IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE"

Transkript

1 IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE PROJEKTBESKRIVELSE FEBRUAR 2013 Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet

2 2 Idrætsklasser - plads til idrætstalenter i den danske folkeskole Nærværende projektoplæg indeholder Aarhus Universitets forslag til udarbejdelse af forskningsprojektet Idrætsklasser plads til idrætstalenter i den danske folkeskole. Projektet har til formål at undersøge og dokumentere styrkerne og udfordringer ved det særlige tilbud, som idrætsklasserne udgør personligt, sportsligt, fagligt og socialt for eleverne i udskolingen. Undersøgelsen er tilrettelagt med henblik på at en bred kortlægning af elevernes perspektiv på det at gå i en idrætsklasse og deres oplevelse af læring og motivation, herunder hvilke aspekter af det sportslige og det faglige hver for sig og i kombination, der virker fremmende på motivation for videre uddannelse og talentudvikling. Projektet vil finde sted i et samarbejde mellem landets eliteidrætskommuner, Team Danmark og Aarhus Universitet. Sidstnævnte vil forestå forskningsprojektet. Kontaktperson: Forskningsleder Jens Christian Nielsen Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet Telefon: Indhold 1. Indledning og baggrund Projektets formål og forskningsspørgsmål Forskningsdesign og projektfaser Tidsramme og produkter Organisering og økonomi Forskningsprojektets perspektiver på sigt... 10

3 3 1. Indledning og baggrund Fra mange sider i det danske uddannelsessystem peges der i stigende grad på et udækket behov for ny viden om unges læring og ikke mindst hvad der skaber motivation for læring blandt unge. Mange undervisere kæmper dagligt med at motivere og engagere eleverne og eleverne kæmper på deres side med at tage sig sammen. Der er heldigvis meget, der fungerer godt i den danske uddannelsesverden, men der er i høj grad også plads til forbedringer og til at blive klogere på, hvordan lysten til læring kan fremmes i det daglige møde mellem unge, undervisere og fag. Alt sammen med henblik på at ruste de unge til gennem uddannelse at få et godt liv. Team Danmark arbejder i den forbindelse sammen med elitekommunerne om at styrke det kommunale idrætstilbud i folkeskoler og ikke mindst i forhold til de unge i udskolingen (dvs. elever på 7.- til 9./10. klassetrin). Tanken er, at de mest talentfulde udøvere skal benytte ekstra idrætstimer til idrætsspecifik aldersrelateret træning (fysisk, teknisk, taktisk og mental træning), og træningen skal koordineres og foregå i samarbejde med de lokale eliteklubber. Træningstilbuddet placeres tidsmæssigt således, at det er muligt for eleverne at træne sammen med eventuelle elever i ungdomsuddannelsesregi med et tilsvarende tilbud om skemalagt træning. Træningstidspunktet skal placeres under hensyntagen til øvrige træningspas. Det er sparsomt med forskning på dette område, men de foreløbige erfaringer og undersøgelser (Warren Pedersen 2008, Trankjær 2010, Eltved & Miller 2011) peger på, at der er væsentlige gevinster for netop de unges motivation, lyst til læring og skoleglæde forbundet med det at koble idræt og skole på nye måder. Erfaringerne peger blandt andet på: at de unge i idrætsklasserne er gladere for at gå i skolen end de øvrige folkeskoleelever i udskolingen at børn og unge i idrætsklasserne udviser en høj grad af trivsel såvel fagligt som socialt og sportsligt at idrætsklasserne er i stand til at fremme især skoletrætte drenges lyst til skolen at klasserne er dynamiske og ressourcestærke og medvirker til at hæve ikke blot det samlede niveau i klasserne, men også for hele skolen Desuden ved vi, at den danske folkeskole alt for ofte går glip af talentfulde og ressourcestærke unge, da disse ikke oplever at blive rummet i folkeskolen og derfor søger over i friskoler og private skoler. Idrætsklasserne tegner således til at bidrage til løsning af væsentlige samfundsmæssige udfordringer, men det er for nuværende ikke forskningsmæssigt dokumenteret og belyst på hvilken måde og hvilke aspekter af såvel det sportslige og faglige hver for sig og i kombination, der virker fremmende på de unges lyst til læring og skoleglæde. Der er således behov for at få kvalificeret og systematiseret disse erfaringer ud fra et pædagogisk og læringsmæssigt perspektiv. Behovet for viden om netop disse sammenhænge hænger også sammen med det forhold, at uddannelsespolitikken i disse år domineres af fokus på at få 95 pct. af en

4 4 ungdomsårgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse og at der samlet set i uddannelsessystemet er behov for en øget viden om, hvordan unge og i særlig grad drengene og også unge med særlige talenter fastholdes i uddannelse og at deres motivation for videre uddannelse fremmes. Hertil kommer, at der er behov for at fremme den danske folkeskoles muligheder for at fastholde de unge med særlige talenter på en måde, hvor der sikres en balance mellem idrættens talentudvikling og det bredere fokus på værdier omkring fællesskab og inklusion, som også er afgørende for den danske folkeskole fremadrettet. Således vil et forskningsprojekt om idrætsklasser i udskolingen bidrage med væsentlig viden om, hvordan man systematisk kan arbejde med idrætsklassen som pædagogisk rum og skoleform og dermed bidrage med væsentlig viden om, hvordan tilbuddet virker i forhold til de unge. Nærværende projektoplæg beskriver en undersøgelse af idrætsklasserne i udskolingen i et samarbejde mellem Team Danmark og Aarhus Universitet. Hovedtanken bag forskningsprojektet er, at det er væsentligt både at få undersøgt og dokumenteret styrkerne og udfordringer ved det unikke tilbud, som idrætsklasserne udgør personligt, fagligt og socialt for danske unge samt at få en bred kortlægning af elevernes perspektiv på det at gå i en idrætsklasse og deres oplevelse af læring og motivation i udskolingen på idrætsskolerne, herunder deres motivation for videre uddannelse og talentudvikling. Undersøgelsen vil kunne bruges bredt som indspark til den generelle uddannelsespolitiske debat og viden om, hvad der kan fremme unges lyst til læring. Undersøgelserne vil desuden kunne give idrætsskolerne en fokuseret og systematiseret viden om koblingerne mellem idræt, læring og pædagogik, også set ud fra elevernes perspektiv. 2. Projektets formål og forskningsspørgsmål Projektets formål vil på denne baggrund være at bidrage til at sikre at idrætstalenterne i den danske folkeskole inkluderes og fastholdes i den danske folkeskole, og at dette sker på en måde der er til gavn for såvel de unge selv som for folkeskolen og fællesskabet omkring denne som helhed. Forskningsprojektets bidrag vil bestå i at dokumentere og analysere samspillet mellem idræt og undervisning og det faglige og sociale miljø, der skabes i idrætsklasserne og på idrætsskolerne. Det er særligt følgende spørgsmål som vil danne udgangspunkt for undersøgelsen: Hvordan virker tilbuddet? Hvad er det, der virker? Og hvorfor virker det? Hvilke udfordringer og potentialer har idrætsfolkeskolerne, set fra de unges perspektiv? Hvilken betydning har køn og social baggrund for unges deltagelse i idrætsklasserne og for de unges valg og overgang til ungdomsuddannelse? Hvilken betydning har samspillet med de lokale talentudviklingsklubber for elevernes deltagelse og lyst til læring? Hvilke betydninger, dilemmaer og potentialer er der i inklusionen af de talentfulde unge i idrætsklasserne for såvel de enkelte klasser som for skolerne som helhed?

5 5 Hvilke særlige udfordringer er der ved denne skolemodel for såvel elever som lærere og skoler? Samlet set vil projektet således have fire overordnede formål: Øge den samlede viden om, hvad der kan fastholde idrætstalenter i den danske folkeskole Øge den samlede viden om, hvordan man kan få idrætstalenter til at bidrage til et samlet løft af folkeskolens forpligtigelse på såvel bredden som fællesskabet mellem elever med forskellige forudsætninger Øge den samlede viden om, hvad der motiverer og fremmer idrætstalenters motivation for uddannelse Øge den samlede viden om sammenhængene mellem idræt og unges talentudvikling, trivsel og læring 3. Forskningsdesign og projektfaser Forskningsprojektet vil metodisk være designet som en forløbsundersøgelse, der primært baserer sig på to former for datakilder: dels et cpr-baseret surveystudie med idrætsklassernes elever, mens de går i 7., 8. og 9. klasse og med gentagelse to år efter. Surveystudiet vil blive suppleret med data på elevernes faglige niveau (tilgængelige folkeskolekarakterer på individniveau) og socioøkonomiske baggrundsfaktorer som indvirker på elevernes faglige niveau (forældres uddannelsesbaggrund, husstandsindkomst, ledighedsgrad mv.). Der vil desuden blive udarbejdet survey med skoleledere, lærere og idrætskoordinatorer. dels på kvalitative studier af og med unge fra 8. klasse gennem 2 ½ år frem til de unges overgang til en ungdomsuddannelse. Der vil bl.a. blive udført observationer på udvalgte skoler af undervisningsaktiviteter og foretaget interview med de unge i og udenfor skolen. De kvalitative interview vil blive suppleret med interview med lærere, skoleledere og idrætskoordinatorer. Formålet med netop dette design er, at iagttage og dokumentere ikke bare den umiddelbare effekt af arbejdet i idrætsklasserne, men også den længerevarende effekt på de unges fremtidige uddannelsesdeltagelse. Forskningsprojektet og det valgte forskningsdesign har derfor sit primære fokus på udskolingselevernes vurderinger og perspektiver kombineret med udvalgte registerdata. Derudover vil disse datakilder som nævnt blive suppleret med survey og interviews med skoleledere, lærere og idrætskoordinatorer med henblik på at få disse centrale aktørers vurderinger af ordningen, bl.a. deres vurdering af: balancen mellem elevernes træning og skolegang idrætselevernes integration og relationer til de øvrige elever på skolen nødvendigheden og betydningen af, at der er optagelseskrav til idrætsklasserne samt hvor mange elever skoler har afvist og med hvilke begrundelser.

6 6 Undersøgelsen vil være inddelt i seks faser. Flere af faserne vil have parallelle forløb: Fase 1 (februar 13 til marts 13): Kvalitativt pilotstudie og udvikling af spørgeskema I undersøgelsens første fase vil der blive udvalgt en 7., 8. og 9. klasse på to forskellige idrætsskoler, i to forskellige regioner af landet, hvor forskerne gennem pilotstudier vil indkredse problemstillinger og i samarbejde med elever, lærere og idrætskoordinatorer udvikle og teste spørgeskemaerne. Fase 2 (marts 13 til december 13): Surveystudie med elever og kommunale særkørsler I undersøgelsens anden fase vil der blive gennemført en cpr-baseret elektronisk survey med klasseelever i landets idrætsklasser. 1 Der vil blive udviklet et undersøgelsesdesign, der både har spørgsmål til alle elever på de tre klassetrin og spørgsmål, der er specifikke for elever i hhv. 7., 8. og 9. klassetrin. Surveyen vil blive gennemført primo/medio april således, at eleverne i 9. klasse aktuelt vil have modtaget uddannelsesvejledning om deres uddannelsesplaner og vil have foretaget et valg af ungdomsuddannelse eller 10. klasseforløb. Surveyens data vil blive koblet til tilgængelige folkeskolekarakterer og socioøkonomiske baggrundsfaktorer. Der vil blive udarbejdet en samlet analyse af surveyens data som vil indgå i en statusrapport for projektet (primo oktober 2013). Der vil desuden efterfølgende blive udarbejdet særskilte kørsler til hver af de deltagende elitekommuner, der dokumenterer kommunens idrætsklasselevers besvarelser og sammenholder disse med besvarelserne hos alle deltagende idrætsklasseelever og som sammenholder det faglige niveau hos idrætsklasseelever med de øvrige elever både på skolerne og i de enkelte kommuner. Kommunerne vil sammen med særkørslen modtage et kortfattet forskningsnotat om særkørslen med fokus på de væsentligste forskelle og ligheder med landsgennemsnittet. Fase 3 (april 13 til oktober 13): Survey/interview med skoler og koordinatorer I undersøgelsens tredje fase vil der blive foretaget dataindsamling via survey og interview blandt lærere og skoleledere på landets idrætsskoler og med idrætskoordinatorerne i elitekommunerne. Surveydelen vil være elektronisk og tilstræbes at forløbe parallelt med elevsurveyen i april. Der vil desuden blive foretaget en række supplerende interview med udvalgte personer blandt disse aktører. Analysen af disse data som vil indgå i den første statusrapport for projektet (primo oktober 2013). 1 BEMÆRK: Deltagerkommunerne vil være indgangen til at hente CPR-numre og øvrige oplysninger vedr. relevante elever for undersøgelsen. Det er derfor afgørende at kommunerne går velvilligt ind i projektet og foranlediger, at der udover leverancer elevlister med CPR etableres forbindelse til en kontaktlærer på alle skoler med elever i idrætsklasser, der kan foranledige den praktiske gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen blandt eleverne (i idrætsklasserne).

7 7 Fase 4 (april 13 til oktober 15): Den kvalitative undersøgelse På baggrund af surveystudiet igangsættes en kvalitativ baseret undersøgelse på 8. klassetrin, hvor der over 2 ½ år gennem casestudier i fem forskellige idrætsklasser, en i hver af landets fem regioner, søges svar på undersøgelsens forskningsspørgsmål. Casestudierne vil inddrage såvel interviews med unge, lærere og idrætskoordinatorer samt feltobservationer fra skolerne og undervisningen. I casestudierne vil det være muligt at gå i dybden med de pædagogiske tiltag, således at disse kan forholdes til den bredere spørgeskemaundersøgelse. I de fem idrætsklasser vil udvalgte elever blive fulgt i deres skolegang og i deres valg af og overgang til ungdomsuddannelse. Der vil indgå data fra denne del af undersøgelsen i de årlige statusrapporter fra projektet (hhv. primo oktober 13 og ultimo november 14) og i den afsluttende forskningsrapport (ultimo december 15). Fase 5 (marts/april 15): Gentagelse af surveystudie Efter to år vil surveystudie blive gentaget, dvs. på et tidspunkt, hvor eleverne i 7. kl. vil gå i 9. kl. og være ved at skulle vælge ungdomsuddannelse eller 10. klasseforløb, eleverne i 8. kl. vil være på 10. klasseforløb, ungdomsuddannelse mv. og eleverne i 9. klasse vil for hovedpartens vedkommende være påbegyndt en ungdomsuddannelse. Der vil blive udviklet et undersøgelsesdesign, der både har spørgsmål til alle elever på de tre klassetrin og spørgsmål, der er specifikke for, hvor eleverne måtte befinder sig i relation uddannelse og erhverv. 2 Surveyen vil blive gennemført medio marts/primo april, hvor elever på 9. og 10. klassetrin vil have modtaget uddannelsesvejledning om deres uddannelsesplaner og vil have foretaget et valg af ungdomsuddannelse. Gentagelsen af spørgeskemaet vil danne afsæt for en vurdering af projektets effekter. Resultaterne vil lægge til grund for den afsluttende forskningsrapport (ultimo december 15). Fase 6 (august 15 december 15): Datakilderne samles Sjette fase er udelukkende en analysefase, hvor det kvalitative og det kvantitative materiale analyseres og sammenholdes med henblik på en samlet besvarelse af forskningsspørgsmålene. Ultimo december 15 vil der foreligge en samlet forskningsrapport, der via brugen af mange konkrete og tankevækkende eksempler kombineret med statistiske underbygninger, giver megen genkendelighed og stof til eftertanke for de implicerede parter. Forskningsrapporten vil bidrage med viden, om hvor udfordringer er, og hvordan man kan videreudvikle denne skoleform. 2 For at sikre flest mulige besvarelser vil der blive udlovet præmier til deltagerne, fx vil det være oplagt at udlove billetter til landsholdskampe eller mulighed for at møde Team Danmarks mentalcoach og nogle af de idrætstalenter som modtager Team Danmark-støtte.

8 8 4. Tidsramme og produkter Samlet set forventes forskningsprojektet at forløbe over 3 år fra primo 2013 til ultimo Projektet vil afsluttes med publiceringen af en samlet forskningsrapport. Der vil samtidigt blive udarbejdet en kort pixi-udgave, der formidler forskningsprojektets hovedresultater og fremadrettede perspektiver. Der vil desuden blive udarbejdet og publiceret udarbejdet en årlig statusrapport i 2013 og i Der vil i alle publikationer blive lagt vægt på arbejdet med formidlingen af resultaterne i en anvendelig form, som kan medvirke til at sikre en bred anvendelse af undersøgelsens indsigter og resultater såvel internt på idrætsskolerne som eksternt i den uddannelsespolitiske offentlighed og på andre uddannelsesinstitutioner. Leverancer og forskningsprodukter I projektforløbet vil der blive udarbejdet følgende rapporter og notater som Team Danmark og deres partnere vil modtage: Primo oktober 13 Statusrapport 2013 Rapport (ca. 75 sider) på baggrund af analyser af: surveystudie med idrætsklassernes elever koblet med data på deres faglige niveau og socioøkonomiske baggrundsfaktorer foreløbige data fra det kvalitative studie af idrætsklasserne surveystudie og interview med lærere, skoleledere og idrætskoordinatorer Ultimo december 13 Kommunale særkørsler særskilte forskningsnotater (10-15 sider) til hver af de deltagende 15 elitekommuner baseret på særkørsler af surveystudiet med idrætsklassernes elever koblet med data på fagligt niveau og socioøkonomiske baggrundsfaktorer Ultimo november 14 Statusrapport 2014 Rapport (ca. 50 sider) på baggrund af analyser af: data fra det kvalitative studie af idrætsklasserne Ultimo december 15 Ultimo december 15 Afsluttende forskningsrapport Rapport (ca. 150 sider) på baggrund af analyser af: surveystudierne med idrætsklassernes elever koblet med data på deres faglige niveau og socioøkonomiske baggrundsfaktorer det kvalitative studie af idrætsklasserne Pixi-udgave hovedresultater og perspektiver Formidlingspublikation (16 sider), der kort sammenfatter forskningsprojektets hovedresultater og fremadrettede perspektiver

9 9 Den afsluttende rapport vil blive trykt. Team Danmark vil modtage 100 trykte eksemplarer af rapporten. De øvrige rapporter og notater vil blive e-publiceret. Forskningsteamet vil endvidere udarbejde og publicere forskningsartikler baseret på projektets data og analyser. Disse vil samarbejdspartnerne også modtage. Offentliggørelse af rapporter og notater aftales i samarbejde mellem Team Danmark og AU. AU præsenterer som oplægsholdere desuden (vederlagsfrit) undersøgelsens resultater ved 1-2 seminarer, som afholdes i samarbejde med Team Danmark ved undersøgelsens afslutning. 5. Organisering og økonomi Forskningsprojektet vil være forankret i Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Et forskningsteam under ledelse af lektor og ph.d., forskningsleder Jens Christian Nielsen vil udføre forskningsprojektet. Der vil blive samarbejdet med en ekstern partner om indhentning af og sikring af surveydata samt kobling af disse data til de cpr-baserede data på idrætsklasseeleverne (deres standpunkter og afgangskarakter samt socioøkonomiske registerdata). Der vil også blive samarbejdet med den eksterne partner om dele af de statistisk baserede analyser. Følgegruppe Der vil blive nedsat en følgegruppe for projektet bestående af to repræsentanter udvalgt blandt de deltagende elitekommuner, en repræsentant fra Ministeriet for Børn og Undervisning, en repræsentant fra Danmarks Idræts-Forbund og en repræsentant fra Team Danmark. Team Danmark etablerer kontakt til og organiserer samarbejdet med de øvrige parter, der deltager i projektet. Forskertemaet vil halvårligt mødes med følgegruppen bl.a. med henblik på at drøfte projektets fremdrift og analyser. Der vil desuden være løbende dialog mellem forskertemaet og følgegruppen om forskningsprojektet. Økonomi Det samlede budget for forskningsprojektet udgør kr. jf. nedenstående budget. Beløbet dækker lønudgifter til forskningsarbejdet og udgifter til ekstern samarbejdspartner samt udgifter til rejser, seminarer og møder mv.

10 10 Projektudgifter Måneder DKK PI: Jens Christian Nielsen 12, Jesper Olesen 12, NN: Videnskabelig medarbejder 8, NN: Specialkonsulent 1, Intern VIP-løn i alt 27, NN: Studenthjælp/databehandling 3, TAP-løn i alt 3, Survey (2013) ekstern partner Survey (2015) ekstern partner Feltarbejde ( ): Rejser og ophold mv Følgegruppemøder mv Udgifter layout mv. af e-rapporter Operating exp. I alt Subtotal Overhead/administrationsomkostninger Total 30, Forskningsprojektets perspektiver på sigt Eftersom data på idrætsklasseeleverne knyttes til cpr-numre vil det være muligt på sigt, at undersøgelsens data kobles til registerdata over elevernes uddannelsesfrekvens og - gennemførelse mv. og at der iværksættes opfølgende undersøgelser efter et antal år, der undersøger langtidseffekter af indsatsen, fx om den fører til udvikling af flere idrætstalenter og hvilke karriereveje idrætsklasseelever vælger. Aarhus Universitet vil være meget interesseret i at holde denne mulighed åben og såfremt projektforløbet understøtter, at det vil være relevant vil der blive taget initiativ til en drøftelse af dette mellem projektets partnere og andre interesserede i forlængelse af forskningsprojektet, herunder afsøgning af muligheder for at søge forskningsrådene om finansiering. 3 Det samlede budget for forskningsprojektet lægger fast. Der vil dog kunne forekomme justeringer af hhv. lønudgifterne til intern-vip-løn og til den eksterne partner alt efter i hvilket omfang dele af analysearbejdet vil blive varetaget af sidstnævnte.

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

LEDELSE, LÆRING OG TRIVSEL I FOLKESKOLERNE

LEDELSE, LÆRING OG TRIVSEL I FOLKESKOLERNE LEDELSE, LÆRING OG TRIVSEL I FOLKESKOLERNE 11:47 Redigeret af: Simon Calmar Andersen Søren C. Winter 11:47 LEDELSE, LÆRING OG TRIVSEL I FOLKESKOLERNE REDIGERET AF: SIMON CALMAR ANDERSEN SØREN C. WINTER

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Litteraturstudie Dato Januar 2014 LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LITTERATURSTUDIE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 1. Indledning 1 2.

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Idrætten slår til for alle

Idrætten slår til for alle Idrætten slår til for alle Roskilde som breddeidrætskommune 2014-2016 Resume Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16 af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE LIGE MULIGHEDER STØTTE TIL UDSATTE BØRN OG UNGE evalueringsrapport 1: beskrivelse af igangsatte forsøgsprojekter 11:18 TURF BÖCKER JAKOBSEN ANDERS POSSELT LANGHEDE KRESTA SØRENSEN 11:18 LIGE MULIGHEDER

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LEDELSE AF FOLKESKOLERNE

LEDELSE AF FOLKESKOLERNE LEDELSE AF FOLKESKOLERNE VILKÅR OG FORMER FOR SKOLELEDELSE 11:39 MOGENS JIN PEDERSEN ANDERS ROSDAHL SØREN C. WINTER ANDERS POSSELT LANGHEDE MIKKEL LYNGGAARD 11:39 LEDELSE AF FOLKESKOLERNE VILKÅR OG FORMER

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE

IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune. Projekttilbud 29. juni 2014 Henrik H. Brandt Indhold Projektbeskrivelse tilbud... 3 Undersøgelsens

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT

EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2012 EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT EVALUERING AF HELDAGSSKOLER RAPPORT INDHOLD 1. Resumé 1 1.1 Konklusioner 1 2. Introduktion

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere