Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012"

Transkript

1 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

2 Indhold INDHOLD OPSAMLING INDLEDNING SAMLET INDTRYK AF CENTRAL VISITATION INFORMATION OM HENVISNINGSPROCES TIDSFORBRUG PR. PRAKSIS PR. HENVISNING FEJL-HENVISNINGER HVILKEN SKAL KONTAKTES? UKLARHED OM KONTAKT TIL TELEFONBETJENING INFORMATION FRA FORSKELLE MELLEM ERNE HÅNDTERING AF KRÆFT- OG HJERTEPAKKER OPSAMLING AF KVALITATIVE KOMMENTARER FORSKELLE MELLEM FORSKELLIGE TYPER AF SPECIALLÆGEPRAKSIS LÆGEVAGTEN

3 1. Opsamling Spørgeskemaundersøgelsen om central visitation viser overordnet, at der er et positivt samlet indtryk af central visitation blandt alment praktiserende læger og blandt vagtlæger. 94% af alment praktiserende læger og 96% af vagtlægerne har svaret, at deres samlede indtryk af er godt eller meget godt, mens 56% af de praktiserende speciallæger har svaret, at deres samlede indtryk er godt eller meget godt. Spørgeskemaundersøgelsen viser ligeledes, at alment praktiserende læger og vagtlæger mener det er blevet nemmere at henvise og at tidsbruget vurderes at være reduceret pr. praksis pr. henvisning. Der er dog en tendens til, at resultaterne er mere positive for almen praksis og vagtlæger end for de praktiserende speciallæger. Det er et mindretal af speciallægerne der mener det er blevet nemmere at henvise, idet blot 33 % svarer således med hensyn til elektive og 14 % med hensyn til de akutte henvisninger. Over 5 af speciallægerne mener, at der er kommet flere elektive fejlhenvisninger. Resultaterne kan skyldes, at især speciallæger inden for dermato-venerologi og otologi, samt oftalmologi, gynækologi og obstetrik og neurologi oplever ringe udbytte af fx fordi de som oftest kun henviser til en enkelt eller et par afdelinger. Det skal dog noteres at en langt større andel af speciallægerne, end af alment praktiserende læger, i flere spørgsmål der omhandler akutte henvisninger, har krydset af i svarmuligheden Ikke relevant / Det kan jeg ikke vurdere. Baggrunden er at speciallægerne har få akutte henvisninger. Hvis der blev set på tilfredshed ud af de, der rent faktisk svarer på disse spørgsmål ville andelen af positive svar således ligge væsentlig højere hvad angår speciallægerne. Undersøgelsen viser også, at der fortsat er forbedringspotentiale især med hensyn til akutte henvisninger, idet såvel tidsforbrug og henvisningsproces vurderes lidt dårligere med hensyn til de akutte henvisninger end de elektive. I tråd hermed vurderer 32% af samtlige besvarende, at det er uklart hvilken, der skal kontaktes ved elektive henvisninger og 41%, at det er uklart ved akutte henvisninger. De kvalitative kommentarer til undersøgelsen viser, at der er stor tilfredshed med serviceniveau, telefonbetjening hos, og at en del læger ønsker yderligere centralisering, så der blot er et telefonnummer for hele regionen. 3

4 Samlet viser undersøgelsen, at central visitation har forenklet henvisningsprocessen for alment praktiserende læger og vagtlæger, men at der bør foretages en indsats med at informere om (særligt akutte henvisninger), undervise personalet, samt foretage tilpasninger med hensyn til om bestemte typer af speciallægepraksis kan undtages, samt om der kan visiteres direkte til bestemte specialer. 4

5 2. Indledning I første kvartal 2012 har Region Hovedstaden gennemført en evaluering af central visitation. Central visitation blev etableret i Region Hovedstaden 1. maj Der blev oprettet tre, nye centrale visitationsenheder (er) med inspiration fra den eksisterende organisering i planområde Nord hvor en central visitationsenhed på Hillerød Hospital modtager og fordeler alle henvisninger fra praksis og lægevagt. Der er således fire er i Region Hovedstaden: Midt (Herlev Hospital) Syd (Hvidovre Hospital) Byen (Bispebjerg Hospital) Nord (Hillerød Hospital) Koncerndirektionen for Region Hovedstaden besluttede ultimo 2011 at evaluere central visitation. 2.1 Fremgangsmåde Evalueringen består i: - Spørgeskemaundersøgelse i almen praksis og speciallægepraksis - Spørgeskemaundersøgelse blandt vagtlæger - Fokusgruppeinterviews med hospitalsrepræsentanter og er - Telefoninterviews med alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. I det følgende afrapporteres resultater af spørgeskemaundersøgelserne. Enhed for Brugerundersøgelser har udarbejdet en separat rapport om fokusgrupper og telefoninterviews. Spørgeskemaet blev udsendt via PLO Hovedstaden og Foreningen af speciallæger i Region Hovedstaden. Det blev besvaret af i alt 480 praksislæger. I undersøgelsen deltog 354 alment praktiserende læger og 116 praktiserende speciallæger, samt 10 under betegnelsen Andet. Andet dækker primært over vagtlæger. Der er ca alment praktiserende læger og ca. 500 speciallægepraksis i Region Hovedstaden. Dvs. at omkring 30- af lægerne har besvaret undersøgelsen, hvorfor resultaterne skal tolkes og anvendes med forsigtighed. Da det ikke er muligt at lave en bortfaldsanalyse, kan det ikke siges om undersøgelsen er repræsentativ. Desuden blev en kortfattet version af spørgeskemaet udsendt via Lægevagtens direktion til Lægevagtens medarbejdere. Dette spørgeskema blev besva- 5

6 ret af 346 vagtlæger. Der er i alt omkring 530 vagtlæger i Region Hovedstaden, dvs. at svarprocenten er ca. 65%. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen blandt vagtlægerne sammenfattes i et kapitel for sig sidst i denne afrapportering. Både vagtlæger og alment praktiserende læger fik mulighed for at komme med bemærkninger til de enkelte kategorier af spørgsmål og til generelt. Sammenfatning/uddrag af disse er taget med de respektive temaer. 6

7 3. Samlet indtryk af central visitation I spørgeskemaet blev der spurgt til lægernes samlede indtryk af central visitation. Besvarelserne fordeler sig på almen praksis og speciallægepraksis som det ses i tabel 1. 94% af de alment praktiserende læger har svaret, at deres samlede indtryk af central visitation er enten godt eller meget godt. 56% af de praktiserende speciallæger har svaret at indtrykket er enten meget godt eller godt. 1 Tabel 1: Hvordan er dit samlede indtryk af erne? 10 6% 44% 6 94% Dårligt eller meget dårligt Godt eller meget godt 56% 7

8 4. Information om Den information der er givet til praksissektoren om vurderes generelt bedre af alment praktiserende læger end af de praktiserende speciallæger. Lægernes vurdering af informationen om ses i tabel 2. 85% af de alment praktiserende læger mener, at de er blevet informeret godt eller meget godt om formålet med, og 88% at de er blevet informeret godt eller meget godt om, hvordan der henvises via. Endelig mener 86%, at de er blevet informeret godt eller meget godt om, hvordan de kommer i kontakt med. 53% af speciallægerne har svaret at de er informeret godt eller meget godt om formålet med, 64% at de er blevet informeret godt eller meget godt om, hvordan der henvises via. Derudover mener 51% at de er blevet informeret godt eller meget godt om, hvordan de kommer i kontakt med. 1 Tabel 2: Hvordan vurderer du, at du er blevet informeret om formålet med, hvordan du kommer i kontakt med, og hvordan der henvises via? 10 6 Er ikke blevet informeret Dårligt eller meget dårligt Godt eller meget godt Information om formålet med Information om hvordan der henvises via Information om hvordan kontaktes 4.1 Respondenternes kommentarer til information om Kommentarerne til information om, omhandler følgende: a. Behov for forbedret information, herunder forslag om hjemmeside med ernes telefonnumre, optageområder, info om korrekt visitation (behandlingsoversigt), angivelse af frit valg, undtagelser mv.. b. Integration af i lægesystemer via postnr.. 8

9 c. Information via PLO. 9

10 5. Henvisningsproces Respondenterne er blevet spurgt om deres vurdering af de elementer i henvisningsprocessen, der hænger sammen med. Der blev spurgt til, hvorvidt etablering af har gjort det nemmere eller sværere at henvise Størstedelen af alment praktiserende læger synes det er blevet nemmere at henvise efter etablering af henholdsvis 71% for akutte henvisninger og 84% for elektive henvisninger. For både akutte og elektive henvisninger mener 39% at det er blevet sværere at henvise. Dog har ca. 3 svaret, at de mener det er blevet nemmere at sende elektive henvisninger, mens det er 14% for de akutte henvisninger. En del speciallæger har ikke akutte henvisninger, hvilket kan forklare at der er en del, der har svaret ikke relevant for akutte henvisninger samt forklare, hvorfor resultatet er ringere for de akutte henvisninger. 1 Tabel 3: Er det blevet nemmere eller sværere at sende henvisninger siden etableringen af? 10 1% 15% 13% 13% 2% 13% 4% 27% 34% 6 Ikke relevant 71% 39% 84% 39% Hverken nemmere eller svære Sværere at henvise Nemmere at henvise 33% 14% Akutte henvisninger Elektive henvisninger 10

11 6. Tidsforbrug pr. praksis pr. henvisning De alment praktiserende læger vurderer generelt, at tidsforbruget pr. henvisning er reduceret både for elektive henvisninger og akutte henvisninger. Andelen af alment praktiserende læger der mener, at tidsforbruget er blevet mindre er således 65% for elektive henvisninger og 54% for akutte henvisninger. 34% af de praktiserende speciallæger vurderer, at de bruger mere tid pr. elektiv henvisning, og 28% at de bruger mere tid pr. akut henvisning. 47% mener at tidsforbruget er uændret for akutte henvisninger og 43% for elektive henvisninger Tabel 4: Har etableringen af haft betydning for tidsforbruget pr. henvisning i din praksis? Ikke relevant Bruger mindre tid Uændret tidsforbrug Bruger mere tid Akutte henvisninger Elektive Henvisninger 11

12 7. Fejl-henvisninger Lægerne blev spurgt om de vurderer, der er kommet flere eller færre fejlhenvisninger siden etablering af eller om antallet er uændret. Med hensyn til spørgsmålet til fejl-henvisninger er der igen en tendens til, at de alment praktiserende læger vurderer etableringen af mere positivt end speciallægerne(tabel 5). Der er endvidere flere læger både alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger, der mener, der er kommet flere elektive fejl-henvisninger end akutte fejl-henvisninger. Der skal dog tages højde for, at dette spørgsmål generelt kan være svært for henvisende læger at vurdere, og derfor er der også en del læger, der har svaret, at de ikke kan vurdere dette eller at det ikke er relevant. 25% af de alment praktiserende læger vurderer der er kommet færre akutte fejl-henvisninger og 23% vurderer, der er færre elektive fejl-henvisninger. Mens der kun er 7% af de alment praktiserende læger, der mener der er kommet flere akutte fejl-henvisninger, så er der 23% der mener der er kommet flere elektive fejl-henvisninger. Især for elektive henvisninger vurderer de praktiserende speciallæger, at der er kommet flere fejl-henvisninger. Således har 53% af de praktiserende speciallæger svaret, at der er kommet flere elektive fejl-henvisninger Tabel 5: Har du oplevet, at flere eller færre patienter er blevet henvist til den forkerte afdeling, siden blev etableret? 2% 33% 7% 34% 25% 34% 23% 19% 4% 1% 3% 32% 29% 23% 22% 23% 53% 11% 4% Ikke relevant Det kan jeg ikke vurdere Flere fejl henvisninger Uændret antal fejl henvisninger Færre fejl henvisninger Akutte henvisninger Elektive henvisninger 12

13 13

14 8. Hvilken skal kontaktes? Der blev spurgt til om det altid er klart, hvilken henvisningen skal sendes til henholdsvis for akutte og elektive henvisninger. Resultatet er bedst for elektive henvisninger (Tabel 6). Her er det patientens bopæl der afgør, hvilken henvisningen skal sendes til. Ved akutte henvisninger er det derimod opholdsadressen der afgør det, samtidig med at der altid skal ringes til inden afsendelse af elektronisk henvisning. Samlet set svarer 32 % af almen praksis og og 41 % af speciallægepraksis, at det ikke altid er klart, hvilken der skal kontaktes, lidt flere for akutte end elektive henvisninger. 67% af de alment praktiserende læger har svaret, at det altid er klart hvortil henvisningen skal sendes for elektive henvisninger, og for akutte henvisninger (hvor der skal ringes til ) har 58% af de alment praktiserende læger svaret, at det altid er klart. For elektive henvisninger mener 32%, at det ikke altid er klart, hvortil henvisningen skal sendes, og for akutte henvisninger er tallet 41%. 63% af de praktiserende speciallæger har svaret, at det altid er klart hvortil der skal sendes elektive henvisninger. For de akutte henvisninger er det 43 %. Tabel 6: Er det altid klart, hvilken du skal kontakte ved en henvisning? % 41% 58% 18% 43% 1% 1% 32% 36% 67% 63% Ikke relevant Nej Ja Akutte henvisninger Elektive henvisninger 14

15 9. Uklarhed om kontakt til Lægernes kommentarer til om det altid er klart hvilken der skal kontaktes, viser at budskabet om, at det altid er til den lokale (for henholdsvis bopæls- og opholdsadresse) ikke er kommet ordentligt ud. Følgende områder oplyses at være årsag til tvivl: 1. Henvisninger på tværs af planområder til specialfunktioner (komplekst hvilken, der skal kontaktes, hvor er specialet, flytninger og afdelingsfusioner gør det sværere at få overblik) 2. Henvisninger til kompliceret sygdom/uklare diagnoser 3. Henvisninger af patienter i grænse-zoner mellem planområder (hvor patienten bor fx i en kommune der er delt mellem planområder) 4. Hyppige funktionsflytninger, fusioner 5. Henvisninger til bestemte afdelinger/specialer - der nævnes specialer hvor visitationen adskiller sig fra planområde-inddelingen, eller der er særlige retningslinjer for akutte og elektive patienter fx pædiatri, obstetrik, øre-næsehals afd.neurologi, urologi, nefrologi, rygpatienter, maligne lymfomer, subakut geriatri, kardiologi. Desuden nævnes i kommentarerne tilfælde med kompliceret sygdom; patienter med uklare diagnoser der er i elektivt forløb ét sted og skal indlægges akut i et andet planområde/andet hospital, og der nævnes at patientens frie valg af sygehus kan blive overset. 15

16 10. Telefonbetjening Respondenterne blev spurgt om deres vurdering af svartid og serviceniveau i telefonbetjening hos. Svartid Der blev spurgt til lægernes vurdering af telefonsvartiden hos. En del speciallæger har ikke akutte henvisninger, hvorfor hele 47 % har angivet at de ikke kontakter telefonisk. 64% af de alment praktiserende læger mener svartiden er tilpas, mens 35% mener den er for lang. Generelt er der mange speciallæger (47%), der ikke ringer til. 36% mener svartiden er tilpas og 17% at svartiden er for lang. Således angiver ca. 2/3 af de der ringer til erne, at svartiden er tilpas Tabel 7: Hvordan vurderer du svartiden i telefonbetjeningen hos? 1% % 47% 36% Har ikke ringet til Tilpas For lang 1 35% 17% 16

17 Serviceniveau i telefonbetjeningen Serviceniveauet i telefonbetjeningen vurderes generelt meget positivt både af de alment praktiserende læger og de praktiserende speciallæger (tabel 8). 97% vurderer, at serviceniveauet er godt eller meget godt. 71% vurderer, at serviceniveauet er godt eller meget godt. Tabel 8: Hvordan vurderer du serviceniveauet i telefonbetjeningen hos? % 29% % 71% Dårligt og meget dårligt Meget godt og godt 1 17

18 Omstilling fra til 5 af de alment praktiserende læger mener det fungerer godt eller meget godt, når de skal stilles om fra en til en anden. Også dette spørgsmål er irrelevant for en stor del af de praktiserende speciallæger, da mange ikke har akutte henvisninger. Det skal bemærkes at 58% har svaret at spørgsmålet ikke er relevant Tabel 9: Hvordan fungerer det, når du stilles om til en anden? 27% 58% % 5 25% Ikke relevant for mig Dårligt og meget dårligt Meget godt og godt 1 17% 18

19 11. Information fra Overordnet er der en tendens til, at de alment praktiserende læger er mere tilfredse end speciallægerne med den information giver om kontakt til en læge på modtagende afdeling, bestilling af patienttransport og det enkelte henvisningsforløb. Blandt de alment praktiserende læger er der over 7 der svarer, at giver den nødvendige information om, hvordan man får kontakt til en læge på modtagende afdeling. En del af speciallægerne (43%) svarer ikke relevant til dette spørgsmål. Tabel 10: Vurderer du at giver dig den nødvendige information om, hvordan du får kontakt til en læge på modtagende afdeling? 10 9,7 16, 42,6 6 ikke relevant 73,5 45,7 11,7 i mindre grad og slet ikke I høj grad og i nogen grad 19

20 På spørgsmålet om, hvorvidt giver den nødvendige information om bestilling af patienttransport er tendensen den samme (tabel 11). De alment praktiserende læger er overordnet tilfredse (92%). Med hensyn til patienttransport har 58 % af speciallægeree svaret i kategorien irrelevant ,0 5% 7 58% ,0 23% Ikke relevant I mindre grad og og slet ikke I høj grad og i nogen grad 1 19,0 Tabel 11: Vurderer du, at giver dig den nødvendige information om bestilling af patienttransport? På spørgsmålet om, hvorvidt giver nødvendig information om det enkelte henvisningsforløb har 78% af de alment praktiserende læger svaret positivt (Tabel 12). 34% af speciallæger har svaret, at spørgsmålet er irrelevant, og 5 finder at der kun i mindre grad eller slet ikke informeres om henvisningsforløbet Tabel 12: Vurderer du, at giver dig den nødvendige information om det enkelte henvisningsforløb? 4% 18% 34% % 5 Ikke relevant I mindre grad og slet ikke I høj grad og i nogen grad 1 17% 20

21 Information fra Kommentarer fra lægerne omhandler primært disse temaer: 1. fungerer godt ( er godt og effektivt, tidsbesparende kun at skulle henvise til et sted) 2. Usikkerhed om rette mål for henvisningen (Henvisninger der sendes til anden afdeling, selvom ønsket afdeling er oplyst) Desuden er følgende emner repræsenteret: Specialer hvor undtagelse ønskes - Dermatologi- plastikkirurgi, Øre-Næse- Hals, Øjen-specialet Øvrige (ventetid, bedre uddannelse, forvirring om røntgenhenvisninger, uenighed mellem afdelinger og (fx neurologi), savner kollegial sparring, svært at spore en allerede sendt henvisning) Samlet viser kommentarerne, at der er stor tilfredshed med den betjening giver. Dog ønskes der for nogle bestemte specialer en undtagelse for, og en bedre feedback omkring, hvilken afdeling forventer, at patienten henvises til. 21

22 12. Forskelle mellem erne Lægerne blev spurgt, hvilken somatisk de sender flest henvisninger til. Besvarelserne fordeler sig sådan på respektive er: Byen (BBH) ,1% Midt (Herlev) ,4% Nord (Hillerød) 81 17,5% Syd (Hvidovre) ,1% Forskelle mellem i forhold til samlet indtryk Af de læger der sender flest henvisninger til Nord og Syd har hhv. 94% og 91% svaret, at det samlede indtryk af er enten godt eller meget godt. For Midt og Byen har hhv. 85% og 75% svaret, at det samlede indtryk er meget godt eller godt. Tabel 13: Hvordan er dit samlede indtryk af erne? Byen Midt Nord Syd Dårligt eller meget dårligt Meget godt eller godt 22

23 Nemmere/sværere at henvise På spørgsmålene til om det er blevet nemmere at henvise er der en tendens til, at læger der sender flest henvisninger til Nord og dernæst Syd er mest positive. Resultatet ses i tabel 14, fordelt på elektive og akutte henvisninger. Hvor der er svaret Ikke relevant er disse svarer udeladt. For Syd og Byen er der en tendens til, at flere læger vurderer at med hensyn til de elektive henvisninger er det blevet nemmere at sende, mens knap så mange vurderer det er blevet nemmere at sende akutte henvisninger. For Nord er vurderingen af de akutte og elektive næsten ens, men det for Midt fremgår at der er flere (knap5) der vurderer det er blevet nemmere at sende akutte henvisninger, mens kun ca. 15% vurderer det er blevet nemmere at sende elektive henvisninger % 25% 24% 43% Byen Tabel 14: Har gjort det nemmere, sværere at sende henvisninger? 49% Midt 4% 12% 82% 16% 14% 16% 16% 21% 17% 67% Syd Nord 63% 66% Byen Midt 7% 9% 1 82% 13% 78% Syd Nord Sværere at henvise Hverken nemmere eller sværere Nemmere at henvise Akutte henvisninger Elektive henvisninger 23

24 Tidsforbrug pr. henvisning Med hensyn til tidsforbrug pr. henvisning er der også en tendens til, at de læger der oftest anvender Nord vurderer, at tidsforbruget er mindre pr. henvisning. Også de læger der anvender Syd oftest er positive, mens læger der anvender Midt og Byen er knap så positive mht. tidsforbruget. Hvor der er svaret Ikke relevant er disse svar udeladt % 31% Tabel 15: Har etableringen af haft betydning for tidsforbruget pr. henvisning i din praksis? 35% 28% 34% % 7% 48% 49% 48% 34% 33% 17% 17% 39% 68% 56% 32% 11% 9% 11% Byen Midt Nord Syd Byen Midt Nord Syd Bruger mindre tid Uændret tidsforbrug Bruger mere tid Akutte henvisninger Elektive henvisninger 24

25 Telefonbetjening Med hensyn til telefonbetjeningen, er der en tendens til, at lægerne vurderer Nord og Syd en smule mere positivt end Byen og Midt. Mht. svar tid har Nord og Syd begge resultater på knap der vurderer at svartiden er tilpas. Midt og Byen ligger lidt lavere på omkring hhv. 5 og 35% der vurderer at svartiden er tilpas. Serviceniveau vurderes godt eller meget godt af over 9 af lægerne for både Midt, Syd og Nord. Byen ligger lidt lavere på omkring 85% der vurderer, at serviceniveauet er godt eller meget. Med hensyn til omstilling fra, er der knap 6 af de læger oftest bruger Syd der vurderer, at det fungerer godt eller meget godt, mens det for Nord er ca. 5 og Byen ca. 45%. Midt ligger lidt lavere, idet ca. 32% mener omstilling fra til fungerer godt eller meget godt % 13% 76% 9% 97% 3% 4% 57% 23% Syd Nord Midt Byen % 51% 77% 5 35% 9% 13% 14% 96% 97% 84% 3% 16% 5 32% 13% 32% 46% 24% 37% 36% 3 For lang Tilpas Har ikke Meget godt Dårligt eller Meget godt ringet til eller godt meget dårligt eller godt Dårligt eller meget dårligt Ikke relevant Svartid Serviceniveau Omstilling fra til Tabel 16: Hvordan vurderer du svartid og serviceniveau i telefonbetjeningen hos? Hvordan fungerer det, når du skal stilles om til en anden? Telefonbetjening Lægernes kommentarer til telefonbetjeningen hos kredser overordnet om tre temaer: 1. Spidsbelastningstidspunkter med kø/ventetid 2. Ros til serviceniveau og ekspedition 3. Omstilling til anden Det tema der vægter tungest er spidsbelastningstidspunkter hos. Eksempelvis udtrykker en læge følgende: 25

26 Svartiden på telefonerne er uacceptabel lang [ ] Godt nok på det mest belastede tidspunkt (typisk omkring middag) men det er meget svært at være tålmodig når man sidder med en melding om pt. til kørsel 1-2. Vi har flere gange overvejet at ringe 112 i stedet og vi er ikke nogen tøsedrenge. personalet er trods det urimelige arbejdspres altid søde og effektive, men jeg gad nok vide hvad deres blodtryk er efter en arbejdsdag. Desuden tyder kommentarerne på, at selvom muligheden er til stede, så er det ikke altid, at lægerne bliver tilbudt omstilling til anden. Nogle læger er ikke klar over, at muligheden er der: Direkte omstilling til relevant, hvis man får den forkerte. Og en anden læge skriver følgende: Man bliver ikke stillet om til en anden, men kan få nummeret oplyst. Derudover er der følgende kommentarer: - Uddannelse/forbedret viden hos personalet. Der nævnes behov for forbedret medicinsk viden, forslag om, at medarbejdere specialiseres inden for bestemte specialer. - Øvrige. Der nævnes problematisk visitation til RH, undgå omstilling til vagthavende, prioritet af akutte henvisningskald, ønske om at kunne blive stillet tilbage efter lægekonference. Samlet viser lægernes kommentarer, at der er forbedringspotentiale særligt inden for områderne svartid/spidsbelastningstidspunkter, viden om bestemte specialer og omstillingskultur. 26

27 13. Håndtering af kræft- og hjertepakker Nord og Midt vurderes mest positivt med hensyn til håndtering af kræftpakker med vurderinger på hhv. 75% og 65% positive. Herefter følger Syd og Byen med vurderinger på hhv. 58% og 48% positive. For de to sidste skal det nævnes, at der er en del irrelevante/ikke vurderbare (ca. 38- ). Med hensyn til hjertepakker, er det spørgsmålet om lægerne er informeret/vidende om hjertepakkerne. Mellem 64-75% har svaret, at spørgsmålet ikke kan vurderes eller ikke er relevant. Andre undersøgelser viser i tråd med dette, at kendskabet til hjertepakker blandt praktiserende læger er ringe Tabel 17: Hvordan vurderer du, at håndterer henvisninger til kræftpakker? 12% 48% 26% 5% 9% 65% 75% 38% 4% 58% Byen Midt Nord Syd Irrelevant/kan ikke vurdere Dårligt eller meget dårligt Godt eller meget godt 27

28 14. Opsamling af kvalitative kommentarer Afsluttende kommentarer I slutningen af spørgeskemaet havde lægerne mulighed for at komme med generelle/supplerende kommentarer. Disse omhandler primært følgende 3 temaer: 1. fungerer Følgende citater understreger det generelle indtryk fra evalueringen af, at langt de fleste læger er meget tilfredse og positive overfor etableringen af erne: jeg er meget glad for, det har gjort hverdagen lettere og man skal bruge meget mindre tid på at lede efter telefonnumre og andet tidsspilde [ ] Det har været en klar forbedring med oprettelsen af. Tidligere blev vi omstillet fra det ene til det andet eller 3. hospital ved akutte indlæggelser. [ ] Det har været en kolossal lettelse ikke at blive stillet om i en uendelighed før man endeligt fik fat i den relevante afdelings ansvarlige læge. Denne problematik har tidligere medført, at man endte med at sende patienten afsted med besked til ambulancen om at aflevere pt. i den akutte modtagelse ikke optimalt for nogen af parterne. 2. Spidsbelastningstidspunkter for akutte henvisninger (kl. 8-10, 12-13) Uacceptabelt med lang ventetid på akutte henvisninger (nød.nr. hvis ikke det fungerer, bedre bemanding på bestemte tidspunkter, prioritering af opkald.) 3. Flere undtagelser for at sende henvisninger via - For bestemte specialer er ikke en fordel, men i værste fald en forsinkelse. Her kan fx nævnes henvisninger til hudafdelinger/plastikkirurgi mv. Alt i alt, er det centrale i den kvalitative del, at der bør ske tilpasninger ifht.: - Telefonventetid på bestemte tidspunkter - Oplæring af personale (i fht.. medicinske udtryk, funktionsplacering og læsning af henvisninger) - Omstilling til andre er, - Undtagelser for for bestemte specialer og - Information om online, hjemmeside, integration i lægesystemer). 28

29 15. Forskelle mellem forskellige typer af speciallægepraksis I alt har ca. 120 privat praktiserende speciallæger besvaret undersøgelsen. Resultaterne ses ovenfor med hensyn til sammenligning mellem almen praksis og speciallægepraksis. Antallet af praktiserende speciallæger der har besvaret undersøgelsen er forholdsvist lavt set i forhold til, hvor mange privat praktiserende speciallæger, der er i Region Hovedstaden (117 af ca. 500). Fordeling på specialer ses her: Respondenter Procent Anæstesiologi 3 2,6% Børne- og Ungdomspsykiatri 1 0,9% Dermato-venerologi 12 10,3% Diagnostisk radiologi 0 0, Gynækologi og obstetrik 16 13,7% Intern medicin 11 9,4% Kirurgi 12 10,3% Neurologi 8 6,8% Oftalmologi 9 7,7% Ortopædisk kirurgi 4 3,4% Otologi 10 8,5% Patologisk anatomi 0 0, Plastikkirurgi 4 3,4% Psykiatri 12 10,3% Pædiatri 3 2,6% Reumatologi 12 10,3% I alt , 29

30 På grund af de lave svartal skal konklusioner drages med varsomhed. Derfor er i nedenstående tabel kun medtaget de specialer hvor 7 eller flere har besvaret spørgsmålet om det samlede indtryk. Generelt markerer det røde et negativt samlet indtryk, mens det blå angiver et positivt samlet indtryk. Tabel 18: Hvordan er dit samlede indtryk af erne? % 33% 22% 43% 43% 56% 25% 53% 67% 78% 57% 57% 44% 75% Dårligt eller meget dårligt Godt eller meget godt For hhv. dermato-venerologi og otologi er der flere negative end positive besvarelser, hvilket kan tyde på, at der her opleves det ringeste udbytte af. Også inden for oftalmologi, gynækologi og obstetrik samt neurologi har over 40 % et negativt indtryk af. 30

31 16. Lægevagten Samlet indtryk af 96% af vagtlægerne har et positivt samlet indtryk af (tabel 19). Der er næsten ingen forskel hvad angår de enkelte er. Tabel 19: Hvordan er dit samlede indtryk af erne? % 4% 4% 3% 96% 96% 96% 97% Byen Midt Nord Syd Dårligt eller meget dårligt Godt eller meget godt Nemmere / sværere at henvise efter 81% af vagtlægerne mener det er blevet nemmere at henvise siden etablering af. Hvilken kontaktes? 52% af vagtlægerne har svaret, at det ikke altid er klart, hvilken der skal kontaktes. Uklarheden om hvilken der skal kontaktes, viser sig tydeligst for område Byen (Tabel 19). Af de vagtlæger der sender flest henvisninger til Byen har 59% svaret, at det ikke altid er klart, hvilken der skal kontaktes. 10 Tabel 19: Er det altid klart, hvilken du skal kontakte? 4% % 52% 52% 42% Ikke relevant 37% 48% 48% 59% Nej Ja Byen Midt Nord Syd 31

32 Lægevagtens vurdering af telefonbetjening Generelt vurderer 66% af vagtlægerne at svartiden hos er tilpas. Svartid vurderes bedst af de læger der bruger Nord primært (knap ), mens svartid vurderes ringest af de vagtlæger der primært bruger Byen (knap 5 svartiden er tilpas) Tabel 20: Hvordan vurderer du svartiden i telefonbetjeningen hos? 6% % 63% 46% 37% 78% 73% 22% 27% Byen Midt Nord Syd Ikke ringet til Tilpas For lang Svartid Med hensyn til serviceniveau vurderes alle fire er meget positivt. Over 95% af vagtlægerne mener, at serviceniveauet hos er godt eller meget godt. Med hensyn til omstilling fra til har 64% vurderet, at det fungerer godt eller meget. Syd vurderes bedst. 81% af de vagtlæger der oftest bruger Syd svarer, at det fungerer godt eller meget godt med omstilling til anden Tabel 21: Hvordan vurderer du serviceniveau i telefonbetjening? Hvordan fungerer, når du skal stilles om til en anden? 0 5% 2% 0 2% 0 3% 0 6% 9% 14% 2% 17% 32% 28% 7 32% % 98% 98% 97% 62% 63% 54% 81% Ikke relevant Dårligt eller meget dårligt Meget godt eller godt 1 Byen Midt Nord Syd Byen Midt Nord Syd Serviceniveau Omstilling fra til 32

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi

Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger

Lægeprognose. Udbuddet af læger og speciallæger Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin En spørgeskemaundersøgelse i Region Nordjylland. 7-6-2012 Af: Jeanette Haagh, Krista Arnold Thomsen, Louise Hjelm Thomsen og Thomas Gregersen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012

Årsberetning 2011. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Hovedstaden Maj 2012 Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Årsberetning 2011 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2012 Praksiskonsulentordningen Indledning

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013.

Fødselsrokaden trådte i kraft den 1. december 2014, og er beregnet på baggrund af fødselstallet i 2013. Center for Sundhed splanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6015 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 14000323 Ref.: hasura Dato: 20. februar 2015 Kapacitetsudfordringer

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse 26.08.2003 Projekt 05.931/03/Notat 18 26.08.2003

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035

LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 LÆGEPROGNOSE Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 2013 Lægeprognose Udbuddet af læger og speciallæger 2012-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere