Vesthimmerlands Kommunes landdistriktspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesthimmerlands Kommunes landdistriktspolitik"

Transkript

1 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Vesthimmerlands Kommunes landdistriktspolitik Evaluering af Landdistriktspolitikken

2 Indholdsfortegnelse 1. Resume Indledning Metode Landdistriktsudvikling i et større perspektiv Spørgeskemaundersøgelse Overblik og kendskab Indsatsområder Bosætning og boliger Erhverv Børn og unge Kultur og fritid Natur og klima Dialog og nærdemokrati Udviklingsprojekter Fremadrettede udfordringer og muligheder Anbefalinger til fremtidig politik

3 1. Resume Den eksisterende landdistriktspolitik for Vesthimmerlands Kommune anerkendes overordnet set for dens visionære tilgang til udviklingen i kommunens landdistrikter og landsbyer. Det er i perioden lykkedes at skabe gode resultater indenfor målsætningerne om positiv udvikling gennem udviklingsprojekter i landdistrikterne samt initiativer der har fordret dialog og nærdemokrati, og til dels med målsætningerne om fritids- og kulturområdet, samt mere attraktive kår for bosætning gennem nedrivningen af nedslidte ejendomme. Bosætning er dog fortsat et område der fylder meget i bevidstheden for alle aktører, og udfordringer med tiltrækning af tilflyttere er fortsat gældende. Der er manglende positive tilkendegivelser på udvikling indenfor målsætningen om understøttelse og tiltrækning af erhverv og iværksætteri samt natur og klima. Manglende synlighed og implementering af initiativer kan være forklarende faktorer. Erhverv samt natur og klima er begge indsatsområder, som af borger- og beboerforeningerne vurderes relevante. Til trods for de nuancerede opfattelser af resultaterne af landdistriktspolitikken er der meget stor overvægt af kvalitative besvarelser, der opfatter relevansen af landdistriktspolitikken og de afledte initiativer som positiv. Der er således en stor opbakning at spore, til det, at Vesthimmerlands Kommune har vedtaget en landdistriktspolitik. Når respondenterne skal fremhæve resultater af landdistriktspolitikken, er det især midler fra puljer bl.a. gennem landsbyudvalget og projekt/fundraising tiltag der gør sig gældende. Der er stor tilfredshed med, at Vesthimmerlands Kommune samlet set over politikperioden, via kurser, temadage og rådgivning, har støttet realiseringen af projekter og initiativer i landdistrikterne og landsbyerne. Af andre resultater fremhæves, at der er blevet sat mere fokus på landdistrikternes udfordringer, og også erfaringsudvekslingen gennem fx Landsbyudvalget. Slutteligt fremhæves tiltag som Landsbyernes Årsmøde som en stor succes. Der er, ovenstående resultater til trods, også bred enighed om, at landdistriktspolitikken ikke har været synlig nok. En (fremtidig) landdistriktspolitik bør understøtte og udvikle aktivt medborgerskab og frivillighed. Borger engagement skal være bærende for megen udvikling i landdistrikterne og nye samarbejdsformer 2

4 efterspørges. Politikken bør udarbejdes kort og præcist, og den skal være kendt af alle interessenter samt være operationel. 3

5 2. Indledning Byrådet vedtog i maj 2009 landdistriktspolitikken for Landdistriktspolitikken er en vision, en rettesnor og et værktøj for politikere og for forvaltningen. Landdistriktspolitikken sikrer, at fagpolitikkerne og borgernes ønsker bringes i samklang, så der arbejdes i fællesskab med de særlige muligheder og udfordringer, der er i landdistrikterne. Landdistriktspolitikken indeholder følgende vision: Vesthimmerlands Kommune ønsker med sin landdistriktspolitik at sikre fortsat udvikling af de vesthimmerlandske landdistrikter i deres mangfoldighed. Vores landdistrikter skal være attraktive ved at bevare og udvikle den særlige identitet og de særlige karakteristika, som er afgørende for det værdifællesskab, som livet i landdistrikterne først og fremmest er. Selvom der nævnes konkrete ideer inden for hver af de 7 indsatsområder (Bosætning og boliger, Erhverv, Børn og unge, Kultur og fritid, Natur og klima, Dialog og nærdemokrati, Udviklingsprojekter), så er der ikke fastsat nogle kvantitative mål. Da den nuværende landdistriktspolitik ikke indeholder kvantitative mål, stod evalueringen overfor den udfordring, at der kun kunne tages en vurdering af de kvalitative hensigter og hvor godt det eventuelt var lykkedes at omsætte dem. 4

6 3. Metode Kultur, Plan og Fritid har i samarbejde med Landsbyudvalget ønsket en evaluering med bidrag fra kommunens borger- og beboerforeninger samt relevante ressourcepersoner. Forvaltningen har udarbejdet et spørgeskema til hhv. Borger- og beboerforeningerne samt et til en intern undersøgelse blandt kommunens forvaltninger. Spørgeskemaet til borger- og beboerforeningerne blev sendt til samtlige 45 i landdistrikterne, og 16 besvarelser blev modtaget. Spørgeskemaet havde karakter af både en vurdering/evaluering af landdistriktspolitikken samt perspektivering til nye udfordringer og muligheder for landdistriktsudviklingen. Et lignende spørgeskema blev sendt rundt til relevante forvaltninger i kommunen, med henblik på at afdække målopfyldelse i relation til de specifikke initiativer og indsatsområder samt at generere kvalitativ feedback både i forhold til de specifikke tiltag, samt generelt til de processer der gør sig gældende ved udarbejdelsen, implementeringen samt opfølgningen af en landdistriktspolitik. På trods af at der er forsøgt at få gennemført en delvis kvantitativ analyse, er de kvalitative svar essentielle til at forklare og udbygge vurderings- og evalueringsgrundlaget. De følgende afsnit vil være struktureret således: 1. Først et kig på rammerne for landdistriktsudvikling i et større perspektiv 2. Dernæst et overblik over landdistriktspolitikkens initiativer (fordelt på temaområder) samt vurdering af kendskab og berøring med landdistriktspolitikken. 3. Dernæst dykkes der ned i de enkelte temaer og indsatsområder i politikken. Her kombineres kvalitative og kvantitative svar fra undersøgelsen blandt borger- og beboerforeningerne. 4. Efterfølgende præsenteres borger- og beboerforeningernes perspektiver på muligheder og udfordringer fremadrettet for landdistriktsudvikling, inspireret af input og feedback fra spørgeskemaundersøgelsen. 5. Slutteligt, på baggrund af det den samlede vurdering, formuleres en række anbefalinger til en evt. ny landdistriktspolitik. 5

7 4. Landdistriktsudvikling i et større perspektiv Der har over en lang periode opstået et pres på den kommunale opgaveløsning på visse områder er der færre penge til flere opgaver, og generelt er der lagt loft over driftsudgifterne. Dertil kommer demografiske forandringer, som dels gør det nødvendigt, at prioritere anderledes. Dette har medført øgede udfordringer for landdistriktsudviklingen. Det har altså krævet et større fokus på at imødekomme udfordringer som: - Forventninger til offentlig serviceudøvelse - Store kommunale og dermed fælles udfordringer som sundhed, it-kompetencer, etc. - Stor spredning i engagementsniveauet og social sammenhængskraft i landdistrikterne i kommunen - Udfordringer med at fastholde tilflyttere især i landdistrikterne. - Udefrakommende strukturpåvirkninger Årene med finanskrise har imidlertid yderligere udfordret betingelserne for at opfylde kommunens og landdistriktspolitikkens ambition om at bevare og udvikle den stærke sammenhængskraft i landdistrikterne. Det har især været tilfældet i en række udfordringer baseret på strukturelle forandringer, der følger af en stigende befolkningskoncentration i større byer, en hastig teknologisk udvikling og økonomisk globalisering, der har gjort sig gældende. Tabel 1 - Folketal 1. januar efter sogn og tid * Havbro ,2 Vester Hornum ,4 Flejsborg ,6 Ulstrup ,9 Gundersted ,7 Blære ,6 Skivum ,1 Giver ,9 Strandby ,6 6

8 Ullits ,7 Fovlum ,0 Louns ,4 Alstrup ,2 Gislum ,2 Vognsild ,1 Løgsted ,9 Ranum ,3 Malle ,6 Overlade ,6 Hyllebjerg ,3 Vilsted ,9 Vindblæs ,3 Næsborg ,8 Kornum ,0 Salling ,5 Oudrup ,0 Aggersborg ,9 Vesterbølle ,9 Østerbølle ,2 Gedsted ,8 Fjelsø ,5 Simested ,0 Testrup ,3 Hvam ,0 Svingelbjerg ,1 Befolkningsændring fra angivet i procent 1 1 Danmarks statistik Folketal 1. Januar efter sogn og tid 7

9 Tabel 1 bevidner den generelle udvikling i befolkningstallet for et udvalg af kommunens landdistrikter. En overvejende del af disse kommunens landsbyer har oplevet en negative vækst fra Førnævnte udfordringer som eksempelvis færre penge, demografiske forandringer, strukturpåvirkninger samt den økonomiskkrise, har vanskeliggjort at vende denne kurve. Tendens bekræftedes af en undersøgelse fra Center for Landdistriktsforskning. Undersøgelsen behandler landdistriktsudvikling, særligt befolknings- og beskæftigelsestal, i en historisk kontekst 2. Figur 1 nedenunder, viser hvorledes yderkommuner og landkommuner i årene har oplevet et fald i befolkningstallet. Særligt slemt står det til for yderkommunerne, og der argumenteres for, at finanskrisen formentligt har haft særligt store konsekvenser for perifere områder sammen med en intensivering af udflytningen af arbejdsintensive industrivirksomheder til udlandet. Figur 1: Befolkningen i kommunetyper, (Vesthimmerlands Kommune er klassificeret som yderkommune) Den generelle udvikling i landdistrikter er altså stærkt påvirket af eksterne faktorer. Med det i mente, forekommer en ambitiøs landdistriktspolitik, der stiller skarpt på løsningsforslag til de udfordringer der gør sig gældende, helt afgørende. 2 Landdistrikternes befolknings- og beskæftigelsesudvikling, Center for Landdistriktsudvikling (2014) 8

10 5. Spørgeskemaundersøgelse I det følgende afsnit sammenfattes de vurderinger af landdistriktspolitikken og anbefalinger, som den gennemførte evaluering har foranlediget. Evalueringen bygger, som tidligere nævnt, på to spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens forvaltninger samt borger- og beboerforeninger i landdistrikterne. 5.1 Overblik og kendskab Vesthimmerlands Kommune ønsker med sin landdistriktspolitik at sikre fortsat udvikling af de vesthimmerlandske landdistrikter i deres mangfoldighed. Vores landdistrikter skal være attraktive ved at bevare og udvikle den særlige identitet og de særlige karakteristika, som er afgørende for det værdifællesskab, som livet i landdistrikterne først og fremmest er. Ovenstående er den overordnede vision formuleret i Vesthimmerlands Kommunens landdistriktspolitik. Gennem en præcisering af temaområder i politikken, har det været målet at realisere visionen gennem disse. Tabellen nedenfor gengiver hvor mange af de konkrete initiativer formuleret i politikken er blevet gennemført. Samlet statistik på gennemførelse af Gennemført Delvist Ikke initiativer: gennemført gennemført Tema: Bosætning og boliger Erhverv Børn og unge Kultur og fritid Natur og klima Dialog og nærdemokrati Udviklingsprojekter Samlet (i procent): 59% 19% 22% Samlet set er 78% af initiativerne fra landdistriktspolitikken gennemført eller delvist gennemført. Udgangspunktet for Vesthimmerlands Kommunens landdistriktspolitik har været meget ambitiøst, hvilket 9

11 naturligvis også har resulteret i, at visse initiativer ikke er nået gennemført inden for perioden. Det har dog været tanken at tænke ambitiøst og sætte overliggeren højt, for derved at sikre, at arbejdet og udviklingen med landdistriktsarbejdet hele tiden kan videreudvikles. Fælles for de to spørgeskemaundersøgelser, evalueringen bygger på, er spørgsmål om i hvor høj grad man har haft berøring med landdistriktspolitikken. Berøring med landdistriktspolitikken I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 5% 9% 5% 33% 48% Ovenstående diagram tegner et billede af en manglende kontakt og bevidsthed om landdistriktspolitikken. På trods af, at spørgsmålet er henvendt til borgere i landdistrikterne samt relevante medarbejdere inden for forvaltningen, er der i overvejende grad nogen eller i ringe grad berøring med landdistriktspolitikken. På trods af, at langt størstedelen af initiativerne fra politikken er implementeret og gennemført, forekommer der altså en vis diskrepans. Grunden til denne diskrepans forefindes til dels i de kvalitative svar fra undersøgelsen. Flere borgere kommenterer, at der ganske enkelt mangler formidling og markedsføring af initiativerne samt synlighed af den efterfølgende opfølgning. Dette har for nogen resulteret i, at de har haft svært ved at tage stilling til de konkrete initiativer beskrevet i politikken. Blandt de kvalitative besvarelser fra den interne undersøgelse tegner der sig et lignende billede. Her kan forklaring findes i manglende ejerskab ift. politikken. Der har for nogen, manglet koordinering og inkludering, hvilket har resulteret i en manglende relatering til landdistriktspolitikken. Arbejdet med initiativerne har i nogen grad fungeret uafhængigt af landdistriktspolitikken, hvorved sammenhængskraften og kendskabet må forventes at lide tab. 10

12 5.2 Indsatsområder I spørgeskemaundersøgelsen blandt kommunens borger- og beboerforeninger, er der blevet spurgt ind til relevansen af de initiativer landdistriktspolitikken indeholdte og i hvor høj grad (hvis nogen) man har oplevet en positiv udvikling. I dette afsnit præsenteres et overblik over de forskellige indsatsområder og hvorledes respondenterne har oplevet initiativerne sammenholdt med de overordnede målsætninger Bosætning og boliger Landdistrikterne rummer ikke bare billige boliger men også kvalitetsboliger i kvalitetsrammer. Tomme huse skæmmer nok billedet, men kan ikke overskygge kvaliteten i nærværet, sammenholdet, engagementet og adgangen til naturen. Positive ændringer og positiv udvikling er grundlaget for fastholdelse eller en eventuel befolkningsvæskt Under dette tema har politikken fokuseret på indsatser som landsbyernes udseende, nedslidte ejendomme, varierede boligformer, digitale borgerserviceløsninger samt markedsførings- og oplysningstiltag til gavn for landsbyerne. Fjernelsen af nedslidte ejendomme vurderes blandt næsten alle de adspurgte som både at have været relevant og resulteret i positiv udvikling. Målet med projektet var både at nedrive eller istandsætte de nedslidte huse samt at udfylde tomrummet. Udvælgelsen af nedrivningsværdige huse er sket i samarbejde med lokale borgere og har resulteret i at 177 ejendomme, fortrinsvist i landsbyer og landdistrikter, er blevet fjernet. Initiativet fødte projektet Udvikling gennem afvikling, hvor formålet var, at man ved inddragelse af borgere og andre lokale aktører, får skabt en fælles plan for udviklingen i området omkring Vilsted Sø, hvilket inkluderer Vilsted, Ranum og Overlade. Derudover gav dette inspiration til et milepælsprojekt i området omkring Louns Halvøen, der inkluderer byerne Gedsted, Hvalpsund, Louns, Ullits, Gl. Ullits og Alstrup. Kvalitative besvarelser beskriver hvorledes initiativet har været yderst positivt, i forhold til at gøre områder mere attraktive. Flere indikerer, at de gerne ser, at udviklingen fortsætter. Infrastruktur og kollektiv trafik er også et af de områder, som vurderes overvejende relevant. Her har de adspurgte i nogen og ringe grad oplevet en positiv udvikling altså med plads til forbedring. Der er bl.a. 11

13 arbejdet med skolekampagner om trafikholdene. Kvalitative besvarelser indikerer også, at der ved denne serviceydelse opleves udfordringer i landdistrikterne. Den digitale offentlige service udmundede i et samarbejde mellem Borgerservice og Bibliotekerne. Man har oplyst om og andre digitale borgerserviceløsninger i aviser og via plancher, med offentlige kampagner, samt egne kommunale kampagner. Derudover er der for foreninger blevet oprettet Foreningsportalen, med mulighed for formidling af aktiviteter m.m. 56% af de adspurgte finder det relevant med hjælp til den offentlige service, men kun 50% har i nogen eller ringe grad oplevet positiv udvikling på området Erhverv I Vesthimmerland har landbruget været og er fortsat en væsentlig faktor for beskæftigelsen i landdistrikterne. En tradition der skal respekteres og videreudvikles. Samtidig er flere og flere beboere i landdistrikterne ikke ansat i landbruget eller i erhverv relateret til landbrug. Det skaber to tendenser, som skal afvejes i forhold til hinanden, men som også kan understøtte hinanden. De muligheder for erhverv i landdistrikterne, som globaliseringen i kraft af moderne teknologi, internettet og turisme skaber i landdistrikterne, skal udnyttes. Indsatsen for inværksætteri i Vesthimmerlands Kommune har fungeret i samspil med Himmerlands Udviklingsråd, som yder vejledning og rådgivning i forhold til iværksætteri. Udover rådgivning og vejledning fokuserer udviklingsrådet også på at inkludere nye iværksættere i netværk med andre nystartede. Kampagne om iværksætteri og bosætning, IT-løsninger samt E-learning i landdistrikterne vurderes i overvejende grad relevant blandt de adspurgte. Derimod har de fleste svaret ved ikke eller slet ikke i spørgsmålet om hvorvidt de har oplevet positiv udvikling, inden for områderne. Forklaring kan både findes i den manglende synliggørelse af politikkens initiativer samt kompleksitet af, og indsigt i, processerne bag erhvervsinitiativerne. Kvalitative kommentarer efterspørger initiativer der i højere grad fokuserer på tiltag for infrastruktur, digital infrastruktur og et større fokus på små virksomheder. 12

14 5.2.3 Børn og unge Der har været fokus på børn og unges sundhed gennem et samarbejde mellem Sundhedsplejen og Landsbyen danner en tryg ramme for mange børns opvækst fra børnepasning til skoleliv og aktivitetstilbud i fritiden. Landdistriktspolitikken skal understøtte og videreudvikle de kvaliteter og aktiviteter, der sikrer at landdistrikterne også er attraktive set fra børnehøjde. Sundhedscenteret, hvor man har gennemført projekter der bl.a. har fokuseret på sundhedsfremme blandt en bred vifte af målgrupper. Man har bl.a. i samarbejde med skolesundhedsplejen afviklet sundhedsfremmende initiativer for elever. Arbejdet med trafiksikkerhed er sket gennem bl.a. kampagner ved skolestart, skolepatrulje, sikre stier hvor børnene cykler i skole. For at forbedre den kollektive trafik og den offentlige transport, blev der bl.a. indført flexture, for dem som bor der, hvor der ikke kommer en bus. Derudover blev skolebusser åbnet, og kan derfor benyttes af alle, hvilket har forbedret den kollektive trafik for flere borgere i små landsbyer. Initiativerne under indsatsområdet er i overvejende grad vurderet relevante - specielt trafiksikkerhed, kollektiv trafik og sikkerhed på legepladserne. Positiv udvikling opleves i høj grad i forbindelse med sikringen af kommunens legepladser. Kollektiv trafik samt trafiksikkerhed opleves der positiv udvikling i nogen eller ringe grad. Én af de adspurgte kommenterede, at der i forbindelse med offentlig transport opleves gode muligheder i forhold til uddannelse men ikke kulturtilbud. Kollektiv trafik og trafiksikkerhed er fortsat emner hvor der behov for fokus og udvikling Kultur og fritid Landdistriktspolitikken arbejder med et bredt kulturbegreb, hvor der er plads til den brede og den smalle kunst. På samme måde består vores fritidsaktiviteter af en bred vifte af muligheder. Fælles for dem alle er, at aktiviteter i landdistrikterne er båret af et stort stykke frivilligt arbejde. Rammerne for og faciliteterne til dette frivillige arbejde skal vi være med til at sætte, så det frivillige arbejde kan bevares og fortsættes til glæde for alle involverede. Foreningsarbejdet er en hjørnesten i landdistrikterne, og over halvdelen af de adspurgte vurderer også nye redskaber inden for dette område som relevant. Det samme gælder for varierede fritidstilbud i samarbejde med foreningerne, aktiviteter der inddrager eller er rettet imod landdistrikternes, aktiveringen af 13

15 kulturarven i landdistrikterne ved at registrere og fortælle historien samt skabelsen af sanseoplevelser i naturen med fokus på natur, sundhed, leg og læring. Konkrete initiativer under dette indsatsområde har bl.a. været bogcaféer hvor man eksempelvis kan reservere bøger, som biblioteket så bringer ud til bogcaféen. Samtidig er der computere til rådighed. Dette tilbud har været målrettet ældre, men alle har kunnet benytte tilbuddet. Kulturarven, repræsenteret i byer og landsbyer, i bygningsarven, fotografier, dokumenter, erindringer og et bredt udvalg af genstande, som mennesker har omgivet sig med, er mangfoldig. Dette har museumsaktører og lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerland arbejdet med at indsamle og formidle, bl.a. til gavn for bosætning og turismeudvikling. Vesthimmerlands Museum sendte i 2009 en campingvogn på rundtur i kommune for at afdække borgerens holdning til kulturarven. Projektet gav udsædvanlige gode resultater, hvilket inspirerede til projekter om museumsarbejde og borgerdialog. For nye redskaber i foreningsarbejdet samt de varierede fritidstilbud oplever 50-60% af de adspurgte positiv udvikling i ringe, nogen eller høj grad. For aktiviteter for ældre oplever 75% af respondenterne nogen eller ringe grad af positiv udvikling. Aktivering af kulturarven i landdistrikterne tegner sig for positiv udvikling blandt 79 %. 67% har oplevet i ringe, i nogen grad og i høj grad en positiv udvikling i form af oplevelser i naturen Natur og klima Den vesthimmerlandske natur er i høj grad et kulturlandskab og et af landdistrikternes største aktiver. Naturen har værdi i sig selv, som rekreativ ramme for landsbyerne og som produktionsressource for landbruget. Tre ofte modsatrettede fordringer som nødvendigvis skal bringes i samspil. Som klimakommune har vi også særlige forpligtelser til at reducere CO2- udslippet og bidrage til løsningen af klimaproblemerne. Det kan give udfordringer i landdistrikterne, men også nye muligheder. Netop dette indsatsområde tegner sig for mange ved ikke eller slet ikke svar, når det drejer sig om hvorvidt der opleves en positiv udvikling. Dette kan forklares gennem, at flere af initiativerne ikke er gennemførte. Flere finder dog, at initiativerne var relevante. Der er gjort en indsats i forhold til beplantning af indfaldsveje samt arbejdet med landsbynære veje og stier. Disse to indsatser tegner sig for 73% og 35% der i høj, nogen eller ringe grad har oplevet positiv udvikling Dialog og nærdemokrati Det lokale engagement i landdistrikterne har skabt traditioner for nærdemokrati, som skal bevares. Borgerne skal inddrages i lokale beslutninger og i de store strukturelle beslutninger. Alle lokale ønsker kan ikke nødvendigvis efterkommes, men det er også en demokratisk målsætning, at der skabes lokal forståelse for de beslutninger, der træffes af strukturelle, faglige og økonomiske hensyn. 14

16 Med det formål at sikre bedre muligheder for landdistriktsudvikling, gennem Landsbyudvalget som talerør og andre elektroniske alternativer til formidling og dialog, er der blandt respondenterne især positiv udvikling og relevans at spore ved landsbyudvalget. 81% finder landsbyudvalgets rolle relevant og 86% har oplevet positiv udvikling. Flere har tilkendegivet gennem kvalitative besvarelser, at landsbyudvalgets arbejde opleves meget positivt, årsmødet nævnes flere gange samt udvalgets rolle i forbindelse med støttemuligheder. Enkelte efterspørger dog også mere aktivitet og initiativ fra udvalget. 62% af de adspurgte fandt det relevant med en online blog til at debattere og formidle erfaringer/historier. 33% har i ringe grad oplevet en positiv udvikling på dette område. Bloggen var kun aktiv i en periode, bl.a. i perioden hvor politikken blev udarbejdet, hvilket forklarer hvorfor få har oplevet positiv udvikling. Efterspørgslen, blandt de adspurgte, på større synlighed og formidling af landdistriktspolitikken/udviklingen kan til dels inspirere til videreudvikling af eksempelvis landsbybloggen eller lignende tiltag, der hurtigt og effektivt kan kommunikere og formidle om landdistriktsudvikling og relaterede emner Udviklingsprojekter Projekter, som tør det nye og kan være med til at igangsætte en positiv udvikling, skal støttes. Projekter, hvor der tænkes nyt, på tværs og i fællesskaber, skaber udvikling og inspiration. Landdistriktspolitikken er åben for flere forståelser af begrebet udvikling. En del af udviklingen kan løftes af det enkelte landdistrikt, mens stadig flere projekter kræver samarbejde mellem flere landdistrikter, hvor man skal samarbejde og supplere hinanden for at få mest muligt ud af ressourcerne. For nogle kan det være at bevare det eksisterende, for andre en befolkningstilvækst og for andre igen en legeplads eller forandringer i foreningslivet. 56% finder udviklingsplaner og landskabsplanlægning relevant som initiativ. Den strategiske tilgang til udvikling er også repræsenteret i nogle af de kvalitative svar. Få oplever positiv udvikling, hvilket kan skyldes, at planerne og planlægningen er omfattende processer der langsomt udbredes. Hjælp i forbindelse med projekter, fundraising og samarbejdet med LAG Jammerbugt-Vesthimmerland finder størstedelen af de adspurgte relevant. Der har været afholdt 2 store "mini-kurser" på 4 timer for foreninger i fundraising og projektskrivning af Up Front Europe med deltagelse af ca. 200 borgere. Samarbejdet med LAG Jammerbugt-Vesthimmerland har været karakteriseret ved kvartalsmøder mellem LAG og kommunen. Herudover har der været et løbende samarbejde og inspirationsmøder med LAG og mellem Jammerbugt og Vesthimmerland. 15

17 De adspurgte i undersøgelsen oplever overvejende positiv udvikling i høj eller nogen grad ved alle tre initiativer. Kvalitative besvarelser indikerer ligeledes, at det har været til stor nytte og glæde med støtte til projektprocessen samt det at finde hjælp til finansiering. Der efterspørges fortsat fokus på netop projekt og planlægningshjælp. 16

18 6. Fremadrettede udfordringer og muligheder Udover besvarelser der relaterer til den nuværende landdistriktspolitik, har spørgeskemaundersøgelsen ligeledes fordret idéer og forslag til nye muligheder, indsatser, temaer mv. Blandt de kvalitative besvarelser er der flere gennemgående temaer og udfordringer, hvor der enten forslås eller ønskes en løsning. Fælles for besvarelserne er anvendelsesrig feedback til den fremtidige indsats med udviklingen af Vesthimmerlands Kommunens landdistrikter. Følgende liste gengiver et udpluk af det modtaget input, men listen er ikke udtømmende. Generelt: - Initiativer og tiltag er bedst når det kommer fra borgerne ikke administrationen - Bistand til strategisk arbejde med lokalområder udviklingsplaner stillingtagen til ud- og afvikling - Politisk stillingtagen til den fremtidige udvikling af kommunens landdistrikter - Omfavne forskelligheden i landdistrikterne styrkelse af de individuelle kvaliteter/historier - En kontaktperson for landdistriktsudvikling i kommunen for ildsjæle, foreninger m.m. Bosætning og erhverv: - Finansiering af boligkøb - Den digitale infrastruktur (internet og mobil dækning), som forudsætning for tilflyttere samt iværksætteri/erhverv - Ældreboliger - Fortsættelse af nedrivning af nedslidte ejendomme - Fortsat arbejde med bedre infrastruktur (busforbindelser + hyppighed) - Trafiksikkerhed - PR og branding af de værdier og det sammenhold der gør sig gældende i landdistrikterne. Samarbejde mellem landdistriktskommuner - Synliggørelse af aktiverne i Vesthimmerlands Kommunes landdistrikter - Øget støtte og vidensformidling til mulige igangsættere Fastholdelse af landdistriktslivet og samarbejdet: - Øget borgerengagement som forudsætning for et attraktivt og kulturelt miljø - Udfordring med fastholdelse af medlemmer i foreninger 17

19 - Fortsat understøttelse af bestyrelser, ildsjæle, foreninger m.m. med ideudveksling, projekthjælp, fundraising, hjemmeside, PR, etc. - Integration af ny beboere i forenings/bestyrelseslivet/landsbylivet - Inddragelse og tiltrækning af unge - Samarbejde mellem foreninger Udviklingsprojekter: - Samarbejde mellem landsbyer om større projekter (inspireret af bl.a. kulturarvsprojekter og stisystemsprojekter) - Samarbejde mellem foreninger - Videreudvikling af naturområderne som drivkraft 18

20 7. Anbefalinger til fremtidig politik På baggrund af besvarelserne i denne evaluering kan det konstateres, at visionen i landdistriktspolitikken er velovervejet og stadig aktuel. Besvarelserne giver ikke anledning til en radikal anderledes vision. Derimod bør der for den nye politik tilstræbes en endnu større handlekraft gennem udarbejdelsen af konkrete handleplaner, baseret på politikkens målsætninger. Kvartalvis opfølgende møder mellem relevante medarbejdere/ressourcepersoner på politikkens handleplaner kan tilsikre en dynamisk tilgang til realiseringen af politikkens målsætninger. Derudover kan handleplanerne indeholder kvalitative og kvantitative mål. I forhold til at sikre ejerskab fra alle forvaltninger i udmøntning af politikken, er det vigtigt, at de inddrages mere i processen. Det kan derfor overvejes, at indbyde til dialogmøde vedr. indsatser, temaer og mål i en ny politik i forbindelse med udarbejdelse af ny politik. Værdien og funktionen af bl.a. finansieringsmidler for landsbyernes og landdistrikternes fortsatte udvikling værdsættes i høj grad. Derudover er fundraising, projekthjælp, generel støtte i udarbejdelsen af projekter højt værdsat samt samarbejde på tværs af foreninger/lokalområder. Dette, sammen med dialogen mellem de forskellige lokalsamfund, Landsbyudvalget og forvaltningen, bør fortsat opprioriteres. Der bør rettes opmærksomhed på, at en fremtidig politik skal markedsføres i langt højere grad end den hidtidige. Samtidig bør politikken løbende bringes til debat, så potentialet udnyttes i en politisk og lokalsamfundsmæssig kontekst. Det anbefales generelt, at landdistriktspolitikken er borgernær, sikrer dialogen og borgerinddragelse med lokalbefolkningen samt varetager tværgående projekter. Prioriterede emner kunne være sikringen af bredbånd/fibernet i hele kommunen, branding og markedsføring af det unikke ved landdistrikter samt fokus på de individuelle kvaliteter og brands hos de enkelte lokalområder/landsbyer samt understøttelse og udvikling af det lokale arrangement. Særligt udfordringer der relaterer til integrering og fastholdelse i foreninger m.m. (også med henblik på inddragelse af unge) bør være i fokus. 19

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

SERVICETILPASNING OG LOKALUDVIKLING I YDERKOMMUNER SBI 2014:22

SERVICETILPASNING OG LOKALUDVIKLING I YDERKOMMUNER SBI 2014:22 SERVICETILPASNING OG LOKALUDVIKLING I YDERKOMMUNER SBI 2014:22 Servicetilpasning og lokaludvikling i yderkommuner Jesper Ole Jensen Helle Nørgaard Christian Broen Ellen Højgaard Jensen SBi 2014:22 Statens

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Fakta om Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune er en kommune med et samlet areal på 736,41 km 2. Ikast-Brande Kommune havde pr. 01-01-2011

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere