IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE"

Transkript

1 IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE PROJEKTBESKRIVELSE FEBRUAR 2013 Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet

2 2 Idrætsklasser - plads til idrætstalenter i den danske folkeskole Nærværende projektoplæg indeholder Aarhus Universitets forslag til udarbejdelse af forskningsprojektet Idrætsklasser plads til idrætstalenter i den danske folkeskole. Projektet har til formål at undersøge og dokumentere styrkerne og udfordringer ved det særlige tilbud, som idrætsklasserne udgør personligt, sportsligt, fagligt og socialt for eleverne i udskolingen. Undersøgelsen er tilrettelagt med henblik på at en bred kortlægning af elevernes perspektiv på det at gå i en idrætsklasse og deres oplevelse af læring og motivation, herunder hvilke aspekter af det sportslige og det faglige hver for sig og i kombination, der virker fremmende på motivation for videre uddannelse og talentudvikling. Projektet vil finde sted i et samarbejde mellem landets eliteidrætskommuner, Team Danmark og Aarhus Universitet. Sidstnævnte vil forestå forskningsprojektet. Kontaktperson: Forskningsleder Jens Christian Nielsen Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet Telefon: Indhold 1. Indledning og baggrund Projektets formål og forskningsspørgsmål Forskningsdesign og projektfaser Tidsramme og produkter Organisering og økonomi Forskningsprojektets perspektiver på sigt... 10

3 3 1. Indledning og baggrund Fra mange sider i det danske uddannelsessystem peges der i stigende grad på et udækket behov for ny viden om unges læring og ikke mindst hvad der skaber motivation for læring blandt unge. Mange undervisere kæmper dagligt med at motivere og engagere eleverne og eleverne kæmper på deres side med at tage sig sammen. Der er heldigvis meget, der fungerer godt i den danske uddannelsesverden, men der er i høj grad også plads til forbedringer og til at blive klogere på, hvordan lysten til læring kan fremmes i det daglige møde mellem unge, undervisere og fag. Alt sammen med henblik på at ruste de unge til gennem uddannelse at få et godt liv. Team Danmark arbejder i den forbindelse sammen med elitekommunerne om at styrke det kommunale idrætstilbud i folkeskoler og ikke mindst i forhold til de unge i udskolingen (dvs. elever på 7.- til 9./10. klassetrin). Tanken er, at de mest talentfulde udøvere skal benytte ekstra idrætstimer til idrætsspecifik aldersrelateret træning (fysisk, teknisk, taktisk og mental træning), og træningen skal koordineres og foregå i samarbejde med de lokale eliteklubber. Træningstilbuddet placeres tidsmæssigt således, at det er muligt for eleverne at træne sammen med eventuelle elever i ungdomsuddannelsesregi med et tilsvarende tilbud om skemalagt træning. Træningstidspunktet skal placeres under hensyntagen til øvrige træningspas. Det er sparsomt med forskning på dette område, men de foreløbige erfaringer og undersøgelser (Warren Pedersen 2008, Trankjær 2010, Eltved & Miller 2011) peger på, at der er væsentlige gevinster for netop de unges motivation, lyst til læring og skoleglæde forbundet med det at koble idræt og skole på nye måder. Erfaringerne peger blandt andet på: at de unge i idrætsklasserne er gladere for at gå i skolen end de øvrige folkeskoleelever i udskolingen at børn og unge i idrætsklasserne udviser en høj grad af trivsel såvel fagligt som socialt og sportsligt at idrætsklasserne er i stand til at fremme især skoletrætte drenges lyst til skolen at klasserne er dynamiske og ressourcestærke og medvirker til at hæve ikke blot det samlede niveau i klasserne, men også for hele skolen Desuden ved vi, at den danske folkeskole alt for ofte går glip af talentfulde og ressourcestærke unge, da disse ikke oplever at blive rummet i folkeskolen og derfor søger over i friskoler og private skoler. Idrætsklasserne tegner således til at bidrage til løsning af væsentlige samfundsmæssige udfordringer, men det er for nuværende ikke forskningsmæssigt dokumenteret og belyst på hvilken måde og hvilke aspekter af såvel det sportslige og faglige hver for sig og i kombination, der virker fremmende på de unges lyst til læring og skoleglæde. Der er således behov for at få kvalificeret og systematiseret disse erfaringer ud fra et pædagogisk og læringsmæssigt perspektiv. Behovet for viden om netop disse sammenhænge hænger også sammen med det forhold, at uddannelsespolitikken i disse år domineres af fokus på at få 95 pct. af en

4 4 ungdomsårgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse og at der samlet set i uddannelsessystemet er behov for en øget viden om, hvordan unge og i særlig grad drengene og også unge med særlige talenter fastholdes i uddannelse og at deres motivation for videre uddannelse fremmes. Hertil kommer, at der er behov for at fremme den danske folkeskoles muligheder for at fastholde de unge med særlige talenter på en måde, hvor der sikres en balance mellem idrættens talentudvikling og det bredere fokus på værdier omkring fællesskab og inklusion, som også er afgørende for den danske folkeskole fremadrettet. Således vil et forskningsprojekt om idrætsklasser i udskolingen bidrage med væsentlig viden om, hvordan man systematisk kan arbejde med idrætsklassen som pædagogisk rum og skoleform og dermed bidrage med væsentlig viden om, hvordan tilbuddet virker i forhold til de unge. Nærværende projektoplæg beskriver en undersøgelse af idrætsklasserne i udskolingen i et samarbejde mellem Team Danmark og Aarhus Universitet. Hovedtanken bag forskningsprojektet er, at det er væsentligt både at få undersøgt og dokumenteret styrkerne og udfordringer ved det unikke tilbud, som idrætsklasserne udgør personligt, fagligt og socialt for danske unge samt at få en bred kortlægning af elevernes perspektiv på det at gå i en idrætsklasse og deres oplevelse af læring og motivation i udskolingen på idrætsskolerne, herunder deres motivation for videre uddannelse og talentudvikling. Undersøgelsen vil kunne bruges bredt som indspark til den generelle uddannelsespolitiske debat og viden om, hvad der kan fremme unges lyst til læring. Undersøgelserne vil desuden kunne give idrætsskolerne en fokuseret og systematiseret viden om koblingerne mellem idræt, læring og pædagogik, også set ud fra elevernes perspektiv. 2. Projektets formål og forskningsspørgsmål Projektets formål vil på denne baggrund være at bidrage til at sikre at idrætstalenterne i den danske folkeskole inkluderes og fastholdes i den danske folkeskole, og at dette sker på en måde der er til gavn for såvel de unge selv som for folkeskolen og fællesskabet omkring denne som helhed. Forskningsprojektets bidrag vil bestå i at dokumentere og analysere samspillet mellem idræt og undervisning og det faglige og sociale miljø, der skabes i idrætsklasserne og på idrætsskolerne. Det er særligt følgende spørgsmål som vil danne udgangspunkt for undersøgelsen: Hvordan virker tilbuddet? Hvad er det, der virker? Og hvorfor virker det? Hvilke udfordringer og potentialer har idrætsfolkeskolerne, set fra de unges perspektiv? Hvilken betydning har køn og social baggrund for unges deltagelse i idrætsklasserne og for de unges valg og overgang til ungdomsuddannelse? Hvilken betydning har samspillet med de lokale talentudviklingsklubber for elevernes deltagelse og lyst til læring? Hvilke betydninger, dilemmaer og potentialer er der i inklusionen af de talentfulde unge i idrætsklasserne for såvel de enkelte klasser som for skolerne som helhed?

5 5 Hvilke særlige udfordringer er der ved denne skolemodel for såvel elever som lærere og skoler? Samlet set vil projektet således have fire overordnede formål: Øge den samlede viden om, hvad der kan fastholde idrætstalenter i den danske folkeskole Øge den samlede viden om, hvordan man kan få idrætstalenter til at bidrage til et samlet løft af folkeskolens forpligtigelse på såvel bredden som fællesskabet mellem elever med forskellige forudsætninger Øge den samlede viden om, hvad der motiverer og fremmer idrætstalenters motivation for uddannelse Øge den samlede viden om sammenhængene mellem idræt og unges talentudvikling, trivsel og læring 3. Forskningsdesign og projektfaser Forskningsprojektet vil metodisk være designet som en forløbsundersøgelse, der primært baserer sig på to former for datakilder: dels et cpr-baseret surveystudie med idrætsklassernes elever, mens de går i 7., 8. og 9. klasse og med gentagelse to år efter. Surveystudiet vil blive suppleret med data på elevernes faglige niveau (tilgængelige folkeskolekarakterer på individniveau) og socioøkonomiske baggrundsfaktorer som indvirker på elevernes faglige niveau (forældres uddannelsesbaggrund, husstandsindkomst, ledighedsgrad mv.). Der vil desuden blive udarbejdet survey med skoleledere, lærere og idrætskoordinatorer. dels på kvalitative studier af og med unge fra 8. klasse gennem 2 ½ år frem til de unges overgang til en ungdomsuddannelse. Der vil bl.a. blive udført observationer på udvalgte skoler af undervisningsaktiviteter og foretaget interview med de unge i og udenfor skolen. De kvalitative interview vil blive suppleret med interview med lærere, skoleledere og idrætskoordinatorer. Formålet med netop dette design er, at iagttage og dokumentere ikke bare den umiddelbare effekt af arbejdet i idrætsklasserne, men også den længerevarende effekt på de unges fremtidige uddannelsesdeltagelse. Forskningsprojektet og det valgte forskningsdesign har derfor sit primære fokus på udskolingselevernes vurderinger og perspektiver kombineret med udvalgte registerdata. Derudover vil disse datakilder som nævnt blive suppleret med survey og interviews med skoleledere, lærere og idrætskoordinatorer med henblik på at få disse centrale aktørers vurderinger af ordningen, bl.a. deres vurdering af: balancen mellem elevernes træning og skolegang idrætselevernes integration og relationer til de øvrige elever på skolen nødvendigheden og betydningen af, at der er optagelseskrav til idrætsklasserne samt hvor mange elever skoler har afvist og med hvilke begrundelser.

6 6 Undersøgelsen vil være inddelt i seks faser. Flere af faserne vil have parallelle forløb: Fase 1 (februar 13 til marts 13): Kvalitativt pilotstudie og udvikling af spørgeskema I undersøgelsens første fase vil der blive udvalgt en 7., 8. og 9. klasse på to forskellige idrætsskoler, i to forskellige regioner af landet, hvor forskerne gennem pilotstudier vil indkredse problemstillinger og i samarbejde med elever, lærere og idrætskoordinatorer udvikle og teste spørgeskemaerne. Fase 2 (marts 13 til december 13): Surveystudie med elever og kommunale særkørsler I undersøgelsens anden fase vil der blive gennemført en cpr-baseret elektronisk survey med klasseelever i landets idrætsklasser. 1 Der vil blive udviklet et undersøgelsesdesign, der både har spørgsmål til alle elever på de tre klassetrin og spørgsmål, der er specifikke for elever i hhv. 7., 8. og 9. klassetrin. Surveyen vil blive gennemført primo/medio april således, at eleverne i 9. klasse aktuelt vil have modtaget uddannelsesvejledning om deres uddannelsesplaner og vil have foretaget et valg af ungdomsuddannelse eller 10. klasseforløb. Surveyens data vil blive koblet til tilgængelige folkeskolekarakterer og socioøkonomiske baggrundsfaktorer. Der vil blive udarbejdet en samlet analyse af surveyens data som vil indgå i en statusrapport for projektet (primo oktober 2013). Der vil desuden efterfølgende blive udarbejdet særskilte kørsler til hver af de deltagende elitekommuner, der dokumenterer kommunens idrætsklasselevers besvarelser og sammenholder disse med besvarelserne hos alle deltagende idrætsklasseelever og som sammenholder det faglige niveau hos idrætsklasseelever med de øvrige elever både på skolerne og i de enkelte kommuner. Kommunerne vil sammen med særkørslen modtage et kortfattet forskningsnotat om særkørslen med fokus på de væsentligste forskelle og ligheder med landsgennemsnittet. Fase 3 (april 13 til oktober 13): Survey/interview med skoler og koordinatorer I undersøgelsens tredje fase vil der blive foretaget dataindsamling via survey og interview blandt lærere og skoleledere på landets idrætsskoler og med idrætskoordinatorerne i elitekommunerne. Surveydelen vil være elektronisk og tilstræbes at forløbe parallelt med elevsurveyen i april. Der vil desuden blive foretaget en række supplerende interview med udvalgte personer blandt disse aktører. Analysen af disse data som vil indgå i den første statusrapport for projektet (primo oktober 2013). 1 BEMÆRK: Deltagerkommunerne vil være indgangen til at hente CPR-numre og øvrige oplysninger vedr. relevante elever for undersøgelsen. Det er derfor afgørende at kommunerne går velvilligt ind i projektet og foranlediger, at der udover leverancer elevlister med CPR etableres forbindelse til en kontaktlærer på alle skoler med elever i idrætsklasser, der kan foranledige den praktiske gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen blandt eleverne (i idrætsklasserne).

7 7 Fase 4 (april 13 til oktober 15): Den kvalitative undersøgelse På baggrund af surveystudiet igangsættes en kvalitativ baseret undersøgelse på 8. klassetrin, hvor der over 2 ½ år gennem casestudier i fem forskellige idrætsklasser, en i hver af landets fem regioner, søges svar på undersøgelsens forskningsspørgsmål. Casestudierne vil inddrage såvel interviews med unge, lærere og idrætskoordinatorer samt feltobservationer fra skolerne og undervisningen. I casestudierne vil det være muligt at gå i dybden med de pædagogiske tiltag, således at disse kan forholdes til den bredere spørgeskemaundersøgelse. I de fem idrætsklasser vil udvalgte elever blive fulgt i deres skolegang og i deres valg af og overgang til ungdomsuddannelse. Der vil indgå data fra denne del af undersøgelsen i de årlige statusrapporter fra projektet (hhv. primo oktober 13 og ultimo november 14) og i den afsluttende forskningsrapport (ultimo december 15). Fase 5 (marts/april 15): Gentagelse af surveystudie Efter to år vil surveystudie blive gentaget, dvs. på et tidspunkt, hvor eleverne i 7. kl. vil gå i 9. kl. og være ved at skulle vælge ungdomsuddannelse eller 10. klasseforløb, eleverne i 8. kl. vil være på 10. klasseforløb, ungdomsuddannelse mv. og eleverne i 9. klasse vil for hovedpartens vedkommende være påbegyndt en ungdomsuddannelse. Der vil blive udviklet et undersøgelsesdesign, der både har spørgsmål til alle elever på de tre klassetrin og spørgsmål, der er specifikke for, hvor eleverne måtte befinder sig i relation uddannelse og erhverv. 2 Surveyen vil blive gennemført medio marts/primo april, hvor elever på 9. og 10. klassetrin vil have modtaget uddannelsesvejledning om deres uddannelsesplaner og vil have foretaget et valg af ungdomsuddannelse. Gentagelsen af spørgeskemaet vil danne afsæt for en vurdering af projektets effekter. Resultaterne vil lægge til grund for den afsluttende forskningsrapport (ultimo december 15). Fase 6 (august 15 december 15): Datakilderne samles Sjette fase er udelukkende en analysefase, hvor det kvalitative og det kvantitative materiale analyseres og sammenholdes med henblik på en samlet besvarelse af forskningsspørgsmålene. Ultimo december 15 vil der foreligge en samlet forskningsrapport, der via brugen af mange konkrete og tankevækkende eksempler kombineret med statistiske underbygninger, giver megen genkendelighed og stof til eftertanke for de implicerede parter. Forskningsrapporten vil bidrage med viden, om hvor udfordringer er, og hvordan man kan videreudvikle denne skoleform. 2 For at sikre flest mulige besvarelser vil der blive udlovet præmier til deltagerne, fx vil det være oplagt at udlove billetter til landsholdskampe eller mulighed for at møde Team Danmarks mentalcoach og nogle af de idrætstalenter som modtager Team Danmark-støtte.

8 8 4. Tidsramme og produkter Samlet set forventes forskningsprojektet at forløbe over 3 år fra primo 2013 til ultimo Projektet vil afsluttes med publiceringen af en samlet forskningsrapport. Der vil samtidigt blive udarbejdet en kort pixi-udgave, der formidler forskningsprojektets hovedresultater og fremadrettede perspektiver. Der vil desuden blive udarbejdet og publiceret udarbejdet en årlig statusrapport i 2013 og i Der vil i alle publikationer blive lagt vægt på arbejdet med formidlingen af resultaterne i en anvendelig form, som kan medvirke til at sikre en bred anvendelse af undersøgelsens indsigter og resultater såvel internt på idrætsskolerne som eksternt i den uddannelsespolitiske offentlighed og på andre uddannelsesinstitutioner. Leverancer og forskningsprodukter I projektforløbet vil der blive udarbejdet følgende rapporter og notater som Team Danmark og deres partnere vil modtage: Primo oktober 13 Statusrapport 2013 Rapport (ca. 75 sider) på baggrund af analyser af: surveystudie med idrætsklassernes elever koblet med data på deres faglige niveau og socioøkonomiske baggrundsfaktorer foreløbige data fra det kvalitative studie af idrætsklasserne surveystudie og interview med lærere, skoleledere og idrætskoordinatorer Ultimo december 13 Kommunale særkørsler særskilte forskningsnotater (10-15 sider) til hver af de deltagende 15 elitekommuner baseret på særkørsler af surveystudiet med idrætsklassernes elever koblet med data på fagligt niveau og socioøkonomiske baggrundsfaktorer Ultimo november 14 Statusrapport 2014 Rapport (ca. 50 sider) på baggrund af analyser af: data fra det kvalitative studie af idrætsklasserne Ultimo december 15 Ultimo december 15 Afsluttende forskningsrapport Rapport (ca. 150 sider) på baggrund af analyser af: surveystudierne med idrætsklassernes elever koblet med data på deres faglige niveau og socioøkonomiske baggrundsfaktorer det kvalitative studie af idrætsklasserne Pixi-udgave hovedresultater og perspektiver Formidlingspublikation (16 sider), der kort sammenfatter forskningsprojektets hovedresultater og fremadrettede perspektiver

9 9 Den afsluttende rapport vil blive trykt. Team Danmark vil modtage 100 trykte eksemplarer af rapporten. De øvrige rapporter og notater vil blive e-publiceret. Forskningsteamet vil endvidere udarbejde og publicere forskningsartikler baseret på projektets data og analyser. Disse vil samarbejdspartnerne også modtage. Offentliggørelse af rapporter og notater aftales i samarbejde mellem Team Danmark og AU. AU præsenterer som oplægsholdere desuden (vederlagsfrit) undersøgelsens resultater ved 1-2 seminarer, som afholdes i samarbejde med Team Danmark ved undersøgelsens afslutning. 5. Organisering og økonomi Forskningsprojektet vil være forankret i Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Et forskningsteam under ledelse af lektor og ph.d., forskningsleder Jens Christian Nielsen vil udføre forskningsprojektet. Der vil blive samarbejdet med en ekstern partner om indhentning af og sikring af surveydata samt kobling af disse data til de cpr-baserede data på idrætsklasseeleverne (deres standpunkter og afgangskarakter samt socioøkonomiske registerdata). Der vil også blive samarbejdet med den eksterne partner om dele af de statistisk baserede analyser. Følgegruppe Der vil blive nedsat en følgegruppe for projektet bestående af to repræsentanter udvalgt blandt de deltagende elitekommuner, en repræsentant fra Ministeriet for Børn og Undervisning, en repræsentant fra Danmarks Idræts-Forbund og en repræsentant fra Team Danmark. Team Danmark etablerer kontakt til og organiserer samarbejdet med de øvrige parter, der deltager i projektet. Forskertemaet vil halvårligt mødes med følgegruppen bl.a. med henblik på at drøfte projektets fremdrift og analyser. Der vil desuden være løbende dialog mellem forskertemaet og følgegruppen om forskningsprojektet. Økonomi Det samlede budget for forskningsprojektet udgør kr. jf. nedenstående budget. Beløbet dækker lønudgifter til forskningsarbejdet og udgifter til ekstern samarbejdspartner samt udgifter til rejser, seminarer og møder mv.

10 10 Projektudgifter Måneder DKK PI: Jens Christian Nielsen 12, Jesper Olesen 12, NN: Videnskabelig medarbejder 8, NN: Specialkonsulent 1, Intern VIP-løn i alt 27, NN: Studenthjælp/databehandling 3, TAP-løn i alt 3, Survey (2013) ekstern partner Survey (2015) ekstern partner Feltarbejde ( ): Rejser og ophold mv Følgegruppemøder mv Udgifter layout mv. af e-rapporter Operating exp. I alt Subtotal Overhead/administrationsomkostninger Total 30, Forskningsprojektets perspektiver på sigt Eftersom data på idrætsklasseeleverne knyttes til cpr-numre vil det være muligt på sigt, at undersøgelsens data kobles til registerdata over elevernes uddannelsesfrekvens og - gennemførelse mv. og at der iværksættes opfølgende undersøgelser efter et antal år, der undersøger langtidseffekter af indsatsen, fx om den fører til udvikling af flere idrætstalenter og hvilke karriereveje idrætsklasseelever vælger. Aarhus Universitet vil være meget interesseret i at holde denne mulighed åben og såfremt projektforløbet understøtter, at det vil være relevant vil der blive taget initiativ til en drøftelse af dette mellem projektets partnere og andre interesserede i forlængelse af forskningsprojektet, herunder afsøgning af muligheder for at søge forskningsrådene om finansiering. 3 Det samlede budget for forskningsprojektet lægger fast. Der vil dog kunne forekomme justeringer af hhv. lønudgifterne til intern-vip-løn og til den eksterne partner alt efter i hvilket omfang dele af analysearbejdet vil blive varetaget af sidstnævnte.

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser. et blik på Aarhus Kommune (Rundhøjskole)

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser. et blik på Aarhus Kommune (Rundhøjskole) Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser et blik på Aarhus Kommune (Rundhøjskole) Indholdsfortegnelse Forord Sammensætning Fællesskabet og kulturen i idrætsklasser Samspil mellem skole og idræt Idrætsklassen

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 1.0 Indledning og målsætning Såvel Team Danmark som Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en kommunestrategi, der har til hensigt

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Aftale om talentklasser i idræt

Aftale om talentklasser i idræt Den 20. november 2012 Aarhus Kommune i Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Aftalens parter og indhold Denne aftale om talentklasser i idræt er indgået mellem

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Møde i elitekoordinatornetværket. Kolding 19. juni 2012

Møde i elitekoordinatornetværket. Kolding 19. juni 2012 Møde i elitekoordinatornetværket Kolding 19. juni 2012 Program 10.00: Introduktion til talentarbejdet i Kolding Kommune 11.00-11.10: Styrkelse af den sportslige ledelse i eliteklubber v/jens Meibom, Team

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE FRITID, KULTUR OG UNGE Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Motivation og læringsmiljø i udskolingen v/ lektor Mette Pless og post.doc Peder Hjort Madsen Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

Motivation og læringsmiljø i udskolingen v/ lektor Mette Pless og post.doc Peder Hjort Madsen Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet Motivation og læringsmiljø i udskolingen v/ lektor Mette Pless og post.doc Peder Hjort Madsen Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet Unges motivation for læring i udskolingen Hvordan kan vi forstå,

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE FORPLIGTIGET PÅ UDVIKLING

IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE FORPLIGTIGET PÅ UDVIKLING IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE FORPLIGTIGET PÅ UDVIKLING Jesper Stilling Olesen, Aarhus Universitet Lotte Stausgaard Skrubbeltrang, Aalborg Universitet & Jens Christian Nielsen, Aarhus Universitet

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Projektbeskrivelse Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til alle skoleelever i Danmark. Fra skoleåret 2008/09 har den politiske

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Organisering af LP-modellen

Organisering af LP-modellen Hvad er LP-modellen? LP-modellen er udviklet af professor Thomas Nordahl 3-årigt forskningsbaseret projekt En model til pædagogisk analyse og handleplaner udviklet på baggrund af forskningsbaseret viden

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation

UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation UNGES MOTIVATION I FORANDRING Om nye tendenser i uddannelsesverdenen og ungdomslivet og konsekvenserne for unges motivation KONFERENCE DEN 20. NOVEMBER 2013 Foto AFUK, layou Peter Aarhus UNGES MOTIVATION

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet

Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Indledning...1 3. Aftaleparter...1 4. Aftaleperiode...1 5. Vision/politik for Sekretariatet...1

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne

Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne Evaluering af Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere