engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør specialisering, tomplads el.lign.) Kandidatuddannelsen

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Netværksbaseret læring. In casu medicinsk engelsk

Netværksbaseret læring. In casu medicinsk engelsk Morten Pilegaard* 101 Netværksbaseret læring. In casu medicinsk engelsk Abstract This paper discusses pedagogical and technological aspects of networked learning and the interplay between pedagogical principles,

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Spansk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:50:34 SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik

B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik B. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode b) Skole- og fritidspædagogik Skole- og fritidspædagogik 2. Praktikperiode Kompetenceområde: Udvikling og læringsrum Området retter sig mod pædagogisk

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Forberedelsescentreret klasseundervisning. K. Splittorff, I. Bearden, T. Døssing, M. Kjærgaard. S. Horst

Forberedelsescentreret klasseundervisning. K. Splittorff, I. Bearden, T. Døssing, M. Kjærgaard. S. Horst Forberedelsescentreret klasseundervisning K. Splittorff, I. Bearden, T. Døssing, M. Kjærgaard Niels Bohr Institutet, Blegdamsvej 17, 2100, København Ø, Danmark S. Horst Institut for Naturfagenes Didaktik,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Evaluering. Kliniske vejledere som medundervisere i Nursing Skill Lab

Evaluering. Kliniske vejledere som medundervisere i Nursing Skill Lab Evaluering Kliniske vejledere som medundervisere i Nursing Skill Lab Modulteam klinisk/teoretisk modul 1-4 Udarbejdet af: Karin Bonde Carsten Nielsen Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus April 2016 1 Baggrund

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM503, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 7 26,9% 11-15 timer 7 26,9% 16-20 timer 9 34,6% 21-25 timer 2 7,7%

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Christoph Schepers Borgergade 12, 1300 Kbh K Kr.

Christoph Schepers Borgergade 12, 1300 Kbh K Kr. ANSØGNINGSSKEMA TIL UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Foreningsnummer 66040 Projektansvarlig Adresse Sprogcoaching som den moderne aftenskoles bidrag til dannelse

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen Videndeling Pit-vejleder uddannelsen Dorthe Koch 16-04-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Definition af videndeling... 3 Hvilken viden er det relevant at dele?... 3 Hvorfor anvende videndeling

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Lærings- & trivselsbarometer

Lærings- & trivselsbarometer Lærings- & trivselsbarometer - hvordan du styrker din formidling og undervisning ved hjælp af elevernes feedback En vejledning til underviseren. Indhold Materialer Barometret Som man spørger, får man svar

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Region Syd: Grundkursus i forskningsmetode : Generel kursusbeskrivelse...2 Introduktion...2 sætning og indholdsprioritering...2 Kursusdesign blended learning...2

Læs mere

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud

5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud 5. Behov for fagrelevante og fleksible udbud De studerende besvarer i det følgende spørgsmål vedrørende deres deltagelse under åben uddannelse i foråret 2001. Desuden giver de deres bud på, hvilke fremtidige

Læs mere

Undervisningsrum og læringsoplevelser

Undervisningsrum og læringsoplevelser Undervisningsrum og læringsoplevelser Tina Bering Keiding, lektor, ph.d. Forskningsprogrammmet for de videregående uddannelsers didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Aarhus, Aarhus Universitet

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_

UMV. Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV Dato:_2. sept. 2013 _ Professionshøjskolen UCC Læreruddannelsen Bornholm Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_september 2016_ UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet

HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet HVORDAN BEDØMMES OG KVALITETSSIKRES ET PROBLEMBASERET PROJEKTARBEJDE et eksempel fra Aalborg Universitet Jette Egelund Holgaard Aalborg Universitet, Danmark Hvad nu? Aalborg modellen Anvendelsen af læringsmål

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

- den fleksible, praksisnære AMU-uddannelse

- den fleksible, praksisnære AMU-uddannelse SKOLEN UDEN MURSTEN - den fleksible, praksisnære AMU-uddannelse Forsøgs- og udviklingsprojekt viser vejen til kompetenceudvikling af arbejdspladser. Skræddersyet, individuel undervisning af pædagogmedhjælpere

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Studieordning for Adjunktuddannelsen

Studieordning for Adjunktuddannelsen Studieordning for Adjunktuddannelsen Adjunktuddannelsen udbydes af Dansk Center for Ingeniøruddannelse 1.0 Formål 1.1 Formål Formålene med Adjunktuddannelsen er, at adjunkten bliver bevidst om sit pædagogiske

Læs mere