NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet"

Transkript

1 Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Kontraktbilag 3: Eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 20. januar 2011 vedr. EU-udbud nr : Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

2 og svar (anonymiseret) og svar: 1 Hvis en tilbudsgiver i sit tilbud overskrider den økonomiske ramme angivet i udbudsmaterialet, bevirker det således at tilbuddet er ukonditionsmæssigt af denne grund? Svar 1 Nej. Et tilbud, der overskrider den økonomiske ramme (uanset overskridelsens størrelse) bliver ikke af denne grund erklæret ukonditionsmæssigt. 2 Har Region Midtjylland en bygherrerådgiver på projektet? Svar 2 3 Svar 3 Ja, Alectia er bygherrerådgiver for Region Midtjylland på projektet Vil projektet blive gennemført hvis alle tilbud er væsentligt over den økonomiske ramme angivet i udbudsmaterialet? Ja, i så fald vil vi 1. forsøge at øge projektets budgetramme 2. undersøge mulighederne for at regionen kan udføre nogle af opgaverne, f. eks. vandprøvetagning og databehandling (jf. afsnit 13 i udkast til kontrakt) 3. undersøge mulighederne for at reducere projektets udgifter, f. eks. ved at anvende billigere metoder og/eller ved at reducere projektets omfang, dog skal projektets grundlæggende elementer bibeholdes og reduktionerne skal kunne accepteres af de finansierende parter De 2 sidste punkter vil blive vurderet efter udbudsprocessen er afsluttet og i et samarbejde med den vindende tilbudsgiver. Side 1

3 og svar (anonymiseret) 4 Svar 4 5 Vil et alternativt forslag til løsning af opgaven blive bedømt separat iht. udbudsmaterialets pointtildeling? - eller vil et alternativt forslag samt obligatorisk tilbud iht. Tender List blive bedømt samlet? Det obligatoriske bud, i henhold til tender list, og et eventuelt alternativt forslag vil indgå i en samlet bedømmelse af kvaliteten i løsning af opgaven. Hvis der ikke afgives et alternativt forslag eller der gives et uinteressant alternativt forslag, så vil dette ikke vægte negativt i den samlede bedømmelse af kvaliteten i løsningen af opgaven. Omvendt hvis der gives et interessant alternativt forslag, som kan bruges i implementering af demonstrationsforsøgene, så vil dette vægte positivt i den samlede bedømmelse af kvaliteten i løsningen af opgaven. Kan Region Midt levere ydelser i forbindelse med gennemførelse af projektet som f.eks. tilsyn, prøvetagning, databehandling, overførsel af data til GeoGis eller andre applikationer? Hvorledes kan/skal disse ydelser kapitaliseres? Hvorledes skal evt. "bygherreleverancer" indarbejdes i tilbuddet? Svar 5 De nævnte ydelser skal medtages i tilbudsgivers tilbud. Der kan blive tale om at Region Midtjylland kan overtage nogle af projektets delopgaver (jf. afsnit 13 i udkast til kontrakt), men dette vil først blive aftalt, efter udbudsprocessen er afsluttet, og i et samarbejde med den vindende tilbudsgiver. Se i øvrigt svar til spørgsmål 3. 6 Omkostninger til el/vand skal disse indregnes i Side 2

4 og svar (anonymiseret) tilbuddet? I svar "ja" Hvilke omkostninger skal der indregnes herunder pris pr. kwh og m 3, såfremt el/vand leveres fra de i udbudsmaterialet angivne installationer. Svar 6 Omkostninger til el og vand leveret fra de eksisterende installationer (jf. afsnit 05 i kontraktbilag 2) vil blive betalt af bygherren. Såfremt tilbudsgiver vurderer behov for yderligere installationer til el eller vand, skal etablering af disse installationer, samt levering af el og vand, medregnes i tilbudsgivers tilbud. 7 Svar 7 8 Omfatter Cheminovas analysearbejde levering af standatfiler, som umiddelbart kan overføres til Geogis. Endvidere kan Cheminova levere data i regneark? Nej, Cheminova leverer ikke standatfiler som umiddelbart kan overføres til GeoGis. Cheminova kan levere analyseresultater i regneark. Vær opmærksom på, at Cheminova kun leverer koncentrationen i ekstraktionsvæsken (eller i det neutraliseret grundvand) af de forbindelser der er analyseret for. Omregninger til fx µg/kg jord eller µg/l grundvand skal fortages af tilbudsgiver. Leverer Cheminova prøvetagningsemballage, køletasker mv. samt evt. ekstraktionsvæske til de analyser af jordog vandprøver som Cheminova skal udføre. Svar 8 Nej. 9 Vil Cheminova kunne udføre diverse organiske analyser i forbindelse laboratorieforsøg i forbindelse med afprøvning af Surfactanter. Side 3

5 og svar (anonymiseret) Svar 9 Ja, Cheminova vil kunne udføre analyser på nogle organiske forbindelser i forbindelse med laboratorieforsøg med surfactanter. Forbindelserne der som udgangspunkt kan anlyseres for er stofferne angivet i Tabel 7,2 i kontraktbilag 2 10 Vil det af Regions Midt forslåede produkt fra Surbec blive stillet gratis til rådighed til for laboratorieforsøg og evt. enhancementforsøg. Svar 10 Det af Region Midtjylland foreslåede product fra Surbec vil blive stillet gratis til rådighed til laboratorieforsøg. Omkostninger til indkøb af surfactant til in situ forsøg vil blive afholdt af bygherren, uanset hvilken surfactant der vælges. Omkostninger til indkøb af surfactant skal derfor ikke indregnes tilbudsgivers tilbud. 11 Hvorledes prissættes forsøg med enhancement for surfactanter? - Spørger vurderer, at prisen/omkostningerne vil være afhængig af hvilket produkt, som skal afprøves In-Situ på lokaliteten Svar 11 Se svar Har Region Midt en forslag til en modtager og evt. erfaringspris for bortskaffelse af overskudjord i forbindelse med borearbejde og lign.? Svar 12 Det er aftalt med Cheminova at bortskaffelse af forurenet overskudsjord fra borearbejde og lignende kan ske via Cheminova. Eventuelle omkostninger for Cheminova til bortskaffelse af jorden afholdes af bygherren (Region Side 4

6 og svar (anonymiseret) Midtjylland). 13 Udbudsbetingelser, pkt. 3.1 Vi har valgt en samarbejdsform, hvor vi er rådgiver med et antal tilknyttede underrådgivere/-leverandører. Kan udbyder bekræfte, at kravene om solidarisk hæftelse ikke er relevante ved denne samarbejdsform? Svar 13 Ja 14 Svar 14 Udbudsbetingelser, pkt. 3.1 Kan udbyder bekræfte, at tilknyttede underrådgivere/- leverandører ikke skal indsende generelle oplysninger svarende til udbudsbilag 1-4? Ja 15 Technical specifications, pkt. 7.2 Bygherren Region Midtjylland vil i henhold til udbudsmaterialet varetage arbejdsmiljøkoordinatorfunktionen på projektet og vil udarbejde plan for sikkerheds og sundhed på projektet. Hvor mange lovpligtige sikkerhedsmøder, forventes det at tilbudsgivers sikkerhedskoordinator deltager i? Hvor afholdes eventuelle møder og hvilken varighed forventes møderne at have? Svar 15 Der afholdes ét sikkerhedsmøde ved opgavens start, jf. Kontraktbilag 2, afsnit 7.2. Mødet afholdes ved Høfde 42, forventes at have en varighed på 3 timer. Efterfølgende vil sundhed og sikkerhed blive et fast punkt på Side 5

7 og svar (anonymiseret) dagsordenen på Technical meetings jf. Kontraktbilag 2, afsnit 2.1. Ordregivers sikkerhedskoordinator vil deltage i de ovennævnte møder, tilbudsgiver vurderer selv hvilke deltagere der er relevante til det enkelte møde. Derudover kan sikkerhed og sundhed blive et emne på web-meetings, jf. Kontraktbilag 2, afsnit I ref. 3 (samlerapporten), bilag 15 er der beskrevet en række værnemidler. Kan udbyder angive, om det er de samme værnemidler som forventes anvendt i forbindelse med feltarbejdet til denne opgave? Svar 16 Nej, ikke nødvendigvis. Der henvises til Kontraktbilag 2, afsnit 7.2. Det er tilbudsgivers ansvar at udarbejde sikkerhedsinstrukser for de forskellige arbejdssituationer, herunder beskrivelse af hvilke værnemidler der er påkrævet i den givne situation. 17 Technical specifications, pkt Som vi læser beskrivelsen er det er angivet, at hhv. tekniske møder og styregruppemøder forventes at have en varighed på 5 timer inkl. tid og udgifter til transport. Menes der, at mødet forventes at have en varighed 5 timer, således tilbudsprisen pr. møde skal angives for 2 personers deltagelse i 5 timer. Herudover skal prisen indeholde omkostninger til tid og transport. Svar 17 Ja, der forventes en effektiv mødetid på 5 timer. Herudover skal prisen inkludere de omkostninger der er Side 6

8 og svar (anonymiseret) beskrevet i kontraktbilag 2, afsnit 2.1 og I udbudsmaterialet skrives der, at moniteringsboringer skal føres til top af det indskudte siltlag. Betyder det, at der ikke skal udtages hverken vand- eller jordprøver prøver fra det indskudte siltlag, og at oprensningen af forureningen i det indskudte siltlag ikke skal belyses ved forsøgene? Svar Tilbudsgivere skal forvente, at der skal udtages jordprøver fra det indskudte siltlag for at vurdere afværgemetodens effekt på forureningen i dette lag. Men det samlede antal jordprøver, der skal udtages forbliver uændret. Tilbudsgivere skal ikke forvente at udtage vandprøver specifikt fra det indskudte siltlag. Tegningsmateriale: Er det muligt at få adgang til tegningsmaterialet fx udvalgte CAD tegninger eller GIS temaer Svar 19 Ja, tegninger fra udbuddet af testcellerne vil blive lagt ud på NorthPestClean s hjemmeside i løbet af uge 3, Den vindende tilbudsgiver vil få adgang til Regionens tegningsmateriale. 20 Prøveemballage Er det muligt at få en liste over hvor meget emballage der skal påregnes til hver hhv. jord-/vandprøve Svar 20 Der henvises til ref. 3 i Kontraktbilag 2: Samlerapportens bilag 15 Optimering af felt- og analysearbejde I udbudsmaterialet fremgår lidt forskellige koter af Side 7

9 og svar (anonymiseret) 21 grundvandsspejl. Hvilken kote af grundvandsspejlet i testcellen skal vi antage ved forsøgene 1): før dræning og 2): efter påfyldning med lud. Skal vi regne med fx kote 0? Svar ) Før første dræning skal regnes med kote ca. -0,1. 2) Der skal påfyldes lud op til kote 0 Vil det være acceptabelt, at der inden for og også unden for spunscellerne afgraves ren jord i umættet zone? I givet fald påtænkes jorden at blive lagt i midlertidigt depot på inden for H42-depotet, og jorden påtænkes genindbygget ved afslutning af projektet. I den forbindelse retableres menbran mv Svar 22 Ja det vil være acceptabelt. Vi skal gøre opmærksom på, at den maksimale terrænforskel mellem for- og bagside spuns er 1,0 m. Hvis man ønsker at afgrave til større terrænforskelle, vil det være nødvendigt at forstærke spunsen. Ved afgravningen i 1981 blev der afgravet forurenet sand ned til det naturlige grundvandsspejl, i testområdet ca. kote 2,0. Dvs. selv om der i dag er umættet zone til kote 0, er der kun ren sand ned til kote ca. 2,0. 23 Er det tilladt at rette i tilbudslistens angivelser af antal? Svar 23 Nej. For at et tilbud vil blive vurderet konditionsmæssigt, skal tilbudslisten udfyldes uden at ændre i antal enheder. Hvis en tilbudsgiver ønsker at ændre antal enheder på en eller flere poster i tilbudslisten, skal det angives som et Side 8

10 og svar (anonymiseret) alternativt tilbud. 24 Technical specifications, pkt Det beskrives, at det er den bydendes ansvar at sikre, at den oppumpede lud kan reinfiltreres. Som vi ser det, er der er ikke tidligere udført undersøgelser af om reinfiltration af oppumpet lud til grundvandszonen er mulig. Hvad er Region Midtjyllands vurdering af mulighed for reinfiltration af det oppumpede lud? Vurderes det, at det er muligt at reinfiltrere uden forbehandling? Svar 24 Det vurderes, at det er muligt at reinfiltrere oppumpet lud uden forbehandling. Generelt skyldes tilklogning af filtre bakterievækst, partikler af ler og silt og/eller kemiske udfældninger af jern og andre metaller. Ved recirkulering/reinfiltration af lud forventes bakterievækst ikke at skabe problemer, da bakterier ikke vokser ved så høje ph-værdier. Mængden af partikler i det oppumpet vand vil afhænger af boringens renpumpning og gruskastning. Generelt viser målinger, at der er et meget lavt indhold af ler og silt i jordlagene med undtagelse af det indskudte siltlag. Opløseligheden af jern er meget ph afhængig, så selv om der er set høje koncentrationer i depotet, må man forvente at dette vil udfælde i depotet ved tilsætning af lud, hvormed jernindholdet ved lud recirkulering/reinflitration vil være lav. 25 Bilag 1 og 16 i udbudsmaterialet. Indretning af moniteringsboringer ved det gamle forsøgsfelt. Side 9

11 og svar (anonymiseret) Figur 4-9 i bilag 1 viser princip af det gamle forsøgsfelt. Kan vi få oplyst boringsindretning for én moniteringsrede med 3 filtre. Er de enkelte filtre afproppet med bentonit eller lignende. Hvad er erfaringen med evt. afpropning efter behandling med lud. Svar 25 Der haves ingen erfaringer med afpropning efter behandling med lud. Boringerne ved det gamle forsøgsfelt er de eneste på grunden, der er blevet udsat for lud. Og da disse boringer er udført ved Sonic boremetoden (hvor jordlagene blot fortrænges i stedet for at skabe et hulrum, der kan afproppes) er der ikke anvendt bentonit eller andet opfyld i disse boringer. Der er heller ikke udført simple laboratorieforsøg af kvældningsevnen eller holdbarheden af bentonit ved høj ph. Det bemærkes, at formålet med afpropning er ofte at beskytte filterstrækningen mod kontaminering, der løber ned langs den udvendig side af borerøret (skorstenseffekten). I det aktuelle tilfælde er dette ikke relevant, da den kraftigste forurening ligger umiddelbart over det indskudte siltlag. 26 Technical specifications, pkt. 0.5 Det er angivet, at der toilet og badefaciliteter i "Kulhuset". Er der et lokale, hvor det er muligt at indtage mad, således det ikke vil være nødvendigt at medbringe mandskabsvogn. Svar 26 I kulhuset er der følgende faciliteter tilrådighed: en brusekabine, et toilet, en håndvask, og et bord med 3 siddepladser, hvor der kan indtages frokost. Side 10

12 og svar (anonymiseret) Det er op til tilbudsgiver at vurdere om faciliterne er tilstrækkelige. Nedenstående billede viser bord og stole i Kulhuset: 27 Technical specifications, pkt I tabel 7.3 er det ikke angivet at der skal udtages prøver i forbindelse med dræning efter cycle 3 (dræning 4?). Er det en fejl? Svar 27 Ja, det er en fejl. Ligesom der skal udtages vandprøver ved dræning initielt og efter 1. og 2. cyklus, skal der også ved dræningen efter 3. cyklus udtages vandprøver (min. 50 prøver). Omkostningerne anføres under task no. 6.6 i Tender List. 28 Udbudsbetingelser, pkt.3.4 Det er angivet, at juridiske dokumenter skal være på Side 11

13 og svar (anonymiseret) dansk. Må referencer (der angives i udbudsbilag 2) vedlægges på engelsk? Svar 28 Ja. 29 Technical specifications, pkt Der er beskrevet en type plastic boringsafslutninger. Kan Regionen fremsende datablad eller beskrivelse/foto? Svar 29 Til afslutning af boringer kan der fx anvendes en 200 mm galvaniseret stålslutmuffe fra Agrometer eller tilsvarende. Billederne viser eksisterende boringsafslutninger på Høfde 42. Side 12

14 og svar (anonymiseret) 30 Vi kan I udbudmateriale for udførelse testceller se, at afleveringsfristen for dette tilbud er udskudt til den 2. februar Kan der gives en tilsvarende fristforlængelse for tilbuddet vedr. udførelse af Side 13

15 og svar (anonymiseret) demonstrationsforsøget? Svar 30 Nej. 31 Kan Cheminova levere parathion og om nødvendigt andre relevante forureningskomponenter til brug til forbindelse med Surfactans/co-solvent experiments? - Alternativt - kan det forventes, at der kan bailes fri fase (DNAPL- EP3) fra nye eller eksisterende boinger på lokaliteten? Svar 31 Cheminova kan ikke levere ethyl-parathion (EP3), men Cheminova kan uden beregning levere methyl-parathion og malathion i mindre mængder <100 ml. Der kan bailes fri fase (DNAPL-EP3) fra nye eller eksisterende boringer på lokaliteten. 32 Kan bygherre definere koten på det nuværende planum, hvorfra dybdeangivelsern (m u.t.) angivet i udbudmaterialet er anført? Svar 32 Planum er udlagt med 15 fald ud mod havet. Ved den nordlige spuns-testcelle er planum udlagt mellem kote 4,70-4,85. Ved den sydlige ende af de tre sammenhængende spuns-testceller er planum udlagt mellem kote 5,00-5,15. Det er muligt at vind kan have ændret på planum-koten. 33 vedr. "delivering methods", afsnit 5.1 og 6.1 i udbudsmaterialet. Er det korrekt forstået, at "delivering methods" for cyklus 2 og 3 skal være identiske? Dvs. at eneste forskel på cyklus 2 og 3 er, at Side 14

16 og svar (anonymiseret) "enhancement" metoder først sættes i gang efter ca. 1 måneds dokumentationsperiode i cyklus 2, mens de sættes i gang med det samme i cyklus 3. Svar 33 Ja, det er korrekt forstået. Side 15

17 og svar (anonymiseret) Rettelsesblade: Ingen endnu Side 16

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER Civilingeniør Claus Kirkegaard Geolog, ph.d. Lars Elkjær Dansk Geo-servEx

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Bilag 11 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Ludinfiltration Loren Ramsay ALECTIA Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED DEMONSTRATIONSPROJEKTET

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1 Baggrund...1 1.2 Formål...1 1.3 Håndbogens opbygning...2 1.4 Håndbogens

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Bilag 10 Notat om Høfde 42, April 2009 Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Claus Jørgensen og Anke Oberender DHI Indhold 1 INDLEDNING 8 1.1

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave Bilag 12 1 Notat om Høfde 42, Januar 2009 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Vandrensning- revideret udgave Peter Balslev ALECTIA 2 Indhold 1 INDLEDNING 6 1.1 BAGGRUND 6 1.2 FORMÅLET

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del II eksempler december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del II eksempler december 2010 Kvalitet som Tildelingskriterium Denne vejledningen er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere