Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport. Bilag til MTV-rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport. Bilag til MTV-rapport"

Transkript

1

2 Projekt Ortogeriatrisk afsnit - MTVrapport Skulptur af den spanske kunstner Joan Antigas Planas, placeret ved indgangen til Ortopædkirurgisk afd. Projekt Ortogeriatrisk afsnit Bilag til MTV-rapport - Et tværfagligt samarbejde imellem Geriatrisk afdeling, Ortopædkirurgisk afdeling og Rehabiliteringsafdelingen OUH, Svendborg Sygehus April af 58

3 Bilagsfortegnelse 1. Spørgeskema udleveret til patienter i forbindelse med 4-måneders kontrol. 2. Indtastningsskema til database 3. Rapport om kvalitative interviews med patienter og pårørende 4. Konklusion på fokusgruppeinterview 5. Projektrapport 6. Patientforløbsprogram 7. Funktionsbeskrivelse for Klinisk Afdelingssygeplejerske 8. Samarbejdsaftale 9. Normering i projektperioden 10. Kursusbevis 11. Instruks for Konsultationsstuegang 12. Informationspjece til patienter og pårørende 13. Pjece til patienterne ved udskrivelse om brudtype og operationsform 14. Ernæringspjece

4 Bilag 1

5 Spørgeskema til patienter til 4-måneders kontrol. 1. Hvornår påbegyndte De genoptræningen efter udskrivelsen?(sæt kryds) a. 2 uger efter udskrivelsen:. b. 3 uger efter udskrivelsen:. c. 4 uger efter udskrivelsen:. d. Mere end 4 uger efter udskrivelsen:. 2. Er De stadig i gang med genoptræningen?: Nej Ja 3. Har De planer om at fortsætte med træning? Nej Ja 4. Har De været faldet efter udskrivelsen? Nej Ja Hvis ja hvor mange gange 5. Er De svimmel? Nej Ja 6. Har De gang eller balanceproblemer? Nej Ja 7. Har De smerter i det opererede ben? Nej Ja 8. Har De haft problemer med hukommelsen efter udskrivelsen? Nej Ja 9. Har De tabt i vægt efter udskrivelsen?: Nej Ja 10. Er De påbegyndt ny medicin efter udskrivelsen? Nej Ja Hvis Ja, hvilken: 11. Er der problemer i tilknytning til ovenstående De specielt gerne vil drøfte ved det ambulante besøg?

6 Var de tilfreds med afdelingens behandling af Deres sygdom? Ja.. Både og... Nej. Ved ikke 13. Fik De de informationer, som De havde brug for under indlæggelsen? Ja.. Både og Nej. Ved ikke 14. Fik De lov til at forblive indlagt på afdelingen, indtil De følte Dem klar til at blive udskrevet? Ja.. Både og.. Nej.. Ved ikke Fik De den information, De havde brug for inden De blev udskrevet? Ja.. Både og. Nej.. Ved ikke. 16. Var den aftalte hjemmehjælp ved udskrivelsen tilstrækkelig? Ja. Både og. Nej.. Ved ikke. 17. Har De haft mere hjælp fra Deres familie efter hoftebruddet end før? Ja. Både og. Nej.. Ved ikke.

7 Bilag 2 2

8

9

10

11

12 Bilag 3

13 PROJEKT: ORTOGERIATRISK AFSNIT INTERVIEW MED PATIENTER OG PÅRØRENDE En kvalitativ undersøgelse af patienters og pårørendes oplevelse af og tilfredshed med indlæggelsesforløb i ortogeriatrisk afsnit. Interview og rapport ved: Irmgard Birkegaard Udviklingssygeplejerske Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus 13

14 Indholdsfortegnelse Projekt: Ortogeriatrisk afsnit...3 Forberedelse af interview af patienter og pårørende...3 Interviewområder...4 Afgrænsningen for interviewundersøgelse...4 Udarbejdelse af interviewspørgsmål...5 Interviewundersøgelsen...8 Interviewdeltagere...8 Indledende indtryk...8 Analyse af data...9 Resultat af interviewundersøgelse...10 Patient domæne...10 Patient-personale domæne...12 Klinisk praksis domæne...13 Kontekst domæne...15 Konklusion...16 Anbefalinger...17 Diskussion...17 Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 2: Brev til interview deltagere Bilag 3: Interview, transskriberede og kondenserede Bilag 4: Kategorisering af interview

15 Projekt: Ortogeriatrisk afsnit Projekt Ortogeriatrisk afsnit blev igangsat 16. april 2007 med opstart af afsnit pr 1. november Se Projektbeskrivelse i bilag 1. Projektets målgruppe er +70 årige med hoftenære frakturer. Af projektbeskrivelsen fremgår følgende formål: At optimere patientforløbet for ovennævnte patientgruppe i et fælles orto-geriatrisk afsnit Kompetenceudvikling af det tværfaglige personale Projektet er organiseret med styregruppe, projektgruppe og med sygeplejerske Bente Jensen som projektleder. De patientrettede leverancer er: anvendelse af godkendt patientforløbsprogram og informationspjece til patienter og pårørende. Under succeskriterier med patientfokus ønskes tilfredshed blandt interessenter, afdækket ved patienttilfredshedsundersøgelse. Under metode angives fokusgruppeinterview blandt interessenter, hvilket rummer både patient, pårørende og personalerettet oplevelse af forløbet i ortogeriatrisk afsnit. Projektforløbet med funktion af et ortogeriatrisk afsnit angives fra 1. november 2007 til 1. november Forberedelse af interview af patienter og pårørende Efter afsluttet projektperiode går projektet ind i evalueringsfasen. Dette indbefatter dels databearbejdning på de opstillede kriterier ved kvantitative metoder og dels kvalitative undersøgelser af personale-, patient- og pårørendetilfredshed. Udviklingssygeplejerske ved Geriatrisk Afdeling, Irmgard Birkegaard, står for undersøgelse af patient- og pårørendetilfredshed. Der holdes projektgruppemøde den 14. august 2008, hvor forberedelse af interview af patienter og pårørende er på dagsordenen. 3

16 Interviewområder Projektgruppen ønsker patienter og pårørendes oplevelse af følgende områder belyst: Information o Om indlæggelsen, forløbet, planer, hvad man må/kan som nyopereret hoftepatient, om den pjece, der udleveres. Oplevelse af konsultationsstuegang 1 o Blev jeg hørt. o Mine forhold og ønsker. Genoptræningsforløbet o I afdelingen. o Hjemme. Kontakter i afdelingen o Er det trygt at henvende sig med spørgsmål. o Mange/få kontakter. Afgrænsningen for interviewundersøgelse Populationen fastsættes til deltagere i projektet, jf. projektets in- og eksklusionskriterier. Herudover er der følgende udvælgelseskriterier: Patient og pårørende skal have deltaget i konsultationsstuegang. 5 patienter med deres respektive pårørende. Heraf mindst 1 mandlig patient. Primært patienter fra eget hjem. Heraf mindst 1 patient fra plejehjem. Patienten må ikke være svært dement. Patienterne udvælges af sygeplejerske Merete Durbahn 2 og personnumrene gives til intervieweren, Irmgard Birkegaard (IB), som aftaler med de udvalgte patienter, hvornår interviewene skal finde sted. Der sendes brev som bekræftelse. Se bilag 2. Interviewene foregår i patienternes hjem eller på plejehjem. Interviewundersøgelsen er kvalitativ og fokuserer på patienters og pårørendes oplevelser i forbindelse med indlæggelse i ortogeriatrisk afsnit. Interviewene optages og interviewdata transskriberes og analyseres 3. IB udarbejder interviewspørgsmål jf. afsnit: interviewområder. 1 Konsultationsstuegang: samtale imellem patient og pårørende, læge, sygeplejerske og terapeut. 2 Merete Durbahn: geriatrisk sygeplejerske; varetager ambulant opfølgning af orto-geriatriske patienter i Geriatrisk Klinik. 3 Referat fra projektgruppemøde. Ved projektleder Bente Jensen

17 Udarbejdelse af interviewspørgsmål For at give undersøgelsen et vidensbaseret fundament, gennemførtes et kort litteraturstudie. Da der allerede er lavet adskillige undersøgelser omkring betydningen af god information og kommunikation, betydning af kontinuitet, koordination og et sammenhængende patientforløb, blev studiet koncentreret omkring aftaler, kvalitetsstandarder, hensigtserklæringer og regler for disse områder, f.eks. Sundhedsloven og Den Danske Kvalitetsmodel. For at sikre undersøgelsens patientvinkel gennemførtes et ligeledes kort studie omkring kvalitative forskningsmetoder ved hjælp af personlige interviews. Ud fra denne research er interviewspørgsmålene opstillet. Se nedenstående skematiske oversigt. Indgangsspørgsmål Litteratur og referencer Interviewspørgsmål Patientens oplevelse af indlæggelsen med fokus på: Patient og pårørendes oplevelse Kvalitative undersøgelser (interview) Forskeren søger viden på baseret på den udforskedes perspektiv. Den udforskedes subjektivitet indgår som det væsentlige datamateriale. Man søger at afdække menneskers meninger, vurderinger og holdninger i deres indbyrdes sammenhænge og specifikke kontekst 4. Patienten: Hvad var det bedste ved din indlæggelse på afdeling G3 på Svendborg Sygehus? (nævn fra 3-5 ting) De processer og mekanismer hvormed en offentlig indsats frembringer effekter er uhyre komplekse og afhængige af mange aktørers handlemuligheder, ressourcer og deres opfattelse af indsatsen. Nødvendigt at afdække de processer og kontekster, der antages at producere effekter 5. Hvad kunne have været bedre ved din indlæggelse? (nævn 3-5 ting) Pårørende: Hvad var det bedste ved indlæggelsen for dig som pårørende? Hvad kunne have været bedre for dig som pårørende? 4 Launsø L og Rieper O. Forskning om og med mennesker. Nyt Nordisk forlag Arnold Busk s.38 5 Launsø L og Rieper O. Forskning om og med mennesker. Nyt Nordisk forlag Arnold Busk 2000 s.22 5

18 Indgangsspørgsmål Litteratur og referencer Interviewspørgsmål Information Om indlæggelsen, forløbet, planer, hvad man må/kan som nyopereret hoftepatient, om den pjece, der udleveres Konsultationsstuegang Blev jeg hørt mine forhold og ønsker Sundhedslovens Paragraf 15: Ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke.. 6 DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel): Patientinddragelse Informeret samtykke til behandling (1/4) Patientens inddragelse i beslutninger vedrørende behandlingen (2/4) Pårørendes inddragelse i patientbehandlingen (3/4) Patientinformation og -kommunikation Vigtige samtaler med patienten (1/2) Skriftlig information i behandlingsforløbet (2/2) 7 Hvilken viden havde du og dine pårørende brug for under indlæggelsen? Herunder: Hvorfra fik du/i den viden? Hvem gav dig/jer den viden? Hvor/hvem gik du til med dine/jeres spørgsmål? Kontakter i afdelingen Er det trygt at henvende sig med spørgsmål Mange/få kontakter Kontaktpersonordningen indebærer, at en indlagt patient eller en patient i et længerevarende ambulant forløb får tilknyttet én fast kontaktperson gennem behandlingsforløbet. Dette skal sikre, at patienten får en personlig indgang til sygehusvæsenet, en bedre koordination af behandlingsforløbet, og at patienten bliver bedre informeret om sin sygdom og behandling. Kontaktpersonordningen blev aftalt med de daværende amter, men er ikke fuldt ud gennemført. Regionerne er fra 1. januar 2009 forpligtet til at tilbyde alle sygehuspatienter en kontaktperson 8. Patienter får ret til en kontaktperson Fra 1. januar næste år er det ulovligt, hvis sygehuse undlader at stille en kontaktperson til rådighed for den enkelte patient 9. Hvad gjorde afdelingen og personalet for at du kunne følge med i hvad der skete og skulle ske og under indlæggelsen? Kunne de have gjort andet? Mere? 6 Lov nr.546 af 24.juni Sundhedslovens regler om patienters retsstilling i Den Danske Kvalitetsmodel. 8 Finansministeriet. 9 Fagbladet Sygeplejersken. Blad nr. 13/2008 6

19 Genoptræningsforløbet og udskrivelsen I afdelingen Hjemme Pt møde med sundhedsvæsenet 20 anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet 10. DDKM: Koordinering og kontinuitet Pakkeforløb (1/3) Sundhedsfaglig kontaktperson (2/3) Forløbsansvar for patienter med kronisk sygdom Krav til sundhedsaftaler Som led i kommunalreformen skal regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Syddanmark indgå sundhedsaftaler om deres samarbejde på sundhedsområdet. En sundhedsaftale er et formaliseret, forpligtende samarbejde mellem region og kommune. Aftalerne skal sikre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af region og kommune. De skal desuden bidrage til at sikre en ensartet kvalitet i sundhedsydelserne. Aftalerne skal som minimum beskrive samarbejdet på seks obligatoriske indsatsområder: Udskrivningsforløb for svage ældre patienter: Indlæggelsesforløb. Genoptræningsområdet Hjælpemiddelområdet Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse. Indsatsen for mennesker med sindslidelser. Region og kommuner har mulighed for at supplere med aftaler om frivillige indsatsområder 11. Hvad gjorde du selv og hvad gjorde personalet for, at du blev klar til udskrivelse? Hvorledes fungerede tingene, da du var kommet hjem? Ref:www.regionsyddanmark.dk 7

20 Interviewundersøgelsen Gennemførelsen af interviewene bar præg af den skrøbelighed, der kendetegner geriatriske patienter. Af de første 5 personnumre, lykkedes det kun at få 2 aftaler. 1 patient nåede at falde igen og blev indlagt med en ny fraktur. 1 patient var så alment dårlig, at interviewet ikke lod sig gennemføre og 1 var indlagt på medicinsk afdeling. I alt 9 patienter og pårørende blev kontaktet, for at opnå 5 interviewaftaler. Interviewdeltagere 2 mænd og 3 kvinder blev interviewet. 2 var hjemme i eget hjem og 3 var stadig i ophold på aflastningsplads på plejehjem. Det lykkedes ikke at få aftale med patient, der var fast beboer på et plejehjem. Det skal bemærkes, at 4 ud af de 5 patienter havde været på aflastningsophold eller stadigvæk var der. En patient var stadig på aflastningsophold, fordi bruddet sad forkert og patienten ventede på indkaldelse til re-operation. En mand og en kvinde havde ægtefælle med ved interviewet. For den mandlige interviewdeltager viste det sig, at ægtefællen ikke havde været med ved konsultationsstuegang, det havde derimod en søn (som ikke deltog i interview). De øvrige 3 var enke/enkemand og havde børn med ved interviewet. Ved det sidste interview blev patientens søn forhindret og mødte således ikke op. Interviewet blev gennemført med patienten alene. Interviewpersoner er sikret anonymitet og der figurerer ikke navne og personnumre i denne rapport. Dokumentation kan forevises. Den geografiske fordeling var Gislev, Rudkøbing, Fåborg, Ringe, Svendborg. Indledende indtryk Indledende indtryk fra denne rundtur var en stor imødekommenhed. Ingen sagde nej af uvilje, alle der kunne, ville gerne deltage. Der var alle steder stor velvilje overfor at bidrage med egne oplevelser og erfaringer. 8

21 Det var ligeledes tydeligt, at et hoftebrud og en indlæggelse er en betydningsfuld begivenhed i ældre menneskers og deres pårørendes liv. Jeg mødte taknemmelighed og glæde blandet med tårer, vrede og frustrationer. At der er stærke følelse på spil, bekræfter vigtigheden af at inddrage patienters og pårørendes oplevelser i vurderingen og evalueringen af sundhedsvæsenets ydelser, som det med denne undersøgelse gøres for det ortogeriatriske afsnit på Svendborg Sygehus. Analyse af data Først er interviewene transskriberede (renskrivning af alt det sagte) og kondenserede (fjerne fyldordene) se bilag 3. Herefter er Dahler-Larsen s analysemodel 12 anvendt som metode. Kvalitativ metode er mindre regelbundet end kvantitativ metode, og analysen er således i risiko for at blive for tilfældig Det er derfor væsentligt at bearbejde interviewdata så stringent og struktureret som muligt. Data ordnes i et display, for at kunne systematisere de mange udsagn. Et display er en grafisk og tabelmæssig fremstilling af kvalitative data 13. Et display er en form for liste over temaer og fænomener, der falder inden for en bestemt kategori. På denne måde bliver datamængden anvendt systematisk og det er gennemskueligt for læseren, hvordan resultaterne af undersøgelsen er nået. Til opstilling af display, til at opstille tabellen, har jeg anvendt sygeplejefaglig domæneteori. Disse lægger netop en ramme som grundlag for teoretisk analyse. De fire domæner er: Patient Patient-personale Klinisk praksis Kontekst Hvert domæne indeholder både begrebsmæssige og teoretiske problemstillinger og områder i sygeplejen 14. I denne undersøgelse af patienters (og pårørendes) oplevelse af indlæggelse og forløb i ortogeriatrisk afsnit, giver disse 4 domæner mulighed for at systematisere udsagnene. I interview svarene kommer deltagerne ind på, hvordan de selv forholder sig til sygdom, indlæggelse, afhængighed af andre altså patient domænet. 12 Dahler-Larsen, Peter. At fremstille kvalitative data. Syddansk Universitetsforlag Dahler-Larsen, Peter. At fremstille kvalitative data. Syddansk Universitetsforlag White, William A. Conceptual Domains in Nursing: A framework for Theoretical Analysis. The nature of theoretical thinking in nursing. 9

22 Patient og pårørende fortæller om, hvordan personalet behandlede dem, og hvordan de oplevede relationerne med personalet altså patient-personale domænet. De forholder sig til den pleje, behandling og træning, de har modtaget altså klinisk praksis domænet. Og de forholder sig til de fysiske omgivelser, maden, medpatienten og andre forhold omkring dem altså kontekst domænet. Alle interviewdata er sat ind i dette domæne-display. Se bilag 4. Hvert interview har sin farve, så man har samlet overblik både over de enkelte interview og helheden. I højre kolonne er der sat overskrifter på de kategorier, der kan identificeres inden for hvert domæne. Resultat af interviewundersøgelse Patient domæne Patient domænet er karakteriseret ved fortællinger om mødet med sundhedsvæsenet. Eller det er mere præcist at sige: fortællingen, for i hvert interview kom en bestemt oplevelse frem, som virkelig satte sit præg på den samlede oplevelse af forløbet. I det første interview var det aldrig noget at kritisere på. Lige meget, hvordan jeg formulerede spørgsmålene, var der kun positive meldinger samt en tilkendegivelse af, at enhver tale om noget, det kunne forbedres, ville være ensbetydende med kritik. Denne grundindstilling både fra patient og pårørende gik igennem hele interviewet. I det sidste interview blev dette vendt på en anden måde, idet patienten forholdt sig til sin afhængighed af andre, man ligger jo her og ingenting kan, så er man nødt til at nøjes med det, at andre kan og vil give os. Hos begge patienter ses erkendelsen af afhængighed, og udfordringen for sundhedsvæsenet er til stadighed og altid at kunne forholde sig åbent til dette magtforhold. Interviewene bar præg af en fortælling, en oplevelse, der trængte sig på. En ændret ordination på patientens faste smertebehandling fyldte meget for både patient og pårørende (en datter). Der er et brud på tillidsforholdet i denne fortælling, for der regnede jeg med, jeg fik den bedste behandling, men jeg fik hele tiden at vide, at jeg fik, hvad jeg skulle. Patienten udtrykker sin forventning til, at når personalet siger, at der gives den korrekte medicin, så skal man som patient kunne regne med det. Pårørende udtrykker sin frustration i form af, at de må da kunne 10

23 se alt det, du fik i journalen. Igen et udtryk for en forventning om, at sundhedssystemet har styr på oplysninger, som i dette tilfælde ikke blev indfriet. Udfordringen der vises her, er at tilliden kan ligge i forhold, der for personalet er småting, men for patient og pårørende er af afgørende betydning. Ventetid på operation fylder i flere interview. Især de pårørende oplever dette både forvirrende og frustrerende, så sagde de, nej, nu kommer hun for i morgen formiddag. Det gjorde hun heller ikke, heller ikke om eftermiddagen. Så snakkede jeg med en anden sygelejerske, så sagde hun, nej, men der kan godt gå tre døgn. Udfordringen her er, at der reelt er ventetid for ældre patienter med hoftebrud. En anden udfordring er, at der kan være nok så mange forklaringer om mangel på operationslejer osv, men det er ikke noget, patient og pårørende kan bruge til noget. Indsatsen efter udskrivelse fylder ligeledes meget i interviewene. I det ene interview var der en klar tilkendegivelse af, at patienten ikke fik den indsats, der var behov for, Bakkegården fungerede ikke, som de havde lovet os, hun blev sat i en kørestol. Vi kunne se, at det går slet ikke, Mine børn var der hver dag og trænede med mig. I et andet interview, hvor patienten ligeledes havde været på Bakkegården, var der samme oplevelse af stilstand og mangelfuld indsats, Det er da sådan et kedeligt sted, hvad skal vi lave der. I et tredje var der stor tilfredshed med indsatsen (på Vindeby Pilevej), Ja, ja jeg kunne have fået meget mere træning. Denne patient udtrykker, at jeg ville ønske, at alle mennesker, som var blevet opereret for et eller andet, kunne få det (=aflastningsophold) og have tid til at sunde sig. Selv om denne patient boede i et-plans parcelhus og havde en rimelig rask ægtefælle, gav de klart udtryk for, at det ville have været uoverskueligt, at komme direkte hjem. Udfordringen her synes at være, at det effektive sygehusforløb giver behov for rammer efter udskrivelse, der både giver patienten tid til at komme sig og giver den nødvendige professionelle støtte hjælp til mobilisering, træning, mad, pleje osv. Sundhedssystemet synes ikke alle steder, at være gearet til dette behov. Hos patienten, hvor det ikke var den forventede fremgang efter operationen, fyldte frygten for at være besværlig eller hysterisk meget i fortællingen. Patienten så på medpatienterne og kunne se, at hendes tilfælde ikke var normalt, er det normalt, at folk har det sådan og og hvor længe er de om at komme sig, eller også for at man skal opdage jamen, er du hysterisk med, at det gør ondt 11

24 eller hvad. Det var patientens frygt, men ikke det, hun faktisk oplevede, når jeg sagde, det kan jeg altså ikke, det der, så en hånd under balden og så løftede de mig. Denne patient viser den udfordring, det er for såvel plejepersonale som terapeuter i at kunne observere fremgang eller mangel på samme på tværs af alle individuelle forskelle. For at kunne observere dette, er der store krav til at kunne kommunikere, så patienten føler sig tryg ved at komme frem med egne observationer. Patient-personale domæne Patienter og pårørende forholder sig her til relationen mellem patient/pårørende og personalet. Der er mange tilkendegivelser af, at personalet er flinke, hjælpsomme og venlige. Som en af patienterne siger, det betyder meget for patienten, at alle er flinke. Hvad der så ligger i at være flink gives der fingerpeg om, f.eks. ringede bare, så kom de og hjalp og de havde tid til at svare os, når vi spurgte. En af patienterne sammenfatter dette med, når vi spørger om noget og beder dem om noget, så får vi et ja og et ordentligt svar og så bliver vi hjulpen. Udsagnene tyder på en forventning om, at der godt kunne være irritation eller uvilje fra personalet over for patienterne. En forventning, der enten kan stamme fra egne tidligere oplevelser, fra noget, der er hørt fra familie og venner eller en forventning, medierne spreder ved kun at bringe de kritiske forhold og de dårlige historier. I alle interviewene fremhæves, at ortogeriatrisk afsnit er karakteriseret ved positive og imødekommende relationer. At det betyder meget for patienten at blive hørt og ankerkendt bekræftes af de udsagn, hvor patient og pårørende ikke har følt sig hørt, de må have kunnet se alt det, du fik i journalen. Datteren fortæller episoden, hvor faderens faste medicin var blevet ændret uden deres vidende, med tårer i øjnene og er dybt berørt under denne del af interviewet. En anden patient taklede den negative relation på anden vis, der var en, jeg var lidt fortørnet på, men så var man jo bare glad, når det ikke var hende, der kom. Samtidig med at patient og pårørende var dybt berørte over ikke at blive hørt, var der ikke de store forventninger til information fra læger og plejepersonale, nej, altså, der var jo ikke så meget, vi snakkede jo ikke direkte med læge eller noget. En af udfordringerne for relationer med patient og pårørende mht. kommunikation er, at alle er dybt afhængige af at blive mødt med respekt, blive informeret og snakket med hver på sin måde og på 12

25 forskellige niveauer. Nogle patienter og pårørende er selv opsøgende over for dette, og andre er dybt beskedne og kræver ikke noget på dette felt. Klinisk praksis domæne Som tidligere nævnt, fylder ventetid på operation en del i patient domænet. I klinisk praksis domænet viser patient og pårørende indsigt i den belastning et ældre menneske udsættes for ved at faste flere gange og ligge immobil i flere dage, hvis hun så skulle ligge 3 dage mere, det kunne vi se, at det går bare ikke. Med hensyn til præ-operativ information, er der mange positive bemærkninger gennem interviewene, lægen fortalte, hvordan og hvorledes hoften og armen blev opereret, de forklarede, hvordan det skulle foregå, jeg vidste, hvad der skulle ske. En 91-årig patient havde sin egen måde i at vide, hvad der foregik. På spørgsmålet om, hvorfra hun vidste besked om selve operationen, svarede hun med et stort smil, jeg hørte, de stod og hamrede. Der var høj tilfredshed på dette område og tydelig tilkendegivelse af, hvor vigtigt dette er. Information omkring efterforløbet deler sig imellem, dels at have forstået og anvendt informationen og dels at have oplevet mangelfuld information. Jeg vidste ikke rigtig, hvad der skulle ske efter operationen, fik ikke noget på skrift hører til under den del af informationen, der er standardiseret og lagt i faste rammer i afdelingen. De øvrige forhold hører til under den del af informationen, der skal varetages løbende alt efter, hvordan de enkelte forløb udvikler sig, fortalte ikke, at de havde ændret i medicinen, de fortalte ikke, jeg skulle hjælpe selv, udskrivelse det skulle bare være. For en afdeling, der gør et stort arbejde for at informere patienter og pårørende, kan disse bemærkninger være frustrerende, men også ses som en konstruktiv hjælp. Udfordringen er at lytte til disse oplevelser og arbejde med egne processer i forhold til information, måden hvorpå denne gives og måden man holder styr på, at den er modtaget. Interviewene er først og fremmest præget af oplevelser af at have forstået og anvendt den givne information, vidste at de vil hjælpe mig ud af sengen, så ved man også, hvad der skal ske og der måske kan blive smerter bagefter, 100 % sikkert at sygehuset informerer. På spørgsmål om, hvorfor det var vigtigt, at komme ud af sengen, viste flere patienter, at informationen var forstået, jeg skulle prøve at komme ud af sengen så hurtigt som muligt, for at jeg ikke skulle komme til at blive fast, så jeg ikke kunne bevæge mig. 13

26 Omdrejningspunktet for klinisk praksis i et postoperativt geriatrisk forløb, er at støtte, vejlede, motivere patienterne til at genvinde mobilitet og almindelige daglig funktioner. Her viser interviewene hen imod høj faglig kompetence, der kom to for at hjælpe mig, de der hjalp, var ofte de samme, vi blev passet og plejet i alle ender og kanter, så det var virkelig godt, ja, vi fik at vide, at jeg skulle gå og så skulle jeg sidde der var jo en fysioterapeut her og hjælpe mig, fik at vide, at det var vigtigt, fik protein juice og sådan noget, man skulle altså spise og drikke noget, der var sundt og energigivende og alt det der. Afdelingen ville gerne have tilkendegivelser omkring konsultationsstuegang. Dette viste sig svært at opnå. I 3 af de 5 interview havde de pårørende deltaget, men den vigtigste forklaring på vanskeligheden ved at få tilkendegivelser skal nok hentes i, at patienter og pårørende opfatter forløbet mere i en helhed. At man som professionel starter nye tiltag op som konsultationsstuegang er noget specielt for personalet, men ikke for patienter og pårørende. Derfor er det svært at få dem til specifikt, at forholde sig til denne det af klinisk praksis. Der var et møde, så snakkede vi sammen, vi tre og så var det overstået, jeg ved ikke, hvorfor min søn skulle til møde kl. 11 om formiddagen, de snakkede om behandlingen og om hvordan jeg skulle komme videre, er udsagn der viser, at en sådan enkelt del ikke tillægges særskilt betydning. Konsultationsstuegang har måske større effekt på roen i afdelingen, på at patientforløbet håndteres professionelt, på at alle både personale, patient pårørende ved hvad der skal ske og oplever at samarbejde om dette. For det tværfaglige personale er det en vigtig del af den planlagte proces, og for patienterne er det en del af det samlede resultat. Det vil være en udfordring at undersøge dette nærmere. En spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende kunne være en mulighed, selvom undersøgelsen her ikke giver meget input til formulering af relevante spørgsmål i skemaet. Det validerede spørgeskema omkring patienttilfredshed, udviklet af kvalitetsafdelingen i Århus og anvendt i det tidligere Fyns Amt, vil nok være at foretrække. Man kunne så opfordre patienter og pårørende til at udfylde det sammen. Udskrivelsesplanlægning og tiden efter udskrivelse, var ikke tænkt at skulle fylde så meget i interviewene, men det fyldte meget hos patienter og pårørende og der er således mange udsagn her. Den ene patient, der blev udskrevet direkte til hjemmet og var kendt af hjemmeplejen, oplevede at der var styr på tingene ved hjemkomst. Han kunne ikke sige noget om, hvad sygehuset gjorde, for at det skulle gå godt efter udskrivelsen. Han følte sig klar til at komme hjem og hjælpen blev 14

27 genoptaget som før indlæggelsen, træningen startede dagen efter, fik træning da jeg kom hjem og hustruen havde bagt kringle. Ikke alle var så klar til at komme hjem, der var ikke noget at gøre, jeg skulle hjem. Kommunikationen omkring de kriterier, afdelingen sætter for, hvornår patienten er klar, kan skabe frustration, de havde lovet, at du ikke kom hjem, før du kunne gå på toilettet, det var overlægen på afdelingen, der lovede os det. Hun kom hjem 3 dage før end han havde sagt. De der kom på aflastning deler sig ift. at der var tale om et forløb, hvor a) alt var, som sygehuset havde lovet og hvor støtte og træning blev tilbudt og b) hvor det ikke var, som sygehuset havde lovet og støtte og træning blev tilbudt i ringe og mangelfuldt omfang. 2 patienter havde været på Bakkegården i Ringe og der var samstemmende kritik af, at såvel pleje som træning var mangelfuld. Dette er behandlet under afsnit: Patient domæne. Patienten, der kom til Vindeby Pilevej, oplevede fuld overensstemmelse, at tingene passede sammen og modtog relevant og professionel pleje og træning (se afsnit: patient domæne). Kontekst domæne Resultaterne af denne undersøgelse vil kunne bortforklares ved, at patienterne er skrøbelige gamle med midlertidige eller varige kognitive svigt. Patienterne vedkender sig da også disse forhold, de første 8 dage var jeg ikke mig selv, de første par dage vidste jeg jo ikke af noget, jeg var ikke mig selv. Var på en lukket afdeling. Der sad en mandlig en og skrev noget. Udfordringen er, at være loyal over for resultaterne, for patientgruppen er netop skrøbelige og syge ældre mennesker, og det er dem, pleje, behandling og træning skal tilrettelægges i forhold til. Interviewene viser tydeligt, at mennesker er forskellige og har forskellige vilkår. Vilkår der er medbestemmende for mestringsevnen. Hos det ene af ægteparrene, der begge er over 90, er det kun patienten, der får hjælp, for jeg er jo den ældste, som han leende sagde. På spørgsmålet om hustruen fik hjælp, svarede hun at det skulle jeg da nødig have. En anden patient, ligeledes over 90, gravede kartofler op i efteråret og så drattede jeg om på gulvet og havde således aldrig været indlagt, nu har Mor jo aldrig ligget på sygehuset før, så hun har ikke rigtig noget at sammenligne med og havde ikke været afhængig af hjælp. 15

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for dig? En kvalitativ undersøgelse af borgerinddragelse i Sundhed og Omsorg September 2017 1 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse gennemført af Sundhed

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014

Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Tilsynsrapport på serviceloven 86 stk. 1 og 2 2014 Jytte Normann, Halsnæs Kommune Tinne Westerlund, Frederikssund Kommune Jane Andersen, Hillerød Kommune Tilsynsrapport på serviceloven 86 st. 1 og 2 i

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015

Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Evaluering af klinikophold med fokus på gastroenterologi for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 26.02-05.03 2015 Antal tilbagemeldinger: 155 ud af 167 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mave- Tarm- og Leversygdomme Ambulatorium Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit B3 Hjertemedicinsk Afdeling B Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode Cases fra LUP Cases fra LUP Stor andel svar på eller over gennemsnittet - og/eller: Markant positiv udvikling i svarfordeling siden sidste LUP Forskellige temaer, hospitaler og specialer Journalistisk

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter

Pårørende - en rolle i forandring. Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter Pårørende - en rolle i forandring Oplæg af Annette Wandel Chefkonsulent i Danske Patienter www.vibis.dk 9. oktober 2012 Mit oplæg 1. Hvilke roller har de pårørende? 2. Hvad ved vi om de pårørendes behov?

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse 1 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse v/ Afdelingsleder Morten Freil Evalueringskonsulent Rikke Gut 2 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner

SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner SAMLET PRÆSENTATION SAMMEN OPNÅR VI MERE En del af indsatsen Patienten som Partner En del af Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, maj 2015 PROJEKTETS RAMME KORT FORTALT SAMMEN OPNÅR

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit T3 Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diagnostisk Enhed Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på. Mammaklinikken Regionshospitalet Randers REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mammaklinikken Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 for

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere