STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet"

Transkript

1 STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011

2 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark lancerede regeringen i slutningen af oktober målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet. 29 boligområder i 17 kommuner er blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Initiativerne i regeringens ghettostrategi giver disse kommuner og boligområder en række muligheder for at sætte ekstraordinært ind for at løse de påtrængende problemer. Det er regeringens mål, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel i 2016, og mindst skal være halveret i Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Aarhus Kommune skal bidrage til at opfylde målsætningen ved at skabe en positiv udvikling i Gellerup/Toveshøj. Aarhus Kommune har følgende målsætning for boligområderne Gellerup/Toveshøj og Bispehaven Aarhus Kommunes overordnede målsætning for begge områder er: "Gellerup/Toveshøj og Bispehaven omdannes fra socialt udsatte boligområder til attraktive bydele med alsidig beboersammensætning, erhverv, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser osv. Bydelene åbner sig mod resten af Aarhus, de bliver socialt bæredygtige, beboerne trives og føler sig trygge, og sundhedstilstanden bliver forbedret. Målsætningen er udmøntet i en række effektmål, som alle sigter mod at skabe nye attraktive bydele. Effektmålene omfatter følgende indsatsområder: * beskæftigelse, * uddannelse, * tryghed og trivsel, * demokratisk medborgerskab, * sundhed, * image, * kultur og fritid, * en fysisk åben bydel og Side 2 af 13

3 * en blandet beboersammensætning. Alle effektmålene medfører en lang række aktiviteter, som dels allerede er igangsat, og som der dels i initiativaftalen samt andetsteds søges midler til. Aarhus Kommune har beskrevet målsætninger, effektmål og indsatsområder, der bla. omfatter og understøtter regeringens indsatsområder ; beboersammensætning, beskæftigelsesindsats, indsats for børn og unge, kriminalpræventiv indsats og folkeskole. Angående nuværende status for områderne - se næste punkt vedr. udfordringer og problemer. Problemer og udfordringer i området Gellerup/Toveshøj og Bispehaven har det til fælles, at områderne er monofunktionelle områder med et ensartet fysisk udtryk, som har: beboere og tilflyttere med ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet beboere med gennemgående lave indkomster, en befolkningssammensætning, hvor f.eks. halvdelen af beboerne er under 21 år, høj andel af beboere med psykiske lidelser/traumer/tilpasningsstress mm. stor andel af børn og unge, der har brug for ekstra opmærksomhed pga hjem med få ressourcer og mangel på støttende forbilleder, behov for støtte til kvinder; sprogligt, uddannelses- og integrationsmæssigt, dårligt image, hærværk og utryghed / kriminalitet. For Gellerup/Toveshøj gælder, at 51,2% af voksne står udenfor arbejdsmarkedet, 39,1% af beboerne er mellem 0-17 år og 81,1% har anden etnisk baggrund end fra et vestligt land. For Bispehavens vedkommende står 43,1% voksne udenfor arbejdsmarkedet, 33,5% af beboerne er mellem 0-17 år og 68% har en etnisk baggrund fra et ikke vestligt land. De mere konkrete udfordringer, der adresseres med Aarhus Kommunes initiativaftale for Gellerup/Toveshøj, er beskrevet under punktet vedrørende de aktiviteter Aarhus Kommune ønsker støtte til. Side 3 af 13

4 Den eksisterende indsats i boligområdet: Kommunale indsatser I Gellerup/Toveshøj har Aarhus kommune en lang række eksisterende indsatser, der bl.a. omfatter anvendelse af de redskaber og tiltag, der nævnes i forbindelse med det strategiske samarbejde. Alle beboere i området er omfattet af Aarhus Komunes normaltilbud og - indsatser. Hertil kommer en række ekstraordinære indsatser, som adresserer de særlige udfordringer i Gellerup/Toveshøj. Der lægges vægt på, at indsatserne koordineres mellem Aarhus Kommunes magistratsafdelinger, Brabrand Boligforening, Sundhedspleje, Østjyllands Politi, Det Boligsociale Fællessekretariat, samt en lang række øvrige samarbejdspartnere i området. Indsatser på folkeskoleområdet Toveshøjskolen: heldagsskole med fokus på faglighed og kerneydelser og styket ledelse. Fokus på kontinuitet, fravær og ferie. Bespisning. Udvidet skole-hjem-vejledning, tosprogskoordinatorer og socialrådgivere. Tvær- og flerfagligt samarbejde og fokus på elever med særligt behov. Understøttende aktiviteter via FU (fritids- og ungdomsklubber og ungdomsskole): understøttende undervisning og eksamensforberedelse, lektiecafé og camps med fokus på sociale redskaber, relationer og refkleksion over egen praksis og selvudvikling. Styrket undervisning i dansk som andet sprog, herunder udvidet adgang til at henvise tosprogede til andre skoler end distriktsskolen. Fokus på social pejling, social kapital, konfliktmægling, konflikthåndtering og teambuilding - og herunder lærernes kompetenceudvikling på området. Brug af forældreprogrammer og forældre- og ungepålæg Systematisk anvendelse af netværksmødemodellen, der involverer forældre og skærper fælles indsats. Familieskole - med baggrund i Marlborough-metoden sikres børns evne til at være i folkeskolen og foældre sikres redskaber til at støtte børnene. Kontrolleret fritid i et samarbejde mellem socialforvaltningen og skoler/fritidsinstitutioner. Familiekontrakter - indgås typisk efter mægling og indeholder konkrete aftaler internt i familien og mellem den unge og andre parter. Forældre og ungepålæg kan indarbejdes. Forældreprogrammerne PMT, MST og multifunc er i en planlægningsfase. Side 4 af 13

5 Obligatorisk dagtilbud og forældrepålæg Alle forældre opsøges for at motivere til at børn sendes i dagtilbud bl.a. af hensyn til sprogindlæring og børn udenfor dagtilbud henvises til 15 timers tilbud. Sprogvejledning, forældrevejledere, sprogscreening. Investeringer i børns fremtid. Massivt sprogligt løft til børn med dansk som andetsprog for de 0-3-årige og 3-6-årige i samarbejde med dagtilbud og distriktsskole. Socialforvaltningen benytter reduktion af børnefamilieydelserne, hvis det vurderes, at der som led i undersøgelsesplanen er behov for at stille krav om at barnet kommer i daginstitution. Hurtig behandling af sager mod unge uromagere 115-møder og enkeltsagsbehandling - Det centrale forum for kriminalitetsforebyggende arbejde på område - og distriktsniveau. Deltagere er primært opsøgende klubmedarbejdere, lokalpolitiet og medarbejdere fra Socialforvaltningen. YOT (Youth Offending Team), et samarbejde mellem kommunen og Østjyllands Politi om at mindske ungdomskriminaliteten i området. Hurtig, målrettet, koordineret og systematisk sagsbehandling samt støtte og opfølgning overfor unge kriminelle. HotSpot Gadeplan med støtte fra satspuljen via Socialministeriet forestår kriminalpræventiv indsats og opfølgning på YOT-sager. Lokalpolitistation etableret med selvstændigt lokalråd i forbindelse med politreformen. Opsøgende medarbejdere under fritids- og ungdomsklubberne orienterer sig og er i løbende kontakt med områdets unge. Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Kriminalpræventiv handlingsplan for Lokalråd Arhus Vest, inklusive ovenstående 115-møder og YOT. Konkret og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem kommunale forvaltninger og Østjyllands Politi med fælles tværgående beredskaber i udsatte byområder. Beredskaber, grøn, gul og rød, der kan iværksættes med kort frist og efter situation. Omfattende ferie- og fridagsprogrammer (grøn). Sommerberedskab (gul). Situationsbestemte ture ud af området (rød). Sociale og beskæftigelsesmæssige indsatser Filmprojekt Gellerup er et aktiveringstilbud til ledige beboere - også fra Bispehaven. Partnerskab Livsværkstederne i forhold til virksomhedspraktik for op til 20 kontanthjælpsmodtagere. Satspuljeprojekt i tilknytning til Biffen "Kvindeprojektet" for meget "svage" Side 5 af 13

6 kvinder med anden etnisk baggrund. Aktive job- og sygeopfølgningsplaner for kontant- og starthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed. Samarbejde med lokalt foreningsliv om afklare og fremme åriges faglige kompetencer og kvalifikationer i forhold til arbejdsmarkedet. Kontaktstedet Gellerup for områdets lidt ældre unge. Kontakt, værested, fælles madlavning og kriminalitetsforebyggelse. Unge4Unge for områdets lidt ældre unge, Socialforvaltningen koordinerer arrangementer og aktiviteter, som udføres af frivillige fx for de mest udsatte og tidligere kriminelle unge. Metodeudviklingsprojekt i samarbejde med Socialministeriet om indsats for årige med PTSD-ramte forældre. Medborgerskab og styrkelse af deltagelse i foreningsliv og beboerdemokrati Globus1 - borgerinddragelse i forbindelse med etablering af et fitnesstilbud for voskne piger og kvinder med anden etnisk baggrund. Fritidspas til børn i familier med ret til delvis friplads. Medborgercenter i samarbejde med Sundhedscenter Vest for at styrke sammenhængskraft og medborgerskab. Folkeinformation er en kommunalt finansieret anonym rådgivningsklinik placeret i Gellerup bibliotek, hvor borgere kan henvende sig i forhold til alle livets problemstillinger. Borger i samfundet: bedre danskkundskaber, netværk, udvidet horisont, øget selvværd og selvtillid samt viden om samfundet for flygtninge- og indvandrerkvinder med sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet. Styrkelse af kultur- og fritidstilbud Frivillighedskoordinator fungerer som bindeled og skal styrke samarbejde på tværs af 5 magistratsafdelinger og skal gøre samarbejdet mellem kommunen og frivillige mere borgnernær og mindre bureaukratisk. RAINBOW - et musikalsk integrationsprojekt med musik- og danseundervisning. Projekt "Bogstart": uddeling af bogpakker til udsatte børn i alderen 0-3 år for at sikre så succefuld skolestart som muligt via sprogstimulering. Koordineret indsats mod misbrug af fx dagpenge Samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger om socialt bedrageri afledt af proformaflytninger. Beskæftigelsesforvaltningen har særlig kontrolenhed vedrørende socialt bedrageri. Side 6 af 13

7 Helhedsplanen for boligområdet Nedenfor beskrives meget kort indholdet af både den fysiske helhedsplan for Gellerup og Toveshøj og den boligsociale indsats for samme område. Dispositionsplan Gellerup og Toveshøj (den fysiske helhedsplan) indeholder: Nyt vejnet En indre ringgade, nye stier og forbindelsesveje skal skabe indre sammenhæng, åbne op mod Aarhus og opdele mellem kvarterer. Nye funktioner Fra et monofunktionelt boligområde skabes erhverv, uddannelsesinstitutioner og kultur i området. Kvarteromdannelse Nye kvarterdannelser med nedrivning af tre boligblokke, omdannelse af to boligblokke til ungdomsoliger og én til ældreboliger samt salg af foreløbig én boligblok. Gudrunsvejkvarteret De ensformige blokke skal suppleres af andre kvarterer og blandes med institutions- og erhvervsbyggeri. Kvarteret åbnes ud mod ringvejen og resten af Aarhus. Bygade og verdensplads Bygaden skal skabe funktionsblanding i de nye kvarterer med bolig, erhvarv og uddannelse i blokkens øverste etager og detailhandel og kulturfunktioner osv i bunden. Verdenspladsen skal være bydelens "rådhusplads" Byparken Byparken er en del af den grønne kile, der etableres gennem hele området, og der er planer om stier, rum for ophold, sport og rekreation, beplantning, vandelementer og lys. Den boligsociale helhedsplan ("En genstart med fornyelse") indeholder: Etablering, udvikling og udnyttelse af Foreningernes Hus til understøttelse af beboer demokrati og frivillighedskultur; herunder Fritidspatruljen. 2 beboerrådgivninger Vejledningscentret Meyer-projektet Naboskaberne En fritidspatrulje Side 7 af 13

8 Målsætningerne med den boligsociale indsats er at: styrke og udnytte områdets og beboernes ressourcer skabe flere tilbud til kvinder/piger og børn at støtte at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller får job få et renere og pænere område lavere fraflytte procent forbedre områdets image bedre koordinering af den sociale indsats nedbringe kriminalitet og hærværk Andre indsatser Uddannelse: Aarhus Kommune foretager en besøgsrunde til større uddannelsesinstitutioner for at drøfte eventuelle muligheder for placering af hele eller dele af uddannelsesinstitutioner i Gellerup/Toveshøj. I den forbindelse har Sosu-skolens bestyrelse tilkendegivet interesse for en fremtidig placering af hele skolen i Gellerup. Der er dialog med de øvrige erhvervsskoler, herunder overvejer VUC placering af uddannelsesaktiviteter i området, eventuelt i tilknytning til Sosuskolen. Politiets operationsplan mod utryghed og kriminalitet: Østjyllands Politi har beskrevet en plan for Østjylland, hvor der dels for Gellerup/Toveshøj dels for Bispehaven er mål om at forebygge og bekæmpe kriminalitet og utryghed med særlig fokus på at forhindre at børn og unge begår kriminalitet eller får tilknytning til miljøer hvoraf kriminalitet og uroskabende adfærd udspringer - i samarbejde med andre myndigheder og interessenter. I operationsplanen er beskrevet 7 strategiske mål med tilhørende konkrete politiaktioner indenfor tryghedsvandringer, tryghedsmøder, beredskab, Ung4ung, kontaktstedet, forebyggelse af radikalisering, social pejling på skoler, banderåd, bekymringssamtaler, enkeltsagskoncept, Youth offending team, bopælssager prioriteres, strafforfølgelse, borgermøder, Gellerupmodellen, lokalråd, områdesamarbejde og risikostyring. Aarhus Kommune har midlertidigt ansat en frivillighedskoordinator på integrationsområdet, finansieret af midler fra pulje i integrationsministeriet. Opgaven for koordinatoren er at oprette partnerskaber mellem foreninger, frivillige og kommune, bidrage til koordinering af de frivillige integrationsindsatser og formidle gode eksempler på den frivillige integrationsindsats. Der er etableret et Foreningernes hus i 2010 i Gellerup/Toveshøj, som skal øge beboerdemokrati og frivillighedskultur, medborgerskab og sammenhæng mellem Side 8 af 13

9 de frivillige foreninger. Foreningernes Hus er foreløbig finansieret af aktivitetsmidler fra Landsbyggefonden kombineret med midler fra Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. I forlængelse af Urbanprogrammets omfattende indsatser indenfor beskæftigelse, styrkelse af sociale og organisatoriske kompetencer og integration gennem fritid og kultur, har Helhedsplanen for Gellerup/Toveshøj siden 2007 bygget ovenpå viden og erfaringer fra det Urban-skabte fundament. Bla. er Globus 1 (idræts- og fritidsaktivitetscenter) etableret og medvirker bla. til et rigt fritids- og kulturliv. Samvirket - der er etableret kvartalsvise møder, hvor repræsentanter fra alle lokale foreninger og myndigheder (både kommunale og politiet), dvs. alle områdets aktører mødes. Udlejning af ledige boliger Der er ikke indgået en samlet udlejningsaftale for flere boligområder i kommunen, men der er indgået individuelle aftaler for mere end 20 udsatte afdelinger rundt omkring i kommunen. Koordineringen på tværs foregår overordnet i Styregruppen for udsatte bydele. Hvordan lejes ledige boliger ud i området: 1. Ventelisteprincip (almenboligloven, 51): boligerne tildeles efter hvor længe en ansøger har stået på ventelisten til en given bolig. 2. Kombineret udlejning (almenboliglovens 51, b). Selvom en ansøger står på ventelisten til en bolig, kan ansøgeren ikke tildeles en bolig, hvis han/hun har modtaget kontanthjælp/starthjælp/introduktionsydelse i en længere periode, med mindre boligen ikke kan udlejes til andre. Kombineret udlejning vedtaget i byrådet (og gældende fra) 12. september Udlejningsaftale/fleksibel udlejning (almenboliglovens 60). Giver mulighed for at forprioritere ansøgere på ventelisten, hvis disse opfylder aftalte kriterier, fx beskæftigelse. Der bliver foretaget en generel evaluering af anvendelsen af fleksibel udlejning. Udlejningsaftaler for Gellerup/Toveshøj gældende fra 29/ / Boligsocial anvisning (almenboliglovens 59, stk. 1): Aarhus Kommune har anvisningsret til 25 % af de ledigblevne boliger. Boligerne anvises af Den Sociale Boligtildeling/Socialforvaltningen efter indstilling fra ansøgers socialsagsbehandler. Under tildelingen tages hensyn til såvel ansøges behov, som beboersammensætningen i det områder, der påtænkes anvist til. Derfor er der stort set ikke blevet anvist ansøgere til hverken Gellerup/Toveshøj eller Bispehaven de seneste år. Side 9 af 13

10 Indsatser som led i de strategiske samarbejder og implementeringen af regeringens strategi Pulje til strategiske samarbejder Med støtte fra puljen til strategiske samarbejde vil Aarhus Kommune igangsætte en række indsatser i Gellerup/Toveshøj: Hotspot Erhverv i Gellerup/Toveshøj Udfordringer / problemer: - Unges ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og senere mangel på beskæftigelse / kriminalitet Medvirker til målsætning vedr.: - At øge åriges inklusion på arbejdsmarkedet via netværk til virksomheder, støtte til fritidsjob. Nedbrydning af sociale og etniske barrierer for inklusion Øge 5-6 åriges skoleparathed Udfordringer / problemer: - Særligt fokus på arabiske familier med mindre overskud til at støtte deres børns udvikling, som vil afhjælpe disse risikofaktoreres konsekvenser for børnenes skolegang og senere beskæftigelse. Medvirker til målsætning vedr.: - øge denne gruppe børns skoleparathed og oplevelse af succes ved skolestart. På længerfe sigt øge muligheden for at børnene senere tager en uddannelse. El Sistema Gellerup Udfordringer / problemer: - 95% uddannelsesmålsætningen, beskæftigelse og kriminalitet, udsatte børns underrepræsentation i fritids- og kulturaktiviteter. Medvirker til målsætning vedr.: - Styrke børns vilje og formåen til at gennemføre uddannelse, indgå i sociale relationer, skabe samhøringhed og øge udsatte børns sociale mobilitet (sociale og faglige kompetencer) Begrænsning af socialt bedrageri via bekæmpelse af proformaflytninger Udfordringer / problemer: - Proforma flytninger, socialt bedrageri, og mange beboere pr beboelsesrum. Medvirker til målsætning vedr.: - Demokratisk medborgerskab, få flere til at tage ansvar for egen bolig / økonomi mv. Forberedelse af "Bygge-rods-oaser" i samarbejde med beboerne Side 10 af 13

11 Udfordringer / problemer: - Frygt for mangel på ejerskab og øget kriminalitet ifm. den fysiske omdannelse af bydelen i en bygge-rods periode. Medvirker til målsætning vedr.: - demokratisk medborgerskab, ejerskab til helhedsplanen, kriminalitetsforebyggende. Kriminalpræventiv renovering af pladsen foran Bazar Vest (offentlig-privat samarbejde) Udfordringer / problemer: - Problemer med kriminalitet og utryghed foran hovedindgangen til Bazar Vest Medvirker til målsætning vedr.: - Skabe mulighed for at bevare og udvikle lokalt erhverv. Nedbringe kriminalitet, øge tryghed og trivsel, åbne bydelen mod resten af Aarhus. Nedenfor ses en samlet oversigt over de indsatser Aarhus Kommune vil igangsætte i Gellerup/Toveshøj og eller Bispehaven med støtte fra puljen til strategiske samarbejder. Nr Titel Målgruppe Indhold Samlet udgift kr. 1 Hotspot Erhverv i Bispehaven Unge fra år Inklusion af de lokale unge på arbejdsmarkedet via netværk m/lokale virksomheder, støtte til fritidsjob, rollemodeller Hotspot Erhverv i Gellerup Unge fra år Inklusion af de lokale unge på arbejdsmarkedet via netværk m/lokale virksomheder, støtte til fritidsjob, rollemodeller "HippHopp" i Gellerup Etniske familier med børn i alderen 5-6 år (Gellerup) Motivere forældre til at lege, lytte og tale med deres børn, så børnenes skoleparathed øges Styrke forældres muligheder for at fremme barnets tidlige sprog (Bispehaven) Familier med førskolebørn med særlig fokus på 0-3 årige Udvikling af pakker med sprogstimulerende materialer til 0-6 årige til brug i hjemmet, dialog med forældre om tidlig sprogstimulering mm Rap-id-pulje i Bispehaven til lokale aktiviteter til styrkelse af kultur-, forenings- og fritidstilbud som fremmer demokratisk medborgerskab Alle beboere i Bispehaven 6 El Sistema Gellerup Børn klasse, på lang sigt kl. 7 Begrænsning af socialt bedrageri via bekæmpelse af proformaflytninger i Bispehaven og Gellerup Beboere, der udøver socialt bedrageri Ubureaukratisk pulje, der årligt kan uddele 12 x max kr til lokale initiativer målrettet civile aktører til forenings, kultur- og fritidstilbud Holdbaseret intensiv musikundervisning som redskab til social mobilitet (faglige og sociale kompetencer) Ændret (udvidet) praksis i Folkeregister, som forebygger og afhjælperde såkaldte "fædrehoteller" Side 11 af 13

12 8 Forberedelse af "Byggerodsoaser" i samarbejde med beboerne i Gellerup Beboere i Gellerup Med bred inddragelse af beboere og boligforening udvikle og realisere delprojekter, som understøtter byggeprocessen omkring helhedsplanen Kriminalpræventiv renovering af pladsen foran Bazar Vest i Gellerup Beboere og besøgende i Gellerup Bidrag til planlægning og udførelse af en trafikal og kriminalpræventiv omdannelse af pladsen foran Bazar Vest - i samarbejde m/bazar Vest I alt Jobcentre Aarhus Kommune har fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fået tilsagn om kr. til en fremskudt beskæftigelsesindsats i Bispehaven og Gellerup/Toveshøj. De initiativer, som Jobcenter Aarhus ønsker at iværksætte i områderne, har som mål at sikre en højere tilknytningsgrad til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet for beboerne i områderne. Idet der er tale om en gruppe, som er svære at få i tale gennem den ordinære beskæftigelsesindsats, viser erfaringer fra jobcentret, at man gennem de foreslåede særlige initiativer kan få gruppen i tale i relation til uddannelse og beskæftigelse. Jobcenter Aarhus vil gennem tilstedeværelsen i lokalområdet få mulighed for at skabe en tættere kontakt til beboerne, og herigennem få mulighed for at tale uddannelse og beskæftigelse med en gruppe, som ellers er svære at få i tale. For at sikre, at indsatsen både underbygger målsætningen om at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en uddannelse samt at beskæftigelsesgraden for personer med flygtninge- og indvandrerbaggrund kommer på niveau med resten af befolkningen, etableres forskellige fremskudte initiativer. Jobcenter Aarhus vil etablere en fremskudt jobbutik i Bazar Vest og en åben jobvejledning på Gellerup Bibliotek, idet de to tilbud henvender sig til forskellige målgrupper i lokalbefolkningen. På denne vis sikres det, at jobcentret kommer i kontakt med et bredt udsnit af beboerne i Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, herunder både mænd, kvinder og unge, og herigennem får mulighed for at bidrage til Aarhus Kommunes opfyldes af målsætningerne for boligområderne. De geografiske placeringer af initiativerne er ligeledes udvalgt for at sikre, at indsatsen henvender sig til flest muligt af beboerne i områderne for ghettobevillingen. Den fremskudte jobbutik i Bazar Vest er centralt placeret mellem områderne Gellerup/Toveshøj og Bispehaven, og henvender sig til beboerne i begge områder. Den åbne jobvejledning på Gellerup Bibliotek er placeret centralt i Gellerupområdet, som er det største af områderne for ghettobevillingen. Side 12 af 13

13 Andre redskaber Aarhus Kommune ønsker fortsat at bruge og fremme anvendelsen af følgende redskaber i forbindelse med indsatserne i Bispehaven: Udlejnings- og anvisningsregler Salg af almene boliger og anden ejendom Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge og sociale ydelser Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Hurtig behandling af sager mod unge uromagere Brug af forældre- og ungepålæg i den konkrete indsats Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Indsatser på folkeskoleområdet Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Indsatser på folkeskoleområdet Langsigtede indsatser Regeringens strategi har sat fokus på strukturelle fysiske forandringer af boligområderne. Indsatser i form af helhedsplaner for Gellerup/Toveshøj, omfattende renoveringer, nedrivninger, infrastrukturændringer, salg af jord og salg af boligblokke indgår i styringsdialogen med boligorganisationen. Konkret er der planer om en ny bygade, en ny bypark, flere arbejdspladser i området (startende med kommunale arbejdspladser), et nyt område for erhverv, flere boligtyper/nye kvarterer, tryghedsgaranti og flyttepakker. Den 22. august 2011 Side 13 af 13

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj

Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Tirsdag 23. juni 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Aftale vedr. grundlaget for dispositionsplanen for Gellerup/Toveshøj Baggrund Århus Kommune og Brabrand Boligforening indgik i 2007 aftalen om

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

ghettoen tilbage til samfundet

ghettoen tilbage til samfundet ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark RegeRingen Oktober 2010 ghettoen tilbage til samfundet Et opgør med parallelsamfund i Danmark Regeringen Oktober 2010 Indhold Ghettoen

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

INITIATIVKATALOG Strategisk Samarbejde om Ghettoområder

INITIATIVKATALOG Strategisk Samarbejde om Ghettoområder INITIATIVKATALOG Strategisk Samarbejde om Ghettoområder Februar 2011 KOLOFON Af, Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet og Undervisningsministeriet Til brug for de strategiske

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Integrationspolitik 2008-2013

Integrationspolitik 2008-2013 Integrationspolitik 2008-2013 Godkendt af Byrådet den 18. august 2008 Vejen bliver til, mens vi går - sådan kan man godt beskrive den proces, der er anvendt til at skabe en integrationspolitik for Esbjerg

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Helhedsplan Gellerup/Toveshøj Nr. 3 Oktober 2009 Redaktion: Per Jensen (ansvarshavende) Anne Marie Larsen Borgmesterens Afdeling Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C Tlf. : 8940 2147 Indhold: Side 2 Fra udsat boligområde til attraktiv

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Familiekontor Vest Inddragelse af de unge og af frivillige YOT -Gadeplansteams -Uuvejledning

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Lige muligheder for alle børn og unge

Lige muligheder for alle børn og unge Lige muligheder for alle børn og unge Titel: Udgiver: Sats og layout: Tryk og bogbind: Lige muligheder for alle børn og unge Regeringens strategi til at bekæmpe negativ social arv Socialministeriet Holmens

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord De udsatte boligområder dukker jævnligt op i medierne med

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HØMARKEN. Initiativaftale mellem Svendborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HØMARKEN. Initiativaftale mellem Svendborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HØMARKEN Initiativaftale mellem Svendborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN. Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN. Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusions politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusionspolitikken Borgerrepræsentationen vedtog den 16. december 2010 en ny inklusionspolitik

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde

Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde V/ Mia Jauernik, boligsocial koordinator i Sønderborg Kommune & Kathrine Bek Nyboe, boligsocial konsulent i KL Hvad undrer dig? Er du i dit boligsociale arbejde

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

$ %&#'( ) " *! +,, - "! - # "+.# * - "+/!( (!0-0 0" " - " 0 "!#+!!!!!! 1 #!!-!.! #!# # * #!# "!!!!

$ %&#'( )  *! +,, - ! - # +.# * - +/!( (!0-0 0  -  0 !#+!!!!!! 1 #!!-!.! #!# # * #!# !!!! !"!# $ %&#'( ) " *! +,, - "! - # "+.# * - "+/!( (!0-0 0" " - " 0 "!#+!!!!!! 1 #!!-.2""2-1### -! 0"!.! #!# # * #!# ".##!#!!!! 1 34 32 0!. *,"3 3 # 5.! *# - 2" 5 6 #! "!" 0 - "!# 5 "!! 7 8" "!-! " # / 8'

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Vil du være med til at skabe fremtiden?

Vil du være med til at skabe fremtiden? Vil du være med til at skabe fremtiden? UCHANGETHEWORLD VILJE, LYST OG ENGAGEMENT TIL AT GØRE EN FORSKEL Som frivillig i UNGE4UNGE er du en del af et netværk, hvor du vil møde mange unge fra hele Aarhus.

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

om Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj Onsdag 24.10.2012 Gellerup gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj om Helhedsplanen for og Toveshøj Onsdag 24.0.202 gentænkt Bliv klogere på Helhedsplanen for og Toveshøj Hvad sker hvor, hvornår og hvorfor At leve og arbejde i Arbejdspladserne kommer! Når støvet har lagt

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Play 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration

26gode. eksempler. På Integrationspolitikken i Århus Kommune. - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration På Integrationspolitikken i Århus Kommune 26gode eksempler - et udpluk af initiativer, som er med til at sikre en vellykket integration Borgmesterens Afdeling Ligestilling og Integration Målsætningen for

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande.

Notat. Blandt indvandrerne stemmer folk fra de gamle EU-lande markant mere end folk fra ikke vestlige lande og fra de nye EU-lande. Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5015 Fax +45 8888 5501 Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-005238-4 Martin.Albertsen@middelfart.dk

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere