Vesthimmerlands Kommunes landdistriktspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesthimmerlands Kommunes landdistriktspolitik"

Transkript

1 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Vesthimmerlands Kommunes landdistriktspolitik Evaluering af Landdistriktspolitikken

2 Indholdsfortegnelse 1. Resume Indledning Metode Landdistriktsudvikling i et større perspektiv Spørgeskemaundersøgelse Overblik og kendskab Indsatsområder Bosætning og boliger Erhverv Børn og unge Kultur og fritid Natur og klima Dialog og nærdemokrati Udviklingsprojekter Fremadrettede udfordringer og muligheder Anbefalinger til fremtidig politik

3 1. Resume Den eksisterende landdistriktspolitik for Vesthimmerlands Kommune anerkendes overordnet set for dens visionære tilgang til udviklingen i kommunens landdistrikter og landsbyer. Det er i perioden lykkedes at skabe gode resultater indenfor målsætningerne om positiv udvikling gennem udviklingsprojekter i landdistrikterne samt initiativer der har fordret dialog og nærdemokrati, og til dels med målsætningerne om fritids- og kulturområdet, samt mere attraktive kår for bosætning gennem nedrivningen af nedslidte ejendomme. Bosætning er dog fortsat et område der fylder meget i bevidstheden for alle aktører, og udfordringer med tiltrækning af tilflyttere er fortsat gældende. Der er manglende positive tilkendegivelser på udvikling indenfor målsætningen om understøttelse og tiltrækning af erhverv og iværksætteri samt natur og klima. Manglende synlighed og implementering af initiativer kan være forklarende faktorer. Erhverv samt natur og klima er begge indsatsområder, som af borger- og beboerforeningerne vurderes relevante. Til trods for de nuancerede opfattelser af resultaterne af landdistriktspolitikken er der meget stor overvægt af kvalitative besvarelser, der opfatter relevansen af landdistriktspolitikken og de afledte initiativer som positiv. Der er således en stor opbakning at spore, til det, at Vesthimmerlands Kommune har vedtaget en landdistriktspolitik. Når respondenterne skal fremhæve resultater af landdistriktspolitikken, er det især midler fra puljer bl.a. gennem landsbyudvalget og projekt/fundraising tiltag der gør sig gældende. Der er stor tilfredshed med, at Vesthimmerlands Kommune samlet set over politikperioden, via kurser, temadage og rådgivning, har støttet realiseringen af projekter og initiativer i landdistrikterne og landsbyerne. Af andre resultater fremhæves, at der er blevet sat mere fokus på landdistrikternes udfordringer, og også erfaringsudvekslingen gennem fx Landsbyudvalget. Slutteligt fremhæves tiltag som Landsbyernes Årsmøde som en stor succes. Der er, ovenstående resultater til trods, også bred enighed om, at landdistriktspolitikken ikke har været synlig nok. En (fremtidig) landdistriktspolitik bør understøtte og udvikle aktivt medborgerskab og frivillighed. Borger engagement skal være bærende for megen udvikling i landdistrikterne og nye samarbejdsformer 2

4 efterspørges. Politikken bør udarbejdes kort og præcist, og den skal være kendt af alle interessenter samt være operationel. 3

5 2. Indledning Byrådet vedtog i maj 2009 landdistriktspolitikken for Landdistriktspolitikken er en vision, en rettesnor og et værktøj for politikere og for forvaltningen. Landdistriktspolitikken sikrer, at fagpolitikkerne og borgernes ønsker bringes i samklang, så der arbejdes i fællesskab med de særlige muligheder og udfordringer, der er i landdistrikterne. Landdistriktspolitikken indeholder følgende vision: Vesthimmerlands Kommune ønsker med sin landdistriktspolitik at sikre fortsat udvikling af de vesthimmerlandske landdistrikter i deres mangfoldighed. Vores landdistrikter skal være attraktive ved at bevare og udvikle den særlige identitet og de særlige karakteristika, som er afgørende for det værdifællesskab, som livet i landdistrikterne først og fremmest er. Selvom der nævnes konkrete ideer inden for hver af de 7 indsatsområder (Bosætning og boliger, Erhverv, Børn og unge, Kultur og fritid, Natur og klima, Dialog og nærdemokrati, Udviklingsprojekter), så er der ikke fastsat nogle kvantitative mål. Da den nuværende landdistriktspolitik ikke indeholder kvantitative mål, stod evalueringen overfor den udfordring, at der kun kunne tages en vurdering af de kvalitative hensigter og hvor godt det eventuelt var lykkedes at omsætte dem. 4

6 3. Metode Kultur, Plan og Fritid har i samarbejde med Landsbyudvalget ønsket en evaluering med bidrag fra kommunens borger- og beboerforeninger samt relevante ressourcepersoner. Forvaltningen har udarbejdet et spørgeskema til hhv. Borger- og beboerforeningerne samt et til en intern undersøgelse blandt kommunens forvaltninger. Spørgeskemaet til borger- og beboerforeningerne blev sendt til samtlige 45 i landdistrikterne, og 16 besvarelser blev modtaget. Spørgeskemaet havde karakter af både en vurdering/evaluering af landdistriktspolitikken samt perspektivering til nye udfordringer og muligheder for landdistriktsudviklingen. Et lignende spørgeskema blev sendt rundt til relevante forvaltninger i kommunen, med henblik på at afdække målopfyldelse i relation til de specifikke initiativer og indsatsområder samt at generere kvalitativ feedback både i forhold til de specifikke tiltag, samt generelt til de processer der gør sig gældende ved udarbejdelsen, implementeringen samt opfølgningen af en landdistriktspolitik. På trods af at der er forsøgt at få gennemført en delvis kvantitativ analyse, er de kvalitative svar essentielle til at forklare og udbygge vurderings- og evalueringsgrundlaget. De følgende afsnit vil være struktureret således: 1. Først et kig på rammerne for landdistriktsudvikling i et større perspektiv 2. Dernæst et overblik over landdistriktspolitikkens initiativer (fordelt på temaområder) samt vurdering af kendskab og berøring med landdistriktspolitikken. 3. Dernæst dykkes der ned i de enkelte temaer og indsatsområder i politikken. Her kombineres kvalitative og kvantitative svar fra undersøgelsen blandt borger- og beboerforeningerne. 4. Efterfølgende præsenteres borger- og beboerforeningernes perspektiver på muligheder og udfordringer fremadrettet for landdistriktsudvikling, inspireret af input og feedback fra spørgeskemaundersøgelsen. 5. Slutteligt, på baggrund af det den samlede vurdering, formuleres en række anbefalinger til en evt. ny landdistriktspolitik. 5

7 4. Landdistriktsudvikling i et større perspektiv Der har over en lang periode opstået et pres på den kommunale opgaveløsning på visse områder er der færre penge til flere opgaver, og generelt er der lagt loft over driftsudgifterne. Dertil kommer demografiske forandringer, som dels gør det nødvendigt, at prioritere anderledes. Dette har medført øgede udfordringer for landdistriktsudviklingen. Det har altså krævet et større fokus på at imødekomme udfordringer som: - Forventninger til offentlig serviceudøvelse - Store kommunale og dermed fælles udfordringer som sundhed, it-kompetencer, etc. - Stor spredning i engagementsniveauet og social sammenhængskraft i landdistrikterne i kommunen - Udfordringer med at fastholde tilflyttere især i landdistrikterne. - Udefrakommende strukturpåvirkninger Årene med finanskrise har imidlertid yderligere udfordret betingelserne for at opfylde kommunens og landdistriktspolitikkens ambition om at bevare og udvikle den stærke sammenhængskraft i landdistrikterne. Det har især været tilfældet i en række udfordringer baseret på strukturelle forandringer, der følger af en stigende befolkningskoncentration i større byer, en hastig teknologisk udvikling og økonomisk globalisering, der har gjort sig gældende. Tabel 1 - Folketal 1. januar efter sogn og tid * Havbro ,2 Vester Hornum ,4 Flejsborg ,6 Ulstrup ,9 Gundersted ,7 Blære ,6 Skivum ,1 Giver ,9 Strandby ,6 6

8 Ullits ,7 Fovlum ,0 Louns ,4 Alstrup ,2 Gislum ,2 Vognsild ,1 Løgsted ,9 Ranum ,3 Malle ,6 Overlade ,6 Hyllebjerg ,3 Vilsted ,9 Vindblæs ,3 Næsborg ,8 Kornum ,0 Salling ,5 Oudrup ,0 Aggersborg ,9 Vesterbølle ,9 Østerbølle ,2 Gedsted ,8 Fjelsø ,5 Simested ,0 Testrup ,3 Hvam ,0 Svingelbjerg ,1 Befolkningsændring fra angivet i procent 1 1 Danmarks statistik Folketal 1. Januar efter sogn og tid 7

9 Tabel 1 bevidner den generelle udvikling i befolkningstallet for et udvalg af kommunens landdistrikter. En overvejende del af disse kommunens landsbyer har oplevet en negative vækst fra Førnævnte udfordringer som eksempelvis færre penge, demografiske forandringer, strukturpåvirkninger samt den økonomiskkrise, har vanskeliggjort at vende denne kurve. Tendens bekræftedes af en undersøgelse fra Center for Landdistriktsforskning. Undersøgelsen behandler landdistriktsudvikling, særligt befolknings- og beskæftigelsestal, i en historisk kontekst 2. Figur 1 nedenunder, viser hvorledes yderkommuner og landkommuner i årene har oplevet et fald i befolkningstallet. Særligt slemt står det til for yderkommunerne, og der argumenteres for, at finanskrisen formentligt har haft særligt store konsekvenser for perifere områder sammen med en intensivering af udflytningen af arbejdsintensive industrivirksomheder til udlandet. Figur 1: Befolkningen i kommunetyper, (Vesthimmerlands Kommune er klassificeret som yderkommune) Den generelle udvikling i landdistrikter er altså stærkt påvirket af eksterne faktorer. Med det i mente, forekommer en ambitiøs landdistriktspolitik, der stiller skarpt på løsningsforslag til de udfordringer der gør sig gældende, helt afgørende. 2 Landdistrikternes befolknings- og beskæftigelsesudvikling, Center for Landdistriktsudvikling (2014) 8

10 5. Spørgeskemaundersøgelse I det følgende afsnit sammenfattes de vurderinger af landdistriktspolitikken og anbefalinger, som den gennemførte evaluering har foranlediget. Evalueringen bygger, som tidligere nævnt, på to spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens forvaltninger samt borger- og beboerforeninger i landdistrikterne. 5.1 Overblik og kendskab Vesthimmerlands Kommune ønsker med sin landdistriktspolitik at sikre fortsat udvikling af de vesthimmerlandske landdistrikter i deres mangfoldighed. Vores landdistrikter skal være attraktive ved at bevare og udvikle den særlige identitet og de særlige karakteristika, som er afgørende for det værdifællesskab, som livet i landdistrikterne først og fremmest er. Ovenstående er den overordnede vision formuleret i Vesthimmerlands Kommunens landdistriktspolitik. Gennem en præcisering af temaområder i politikken, har det været målet at realisere visionen gennem disse. Tabellen nedenfor gengiver hvor mange af de konkrete initiativer formuleret i politikken er blevet gennemført. Samlet statistik på gennemførelse af Gennemført Delvist Ikke initiativer: gennemført gennemført Tema: Bosætning og boliger Erhverv Børn og unge Kultur og fritid Natur og klima Dialog og nærdemokrati Udviklingsprojekter Samlet (i procent): 59% 19% 22% Samlet set er 78% af initiativerne fra landdistriktspolitikken gennemført eller delvist gennemført. Udgangspunktet for Vesthimmerlands Kommunens landdistriktspolitik har været meget ambitiøst, hvilket 9

11 naturligvis også har resulteret i, at visse initiativer ikke er nået gennemført inden for perioden. Det har dog været tanken at tænke ambitiøst og sætte overliggeren højt, for derved at sikre, at arbejdet og udviklingen med landdistriktsarbejdet hele tiden kan videreudvikles. Fælles for de to spørgeskemaundersøgelser, evalueringen bygger på, er spørgsmål om i hvor høj grad man har haft berøring med landdistriktspolitikken. Berøring med landdistriktspolitikken I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 5% 9% 5% 33% 48% Ovenstående diagram tegner et billede af en manglende kontakt og bevidsthed om landdistriktspolitikken. På trods af, at spørgsmålet er henvendt til borgere i landdistrikterne samt relevante medarbejdere inden for forvaltningen, er der i overvejende grad nogen eller i ringe grad berøring med landdistriktspolitikken. På trods af, at langt størstedelen af initiativerne fra politikken er implementeret og gennemført, forekommer der altså en vis diskrepans. Grunden til denne diskrepans forefindes til dels i de kvalitative svar fra undersøgelsen. Flere borgere kommenterer, at der ganske enkelt mangler formidling og markedsføring af initiativerne samt synlighed af den efterfølgende opfølgning. Dette har for nogen resulteret i, at de har haft svært ved at tage stilling til de konkrete initiativer beskrevet i politikken. Blandt de kvalitative besvarelser fra den interne undersøgelse tegner der sig et lignende billede. Her kan forklaring findes i manglende ejerskab ift. politikken. Der har for nogen, manglet koordinering og inkludering, hvilket har resulteret i en manglende relatering til landdistriktspolitikken. Arbejdet med initiativerne har i nogen grad fungeret uafhængigt af landdistriktspolitikken, hvorved sammenhængskraften og kendskabet må forventes at lide tab. 10

12 5.2 Indsatsområder I spørgeskemaundersøgelsen blandt kommunens borger- og beboerforeninger, er der blevet spurgt ind til relevansen af de initiativer landdistriktspolitikken indeholdte og i hvor høj grad (hvis nogen) man har oplevet en positiv udvikling. I dette afsnit præsenteres et overblik over de forskellige indsatsområder og hvorledes respondenterne har oplevet initiativerne sammenholdt med de overordnede målsætninger Bosætning og boliger Landdistrikterne rummer ikke bare billige boliger men også kvalitetsboliger i kvalitetsrammer. Tomme huse skæmmer nok billedet, men kan ikke overskygge kvaliteten i nærværet, sammenholdet, engagementet og adgangen til naturen. Positive ændringer og positiv udvikling er grundlaget for fastholdelse eller en eventuel befolkningsvæskt Under dette tema har politikken fokuseret på indsatser som landsbyernes udseende, nedslidte ejendomme, varierede boligformer, digitale borgerserviceløsninger samt markedsførings- og oplysningstiltag til gavn for landsbyerne. Fjernelsen af nedslidte ejendomme vurderes blandt næsten alle de adspurgte som både at have været relevant og resulteret i positiv udvikling. Målet med projektet var både at nedrive eller istandsætte de nedslidte huse samt at udfylde tomrummet. Udvælgelsen af nedrivningsværdige huse er sket i samarbejde med lokale borgere og har resulteret i at 177 ejendomme, fortrinsvist i landsbyer og landdistrikter, er blevet fjernet. Initiativet fødte projektet Udvikling gennem afvikling, hvor formålet var, at man ved inddragelse af borgere og andre lokale aktører, får skabt en fælles plan for udviklingen i området omkring Vilsted Sø, hvilket inkluderer Vilsted, Ranum og Overlade. Derudover gav dette inspiration til et milepælsprojekt i området omkring Louns Halvøen, der inkluderer byerne Gedsted, Hvalpsund, Louns, Ullits, Gl. Ullits og Alstrup. Kvalitative besvarelser beskriver hvorledes initiativet har været yderst positivt, i forhold til at gøre områder mere attraktive. Flere indikerer, at de gerne ser, at udviklingen fortsætter. Infrastruktur og kollektiv trafik er også et af de områder, som vurderes overvejende relevant. Her har de adspurgte i nogen og ringe grad oplevet en positiv udvikling altså med plads til forbedring. Der er bl.a. 11

13 arbejdet med skolekampagner om trafikholdene. Kvalitative besvarelser indikerer også, at der ved denne serviceydelse opleves udfordringer i landdistrikterne. Den digitale offentlige service udmundede i et samarbejde mellem Borgerservice og Bibliotekerne. Man har oplyst om og andre digitale borgerserviceløsninger i aviser og via plancher, med offentlige kampagner, samt egne kommunale kampagner. Derudover er der for foreninger blevet oprettet Foreningsportalen, med mulighed for formidling af aktiviteter m.m. 56% af de adspurgte finder det relevant med hjælp til den offentlige service, men kun 50% har i nogen eller ringe grad oplevet positiv udvikling på området Erhverv I Vesthimmerland har landbruget været og er fortsat en væsentlig faktor for beskæftigelsen i landdistrikterne. En tradition der skal respekteres og videreudvikles. Samtidig er flere og flere beboere i landdistrikterne ikke ansat i landbruget eller i erhverv relateret til landbrug. Det skaber to tendenser, som skal afvejes i forhold til hinanden, men som også kan understøtte hinanden. De muligheder for erhverv i landdistrikterne, som globaliseringen i kraft af moderne teknologi, internettet og turisme skaber i landdistrikterne, skal udnyttes. Indsatsen for inværksætteri i Vesthimmerlands Kommune har fungeret i samspil med Himmerlands Udviklingsråd, som yder vejledning og rådgivning i forhold til iværksætteri. Udover rådgivning og vejledning fokuserer udviklingsrådet også på at inkludere nye iværksættere i netværk med andre nystartede. Kampagne om iværksætteri og bosætning, IT-løsninger samt E-learning i landdistrikterne vurderes i overvejende grad relevant blandt de adspurgte. Derimod har de fleste svaret ved ikke eller slet ikke i spørgsmålet om hvorvidt de har oplevet positiv udvikling, inden for områderne. Forklaring kan både findes i den manglende synliggørelse af politikkens initiativer samt kompleksitet af, og indsigt i, processerne bag erhvervsinitiativerne. Kvalitative kommentarer efterspørger initiativer der i højere grad fokuserer på tiltag for infrastruktur, digital infrastruktur og et større fokus på små virksomheder. 12

14 5.2.3 Børn og unge Der har været fokus på børn og unges sundhed gennem et samarbejde mellem Sundhedsplejen og Landsbyen danner en tryg ramme for mange børns opvækst fra børnepasning til skoleliv og aktivitetstilbud i fritiden. Landdistriktspolitikken skal understøtte og videreudvikle de kvaliteter og aktiviteter, der sikrer at landdistrikterne også er attraktive set fra børnehøjde. Sundhedscenteret, hvor man har gennemført projekter der bl.a. har fokuseret på sundhedsfremme blandt en bred vifte af målgrupper. Man har bl.a. i samarbejde med skolesundhedsplejen afviklet sundhedsfremmende initiativer for elever. Arbejdet med trafiksikkerhed er sket gennem bl.a. kampagner ved skolestart, skolepatrulje, sikre stier hvor børnene cykler i skole. For at forbedre den kollektive trafik og den offentlige transport, blev der bl.a. indført flexture, for dem som bor der, hvor der ikke kommer en bus. Derudover blev skolebusser åbnet, og kan derfor benyttes af alle, hvilket har forbedret den kollektive trafik for flere borgere i små landsbyer. Initiativerne under indsatsområdet er i overvejende grad vurderet relevante - specielt trafiksikkerhed, kollektiv trafik og sikkerhed på legepladserne. Positiv udvikling opleves i høj grad i forbindelse med sikringen af kommunens legepladser. Kollektiv trafik samt trafiksikkerhed opleves der positiv udvikling i nogen eller ringe grad. Én af de adspurgte kommenterede, at der i forbindelse med offentlig transport opleves gode muligheder i forhold til uddannelse men ikke kulturtilbud. Kollektiv trafik og trafiksikkerhed er fortsat emner hvor der behov for fokus og udvikling Kultur og fritid Landdistriktspolitikken arbejder med et bredt kulturbegreb, hvor der er plads til den brede og den smalle kunst. På samme måde består vores fritidsaktiviteter af en bred vifte af muligheder. Fælles for dem alle er, at aktiviteter i landdistrikterne er båret af et stort stykke frivilligt arbejde. Rammerne for og faciliteterne til dette frivillige arbejde skal vi være med til at sætte, så det frivillige arbejde kan bevares og fortsættes til glæde for alle involverede. Foreningsarbejdet er en hjørnesten i landdistrikterne, og over halvdelen af de adspurgte vurderer også nye redskaber inden for dette område som relevant. Det samme gælder for varierede fritidstilbud i samarbejde med foreningerne, aktiviteter der inddrager eller er rettet imod landdistrikternes, aktiveringen af 13

15 kulturarven i landdistrikterne ved at registrere og fortælle historien samt skabelsen af sanseoplevelser i naturen med fokus på natur, sundhed, leg og læring. Konkrete initiativer under dette indsatsområde har bl.a. været bogcaféer hvor man eksempelvis kan reservere bøger, som biblioteket så bringer ud til bogcaféen. Samtidig er der computere til rådighed. Dette tilbud har været målrettet ældre, men alle har kunnet benytte tilbuddet. Kulturarven, repræsenteret i byer og landsbyer, i bygningsarven, fotografier, dokumenter, erindringer og et bredt udvalg af genstande, som mennesker har omgivet sig med, er mangfoldig. Dette har museumsaktører og lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerland arbejdet med at indsamle og formidle, bl.a. til gavn for bosætning og turismeudvikling. Vesthimmerlands Museum sendte i 2009 en campingvogn på rundtur i kommune for at afdække borgerens holdning til kulturarven. Projektet gav udsædvanlige gode resultater, hvilket inspirerede til projekter om museumsarbejde og borgerdialog. For nye redskaber i foreningsarbejdet samt de varierede fritidstilbud oplever 50-60% af de adspurgte positiv udvikling i ringe, nogen eller høj grad. For aktiviteter for ældre oplever 75% af respondenterne nogen eller ringe grad af positiv udvikling. Aktivering af kulturarven i landdistrikterne tegner sig for positiv udvikling blandt 79 %. 67% har oplevet i ringe, i nogen grad og i høj grad en positiv udvikling i form af oplevelser i naturen Natur og klima Den vesthimmerlandske natur er i høj grad et kulturlandskab og et af landdistrikternes største aktiver. Naturen har værdi i sig selv, som rekreativ ramme for landsbyerne og som produktionsressource for landbruget. Tre ofte modsatrettede fordringer som nødvendigvis skal bringes i samspil. Som klimakommune har vi også særlige forpligtelser til at reducere CO2- udslippet og bidrage til løsningen af klimaproblemerne. Det kan give udfordringer i landdistrikterne, men også nye muligheder. Netop dette indsatsområde tegner sig for mange ved ikke eller slet ikke svar, når det drejer sig om hvorvidt der opleves en positiv udvikling. Dette kan forklares gennem, at flere af initiativerne ikke er gennemførte. Flere finder dog, at initiativerne var relevante. Der er gjort en indsats i forhold til beplantning af indfaldsveje samt arbejdet med landsbynære veje og stier. Disse to indsatser tegner sig for 73% og 35% der i høj, nogen eller ringe grad har oplevet positiv udvikling Dialog og nærdemokrati Det lokale engagement i landdistrikterne har skabt traditioner for nærdemokrati, som skal bevares. Borgerne skal inddrages i lokale beslutninger og i de store strukturelle beslutninger. Alle lokale ønsker kan ikke nødvendigvis efterkommes, men det er også en demokratisk målsætning, at der skabes lokal forståelse for de beslutninger, der træffes af strukturelle, faglige og økonomiske hensyn. 14

16 Med det formål at sikre bedre muligheder for landdistriktsudvikling, gennem Landsbyudvalget som talerør og andre elektroniske alternativer til formidling og dialog, er der blandt respondenterne især positiv udvikling og relevans at spore ved landsbyudvalget. 81% finder landsbyudvalgets rolle relevant og 86% har oplevet positiv udvikling. Flere har tilkendegivet gennem kvalitative besvarelser, at landsbyudvalgets arbejde opleves meget positivt, årsmødet nævnes flere gange samt udvalgets rolle i forbindelse med støttemuligheder. Enkelte efterspørger dog også mere aktivitet og initiativ fra udvalget. 62% af de adspurgte fandt det relevant med en online blog til at debattere og formidle erfaringer/historier. 33% har i ringe grad oplevet en positiv udvikling på dette område. Bloggen var kun aktiv i en periode, bl.a. i perioden hvor politikken blev udarbejdet, hvilket forklarer hvorfor få har oplevet positiv udvikling. Efterspørgslen, blandt de adspurgte, på større synlighed og formidling af landdistriktspolitikken/udviklingen kan til dels inspirere til videreudvikling af eksempelvis landsbybloggen eller lignende tiltag, der hurtigt og effektivt kan kommunikere og formidle om landdistriktsudvikling og relaterede emner Udviklingsprojekter Projekter, som tør det nye og kan være med til at igangsætte en positiv udvikling, skal støttes. Projekter, hvor der tænkes nyt, på tværs og i fællesskaber, skaber udvikling og inspiration. Landdistriktspolitikken er åben for flere forståelser af begrebet udvikling. En del af udviklingen kan løftes af det enkelte landdistrikt, mens stadig flere projekter kræver samarbejde mellem flere landdistrikter, hvor man skal samarbejde og supplere hinanden for at få mest muligt ud af ressourcerne. For nogle kan det være at bevare det eksisterende, for andre en befolkningstilvækst og for andre igen en legeplads eller forandringer i foreningslivet. 56% finder udviklingsplaner og landskabsplanlægning relevant som initiativ. Den strategiske tilgang til udvikling er også repræsenteret i nogle af de kvalitative svar. Få oplever positiv udvikling, hvilket kan skyldes, at planerne og planlægningen er omfattende processer der langsomt udbredes. Hjælp i forbindelse med projekter, fundraising og samarbejdet med LAG Jammerbugt-Vesthimmerland finder størstedelen af de adspurgte relevant. Der har været afholdt 2 store "mini-kurser" på 4 timer for foreninger i fundraising og projektskrivning af Up Front Europe med deltagelse af ca. 200 borgere. Samarbejdet med LAG Jammerbugt-Vesthimmerland har været karakteriseret ved kvartalsmøder mellem LAG og kommunen. Herudover har der været et løbende samarbejde og inspirationsmøder med LAG og mellem Jammerbugt og Vesthimmerland. 15

17 De adspurgte i undersøgelsen oplever overvejende positiv udvikling i høj eller nogen grad ved alle tre initiativer. Kvalitative besvarelser indikerer ligeledes, at det har været til stor nytte og glæde med støtte til projektprocessen samt det at finde hjælp til finansiering. Der efterspørges fortsat fokus på netop projekt og planlægningshjælp. 16

18 6. Fremadrettede udfordringer og muligheder Udover besvarelser der relaterer til den nuværende landdistriktspolitik, har spørgeskemaundersøgelsen ligeledes fordret idéer og forslag til nye muligheder, indsatser, temaer mv. Blandt de kvalitative besvarelser er der flere gennemgående temaer og udfordringer, hvor der enten forslås eller ønskes en løsning. Fælles for besvarelserne er anvendelsesrig feedback til den fremtidige indsats med udviklingen af Vesthimmerlands Kommunens landdistrikter. Følgende liste gengiver et udpluk af det modtaget input, men listen er ikke udtømmende. Generelt: - Initiativer og tiltag er bedst når det kommer fra borgerne ikke administrationen - Bistand til strategisk arbejde med lokalområder udviklingsplaner stillingtagen til ud- og afvikling - Politisk stillingtagen til den fremtidige udvikling af kommunens landdistrikter - Omfavne forskelligheden i landdistrikterne styrkelse af de individuelle kvaliteter/historier - En kontaktperson for landdistriktsudvikling i kommunen for ildsjæle, foreninger m.m. Bosætning og erhverv: - Finansiering af boligkøb - Den digitale infrastruktur (internet og mobil dækning), som forudsætning for tilflyttere samt iværksætteri/erhverv - Ældreboliger - Fortsættelse af nedrivning af nedslidte ejendomme - Fortsat arbejde med bedre infrastruktur (busforbindelser + hyppighed) - Trafiksikkerhed - PR og branding af de værdier og det sammenhold der gør sig gældende i landdistrikterne. Samarbejde mellem landdistriktskommuner - Synliggørelse af aktiverne i Vesthimmerlands Kommunes landdistrikter - Øget støtte og vidensformidling til mulige igangsættere Fastholdelse af landdistriktslivet og samarbejdet: - Øget borgerengagement som forudsætning for et attraktivt og kulturelt miljø - Udfordring med fastholdelse af medlemmer i foreninger 17

19 - Fortsat understøttelse af bestyrelser, ildsjæle, foreninger m.m. med ideudveksling, projekthjælp, fundraising, hjemmeside, PR, etc. - Integration af ny beboere i forenings/bestyrelseslivet/landsbylivet - Inddragelse og tiltrækning af unge - Samarbejde mellem foreninger Udviklingsprojekter: - Samarbejde mellem landsbyer om større projekter (inspireret af bl.a. kulturarvsprojekter og stisystemsprojekter) - Samarbejde mellem foreninger - Videreudvikling af naturområderne som drivkraft 18

20 7. Anbefalinger til fremtidig politik På baggrund af besvarelserne i denne evaluering kan det konstateres, at visionen i landdistriktspolitikken er velovervejet og stadig aktuel. Besvarelserne giver ikke anledning til en radikal anderledes vision. Derimod bør der for den nye politik tilstræbes en endnu større handlekraft gennem udarbejdelsen af konkrete handleplaner, baseret på politikkens målsætninger. Kvartalvis opfølgende møder mellem relevante medarbejdere/ressourcepersoner på politikkens handleplaner kan tilsikre en dynamisk tilgang til realiseringen af politikkens målsætninger. Derudover kan handleplanerne indeholder kvalitative og kvantitative mål. I forhold til at sikre ejerskab fra alle forvaltninger i udmøntning af politikken, er det vigtigt, at de inddrages mere i processen. Det kan derfor overvejes, at indbyde til dialogmøde vedr. indsatser, temaer og mål i en ny politik i forbindelse med udarbejdelse af ny politik. Værdien og funktionen af bl.a. finansieringsmidler for landsbyernes og landdistrikternes fortsatte udvikling værdsættes i høj grad. Derudover er fundraising, projekthjælp, generel støtte i udarbejdelsen af projekter højt værdsat samt samarbejde på tværs af foreninger/lokalområder. Dette, sammen med dialogen mellem de forskellige lokalsamfund, Landsbyudvalget og forvaltningen, bør fortsat opprioriteres. Der bør rettes opmærksomhed på, at en fremtidig politik skal markedsføres i langt højere grad end den hidtidige. Samtidig bør politikken løbende bringes til debat, så potentialet udnyttes i en politisk og lokalsamfundsmæssig kontekst. Det anbefales generelt, at landdistriktspolitikken er borgernær, sikrer dialogen og borgerinddragelse med lokalbefolkningen samt varetager tværgående projekter. Prioriterede emner kunne være sikringen af bredbånd/fibernet i hele kommunen, branding og markedsføring af det unikke ved landdistrikter samt fokus på de individuelle kvaliteter og brands hos de enkelte lokalområder/landsbyer samt understøttelse og udvikling af det lokale arrangement. Særligt udfordringer der relaterer til integrering og fastholdelse i foreninger m.m. (også med henblik på inddragelse af unge) bør være i fokus. 19

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen

Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Referat for Landsbyudvalgets møde den 29. september 2008 kl. 19:00 i Løgstør, Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 001. Landdistriktspolitik 3 002. Erhvervsstrategi 4 003. Spørgeskemaundersøgelse 5 004. Landsbyernes

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Opdateret 05.10.09 FORSAMLINGSHUSE VESTHIMMERLAND

Opdateret 05.10.09 FORSAMLINGSHUSE VESTHIMMERLAND Aktivitetshuset Ullerupvej 64, 9670 Løgstør Husets tlf.: 98221179 Jane Gertsen Christensen adr.: Brogade 23, 9670 Løgstør Tlf.: 98221100 jane@aggersund.dk Antal personer hunset kan rummer: 150 personer

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere