IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE"

Transkript

1 IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE PROJEKTBESKRIVELSE FEBRUAR 2013 Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet

2 2 Idrætsklasser - plads til idrætstalenter i den danske folkeskole Nærværende projektoplæg indeholder Aarhus Universitets forslag til udarbejdelse af forskningsprojektet Idrætsklasser plads til idrætstalenter i den danske folkeskole. Projektet har til formål at undersøge og dokumentere styrkerne og udfordringer ved det særlige tilbud, som idrætsklasserne udgør personligt, sportsligt, fagligt og socialt for eleverne i udskolingen. Undersøgelsen er tilrettelagt med henblik på at en bred kortlægning af elevernes perspektiv på det at gå i en idrætsklasse og deres oplevelse af læring og motivation, herunder hvilke aspekter af det sportslige og det faglige hver for sig og i kombination, der virker fremmende på motivation for videre uddannelse og talentudvikling. Projektet vil finde sted i et samarbejde mellem landets eliteidrætskommuner, Team Danmark og Aarhus Universitet. Sidstnævnte vil forestå forskningsprojektet. Kontaktperson: Forskningsleder Jens Christian Nielsen Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet Telefon: Indhold 1. Indledning og baggrund Projektets formål og forskningsspørgsmål Forskningsdesign og projektfaser Tidsramme og produkter Organisering og økonomi Forskningsprojektets perspektiver på sigt... 10

3 3 1. Indledning og baggrund Fra mange sider i det danske uddannelsessystem peges der i stigende grad på et udækket behov for ny viden om unges læring og ikke mindst hvad der skaber motivation for læring blandt unge. Mange undervisere kæmper dagligt med at motivere og engagere eleverne og eleverne kæmper på deres side med at tage sig sammen. Der er heldigvis meget, der fungerer godt i den danske uddannelsesverden, men der er i høj grad også plads til forbedringer og til at blive klogere på, hvordan lysten til læring kan fremmes i det daglige møde mellem unge, undervisere og fag. Alt sammen med henblik på at ruste de unge til gennem uddannelse at få et godt liv. Team Danmark arbejder i den forbindelse sammen med elitekommunerne om at styrke det kommunale idrætstilbud i folkeskoler og ikke mindst i forhold til de unge i udskolingen (dvs. elever på 7.- til 9./10. klassetrin). Tanken er, at de mest talentfulde udøvere skal benytte ekstra idrætstimer til idrætsspecifik aldersrelateret træning (fysisk, teknisk, taktisk og mental træning), og træningen skal koordineres og foregå i samarbejde med de lokale eliteklubber. Træningstilbuddet placeres tidsmæssigt således, at det er muligt for eleverne at træne sammen med eventuelle elever i ungdomsuddannelsesregi med et tilsvarende tilbud om skemalagt træning. Træningstidspunktet skal placeres under hensyntagen til øvrige træningspas. Det er sparsomt med forskning på dette område, men de foreløbige erfaringer og undersøgelser (Warren Pedersen 2008, Trankjær 2010, Eltved & Miller 2011) peger på, at der er væsentlige gevinster for netop de unges motivation, lyst til læring og skoleglæde forbundet med det at koble idræt og skole på nye måder. Erfaringerne peger blandt andet på: at de unge i idrætsklasserne er gladere for at gå i skolen end de øvrige folkeskoleelever i udskolingen at børn og unge i idrætsklasserne udviser en høj grad af trivsel såvel fagligt som socialt og sportsligt at idrætsklasserne er i stand til at fremme især skoletrætte drenges lyst til skolen at klasserne er dynamiske og ressourcestærke og medvirker til at hæve ikke blot det samlede niveau i klasserne, men også for hele skolen Desuden ved vi, at den danske folkeskole alt for ofte går glip af talentfulde og ressourcestærke unge, da disse ikke oplever at blive rummet i folkeskolen og derfor søger over i friskoler og private skoler. Idrætsklasserne tegner således til at bidrage til løsning af væsentlige samfundsmæssige udfordringer, men det er for nuværende ikke forskningsmæssigt dokumenteret og belyst på hvilken måde og hvilke aspekter af såvel det sportslige og faglige hver for sig og i kombination, der virker fremmende på de unges lyst til læring og skoleglæde. Der er således behov for at få kvalificeret og systematiseret disse erfaringer ud fra et pædagogisk og læringsmæssigt perspektiv. Behovet for viden om netop disse sammenhænge hænger også sammen med det forhold, at uddannelsespolitikken i disse år domineres af fokus på at få 95 pct. af en

4 4 ungdomsårgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse og at der samlet set i uddannelsessystemet er behov for en øget viden om, hvordan unge og i særlig grad drengene og også unge med særlige talenter fastholdes i uddannelse og at deres motivation for videre uddannelse fremmes. Hertil kommer, at der er behov for at fremme den danske folkeskoles muligheder for at fastholde de unge med særlige talenter på en måde, hvor der sikres en balance mellem idrættens talentudvikling og det bredere fokus på værdier omkring fællesskab og inklusion, som også er afgørende for den danske folkeskole fremadrettet. Således vil et forskningsprojekt om idrætsklasser i udskolingen bidrage med væsentlig viden om, hvordan man systematisk kan arbejde med idrætsklassen som pædagogisk rum og skoleform og dermed bidrage med væsentlig viden om, hvordan tilbuddet virker i forhold til de unge. Nærværende projektoplæg beskriver en undersøgelse af idrætsklasserne i udskolingen i et samarbejde mellem Team Danmark og Aarhus Universitet. Hovedtanken bag forskningsprojektet er, at det er væsentligt både at få undersøgt og dokumenteret styrkerne og udfordringer ved det unikke tilbud, som idrætsklasserne udgør personligt, fagligt og socialt for danske unge samt at få en bred kortlægning af elevernes perspektiv på det at gå i en idrætsklasse og deres oplevelse af læring og motivation i udskolingen på idrætsskolerne, herunder deres motivation for videre uddannelse og talentudvikling. Undersøgelsen vil kunne bruges bredt som indspark til den generelle uddannelsespolitiske debat og viden om, hvad der kan fremme unges lyst til læring. Undersøgelserne vil desuden kunne give idrætsskolerne en fokuseret og systematiseret viden om koblingerne mellem idræt, læring og pædagogik, også set ud fra elevernes perspektiv. 2. Projektets formål og forskningsspørgsmål Projektets formål vil på denne baggrund være at bidrage til at sikre at idrætstalenterne i den danske folkeskole inkluderes og fastholdes i den danske folkeskole, og at dette sker på en måde der er til gavn for såvel de unge selv som for folkeskolen og fællesskabet omkring denne som helhed. Forskningsprojektets bidrag vil bestå i at dokumentere og analysere samspillet mellem idræt og undervisning og det faglige og sociale miljø, der skabes i idrætsklasserne og på idrætsskolerne. Det er særligt følgende spørgsmål som vil danne udgangspunkt for undersøgelsen: Hvordan virker tilbuddet? Hvad er det, der virker? Og hvorfor virker det? Hvilke udfordringer og potentialer har idrætsfolkeskolerne, set fra de unges perspektiv? Hvilken betydning har køn og social baggrund for unges deltagelse i idrætsklasserne og for de unges valg og overgang til ungdomsuddannelse? Hvilken betydning har samspillet med de lokale talentudviklingsklubber for elevernes deltagelse og lyst til læring? Hvilke betydninger, dilemmaer og potentialer er der i inklusionen af de talentfulde unge i idrætsklasserne for såvel de enkelte klasser som for skolerne som helhed?

5 5 Hvilke særlige udfordringer er der ved denne skolemodel for såvel elever som lærere og skoler? Samlet set vil projektet således have fire overordnede formål: Øge den samlede viden om, hvad der kan fastholde idrætstalenter i den danske folkeskole Øge den samlede viden om, hvordan man kan få idrætstalenter til at bidrage til et samlet løft af folkeskolens forpligtigelse på såvel bredden som fællesskabet mellem elever med forskellige forudsætninger Øge den samlede viden om, hvad der motiverer og fremmer idrætstalenters motivation for uddannelse Øge den samlede viden om sammenhængene mellem idræt og unges talentudvikling, trivsel og læring 3. Forskningsdesign og projektfaser Forskningsprojektet vil metodisk være designet som en forløbsundersøgelse, der primært baserer sig på to former for datakilder: dels et cpr-baseret surveystudie med idrætsklassernes elever, mens de går i 7., 8. og 9. klasse og med gentagelse to år efter. Surveystudiet vil blive suppleret med data på elevernes faglige niveau (tilgængelige folkeskolekarakterer på individniveau) og socioøkonomiske baggrundsfaktorer som indvirker på elevernes faglige niveau (forældres uddannelsesbaggrund, husstandsindkomst, ledighedsgrad mv.). Der vil desuden blive udarbejdet survey med skoleledere, lærere og idrætskoordinatorer. dels på kvalitative studier af og med unge fra 8. klasse gennem 2 ½ år frem til de unges overgang til en ungdomsuddannelse. Der vil bl.a. blive udført observationer på udvalgte skoler af undervisningsaktiviteter og foretaget interview med de unge i og udenfor skolen. De kvalitative interview vil blive suppleret med interview med lærere, skoleledere og idrætskoordinatorer. Formålet med netop dette design er, at iagttage og dokumentere ikke bare den umiddelbare effekt af arbejdet i idrætsklasserne, men også den længerevarende effekt på de unges fremtidige uddannelsesdeltagelse. Forskningsprojektet og det valgte forskningsdesign har derfor sit primære fokus på udskolingselevernes vurderinger og perspektiver kombineret med udvalgte registerdata. Derudover vil disse datakilder som nævnt blive suppleret med survey og interviews med skoleledere, lærere og idrætskoordinatorer med henblik på at få disse centrale aktørers vurderinger af ordningen, bl.a. deres vurdering af: balancen mellem elevernes træning og skolegang idrætselevernes integration og relationer til de øvrige elever på skolen nødvendigheden og betydningen af, at der er optagelseskrav til idrætsklasserne samt hvor mange elever skoler har afvist og med hvilke begrundelser.

6 6 Undersøgelsen vil være inddelt i seks faser. Flere af faserne vil have parallelle forløb: Fase 1 (februar 13 til marts 13): Kvalitativt pilotstudie og udvikling af spørgeskema I undersøgelsens første fase vil der blive udvalgt en 7., 8. og 9. klasse på to forskellige idrætsskoler, i to forskellige regioner af landet, hvor forskerne gennem pilotstudier vil indkredse problemstillinger og i samarbejde med elever, lærere og idrætskoordinatorer udvikle og teste spørgeskemaerne. Fase 2 (marts 13 til december 13): Surveystudie med elever og kommunale særkørsler I undersøgelsens anden fase vil der blive gennemført en cpr-baseret elektronisk survey med klasseelever i landets idrætsklasser. 1 Der vil blive udviklet et undersøgelsesdesign, der både har spørgsmål til alle elever på de tre klassetrin og spørgsmål, der er specifikke for elever i hhv. 7., 8. og 9. klassetrin. Surveyen vil blive gennemført primo/medio april således, at eleverne i 9. klasse aktuelt vil have modtaget uddannelsesvejledning om deres uddannelsesplaner og vil have foretaget et valg af ungdomsuddannelse eller 10. klasseforløb. Surveyens data vil blive koblet til tilgængelige folkeskolekarakterer og socioøkonomiske baggrundsfaktorer. Der vil blive udarbejdet en samlet analyse af surveyens data som vil indgå i en statusrapport for projektet (primo oktober 2013). Der vil desuden efterfølgende blive udarbejdet særskilte kørsler til hver af de deltagende elitekommuner, der dokumenterer kommunens idrætsklasselevers besvarelser og sammenholder disse med besvarelserne hos alle deltagende idrætsklasseelever og som sammenholder det faglige niveau hos idrætsklasseelever med de øvrige elever både på skolerne og i de enkelte kommuner. Kommunerne vil sammen med særkørslen modtage et kortfattet forskningsnotat om særkørslen med fokus på de væsentligste forskelle og ligheder med landsgennemsnittet. Fase 3 (april 13 til oktober 13): Survey/interview med skoler og koordinatorer I undersøgelsens tredje fase vil der blive foretaget dataindsamling via survey og interview blandt lærere og skoleledere på landets idrætsskoler og med idrætskoordinatorerne i elitekommunerne. Surveydelen vil være elektronisk og tilstræbes at forløbe parallelt med elevsurveyen i april. Der vil desuden blive foretaget en række supplerende interview med udvalgte personer blandt disse aktører. Analysen af disse data som vil indgå i den første statusrapport for projektet (primo oktober 2013). 1 BEMÆRK: Deltagerkommunerne vil være indgangen til at hente CPR-numre og øvrige oplysninger vedr. relevante elever for undersøgelsen. Det er derfor afgørende at kommunerne går velvilligt ind i projektet og foranlediger, at der udover leverancer elevlister med CPR etableres forbindelse til en kontaktlærer på alle skoler med elever i idrætsklasser, der kan foranledige den praktiske gennemførelse af spørgeskemaundersøgelsen blandt eleverne (i idrætsklasserne).

7 7 Fase 4 (april 13 til oktober 15): Den kvalitative undersøgelse På baggrund af surveystudiet igangsættes en kvalitativ baseret undersøgelse på 8. klassetrin, hvor der over 2 ½ år gennem casestudier i fem forskellige idrætsklasser, en i hver af landets fem regioner, søges svar på undersøgelsens forskningsspørgsmål. Casestudierne vil inddrage såvel interviews med unge, lærere og idrætskoordinatorer samt feltobservationer fra skolerne og undervisningen. I casestudierne vil det være muligt at gå i dybden med de pædagogiske tiltag, således at disse kan forholdes til den bredere spørgeskemaundersøgelse. I de fem idrætsklasser vil udvalgte elever blive fulgt i deres skolegang og i deres valg af og overgang til ungdomsuddannelse. Der vil indgå data fra denne del af undersøgelsen i de årlige statusrapporter fra projektet (hhv. primo oktober 13 og ultimo november 14) og i den afsluttende forskningsrapport (ultimo december 15). Fase 5 (marts/april 15): Gentagelse af surveystudie Efter to år vil surveystudie blive gentaget, dvs. på et tidspunkt, hvor eleverne i 7. kl. vil gå i 9. kl. og være ved at skulle vælge ungdomsuddannelse eller 10. klasseforløb, eleverne i 8. kl. vil være på 10. klasseforløb, ungdomsuddannelse mv. og eleverne i 9. klasse vil for hovedpartens vedkommende være påbegyndt en ungdomsuddannelse. Der vil blive udviklet et undersøgelsesdesign, der både har spørgsmål til alle elever på de tre klassetrin og spørgsmål, der er specifikke for, hvor eleverne måtte befinder sig i relation uddannelse og erhverv. 2 Surveyen vil blive gennemført medio marts/primo april, hvor elever på 9. og 10. klassetrin vil have modtaget uddannelsesvejledning om deres uddannelsesplaner og vil have foretaget et valg af ungdomsuddannelse. Gentagelsen af spørgeskemaet vil danne afsæt for en vurdering af projektets effekter. Resultaterne vil lægge til grund for den afsluttende forskningsrapport (ultimo december 15). Fase 6 (august 15 december 15): Datakilderne samles Sjette fase er udelukkende en analysefase, hvor det kvalitative og det kvantitative materiale analyseres og sammenholdes med henblik på en samlet besvarelse af forskningsspørgsmålene. Ultimo december 15 vil der foreligge en samlet forskningsrapport, der via brugen af mange konkrete og tankevækkende eksempler kombineret med statistiske underbygninger, giver megen genkendelighed og stof til eftertanke for de implicerede parter. Forskningsrapporten vil bidrage med viden, om hvor udfordringer er, og hvordan man kan videreudvikle denne skoleform. 2 For at sikre flest mulige besvarelser vil der blive udlovet præmier til deltagerne, fx vil det være oplagt at udlove billetter til landsholdskampe eller mulighed for at møde Team Danmarks mentalcoach og nogle af de idrætstalenter som modtager Team Danmark-støtte.

8 8 4. Tidsramme og produkter Samlet set forventes forskningsprojektet at forløbe over 3 år fra primo 2013 til ultimo Projektet vil afsluttes med publiceringen af en samlet forskningsrapport. Der vil samtidigt blive udarbejdet en kort pixi-udgave, der formidler forskningsprojektets hovedresultater og fremadrettede perspektiver. Der vil desuden blive udarbejdet og publiceret udarbejdet en årlig statusrapport i 2013 og i Der vil i alle publikationer blive lagt vægt på arbejdet med formidlingen af resultaterne i en anvendelig form, som kan medvirke til at sikre en bred anvendelse af undersøgelsens indsigter og resultater såvel internt på idrætsskolerne som eksternt i den uddannelsespolitiske offentlighed og på andre uddannelsesinstitutioner. Leverancer og forskningsprodukter I projektforløbet vil der blive udarbejdet følgende rapporter og notater som Team Danmark og deres partnere vil modtage: Primo oktober 13 Statusrapport 2013 Rapport (ca. 75 sider) på baggrund af analyser af: surveystudie med idrætsklassernes elever koblet med data på deres faglige niveau og socioøkonomiske baggrundsfaktorer foreløbige data fra det kvalitative studie af idrætsklasserne surveystudie og interview med lærere, skoleledere og idrætskoordinatorer Ultimo december 13 Kommunale særkørsler særskilte forskningsnotater (10-15 sider) til hver af de deltagende 15 elitekommuner baseret på særkørsler af surveystudiet med idrætsklassernes elever koblet med data på fagligt niveau og socioøkonomiske baggrundsfaktorer Ultimo november 14 Statusrapport 2014 Rapport (ca. 50 sider) på baggrund af analyser af: data fra det kvalitative studie af idrætsklasserne Ultimo december 15 Ultimo december 15 Afsluttende forskningsrapport Rapport (ca. 150 sider) på baggrund af analyser af: surveystudierne med idrætsklassernes elever koblet med data på deres faglige niveau og socioøkonomiske baggrundsfaktorer det kvalitative studie af idrætsklasserne Pixi-udgave hovedresultater og perspektiver Formidlingspublikation (16 sider), der kort sammenfatter forskningsprojektets hovedresultater og fremadrettede perspektiver

9 9 Den afsluttende rapport vil blive trykt. Team Danmark vil modtage 100 trykte eksemplarer af rapporten. De øvrige rapporter og notater vil blive e-publiceret. Forskningsteamet vil endvidere udarbejde og publicere forskningsartikler baseret på projektets data og analyser. Disse vil samarbejdspartnerne også modtage. Offentliggørelse af rapporter og notater aftales i samarbejde mellem Team Danmark og AU. AU præsenterer som oplægsholdere desuden (vederlagsfrit) undersøgelsens resultater ved 1-2 seminarer, som afholdes i samarbejde med Team Danmark ved undersøgelsens afslutning. 5. Organisering og økonomi Forskningsprojektet vil være forankret i Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Et forskningsteam under ledelse af lektor og ph.d., forskningsleder Jens Christian Nielsen vil udføre forskningsprojektet. Der vil blive samarbejdet med en ekstern partner om indhentning af og sikring af surveydata samt kobling af disse data til de cpr-baserede data på idrætsklasseeleverne (deres standpunkter og afgangskarakter samt socioøkonomiske registerdata). Der vil også blive samarbejdet med den eksterne partner om dele af de statistisk baserede analyser. Følgegruppe Der vil blive nedsat en følgegruppe for projektet bestående af to repræsentanter udvalgt blandt de deltagende elitekommuner, en repræsentant fra Ministeriet for Børn og Undervisning, en repræsentant fra Danmarks Idræts-Forbund og en repræsentant fra Team Danmark. Team Danmark etablerer kontakt til og organiserer samarbejdet med de øvrige parter, der deltager i projektet. Forskertemaet vil halvårligt mødes med følgegruppen bl.a. med henblik på at drøfte projektets fremdrift og analyser. Der vil desuden være løbende dialog mellem forskertemaet og følgegruppen om forskningsprojektet. Økonomi Det samlede budget for forskningsprojektet udgør kr. jf. nedenstående budget. Beløbet dækker lønudgifter til forskningsarbejdet og udgifter til ekstern samarbejdspartner samt udgifter til rejser, seminarer og møder mv.

10 10 Projektudgifter Måneder DKK PI: Jens Christian Nielsen 12, Jesper Olesen 12, NN: Videnskabelig medarbejder 8, NN: Specialkonsulent 1, Intern VIP-løn i alt 27, NN: Studenthjælp/databehandling 3, TAP-løn i alt 3, Survey (2013) ekstern partner Survey (2015) ekstern partner Feltarbejde ( ): Rejser og ophold mv Følgegruppemøder mv Udgifter layout mv. af e-rapporter Operating exp. I alt Subtotal Overhead/administrationsomkostninger Total 30, Forskningsprojektets perspektiver på sigt Eftersom data på idrætsklasseeleverne knyttes til cpr-numre vil det være muligt på sigt, at undersøgelsens data kobles til registerdata over elevernes uddannelsesfrekvens og - gennemførelse mv. og at der iværksættes opfølgende undersøgelser efter et antal år, der undersøger langtidseffekter af indsatsen, fx om den fører til udvikling af flere idrætstalenter og hvilke karriereveje idrætsklasseelever vælger. Aarhus Universitet vil være meget interesseret i at holde denne mulighed åben og såfremt projektforløbet understøtter, at det vil være relevant vil der blive taget initiativ til en drøftelse af dette mellem projektets partnere og andre interesserede i forlængelse af forskningsprojektet, herunder afsøgning af muligheder for at søge forskningsrådene om finansiering. 3 Det samlede budget for forskningsprojektet lægger fast. Der vil dog kunne forekomme justeringer af hhv. lønudgifterne til intern-vip-løn og til den eksterne partner alt efter i hvilket omfang dele af analysearbejdet vil blive varetaget af sidstnævnte.

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE

IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE TEAM DANMARK - IDRÆTSPOLITISK KONFERENCE 18. NOVEMBER 2015 IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE JESPER STILLING OLESEN & DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE EMAIL: JEO@EDU.AU.DK & JCN@EDU.AU.DK

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole. www.slagelse.dk

Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole. www.slagelse.dk Eliteidrætsklasser på Nymarkskolen et unikt samarbejde mellem idrætstalenter og skole Hvorfor? Den nye skolereform giver mulighed for at tilgodese talentudviklingen inden for idræt ved at skabe rum til

Læs mere

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter

Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter Den åbne skole, status og opmærksomhedspunkter marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for den åbne skole, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater om

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Udfold dit talent VIA Pædagogik og Samfund Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Til dig, der vil have en ekstra faglig udfordring VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfund TALENTFORLØB

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser. et blik på Aarhus Kommune (Rundhøjskole)

Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser. et blik på Aarhus Kommune (Rundhøjskole) Idrætselevers erfaringer med idrætsklasser et blik på Aarhus Kommune (Rundhøjskole) Indholdsfortegnelse Forord Sammensætning Fællesskabet og kulturen i idrætsklasser Samspil mellem skole og idræt Idrætsklassen

Læs mere

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen.

1. Baggrund Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet skal følge op på den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Evaluerings- og følgeforskningsprogram

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Projektbeskrivelse. Unges vej til ungdomsuddannelse

Projektbeskrivelse. Unges vej til ungdomsuddannelse Projektbeskrivelse Unges vej til ungdomsuddannelse Den uddannelsespolitiske dagsorden har været fremherskende i de seneste år. 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, 30 % skal i 2020

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Møde i elitekoordinatornetværket. Kolding 19. juni 2012

Møde i elitekoordinatornetværket. Kolding 19. juni 2012 Møde i elitekoordinatornetværket Kolding 19. juni 2012 Program 10.00: Introduktion til talentarbejdet i Kolding Kommune 11.00-11.10: Styrkelse af den sportslige ledelse i eliteklubber v/jens Meibom, Team

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen Notat Side 1 af 6 Til Børn og Unge-udvalget Til Drøftelse Kopi til Plan for temperaturmåling på folkeskole- og fritidst i lyset af folkeskolereformen Baggrund SF har ultimo april 2015 fremsat et byrådsforslag

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Kirsten Elisa Petersen Projektleder, lektor, ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Det hele menneske? En samtidsdiagnostisk analyse af uddannelsestænkning og praksis i danske fodboldakademier

Det hele menneske? En samtidsdiagnostisk analyse af uddannelsestænkning og praksis i danske fodboldakademier Det hele menneske? En samtidsdiagnostisk analyse af uddannelsestænkning og praksis i danske fodboldakademier Uddannelsesseminar 26.11.2015 Martin Treumer Gregersen, ekstern lektor Sektion for Idræt, Aarhus

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE IDRÆTSELEVERS ERFARINGER MED IDRÆTSKLASSER

PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE IDRÆTSELEVERS ERFARINGER MED IDRÆTSKLASSER PLADS TIL IDRÆTSTALENTER I DEN DANSKE FOLKESKOLE IDRÆTSELEVERS ERFARINGER MED IDRÆTSKLASSER Jens Christian Nielsen & Jesper Stilling Olesen Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2014

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Udkast til kommissorium for analyse af skoleområdet

Udkast til kommissorium for analyse af skoleområdet Kommissorium Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282971 Mob. 25312971 hhn11@helsingor.dk Dato 18.12.2015 Sagsbeh. Hanne Harloff Nøddekær Udkast til kommissorium

Læs mere

Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler. Forsker praktiker seminar: at skabe evidens i forebyggelsen

Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler. Forsker praktiker seminar: at skabe evidens i forebyggelsen Projekt Forebyggelse på Tekniske Skoler Forsker praktiker seminar: at skabe evidens i forebyggelsen Middelfart Resort & KonferenceCenter, November 2010 Projektleder Liselotte Ingholt Hvordan rekrutteres

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning Børn og Unge-udvalget d. 15. maj Folkeskolereformen - Følgeforskning Følgeforskningsprogrammet To overordnede spørgsmål Hvordan implementeres elementerne i reformen? Hvilke effekter har indsatserne i reformen?

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Kommune: Skive Kommune Involverede skoler i projektet: Aakjærskolen, Skive Kommune Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Ove Jensen,

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto lignende boligområder

Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto lignende boligområder Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto lignende boligområder Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen og Anne Knude Wind Udsatte børn Daginstitutionen og pædagogerne

Læs mere

Notat. Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget. Den 10. juni 2014

Notat. Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget. Den 10. juni 2014 Notat Emne Til Forslag til studietur for Børn og Unge-udvalget Børn og Unge-udvalget Den 10. juni 2014 Der er tidligere aftalt tid til en studietur for Børn og Unge-udvalget i perioden 27. 31. oktober

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Sportscollege. Sportscollege Ballerup

Sportscollege. Sportscollege Ballerup Sportscollege Ballerup 1 2 er for dig, der ønsker at kombinere udviklingen af dit idrætstalent med gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. Du vil blive tilbudt udvikling af dit idrætstalent gennem træning

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Samarbejde mellem UNI og UC er Udvikling af tværgående miljøer for forskning og udvikling fokus på relevans og videnomsætning Styrkelse af den nationale

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen Ungeprofilundersøgelsen Én undersøgelse om unge i Danmark Baggrund Ungeprofilundersøgelsen er udviklet med det formål at: 1. Give hurtige detaljerede svar om den aktuelle trivsel og det faktuelle niveau

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Aftale om talentklasser i idræt

Aftale om talentklasser i idræt Den 20. november 2012 Aarhus Kommune i Aarhus Kommune Pædagogik og Integration Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Aftalens parter og indhold Denne aftale om talentklasser i idræt er indgået mellem

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Plan 2004 IPCL. McMannBerg. Værdiskabende udvikling

Plan 2004 IPCL. McMannBerg. Værdiskabende udvikling Plan 2004 Der iværksættes i løbet af 2004 evalueringer i distrikterne Gentofte, Maglegård, Tjørnegård og Hellerup. Udgangspunktet for evalueringerne er, hvordan de fysiske rammer anvendes. De fysiske rammer

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider.

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider. 1 - Terndrup - understøttende undervisning.docx Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-2-13 Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider.

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 1.0 Indledning og målsætning Såvel Team Danmark som Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en kommunestrategi, der har til hensigt

Læs mere

Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform

Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne Dagsorden Partnerskabsmodellen Baggrund Partnere Krav til klubber Krav til skolen Logistik Samarbejde

Læs mere

Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet Projektbeskrivelse: Evaluering af kombinationsprojektet et samarbejde mellem højskoler og erhvervsuddannelser Udarbejdet af Pia Cort og Peter Koudahl, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Læs mere

PÆDAGOGENS ARBEJDE i helhedsskolen

PÆDAGOGENS ARBEJDE i helhedsskolen PÆDAGOGENS ARBEJDE i helhedsskolen Dette er et kortfattet sammendrag af en kvalitativ undersøgelse af pædagogens arbejde i helhedsskolen i Vejle Kommunes 14 folkeskoler. Undersøgelsen er udført for Vejle

Læs mere