STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet"

Transkript

1 STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011

2 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark lancerede regeringen i slutningen af oktober målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet. 29 boligområder i 17 kommuner er blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Initiativerne i regeringens ghettostrategi giver disse kommuner og boligområder en række muligheder for at sætte ekstraordinært ind for at løse de påtrængende problemer. Det er regeringens mål, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel i 2016, og mindst skal være halveret i Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Aarhus Kommune skal bidrage til at opfylde målsætningen ved at skabe en positiv udvikling i Gellerup/Toveshøj. Aarhus Kommune har følgende målsætning for boligområderne Gellerup/Toveshøj og Bispehaven Aarhus Kommunes overordnede målsætning for begge områder er: "Gellerup/Toveshøj og Bispehaven omdannes fra socialt udsatte boligområder til attraktive bydele med alsidig beboersammensætning, erhverv, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser osv. Bydelene åbner sig mod resten af Aarhus, de bliver socialt bæredygtige, beboerne trives og føler sig trygge, og sundhedstilstanden bliver forbedret. Målsætningen er udmøntet i en række effektmål, som alle sigter mod at skabe nye attraktive bydele. Effektmålene omfatter følgende indsatsområder: * beskæftigelse, * uddannelse, * tryghed og trivsel, * demokratisk medborgerskab, * sundhed, * image, * kultur og fritid, * en fysisk åben bydel og Side 2 af 13

3 * en blandet beboersammensætning. Alle effektmålene medfører en lang række aktiviteter, som dels allerede er igangsat, og som der dels i initiativaftalen samt andetsteds søges midler til. Aarhus Kommune har beskrevet målsætninger, effektmål og indsatsområder, der bla. omfatter og understøtter regeringens indsatsområder ; beboersammensætning, beskæftigelsesindsats, indsats for børn og unge, kriminalpræventiv indsats og folkeskole. Angående nuværende status for områderne - se næste punkt vedr. udfordringer og problemer. Problemer og udfordringer i området Gellerup/Toveshøj og Bispehaven har det til fælles, at områderne er monofunktionelle områder med et ensartet fysisk udtryk, som har: beboere og tilflyttere med ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet beboere med gennemgående lave indkomster, en befolkningssammensætning, hvor f.eks. halvdelen af beboerne er under 21 år, høj andel af beboere med psykiske lidelser/traumer/tilpasningsstress mm. stor andel af børn og unge, der har brug for ekstra opmærksomhed pga hjem med få ressourcer og mangel på støttende forbilleder, behov for støtte til kvinder; sprogligt, uddannelses- og integrationsmæssigt, dårligt image, hærværk og utryghed / kriminalitet. For Gellerup/Toveshøj gælder, at 51,2% af voksne står udenfor arbejdsmarkedet, 39,1% af beboerne er mellem 0-17 år og 81,1% har anden etnisk baggrund end fra et vestligt land. For Bispehavens vedkommende står 43,1% voksne udenfor arbejdsmarkedet, 33,5% af beboerne er mellem 0-17 år og 68% har en etnisk baggrund fra et ikke vestligt land. De mere konkrete udfordringer, der adresseres med Aarhus Kommunes initiativaftale for Gellerup/Toveshøj, er beskrevet under punktet vedrørende de aktiviteter Aarhus Kommune ønsker støtte til. Side 3 af 13

4 Den eksisterende indsats i boligområdet: Kommunale indsatser I Gellerup/Toveshøj har Aarhus kommune en lang række eksisterende indsatser, der bl.a. omfatter anvendelse af de redskaber og tiltag, der nævnes i forbindelse med det strategiske samarbejde. Alle beboere i området er omfattet af Aarhus Komunes normaltilbud og - indsatser. Hertil kommer en række ekstraordinære indsatser, som adresserer de særlige udfordringer i Gellerup/Toveshøj. Der lægges vægt på, at indsatserne koordineres mellem Aarhus Kommunes magistratsafdelinger, Brabrand Boligforening, Sundhedspleje, Østjyllands Politi, Det Boligsociale Fællessekretariat, samt en lang række øvrige samarbejdspartnere i området. Indsatser på folkeskoleområdet Toveshøjskolen: heldagsskole med fokus på faglighed og kerneydelser og styket ledelse. Fokus på kontinuitet, fravær og ferie. Bespisning. Udvidet skole-hjem-vejledning, tosprogskoordinatorer og socialrådgivere. Tvær- og flerfagligt samarbejde og fokus på elever med særligt behov. Understøttende aktiviteter via FU (fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskole): understøttende undervisning og eksamensforberedelse, lektiecafé og camps med fokus på sociale redskaber, relationer og refkleksion over egen praksis og selvudvikling. Styrket undervisning i dansk som andet sprog, herunder udvidet adgang til at henvise tosprogede til andre skoler end distriktsskolen. Fokus på social pejling, social kapital, konfliktmægling, konflikthåndtering og teambuilding - og herunder lærernes kompetenceudvikling på området. Brug af forældreprogrammer og forældre- og ungepålæg Systematisk anvendelse af netværksmødemodellen, der involverer forældre og skærper fælles indsats. Familieskole - med baggrund i Marlborough-metoden sikres børns evne til at være i folkeskolen og foældre sikres redskaber til at støtte børnene. Kontrolleret fritid i et samarbejde mellem socialforvaltningen og skoler/fritidsinstitutioner. Familiekontrakter - indgås typisk efter mægling og indeholder konkrete aftaler internt i familien og mellem den unge og andre parter. Forældre og ungepålæg kan indarbejdes. Forældreprogrammerne PMT, MST og multifunc er i en planlægningsfase. Side 4 af 13

5 Obligatorisk dagtilbud og forældrepålæg Alle forældre opsøges for at motivere til at børn sendes i dagtilbud bl.a. af hensyn til sprogindlæring og børn udenfor dagtilbud henvises til 15 timers tilbud. Sprogvejledning, forældrevejledere, sprogscreening. Investeringer i børns fremtid. Massivt sprogligt løft til børn med dansk som andetsprog for de 0-3-årige og 3-6-årige i samarbejde med dagtilbud og distriktsskole. Socialforvaltningen benytter reduktion af børnefamilieydelserne, hvis det vurderes, at der som led i undersøgelsesplanen er behov for at stille krav om at barnet kommer i daginstitution. Hurtig behandling af sager mod unge uromagere 115-møder og enkeltsagsbehandling - Det centrale forum for kriminalitetsforebyggende arbejde på område - og distriktsniveau. Deltagere er primært opsøgende klubmedarbejdere, lokalpolitiet og medarbejdere fra Socialforvaltningen. YOT (Youth Offending Team), et samarbejde mellem kommunen og Østjyllands Politi om at mindske ungdomskriminaliteten i området. Hurtig, målrettet, koordineret og systematisk sagsbehandling samt støtte og opfølgning overfor unge kriminelle. HotSpot Gadeplan med støtte fra satspuljen via Socialministeriet forestår kriminalpræventiv indsats og opfølgning på YOT-sager. Lokalpolitistation etableret med selvstændigt lokalråd i forbindelse med politreformen. Opsøgende medarbejdere under fritids- og ungdomsklubberne orienterer sig og er i løbende kontakt med områdets unge. Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Kriminalpræventiv handlingsplan for Lokalråd Arhus Vest, inklusive ovenstående 115-møder og YOT. Konkret og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem kommunale forvaltninger og Østjyllands Politi med fælles tværgående beredskaber i udsatte byområder. Beredskaber, grøn, gul og rød, der kan iværksættes med kort frist og efter situation. Omfattende ferie- og fridagsprogrammer (grøn). Sommerberedskab (gul). Situationsbestemte ture ud af området (rød). Sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser Filmprojekt Gellerup er et aktiveringstilbud til ledige beboere - også fra Bispehaven. Partnerskab Livsværkstederne i forhold til virksomhedspraktik for op til 20 kontanthjælpsmodtagere. Satspuljeprojekt i tilknytning til Biffen "Kvindeprojektet" for meget "svage" Side 5 af 13

6 kvinder med anden etnisk baggrund. Aktive job- og sygeopfølgningsplaner for kontant- og starthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. Samarbejde med lokalt foreningsliv om afklare og fremme åriges faglige kompetencer og kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet. Kontaktstedet Gellerup for områdets lidt ældre unge. Kontakt, værested, fælles madlavning og kriminalitetsforebyggelse. Unge4Unge for områdets lidt ældre unge, Socialforvaltningen koordinerer arrangementer og aktiviteter, som udføres af frivillige fx for de mest udsatte og tidligere kriminelle unge. Metodeudviklingsprojekt i samarbejde med Socialministeriet om indsats for årige med PTSD-ramte forældre. Medborgerskab og styrkelse af deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati Globus1 - borgerinddragelse i forbindelse med etablering af et fitnesstilbud for voskne piger og kvinder med anden etnisk baggrund. Fritidspas til børn i familier med ret til delvis friplads. Medborgercenter i samarbejde med Sundhedscenter Vest for at styrke sammenhængskraft og medborgerskab. Folkeinformation er en kommunalt finansieret anonym rådgivningsklinik placeret i Gellerup bibliotek, hvor borgere kan henvende sig i forhold til alle livets problemstillinger. Borger i samfundet: bedre danskkundskaber, netværk, udvidet horisont, øget selvværd og selvtillid samt viden om samfundet for flygtninge- og indvandrerkvinder med sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet. Styrkelse af kultur- og fritidstilbud Frivillighedskoordinator fungerer som bindeled og skal styrke samarbejde på tværs af 5 magistratsafdelinger og skal gøre samarbejdet mellem kommunen og frivillige mere borgnernær og mindre bureaukratisk. RAINBOW - et musikalsk integrationsprojekt med musik- og danseundervisning. Projekt "Bogstart": uddeling af bogpakker til udsatte børn i alderen 0-3 år for at sikre så succefuld skolestart som muligt via sprogstimulering. Koordineret indsats mod misbrug af fx dagpenge Samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger om socialt bedrageri afledt af proformaflytninger. Beskæftigelsesforvaltningen har særlig kontrolenhed vedrørende socialt bedrageri. Side 6 af 13

7 Helhedsplanen for boligområdet Nedenfor beskrives meget kort indholdet af både den fysiske helhedsplan for Gellerup og Toveshøj og den boligsociale indsats for samme område. Dispositionsplan Gellerup og Toveshøj (den fysiske helhedsplan) indeholder: Nyt vejnet En indre ringgade, nye stier og forbindelsesveje skal skabe indre sammenhæng, åbne op mod Aarhus og opdele mellem kvarterer. Nye funktioner Fra et monofunktionelt boligområde skabes erhverv, uddannelsesinstitutioner og kultur i området. Kvarteromdannelse Nye kvarterdannelser med nedrivning af tre boligblokke, omdannelse af to boligblokke til ungdomsoliger og én til ældreboliger samt salg af foreløbig én boligblok. Gudrunsvejkvarteret De ensformige blokke skal suppleres af andre kvarterer og blandes med institutions- og erhvervsbyggeri. Kvarteret åbnes ud mod ringvejen og resten af Aarhus. Bygade og verdensplads Bygaden skal skabe funktionsblanding i de nye kvarterer med bolig, erhvarv og uddannelse i blokkens øverste etager og detailhandel og kulturfunktioner osv i bunden. Verdenspladsen skal være bydelens "rådhusplads" Byparken Byparken er en del af den grønne kile, der etableres gennem hele området, og der er planer om stier, rum for ophold, sport og rekreation, beplantning, vandelementer og lys. Den boligsociale helhedsplan ("En genstart med fornyelse") indeholder: Etablering, udvikling og udnyttelse af Foreningernes Hus til understøttelse af beboer demokrati og frivillighedskultur; herunder Fritidspatruljen. 2 beboerrådgivninger Vejledningscentret Meyer-projektet Naboskaberne En fritidspatrulje Side 7 af 13

8 Målsætningerne med den boligsociale indsats er at: styrke og udnytte områdets og beboernes ressourcer skabe flere tilbud til kvinder/piger og børn at støtte at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller får job få et renere og pænere område lavere fraflytte procent forbedre områdets image bedre koordinering af den sociale indsats nedbringe kriminalitet og hærværk Andre indsatser Uddannelse: Aarhus Kommune foretager en besøgsrunde til større uddannelsesinstitutioner for at drøfte eventuelle muligheder for placering af hele eller dele af uddannelsesinstitutioner i Gellerup/Toveshøj. I den forbindelse har Sosu-skolens bestyrelse tilkendegivet interesse for en fremtidig placering af hele skolen i Gellerup. Der er dialog med de øvrige erhvervsskoler, herunder overvejer VUC placering af uddannelsesaktiviteter i området, eventuelt i tilknytning til Sosuskolen. Politiets operationsplan mod utryghed og kriminalitet: Østjyllands Politi har beskrevet en plan for Østjylland, hvor der dels for Gellerup/Toveshøj dels for Bispehaven er mål om at forebygge og bekæmpe kriminalitet og utryghed med særlig fokus på at forhindre at børn og unge begår kriminalitet eller får tilknytning til miljøer hvoraf kriminalitet og uroskabende adfærd udspringer - i samarbejde med andre myndigheder og interessenter. I operationsplanen er beskrevet 7 strategiske mål med tilhørende konkrete politiaktioner indenfor tryghedsvandringer, tryghedsmøder, beredskab, Ung4ung, kontaktstedet, forebyggelse af radikalisering, social pejling på skoler, banderåd, bekymringssamtaler, enkeltsagskoncept, Youth offending team, bopælssager prioriteres, strafforfølgelse, borgermøder, Gellerupmodellen, lokalråd, områdesamarbejde og risikostyring. Aarhus Kommune har midlertidigt ansat en frivillighedskoordinator på integrationsområdet, finansieret af midler fra pulje i integrationsministeriet. Opgaven for koordinatoren er at oprette partnerskaber mellem foreninger, frivillige og kommune, bidrage til koordinering af de frivillige integrationsindsatser og formidle gode eksempler på den frivillige integrationsindsats. Der er etableret et Foreningernes hus i 2010 i Gellerup/Toveshøj, som skal øge beboerdemokrati og frivillighedskultur, medborgerskab og sammenhæng mellem Side 8 af 13

9 de frivillige foreninger. Foreningernes Hus er foreløbig finansieret af aktivitetsmidler fra Landsbyggefonden kombineret med midler fra Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. I forlængelse af Urbanprogrammets omfattende indsatser indenfor beskæftigelse, styrkelse af sociale og organisatoriske kompetencer og integration gennem fritid og kultur, har Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj siden 2007 bygget ovenpå viden og erfaringer fra det Urban-skabte fundament. Bla. er Globus 1 (idræts- og fritidsaktivitetscenter) etableret og medvirker bla. til et rigt fritids- og kulturliv. Samvirket - der er etableret kvartalsvise møder, hvor repræsentanter fra alle lokale foreninger og myndigheder (både kommunale og politiet), dvs. alle områdets aktører mødes. Udlejning af ledige boliger Der er ikke indgået en samlet udlejningsaftale for flere boligområder i kommunen, men der er indgået individuelle aftaler for mere end 20 udsatte afdelinger rundt omkring i kommunen. Koordineringen på tværs foregår overordnet i Styregruppen for udsatte bydele. Hvordan lejes ledige boliger ud i området: 1. Ventelisteprincip (almenboligloven, 51): boligerne tildeles efter hvor længe en ansøger har stået på ventelisten til en given bolig. 2. Kombineret udlejning (almenboliglovens 51, b). Selvom en ansøger står på ventelisten til en bolig, kan ansøgeren ikke tildeles en bolig, hvis han/hun har modtaget kontanthjælp/starthjælp/introduktionsydelse i en længere periode, med mindre boligen ikke kan udlejes til andre. Kombineret udlejning vedtaget i byrådet (og gældende fra) 12. september Udlejningsaftale/fleksibel udlejning (almenboliglovens 60). Giver mulighed for at forprioritere ansøgere på ventelisten, hvis disse opfylder aftalte kriterier, fx beskæftigelse. Der bliver foretaget en generel evaluering af anvendelsen af fleksibel udlejning. Udlejningsaftaler for Gellerup/Toveshøj gældende fra 29/ / Boligsocial anvisning (almenboliglovens 59, stk. 1): Aarhus Kommune har anvisningsret til 25 % af de ledigblevne boliger. Boligerne anvises af Den Sociale Boligtildeling/Socialforvaltningen efter indstilling fra ansøgers socialsagsbehandler. Under tildelingen tages hensyn til såvel ansøges behov, som beboersammensætningen i det områder, der påtænkes anvist til. Derfor er der stort set ikke blevet anvist ansøgere til hverken Gellerup/Toveshøj eller Bispehaven de seneste år. Side 9 af 13

10 Indsatser som led i de strategiske samarbejder og implementeringen af regeringens strategi Pulje til strategiske samarbejder Med støtte fra puljen til strategiske samarbejde vil Aarhus Kommune igangsætte en række indsatser i Gellerup/Toveshøj: Hotspot Erhverv i Gellerup/Toveshøj Udfordringer / problemer: - Unges ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og senere mangel på beskæftigelse / kriminalitet Medvirker til målsætning vedr.: - At øge åriges inklusion på arbejdsmarkedet via netværk til virksomheder, støtte til fritidsjob. Nedbrydning af sociale og etniske barrierer for inklusion Øge 5-6 åriges skoleparathed Udfordringer / problemer: - Særligt fokus på arabiske familier med mindre overskud til at støtte deres børns udvikling, som vil afhjælpe disse risikofaktoreres konsekvenser for børnenes skolegang og senere beskæftigelse. Medvirker til målsætning vedr.: - øge denne gruppe børns skoleparathed og oplevelse af succes ved skolestart. På længerfe sigt øge muligheden for at børnene senere tager en uddannelse. El Sistema Gellerup Udfordringer / problemer: - 95% uddannelsesmålsætningen, beskæftigelse og kriminalitet, udsatte børns underrepræsentation i fritids- og kulturaktiviteter. Medvirker til målsætning vedr.: - Styrke børns vilje og formåen til at gennemføre uddannelse, indgå i sociale relationer, skabe samhøringhed og øge udsatte børns sociale mobilitet (sociale og faglige kompetencer) Begrænsning af socialt bedrageri via bekæmpelse af proformaflytninger Udfordringer / problemer: - Proforma flytninger, socialt bedrageri, og mange beboere pr beboelsesrum. Medvirker til målsætning vedr.: - Demokratisk medborgerskab, få flere til at tage ansvar for egen bolig / økonomi mv. Forberedelse af "Bygge-rods-oaser" i samarbejde med beboerne Side 10 af 13

11 Udfordringer / problemer: - Frygt for mangel på ejerskab og øget kriminalitet ifm. den fysiske omdannelse af bydelen i en bygge-rods periode. Medvirker til målsætning vedr.: - demokratisk medborgerskab, ejerskab til helhedsplanen, kriminalitetsforebyggende. Kriminalpræventiv renovering af pladsen foran Bazar Vest (offentlig-privat samarbejde) Udfordringer / problemer: - Problemer med kriminalitet og utryghed foran hovedindgangen til Bazar Vest Medvirker til målsætning vedr.: - Skabe mulighed for at bevare og udvikle lokalt erhverv. Nedbringe kriminalitet, øge tryghed og trivsel, åbne bydelen mod resten af Aarhus. Nedenfor ses en samlet oversigt over de indsatser Aarhus Kommune vil igangsætte i Gellerup/Toveshøj og eller Bispehaven med støtte fra puljen til strategiske samarbejder. Nr Titel Målgruppe Indhold Samlet udgift kr. 1 Hotspot Erhverv i Bispehaven Unge fra år Inklusion af de lokale unge på arbejdsmarkedet via netværk m/lokale virksomheder, støtte til fritidsjob, rollemodeller Hotspot Erhverv i Gellerup Unge fra år Inklusion af de lokale unge på arbejdsmarkedet via netværk m/lokale virksomheder, støtte til fritidsjob, rollemodeller "HippHopp" i Gellerup Etniske familier med børn i alderen 5-6 år (Gellerup) Motivere forældre til at lege, lytte og tale med deres børn, så børnenes skoleparathed øges Styrke forældres muligheder for at fremme barnets tidlige sprog (Bispehaven) Familier med førskolebørn med særlig fokus på 0-3 årige Udvikling af pakker med sprogstimulerende materialer til 0-6 årige til brug i hjemmet, dialog med forældre om tidlig sprogstimulering mm Rap-id-pulje i Bispehaven til lokale aktiviteter til styrkelse af kultur-, forenings- og fritidstilbud som fremmer demokratisk medborgerskab Alle beboere i Bispehaven 6 El Sistema Gellerup Børn klasse, på lang sigt kl. 7 Begrænsning af socialt bedrageri via bekæmpelse af proformaflytninger i Bispehaven og Gellerup Beboere, der udøver socialt bedrageri Ubureaukratisk pulje, der årligt kan uddele 12 x max kr til lokale initiativer målrettet civile aktører til forenings, kultur- og fritidstilbud Holdbaseret intensiv musikundervisning som redskab til social mobilitet (faglige og sociale kompetencer) Ændret (udvidet) praksis i Folkeregister, som forebygger og afhjælperde såkaldte "fædrehoteller" Side 11 af 13

12 8 Forberedelse af "Byggerodsoaser" i samarbejde med beboerne i Gellerup Beboere i Gellerup Med bred inddragelse af beboere og boligforening udvikle og realisere delprojekter, som understøtter byggeprocessen omkring helhedsplanen Kriminalpræventiv renovering af pladsen foran Bazar Vest i Gellerup Beboere og besøgende i Gellerup Bidrag til planlægning og udførelse af en trafikal og kriminalpræventiv omdannelse af pladsen foran Bazar Vest - i samarbejde m/bazar Vest I alt Jobcentre Aarhus Kommune har fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fået tilsagn om kr. til en fremskudt beskæftigelsesindsats i Bispehaven og Gellerup/Toveshøj. De initiativer, som Jobcenter Aarhus ønsker at iværksætte i områderne, har som mål at sikre en højere tilknytningsgrad til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for beboerne i områderne. Idet der er tale om en gruppe, som er svære at få i tale gennem den ordinære beskæftigelsesindsats, viser erfaringer fra jobcentret, at man gennem de foreslåede særlige initiativer kan få gruppen i tale i relation til uddannelse og beskæftigelse. Jobcenter Aarhus vil gennem tilstedeværelsen i lokalområdet få mulighed for at skabe en tættere kontakt til beboerne, og herigennem få mulighed for at tale uddannelse og beskæftigelse med en gruppe, som ellers er svære at få i tale. For at sikre, at indsatsen både underbygger målsætningen om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en uddannelse samt at beskæftigelsesgraden for personer med flygtninge- og indvandrerbaggrund kommer på niveau med resten af befolkningen, etableres forskellige fremskudte initiativer. Jobcenter Aarhus vil etablere en fremskudt jobbutik i Bazar Vest og en åben jobvejledning på Gellerup Bibliotek, idet de to tilbud henvender sig til forskellige målgrupper i lokalbefolkningen. På denne vis sikres det, at jobcentret kommer i kontakt med et bredt udsnit af beboerne i Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, herunder både mænd, kvinder og unge, og herigennem får mulighed for at bidrage til Aarhus Kommunes opfyldes af målsætningerne for boligområderne. De geografiske placeringer af initiativerne er ligeledes udvalgt for at sikre, at indsatsen henvender sig til flest muligt af beboerne i områderne for ghettobevillingen. Den fremskudte jobbutik i Bazar Vest er centralt placeret mellem områderne Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, og henvender sig til beboerne i begge områder. Den åbne jobvejledning på Gellerup Bibliotek er placeret centralt i Gellerupområdet, som er det største af områderne for ghettobevillingen. Side 12 af 13

13 Andre redskaber Aarhus Kommune ønsker fortsat at bruge og fremme anvendelsen af følgende redskaber i forbindelse med indsatserne i Bispehaven: Udlejnings- og anvisningsregler Salg af almene boliger og anden ejendom Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge og sociale ydelser Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Hurtig behandling af sager mod unge uromagere Brug af forældre- og ungepålæg i den konkrete indsats Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Indsatser på folkeskoleområdet Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Indsatser på folkeskoleområdet Langsigtede indsatser Regeringens strategi har sat fokus på strukturelle fysiske forandringer af boligområderne. Indsatser i form af helhedsplaner for Gellerup/Toveshøj, omfattende renoveringer, nedrivninger, infrastrukturændringer, salg af jord og salg af boligblokke indgår i styringsdialogen med boligorganisationen. Konkret er der planer om en ny bygade, en ny bypark, flere arbejdspladser i området (startende med kommunale arbejdspladser), et nyt område for erhverv, flere boligtyper/nye kvarterer, tryghedsgaranti og flyttepakker. Den 22. august 2011 Side 13 af 13

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Aftalen I foråret 2011 startede det tidligere Socialministerium et strategisk

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SUNDPARKEN. Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SUNDPARKEN. Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SUNDPARKEN Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ. Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ. Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Integrationspolitik 2015-2019

Integrationspolitik 2015-2019 Integrationspolitik 2015-2019 Forord I Greve Kommune skal alle borgere have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Uanset etnisk baggrund. Det er udgangspunktet for denne integrationspolitik,

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Indsatsområde angiver hvilket emnefelt effektmål og indikator bevæger sig inden for.

Indsatsområde angiver hvilket emnefelt effektmål og indikator bevæger sig inden for. Notat Emne: Til: Kopi til: Endelige effektmål Den politiske styregruppe Den 23. juni, 2009 Århus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Endelige effektmål for helhedsplan Gellerup/Toveshøj Nærværende

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SØSTJERNEVEJ M.FL. OG NØRAGER

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SØSTJERNEVEJ M.FL. OG NØRAGER STRATEGISK SAMARBEJDE OM SØSTJERNEVEJ M.FL. OG NØRAGER Initiativaftale mellem Sønderborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Den 12. juni 2009 Århus Kommune

Den 12. juni 2009 Århus Kommune Notat Til: Til: Den politiske styregruppe Orientering/Drøftelse Den 12. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forslag til fase 1 initiativer Fase 1 initiativer skal understøtte helhedsplanens

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i 2011. v/inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest.

4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i 2011. v/inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest. 4. Sammensætning af Samvirkets styregruppe i 2011 v/inge Kjærgaard, Familieteam1, Børncenter Vest. Samvirket i Gellerup og Toveshøj Bazar Vest/ City Vest GLOBUS1 Foreninger Moske Livsværksstederne Boligforening

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

SFI-konference d. 17/11-2011

SFI-konference d. 17/11-2011 SFI-konference d. 17/11-2011 Case om annoncerings-udlejningsforsøg i Rosenhøj BOLIGFORENINGEN ÅRHUS OMEGN SKANDERBORGVEJ 168 8260 VIBY J Årets Boligområde Rosenhøj i skiller sig på mange punkter ud fra

Læs mere

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj.

Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. (sendt til LBF april 2009) Bilag vedr. uddybning af organisering af det boligsociale samarbejde i Gellerup Toveshøj. Formålet med dette notat er at indfri Landsbyggefondens forudsætninger om en mere fyldestgørende

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger fra Foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora i Gellerup-Toveshøj

Erfaringer og anbefalinger fra Foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora i Gellerup-Toveshøj 2016 Erfaringer og anbefalinger fra Foreningsunderstøttelse og koordinerings- og samarbejdsfora i Gellerup-Toveshøj Jonas Strandholdt Bach Projekt Foreningsunderstøttelse 2014/15 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt Opfølgning på den tidligere VK-regerings ghettoudspil Ghettoen tilbage til samfundet fra

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014

ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 ØKF s forslag til ny opdateret handleplan for den nye integrationspolitik 2011-2014 1. Tema/Indsatsområde 2. Mål 3. Aktiviteter 4. Ressourcer 5. Succeskriterier for aktiviteter 6. Hvordan dækker aktiviteterne

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007.

Indstilling. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. august 2007 Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent

Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent Bilag 1: Erfaringer med forsøg med nedsat og differentieret kontingent Baggrund Byrådet vedtog den 28. april 2010 i indstilling om Fleksible og målrettede fritidstilbud for børn og unge i Aarhus kommune.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsnr P Sagsbehandler: Lars Koldbæk/Anne Lund Dato:

Økonomi og Administration Sagsnr P Sagsbehandler: Lars Koldbæk/Anne Lund Dato: Økonomi og Administration Sagsnr. 15.00.00-P20-11-13 Sagsbehandler: Lars Koldbæk/Anne Lund Dato: 21.5.2014 Statusnotat om udfordringer og indsatser i Sundparken Notatet indeholder Indledning den nationale

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Gellerup og Toveshøj. Fra udsat boligområde til attraktiv bydel

Gellerup og Toveshøj. Fra udsat boligområde til attraktiv bydel Gellerup og Toveshøj Fra udsat boligområde til attraktiv bydel Disposition Baggrund om området Hvad siger forskningen om hvad der virker Hvad er de konkrete fysiske planer Hvor ligger Gellerup i Aarhus?

Læs mere

Shop 2: Århus Kommune

Shop 2: Århus Kommune Århus Kommune Shop 2: Århus Kommune Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj: Indhold, status og det videre forløb. Afdelingschef Per Jensen, Borgmesterens Afdeling, Århus Kommune Hvordan arbejder en konkret

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere