Rehabiliterende friluftsprogram Fisker, Hans Jørgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rehabiliterende friluftsprogram Fisker, Hans Jørgen"

Transkript

1 university of copenhagen Rehabiliterende friluftsprogram Fisker, Hans Jørgen Publication date: 21 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Fisker, H. J. (21). Rehabiliterende friluftsprogram: Udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser.frederiksberg: Skov & Landskab, Københavns Universitet. (Arbejdsrapport Skov og Landskab; Nr. 114/21). Download date: 2. sep.. 215

2 Rehabiliterende friluftsprogram ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 114 / 21 Foto: Inger Grønkjær Ulrich Udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser. Af Hans Jørgen Fisker

3 Titel Rehabiliterende friluftsprogram. Udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser. Forfatter Hans Jørgen Fisker Serietitel, nr. Arbejdsrapport Skov & Landskab nr. 114 Rapporten publiceres udelukkende på Dtp Inger Grønkjær Ulrich Bedes citeret Fisker, H.J. (21): Rehabiliterende friluftsprogram. Udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser. Arbejdsrapport nr. 114, Skov & Landskab, Københavns Universitet, Frederiksberg, 285 s. ISBN Udgiver Skov & Landskab Københavns Universitet Rolighedsvej Frederiksberg C Tlf E-post Gengivelse er tilladt med tydelig kildeangivelse I salgs- eller reklameøjemed er eftertryk og citering af rapporten samt anvendelse af navnet Skov & landskab kun tilladt efter skriftlig tilladelse.

4 Forord Denne arbejdsrapport Rehabiliterende Friluftsprogram for unge med Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Bing-Eating Disorder - Udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser er gennemført som et tværfagligt samarbejde mellem psykologer og psykoterapeuter AIDA Center for Behandling af mennesker med en spiseforstyrrelse, forskere fra Center For Ungdomsforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitet og forskere og naturvejledere fra Center for Skov, Landskab og Planlægning ved Københavns Universitet. Arbejdsrapporten er en afrapportering til Socialministeriet i forlængelse af at AIDA i 24 søgte og modtog støtte til projektet fra Satspulje om økonomisk støtte til projekter til forbedring af ikke-indlagte psykiatriske patienters forhold (15M). Projektet blev igangsat i 1. januar 25 og afsluttet 31. december 27 som et 3-årigt forskningsprojekt, der gik ud på at styrke og udvikle spiseforstyrredes fysiske, psykiske, sociale og kulturelle kompetencer ved at opleve og bruge naturen til friluftsaktiviteter i et friluftsprogram. Rapporten er udarbejdet af Hans Jørgen Fisker. Han var desuden projektleder for de forskningsmæssige sider af projektet i tæt samarbejde med især Birgitte Nørgaard, der er leder af AIDA. Projektet fik støtte fra Socialministeriet og blev udviklet, implementeret og evalueret på baggrund af et ønske om at bidrage til nye/supplerende metodetiltag samt en række forhold inden for det eksisterende 1

5 behandlingssystem for spiseforstyrrede. Det var derfor som følge af et højt antal behandlingskrævende spiseforstyrrelser i Danmark, lave helbredelsesprocenter og lange ventetider på behandling og et stigende behov for at øge tilbudsmulighederne gennem nye og/eller supplerende metoder til behandling af spiseforstyrrelser, at projektet blev gennemført. Fra projektlederen og rapportens forfatter skal der lyde en stor tak til personalet på projektet fra AIDA. Desuden skal projektdeltagerne med en spiseforstyrrelse have en stor tak for at have bidraget med data i undersøgelserne gennem hele projektforløbet. På den måde har de medvirket til at udvikle behandlingstilbudet for mennesker med en spiseforstyrrelse i Danmark. En særlig tak skal rettes til leder og psykoterapeut, Birgitte Nørgaard fra AIDA, naturvejleder, Henrik Berg fra Skovskolen, Center for Skov, Landskab og Planlægning samt forsker, Tine Filges fra Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet. Tak for samarbejdet og indsatsen. Jeg håber at rapporten kan inspirere og motivere fagfolk inden for sundhedssektoren herunder idræts- og friluftslivsvejledere samt naturvejledere fra den grønne sektor, til i tværfagligt samarbejde, at bruge resultaterne og erfaringerne fra projektet i forhold til at arbejde videre med friluftsprogrammer som supplement til traditionel behandling af mennesker med en spiseforstyrrelse i Danmark. Frederiksberg, juni 21 Hans Jørgen Fisker Ph.d. 2

6 Sammendrag Der er forsket i sammenhængen mellem menneskets sundhed/sygdom og vores fysiske omgivelser herunder naturen gennem de sidste ca. 3 år. Forskningen er oftest tværvidenskabelig og foregår i flere dele af verden. I dag arbejder således miljøpsykologer, psykologer, terapeuter, geografer, sociologer, idræts- og friluftslivsforskere m.fl. for at opnå en øget forståelse af sammenhængen mellem de fysiske omgivelser, mennesker og sundhed og velfærd. Nærværende projekt om naturens og friluftslivs effekter på mennesker med en spiseforstyrrelse er initieret på baggrund af økonomisk støtte fra Socialministeriet, behov for udvikling af behandlingstilbud i Danmark for mennesker med en spiseforstyrrelse samt praktikere og forskere fra AIDA Center for behandling af mennesker med en Spiseforstyrrelse, Center for Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet samt Center for Ungdomsforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet. I projektet er udviklet, implementeret og evalueret et rehabiliterende friluftslivsprogram for unge med Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Bing-Eating Disorder med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen. I undersøgelsen konkluderes der bl.a.: Friluftsprogrammet anbefales som et nyt supplerende behandlingstilbud til mennesker med en spiseforstyrrelse. Som tilfældet i projektet kan friluftsprogrammer for mennesker med en spiseforstyrrelse udvikles og implementeres, defineres og afgrænses på baggrun af teorier, begreber, tidligere erfaringer og undersøgelser fra tilsvarende programmer i udlandet. 3

7 Naturen og naturlige omgivelser og forskellige former for øvelser heri, kan igennem et specielt designet friluftsprogram for mennesker med en spiseforstyrrelse, udmønte sig i en række positive effekter. Blandt disse effekter kan nævnes: positive effekter på fritidsliv; positive effekter på selvtillid, selvværd og selvfølelse; positive effekter på mad og spisning; positive effekter på pleje af selv; positive effekter på søvn; positive effekter på sociale roller; positive effekter på kontrol; positive effekter på skole, uddannelse og/eller arbejde; positive effekter i forhold til andre mennesker og positive effekter på uro. Succesfuld gennemførelse af et friluftsprogram forudsætter tilstedeværelse af en række elementer i programmet. Blandt disse elementer er: social tryghed og fællesskab; at der arbejdes mere med krop end hoved; at der er tid til at snakke om oplevelser og erfaringer; at der tages individuelle hensyn herunder til omstændigheder omkring spisning; at det professionelle personale arbejder målrettet, anerkendende og er opmærksom på den enkelte, og at der i det hele taget tages specielt forbehold for deltagernes forsvarsmekanismer og også udslusning fra friluftsprogrammet. I forbindelse med gennemførelse af et friluftsprogram under de omstændigheder, der er tilfældet i projektet, kan det ikke anbefales og må frarådes, at basere programmet på terapi i traditionel forstand. Modsat skal der sættes fokus på kropslig oplevelse og erkendelse og interpersonelle sociale relationer i et såkaldt enrichmentperspektiv og helst i forhold til anden behandling, hvor deltagerne kan viderearbejde deres oplevelser og erfaringer. Friluftsprogrammet skal indgå i sammenhæng med forudgående, sideløbende og/eller efterfølgende tradiotionel behandling. Friluftsprogrammet hverken bør eller kan fungere alene som et behandlingstilbud til spiseforstyrrede. Programmet fulde potentiale 4

8 skal derfor ses i sammenhæng med anden behandling. Friluftsprogrammet er et godt og velegnet supplement til behandling. Men for at udnytte de potentialer, der ligger i programmet, anbefales det at bruge programmet i relation til enten 1) forudgående behandling, 2) sideløbende behandling og/eller 3) efterfølgende behandling. Under de omstændigheder og forhold, som friluftsprogrammet i nærværende projekt er gennemført under, kan det ikke anbefales at arbejde med en dyb terapeutisk intensitet. Friluftsprogrammer for mennesker med en spiseforstyrrelse skal være bemandet med fagligt professionelt personale med erfaring inden for spiseforstyrrelsesområdet. Personalet herunder tillige mulige idrætsog friluftsvejledere, der kan og bør stå for den mere fysisk praktiske gennemførelse af fysisk krævende, risikobetonede aktiviteter skal være nøje fagligt og erfaringsmæssigt forberedte på de øvelser, der gennemføres. Ligeså skal koordineringen og rollefordelingen imellem personalet være eksplicit for såvel personalet selv som deltagerne. Desuden er det afgørende at deltagerne altid får feedback på de øvelser, der gennemføres. 5

9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1 SAMMENDRAG 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 7 1. INDLEDNING Introduktion Baggrund Det eksisterende behandlingssystem Spiseforstyrrelsernes ætiologi Udenlandske erfaringer med friluftsprogrammer til behandling af spiseforstyrrelser Friluftslivets multifaktorielle effekt på unges hverdagsliv Formål Friluftsprogrammet Rekruttering og udbredelse af kendskab til projektet Målgruppen af deltagere Personale Programmets form, indhold og længde Geografisk lokalisering for programgennemførelse Metode Udvikling og implementering af friluftsprogrammet Evaluering af friluftsprogrammet Opbygning og læservejledning FRILUFTSPROGRAMMER FOR SPISEFORSTYRREDE - TEORI, BEGREBER, TIDLIGERE ERFARINGER OG UNDERSØGELSER Friluftsprogrammet som behandlingskoncept Outdoor Recreation Outdoor Education 36 7

10 2.1.3 Adventure recreation Wilderness Recreation Adventure Therapy Wilderness/Nature Therapy Wilderness Adventure Therapy Terapi versus program Terapi og psykoterapi versus rådgivning og vejledning Recreation versus enrichment versus therapy Ensidige terapidesign versus flersidig terapidesign versus berigelse som supplement Tidligere erfaringer med friluftsprogrammer for mennesker med en spiseforstyrrelse Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Binge-Eating Friluftsprogrammer for mennesker med en spiseforstyrrelse Definition og afgrænsning af friluftsprogrammet i nærværende projekt SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Faktuelle oplysninger Køn Alder Civilstand Bopæl Forældres civilstand Beskæftigelse og forsørgelsesgrundlag Type spiseforstyrrelse Varighed af spiseforstyrrelse Igangværende behandling Tidligere behandling Erfaring med terapiformer Familiemedlemmer med en spiseforstyrrelse Modtagelse af terapeutisk hjælp til pårørende Venner med en spiseforstyrrelse Modtagelse af terapeutisk behandling blandt venner med en spiseforstyrrelse 72 8

11 3.2 Motion og helbred Fysisk aktivitet om ugen Beskrivelse af fysisk aktivitet inden for det sidste halve år Selvvurdering af alment helbred, fysisk form og sundhedstilstand Antal timers søvn i døgnet Ubehag eller smerter inden for den sidste måned Brug af smertestillende medicin inden for de sidste 2 uger Brug af medicin, tidligere og nuværende brug af antidepressiv medicin Appetit, kost og måltider Brug af diæt- og appetitregulerende midler Vegetar og diæt Undgår bestemte fødevarer Undgår bestemte måltider Foretrukne sociale situationer at spise i Vægt Selvopfattelse af vægt Hovedet optaget af tanker om vægt Forsøg på vægtforøgelse inden for den sidste måned Forsøg på vægttab inden for den sidste måned Kirurgiske indgreb Spiseforstyrrelsen Spiseforstyrrelsesadfærd Fornægtelse af behov og fornødenheder Følelser før spiseanfald, overspisning og opkastning Følelser efter spiseanfald, overspisning og opkastning Selvopfattelse af om spiseforstyrrelsen er negativ eller positiv Adfærd under akut dårlig psykisk tilstand Psykisk trivsel Selvvurdering af psykisk trivsel Nære venskaber Kærester Dårlig psykisk trivsel inden for den sidste uge og den sidste måned God psykisk trivsel inden for den sidste uge 9 9

12 3.6.6 Oplevelse af livet lige nu Hvem man taler med om sin spiseforstyrrelse Personlige problemer udover spiseforstyrrelse Hvem man taler med om sine personlige problemer i almindelighed Forsøg på selvskade og overvejelser om at begå selvmord Hvilke ord venner ville bruge om deltagerne Hvilke faktorer medvirker til sygdom Familiebaggrund og fremtidsplaner Forhold til forældre og ønske om samlivssituation om ti år Forventninger til friluftsprojektet Friluftsliv, sport, idræt og motion Introduktionskilde til fysisk aktivitet Forældrenes fysiske aktivitet Deltagernes aktiviteter Motiver for at dyrke fysisk aktivitet Landskaber og naturen Foretrukne landskabs- og naturtyper Natursyn Naturoplevelser Sammenhæng imellem hverdagsliv og fritidsaktiviteter INTERVIEWUNDERSØGELSE Wilderness/Natur Natur Skov Strand Årstider Wilderness/naturaktiviteter Øvelser med naturelementer Årstidsøvelse og naturens cyklus Visualiseringsøvelser Øvelse om at slå på træer Kropsøvelser Øvelse om at finde sit sted 149 1

13 4.2.7 Øvelse om at finde ting som symbol på selv nu og om et år Øvelse om at begrave en ting Skrivning af dagbog Adventureaktiviteter Teambuilding Træklatringsøvelse Kanosejlads Bueskydning Vigtige elementer i friluftsprogrammet Social tryghed og fællesskab Mere krop end hoved Tid til at snakke Individuelle hensyn Spisning Det professionelle personale Forsvarsmekanismer Udslusning fra friluftsprogrammet Friluftsprogrammet i forhold til traditionel behandling Friluftsprogrammets effekter på hverdagsliv Positiv effekt på fritidsliv Positiv effekt på selvtillid, selvværd og selvfølelse Positiv effekt på mad og spisning Positiv effekt på pleje af selv Positiv effekt på søvn Positiv effekt på sociale roller Positiv effekt på kontrol Positiv effekt på skole, uddannelse og/eller arbejde Positiv effekt i forhold til andre mennesker Positiv effekt på uro Programmets form og indhold Udstyr Transport Tid til deltagelse Forløbets længde Forløbets form og indhold

14 5. FOKUSGRUPPEINTERVIEWUNDERSØGELSE Deltagernes erindring om øvelser og oplevelser Wilderness/natur Wilderness/naturaktiviteter Adventureaktiviteter Deltagernes nye måder at bruge naturen på Deltagernes nye måder at betragte og bruge kroppen Deltagernes forslag til forbedringer af friluftsprogrammet Friluftsprogrammet skal indgå i forudgående, sideløbende og efterfølgende traditionel behandling Mere organisering og flere informationer Mere tid til snak og mere kød på øvelserne Mere eller mindre terapi? Del programmet over et forårs- og efterårsforløb Personalemæssige forbedringer RESULTATER OG PERSPEKTIVER Friluftsprogrammets teoretiske og metodiske bestanddele Resultater af spørgeskemaundersøgelsen Resultater og perspektiver fra individuelle kvalitative interviews Resultater og perspektiver fra fokusgruppeinterviews Andre resultater, perspektiver og anbefalinger LITTERATUR

15 1. Indledning 1.1 Introduktion AIDA Center for behandling af mennesker med en spiseforstyrrelse 1 søgte i 24 Socialministeriets Satspulje om økonomisk støtte til projekter til forbedring af ikke-indlagte psykiatriske patienters forhold (15M). AIDA modtog støtte til propjektet: Rehabiliterende Friluftsprogram for unge med Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa og Bing-Eating Disorder - Udvikling, afprøvning og evaluering af metode vedrørende fritidstilbud med udgangspunkt i friluftsaktiviteter i naturen til unge med spiseforstyrrelser. En kvinde med en spiseforstyrrelse, fortæller her om sin erfaring med deltagelse i projektet:»jeg synes, det var meget lærerigt, og det har bestemt været noget, jeg kunne bruge siden, idet jeg har fået metoder til at få jordforbindelse. Vi lærte, at vi kunne bruge skoven og naturen som et fristed. Vi havde så meget tid, at vi kunne koble helt af, gå omkring, så man ikke bare render rundt sådan helt stresset. Jeg kan snildt bruge det i min hverdag«. I programmet har fokus været rettet imod at undersøge, om, og i givet fald hvordan og hvorfor, deltagere med en spiseforstyrrelse kan bruge naturen i et behandlingsperspektiv. Som eksempel herpå beretter en deltager:»forskellige naturområder bringer forskellige følelser frem i én. For eksempel lavede vi en øvelse, først i skoven og bagefter nede på stranden ved 1 AIDA har siden år 2 arbejdet med rehabilitering og resocialisering af mennesker med en spiseforstyrrelse. Behandlingen, der foregår ambulant, er for unge og voksne i alderen år. 13

16 havet. I skoven skulle vi ned i os selv og høre åndedrættet og mærke kroppen, og jeg hørte sammen med noget, der var større end mig, fordi man følte, at naturen blev en del af én selv. Ved samme øvelse lidt efter nede ved stranden fi k jeg en fornemmelse af, at jeg kunne fl yve. Det hele var bare så stort og åbent. En uendelighedsfølelse. Alt lå foran mine fødder. Det var to vidt forskellige følelser. I skoven oplevede jeg, at føle mig som en del af en helhed og noget større. På stranden oplevede jeg en følelse af håb og mulighed, at jeg ikke må give op,at jeg var stærk, og at der var vej endnu. Jeg tror, det ville have haft en helt anden effekt, hvis det var havet først og skoven sidst. Fordi uendelighedsfølelsen gav mig livet foran mig, at jeg skulle blive rask, og at der var noget jeg skulle lære. Skoven gav netop den dér kontakt med omverdenen og tryghed. Hvis jeg ikke havde været i kontakt med omverdenen og været tryg, så havde jeg heller ikke været i stand til at mærke den dér uendelighedsfølelse nede ved havet«. Projektet blev igangsat i 1. januar 25 og afsluttet 31. december 27 som et 3-årigt forskningsprojekt, der gik ud på at styrke og udvikle spiseforstyrredes fysiske, psykiske, sociale og kulturelle kompetencer ved at opleve og bruge naturen til friluftsaktiviteter. Det var således også målet, at deltagerne efter endt deltagelse i projektet kunne bruge deres erfaringer fra friluftsprogrammet i deres hverdag. Projektet blev udført som et tværfagligt samarbejde mellem behandlere fra AIDA, forskere fra Center For Ungdomsforskning ved Danmarks Pædagogiske Universitet og forskere fra Center for Skov, Landskab og Planlægning ved Københavns universitet. 14

17 Rapporten er udarbejdet af Hans Jørgen Fisker, Ph.d. i planlægning for unges friluftsliv, cand.scient. i forvaltning, fra Center for Skov, Landksab og Planlægning, Københavns Universitet. 1.2 Baggrund Det er på baggrund af et ønske om at bidrage til nye/supplerende metodetiltag samt en række forhold inden for det eksisterende behandlingssystem for spiseforstyrrede, spiseforstyrrelsernes ætiologi, udenlandske erfaringer med friluftsprogrammer til behandling af spiseforstyrrelser og danske forskningsresultater om friluftslivets multifaktorielle effekter på unges hverdagsliv, at nærværende projekt er igangsat Det eksisterende behandlingssystem Som følge af et højt antal behandlingskrævende spiseforstyrrelser i Danmark, lave helbredelsesprocenter og lange ventetider på behandling, er der et stigende behov for at øge tilbudsmulighederne gennem udvikling og evaluering af nye og/eller supplerende metoder til behandling af spiseforstyrrelser i Danmark Spiseforstyrrelsernes ætiologi Ætiologien bag Anorexia Nervosa (AN), Bulimia Nervosa (BN) og Binge- Eating Disorder (BED) kendes ikke fuldt ud, men der er forskellige variationer af spiseforstyrrelsestyperne og sygdommene opfattes som multifaktorielt betingede. Det vil sige at både genetiske-, biologiske-, fysiologiske-, psykologiske-, sociale- og kulturelle forhold kan være årsag til sygdommene. Følgerne af, at der er forskellige variationer af spiseforstyrrelsestyperne og multifaktorielle årsager til spiseforstyrrelser, er, 15

18 at dette også bidrager til det stigende behov for at øge tilbudsmulighederne gennem udvikling og evaluering af nye og/eller supplerende metoder Udenlandske erfaringer med friluftsprogrammer til behandling af spiseforstyrrelser I udlandet har man inden for de senere år brugt særligt designede friluftsprogrammer som supplerende tilbud til behandling til unge spiseforstyrrede. I disse programmer har man aktivt brugt naturen som ramme for en række aktiviteter. Aktiviteter som roning, fiskeri, teambuilding, tillids- og problemløsende aktiviteter, terapeutisk skrivning af dagbog, madlavning i det fri, vandring med rygsæk, slå lejr og lejrliv, viser sig at kunne opbygge spiseforstyrredes selvværd og tillid til andre, lyst til at indløse krav om vægtforøgelse (Anorexia Nervosa) og endelig evne til at kunne inkorporere alle de tillærte aktiviteter og færdigheder i personlige strategier i hverdagen til bekæmpelse af sygdomsmønstrenes handlings- og tankemønstre. Disse friluftsprogrammers relevans i forhold til især et helhedsorienteret fokus på spiseforstyrrelsernes multifaktorielle ætiologi, er en væsentlig baggrund for, at erfaringerne herfra kan bruges til at opfylde det danske behov for udvikling af nye og/eller supplerende metoder til behandling af spiseforstyrrede Friluftslivets multifaktorielle effekt på unges hverdagsliv Mulighederne for at bruge friluftsprogrammers positive virkning på spiseforstyrrelsernes mange forskelligartede årsager understreges af det faktum, at de seneste forskningsresultater om unges friluftsliv i Danmark 16

19 viser, at unge kan bruge friluftsliv til at opbygge deres identitet på personligt, socialt og kulturelt niveau. På det personlige niveau omfatter det friluftslivets positive virkning på de unges oplevelse af at opbygge, styrke, vedligeholde deres fysiske og mentale overskud i skole, uddannelse og arbejde, få afløb for deres fysiske og mentale talenter, deres kreativitet, deres temperament, deres karaktertræk, deres image osv. Her bruger unge friluftsaktiviteter til at opdage potentialet i personlig udvikling og i overskud såvel fysisk som psykisk. På socialt niveau omfatter det de unges brug af friluftsliv til samværsaktiviteter og/eller enkeltmandsaktiviteter til afprøvning af en lang række forskellige handlinger, holdninger og værdier. Det vil bl.a. sige, at de unge bruger deres friluftsaktiviteter til at dyrke og styrke deres sociale status, evner til at begå sig alene og/eller i fællesskab, udforske og at være deres køn og forskellige roller i hverdagen, forme deres opfattelse af individualitet kontra fællesskab i skolen og uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i venskabsrelationer i fritiden og i samfundet generelt. På kulturelt niveau omfatter det de unges brug af friluftsliv til at åbne øjne for tradition og dermed dybereliggende etik og moral arvet gennem familie og kultur. Her virker friluftsliv på de unges ønsker vedr. og valg af uddannelse, arbejde, bolig, bosætning og familiemønstre. Her ses også, at friluftsliv kan give de unge muligheder for at konkludere, at de vil ændre på deres vanemæssige tanke- og handlingsmønstre, som de har med i bagagen hjemmefra. 1.3 Formål Den væsentligste problemstilling, der førte til iværksættelse af projektet, bunder således i behovene for at bidrage til nye/supplerende metodetiltag, der kan bruges til at løfte arbejdsbyrderne og -udfordringerne inden for det eksisterende behandlingssystem for spiseforstyrrelser. 17

20 Bidrag til løsning af denne problemstilling søges i nærværende projekt i mulighederne for at gennemføre friluftsprogrammer som supplement til behandling i den traditionelle forstand. Formålet med projektet har været at udvikle og implementere: et rehabiliterende friluftsprogram til unge med spiseforstyrrelserne AN, BN og BED med henblik på at deltagerne i friluftsprogrammet styrkes personligt, socialt og kulturelt. Derudover har formålet været at evaluere: friluftsprogrammets virkning på deltagerne personligt, socialt og kulturelt. friluftsprogrammets virkning på spiseforstyrelsesproblematikken og virkning på deltagernes evne til at integrere friluftsliv i hverdagen på længere sigt. friluftsprogrammets form og indhold med henblik på at opsætte generelle retningslinjer for udførelse af lignende friluftsprogrammer. Udviklingen, implementeringen og evalueringen er udført med henblik på: at programmet skal kunne fungere som fritidstilbud. Både som supplement til igangværende psykiatrisk/psykologisk behandling og som selvstændigt rehabiliterende program for personer uden for behandling. at programmet efter projektforløbet kan gennemføres i tværfagligt samarbejde mellem kommuner/regioner på tværs af de sociale, sundhedsmæssige og natur, teknik og miljømæssige sektorer. 18

21 1.4 Friluftsprogrammet Rekruttering og udbredelse af kendskab til projektet Med henblik på at få kontakt til og rekruttere målgruppen blev der igennem projektperioden udarbejdet informationsmateriale og informationsfolder om projektet, taget kontakt til relevante hospitaler og ambulante tilbud inden for sundhedsvæsnet og andre aktører, givet interview til P1 og lokalradio, udsendt pressemeddelelse til en lang række medier, annonceret i dagblade, udarbejdet artikler, afholdt informationsmøde for potentielle deltagere fra målgruppen og endelig AIDA selv lavet opsøgende arbejde med henblik på rekruttering udover det nævnte. Informationsmateriale og informationsfolder Der blev i farve trykt 1 stk. A4 (A3) informationsmateriale og 15 stk. A5 (A4) informationsfolder. Dette materiale blev, for nogle aktørers vedkommende efter telefonisk henvendelse, sendt ud til aktørerne listet nedenfor. Informationsmaterialet var beregnet på aktørerne og informationsfolderen var beregnet til uddeling til potentielle deltagere i projektet deltagere, som aktørerne nedenfor havde kontakt med. Relevante hospitaler og ambulante tilbud inden for sundhedsvæsnet og andre aktører Ca. 5 praktiserende læger i Københavns Kommune, samtlige lokalcentre i Købehavns Kommune, hospitaler i H:S (Rigshospitalet, Bispebjerg, Glostrup og Stolpegård), højskoler (Ubberup Højskole, Ebeltoft Kurcenter, Ankerhus, Skærgården, Højskolen på Samsø), daghøjskoler (Københavns Kvindedaghøjskole, Daghøjskolen Kys en Tiger, Frederiksberg Daghøjskole), foreninger (Dansk Selskab for Spiseforstyrrelse, PS 19

22 Landsforening - Pårørende til Spiseforstyrrede, Adipositasforeningen - Landsforeningen for overvægtige, LMS Landforeningen mod spiseforstyrrelser, Anonyme Overspisere), TUBA, diætister, Abbeg & Bro,, Landsforeningen for Spiseforstyrrelser, Den Centrale Studieadministration (RUC, KUA, DTU, KVL), helsekostbutikker, biblioteker, sundhedsplejersker i omegnskommuner (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup,Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, Københavns, Ledøje-Smørum, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk og Værløse Kommune), Frederiksberg Rådgivningscenter. Interviews Der blev gennemført følgende interviews i projektperioden: Birgitte Nørgaard, leder på AIDA, blev interviewet om projektet i lokalradioer i København. Birgitte Nørgaard, leder på AIDA, og Hans Jørgen Fisker, forsker i Center for Skov, Landskab og Planlægning, var i P1, og fortalte om projektet i to omgange af 2 minutter. Første udsendelse blev sendt i programmet VITA, d. 12. juli 26 og anden udsendelse blev også sendt i programmet VITA, d. 13. juli, 26. Pressemeddelelse Der blev udarbejdet og udsendt pressemeddelelse om projektet: Center for Skov, Landskab og Planlægning 25: Friluftsaktiviteter og spiseforstyrrelser nye supplerende behandlingsmetoder for mennesker med spiseforstyrrelser. Pressemeddelelse 24. maj, 25, udsendt til dagspresse, udvalgt lokalpresse, radio og tv, Samvirke, Helse, Net-doktor, Sundhedsguiden, Friluftsrådet, Månedsmagasinet Psykologi, Alt for Damerne og Femina. 2

23 Annoncering Der blev udarbejdet en annonce om projektet. Annoncen blev trykt flere omgange i gratisaviserne Metro Ekspres og Urban. Artikler Der er lavet en række artikler med henblik på at udbrede kendskabet til projektet og rekruttere til projektet: Damgaard, M. 25: Den skjulte lidelse. Interview med leder på AIDA, Lone Wittendorff i Socialrådgiveren nr. 8, 4. maj 25. Filges, T. 25: Friluftsliv og spiseforstyrrelser. Artikel i tidsskriftet Ungdomforskning nr. 3/december 25/årg. 4., Center for Ungdomsforskning, København. Fisker, H.J. 25: Natur til unge med spiseforstyrrelser. Interview med Hans Jørgen Fisker bragt i tidsskriftet Naturvejleder, juni 25, 14. årg., nr.2, s Fisker, H.J. 25: Spiseforstyrrede skal hjælpes i naturlejr. Anmeldelse i Berlingske Tidende d. 26. maj 25 af projekt. Fisker, H.J. 25: Friluftsaktiviteter mod spiseforstyrrelser. Anmeldelse i Stat, Amt og Kommune 23.årgang, jun. 25, nr. 5. Fisker, H.J. 25: Natur giver appetit på livet. Anmeldelse i Frederiksborg Amts Avis 26. maj 25, 131. årgang Nr Fisker, H.J. 26: Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser. Videnblad nr , marts 26. Center for Skov, Landskab og Planlægning. København. Fisker, H.J. og Agervig Carstensen, T. 26: Friluftsprogrammer til unge med spiseforstyrrelser. Videnblad nr , april 26. Center for Skov, Landskab og Planlægning. København. Fisker, H.J. 26: Naturlig kur mod spiseforstyrrelser. Anmeldelse i Frederiksborg Amts Avis, d. 1. april 26. Fisker, H.J. 26: Naturen hjælper syge. Anmeldelse i Effektivt Landbrug, d. 24. marts

University of Copenhagen. Rehabiliterende friluftsprogram Fisker, Hans Jørgen. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Rehabiliterende friluftsprogram Fisker, Hans Jørgen. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Rehabiliterende friluftsprogram Fisker, Hans Jørgen Publication date: 21 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling

Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Psykiatrisk Center Ballerup Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Gentofte afdeling Velkommen til Dagafsnit for Spiseforstyrrelser Dagafsnittet modtager patienter med anoreksi og/eller bulimi. Behandlingen

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle?

Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Idræt og fysisk aktivitet i Socialpsykiatrien socialarbejderens rolle? Pointer fra min undersøgelse af socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Ungdomsdivisionens Temadag d. 19. maj

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Notat. Rehabilitering af socialt udsatte - Projekt 176. Projekt nr Dato for afholdelse. 12.september Godkendt d.

Notat. Rehabilitering af socialt udsatte - Projekt 176. Projekt nr Dato for afholdelse. 12.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 176 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Søren Betzer 12.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte tlf:

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium

Psykiatrisk Center København. Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium Psykiatrisk Center København Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium November 2017 Velkommen til Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA) Du er i forbindelse med din indlæggelse blevet henvist til

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Fakta om spiseforstyrrelser

Fakta om spiseforstyrrelser SUNDHEDSSTYRELSEN [Næste side] Indholdsfortegnelse: Kolofon Nervøs spisevægring - anorexia nervosa Nervøs overspisning - bulimia nervosa Andre spiseforstyrrelser Udbredelse og årsag Mange faktorer spiller

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB

TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB TILBUD TIL BORGERE MED SPISEFORSTYRRELSER ASKOVHUS BESKÆFTIGELSESFORLØB FORMÅLET Formålet med Askovhus beskæftigelsesforløb er at hjælpe borgere med spiseforstyrrelse til at blive beskæftigelsesparate

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Samarbejde med kommuner

Samarbejde med kommuner Psykiatrisk Informationscenter Samarbejde med kommuner PsykInfo - et fyrtårn i psykiatrien...! Psykiatrisk Informationscenter Formål med Psykiatrisk Informationscenter Region Syddanmark har i 2007 besluttet,

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor

En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor En sundhedsantropologisk analyse af psykiatriske patienters oplevelse af tilbuddet om en mentor Baggrund: Recovery er kommet på den politiske dagsorden. Efteråret 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med

Læs mere

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17.

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17. 33 idrætsprojekter for overvægtige børn er blevet støttet af midler fra puljen Idrætsprojekter for vanskeligt stillede børn. Puljen blev lanceret af Kulturministeriet og Socialministeriet i august 2006.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for IRONMIND Veteran Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer Christian Taftenberg Jensen for Viborg Kommune & Konsulentfirmaet Christian Jensen I/S 1 Indledning

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10

Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde - Ydelseskatalog Opdateret 12/6-10 Familiearbejde er et tilbud til familier, der potentielt kan komme til at fungere tilfredsstillende ved hjælp af råd og vejledning, evt. kombineret med

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Social ulighed i sundhed i Københavns Amt

Social ulighed i sundhed i Københavns Amt Social ulighed i sundhed i Københavns Amt Konference på Amtssygehuset i Herlev "Tidlig varsling af diagnostiske og terapeutiske udviklinger" 8. marts 2001 Søren Klebak Embedslægeinstitutionen for Københavns

Læs mere

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper

Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Bilag 3: Uddybelse af aktiviteter og indsatser for de fire målgrupper Personer uden for arbejdsmarkedet Arbejdet med målgruppen bør gribes an på en utraditionel og holistisk måde, som tager udgangspunkt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Netværks møde Mariagerfjord Naturskole, Lånhusvejen 8, 9500

Netværks møde Mariagerfjord Naturskole, Lånhusvejen 8, 9500 ADVENTURE THERAPY DENMARK Netværks møde 2017 13-15 JANUAR Mariagerfjord Naturskole, Lånhusvejen 8, 9500 Hvad er Adventure Therapy? Flere af landets institutioner anvender i dag friluftsliv som pædagogisk

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb

Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb Flerfamiliebaseret intervention med fokus på håndtering af måltidet i anoreksiramte familier. Kickstartsforløb Familiesygeplejens mangfoldighed 27. Januar 2015 Helle Koch-Christensen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Borgere i naturen. Evaluering af Naturstyrelsens samarbejde med Projektenheden Struer kommune

Borgere i naturen. Evaluering af Naturstyrelsens samarbejde med Projektenheden Struer kommune Vestjylland J.nr. 039-00309 Ref. clafi Den 19. september 2014 Borgere i naturen Evaluering af Naturstyrelsens samarbejde med Projektenheden Struer kommune Konklusion: Projektenheden Struer og Naturstyrelsen

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere