Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner af 10. Juni Resultatlønskontrakten skal understøtte dels indsatsområder udmeldt fra Undervisningsministeriet og dels VUFs indsatsområder for perioden Studieparathed (obligatorisk indsatsområde for stx): : vægt: 10% Følgende 2 kriterier anvendes som indikator for studieparathed i skoleåret : 1. Gennemførsel på uddannelsen (1. og 2. år) i skoleåret og forbedringer i forhold til Det er et delmål at lave en systematisk oversigt over gennemførselsprocenten på hhv. 1. og. 2. kursusår på studenterkursus. Det opgøres, hvor mange taxameterudløsende kursister der var på stx (på hhv. 1. og 2.år)i skoleåret ved første tælling, og hvor mange der gennemførte uddannelsesforløbet (på hhv. 1. og 2.år), og tilsvarende for Det er ligeledes et delmål at drøfte og beskrive, hvilken målrettet indsats, der skal iværksættes (af hvem, hvordan og hvornår i skoleforløbet)i med henblik på at øge elevernes gennemførsel. Metode skal drøftes og beskrives (fx skærpet optag (= mere målrettede kursister med bedre ballast og større motivation), læsevejledning, forbedret gennemførelsvejledning, optimering af samarbejde mellem studievejledere og team, videreudvikling af På sporet -initiativer iværksat efteråret 09, målrettet brug af lektiehjælp og lignende støtteinitiativer). Der udarbejdes statistisk materiale til illustration af frafaldsmønstre/-tidspunkter i skoleårene og Vægt:0,5 2. Resultater af gennemført uddannelse - og forbedringer i forhold til skoleåret før. Det er et delmål at lave en oversigt over gennemsnittet af eksamensresultaterne på stx ved sommereksamen 2010, fordelt på hhv. skriftlig og mundtlig eksamen. Det er ligeledes et delmål at drøfte og beskrive, hvilken systematisk indsats, der skal iværksættes i det kommende skoleår til forbedring af resultater. Vægt: 0,5

2 :vægt: 10% Nedenstående 4 kriterier anvendes som indikator for studieparathed 1. Gennemførsel af uddannelsen(1. og 2. år) i skoleåret og forbedringer i forhold til skoleåret Det er målet at øge gennemførslen i med 5% Vægt:0,3 2. Resultater af gennemført uddannelse - og forbedringer i forhold til skoleåret før. I.f.t. skoleåret er det er målet at øge karaktergennemsnittet for skr. og mdt. eksamen med 0,1% Vægt: 0,3 3. Anvendelse af uddannelsen til efterfølgende fortsat uddannelse - og forbedringer i forhold til tidligere. VUF har for første gang i 2009 modtaget statistiske informationer fra Undervisningsministeriet om stx-kursisternes overgang til videregående uddannelser. Der er derfor etableret et sammenligningsgrundlag og basis for mål for forbedringer i (2010 og) På baggrund af uvm-statistisk materiale registreres, hvor mange stx-elever, der brugte deres eksamen til videregående studier i efteråret 2009 og I et samarbejde mellem ledelse, lærere/team og ikke mindst studievejledere og Uddannelsesvalg motiverer skolen eleverne til at bruge deres studentereksamen til en videregående uddannelse gennem skoleåret Det er målet at øge tallet for anvendelse af uddannelsen ved studiestart 2011 med 2% i.f.t Det faktuelle tal offentliggøres først af uvm i løbet af efteråret 2011, men VUF udarbejder en lokal statistik på baggrund af spørgeskemaundersøgelse (foråret 2011) om foretagne tilmeldinger til videregående uddannelse.. Vægt:0,2 4. Skolens egen målfastsættelse for realisering af krav om studieparathed samt skolens egen kvalitative opgørelse af opnåede resultater. Det er et delmål, at skolen fastlægger fremadrettede både kvantitative og kvalitative succeskriterier for studieparathed, der kan anvendes som måleparameter i skoleåret Vægt: 0,2

3 Frafald (obligatorisk indsatsområde for hf) Målet er at mindske frafaldet på hf ( målemetode: antal kursister ved 1. tælling i.f.t. tilmeldte til eksamen). Til det formål er det vigtigt at have valide opgørelsesmetoder og effektive metoder til og procedurer for opfølgning : vægt: 15% 1. Det er et delmål at videreudvikle velfungerende opgørelsesmetoder og procedurer for registrering af og opfølgning på kursisternes frafald. Vægt:0,25 2. Det er et delmål at udarbejde statistisk materiale for hf-frafaldet i skoleårene og Frafaldstallet opgøres specifikt for hf-e, fagpakker og startpakke. Desuden registreres frafaldstidspunkter med henblik på et særligt fokus og en fremadrettet indsats i de særlige frafaldstruede perioder. Vægt:0,25 3. Det er endelig et delmål at mindske frafaldet på hf-e, fagpakker og startpakke med 5% i i.f.t. skoleåret før. Vægt:.0, : vægt: 10% Med baggrund i viden om særlige frafaldstruede perioder eller -årsager opstilles mål og metode for forbedring, og skolen ( ledelse, lærere/team og studievejledere )gør en særlig indsats for at støtte kursisterne i gennemførslen. På baggrund af frafaldstallene er det målet at nedbringe frafaldet i skoleåret med yderligere 5% Vægt: 1 Prøvefrekvens (obligatorisk indsatsområde for avu) Målet er at øge prøvefrekvensen på avu- dels at få flere til at tilmelde sig prøverne, og dels at øge antallet af faktisk gennemførte eksaminationer. For at skabe et validt grundlag for vurdering af udviklingen i prøvefrekvens, skal der skabes valide data.

4 :Vægt 20% 1. Metoder, der kan fjerne barrierer og fremme kursisternes motivation til at aflægge prøver, udtænkes. Der aftales administrative og pædagogiske tiltag, der fastholder øget fokus på prøveaflæggelse hos kursister og lærere. Vægt:0,4 2..Der udarbejdes en oversigt over prøvefrekvensen ved vintereksamen 2009 hhv sommereksamen 2010, opgjort som antal kursister ved den seneste relevante tælledag, der gennemfører den efterfølgende prøve. Målet er at prøvefrekvensen ved sommereksamen øges med 5%. Vægt: 0,4 3. Der udarbejdes en oversigt over antal tilmeldte kursister ved vintereksamen 2009 hhv sommereksamen 2010, sammenholdt med antal faktisk fremmødte kursister ved de samme eksamensterminer. Målet for gennemførte prøver er en forbedring på 10%. Vægt: 0, :Vægt 15% 1.I forhold til prøvefrekvenstallene i ovenstående pkt. 2 er det målet at øge frekvensen med 5% i skoleåret Vægt: 0,5 2. I forhold til prøvegennemførselstallet i ovenstående pkt. 3 for skoleåret er det målet at øge frekvensen med 10% i skoleåret Vægt: 0,5 Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcerne inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering (supplerende obligatorisk område): (vægt 20%)

5 : Nedbringelse af lærernes overtid: Vægt: 5% 1. Timeforbruget til merarbejde/overtid i skoleåret registreres, uddannelsesopdelt. Vægt:0,25 2. I.f.t. skoleåret er målet i skoleåret at nedbringe lærernes overtid med i alt 10% qua hensigtsmæssig styring og planlægning. vægt: 0, :5% 1. Det er målet at nedbringe lærernes overtid yderligere med 10% i.f.t. skoleåret Vægt: 0,5 2. Det er målet at undersøge det økonomiske og organisatoriske rationale ved forandringer i ledelsesstrukturen, så visse pædagogisk administrative medarbejdere ovrgår som pædagogiske ledere med fomel ledelseskompetence. Vægt: 0,5. Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder lærerkvalificering (valgfrit indsatsområde) Målet er at opstille en kompetenceudviklingsplan på organisatorisk niveau, uddannelsesspecifikt og på individniveau. Organisationsudvikling er forankret i institutionens formål og har foruden kompetenceudvikling fokus på synlig ledelse og ledelsesudvikling : vægt: 25% Senest har ledelse i samarbejde med medarbejderne udviklet og beskrevet et værktøj og arbejdet med systematisk kompetenceafklaring og udvikling. Med afsæt i MTU-rapporten og Mercuri-Urval-rapporten afdækkes behovet for organisatoriske foranderinger.

6 Vægt: :vægt: 20% På baggrund af organisationens/uddannelsernes/fagenes og individuelle afdækkede kompetenceudviklingsbehov fastlægges en kompetenceudviklingsplan og en plan for organisationsudvikling på kort sigt (her og nu og en 3-årsplan). Vægt: 1 Effektiv institutionsdrift (valgfrit indsatsområde) Målet er en effektivisering af den økonomiske og administrative drift :Vægt: 25% 1. VUF indgår som minimum i ét nyt administrativt driftsfællesskab. 1. VUF overtager bygningen på Falstersvej 3-5 og overholder mål og deadlines for processen. Vægt: :Vægt: 20% VUF opstiller og agerer i henhold til 3-årige strategiplaner vedr.nedenstående områder. Det forudsættes, at strategierne medfører en effektivisering.: - Nedbringelse af sygefravær - Miljøpolitik (mål:nedbringelse af energiforbrug, grøn skole i 2012). - IT-investeringer plan og budget for udskiftning og nyanskaffelser (hvad udskiftes/anskaffes hvornår?) - plan og budget for større bygningsvedligeholdelser, udvendig og indvendig, jf. vedligeholdelsesrapporten.

7 Vægt:1 - Bygnings- og lokalekapacitet, budget for tilbygning udarbejdes. Forbedret studiemiljø, elev- og medarbejdertrivsel (institutionsspecifikt indsatsområde) :Vægt: 20% Målet er at forbedre kursisters og medarbejderes fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt at skabe et attraktivt studiemiljø. 1. Der følges op på MTU 2009 på udvalgte områder, og der gennemføres en ny, udvidet (= lokalt tilpasset) medarbejdertrivselsundersøgelse i foråret Det aftales i MIO, hvorledes en trivselsforbedring skal måles, og hvilke kriterier for målopfyldelse, der er i.f.t undersøgelsen. Vægt:0,2 2. Kursisters fysiske og psykiske trivsel måles ved elevtilfredshedsundersøgelse efteråret Der følges op på ETU foråret Vægt: 0,2 3. Der gennemføres en ny APVforåret 2011, og der udarbejdes en opfølgningsplan i regi af Sikkerhedsgruppen. Vægt:0,2 4. Med baggrund i elevtilfredshedsundersøgelsen (som også omfatter en undervisningsmiljøvurdering)i pkt. 2 sættes der fokus på en forbedring af studiemiljøet. Til formålet nedsættes en arbejdsgruppe i skoleåret , der også har fokus på forbedring af de fysiske rammer. Vægt: 0,1 5. Ved en evt.beslutning om tilbygning nedsættes en arbejdsgruppe med særligt fokus på visioner for studiemiljøet. Vægt: 0,3

8 Beløbsramme og udmøntning Beløbsrammen for en institution af VUFs størrelse (excl. Danskuddannelser og GSK) er kr. Ved 100% målopfyldelse. For perioden kan der max. udløses 7/12= i alt kr.; for perioden kan der max udløses kr. Efter endt 1. hhv 2. delperiode drøftes resultatopfyldelsen i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden/ formandskabet afhandler og udmåler derefter kontraktens økonomiske ramme med centerrektor. Centerrektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øvrige ledere inden for den fastlagte økonomiske ramme. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. Januar Thøger Johnsen, bestyrelsesformand Vagn Bech, næstformand Birgit Kjeldgaard, centerrektor

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015

VEST. Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VEST Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 Kvalitetsudvikling på VUC Vest 2013-2015 VUC Vest udbyder gymnasiale uddannelser og skal derfor leve op til kravet om at have og anvende et system til kvalitetsudvikling

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatløn 2013-14 Bilag til bestyrelsesmøde den 29.9.2014

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Nye lærerroller på VUC Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed Bjarne Wahlgren, Kristina Mariager-Anderson & Sia Hovmand Sørensen Marts 2015 INDLEDNING 5 PROJEKTETS BAGGRUND 5 PROJEKTETS DYNAMIK

Læs mere

Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010

Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010 Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010 Obligatoriske indsatsområder Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer indenfor gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering

Læs mere

Afrapportering af resultatmål 2010/2011

Afrapportering af resultatmål 2010/2011 1 Afrapportering af resultatmål 2010/2011 Afrapporteringen indeholder en sproglig beskrivelse og vurdering af de vigtigste projekter, der er gennemført i resultatåret. Der foreligger et omfattende dokumentationsmateriale

Læs mere

SOSU Nord strategiske indsatser 2015

SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nord strategiske indsatser 2015 SOSU Nords strategiske indsatser tager udgangspunkt i de henstillinger der er fra de politiske målsætninger, og som det forventes at skolen lever op til både lokalt,

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere