Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012"

Transkript

1 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

2 Indhold INDHOLD OPSAMLING INDLEDNING SAMLET INDTRYK AF CENTRAL VISITATION INFORMATION OM HENVISNINGSPROCES TIDSFORBRUG PR. PRAKSIS PR. HENVISNING FEJL-HENVISNINGER HVILKEN SKAL KONTAKTES? UKLARHED OM KONTAKT TIL TELEFONBETJENING INFORMATION FRA FORSKELLE MELLEM ERNE HÅNDTERING AF KRÆFT- OG HJERTEPAKKER OPSAMLING AF KVALITATIVE KOMMENTARER FORSKELLE MELLEM FORSKELLIGE TYPER AF SPECIALLÆGEPRAKSIS LÆGEVAGTEN

3 1. Opsamling Spørgeskemaundersøgelsen om central visitation viser overordnet, at der er et positivt samlet indtryk af central visitation blandt alment praktiserende læger og blandt vagtlæger. 94% af alment praktiserende læger og 96% af vagtlægerne har svaret, at deres samlede indtryk af er godt eller meget godt, mens 56% af de praktiserende speciallæger har svaret, at deres samlede indtryk er godt eller meget godt. Spørgeskemaundersøgelsen viser ligeledes, at alment praktiserende læger og vagtlæger mener det er blevet nemmere at henvise og at tidsbruget vurderes at være reduceret pr. praksis pr. henvisning. Der er dog en tendens til, at resultaterne er mere positive for almen praksis og vagtlæger end for de praktiserende speciallæger. Det er et mindretal af speciallægerne der mener det er blevet nemmere at henvise, idet blot 33 % svarer således med hensyn til elektive og 14 % med hensyn til de akutte henvisninger. Over 5 af speciallægerne mener, at der er kommet flere elektive fejlhenvisninger. Resultaterne kan skyldes, at især speciallæger inden for dermato-venerologi og otologi, samt oftalmologi, gynækologi og obstetrik og neurologi oplever ringe udbytte af fx fordi de som oftest kun henviser til en enkelt eller et par afdelinger. Det skal dog noteres at en langt større andel af speciallægerne, end af alment praktiserende læger, i flere spørgsmål der omhandler akutte henvisninger, har krydset af i svarmuligheden Ikke relevant / Det kan jeg ikke vurdere. Baggrunden er at speciallægerne har få akutte henvisninger. Hvis der blev set på tilfredshed ud af de, der rent faktisk svarer på disse spørgsmål ville andelen af positive svar således ligge væsentlig højere hvad angår speciallægerne. Undersøgelsen viser også, at der fortsat er forbedringspotentiale især med hensyn til akutte henvisninger, idet såvel tidsforbrug og henvisningsproces vurderes lidt dårligere med hensyn til de akutte henvisninger end de elektive. I tråd hermed vurderer 32% af samtlige besvarende, at det er uklart hvilken, der skal kontaktes ved elektive henvisninger og 41%, at det er uklart ved akutte henvisninger. De kvalitative kommentarer til undersøgelsen viser, at der er stor tilfredshed med serviceniveau, telefonbetjening hos, og at en del læger ønsker yderligere centralisering, så der blot er et telefonnummer for hele regionen. 3

4 Samlet viser undersøgelsen, at central visitation har forenklet henvisningsprocessen for alment praktiserende læger og vagtlæger, men at der bør foretages en indsats med at informere om (særligt akutte henvisninger), undervise personalet, samt foretage tilpasninger med hensyn til om bestemte typer af speciallægepraksis kan undtages, samt om der kan visiteres direkte til bestemte specialer. 4

5 2. Indledning I første kvartal 2012 har Region Hovedstaden gennemført en evaluering af central visitation. Central visitation blev etableret i Region Hovedstaden 1. maj Der blev oprettet tre, nye centrale visitationsenheder (er) med inspiration fra den eksisterende organisering i planområde Nord hvor en central visitationsenhed på Hillerød Hospital modtager og fordeler alle henvisninger fra praksis og lægevagt. Der er således fire er i Region Hovedstaden: Midt (Herlev Hospital) Syd (Hvidovre Hospital) Byen (Bispebjerg Hospital) Nord (Hillerød Hospital) Koncerndirektionen for Region Hovedstaden besluttede ultimo 2011 at evaluere central visitation. 2.1 Fremgangsmåde Evalueringen består i: - Spørgeskemaundersøgelse i almen praksis og speciallægepraksis - Spørgeskemaundersøgelse blandt vagtlæger - Fokusgruppeinterviews med hospitalsrepræsentanter og er - Telefoninterviews med alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger. I det følgende afrapporteres resultater af spørgeskemaundersøgelserne. Enhed for Brugerundersøgelser har udarbejdet en separat rapport om fokusgrupper og telefoninterviews. Spørgeskemaet blev udsendt via PLO Hovedstaden og Foreningen af speciallæger i Region Hovedstaden. Det blev besvaret af i alt 480 praksislæger. I undersøgelsen deltog 354 alment praktiserende læger og 116 praktiserende speciallæger, samt 10 under betegnelsen Andet. Andet dækker primært over vagtlæger. Der er ca alment praktiserende læger og ca. 500 speciallægepraksis i Region Hovedstaden. Dvs. at omkring 30- af lægerne har besvaret undersøgelsen, hvorfor resultaterne skal tolkes og anvendes med forsigtighed. Da det ikke er muligt at lave en bortfaldsanalyse, kan det ikke siges om undersøgelsen er repræsentativ. Desuden blev en kortfattet version af spørgeskemaet udsendt via Lægevagtens direktion til Lægevagtens medarbejdere. Dette spørgeskema blev besva- 5

6 ret af 346 vagtlæger. Der er i alt omkring 530 vagtlæger i Region Hovedstaden, dvs. at svarprocenten er ca. 65%. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen blandt vagtlægerne sammenfattes i et kapitel for sig sidst i denne afrapportering. Både vagtlæger og alment praktiserende læger fik mulighed for at komme med bemærkninger til de enkelte kategorier af spørgsmål og til generelt. Sammenfatning/uddrag af disse er taget med de respektive temaer. 6

7 3. Samlet indtryk af central visitation I spørgeskemaet blev der spurgt til lægernes samlede indtryk af central visitation. Besvarelserne fordeler sig på almen praksis og speciallægepraksis som det ses i tabel 1. 94% af de alment praktiserende læger har svaret, at deres samlede indtryk af central visitation er enten godt eller meget godt. 56% af de praktiserende speciallæger har svaret at indtrykket er enten meget godt eller godt. 1 Tabel 1: Hvordan er dit samlede indtryk af erne? 10 6% 44% 6 94% Dårligt eller meget dårligt Godt eller meget godt 56% 7

8 4. Information om Den information der er givet til praksissektoren om vurderes generelt bedre af alment praktiserende læger end af de praktiserende speciallæger. Lægernes vurdering af informationen om ses i tabel 2. 85% af de alment praktiserende læger mener, at de er blevet informeret godt eller meget godt om formålet med, og 88% at de er blevet informeret godt eller meget godt om, hvordan der henvises via. Endelig mener 86%, at de er blevet informeret godt eller meget godt om, hvordan de kommer i kontakt med. 53% af speciallægerne har svaret at de er informeret godt eller meget godt om formålet med, 64% at de er blevet informeret godt eller meget godt om, hvordan der henvises via. Derudover mener 51% at de er blevet informeret godt eller meget godt om, hvordan de kommer i kontakt med. 1 Tabel 2: Hvordan vurderer du, at du er blevet informeret om formålet med, hvordan du kommer i kontakt med, og hvordan der henvises via? 10 6 Er ikke blevet informeret Dårligt eller meget dårligt Godt eller meget godt Information om formålet med Information om hvordan der henvises via Information om hvordan kontaktes 4.1 Respondenternes kommentarer til information om Kommentarerne til information om, omhandler følgende: a. Behov for forbedret information, herunder forslag om hjemmeside med ernes telefonnumre, optageområder, info om korrekt visitation (behandlingsoversigt), angivelse af frit valg, undtagelser mv.. b. Integration af i lægesystemer via postnr.. 8

9 c. Information via PLO. 9

10 5. Henvisningsproces Respondenterne er blevet spurgt om deres vurdering af de elementer i henvisningsprocessen, der hænger sammen med. Der blev spurgt til, hvorvidt etablering af har gjort det nemmere eller sværere at henvise Størstedelen af alment praktiserende læger synes det er blevet nemmere at henvise efter etablering af henholdsvis 71% for akutte henvisninger og 84% for elektive henvisninger. For både akutte og elektive henvisninger mener 39% at det er blevet sværere at henvise. Dog har ca. 3 svaret, at de mener det er blevet nemmere at sende elektive henvisninger, mens det er 14% for de akutte henvisninger. En del speciallæger har ikke akutte henvisninger, hvilket kan forklare at der er en del, der har svaret ikke relevant for akutte henvisninger samt forklare, hvorfor resultatet er ringere for de akutte henvisninger. 1 Tabel 3: Er det blevet nemmere eller sværere at sende henvisninger siden etableringen af? 10 1% 15% 13% 13% 2% 13% 4% 27% 34% 6 Ikke relevant 71% 39% 84% 39% Hverken nemmere eller svære Sværere at henvise Nemmere at henvise 33% 14% Akutte henvisninger Elektive henvisninger 10

11 6. Tidsforbrug pr. praksis pr. henvisning De alment praktiserende læger vurderer generelt, at tidsforbruget pr. henvisning er reduceret både for elektive henvisninger og akutte henvisninger. Andelen af alment praktiserende læger der mener, at tidsforbruget er blevet mindre er således 65% for elektive henvisninger og 54% for akutte henvisninger. 34% af de praktiserende speciallæger vurderer, at de bruger mere tid pr. elektiv henvisning, og 28% at de bruger mere tid pr. akut henvisning. 47% mener at tidsforbruget er uændret for akutte henvisninger og 43% for elektive henvisninger Tabel 4: Har etableringen af haft betydning for tidsforbruget pr. henvisning i din praksis? Ikke relevant Bruger mindre tid Uændret tidsforbrug Bruger mere tid Akutte henvisninger Elektive Henvisninger 11

12 7. Fejl-henvisninger Lægerne blev spurgt om de vurderer, der er kommet flere eller færre fejlhenvisninger siden etablering af eller om antallet er uændret. Med hensyn til spørgsmålet til fejl-henvisninger er der igen en tendens til, at de alment praktiserende læger vurderer etableringen af mere positivt end speciallægerne(tabel 5). Der er endvidere flere læger både alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger, der mener, der er kommet flere elektive fejl-henvisninger end akutte fejl-henvisninger. Der skal dog tages højde for, at dette spørgsmål generelt kan være svært for henvisende læger at vurdere, og derfor er der også en del læger, der har svaret, at de ikke kan vurdere dette eller at det ikke er relevant. 25% af de alment praktiserende læger vurderer der er kommet færre akutte fejl-henvisninger og 23% vurderer, der er færre elektive fejl-henvisninger. Mens der kun er 7% af de alment praktiserende læger, der mener der er kommet flere akutte fejl-henvisninger, så er der 23% der mener der er kommet flere elektive fejl-henvisninger. Især for elektive henvisninger vurderer de praktiserende speciallæger, at der er kommet flere fejl-henvisninger. Således har 53% af de praktiserende speciallæger svaret, at der er kommet flere elektive fejl-henvisninger Tabel 5: Har du oplevet, at flere eller færre patienter er blevet henvist til den forkerte afdeling, siden blev etableret? 2% 33% 7% 34% 25% 34% 23% 19% 4% 1% 3% 32% 29% 23% 22% 23% 53% 11% 4% Ikke relevant Det kan jeg ikke vurdere Flere fejl henvisninger Uændret antal fejl henvisninger Færre fejl henvisninger Akutte henvisninger Elektive henvisninger 12

13 13

14 8. Hvilken skal kontaktes? Der blev spurgt til om det altid er klart, hvilken henvisningen skal sendes til henholdsvis for akutte og elektive henvisninger. Resultatet er bedst for elektive henvisninger (Tabel 6). Her er det patientens bopæl der afgør, hvilken henvisningen skal sendes til. Ved akutte henvisninger er det derimod opholdsadressen der afgør det, samtidig med at der altid skal ringes til inden afsendelse af elektronisk henvisning. Samlet set svarer 32 % af almen praksis og og 41 % af speciallægepraksis, at det ikke altid er klart, hvilken der skal kontaktes, lidt flere for akutte end elektive henvisninger. 67% af de alment praktiserende læger har svaret, at det altid er klart hvortil henvisningen skal sendes for elektive henvisninger, og for akutte henvisninger (hvor der skal ringes til ) har 58% af de alment praktiserende læger svaret, at det altid er klart. For elektive henvisninger mener 32%, at det ikke altid er klart, hvortil henvisningen skal sendes, og for akutte henvisninger er tallet 41%. 63% af de praktiserende speciallæger har svaret, at det altid er klart hvortil der skal sendes elektive henvisninger. For de akutte henvisninger er det 43 %. Tabel 6: Er det altid klart, hvilken du skal kontakte ved en henvisning? % 41% 58% 18% 43% 1% 1% 32% 36% 67% 63% Ikke relevant Nej Ja Akutte henvisninger Elektive henvisninger 14

15 9. Uklarhed om kontakt til Lægernes kommentarer til om det altid er klart hvilken der skal kontaktes, viser at budskabet om, at det altid er til den lokale (for henholdsvis bopæls- og opholdsadresse) ikke er kommet ordentligt ud. Følgende områder oplyses at være årsag til tvivl: 1. Henvisninger på tværs af planområder til specialfunktioner (komplekst hvilken, der skal kontaktes, hvor er specialet, flytninger og afdelingsfusioner gør det sværere at få overblik) 2. Henvisninger til kompliceret sygdom/uklare diagnoser 3. Henvisninger af patienter i grænse-zoner mellem planområder (hvor patienten bor fx i en kommune der er delt mellem planområder) 4. Hyppige funktionsflytninger, fusioner 5. Henvisninger til bestemte afdelinger/specialer - der nævnes specialer hvor visitationen adskiller sig fra planområde-inddelingen, eller der er særlige retningslinjer for akutte og elektive patienter fx pædiatri, obstetrik, øre-næsehals afd.neurologi, urologi, nefrologi, rygpatienter, maligne lymfomer, subakut geriatri, kardiologi. Desuden nævnes i kommentarerne tilfælde med kompliceret sygdom; patienter med uklare diagnoser der er i elektivt forløb ét sted og skal indlægges akut i et andet planområde/andet hospital, og der nævnes at patientens frie valg af sygehus kan blive overset. 15

16 10. Telefonbetjening Respondenterne blev spurgt om deres vurdering af svartid og serviceniveau i telefonbetjening hos. Svartid Der blev spurgt til lægernes vurdering af telefonsvartiden hos. En del speciallæger har ikke akutte henvisninger, hvorfor hele 47 % har angivet at de ikke kontakter telefonisk. 64% af de alment praktiserende læger mener svartiden er tilpas, mens 35% mener den er for lang. Generelt er der mange speciallæger (47%), der ikke ringer til. 36% mener svartiden er tilpas og 17% at svartiden er for lang. Således angiver ca. 2/3 af de der ringer til erne, at svartiden er tilpas Tabel 7: Hvordan vurderer du svartiden i telefonbetjeningen hos? 1% % 47% 36% Har ikke ringet til Tilpas For lang 1 35% 17% 16

17 Serviceniveau i telefonbetjeningen Serviceniveauet i telefonbetjeningen vurderes generelt meget positivt både af de alment praktiserende læger og de praktiserende speciallæger (tabel 8). 97% vurderer, at serviceniveauet er godt eller meget godt. 71% vurderer, at serviceniveauet er godt eller meget godt. Tabel 8: Hvordan vurderer du serviceniveauet i telefonbetjeningen hos? % 29% % 71% Dårligt og meget dårligt Meget godt og godt 1 17

18 Omstilling fra til 5 af de alment praktiserende læger mener det fungerer godt eller meget godt, når de skal stilles om fra en til en anden. Også dette spørgsmål er irrelevant for en stor del af de praktiserende speciallæger, da mange ikke har akutte henvisninger. Det skal bemærkes at 58% har svaret at spørgsmålet ikke er relevant Tabel 9: Hvordan fungerer det, når du stilles om til en anden? 27% 58% % 5 25% Ikke relevant for mig Dårligt og meget dårligt Meget godt og godt 1 17% 18

19 11. Information fra Overordnet er der en tendens til, at de alment praktiserende læger er mere tilfredse end speciallægerne med den information giver om kontakt til en læge på modtagende afdeling, bestilling af patienttransport og det enkelte henvisningsforløb. Blandt de alment praktiserende læger er der over 7 der svarer, at giver den nødvendige information om, hvordan man får kontakt til en læge på modtagende afdeling. En del af speciallægerne (43%) svarer ikke relevant til dette spørgsmål. Tabel 10: Vurderer du at giver dig den nødvendige information om, hvordan du får kontakt til en læge på modtagende afdeling? 10 9,7 16, 42,6 6 ikke relevant 73,5 45,7 11,7 i mindre grad og slet ikke I høj grad og i nogen grad 19

20 På spørgsmålet om, hvorvidt giver den nødvendige information om bestilling af patienttransport er tendensen den samme (tabel 11). De alment praktiserende læger er overordnet tilfredse (92%). Med hensyn til patienttransport har 58 % af speciallægeree svaret i kategorien irrelevant ,0 5% 7 58% ,0 23% Ikke relevant I mindre grad og og slet ikke I høj grad og i nogen grad 1 19,0 Tabel 11: Vurderer du, at giver dig den nødvendige information om bestilling af patienttransport? På spørgsmålet om, hvorvidt giver nødvendig information om det enkelte henvisningsforløb har 78% af de alment praktiserende læger svaret positivt (Tabel 12). 34% af speciallæger har svaret, at spørgsmålet er irrelevant, og 5 finder at der kun i mindre grad eller slet ikke informeres om henvisningsforløbet Tabel 12: Vurderer du, at giver dig den nødvendige information om det enkelte henvisningsforløb? 4% 18% 34% % 5 Ikke relevant I mindre grad og slet ikke I høj grad og i nogen grad 1 17% 20

21 Information fra Kommentarer fra lægerne omhandler primært disse temaer: 1. fungerer godt ( er godt og effektivt, tidsbesparende kun at skulle henvise til et sted) 2. Usikkerhed om rette mål for henvisningen (Henvisninger der sendes til anden afdeling, selvom ønsket afdeling er oplyst) Desuden er følgende emner repræsenteret: Specialer hvor undtagelse ønskes - Dermatologi- plastikkirurgi, Øre-Næse- Hals, Øjen-specialet Øvrige (ventetid, bedre uddannelse, forvirring om røntgenhenvisninger, uenighed mellem afdelinger og (fx neurologi), savner kollegial sparring, svært at spore en allerede sendt henvisning) Samlet viser kommentarerne, at der er stor tilfredshed med den betjening giver. Dog ønskes der for nogle bestemte specialer en undtagelse for, og en bedre feedback omkring, hvilken afdeling forventer, at patienten henvises til. 21

22 12. Forskelle mellem erne Lægerne blev spurgt, hvilken somatisk de sender flest henvisninger til. Besvarelserne fordeler sig sådan på respektive er: Byen (BBH) ,1% Midt (Herlev) ,4% Nord (Hillerød) 81 17,5% Syd (Hvidovre) ,1% Forskelle mellem i forhold til samlet indtryk Af de læger der sender flest henvisninger til Nord og Syd har hhv. 94% og 91% svaret, at det samlede indtryk af er enten godt eller meget godt. For Midt og Byen har hhv. 85% og 75% svaret, at det samlede indtryk er meget godt eller godt. Tabel 13: Hvordan er dit samlede indtryk af erne? Byen Midt Nord Syd Dårligt eller meget dårligt Meget godt eller godt 22

23 Nemmere/sværere at henvise På spørgsmålene til om det er blevet nemmere at henvise er der en tendens til, at læger der sender flest henvisninger til Nord og dernæst Syd er mest positive. Resultatet ses i tabel 14, fordelt på elektive og akutte henvisninger. Hvor der er svaret Ikke relevant er disse svarer udeladt. For Syd og Byen er der en tendens til, at flere læger vurderer at med hensyn til de elektive henvisninger er det blevet nemmere at sende, mens knap så mange vurderer det er blevet nemmere at sende akutte henvisninger. For Nord er vurderingen af de akutte og elektive næsten ens, men det for Midt fremgår at der er flere (knap5) der vurderer det er blevet nemmere at sende akutte henvisninger, mens kun ca. 15% vurderer det er blevet nemmere at sende elektive henvisninger % 25% 24% 43% Byen Tabel 14: Har gjort det nemmere, sværere at sende henvisninger? 49% Midt 4% 12% 82% 16% 14% 16% 16% 21% 17% 67% Syd Nord 63% 66% Byen Midt 7% 9% 1 82% 13% 78% Syd Nord Sværere at henvise Hverken nemmere eller sværere Nemmere at henvise Akutte henvisninger Elektive henvisninger 23

24 Tidsforbrug pr. henvisning Med hensyn til tidsforbrug pr. henvisning er der også en tendens til, at de læger der oftest anvender Nord vurderer, at tidsforbruget er mindre pr. henvisning. Også de læger der anvender Syd oftest er positive, mens læger der anvender Midt og Byen er knap så positive mht. tidsforbruget. Hvor der er svaret Ikke relevant er disse svar udeladt % 31% Tabel 15: Har etableringen af haft betydning for tidsforbruget pr. henvisning i din praksis? 35% 28% 34% % 7% 48% 49% 48% 34% 33% 17% 17% 39% 68% 56% 32% 11% 9% 11% Byen Midt Nord Syd Byen Midt Nord Syd Bruger mindre tid Uændret tidsforbrug Bruger mere tid Akutte henvisninger Elektive henvisninger 24

25 Telefonbetjening Med hensyn til telefonbetjeningen, er der en tendens til, at lægerne vurderer Nord og Syd en smule mere positivt end Byen og Midt. Mht. svar tid har Nord og Syd begge resultater på knap der vurderer at svartiden er tilpas. Midt og Byen ligger lidt lavere på omkring hhv. 5 og 35% der vurderer at svartiden er tilpas. Serviceniveau vurderes godt eller meget godt af over 9 af lægerne for både Midt, Syd og Nord. Byen ligger lidt lavere på omkring 85% der vurderer, at serviceniveauet er godt eller meget. Med hensyn til omstilling fra, er der knap 6 af de læger oftest bruger Syd der vurderer, at det fungerer godt eller meget godt, mens det for Nord er ca. 5 og Byen ca. 45%. Midt ligger lidt lavere, idet ca. 32% mener omstilling fra til fungerer godt eller meget godt % 13% 76% 9% 97% 3% 4% 57% 23% Syd Nord Midt Byen % 51% 77% 5 35% 9% 13% 14% 96% 97% 84% 3% 16% 5 32% 13% 32% 46% 24% 37% 36% 3 For lang Tilpas Har ikke Meget godt Dårligt eller Meget godt ringet til eller godt meget dårligt eller godt Dårligt eller meget dårligt Ikke relevant Svartid Serviceniveau Omstilling fra til Tabel 16: Hvordan vurderer du svartid og serviceniveau i telefonbetjeningen hos? Hvordan fungerer det, når du skal stilles om til en anden? Telefonbetjening Lægernes kommentarer til telefonbetjeningen hos kredser overordnet om tre temaer: 1. Spidsbelastningstidspunkter med kø/ventetid 2. Ros til serviceniveau og ekspedition 3. Omstilling til anden Det tema der vægter tungest er spidsbelastningstidspunkter hos. Eksempelvis udtrykker en læge følgende: 25

26 Svartiden på telefonerne er uacceptabel lang [ ] Godt nok på det mest belastede tidspunkt (typisk omkring middag) men det er meget svært at være tålmodig når man sidder med en melding om pt. til kørsel 1-2. Vi har flere gange overvejet at ringe 112 i stedet og vi er ikke nogen tøsedrenge. personalet er trods det urimelige arbejdspres altid søde og effektive, men jeg gad nok vide hvad deres blodtryk er efter en arbejdsdag. Desuden tyder kommentarerne på, at selvom muligheden er til stede, så er det ikke altid, at lægerne bliver tilbudt omstilling til anden. Nogle læger er ikke klar over, at muligheden er der: Direkte omstilling til relevant, hvis man får den forkerte. Og en anden læge skriver følgende: Man bliver ikke stillet om til en anden, men kan få nummeret oplyst. Derudover er der følgende kommentarer: - Uddannelse/forbedret viden hos personalet. Der nævnes behov for forbedret medicinsk viden, forslag om, at medarbejdere specialiseres inden for bestemte specialer. - Øvrige. Der nævnes problematisk visitation til RH, undgå omstilling til vagthavende, prioritet af akutte henvisningskald, ønske om at kunne blive stillet tilbage efter lægekonference. Samlet viser lægernes kommentarer, at der er forbedringspotentiale særligt inden for områderne svartid/spidsbelastningstidspunkter, viden om bestemte specialer og omstillingskultur. 26

27 13. Håndtering af kræft- og hjertepakker Nord og Midt vurderes mest positivt med hensyn til håndtering af kræftpakker med vurderinger på hhv. 75% og 65% positive. Herefter følger Syd og Byen med vurderinger på hhv. 58% og 48% positive. For de to sidste skal det nævnes, at der er en del irrelevante/ikke vurderbare (ca. 38- ). Med hensyn til hjertepakker, er det spørgsmålet om lægerne er informeret/vidende om hjertepakkerne. Mellem 64-75% har svaret, at spørgsmålet ikke kan vurderes eller ikke er relevant. Andre undersøgelser viser i tråd med dette, at kendskabet til hjertepakker blandt praktiserende læger er ringe Tabel 17: Hvordan vurderer du, at håndterer henvisninger til kræftpakker? 12% 48% 26% 5% 9% 65% 75% 38% 4% 58% Byen Midt Nord Syd Irrelevant/kan ikke vurdere Dårligt eller meget dårligt Godt eller meget godt 27

28 14. Opsamling af kvalitative kommentarer Afsluttende kommentarer I slutningen af spørgeskemaet havde lægerne mulighed for at komme med generelle/supplerende kommentarer. Disse omhandler primært følgende 3 temaer: 1. fungerer Følgende citater understreger det generelle indtryk fra evalueringen af, at langt de fleste læger er meget tilfredse og positive overfor etableringen af erne: jeg er meget glad for, det har gjort hverdagen lettere og man skal bruge meget mindre tid på at lede efter telefonnumre og andet tidsspilde [ ] Det har været en klar forbedring med oprettelsen af. Tidligere blev vi omstillet fra det ene til det andet eller 3. hospital ved akutte indlæggelser. [ ] Det har været en kolossal lettelse ikke at blive stillet om i en uendelighed før man endeligt fik fat i den relevante afdelings ansvarlige læge. Denne problematik har tidligere medført, at man endte med at sende patienten afsted med besked til ambulancen om at aflevere pt. i den akutte modtagelse ikke optimalt for nogen af parterne. 2. Spidsbelastningstidspunkter for akutte henvisninger (kl. 8-10, 12-13) Uacceptabelt med lang ventetid på akutte henvisninger (nød.nr. hvis ikke det fungerer, bedre bemanding på bestemte tidspunkter, prioritering af opkald.) 3. Flere undtagelser for at sende henvisninger via - For bestemte specialer er ikke en fordel, men i værste fald en forsinkelse. Her kan fx nævnes henvisninger til hudafdelinger/plastikkirurgi mv. Alt i alt, er det centrale i den kvalitative del, at der bør ske tilpasninger ifht.: - Telefonventetid på bestemte tidspunkter - Oplæring af personale (i fht.. medicinske udtryk, funktionsplacering og læsning af henvisninger) - Omstilling til andre er, - Undtagelser for for bestemte specialer og - Information om online, hjemmeside, integration i lægesystemer). 28

29 15. Forskelle mellem forskellige typer af speciallægepraksis I alt har ca. 120 privat praktiserende speciallæger besvaret undersøgelsen. Resultaterne ses ovenfor med hensyn til sammenligning mellem almen praksis og speciallægepraksis. Antallet af praktiserende speciallæger der har besvaret undersøgelsen er forholdsvist lavt set i forhold til, hvor mange privat praktiserende speciallæger, der er i Region Hovedstaden (117 af ca. 500). Fordeling på specialer ses her: Respondenter Procent Anæstesiologi 3 2,6% Børne- og Ungdomspsykiatri 1 0,9% Dermato-venerologi 12 10,3% Diagnostisk radiologi 0 0, Gynækologi og obstetrik 16 13,7% Intern medicin 11 9,4% Kirurgi 12 10,3% Neurologi 8 6,8% Oftalmologi 9 7,7% Ortopædisk kirurgi 4 3,4% Otologi 10 8,5% Patologisk anatomi 0 0, Plastikkirurgi 4 3,4% Psykiatri 12 10,3% Pædiatri 3 2,6% Reumatologi 12 10,3% I alt , 29

30 På grund af de lave svartal skal konklusioner drages med varsomhed. Derfor er i nedenstående tabel kun medtaget de specialer hvor 7 eller flere har besvaret spørgsmålet om det samlede indtryk. Generelt markerer det røde et negativt samlet indtryk, mens det blå angiver et positivt samlet indtryk. Tabel 18: Hvordan er dit samlede indtryk af erne? % 33% 22% 43% 43% 56% 25% 53% 67% 78% 57% 57% 44% 75% Dårligt eller meget dårligt Godt eller meget godt For hhv. dermato-venerologi og otologi er der flere negative end positive besvarelser, hvilket kan tyde på, at der her opleves det ringeste udbytte af. Også inden for oftalmologi, gynækologi og obstetrik samt neurologi har over 40 % et negativt indtryk af. 30

31 16. Lægevagten Samlet indtryk af 96% af vagtlægerne har et positivt samlet indtryk af (tabel 19). Der er næsten ingen forskel hvad angår de enkelte er. Tabel 19: Hvordan er dit samlede indtryk af erne? % 4% 4% 3% 96% 96% 96% 97% Byen Midt Nord Syd Dårligt eller meget dårligt Godt eller meget godt Nemmere / sværere at henvise efter 81% af vagtlægerne mener det er blevet nemmere at henvise siden etablering af. Hvilken kontaktes? 52% af vagtlægerne har svaret, at det ikke altid er klart, hvilken der skal kontaktes. Uklarheden om hvilken der skal kontaktes, viser sig tydeligst for område Byen (Tabel 19). Af de vagtlæger der sender flest henvisninger til Byen har 59% svaret, at det ikke altid er klart, hvilken der skal kontaktes. 10 Tabel 19: Er det altid klart, hvilken du skal kontakte? 4% % 52% 52% 42% Ikke relevant 37% 48% 48% 59% Nej Ja Byen Midt Nord Syd 31

32 Lægevagtens vurdering af telefonbetjening Generelt vurderer 66% af vagtlægerne at svartiden hos er tilpas. Svartid vurderes bedst af de læger der bruger Nord primært (knap ), mens svartid vurderes ringest af de vagtlæger der primært bruger Byen (knap 5 svartiden er tilpas) Tabel 20: Hvordan vurderer du svartiden i telefonbetjeningen hos? 6% % 63% 46% 37% 78% 73% 22% 27% Byen Midt Nord Syd Ikke ringet til Tilpas For lang Svartid Med hensyn til serviceniveau vurderes alle fire er meget positivt. Over 95% af vagtlægerne mener, at serviceniveauet hos er godt eller meget godt. Med hensyn til omstilling fra til har 64% vurderet, at det fungerer godt eller meget. Syd vurderes bedst. 81% af de vagtlæger der oftest bruger Syd svarer, at det fungerer godt eller meget godt med omstilling til anden Tabel 21: Hvordan vurderer du serviceniveau i telefonbetjening? Hvordan fungerer, når du skal stilles om til en anden? 0 5% 2% 0 2% 0 3% 0 6% 9% 14% 2% 17% 32% 28% 7 32% % 98% 98% 97% 62% 63% 54% 81% Ikke relevant Dårligt eller meget dårligt Meget godt eller godt 1 Byen Midt Nord Syd Byen Midt Nord Syd Serviceniveau Omstilling fra til 32

Region Hovedstaden. Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden. Juni 2012. - Samlet rapport på baggrund af delundersøgelser

Region Hovedstaden. Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden. Juni 2012. - Samlet rapport på baggrund af delundersøgelser Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Samlet rapport på baggrund af delundersøgelser Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Evaluering

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 7.565 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Strømlinetproceseleradministrativomvej?

Strømlinetproceseleradministrativomvej? EvalueringafcentralvisitationiRegionHovedstaden-maj2012 RegionHovedstaden Strømlinetproceseleradministrativomvej? -EvalueringafcentralvisitationiRegionHovedstaden EnhedenforBrugerundersøgelser UdarbejdetafEnhedenforBrugerundersøgelserpåvegneaf

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice

Kundeundersøgelse Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Kundeundersøgelse 2016 - Tast selv-service, Fællesskema og kundeservice Konklusion Hos konsulenterne er tilfredsheden med Tast selv-service steget. I 2016 svarer 65 %, at de er tilfredse eller meget tilfredse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på MEDICINSK HEPATO-GASTROENT. AFD. V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION HOVEDSTADEN

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012 Anbefalinger på basis af PKOs audit 2012 Ved akutte indlæggelser bør den elektroniske henvisning så vidt muligt sendes samtidig med, at der henvises telefonisk. Benyt markeringen Akut i den elektroniske

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Speciallægers kontakt med den private sektor

Speciallægers kontakt med den private sektor N O T A T 10-02-2009 Speciallægers kontakt med den private sektor Det offentlige sygehusvæsen står overfor en stor udfordring i forhold til, at kunne fastholde deres eftertragtede speciallæger i offentligt

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere