Rehabiliterende friluftsprogram Fisker, Hans Jørgen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliterende friluftsprogram Fisker, Hans Jørgen"

Transkript

1 university of copenhagen Rehabiliterende friluftsprogram Fisker, Hans Jørgen Publication date: 21 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Fisker, H. J. (21). Rehabiliterende friluftsprogram: Udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser.frederiksberg: Skov & Landskab, Københavns Universitet. (Arbejdsrapport Skov og Landskab; Nr. 114/21). Download date: 2. sep.. 215

2 Rehabiliterende friluftsprogram ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 114 / 21 Foto: Inger Grønkjær Ulrich Udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser. Af Hans Jørgen Fisker

3 Titel Rehabiliterende friluftsprogram. Udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser. Forfatter Hans Jørgen Fisker Serietitel, nr. Arbejdsrapport Skov & Landskab nr. 114 Rapporten publiceres udelukkende på Dtp Inger Grønkjær Ulrich Bedes citeret Fisker, H.J. (21): Rehabiliterende friluftsprogram. Udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser. Arbejdsrapport nr. 114, Skov & Landskab, Københavns Universitet, Frederiksberg, 285 s. ISBN Udgiver Skov & Landskab Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg C Tlf E-post Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse I salgs- eller reklameøjemed er eftertryk og citering af rapporten samt anvendelse af navnet Skov & landskab kun tilladt efter skriftlig tilladelse.

4 Forord Denne arbejdsrapport Rehabiliterende Friluftsprogram for unge med Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Bing-Eating Disorder - Udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser er gennemført som et tværfagligt samarbejde mellem psykologer og psykoterapeuter AIDA Center for Behandling af mennesker med en spiseforstyrrelse, forskere fra Center For Ungdomsforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitet og forskere og naturvejledere fra Center for Skov, Landskab og Planlægning ved Københavns Universitet. Arbejdsrapporten er en afrapportering til Socialministeriet i forlængelse af at AIDA i 24 søgte og modtog støtte til projektet fra Satspulje om økonomisk støtte til projekter til forbedring af ikke-indlagte psykiatriske patienters forhold (15M). Projektet blev igangsat i 1. januar 25 og afsluttet 31. december 27 som et 3-årigt forskningsprojekt, der gik ud på at styrke og udvikle spiseforstyrredes fysiske, psykiske, sociale og kulturelle kompetencer ved at opleve og bruge naturen til friluftsaktiviteter i et friluftsprogram. Rapporten er udarbejdet af Hans Jørgen Fisker. Han var desuden projektleder for de forskningsmæssige sider af projektet i tæt samarbejde med især Birgitte Nørgaard, der er leder af AIDA. Projektet fik støtte fra Socialministeriet og blev udviklet, implementeret og evalueret på baggrund af et ønske om at bidrage til nye/supplerende metodetiltag samt en række forhold inden for det eksisterende 1

5 behandlingssystem for spiseforstyrrede. Det var derfor som følge af et højt antal behandlingskrævende spiseforstyrrelser i Danmark, lave helbredelsesprocenter og lange ventetider på behandling og et stigende behov for at øge tilbudsmulighederne gennem nye og/eller supplerende metoder til behandling af spiseforstyrrelser, at projektet blev gennemført. Fra projektlederen og rapportens forfatter skal der lyde en stor tak til personalet på projektet fra AIDA. Desuden skal projektdeltagerne med en spiseforstyrrelse have en stor tak for at have bidraget med data i undersøgelserne gennem hele projektforløbet. På den måde har de medvirket til at udvikle behandlingstilbudet for mennesker med en spiseforstyrrelse i Danmark. En særlig tak skal rettes til leder og psykoterapeut, Birgitte Nørgaard fra AIDA, naturvejleder, Henrik Berg fra Skovskolen, Center for Skov, Landskab og Planlægning samt forsker, Tine Filges fra Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet. Tak for samarbejdet og indsatsen. Jeg håber at rapporten kan inspirere og motivere fagfolk inden for sundhedssektoren herunder idræts- og friluftslivsvejledere samt naturvejledere fra den grønne sektor, til i tværfagligt samarbejde, at bruge resultaterne og erfaringerne fra projektet i forhold til at arbejde videre med friluftsprogrammer som supplement til traditionel behandling af mennesker med en spiseforstyrrelse i Danmark. Frederiksberg, juni 21 Hans Jørgen Fisker Ph.d. 2

6 Sammendrag Der er forsket i sammenhængen mellem menneskets sundhed/sygdom og vores fysiske omgivelser herunder naturen gennem de sidste ca. 3 år. Forskningen er oftest tværvidenskabelig og foregår i flere dele af verden. I dag arbejder således miljøpsykologer, psykologer, terapeuter, geografer, sociologer, idræts- og friluftslivsforskere m.fl. for at opnå en øget forståelse af sammenhængen mellem de fysiske omgivelser, mennesker og sundhed og velfærd. Nærværende projekt om naturens og friluftslivs effekter på mennesker med en spiseforstyrrelse er initieret på baggrund af økonomisk støtte fra Socialministeriet, behov for udvikling af behandlingstilbud i Danmark for mennesker med en spiseforstyrrelse samt praktikere og forskere fra AIDA Center for behandling af mennesker med en Spiseforstyrrelse, Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet samt Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet. I projektet er udviklet, implementeret og evalueret et rehabiliterende friluftslivsprogram for unge med Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Bing-Eating Disorder med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen. I undersøgelsen konkluderes der bl.a.: Friluftsprogrammet anbefales som et nyt supplerende behandlingstilbud til mennesker med en spiseforstyrrelse. Som tilfældet i projektet kan friluftsprogrammer for mennesker med en spiseforstyrrelse udvikles og implementeres, defineres og afgrænses på baggrun af teorier, begreber, tidligere erfaringer og undersøgelser fra tilsvarende programmer i udlandet. 3

7 Naturen og naturlige omgivelser og forskellige former for øvelser heri, kan igennem et specielt designet friluftsprogram for mennesker med en spiseforstyrrelse, udmønte sig i en række positive effekter. Blandt disse effekter kan nævnes: positive effekter på fritidsliv; positive effekter på selvtillid, selvværd og selvfølelse; positive effekter på mad og spisning; positive effekter på pleje af selv; positive effekter på søvn; positive effekter på sociale roller; positive effekter på kontrol; positive effekter på skole, uddannelse og/eller arbejde; positive effekter i forhold til andre mennesker og positive effekter på uro. Succesfuld gennemførelse af et friluftsprogram forudsætter tilstedeværelse af en række elementer i programmet. Blandt disse elementer er: social tryghed og fællesskab; at der arbejdes mere med krop end hoved; at der er tid til at snakke om oplevelser og erfaringer; at der tages individuelle hensyn herunder til omstændigheder omkring spisning; at det professionelle personale arbejder målrettet, anerkendende og er opmærksom på den enkelte, og at der i det hele taget tages specielt forbehold for deltagernes forsvarsmekanismer og også udslusning fra friluftsprogrammet. I forbindelse med gennemførelse af et friluftsprogram under de omstændigheder, der er tilfældet i projektet, kan det ikke anbefales og må frarådes, at basere programmet på terapi i traditionel forstand. Modsat skal der sættes fokus på kropslig oplevelse og erkendelse og interpersonelle sociale relationer i et såkaldt enrichmentperspektiv og helst i forhold til anden behandling, hvor deltagerne kan viderearbejde deres oplevelser og erfaringer. Friluftsprogrammet skal indgå i sammenhæng med forudgående, sideløbende og/eller efterfølgende tradiotionel behandling. Friluftsprogrammet hverken bør eller kan fungere alene som et behandlingstilbud til spiseforstyrrede. Programmet fulde potentiale 4

8 skal derfor ses i sammenhæng med anden behandling. Friluftsprogrammet er et godt og velegnet supplement til behandling. Men for at udnytte de potentialer, der ligger i programmet, anbefales det at bruge programmet i relation til enten 1) forudgående behandling, 2) sideløbende behandling og/eller 3) efterfølgende behandling. Under de omstændigheder og forhold, som friluftsprogrammet i nærværende projekt er gennemført under, kan det ikke anbefales at arbejde med en dyb terapeutisk intensitet. Friluftsprogrammer for mennesker med en spiseforstyrrelse skal være bemandet med fagligt professionelt personale med erfaring inden for spiseforstyrrelsesområdet. Personalet herunder tillige mulige idrætsog friluftsvejledere, der kan og bør stå for den mere fysisk praktiske gennemførelse af fysisk krævende, risikobetonede aktiviteter skal være nøje fagligt og erfaringsmæssigt forberedte på de øvelser, der gennemføres. Ligeså skal koordineringen og rollefordelingen imellem personalet være eksplicit for såvel personalet selv som deltagerne. Desuden er det afgørende at deltagerne altid får feedback på de øvelser, der gennemføres. 5

9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1 SAMMENDRAG 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 7 1. INDLEDNING Introduktion Baggrund Det eksisterende behandlingssystem Spiseforstyrrelsernes ætiologi Udenlandske erfaringer med friluftsprogrammer til behandling af spiseforstyrrelser Friluftslivets multifaktorielle effekt på unges hverdagsliv Formål Friluftsprogrammet Rekruttering og udbredelse af kendskab til projektet Målgruppen af deltagere Personale Programmets form, indhold og længde Geografisk lokalisering for programgennemførelse Metode Udvikling og implementering af friluftsprogrammet Evaluering af friluftsprogrammet Opbygning og læservejledning FRILUFTSPROGRAMMER FOR SPISEFORSTYRREDE - TEORI, BEGREBER, TIDLIGERE ERFARINGER OG UNDERSØGELSER Friluftsprogrammet som behandlingskoncept Outdoor Recreation Outdoor Education 36 7

10 2.1.3 Adventure recreation Wilderness Recreation Adventure Therapy Wilderness/Nature Therapy Wilderness Adventure Therapy Terapi versus program Terapi og psykoterapi versus rådgivning og vejledning Recreation versus enrichment versus therapy Ensidige terapidesign versus flersidig terapidesign versus berigelse som supplement Tidligere erfaringer med friluftsprogrammer for mennesker med en spiseforstyrrelse Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Binge-Eating Friluftsprogrammer for mennesker med en spiseforstyrrelse Definition og afgrænsning af friluftsprogrammet i nærværende projekt SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Faktuelle oplysninger Køn Alder Civilstand Bopæl Forældres civilstand Beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag Type spiseforstyrrelse Varighed af spiseforstyrrelse Igangværende behandling Tidligere behandling Erfaring med terapiformer Familiemedlemmer med en spiseforstyrrelse Modtagelse af terapeutisk hjælp til pårørende Venner med en spiseforstyrrelse Modtagelse af terapeutisk behandling blandt venner med en spiseforstyrrelse 72 8

11 3.2 Motion og helbred Fysisk aktivitet om ugen Beskrivelse af fysisk aktivitet inden for det sidste halve år Selvvurdering af alment helbred, fysisk form og sundhedstilstand Antal timers søvn i døgnet Ubehag eller smerter inden for den sidste måned Brug af smertestillende medicin inden for de sidste 2 uger Brug af medicin, tidligere og nuværende brug af antidepressiv medicin Appetit, kost og måltider Brug af diæt- og appetitregulerende midler Vegetar og diæt Undgår bestemte fødevarer Undgår bestemte måltider Foretrukne sociale situationer at spise i Vægt Selvopfattelse af vægt Hovedet optaget af tanker om vægt Forsøg på vægtforøgelse inden for den sidste måned Forsøg på vægttab inden for den sidste måned Kirurgiske indgreb Spiseforstyrrelsen Spiseforstyrrelsesadfærd Fornægtelse af behov og fornødenheder Følelser før spiseanfald, overspisning og opkastning Følelser efter spiseanfald, overspisning og opkastning Selvopfattelse af om spiseforstyrrelsen er negativ eller positiv Adfærd under akut dårlig psykisk tilstand Psykisk trivsel Selvvurdering af psykisk trivsel Nære venskaber Kærester Dårlig psykisk trivsel inden for den sidste uge og den sidste måned God psykisk trivsel inden for den sidste uge 9 9

12 3.6.6 Oplevelse af livet lige nu Hvem man taler med om sin spiseforstyrrelse Personlige problemer udover spiseforstyrrelse Hvem man taler med om sine personlige problemer i almindelighed Forsøg på selvskade og overvejelser om at begå selvmord Hvilke ord venner ville bruge om deltagerne Hvilke faktorer medvirker til sygdom Familiebaggrund og fremtidsplaner Forhold til forældre og ønske om samlivssituation om ti år Forventninger til friluftsprojektet Friluftsliv, sport, idræt og motion Introduktionskilde til fysisk aktivitet Forældrenes fysiske aktivitet Deltagernes aktiviteter Motiver for at dyrke fysisk aktivitet Landskaber og naturen Foretrukne landskabs- og naturtyper Natursyn Naturoplevelser Sammenhæng imellem hverdagsliv og fritidsaktiviteter INTERVIEWUNDERSØGELSE Wilderness/Natur Natur Skov Strand Årstider Wilderness/naturaktiviteter Øvelser med naturelementer Årstidsøvelse og naturens cyklus Visualiseringsøvelser Øvelse om at slå på træer Kropsøvelser Øvelse om at finde sit sted 149 1

13 4.2.7 Øvelse om at finde ting som symbol på selv nu og om et år Øvelse om at begrave en ting Skrivning af dagbog Adventureaktiviteter Teambuilding Træklatringsøvelse Kanosejlads Bueskydning Vigtige elementer i friluftsprogrammet Social tryghed og fællesskab Mere krop end hoved Tid til at snakke Individuelle hensyn Spisning Det professionelle personale Forsvarsmekanismer Udslusning fra friluftsprogrammet Friluftsprogrammet i forhold til traditionel behandling Friluftsprogrammets effekter på hverdagsliv Positiv effekt på fritidsliv Positiv effekt på selvtillid, selvværd og selvfølelse Positiv effekt på mad og spisning Positiv effekt på pleje af selv Positiv effekt på søvn Positiv effekt på sociale roller Positiv effekt på kontrol Positiv effekt på skole, uddannelse og/eller arbejde Positiv effekt i forhold til andre mennesker Positiv effekt på uro Programmets form og indhold Udstyr Transport Tid til deltagelse Forløbets længde Forløbets form og indhold

14 5. FOKUSGRUPPEINTERVIEWUNDERSØGELSE Deltagernes erindring om øvelser og oplevelser Wilderness/natur Wilderness/naturaktiviteter Adventureaktiviteter Deltagernes nye måder at bruge naturen på Deltagernes nye måder at betragte og bruge kroppen Deltagernes forslag til forbedringer af friluftsprogrammet Friluftsprogrammet skal indgå i forudgående, sideløbende og efterfølgende traditionel behandling Mere organisering og flere informationer Mere tid til snak og mere kød på øvelserne Mere eller mindre terapi? Del programmet over et forårs- og efterårsforløb Personalemæssige forbedringer RESULTATER OG PERSPEKTIVER Friluftsprogrammets teoretiske og metodiske bestanddele Resultater af spørgeskemaundersøgelsen Resultater og perspektiver fra individuelle kvalitative interviews Resultater og perspektiver fra fokusgruppeinterviews Andre resultater, perspektiver og anbefalinger LITTERATUR

15 1. Indledning 1.1 Introduktion AIDA Center for behandling af mennesker med en spiseforstyrrelse 1 søgte i 24 Socialministeriets Satspulje om økonomisk støtte til projekter til forbedring af ikke-indlagte psykiatriske patienters forhold (15M). AIDA modtog støtte til propjektet: Rehabiliterende Friluftsprogram for unge med Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Bing-Eating Disorder - Udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser. En kvinde med en spiseforstyrrelse, fortæller her om sin erfaring med deltagelse i projektet:»jeg synes, det var meget lærerigt, og det har bestemt været noget, jeg kunne bruge siden, idet jeg har fået metoder til at få jordforbindelse. Vi lærte, at vi kunne bruge skoven og naturen som et fristed. Vi havde så meget tid, at vi kunne koble helt af, gå omkring, så man ikke bare render rundt sådan helt stresset. Jeg kan snildt bruge det i min hverdag«. I programmet har fokus været rettet imod at undersøge, om, og i givet fald hvordan og hvorfor, deltagere med en spiseforstyrrelse kan bruge naturen i et behandlingsperspektiv. Som eksempel herpå beretter en deltager:»forskellige naturområder bringer forskellige følelser frem i én. For eksempel lavede vi en øvelse, først i skoven og bagefter nede på stranden ved 1 AIDA har siden år 2 arbejdet med rehabilitering og resocialisering af mennesker med en spiseforstyrrelse. Behandlingen, der foregår ambulant, er for unge og voksne i alderen år. 13

16 havet. I skoven skulle vi ned i os selv og høre åndedrættet og mærke kroppen, og jeg hørte sammen med noget, der var større end mig, fordi man følte, at naturen blev en del af én selv. Ved samme øvelse lidt efter nede ved stranden fi k jeg en fornemmelse af, at jeg kunne fl yve. Det hele var bare så stort og åbent. En uendelighedsfølelse. Alt lå foran mine fødder. Det var to vidt forskellige følelser. I skoven oplevede jeg, at føle mig som en del af en helhed og noget større. På stranden oplevede jeg en følelse af håb og mulighed, at jeg ikke må give op,at jeg var stærk, og at der var vej endnu. Jeg tror, det ville have haft en helt anden effekt, hvis det var havet først og skoven sidst. Fordi uendelighedsfølelsen gav mig livet foran mig, at jeg skulle blive rask, og at der var noget jeg skulle lære. Skoven gav netop den dér kontakt med omverdenen og tryghed. Hvis jeg ikke havde været i kontakt med omverdenen og været tryg, så havde jeg heller ikke været i stand til at mærke den dér uendelighedsfølelse nede ved havet«. Projektet blev igangsat i 1. januar 25 og afsluttet 31. december 27 som et 3-årigt forskningsprojekt, der gik ud på at styrke og udvikle spiseforstyrredes fysiske, psykiske, sociale og kulturelle kompetencer ved at opleve og bruge naturen til friluftsaktiviteter. Det var således også målet, at deltagerne efter endt deltagelse i projektet kunne bruge deres erfaringer fra friluftsprogrammet i deres hverdag. Projektet blev udført som et tværfagligt samarbejde mellem behandlere fra AIDA, forskere fra Center For Ungdomsforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitet og forskere fra Center for Skov, Landskab og Planlægning ved Københavns universitet. 14

17 Rapporten er udarbejdet af Hans Jørgen Fisker, Ph.d. i planlægning for unges friluftsliv, cand.scient. i forvaltning, fra Center for Skov, Landksab og Planlægning, Københavns Universitet. 1.2 Baggrund Det er på baggrund af et ønske om at bidrage til nye/supplerende metodetiltag samt en række forhold inden for det eksisterende behandlingssystem for spiseforstyrrede, spiseforstyrrelsernes ætiologi, udenlandske erfaringer med friluftsprogrammer til behandling af spiseforstyrrelser og danske forskningsresultater om friluftslivets multifaktorielle effekter på unges hverdagsliv, at nærværende projekt er igangsat Det eksisterende behandlingssystem Som følge af et højt antal behandlingskrævende spiseforstyrrelser i Danmark, lave helbredelsesprocenter og lange ventetider på behandling, er der et stigende behov for at øge tilbudsmulighederne gennem udvikling og evaluering af nye og/eller supplerende metoder til behandling af spiseforstyrrelser i Danmark Spiseforstyrrelsernes ætiologi Ætiologien bag Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN) og Binge- Eating Disorder (BED) kendes ikke fuldt ud, men der er forskellige variationer af spiseforstyrrelsestyperne og sygdommene opfattes som multifaktorielt betingede. Det vil sige at både genetiske-, biologiske-, fysiologiske-, psykologiske-, sociale- og kulturelle forhold kan være årsag til sygdommene. Følgerne af, at der er forskellige variationer af spiseforstyrrelsestyperne og multifaktorielle årsager til spiseforstyrrelser, er, 15

18 at dette også bidrager til det stigende behov for at øge tilbudsmulighederne gennem udvikling og evaluering af nye og/eller supplerende metoder Udenlandske erfaringer med friluftsprogrammer til behandling af spiseforstyrrelser I udlandet har man inden for de senere år brugt særligt designede friluftsprogrammer som supplerende tilbud til behandling til unge spiseforstyrrede. I disse programmer har man aktivt brugt naturen som ramme for en række aktiviteter. Aktiviteter som roning, fiskeri, teambuilding, tillids- og problemløsende aktiviteter, terapeutisk skrivning af dagbog, madlavning i det fri, vandring med rygsæk, slå lejr og lejrliv, viser sig at kunne opbygge spiseforstyrredes selvværd og tillid til andre, lyst til at indløse krav om vægtforøgelse (Anorexia Nervosa) og endelig evne til at kunne inkorporere alle de tillærte aktiviteter og færdigheder i personlige strategier i hverdagen til bekæmpelse af sygdomsmønstrenes handlings- og tankemønstre. Disse friluftsprogrammers relevans i forhold til især et helhedsorienteret fokus på spiseforstyrrelsernes multifaktorielle ætiologi, er en væsentlig baggrund for, at erfaringerne herfra kan bruges til at opfylde det danske behov for udvikling af nye og/eller supplerende metoder til behandling af spiseforstyrrede Friluftslivets multifaktorielle effekt på unges hverdagsliv Mulighederne for at bruge friluftsprogrammers positive virkning på spiseforstyrrelsernes mange forskelligartede årsager understreges af det faktum, at de seneste forskningsresultater om unges friluftsliv i Danmark 16

19 viser, at unge kan bruge friluftsliv til at opbygge deres identitet på personligt, socialt og kulturelt niveau. På det personlige niveau omfatter det friluftslivets positive virkning på de unges oplevelse af at opbygge, styrke, vedligeholde deres fysiske og mentale overskud i skole, uddannelse og arbejde, få afløb for deres fysiske og mentale talenter, deres kreativitet, deres temperament, deres karaktertræk, deres image osv. Her bruger unge friluftsaktiviteter til at opdage potentialet i personlig udvikling og i overskud såvel fysisk som psykisk. På socialt niveau omfatter det de unges brug af friluftsliv til samværsaktiviteter og/eller enkeltmandsaktiviteter til afprøvning af en lang række forskellige handlinger, holdninger og værdier. Det vil bl.a. sige, at de unge bruger deres friluftsaktiviteter til at dyrke og styrke deres sociale status, evner til at begå sig alene og/eller i fællesskab, udforske og at være deres køn og forskellige roller i hverdagen, forme deres opfattelse af individualitet kontra fællesskab i skolen og uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i venskabsrelationer i fritiden og i samfundet generelt. På kulturelt niveau omfatter det de unges brug af friluftsliv til at åbne øjne for tradition og dermed dybereliggende etik og moral arvet gennem familie og kultur. Her virker friluftsliv på de unges ønsker vedr. og valg af uddannelse, arbejde, bolig, bosætning og familiemønstre. Her ses også, at friluftsliv kan give de unge muligheder for at konkludere, at de vil ændre på deres vanemæssige tanke- og handlingsmønstre, som de har med i bagagen hjemmefra. 1.3 Formål Den væsentligste problemstilling, der førte til iværksættelse af projektet, bunder således i behovene for at bidrage til nye/supplerende metodetiltag, der kan bruges til at løfte arbejdsbyrderne og -udfordringerne inden for det eksisterende behandlingssystem for spiseforstyrrelser. 17

20 Bidrag til løsning af denne problemstilling søges i nærværende projekt i mulighederne for at gennemføre friluftsprogrammer som supplement til behandling i den traditionelle forstand. Formålet med projektet har været at udvikle og implementere: et rehabiliterende friluftsprogram til unge med spiseforstyrrelserne AN, BN og BED med henblik på at deltagerne i friluftsprogrammet styrkes personligt, socialt og kulturelt. Derudover har formålet været at evaluere: friluftsprogrammets virkning på deltagerne personligt, socialt og kulturelt. friluftsprogrammets virkning på spiseforstyrelsesproblematikken og virkning på deltagernes evne til at integrere friluftsliv i hverdagen på længere sigt. friluftsprogrammets form og indhold med henblik på at opsætte generelle retningslinjer for udførelse af lignende friluftsprogrammer. Udviklingen, implementeringen og evalueringen er udført med henblik på: at programmet skal kunne fungere som fritidstilbud. Både som supplement til igangværende psykiatrisk/psykologisk behandling og som selvstændigt rehabiliterende program for personer uden for behandling. at programmet efter projektforløbet kan gennemføres i tværfagligt samarbejde mellem kommuner/regioner på tværs af de sociale, sundhedsmæssige og natur, teknik og miljømæssige sektorer. 18

21 1.4 Friluftsprogrammet Rekruttering og udbredelse af kendskab til projektet Med henblik på at få kontakt til og rekruttere målgruppen blev der igennem projektperioden udarbejdet informationsmateriale og informationsfolder om projektet, taget kontakt til relevante hospitaler og ambulante tilbud inden for sundhedsvæsnet og andre aktører, givet interview til P1 og lokalradio, udsendt pressemeddelelse til en lang række medier, annonceret i dagblade, udarbejdet artikler, afholdt informationsmøde for potentielle deltagere fra målgruppen og endelig AIDA selv lavet opsøgende arbejde med henblik på rekruttering udover det nævnte. Informationsmateriale og informationsfolder Der blev i farve trykt 1 stk. A4 (A3) informationsmateriale og 15 stk. A5 (A4) informationsfolder. Dette materiale blev, for nogle aktørers vedkommende efter telefonisk henvendelse, sendt ud til aktørerne listet nedenfor. Informationsmaterialet var beregnet på aktørerne og informationsfolderen var beregnet til uddeling til potentielle deltagere i projektet deltagere, som aktørerne nedenfor havde kontakt med. Relevante hospitaler og ambulante tilbud inden for sundhedsvæsnet og andre aktører Ca. 5 praktiserende læger i Københavns Kommune, samtlige lokalcentre i Købehavns Kommune, hospitaler i H:S (Rigshospitalet, Bispebjerg, Glostrup og Stolpegård), højskoler (Ubberup Højskole, Ebeltoft Kurcenter, Ankerhus, Skærgården, Højskolen på Samsø), daghøjskoler (Københavns Kvindedaghøjskole, Daghøjskolen Kys en Tiger, Frederiksberg Daghøjskole), foreninger (Dansk Selskab for Spiseforstyrrelse, PS 19

22 Landsforening - Pårørende til Spiseforstyrrede, Adipositasforeningen - Landsforeningen for overvægtige, LMS Landforeningen mod spiseforstyrrelser, Anonyme Overspisere), TUBA, diætister, Abbeg & Bro,, Landsforeningen for Spiseforstyrrelser, Den Centrale Studieadministration (RUC, KUA, DTU, KVL), helsekostbutikker, biblioteker, sundhedsplejersker i omegnskommuner (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup,Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Københavns, Ledøje-Smørum, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk og Værløse Kommune), Frederiksberg Rådgivningscenter. Interviews Der blev gennemført følgende interviews i projektperioden: Birgitte Nørgaard, leder på AIDA, blev interviewet om projektet i lokalradioer i København. Birgitte Nørgaard, leder på AIDA, og Hans Jørgen Fisker, forsker i Center for Skov, Landskab og Planlægning, var i P1, og fortalte om projektet i to omgange af 2 minutter. Første udsendelse blev sendt i programmet VITA, d. 12. juli 26 og anden udsendelse blev også sendt i programmet VITA, d. 13. juli, 26. Pressemeddelelse Der blev udarbejdet og udsendt pressemeddelelse om projektet: Center for Skov, Landskab og Planlægning 25: Friluftsaktiviteter og spiseforstyrrelser nye supplerende behandlingsmetoder for mennesker med spiseforstyrrelser. Pressemeddelelse 24. maj, 25, udsendt til dagspresse, udvalgt lokalpresse, radio og tv, Samvirke, Helse, Net-doktor, Sundhedsguiden, Friluftsrådet, Månedsmagasinet Psykologi, Alt for Damerne og Femina. 2

23 Annoncering Der blev udarbejdet en annonce om projektet. Annoncen blev trykt flere omgange i gratisaviserne Metro Ekspres og Urban. Artikler Der er lavet en række artikler med henblik på at udbrede kendskabet til projektet og rekruttere til projektet: Damgaard, M. 25: Den skjulte lidelse. Interview med leder på AIDA, Lone Wittendorff i Socialrådgiveren nr. 8, 4. maj 25. Filges, T. 25: Friluftsliv og spiseforstyrrelser. Artikel i tidsskriftet Ungdomforskning nr. 3/december 25/årg. 4., Center for Ungdomsforskning, København. Fisker, H.J. 25: Natur til unge med spiseforstyrrelser. Interview med Hans Jørgen Fisker bragt i tidsskriftet Naturvejleder, juni 25, 14. årg., nr.2, s Fisker, H.J. 25: Spiseforstyrrede skal hjælpes i naturlejr. Anmeldelse i Berlingske Tidende d. 26. maj 25 af projekt. Fisker, H.J. 25: Friluftsaktiviteter mod spiseforstyrrelser. Anmeldelse i Stat, Amt og Kommune 23.årgang, jun. 25, nr. 5. Fisker, H.J. 25: Natur giver appetit på livet. Anmeldelse i Frederiksborg Amts Avis 26. maj 25, 131. årgang Nr Fisker, H.J. 26: Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser. Videnblad nr , marts 26. Center for Skov, Landskab og Planlægning. København. Fisker, H.J. og Agervig Carstensen, T. 26: Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser. Videnblad nr , april 26. Center for Skov, Landskab og Planlægning. København. Fisker, H.J. 26: Naturlig kur mod spiseforstyrrelser. Anmeldelse i Frederiksborg Amts Avis, d. 1. april 26. Fisker, H.J. 26: Naturen hjælper syge. Anmeldelse i Effektivt Landbrug, d. 24. marts

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen University of Copenhagen Krop og spiseforstyrrelser- Kroppen som altings centrum Tandlægernes årsmøde, 31. marts 2011 Susanne Lunn Krop og spiseforstyrrelser Hvad er det i ungdomslivet, der gør, at mange,

Læs mere

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne

Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Linda Kronsted, ledende ergoterapeut, og Christian Petersen Bønding, sygeplejerske Blad nr. 2/2007 Målrettet miljøterapi skaber sammenhæng for patienterne Artiklen henvender sig til psykiatriske sygeplejersker.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Idræt i Socialpsykiatrien

Idræt i Socialpsykiatrien Idræt i Socialpsykiatrien Projekt Bevægelse, Krop & Sind 4 partnere: Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune og Regionsjælland Bevægelse, Krop & Sind 1. Forankring af forståelse for idrættens muligheder som

Læs mere

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt

Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt Joint Resources Et tværvidenskabeligt ph.d. projekt om fysisk aktivitet, fatigue og søvn hos patienter med leddegigt 24.maj 2012 Katrine Løppenthin, sygeplejerske, cand.scient.san., ph.d. studerende Hvordan

Læs mere

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS

Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Patienter og pårørendes syn på vægt og vægtøgning v. Sidsel de Vos, Psykolog i LMS & Sabine Elm Klinker, leder af ViOSS Hvad er LMS? Formål: at give støtte, rådgivning og information til personer, der

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb

Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb Familiesygeplejens mangfoldighed 27. Januar 2015 Helle Koch-Christensen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Behandling af spiseforstyrrelser

Behandling af spiseforstyrrelser Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 15 Offentligt Behandling af spiseforstyrrelser Mette Waaddegaard, speciallæge i psykiatri, Ph.d., formand for Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser Jeg undrer

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau

Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau university of copenhagen Kulturel kapital blandt topdirektører i Danmark - En domineret kapitalform? Ellersgaard, Christoph Houman; Larsen, Anton Grau Published in: Dansk Sociologi Publication date: 2011

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Sundhedschef Charlotte Kira Kimby Temadag for hjertefysioterapeuter d. 21. juni 2012 Formål med patientundersøgelsen

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde

Pædagogisk relationsarbejde Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde Af Anne Linder Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl............................................ 5 Indledning........................................................................

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Høring af Region Hovedstadens forslag til revision af Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Psykiatriforeningernes fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7, 2880 Bagsværd Telefon: 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Spiseforstyrrelser som fagområde

Spiseforstyrrelser som fagområde Spiseforstyrrelser som fagområde Baggrund I 1960 erne og 1970 erne opstod centre i London og Toronto, hvor man i det psykiatriske system oprettede specialistenheder i en erkendelse af, at specialiserede

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT DER ER ET Fedme er ikke kun et spørgsmål om vægt, om omlægning af kostvaner, selvdisciplin og daglig motion. En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet tager fat på de psykologiske

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse

Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Haverefugiet - naturen som ramme for helbredelse Af Per Bach, formand for sociale entreprenører, Danmark og Anne Mette Hilker, bestyrelsesmedlem Haverefugiet Haverefugiet var oprindelig en stor projektide

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere