EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET"

Transkript

1 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model for rehabilitering på ældreområdet som implementeres og afprøves i hhv. Slagelse Kommune og Syddjurs Kommune. Evalueringen består af tre separate men tæt knyttede delevalueringer, hhv. en evaluering af implementeringen, en effektevaluering samt en økonomisk evaluering, og i nærværende notat vil de centrale elementer fra de tre evalueringer blive skitseret. 1. EVALUERINGSSTRATEGI Evalueringen tager afsæt i et mixed-methods-design, hvor kvantitative og kvalitative data indsamles, således at der sikres et helhedsorienteret perspektiv på Socialstyrelsens model for rehabilitering. Den kvantitative tilgang sikrer repræsentativitet og kvantificering af rehabiliteringsmodellen, hvad angår implementeringsgrad samt gør det muligt at evaluere indsatsens effekter og økonomiske betydning. Den kvalitative tilgang muliggør at belyse, hvordan indsatsen udvikler sig over tid såvel som at sætte fokus på forskellige subjektive perspektiver, der kan illustrere, hvordan deltagere i implementeringen opfatter barrierer, muligheder og årsagssammenhænge. Evalueringen strækker sig over en tilpasnings- og en afprøvningsfase, hvor afprøvningsfasen finder sted fra EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN Implementeringsevalueringens formål er at genere viden om: I hvilket omfang Socialstyrelsens model for rehabiliteringsforløb er implementerbar i en dansk kommunal kontekst I hvilken grad modellen er blevet fulgt i de to indsatskommuner i afprøvningsfasen. Evalueringen skal skabe grundlag for at vurdere, hvilke processer, faktorer og mekanismer der gør sig gældende for en vellykket implementering af modellen for

2 2 of 6 rehabiliteringsforløb. Denne viden skal endvidere anvendes til at undersøge mulige variationer i de resultater den efterfølgende effektevaluering peger på, herunder identificere hvilke væsentlige forudsætninger der har vist sig succesfulde samt eventuelle barrierer i implementeringen af modellen. Med andre ord er det helt centralt at afdække, hvordan modellen for rehabiliteringsforløb er blevet implementeret i praksis, idet implementeringen kan påvirker den effekt, der observeres. Med henblik på at afdække, hvorvidt modellen er implementerbar og fulgt i de to indsatskommuner, vil evalueringen have fokus på implementeringsgrader ved at belyse de processer i udviklingsfasen, der gennemføres i forbindelse med at nå frem til den endelige model for rehabilitering, samt den medarbejderpraksis, som udvikles og implementeres blandt visitatorer, de forløbsansvarlige og øvrige relevante frontmedarbejdere. Desuden vil den kontekst, som indsatsen implementeres i belyses. Data og fremgangsmåden i implementeringsevalueringen Evalueringen af implementeringen vil gennemføres på baggrund af både kvalitative og kvantitative data. Den kvalitative tilgang vil særligt have fokus på, hvordan modellen for rehabiliteringen udvikler sig i de to indsatskommuner, samt hvilke barrierer, der er eller opstår for implementeringen. Desuden anvendes denne tilgang dels til at indsamle viden om modellen og dels til at optimere udformningen af den kvantitative dataindsamling. Den kvantitative tilgang er særdeles velegnet til at indsamle oplysninger omkring medarbejdernes opkvalificering og adfærd, herunder om, og i hvilken grad, modellen rent faktisk omsættes til ny praksis og handlemåder. Denne delevaluering fordrer således et tæt samspil mellem såvel forskellige metoder som datakilder. Den kvalitative implementeringsafdækning gennemføres på baggrund af enkeltpersoninterview med nøglepersoner på ledelsesniveau, der bl.a. har til formål at afdække tidligere praksis på ældreområdet, forankring af modellen og ledelsens forventninger til projektet. Endvidere foretages fokusgruppeinterview med visitatorer, fysio- og ergoterapeuter, sygeplejersker og SOSU-medarbejdere. Fokusgrupperne vil bestå af 4 medarbejdere, hvor fokus bl.a. vil være på forståelse af modellen, medarbejdernes oplevelse af barrierer i projektet, arbejdsmiljø og visitationspraksis. Både enkeltpersoninterviews med ledere og fokusgruppeinterviews med medarbejdere gennemføres som semi-strukturerede interview. Både enkeltpersoninterviewene og fokusgruppeinterviewene vil være præget af en eksplorativ tilgang, idet der åbent bliver spurgt ind til de relevante medarbejdergruppers opfattelser og erfaringer. Dette sker dog inden for rammerne af på forhånd fastlagte temaer, således at sammenlignelighed interviewene imellem sikres. Interviewene bliver gennemført i tilpasningsfasen. Hvorvidt det vil være relevant at gennemføre en opfølgende interviewrunde med medarbejderne samt lederne i afprøvningsfasen vil der først blive taget stilling til efter indsamlingen af data fra spørgeskemarunde 2 (jf. næste afsnit). Hvis der på baggrund af de to spørgeskemarunder kan afdækkes kvantitative ændringer i besvarelserne over tid, vil der blive gennemført opfølgende fokusgruppeinterview, for at afdække hvad der ligger til grund for disse ændringer samt interview med ledere med henblik på at få et ledelsesperspektiv på processens forløb. 2/6

3 3 of 6 Den kvantitative implementeringsafdækning består af en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere (visitatorer, forløbsansvarlige og øvrige relevante medarbejdere), et registreringsskema og logbog om borgerforløb samt indsatskommunernes dokumentation i COPM. Spørgeskemaet udarbejdes dels på baggrund af den endelige modelbeskrivelse fra Socialstyrelsen og dels med afsæt i den kvalitative afdækning og vil bl.a. have fokus på medarbejdernes faglige baggrund og opgavefordeling, medarbejdernes adfærd i forhold til borgerne samt deres oplevelse af ledelsens adfærd ift. bl.a. opbakning, tillid og anerkendelse. Spørgeskemaet sendes elektronisk ud til personalet i slutning af tilpasningsfasen, umiddelbart inden modellen afprøves, samt i sidste halvdel af afprøvningsfasen Registreringsskemaet og logbogen skal anvendes dels til at monitorere rehabiliteringsforløbet samt til indsamling af oplysninger til effektevalueringen. I disse skemaer skal der dokumenteres fra borgerens første kontakt med visitationen og vil således følge den enkelte borger gennem hele forløbet og afsluttes samtidig med rehabiliteringsforløbets ophør. Temaerne i registreringsskemaet og logbogen tager udgangspunkt i temaerne i modellens fem faser og vil endvidere belyse tidsforbruget for de involverede medarbejdere og løbende ændringer i rehabiliteringsforløbet. Dokumentation i COPM vil bruges sammen med registreringsskemaet og logbogen til at belyse og evaluere kvaliteten i implementeringen. Data samlet via COPM anvendes til at vurdere, hvorvidt de opstillede målsætninger for rehabiliteringsforløbet er SMARTe. De kvalitative informationer fra COPM operationaliseres på en meningsfuld måde, således at SFI kan kvantificere, om målene er blevet opfyldt. 1.2 EFFEKTEVALUERINGEN Formålet med evalueringen af modellens effekt er at afdække: Hvilken betydning har den nye måde at administrere og organisere rehabiliteringsforløb på en række opstillede effektmål på individniveau? Socialstyrelsen har opstillet en række effektmål for modellen, hvorfor evalueringen efter endt rehabiliteringsforløb har til formål at afdække: Målgruppens udvikling i funktionsevne Målgruppens oplevelse af ensomhed Målgruppens efterfølgende behov for hjælp og støtte efter Serviceloven Indholdet i effektevalueringen Evalueringen gennemføres som en før- og eftermåling, hvor samtlige borgere, der visiteres til et rehabiliteringsforløb i de to indsatskommuner vil følges før- og efter rehabiliteringsforløbet, ligesom der gennemføres en opfølgning efter 12 måneder til afdækningen af modellens langsigtede effekter. Der vil endvidere blive gennemført kvalitative enkeltpersoninterviews med 20 borgere i hver indsatskommune for at belyse målgruppens oplevede kvalitet med indsatsen samt for at afdække borgernes motivation før og efter deltagelse i rehabiliteringsforløbet. 3/6

4 4 of 6 Ved at anvende før- og eftermålinger som evalueringsdesign er det muligt at vise, om og hvordan den enkelte borger ændrer sig ift. de listede effektmål over tid, dvs. fra før- til eftermålingen. Ved at anvende et sådan design, er det vigtigt at påpege, at en forskel over tid vil indikere udviklingstendenser, men at der ikke kan konkluderes om der er tale om egentlige effekter, da det ikke er muligt at afgøre om en forskel mellem før- og eftermålingen reelt skyldes rehabiliteringsforløbet eller forhold, som det ikke har været mulig for at tage højde for (kontrollere for) i undersøgelserne. Endvidere vil vi på baggrund af dette design alene kunne udtale os om tendenser, der knytter sig den valgte rehabiliteringsmodel, men ikke om hvorvidt denne model til rehabilitering er bedre end andre modeller. Data og fremgangsmåden i effektevalueringen For at undersøge rehabiliteringsmodellens effekt på målgruppen udarbejdes et elektronisk skema, som vil bestå af en kombination af validerede psykometriske og fysiske redskaber og nye spørgsmål udarbejdet til denne evaluering. Neden for ses en oversigt over de redskaber og datakilder som anvendes med henblik på at evaluere effektmålene. Mål Funktionsevne Social isolation og ensomhed Efterfølgende behov for hjælp og støtte Data/redskab WHODAS 2.0 DEMMI UCLA Loneliness Scale (3-item) Registreringsskema, registerdata samt træk fra EOJ Udover disse redskaber og data vil spørgeskemaet endvidere suppleres med spørgsmål om civilstand, boform og socialt netværk. Spørgeskemaet udfyldes ved, at den forløbsansvarlige stiller borgeren spørgsmålene i forbindelse med den forløbsansvarliges første besøg i borgerens hjem og ved afslutningen på rehabiliteringsforløbet. Som udgangspunkt har hver indsatskommune forpligtet sig på at levere 250 borgerforløb, og på baggrund af en randomisering udvælges hvilke borgere, der skal indgå i målingerne. I analysen skal der tages højde for heterogeniteten i målgruppen, og det skal sikres, at der er tilstrækkelig mange forløb pr. de baggrundsparametre der anses som væsentligste (såsom køn, alder, funktionsevne). SFI har udarbejdet en række styrkeberegninger med forskellige antagelser, der viser hvilke effekter der kan forventes på baggrund af populationsstørrelsen, redskaber mv. Da der er tale om en relativ heterogen målgruppe, er det væsentligt at inddrage information om både individet og forløbet til analysen af effekt. Dette gøres ved at inddrage oplysningerne fra registreringsskemaet, logbogen og COPM, som borgerens tidligere behov for hjælp, type af funktionsevnetab, motivationsniveau etc. 4/6

5 5 of 6 Opfølgningen 12 måneder efter rehabiliteringsforløbets afslutning har til formål at evaluere de langsigtede effekter i forhold til målgruppens efterfølgende behov for sociale ydelser. Den langsigtede evaluering vil endvidere også undersøge målgruppens efterfølgende behov for sundhedsydelser. Oplysningerne hertil indsamles dels via de kommunale EOJ-systemer samt med udtræk fra diverse registre. 1.3 DEN ØKONOMISKE EVALUERING Formålet med den økonomiske evaluering er at afdække: Hvilken omkostningseffektivitet og hvilke udgifter der er forbundet med af at implementere Socialstyrelsens rehabiliteringsmodel? Den økonomiske evaluering bliver foretaget som en cost-effectiveness analyse med et offentligt perspektiv. Herunder er der en udgiftsanalyse af de offentlige udgifter forbundet med den nye model for rehabilitering. Resultatet af cost-effectiveness analysen bliver en opgørelse af hvad modellen koster det offentlige ift. hvor meget den forbedrer funktionsevnen på borgerniveau målt med WHODAS 2.0. Det vil sige en opgørelse af hvad det koster at hæve funktionsevnen med ét point på WHODAS-skalaen. Resultatet af udgiftsanalysen bliver en opgørelse af hvad modellen koster pr. borger. Derudover vil udgiften blive opgjort per borger indenfor udvalgte borgerkategorier (jf. de retrospektive borgertypologier som bruges i effektevalueringen). De to analyser bygger på det samme data og udgiftsanalysen er således en delmængde af cost-effectiveness analysen, hvor effekterne ikke er regnet med. Det analytiske perspektiv er det offentlige, dvs. det er valgt ikke at inddrage borgere og pårørendes tidsforbrug. Det skyldes, at der i dette projekt primært er interesse for hvordan de offentlige kasser påvirkes af projektet sammenholdt med om borgerne har gavn af det. Der vil i analysen primært være fokus på de kommunale omkostninger, da det er et kommunalt projekt, og der ikke umiddelbart forventes andre offentlige økonomiske konsekvenser af betydning. I den langsigtede opfølgning vil der dog være et bredt offentligt perspektiv idet også de regionale sundhedsudgifter medregnes. I begge analyser opgøres de kommunale omkostninger særskilt. Tidsperspektiv I begge analyser anvendes et korttidsperspektiv. Dette skyldes flere ting. For det første er der ikke i første omgang foretaget målinger på langt sigt og analysen vil derfor basere sig på en meget usikker modellering. For det andet vælges i costeffectiveness analysen at beregne udgifterne i forhold til borgernes funktionsevne. En eventuel forbedret funktionsevne må forventes at have en effekt på de offentlige udgifter på længere sigt, så ved at medtage dem i analysen har man reelt medtaget dem to gange. 5/6

6 6 of 6 I forlængelse af langsigtsopfølgningen vil der blive lavet en opdatering af udgiftsanalysen, så den inkluderer de eventuelt sparede udgifter på længere sigt i form af sparede social- og sundhedsydelser. Herunder vil det blive belyst om der findes forskelle i udgifterne forbundet med sundhedsydelser. Udgiftsanalysen vil således også belyse, om der er en forskel i udgiftsniveauet til sygehusindlæggelse 12 måneder efter indsatsens afslutning.. Data Omkostningsberegningen foretages ved hjælp af data indhentet i evalueringen af implementeringen. Der skelnes mellem opstartsomkostninger og driftsomkostninger. Opstartsomkostninger er de særlige omkostninger, der er forbundet med at implementere den nye model for rehabilitering. Det kan være fx være omkostninger til opkvalificering af personale og tid og andre ressourcer forbundet med tilpasning af indsatsen til kommunen. Ved udregningen af de løbende udgifter vil der være fokus på anvendt tidsforbrug på indsatsen blandt personalet. Omkostninger, der alene henleder til denne evaluering, dvs. fx tidsforbrug forbundet med at gennemføre før- og eftermålinger, medregnes ikke som omkostninger i analysen. Data vedrørende omkostninger i forbindelse med opstarten af projektet vil blive indsamlet gennem de planlagte enkeltinterviews med centrale nøglepersoner. Hvis der ikke kan gives nogenlunde præcise data i selve interviewsituationen, følges der op med informanten eller en som informanten henviser til, for at få nærmere oplysninger om relevante omkostninger. Data vedrørende de løbende udgifter bliver samlet igennem registreringsskemaer (jf. implementeringsevaluering), som giver indblik i hvert borgerforløb, inklusiv hvilke medarbejdere der har været involveret og til hvilke indsatser samt hvor langt forløbet har været. Data fra registreringsskemaet vil blive suppleret med data fra EOJ og evt. andre kommunale registreringssystemer, som giver information om omkostninger relateret til bestemte indsatser og medarbejderindsatser. 6/6

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Udvikling af modeller til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser

Udvikling af modeller til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser Jacob Nielsen Arendt, Iben Bolvig, Hans Skov Kloppenborg og Bo Panduro Udvikling af modeller til økonomisk evaluering af socialfaglige indsatser En pilotundersøgelse Udvikling af modeller til økonomisk

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012

Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012 Laura Emdal Navne, Louise Borst og Martin Sandberg Buch Forløbskoordination og diagnoserettede tilbud til borgere med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes i Slagelse Kommune 2010-2012 Evaluering af projekt

Læs mere

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter

SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING. - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter SUCCESKRITERIER OG MULIGHEDER FOR TVÆRGÅENDE EVALUERING - Første tværgående analyse af Forebyggelsesfondens projekter Forfatter: VAC Sidst gemt: 05-01-2012 10:49:00 Sidst udskrevet: 05-01-2012 10:49:00

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI)

Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Lena Brogaard og Ole Helby Petersen Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Evaluering af erfaringer med OPI på velfærdsområdet Offentlige-private innovationspartnerskaber (OPI) Evaluering af

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING

UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING UNGE I MISBRUGS- BEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER 15:24 TINA TERMANSEN THERESA DYRVIG NETE KROGSGAARD NISS JAN HYLD PEJTERSEN 15:24 UNGE I MISBRUGSBEHANDLING EN EVALUERING AF TRE BEHANDLINGSINDSATSER

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes

Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Marie Brandhøj Wiuff, Pernille Skovbo Rasmussen, Jakob Hansen, Mikka Nielsen og Thomas Tjørnelund Nielsen Vejen videre kursus til et bedre liv med KOL, hjertesygdom og type 2-diabetes Evaluering af en

Læs mere