Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt"

Transkript

1 Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1

2 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold Svejgaard, NCE/Professionshøjskolen Metropol, tlf , Anne Lund, udviklingskonsulent, Børn og Unge, Horsens Kommune, tlf , 2

3 PROJEKT CHANCEULIGHED NEJ TAK Projektets vision er, at udvikle og styrke børn og unges holdning til, at uddannelse er væsentlig med henblik på at få et godt liv. Formålet med projektet er at skabe en kulturel forandringsproces på den enkelte uddannelsesinstitution og institutionerne imellem med henblik på at minimere chanceuligheden i uddannelsessystemet for børn og unge i Horsens Kommune. Projektets mål er at skaffe viden om og erfaringer med, hvorledes en kulturel forandringsproces, der kan minimere sorteringsmekanismerne i uddannelsessystemet, kan udvikles, gennemføres og organiseres, samt evaluere betydningen af de påtænkte indsatser Deltagere i projektet: Elever og lærere på Horsens Gymnasium, VIA Erhvervsuddannelser, VIA htx og Bankager-skolen. Nationalt Center for Erhvervspædagogik/Professionshøjskolen Metropol v. Karin Løvenskjold Svejgaard Danmarks Pædagogiske Universitet v. Peter Koudahl Horsens Kommune For hver uddannelsesinstitution er aktiviteterne i projektet rettet mod eleverne i én klasse/ét hold. Projektet inddrager eleverne i deres forløb i klasse (folkeskolen) og 1.-3.g. (de gymnasiale uddannelser - stx og htx). På VIA s erhvervsuddannelser udtages elever på tømreruddannelsen, og eleverne følges i både skole- og praktikdelen af uddannelsen. Der nedsættes en projektgruppe bestående af kernelærere fra uddannelsesinstitutionerne (3-4 lærere fra hver). Det er projektgruppens opgave lokalt og på tværs af institutionerne i samarbejde med projektledelsen at udvikle de aktiviteter, der skal understøtte pro- 3

4 jektmålene for det pædagogiske udviklingsprojekt og for projektet om kulturel indvielse af forældrene. Det er ligeledes kernelærernes opgave med støtte fra skoleledelsen at implementere aktiviteterne. Det forventes, at klassens øvrige lærere støtter op om projektets sigtepunkter, selvom ikke alle lærere om en klasse er involveret i projektet. Projektet gennemføres med støtte fra Region Midt. Støtten gives til Horsens Gymnasium, som er økonomisk ansvarlig for projektet. PROJEKTFORLØB Projektet forløber fra 1. december 2010 til 31. december Eleverne deltager august 2011 juni December 2010 Juni/August 2011 Juni/August 2014 December 2014 FORPROJEKT PROJEKTFORLØB ERFARINGS- OPSAMLING OG EVALUERING 4

5 BAGGRUND FOR PROJEKTET Det er dokumenteret, at sandsynligheden for at få uddannelse og attraktive jobs er afhængig af ens sociale baggrund. Det kaldes social arv eller chanceulighed, og det hænger sammen med en række sociokulturelle forhold. Der er med andre ord tale om en række socio-kulturelle forhold, der resulterer i, at der eksisterer chanceulighed for børn og unge. En chanceulighed, der ikke udlignes i uddannelsessystemet. De socio-kulturelle barrierer skabes gennem en socialisationsproces. Når børn og unges forskellige sociale forudsætninger har væsentlig betydning for deres succes i uddannelsessystemet skyldes det, at uddannelserne (fx institutionskulturer og pædagogiske metoder) passer bedre til nogle børn og unges forudsætninger (normer, adfærd, sproglige koder) end til andre børn og unges. Med projekt Chanceulighed nej tak ønsker vi at minimere børn og unges chanceulighed ved at imødegå en række af de selektionsmekanismer, vi ved, der findes i uddannelsessystemet. Horsens Kommune har igennem de senere år iværksat en lang række initiativer og aktiviteter med henblik på, at 95 % af en ungdomsårgang skal få en ungdomsuddannelse. Visionen er, at børn og unge samt deres forældre i højere grad end i dag motiveres til at forstå vigtigheden af uddannelse. Projekt Chanceulighed nej tak indgår i dette arbejde som et pilotprojekt, og erfaringerne herfra vil blive brugt i kommunens og uddannelsesinstitutionernes videre arbejde med at realisere visionen. 5

6 CHANCEULIGHED NEJ TAK udvikle skole- og undervisningskulturen på uddannelsesinstitutionerne Kulturel indvielse af forældrene styrke forældrenes uddannelsesorienterethed Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt følge og dokumentere udvalgte elevers erfaringer og udvikling TRE PROJEKTER I ÉT 1. Det pædagogiske udviklingsprojekt: Udvikling af skole- og undervisningskulturen på uddannelsesinstitutionerne 2. Kulturel indvielse af forældrene m.m.: Styrkelse af forældrenes uddannelsesorienterethed 3. Følgeforskningsprojektet: Følge og dokumentere udvalgte elevers erfaringer og udvikling 6

7 1. DET PÆDAGOGISKE UDVIKLINGS- PROJEKT Formålet med det pædagogiske udviklingsarbejde er at udvikle den eksisterende praksis i uddannelsesinstitutionerne, således at børn og unges chanceulighed minimeres. Derfor er der i projektet fokus på at udvikle nye pædagogiske metoder, nye undervisningsplaner og materialer. Lærerne skal både arbejde med dette på egen skole og på en række fælles arbejdsseminarer. Både i arbejdet på egen skole og på arbejdsseminarerne ydes der konsulentstøtte. I projektet vil der være et særligt fokus på arbejdet med fagligheden, ligesom der vil være fokus på læreren som udøver af fag. Vi taler om, at eleverne skal indvies/føres ind i faget af 'mesteren', som er læreren. Og eleverne skal ikke alene indvies/føres ind i faget. Der vil bliv sat fokus på, hvordan eleverne skal bære sig ad i den faglige tilegnelsesproces. I projektet vil der blive udviklet på undervisningens didaktik og metode, således at eleverne har en større mulighed, end det er tilfældet i dag, for at 'knække' uddannelseskoden. Den sociale mobilitet skal gennem uddannelsen blandt andet udvikles ved, at eleverne får erfaringer med og en oplevelse af, at uddannelse er et fællesskab, hvor det faglige arbejde tæller mere end ens personlige livsomstændigheder, og at det faglige arbejde også involverer særlige omgangs- og arbejdsformer og relationer mellem lærer og elev og eleverne indbyrdes. Eleverne skal ikke mindst erfare, at det er muligt at lære disse arbejds- og omgangsformer. Teorien viser, at de motivations- og adfærdsproblemer, der ofte karakteriserer eleverne, også skyldes indholdet i uddannelsessystemets skole- og undervisningskultur. Det betyder blandt andet, at elevernes personlige og sociale udvikling i højere grad ønskes støttet og spejlet gennem mødet med noget 'uden for dem selv' (fag, omverden) end ud fra egne livsomstændigheder. Endelig vil der i projektet blive arbejdet med at 'hæve børn og unges kulturelle kapital'. Det betyder, at projektet vil indeholde mål om at bidrage til en øgning af elevernes kulturelle ressourcer som viden, 7

8 færdigheder, ideer, vaner, omgangsformer i skolen. Men derudover vil der blive udviklet et samarbejde med lokale kulturinstitutioner i Horsens kommune. Målet er at indvie eleverne i kulturelle værdier gennem mødet med engagerede kulturarbejdere. Udviklingen af den pædagogiske kultur skal naturligvis tilpasses de forskellige uddannelsers mål og indhold (folkeskoler, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser) og de enkelte institutioners særlige vilkår og egenart, og målgruppen er alle elever i de pågældende uddannelsesinstitutioner, ikke kun elever med særlig risiko for at være udsat for ulige chancemuligheder i uddannelsessystemet. Derfor er det pædagogiske udviklingsprojekt projekteret med et forprojekt, der har som mål at tilpasse udviklingsprojektet til den enkelte uddannelse/uddannelsesinstitution. 8

9 2. KULTUREL INDVIELSE AF FORÆL- DRENE M.M. Formålet er at styrke forældrenes uddannelsesorienterethed. I arbejdet med at minimere de sociale sorteringsmekanismer i forhold til, hvilke og hvor mange børn og unge, der får en ungdomsuddannelse, en kompetencegivende eller videregående uddannelse, finder vi det nødvendigt at inddrage forældrene. Aktiv orientering af forældrene i forbindelse med de planlagte skole- og uddannelsesaktiviteter forventes at kunne understøtte udviklingen i forældrenes forståelse af, hvorfor uddannelse udgør et væsentligt grundlag for børn og unges voksenliv. I projektet vil vi desuden tilbyde forældrene, at de kan deltage i udvalgte kulturelle aktiviteter sammen med deres børn, og der vil blive planlagt undervisningsaktiviteter, hvor eleverne kan undervise/indvie forældrene i kulturelle værdier. Eleverne kan fx indvie forældrene i glæden ved museumsbesøg eller introducere forældrene til kulturelle arrangementer. Der er desuden tanker om at udvikle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og jobcentrene, således, at der kan skabes et kompetenceløft og en (uddannelses-)aktivering for de af forældrene, hvor dette er relevant. 9

10 3. FØLGEFORSKNINGSPROJEKT Formålet med følgeforskningsprojektet er dels at følge og dokumentere erfaringer og udvikling hos udvalgte elever, dels at forskningen løbende skal bidrage til projektudviklingen i det pædagogiske udviklingsprojekt og i det projekt, der angår forældre-inddragelsen. Denne del af projektet vil blive tilrettelagt som en kvalitativ forløbsundersøgelse, hvor udvalgte elevers udvikling følges og dokumenteres (ca. fem elever pr. hold/klasse). Udvælgelsen af eleverne vil ske ud fra en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige elever i de deltagende hold/klasser. Følgeforskningsprojektet vil blive tilrettelagt sådan, at delresultater kan indgå som en del af en løbende evaluering og justering af arbejdsmålene for det samlede projekt. 10

11 PROJEKTORGANISATION Projekt Chanceulighed nej tak er tre projekter i en større betydning. Projektorganisationen er vigtig for at sprede erfaringerne fra projektet til ledelsen og de øvrige lærere på de deltagende skoler og til de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner i Horsens Kommune, som alle er repræsenterede i Horsens Uddannelsespolitiske Råd. Organisationen omkring projektet skal også sikre, at erfaringerne kan resultere i en kulturel forandringsproces. styregruppe Projektledelse Chanceulighed - nej tak Følgegruppe: Horsens Uddannelsespolitiske Råd Projektgruppe Pædagogisk udviklingsprojekt Horsens Kommune VIA/ BCH Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted Bankagerskolen VIA Erhvervsuddannelser VIA HTX Horsens Gymnasium Nationalt Center for Erhvervspædagogik/ Professionshøjskolen Metropol Danmarks Pædagogiske Universitet 4 lærere 3 lærere 3 lærere 3 lærere 11

12 2011 Det pædagogiske udviklingsprojekt December marts 2011 April juni 2011 Kulturel indvielse af forældrene m.m. Kernelærerne udpeges på de enkelte institutioner Arbejdsseminar og efteruddannelse for kernelærerne (2+1) Kernelærerne udvikler forslag til konkrete arbejdsmål Arbejdsseminar og efteruddannelse for kernelærerne (1+1) Kernelærerne udvikler undervisningsplaner Statusrapport til Region Midt Følgeforskningsprojekt August december 2011 Arbejdsseminar og efteruddannelse for kernelærerne (3+1) Samarbejde med kulturinstitutioner/udvikling af kulturaktiviteter for elever og forældre Afprøvning og evaluering af undervisning Forældreinddragelse Statusrapport til Region Midt Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse Kvalitativ undersøgelse 1. interview af udvalgte elever Delrapport fra den kvantitative og kvalitative undersøgelse 12

13 2012 Det pædagogiske udviklingsprojekt Januar juni 2012 Kulturel indvielse af forældrene m.m. Arbejdsseminar og efteruddannelse for kernelærerne (2+1) Samarbejde med kulturinstitutioner/udvikling af kulturaktiviteter for elever og forældre Afprøvning og evaluering af undervisning Forældreinddragelse Statusrapport til Region Midt Følgeforskningsprojekt Kvalitativ undersøgelse 2. interview af udvalgte elever Delrapport fra den kvalitative undersøgelse August december 2012 Statusrapport til lederne af uddannelsesinstitutionerne Arbejdsseminar og efteruddannelse for kernelærerne (3+1) Samarbejde med kulturinstitutioner/udvikling af kulturaktiviteter for elever og forældre Afprøvning og evaluering af undervisning Forældreinddragelse Statusrapport til Region Midt 13

14 2013 Det pædagogiske udviklingsprojekt Januar juni 2013 Kulturel indvielse af forældrene m.m. Arbejdsseminar og efteruddannelse for kernelærerne (2+1) Samarbejde med kulturinstitutioner/udvikling af kulturaktiviteter for elever og forældre Afprøvning og evaluering af undervisning Forældreinddragelse Statusrapport til Region Midt Følgeforskningsprojekt Kvalitativ undersøgelse 3. interview af udvalgte elever Delrapport fra den kvalitative undersøgelse August december 2013 Statusrapport til lederne af uddannelsesinstitutionerne Arbejdsseminar og efteruddannelse for kernelærerne (3+1) Samarbejde med kulturinstitutioner/udvikling af kulturaktiviteter for elever og forældre Afprøvning og Forældreinddragelse evaluering af undervisning Gruppeinterview med en lærergruppe Statusrapport til Region Midt 14

15 2014 Det pædagogiske udviklingsprojekt Januar juni 2014 Kulturel indvielse af forældrene m.m. Arbejdsseminar og efteruddannelse for kernelærerne (2+1) Samarbejde med kulturinstitutioner/udvikling af kulturaktiviteter for elever og forældre Afprøvning og evaluering af undervisning Statusrapport til Region Midt Følgeforskningsprojekt Kvalitativ undersøgelse 4. interview af udvalgte elever Delrapport fra den kvalitative undersøgelse August december 2014 Forældreinddragelse Evalueringsseminar Forskningsrapport fra elevundersøgelserne Seminar fælles erfaringsopsamling Samlet rapport til Region Midt 15

16 i samarbejde med: - Teknisk Gymnasium HTX - Håndværk, industri og transport

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Derfor vil vi undersøge:

Derfor vil vi undersøge: Ansøgning fra Ungdomsskoleforeningen (USF) 1. Titel: Hvad er titlen på projektet/ opgaven? 2. Ansøger: Hvem er ansøger, herunder tovholder/ansvarlig, samt eventuelle samarbejdspartnere? 3. Formål og problemformulering:

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN

PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN PROJEKTBESKRIVELSE FOR PROJEKTET INNOVATION I FOLKEKSKOLEN 2011-2014 Indledning Hvorfor innovation i skolen? Fordi: Nutidens børn og unge er fremtidens kompetente medarbejdere, ledelse og iværksættere

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Ansøgning om Ny Nordisk Campus

Ansøgning om Ny Nordisk Campus Ansøgning om Ny Nordisk Campus 2. Motivation og tilgang til forandringsprocessen Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution, og hvordan vil I skabe forandringen? Vi vil ikke alene være en Ny Nordisk

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler...

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... ... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-5-2009 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Konkurrencemidler: Socialfonden:

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Tjørnelyskolen for dygtige børn

Tjørnelyskolen for dygtige børn Tjørnelyskolen for dygtige børn Et udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-2010 1 Tjørnelyskolen for dygtige børn Udviklingsprojekt i Greve Kommune 2007-10 Oktober 2010 Redaktionsudvalg: Vinie Hansen, pædagogisk

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010

Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010 Side 1 af 7 Projektbeskrivelse til Uddannelsespuljen 2010 Skemaet skal venligst indsendes senest mandag d. 9. august 2010. Spørgsmål til skemaet kan rettes til: uddannelsespuljen@rn.dk Side 2 af 7 STAMOPLYSNINGER

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere