Ansogning om st0tte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansogning om st0tte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 R0nne Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 R0nne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Dornholms Reglonskorn MODTAGET Journalnummer Ansogning om st0tte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen Ans0ger Ans0gers navn Cvr-nummer * Sussie Holmtoft Adresse R0nnevej 1 Posinummer Postdistrikt Telefonnummer 3720 Aakirkeby Mobilnummer * Cvr-nummer med tilknyttet NemKonto (et krav for at kunne modtage tilskud). Hvis ikke der er et cvr-nummer, vil der senere i forbindelse med evt. udbetaling skulle oplyses et cpr. nr. (anf0r derfor IKKE cpr.nr. pa denne blanket). CV skal vedlsegges, hvor det er aktuelt. Aktivitet Kort beskiiveise - vedteg evt. bilag Opbygning af undervisningsk0kkener i Vores Folkek0kken - se venligst bilag Det ans0gte belob Budget med bade udnifleroa indteater skal vedlasgges. Starrelse pa evt. entre/brugerbetaling skal anfares samt evt. forventet publikumsanta! kr Ansogt andre steder St0tte fra andre steder er v^sentligt for radenes IndstiHing til anszgningen Der er s0gt midler hos: flere lokale fonde, Dr. Margrethe & Prins Henriks Fond, HTH k0kkener, Jysk, Solhvervsfonden, Cirkus Himmelblafonden, proces i gang med Veluxfonden, Trygfonden, Augustlnusfonden, Roskildefonden samt Nordeafonden m.fl Bevilget st0tte fra andre Vi afventer svar pa div. ans0gnlnger Evt. yderligere oplysninger af betydning for ans0gningen Folkeindsamling pa Bornholm, der pt. har indsamlet kr VI har selv skudt f0lgende I projektet: arbejdstlmer, SO.OOOkr + midler til k0b af huset

2 Akirkeby Ansogning til Lokalradspuljen Vores Folkek0kken er et uafhasngigt projekt, der er vokset ud af 4H og Madskolerne pa Bornholm. Vores ide og drivkraft ligger primaert funderet i at fremtidsudvikle Madskolerne pa 0en, sa de kan overleve - ogsa, hvis der lukkes et storre antal skoler. Og sa de fortsat kan tiltraekke born, ikke kun fra Bornholm, men fra hele landet, og dermed skabe et oget fokus pa vores 0 og alle de ravarer, som produceres her. Med Madskolerne danner vi i dag ramme omkring madforstaelse og maddannelse i bornehojde, og I Vores Folkekokken vil vi spraenge rammerne, sa der ogsa kan laves Madskolerfor de specielle bornegrupper og for voksne. Der har gennem lasngere tid vaaret et stort onske om, at vi netop ville lave madskole-lignende tiltag for voksne ogsa. Vi vil skabe plads til Bornenes Madklubber, familiemadlavning, teenagerne, bedsteforasldrene, masndene, de udsatte grupper, de der kan lave mad, og dem, der bare ikke kan - for Vores Folkekokken er et udviklingssted med fokus pa mad til dig, mig og alle de andre. Projektet indeholder et stort udviklingspotentiale, men i bund og grund er Vores Folkekokken en ny made at gribe et stort sundhedsproblem an pa - og i spidsen herfor star ganske almindelige borgere pa oen, hvis hjerter banker for at ga nye og uprovede veje. Vi tager skeen i egen hand, for at vende udviklingen, og det er faellesskabet, der forandrer. Med realisering af Vores Folkekokken, abner vi muligheder for: At skabe fellesskab, sammenhasngskraft og liv At skabe nye arbejdspladser At sabtte fokus pa sundhed for alle At forene frivillige kraefter med fokus pa livskvalitet At ga nye og uprovede veje At samarbejde med erhvervslivet, detailhandlen, foreninger, private, virksomheder, restaurationsbranchen og kommunen - i udviklings-ojemed og pa tvaers af alle tidligere traditioner Vi anseger om kr. til opbygning af undervisningskokken i Vores Folkekokken. Det bor naevnes at det tidligere kokken er ribbet for alt inventar, og tilbage resterer en halv udsugning samt el-ledninger uden afskaermning, der stritter ud af vaegge og op af gulve. Flisevaegge er intakte, og knofedt vil gore store undervaerker! Idet vi haber, at komme i betragtning ved puljeuddelingen Sussie Holmtoft - pa vegne af Vores Folkekokken

3 Budget for ansogningsbeleb: Rengoring, maling + el-arbejde kr Kokkenborde, vaske, ophasng mm SO.OOOkr Komfur kr Opvaskeomrade kr K0leskab+fryser SO.OOOkr Rullebord 4.000kr lnventar(gryder, potter, pander, arb.redskaber mm) kr 1 alt 1 SO.OOOkr

4 Vores Polkekekken Et udvlklingssted med fokus pa mad til alle Prospekt for opstart, udvlkling og fremtid v/ Initiativtager &? projektansvarlig Sussie Holmtoft Vores Folkek0kken 1

5 Vision Vores Folkek0kken - for dig, mig og alle de andre B0rn, Voksne, Mad, Sundhed, Nservaer, Liv, Udvikling og Leg. Flere og flere born vokser op med fast food og darlige madvaner. Ikke mange born ved, hvordan sund og velsmagende mad tilberedes fra bunden, og fa har en holdning til fodevarekvalitet. Vi ser det som en stigende udfordring for samfundet, bade lokalt og nationalt at lasringen om den sunde, varierende og nserende kost ikke prioriteres som lasring pa linie med faglighed. Born uden ordentligt naering i kroppen, har en lavere indlasringskurve end born med afsset i god, naerende og rig kost. Nasring og laering, folger hand 1 hand... ^Vi onsker at forbedre bornenes livskvalitet nu og i fremtiden ved at laere dem om sund kost og ernaering. ^Vi onsker, ikke kun at lasre born, men ogsa deres foraeldre - ved at inspirere og abne for det gode nordiske kokken, sa danske familier far mulighed for at vaelge den sunde ernaering til pa baggrund af viden om, hvor vigtig den erfor bade born og voksne. ^Vi vil undervise i at lave God Mad, Nem Mad og Rig Mad r Vores Folkek0kken Vores Folkekdkken er et kursussted pa Bornholm, med faciliteter til afvikling af kurser, lejrskoler og undervisning. Vores primaere fokus er pa undervisning af born i at tilberede og opdage, den rige, naarende og gode nordiske mad, der dyrkes, hvor vi bor. Vi tilbyder et professionelt undervisnings-kokken, undervisningslokaler, opholdsomrade og overnatnings-faciliteter. Huset skal kunne bookes af skoler, kommuner, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser (uddannelse og/eller teambuilding) og andre grupper, som har interesse for undervisning i ernaering og madlavning. Huset skal indga 1 forskellige tilbud til dig, mig og alle de andre, - udbudt af Kommuner, Foreninger, Private og Virksomheder. i Vores Folkekokken

6 Mission Det er Vores Polkekokken's mission at hjaeipe born, unge, voksne og familier - og pa sigt udsatte grupper i samfundet - til oget sundhed og bedre levestandard ved at undervise dem i sund kost, ernaering og god madlavning "fra bunden". Teamet bag Vores Folkekokken har mange ars erfaringer med at undervise born i madlavning, ernaering, liv og leg. Det er her fundamentet for Vores Folkekokken er skabt og vokser fra. Ildsjaele, der onsker at gore en forskel, Lokalt og Nationalt. Arbejdet i og med Madskolerne pa Bornholm beviser, at der er et behov, og at der gores en forskel. Ikke nok med, at bornene laerer om madlavning, fodevarekvalitet, kost og ernaering, sa gar de ogsa fra kurset med rankere ryg. Deres selvvaerd er styrket og selvtilliden boostet. De har faet en positiv oplevelse og ny viden med i bagagen, som kan smitte af pa resten af deres liv. Det er netop den opdagelse, viden og visdom Vores Folkekokken onsker at brede ud til et store antal born, unge og voksne. Vi braender for at oplyse, og berige born og deres familier i forhold til god madlavning. Vi vil vaere flagskib for viden om og udvikling af naeringsrig kost - sa Naering og Laering kan ga hand i hand og lofte generationer af born. Learning by doing og ad den vej integrering af gode vaner og taenkning. Vores Folkekokken - for dig, mig og alle de andre Vores Folkekokken 3

7 Baggrund MADSKOLERNE - EN SUCCESHISTORIE Bornholms 4H har igennem 10 ar, afviklet Madskoler for born mellem 7-16 ar. Madskolerne afholdes med stor succes i sommerferien bade pa Bornholm eg i resten af Danmark, eg er gennem arene blevet en stor succes. Madskolerne er et samarbejde mellem, Landbrug og fodevarer, 4H og REMA1000. Se mere pa ww.madskoler.dk Konceptet bag Madskolerne er videreudviklet pa Bornholm og kaldes I dag, Bornenes Madklub. Her tilbydes bade forar og efterar, kurser til born 1 alderen 7-11 ar. Vi arbejder her med at lave mad fra grunden, der hakkes og rores, aeltes og krydres - alt sammen mens nye kammeratskaber udvikles og laering foregar. VI har saledes "fat 1" born og bornefamillerne hele aret rundt. Denne sommer har vi haft 236 born og unge pa Madskoler, med afvikling pa alle oens skoler. Vi er glade for den store tllslutning og har hvert ar ventelistei til vores forskellige tilbud. Udbytte for alle... Pa bare 5 dage kan man rykke utrolig meget pa bornenes spisevaner og monstre. Og det sker rent faktisk! Vores erfarlnger viser, at bornenes selvtillid og abenhed vokser efter et gennemfort Madkursus. Vi oplever born, der glsedesfyldte beretter om deres mange sma sejre og opdagelser. Vi moder foraeldre pa gaden eller i den lokale brugs, der glaedestralende fort^ller, at lille Magnus er begyndt at spise nye retter, eller at 9-arige Laura nu har faet en ugentlig maddag. Vi skaber bevidste polltiske forbrugere i bornehojde, der bidrager til den sunde dagsorden i hjemmene. Vores Folkekokken, skal skabe rammen for disse aktiviteter. Det skal skabe det trygge rum, hvorfra laering kan ske for alle grupper i samfundet. Vores Folekokken ER for dig, mig og alle de andre. og med afsaet i 10 ars erfaring i afvikling af Madskoler og Bornenes Madklub, er der skabt et sundt grundlag for at skabe et udviklingssted med fokus pa mad til alle, ikke kun fra Bornholm, men fra hele Danmark. Vores Folkekokken

8 Malgruppe Vores Folkekokken vil huse mange forskellige grupper af born og voksne Skoleklasser pa Bornholm og fra hele DK, lejrskoler, madskoler osv Udsatte grupper af born og unge, overvaegtige b0rn & Unge Madinstruktorer pa Madskolerne, etteruddanneise Psedagogassistenter for undervisning, inspiration og viderudvikling Deltagere i Madklubber / Madskoler, b0rn fra heie landet Almindelige borgere, med lyst til at holde f0dselsdage, temadage osv Foreninger, afholdelse af egne aktiviteter, weekendkurser med overnatning osv Private virksomheder, afholdelse af kurser, uddannelser og trasning ^ Turister med brug for overnatning - Bed and Breakfast Med tid onsker vi at Vores Folkekokken, skal blive folkets sted. Et sted som lofter, skaber relationer og grobund for oget fokus pa naaringsrig mad med afsast i det nordiske kokken. Bornholm er sa rig pa gode ravarer og udviklingen heraf er godt igang. Vi vil gerne "falde ned mellem 2 stole", for vi onsker at dsekke et omrade, hvor ingen rigtig har fokus i ojeblikket. Nemlig det sted hvor Madlavning for dig, mig og alle de andre er mulig. I trygge omgivelser, hvor den enkelte er i fokus og udvikling finder sted. "Du skal selv have haenderne ned i "bolledejen" og er ikke bare tilskuer" At Bornholm skal vaere flagskib for dette er helt bevidst, her er sa megen rigdom, der blot venter pa at blive "plukket". Og vi onsker, at gore denne del af "udkantsdanmark" til en levende perle, for retraete, undervisning og udvikling. Nasring og Leering ma ga hand i hand, for sikring af sundhed og udviming for fremtidens born og unge Vores Folkek0kken

9 Brugen af bygningen, der skal huse Vores Folkekokken Bygningen skaber grobund for mange aktiviteter: ^ Leje kokkenfaciliteter pa timebasis og pa dags/ugebasis, ^ Overnatningsfacicliteter til ca 50 mennesker Kursus afholdelse for op til 30 mennesker uden overnatning Leje undervisningskokkenet med laerer eller medbringe sin egen underviser. ^ Et abent Folkekokken med fasllesspisning som samlingspunkt for de lokale. ^ Lejrskoleophold med fokus pa og udgangspunkt i sund mad Lejrskoleophold for udsatte born og unge Kurser af flere dages varighed - fra enkel mad til gourmetmad med "verdenskokke" Madlavningskurser med fokus pa voksne, der ikke kan lave mad, eller som ikke bar et socialtnetvasrk Undervisningskurserfor Paedagogassistenter pa landsplan, disse arbejder som madskoleinstruktorer pa en af de mange Madskoler i hele Denmark. Madskoleambassador - kurser Firmakurser Familiekurser Pensionistophold, retraete, farvel-stress, mm Bed'n Breakfast-overnatning uden for kursusperioder ^ Konsulentvirksomhed og foredrag ^ Kurser med fokus pa mad fra jord til bord og fokus pa madspild Vores Folkekokken - for dig, mig og alle de andre Vores Folkekokken 6

10 Bygningen i 0stermarie Vores Folkek0kken 0nsker at placere sig i den skonne by 0stermarie, her har vi fundet de rigtige lokaler og udviklingsmuligheder. Vi tager afsaet i det smukke, tidligere plejehjem, hvor rammerne for Vores Folkekokken er daskket til fulde. HVORFOR 0STERMARIE? 0stermarie er en by pa Bornholm, beliggende i et omrade hvor de storste fristelser er naturen, med skov, klipper, strand og b0lgende kornmarker. Der er ro og rum til fordybelse pa alle tider af aret. Hvilket vil give mulighed for kursister at komme ned i gear og abne op for udvikling. Placeringen er desuden centralt pa den 0Stlige del af oen, og bussen fra Ronne og andre centrale steder pa Bornholm, gar lige til doren. Abningen af Vores Folkek0kken i 0stermarie vil saette byen pa det bornholmske landkort og tiltraskke en masse mennesker bade fra oen, men ogsa turister og kursister fra hele landet HVORFOR DISSE BYGNINGER? Fordi de er forholdsvis let at ombygge til formalet og etablering af bade grovkokken og undervisningskokken et let tilgaengelig. Bygningen star tom, og er derfor klar til overtagelse hurtigst muligt. Projekt Vores Folkekokken er blevet godkendt i Bornholms Regionskommune og vi har underskrevet en betinget kobsaftale. HVAD ER MULGHEDERNE? Med fa midler kan man starte en fase 1 (se side 10) og aktivere projekt Vores FoIkek0kken. Det er oplagt at udearealerne udnyttes, der kan etableres urtehave, udekokken med alt hvad det indeholder, lejrplads og legeplads til bornene I en fase 2 (se side 11) kan der etableres sommercafe, lokal samspisning mm. Vores Folkekokken 7

11 Vores Folkek0kken - en Gevinst for Bornholm Hvad kan Vores Folkekokken bidrage med og hvad far Bornholm ud af projektet Et projekt, der gar nye veje - ikke set for i Danmark ^ Nye arbejdspladser, rum for arbejdstagere med Flexjob og kontanthjaelp ^ 0get fokus pa sundhed & ernaering, fra en tidiig start i Nvet ^ Pa sigt forbedring af folkesundheden, ved fokus pa god kost og oget livskvalitet TiltraBkning af bornefamilier til Bornholm ^ Tiltr^kning af turister Mulighed for at veekke en naesten sovende by pa oen med ny og anderledes aktlvitet Branding af Bornholm som bannerforer for folkesundhed med bornene forst Et flagskib, et udviklingssted for den aedle nordiske madkunst og tradition. Ostermarie, en perle pa Bornholm Vores Folkekokken 8

12 Projektplan En fond I forbindelse med etablering og drift af Vores Folkek0kken oprettes en almennyttig erhvervsdrivende fond, bestaende af 3-5 personer. Fondens formal er at sikre samt videreudvikle arbejdet med sundhed, kost og ernaering i de bornholmske mad-klubber og madskoler samt i de 4H-landsdsekkende madskoler. Fonden arbejder desuden pa andre sundhedsfremmende tiltag for udsatte born og bornefamilier pa Bornholm. Samarbejdspartnere & sponsorer Det er vore intention at have et taet samarbejde med en raskke private erhvervsvirksomheder, fonde og andre samarbejdspartnere, som kan give stotte til projektet i form af bade okonomi, viden og radgivning. Bornholms Landbrug og 0stermarie Idraetsforening har begge tilkendegivet at ville ga ind i et samarbejde med fonden Vores Folkek0kken. Flere aktorer er i spil, men der afventes svar og afklaring, for disse kan annonceres. Markedsforing og PR Vores Folkek0kken skal forst og fremmest kendes af lokalbefolkningen i 0stermarie og resten af Bornholm. Vi vil arbejde pa at markedsfore os i lokale medier og fa presseomtale i lokal-tv og lokalaviser. Desuden skal Vores Folkek0kken vaere til stede pa relevante digitale platforme, sa som pa Facebook og med egen hjemmeside - Dette sa besogende og samarbejdspartnere fra resten af Danmark ogsa kan finde frem til huset, vores arbejde og samarbejdspartnere. I fase 2 vil Vores Folkek0kken gore en indsats for at markedsfore sig over for lasrere og skoler i hele Danmark med henblik pa at saelge lejrskoleophold med tilhorende madkurser. I takt med at projektet virkeliggores, og fremtidige projekter bliver tydeligere, vil dette ogsa afspejles i vores markedsforing. Vi vil vaere tydelige, med fremme og mest af alt - gore en forskel. Tidsplan Projektet er delt op i to faser, hvor forste fase skal vasre klar til drift forar Fase 1, (Se side 10 og 11) Nederste etage - istandsaettelse - undervisningskokken - grovkokken Fase 2, efterar 2015 (Se side 11) Over-etage - b&b - lejrskoler, udearealer, urtehaver, fra jord til bord etc. Vores Folkek0kken 9

13 Fase 1. K0kken Der etableres et abent professionelt undervisningsk0kken med 5 stationer. Hver station indrettes, sa bade b0rn og voksne kan udnytte faciliteteme h0jdemaessigt. Stationerne "m0bleres"> sa feerdsel pa kryds og tvsers i k0kkenet minimeres, og fordybelsen hjaslpes pa vej. K0kkenet skal indeholde alle remedier til fremstilling og tilberedning af mad og maltider, og den lette opvask og reng0ring h0rer hjemme her. Der skal opsaettes udsugning, og gulvfladen skal kunne reng0res optimalt. Spise omrade Overfor undervisningsk0kkenet indrettes et spiseomrade i 2 tidligere vasrelser, der slas sammen. Maltidsfasllesskabet er en vigtig del af kursusoplevelsen, hvorfor det ikke ligger i det abne k0kkenlandskab, men i mere rolige omgivelser. Anretterkokken Anretterk0kkenet indeholder den professionelle opvaskestationen, der hurtigt og hygiejnisk lever op til sundhedsmyndighedernes krav om vask af service. Rummet ligger lige op ad undervisningskokkenet, og for at minimere korslen med opvask og rulleborde pa gangene, etableres der adgang mellem de to rumfunktioner. Opholdsrum Der indrettes endvidere et st0rre opholdsrum i taet tilknytning til spise- og k0kkenfaciliteterne. Et opholdsrum der kan bruges til afslapning, stillerum eller fordybelse, men ogsa et rum, der i andre sammenhasnge kan bruges til undervisningslokale. Rummet indrettes med bl0dere stole, der kan bruges i privat 0jemed eller i gruppesammenhaeng. I den diagonalt modsatte ende af bygningen indrettes et mindre opholdsrum med mulighed for evt. TV-kiggeri. Rummet kan ogsa bruges som et mindre undervisningslokale. Reception Der skal laves en reception, der ligger ligefor, nar man kommer ind i Vores Folkek0kken. Hjerterum er husrum - modtagelsereceptionen har derfor en central placering. For at lave mindst mulig indgriben i bygningen etableres i f0rste omgang en slags billetluge i vaeggen til det rum, der kommer til at huse projektkontoret. Vaerelser Stueetagen rummer 12 vaerelser, der indrettes til 2 og 4 sengs-vaerelser. Enkelte vaerelser er udstyret med toilet og bad, men der forefindes bade toiletter og bad pa gangene. Rummene kraever ikke megen istandsaettelse ud over maling, f0r ibrugtagelse er mulig. Vores Folkekokken 10

14 Fase 1 fortsat Gang Gangarealerne traenger til maling og en kasrlig hand, og linoleumsgulvene er nedslidte. Kselder I kaelderniveau genopbygges det tidligere grovk0kken, til modtagelse af varer, opskaering af k0d, fugl, fisk mm. Grovk0kkenet udstyres, sa det kan anvendes som et professionelt kokken registreret hos Fodevarestyrelsen. Det betyder, at vi kan tilberede morgenmad og andre maltider til Bed'n Breakfastkunder, gaester i sommercafe og pa sigt faellesspisningsprojekter. Alle varer hertil kan leveres direkte fra gadeniveau, og efter tilberedning kores med elevator op i spiseniveau. Den eksisterende elevator skal af samme grund efterses. Ease 2 1 sal Denne fase omfatter 1. salen i bygningen, som indeholder 18 vaerelser, og giver mulighed for at huse op mod 50 overnattende ga3ster. Vaerelser Vasrelserne ligner de beskrevne vaerelser fra stueetagen i fase 1. Nogle af de mindre rum kan udnyttes til grupperum, samtalerum osv. Lejr - og madskoler Nar 1. salen star klar, er det muligt at tilbyde Madskole-lejrophold for almindelige skoleklasser og pa sigt ogsa for udsatte b0rnegrupper og familier. En videreudvikling af 4Hs madskoler, med fokus pa mad lavet fra grunden af, d0gnets maltider og grundelementerne fra jord til bord. B0rnene er centrale brikker i al fremstilling af deres mad under opholdet, de bes0ger undervejs en f0devareproducent eller-virksomhed, og udek0kken, nyttehave og madspild bliver naervaerende temaer. Maltidsfaellesskabet er et baerende element i helheden. Aret rundt I perioder uden lejrskoler, madskolelejre og store kursustilbud udnyttes vaerelserne og faciliteter til Bed & Breakfast. Vi 0nsker at holde liv i huset aret rundt, og pa sigt blive samlingspunkt for by, opland og 0. Enten gennem fellesspisningsprojekter, foredragstilbud, kursusvirksomhed eller fritidstilbud til ung og gammel - i samarbejde med den lokale idrastsforening, andre foreninger og samarbejdspartnere. Med andre ord et attraktivt lokalmilj0 i udkantsdanmark. Vores Folkekokken 11

15 Teamet bag Vores Folkek0kken Projektleder og Founder SUSSIE HOLMTOFT - EN 1LDSJ/EL FRA BORNHOLM Sussie har arelang erfaring med at undervise born. Oprindelig som skolelserer og senere viderudvikler af Madskolerne pa Bornholm og resten i Danmark Sussie har igennem de sidste 25 ar primaert arbejdet med projektudvikling og fundraising - de sidste 6 ar med primaer kost og ernaering. Hun kan, om nogen, samle lokalbefolkningen om et projekt eller en god sag, til gavn for noget storre. Desuden har Sussie en stor erfaring med drift af kursusvirksomhed og udvikling af foreningsarbejde og har et bankende hjerte for ernaering og sundhed. 0vrige ildsjaele, som er med i projektet. Line Damsgaard - medudvikier af Madskole-lejre. Ernseringschef i Landbrug & Fodevarer samt landsdsekkende koordinator for Madskolerne ^ Mandira Mouritsen- Sparringspartner og hojre hand - web og layout Bestyrelsen for Bornholms 4H - 6 personer med lang foreningserfaring. Anne-Marie Hansen - Projektmedarbejder Kokkenleder med erfaring fra Julemaerkehjem. Instruktor i Bornenes Madklub og mangearig foreningsformand. Ingrid Boesen - tidligere 4H konsulent og husholdnings0konom Vores Folkekokken - for dig, mig og alle de andre Vores Folkekokken

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening.

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening. Klik og læs mere Ud i naturen - det er sundt og sjovt Formål 4H - også for dig der er ung 4H har plads til dig - for vi har plads til alle Lav din egen mad - sund og lækker Værdier Kort og godt Brug dine

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

Ansogningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler

Ansogningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler F3 Bornholms Regionskommune CwJ Landemaerket 26 tsj) J 3700 Ronne eub@brk.dk Sendes til kommunen Erhverv, Uddannelse og Beskseftlgelse Landemaerket 26 3700 R0nne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Journalnummer

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job

Kompetenceguiden. Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Sådan bruger du din foreningserfaring, når du søger uddannelse og job Kompetenceguiden Dansk Ungdoms Fællesråd, december 2002 Tekst: Arbejdsgruppe: Connie Yilmaz Jantzen Line Thaudahl

Læs mere

Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter

Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter "Målgruppen for Sundhedshotellet er de 55+ årige borgere i Aarhus Kommune, som har behov for et rekreativt, sundhedsfremmende og rehabiliterende

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Opbygning af en god klasse "kultur"

Opbygning af en god klasse kultur Opbygning af en god klasse "kultur" Alle b0rn har ret til at have en god start, som g0r dem klar til et godt skolefor!0b. Af Jens IVIoIzen Jensmolzen@mail.dk Paedagog og afspaendingspaedagog. Arbejdet

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN

De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN TURBO-ORD De 120 hyppigste ord fra danske bo/rnebo/ger AF HELEN NIELSEN Hvis man behersker de 120 hyppigste ord i tale og skrift, kommer man lettere igennem mange laese- og skriveopgaver. Det er normalt

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog

Kvindedaghøjskolen. Kursuskatalog Kvindedaghøjskolen Kursuskatalog 2009 Valget er mit / unge mødre Et kursus for yngre kvinder og unge mødre På dette kursus arbejder du med selvværd og selvtillid som et gennemgående tema, med udgangspunkt

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende?

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende? 1 of 5 28-02-11 18:45 Ansøgning om støtte Påbegyndt den 28. februar 2011 af tscherning@gmail.com 100% udarbejdet, endnu ikke indsendt. Ansøgningsfrist: 1. marts 2011 1. Grundlæggende oplysninger om projektet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen.

Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Velkommen til kursus et lidt anderledes af slagsen. Et kursus hvor du og din hund er i centrum, skal være aktive sammen, og hvor du samtidig skal forkæle dig selv, med fokus på krop og sjæl. Udover glæden

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK

FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK FRYDENLUNDS ALLÉ 6 2950 VEDBÆK OVERSIGTSKORT SMUKKE NATURSKØNNE OMGIVELSER OG EN CENTRAL BELIGGENHED TÆT PÅ SKODSBORG STATION OG HELSINGØRMOTORVEJEN. FRYDENLUNDS ALLÉ 6 ER FOR DIG, SOM ØNSKER AT KOMBINERE

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018

Bornholms Regionskommune Opprioriteringsforslag Budget 2015-2018 Bornholms Regionskommune Budget 2015-2018 Forslag nr Titel Udvalg Center BSU-04 Øgede driftsudgifter til IT i tilknytning til etablering af lærerarbejdspladser Børne- og Skoleudvalget 539 539 539 539 FKU-10

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet Et måltid er jo ikke bare det at spise! For de fleste af os er det at spise både noget vi gør, fordi vi skal indtage noget brændstof til kroppen, og fordi måltidet er

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Løfteteknik i Agerskov Børnehus

Løfteteknik i Agerskov Børnehus 1 Løfteteknik i Agerskov Børnehus Løfteteknik i Agerskov Børnehus Introduktion til medarbejder i Agerskov Børnehus---------------------------------------------------------------side 3 Indledning for personalet------------------------------------------------------------------------------------------------side

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk

Oddervej 17 EDC AROS. Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Oddervej 17 Sag: 83100358 edc.dk EDC AROS Tranbjerg Hovedgade 58-8310 Tranbjerg Tlf. 86720088-831@edc.dk Boligen Opført 2013 Rum/Værelser 5/5 Bolig 164 m² Grund 445 m² Energimærke: Fantastisk udsigt over

Læs mere

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2

Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Kontor Banegårdspladsen 1, Kalundborg 385 m 2 Præsentabelt kontor på 2. sal med godt lysindfald Byens bedste udsigt over havnen og Kalundborg Fjord Indrettes med storrum, cellekontorer eller en kombination

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Ansogning om stotte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen

Ansogning om stotte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen Bornholms Regionskommune Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 R0nne Forbeholdt kommunen Modtaget data Joumalnummer Ansogning om stotte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

KUNSTLAB. transportable. Kunstworkshops for skoler / Efterår 2015

KUNSTLAB. transportable. Kunstworkshops for skoler / Efterår 2015 Kunstworkshops for skoler / Efterår 2015 Børnekulturhuset udbyder en omgang workshops i efteråret med billedkunsterne Ole Grøn, Susi Nyholm og Marianne Thingholm samt musikerne Christian Dietrichsen og

Læs mere

I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5

I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5 Vejledning I ndhold I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5 2. MIN UDDANNELSESBAGGRUND... 6 MIN EFTERUDDANNELSE... 6 3. MIN ERHVERVSERFARING... 7 4. MINE ERFARINGER

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening).

Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening). Helsing0r, d. 21.02. 2012 Vedr. H0ring over forslag til lov om aendring af lov om social service (Justering af betingelser for foraeldres udf0relse af traening). Sammenslutningen for Danske ABA^Supervisorer

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE

BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE Gennemgang af det fysiske undervisningsmiljø tirsdag den 20. december 2011 Deltagere: Annette Jespersen (SOSU); Lene Folkmann Ipsen (LI), arbejdsmiljørepræsentant;

Læs mere