Ansogning om st0tte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansogning om st0tte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 R0nne Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 R0nne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Dornholms Reglonskorn MODTAGET Journalnummer Ansogning om st0tte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen Ans0ger Ans0gers navn Cvr-nummer * Sussie Holmtoft Adresse R0nnevej 1 Posinummer Postdistrikt Telefonnummer 3720 Aakirkeby Mobilnummer * Cvr-nummer med tilknyttet NemKonto (et krav for at kunne modtage tilskud). Hvis ikke der er et cvr-nummer, vil der senere i forbindelse med evt. udbetaling skulle oplyses et cpr. nr. (anf0r derfor IKKE cpr.nr. pa denne blanket). CV skal vedlsegges, hvor det er aktuelt. Aktivitet Kort beskiiveise - vedteg evt. bilag Opbygning af undervisningsk0kkener i Vores Folkek0kken - se venligst bilag Det ans0gte belob Budget med bade udnifleroa indteater skal vedlasgges. Starrelse pa evt. entre/brugerbetaling skal anfares samt evt. forventet publikumsanta! kr Ansogt andre steder St0tte fra andre steder er v^sentligt for radenes IndstiHing til anszgningen Der er s0gt midler hos: flere lokale fonde, Dr. Margrethe & Prins Henriks Fond, HTH k0kkener, Jysk, Solhvervsfonden, Cirkus Himmelblafonden, proces i gang med Veluxfonden, Trygfonden, Augustlnusfonden, Roskildefonden samt Nordeafonden m.fl Bevilget st0tte fra andre Vi afventer svar pa div. ans0gnlnger Evt. yderligere oplysninger af betydning for ans0gningen Folkeindsamling pa Bornholm, der pt. har indsamlet kr VI har selv skudt f0lgende I projektet: arbejdstlmer, SO.OOOkr + midler til k0b af huset

2 Akirkeby Ansogning til Lokalradspuljen Vores Folkek0kken er et uafhasngigt projekt, der er vokset ud af 4H og Madskolerne pa Bornholm. Vores ide og drivkraft ligger primaert funderet i at fremtidsudvikle Madskolerne pa 0en, sa de kan overleve - ogsa, hvis der lukkes et storre antal skoler. Og sa de fortsat kan tiltraekke born, ikke kun fra Bornholm, men fra hele landet, og dermed skabe et oget fokus pa vores 0 og alle de ravarer, som produceres her. Med Madskolerne danner vi i dag ramme omkring madforstaelse og maddannelse i bornehojde, og I Vores Folkekokken vil vi spraenge rammerne, sa der ogsa kan laves Madskolerfor de specielle bornegrupper og for voksne. Der har gennem lasngere tid vaaret et stort onske om, at vi netop ville lave madskole-lignende tiltag for voksne ogsa. Vi vil skabe plads til Bornenes Madklubber, familiemadlavning, teenagerne, bedsteforasldrene, masndene, de udsatte grupper, de der kan lave mad, og dem, der bare ikke kan - for Vores Folkekokken er et udviklingssted med fokus pa mad til dig, mig og alle de andre. Projektet indeholder et stort udviklingspotentiale, men i bund og grund er Vores Folkekokken en ny made at gribe et stort sundhedsproblem an pa - og i spidsen herfor star ganske almindelige borgere pa oen, hvis hjerter banker for at ga nye og uprovede veje. Vi tager skeen i egen hand, for at vende udviklingen, og det er faellesskabet, der forandrer. Med realisering af Vores Folkekokken, abner vi muligheder for: At skabe fellesskab, sammenhasngskraft og liv At skabe nye arbejdspladser At sabtte fokus pa sundhed for alle At forene frivillige kraefter med fokus pa livskvalitet At ga nye og uprovede veje At samarbejde med erhvervslivet, detailhandlen, foreninger, private, virksomheder, restaurationsbranchen og kommunen - i udviklings-ojemed og pa tvaers af alle tidligere traditioner Vi anseger om kr. til opbygning af undervisningskokken i Vores Folkekokken. Det bor naevnes at det tidligere kokken er ribbet for alt inventar, og tilbage resterer en halv udsugning samt el-ledninger uden afskaermning, der stritter ud af vaegge og op af gulve. Flisevaegge er intakte, og knofedt vil gore store undervaerker! Idet vi haber, at komme i betragtning ved puljeuddelingen Sussie Holmtoft - pa vegne af Vores Folkekokken

3 Budget for ansogningsbeleb: Rengoring, maling + el-arbejde kr Kokkenborde, vaske, ophasng mm SO.OOOkr Komfur kr Opvaskeomrade kr K0leskab+fryser SO.OOOkr Rullebord 4.000kr lnventar(gryder, potter, pander, arb.redskaber mm) kr 1 alt 1 SO.OOOkr

4 Vores Polkekekken Et udvlklingssted med fokus pa mad til alle Prospekt for opstart, udvlkling og fremtid v/ Initiativtager &? projektansvarlig Sussie Holmtoft Vores Folkek0kken 1

5 Vision Vores Folkek0kken - for dig, mig og alle de andre B0rn, Voksne, Mad, Sundhed, Nservaer, Liv, Udvikling og Leg. Flere og flere born vokser op med fast food og darlige madvaner. Ikke mange born ved, hvordan sund og velsmagende mad tilberedes fra bunden, og fa har en holdning til fodevarekvalitet. Vi ser det som en stigende udfordring for samfundet, bade lokalt og nationalt at lasringen om den sunde, varierende og nserende kost ikke prioriteres som lasring pa linie med faglighed. Born uden ordentligt naering i kroppen, har en lavere indlasringskurve end born med afsset i god, naerende og rig kost. Nasring og laering, folger hand 1 hand... ^Vi onsker at forbedre bornenes livskvalitet nu og i fremtiden ved at laere dem om sund kost og ernaering. ^Vi onsker, ikke kun at lasre born, men ogsa deres foraeldre - ved at inspirere og abne for det gode nordiske kokken, sa danske familier far mulighed for at vaelge den sunde ernaering til pa baggrund af viden om, hvor vigtig den erfor bade born og voksne. ^Vi vil undervise i at lave God Mad, Nem Mad og Rig Mad r Vores Folkek0kken Vores Folkekdkken er et kursussted pa Bornholm, med faciliteter til afvikling af kurser, lejrskoler og undervisning. Vores primaere fokus er pa undervisning af born i at tilberede og opdage, den rige, naarende og gode nordiske mad, der dyrkes, hvor vi bor. Vi tilbyder et professionelt undervisnings-kokken, undervisningslokaler, opholdsomrade og overnatnings-faciliteter. Huset skal kunne bookes af skoler, kommuner, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser (uddannelse og/eller teambuilding) og andre grupper, som har interesse for undervisning i ernaering og madlavning. Huset skal indga 1 forskellige tilbud til dig, mig og alle de andre, - udbudt af Kommuner, Foreninger, Private og Virksomheder. i Vores Folkekokken

6 Mission Det er Vores Polkekokken's mission at hjaeipe born, unge, voksne og familier - og pa sigt udsatte grupper i samfundet - til oget sundhed og bedre levestandard ved at undervise dem i sund kost, ernaering og god madlavning "fra bunden". Teamet bag Vores Folkekokken har mange ars erfaringer med at undervise born i madlavning, ernaering, liv og leg. Det er her fundamentet for Vores Folkekokken er skabt og vokser fra. Ildsjaele, der onsker at gore en forskel, Lokalt og Nationalt. Arbejdet i og med Madskolerne pa Bornholm beviser, at der er et behov, og at der gores en forskel. Ikke nok med, at bornene laerer om madlavning, fodevarekvalitet, kost og ernaering, sa gar de ogsa fra kurset med rankere ryg. Deres selvvaerd er styrket og selvtilliden boostet. De har faet en positiv oplevelse og ny viden med i bagagen, som kan smitte af pa resten af deres liv. Det er netop den opdagelse, viden og visdom Vores Folkekokken onsker at brede ud til et store antal born, unge og voksne. Vi braender for at oplyse, og berige born og deres familier i forhold til god madlavning. Vi vil vaere flagskib for viden om og udvikling af naeringsrig kost - sa Naering og Laering kan ga hand i hand og lofte generationer af born. Learning by doing og ad den vej integrering af gode vaner og taenkning. Vores Folkekokken - for dig, mig og alle de andre Vores Folkekokken 3

7 Baggrund MADSKOLERNE - EN SUCCESHISTORIE Bornholms 4H har igennem 10 ar, afviklet Madskoler for born mellem 7-16 ar. Madskolerne afholdes med stor succes i sommerferien bade pa Bornholm eg i resten af Danmark, eg er gennem arene blevet en stor succes. Madskolerne er et samarbejde mellem, Landbrug og fodevarer, 4H og REMA1000. Se mere pa ww.madskoler.dk Konceptet bag Madskolerne er videreudviklet pa Bornholm og kaldes I dag, Bornenes Madklub. Her tilbydes bade forar og efterar, kurser til born 1 alderen 7-11 ar. Vi arbejder her med at lave mad fra grunden, der hakkes og rores, aeltes og krydres - alt sammen mens nye kammeratskaber udvikles og laering foregar. VI har saledes "fat 1" born og bornefamillerne hele aret rundt. Denne sommer har vi haft 236 born og unge pa Madskoler, med afvikling pa alle oens skoler. Vi er glade for den store tllslutning og har hvert ar ventelistei til vores forskellige tilbud. Udbytte for alle... Pa bare 5 dage kan man rykke utrolig meget pa bornenes spisevaner og monstre. Og det sker rent faktisk! Vores erfarlnger viser, at bornenes selvtillid og abenhed vokser efter et gennemfort Madkursus. Vi oplever born, der glsedesfyldte beretter om deres mange sma sejre og opdagelser. Vi moder foraeldre pa gaden eller i den lokale brugs, der glaedestralende fort^ller, at lille Magnus er begyndt at spise nye retter, eller at 9-arige Laura nu har faet en ugentlig maddag. Vi skaber bevidste polltiske forbrugere i bornehojde, der bidrager til den sunde dagsorden i hjemmene. Vores Folkekokken, skal skabe rammen for disse aktiviteter. Det skal skabe det trygge rum, hvorfra laering kan ske for alle grupper i samfundet. Vores Folekokken ER for dig, mig og alle de andre. og med afsaet i 10 ars erfaring i afvikling af Madskoler og Bornenes Madklub, er der skabt et sundt grundlag for at skabe et udviklingssted med fokus pa mad til alle, ikke kun fra Bornholm, men fra hele Danmark. Vores Folkekokken

8 Malgruppe Vores Folkekokken vil huse mange forskellige grupper af born og voksne Skoleklasser pa Bornholm og fra hele DK, lejrskoler, madskoler osv Udsatte grupper af born og unge, overvaegtige b0rn & Unge Madinstruktorer pa Madskolerne, etteruddanneise Psedagogassistenter for undervisning, inspiration og viderudvikling Deltagere i Madklubber / Madskoler, b0rn fra heie landet Almindelige borgere, med lyst til at holde f0dselsdage, temadage osv Foreninger, afholdelse af egne aktiviteter, weekendkurser med overnatning osv Private virksomheder, afholdelse af kurser, uddannelser og trasning ^ Turister med brug for overnatning - Bed and Breakfast Med tid onsker vi at Vores Folkekokken, skal blive folkets sted. Et sted som lofter, skaber relationer og grobund for oget fokus pa naaringsrig mad med afsast i det nordiske kokken. Bornholm er sa rig pa gode ravarer og udviklingen heraf er godt igang. Vi vil gerne "falde ned mellem 2 stole", for vi onsker at dsekke et omrade, hvor ingen rigtig har fokus i ojeblikket. Nemlig det sted hvor Madlavning for dig, mig og alle de andre er mulig. I trygge omgivelser, hvor den enkelte er i fokus og udvikling finder sted. "Du skal selv have haenderne ned i "bolledejen" og er ikke bare tilskuer" At Bornholm skal vaere flagskib for dette er helt bevidst, her er sa megen rigdom, der blot venter pa at blive "plukket". Og vi onsker, at gore denne del af "udkantsdanmark" til en levende perle, for retraete, undervisning og udvikling. Nasring og Leering ma ga hand i hand, for sikring af sundhed og udviming for fremtidens born og unge Vores Folkek0kken

9 Brugen af bygningen, der skal huse Vores Folkekokken Bygningen skaber grobund for mange aktiviteter: ^ Leje kokkenfaciliteter pa timebasis og pa dags/ugebasis, ^ Overnatningsfacicliteter til ca 50 mennesker Kursus afholdelse for op til 30 mennesker uden overnatning Leje undervisningskokkenet med laerer eller medbringe sin egen underviser. ^ Et abent Folkekokken med fasllesspisning som samlingspunkt for de lokale. ^ Lejrskoleophold med fokus pa og udgangspunkt i sund mad Lejrskoleophold for udsatte born og unge Kurser af flere dages varighed - fra enkel mad til gourmetmad med "verdenskokke" Madlavningskurser med fokus pa voksne, der ikke kan lave mad, eller som ikke bar et socialtnetvasrk Undervisningskurserfor Paedagogassistenter pa landsplan, disse arbejder som madskoleinstruktorer pa en af de mange Madskoler i hele Denmark. Madskoleambassador - kurser Firmakurser Familiekurser Pensionistophold, retraete, farvel-stress, mm Bed'n Breakfast-overnatning uden for kursusperioder ^ Konsulentvirksomhed og foredrag ^ Kurser med fokus pa mad fra jord til bord og fokus pa madspild Vores Folkekokken - for dig, mig og alle de andre Vores Folkekokken 6

10 Bygningen i 0stermarie Vores Folkek0kken 0nsker at placere sig i den skonne by 0stermarie, her har vi fundet de rigtige lokaler og udviklingsmuligheder. Vi tager afsaet i det smukke, tidligere plejehjem, hvor rammerne for Vores Folkekokken er daskket til fulde. HVORFOR 0STERMARIE? 0stermarie er en by pa Bornholm, beliggende i et omrade hvor de storste fristelser er naturen, med skov, klipper, strand og b0lgende kornmarker. Der er ro og rum til fordybelse pa alle tider af aret. Hvilket vil give mulighed for kursister at komme ned i gear og abne op for udvikling. Placeringen er desuden centralt pa den 0Stlige del af oen, og bussen fra Ronne og andre centrale steder pa Bornholm, gar lige til doren. Abningen af Vores Folkek0kken i 0stermarie vil saette byen pa det bornholmske landkort og tiltraskke en masse mennesker bade fra oen, men ogsa turister og kursister fra hele landet HVORFOR DISSE BYGNINGER? Fordi de er forholdsvis let at ombygge til formalet og etablering af bade grovkokken og undervisningskokken et let tilgaengelig. Bygningen star tom, og er derfor klar til overtagelse hurtigst muligt. Projekt Vores Folkekokken er blevet godkendt i Bornholms Regionskommune og vi har underskrevet en betinget kobsaftale. HVAD ER MULGHEDERNE? Med fa midler kan man starte en fase 1 (se side 10) og aktivere projekt Vores FoIkek0kken. Det er oplagt at udearealerne udnyttes, der kan etableres urtehave, udekokken med alt hvad det indeholder, lejrplads og legeplads til bornene I en fase 2 (se side 11) kan der etableres sommercafe, lokal samspisning mm. Vores Folkekokken 7

11 Vores Folkek0kken - en Gevinst for Bornholm Hvad kan Vores Folkekokken bidrage med og hvad far Bornholm ud af projektet Et projekt, der gar nye veje - ikke set for i Danmark ^ Nye arbejdspladser, rum for arbejdstagere med Flexjob og kontanthjaelp ^ 0get fokus pa sundhed & ernaering, fra en tidiig start i Nvet ^ Pa sigt forbedring af folkesundheden, ved fokus pa god kost og oget livskvalitet TiltraBkning af bornefamilier til Bornholm ^ Tiltr^kning af turister Mulighed for at veekke en naesten sovende by pa oen med ny og anderledes aktlvitet Branding af Bornholm som bannerforer for folkesundhed med bornene forst Et flagskib, et udviklingssted for den aedle nordiske madkunst og tradition. Ostermarie, en perle pa Bornholm Vores Folkekokken 8

12 Projektplan En fond I forbindelse med etablering og drift af Vores Folkek0kken oprettes en almennyttig erhvervsdrivende fond, bestaende af 3-5 personer. Fondens formal er at sikre samt videreudvikle arbejdet med sundhed, kost og ernaering i de bornholmske mad-klubber og madskoler samt i de 4H-landsdsekkende madskoler. Fonden arbejder desuden pa andre sundhedsfremmende tiltag for udsatte born og bornefamilier pa Bornholm. Samarbejdspartnere & sponsorer Det er vore intention at have et taet samarbejde med en raskke private erhvervsvirksomheder, fonde og andre samarbejdspartnere, som kan give stotte til projektet i form af bade okonomi, viden og radgivning. Bornholms Landbrug og 0stermarie Idraetsforening har begge tilkendegivet at ville ga ind i et samarbejde med fonden Vores Folkek0kken. Flere aktorer er i spil, men der afventes svar og afklaring, for disse kan annonceres. Markedsforing og PR Vores Folkek0kken skal forst og fremmest kendes af lokalbefolkningen i 0stermarie og resten af Bornholm. Vi vil arbejde pa at markedsfore os i lokale medier og fa presseomtale i lokal-tv og lokalaviser. Desuden skal Vores Folkek0kken vaere til stede pa relevante digitale platforme, sa som pa Facebook og med egen hjemmeside - Dette sa besogende og samarbejdspartnere fra resten af Danmark ogsa kan finde frem til huset, vores arbejde og samarbejdspartnere. I fase 2 vil Vores Folkek0kken gore en indsats for at markedsfore sig over for lasrere og skoler i hele Danmark med henblik pa at saelge lejrskoleophold med tilhorende madkurser. I takt med at projektet virkeliggores, og fremtidige projekter bliver tydeligere, vil dette ogsa afspejles i vores markedsforing. Vi vil vaere tydelige, med fremme og mest af alt - gore en forskel. Tidsplan Projektet er delt op i to faser, hvor forste fase skal vasre klar til drift forar Fase 1, (Se side 10 og 11) Nederste etage - istandsaettelse - undervisningskokken - grovkokken Fase 2, efterar 2015 (Se side 11) Over-etage - b&b - lejrskoler, udearealer, urtehaver, fra jord til bord etc. Vores Folkek0kken 9

13 Fase 1. K0kken Der etableres et abent professionelt undervisningsk0kken med 5 stationer. Hver station indrettes, sa bade b0rn og voksne kan udnytte faciliteteme h0jdemaessigt. Stationerne "m0bleres"> sa feerdsel pa kryds og tvsers i k0kkenet minimeres, og fordybelsen hjaslpes pa vej. K0kkenet skal indeholde alle remedier til fremstilling og tilberedning af mad og maltider, og den lette opvask og reng0ring h0rer hjemme her. Der skal opsaettes udsugning, og gulvfladen skal kunne reng0res optimalt. Spise omrade Overfor undervisningsk0kkenet indrettes et spiseomrade i 2 tidligere vasrelser, der slas sammen. Maltidsfasllesskabet er en vigtig del af kursusoplevelsen, hvorfor det ikke ligger i det abne k0kkenlandskab, men i mere rolige omgivelser. Anretterkokken Anretterk0kkenet indeholder den professionelle opvaskestationen, der hurtigt og hygiejnisk lever op til sundhedsmyndighedernes krav om vask af service. Rummet ligger lige op ad undervisningskokkenet, og for at minimere korslen med opvask og rulleborde pa gangene, etableres der adgang mellem de to rumfunktioner. Opholdsrum Der indrettes endvidere et st0rre opholdsrum i taet tilknytning til spise- og k0kkenfaciliteterne. Et opholdsrum der kan bruges til afslapning, stillerum eller fordybelse, men ogsa et rum, der i andre sammenhasnge kan bruges til undervisningslokale. Rummet indrettes med bl0dere stole, der kan bruges i privat 0jemed eller i gruppesammenhaeng. I den diagonalt modsatte ende af bygningen indrettes et mindre opholdsrum med mulighed for evt. TV-kiggeri. Rummet kan ogsa bruges som et mindre undervisningslokale. Reception Der skal laves en reception, der ligger ligefor, nar man kommer ind i Vores Folkek0kken. Hjerterum er husrum - modtagelsereceptionen har derfor en central placering. For at lave mindst mulig indgriben i bygningen etableres i f0rste omgang en slags billetluge i vaeggen til det rum, der kommer til at huse projektkontoret. Vaerelser Stueetagen rummer 12 vaerelser, der indrettes til 2 og 4 sengs-vaerelser. Enkelte vaerelser er udstyret med toilet og bad, men der forefindes bade toiletter og bad pa gangene. Rummene kraever ikke megen istandsaettelse ud over maling, f0r ibrugtagelse er mulig. Vores Folkekokken 10

14 Fase 1 fortsat Gang Gangarealerne traenger til maling og en kasrlig hand, og linoleumsgulvene er nedslidte. Kselder I kaelderniveau genopbygges det tidligere grovk0kken, til modtagelse af varer, opskaering af k0d, fugl, fisk mm. Grovk0kkenet udstyres, sa det kan anvendes som et professionelt kokken registreret hos Fodevarestyrelsen. Det betyder, at vi kan tilberede morgenmad og andre maltider til Bed'n Breakfastkunder, gaester i sommercafe og pa sigt faellesspisningsprojekter. Alle varer hertil kan leveres direkte fra gadeniveau, og efter tilberedning kores med elevator op i spiseniveau. Den eksisterende elevator skal af samme grund efterses. Ease 2 1 sal Denne fase omfatter 1. salen i bygningen, som indeholder 18 vaerelser, og giver mulighed for at huse op mod 50 overnattende ga3ster. Vaerelser Vasrelserne ligner de beskrevne vaerelser fra stueetagen i fase 1. Nogle af de mindre rum kan udnyttes til grupperum, samtalerum osv. Lejr - og madskoler Nar 1. salen star klar, er det muligt at tilbyde Madskole-lejrophold for almindelige skoleklasser og pa sigt ogsa for udsatte b0rnegrupper og familier. En videreudvikling af 4Hs madskoler, med fokus pa mad lavet fra grunden af, d0gnets maltider og grundelementerne fra jord til bord. B0rnene er centrale brikker i al fremstilling af deres mad under opholdet, de bes0ger undervejs en f0devareproducent eller-virksomhed, og udek0kken, nyttehave og madspild bliver naervaerende temaer. Maltidsfaellesskabet er et baerende element i helheden. Aret rundt I perioder uden lejrskoler, madskolelejre og store kursustilbud udnyttes vaerelserne og faciliteter til Bed & Breakfast. Vi 0nsker at holde liv i huset aret rundt, og pa sigt blive samlingspunkt for by, opland og 0. Enten gennem fellesspisningsprojekter, foredragstilbud, kursusvirksomhed eller fritidstilbud til ung og gammel - i samarbejde med den lokale idrastsforening, andre foreninger og samarbejdspartnere. Med andre ord et attraktivt lokalmilj0 i udkantsdanmark. Vores Folkekokken 11

15 Teamet bag Vores Folkek0kken Projektleder og Founder SUSSIE HOLMTOFT - EN 1LDSJ/EL FRA BORNHOLM Sussie har arelang erfaring med at undervise born. Oprindelig som skolelserer og senere viderudvikler af Madskolerne pa Bornholm og resten i Danmark Sussie har igennem de sidste 25 ar primaert arbejdet med projektudvikling og fundraising - de sidste 6 ar med primaer kost og ernaering. Hun kan, om nogen, samle lokalbefolkningen om et projekt eller en god sag, til gavn for noget storre. Desuden har Sussie en stor erfaring med drift af kursusvirksomhed og udvikling af foreningsarbejde og har et bankende hjerte for ernaering og sundhed. 0vrige ildsjaele, som er med i projektet. Line Damsgaard - medudvikier af Madskole-lejre. Ernseringschef i Landbrug & Fodevarer samt landsdsekkende koordinator for Madskolerne ^ Mandira Mouritsen- Sparringspartner og hojre hand - web og layout Bestyrelsen for Bornholms 4H - 6 personer med lang foreningserfaring. Anne-Marie Hansen - Projektmedarbejder Kokkenleder med erfaring fra Julemaerkehjem. Instruktor i Bornenes Madklub og mangearig foreningsformand. Ingrid Boesen - tidligere 4H konsulent og husholdnings0konom Vores Folkekokken - for dig, mig og alle de andre Vores Folkekokken

Ans0gning om stotte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen

Ans0gning om stotte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen E-f" j Bornholms Regionskommune Fritid og Kultur %gy 3700 Ronne Sendes til kommunen Fritid og Kultur Ullasvej 23 3700 R0nne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Journalnummer Ans0gning om stotte til kulturelle

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

I takt med at sporten bliver mere og mere velfunderet og konkurrencen er blevet staerkere, er behovet for helarlige traeningsfaciliteter stigende.

I takt med at sporten bliver mere og mere velfunderet og konkurrencen er blevet staerkere, er behovet for helarlige traeningsfaciliteter stigende. For at realisere visionen, kraever det optimale idraetsfaciliteter, saledes at sporten kan dyrkes hele aret. Opf0relse af indend0rsfaciliteter skal vaere n0glen; sa sporten ogsa kan dyrkes om vinteren.

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Et møde på Villa Blide er et møde med det fri

Et møde på Villa Blide er et møde med det fri Velkommen Et møde på Villa Blide er et møde med det fri PLADS TIL RO OG REFLEKSION Villa Blide er et mindre kursussted midt i den smukke danske natur i skoven ved Jonstrupvang og tæt på København. De skønne

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Skabelon til Tryg Fondens ansøgningsskema

Skabelon til Tryg Fondens ansøgningsskema Skabelon til Tryg Fondens ansøgningsskema Projekt Sund Skolemad til Alle i Furesø Kommune Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb - Hvor meget 19.979.575 søger du præcist (angiv kr. inkl. moms)? Forskning

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 18.15 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Britta Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel Eriksen

Læs mere

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER

Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Lege på legepladsen Kapitel 3 1:ANDRE MENNESKER Rytmik Gå tur Rytmik Spise i frokoststuen Aktiv Spille spil INTRODUKTION Offentlig Intimitet Privat Aktivitet Se på legeplads Passiv Alene Lytte Fællesskab

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Måltidet samler venner og familie og giver livsglæde og livskvalitet i hverdagen. Gode rammer skaber trivsel, tryghed og hyggelige stunder for den

Måltidet samler venner og familie og giver livsglæde og livskvalitet i hverdagen. Gode rammer skaber trivsel, tryghed og hyggelige stunder for den Lige meget hvor i verden vi bliver født, starter vi alle sammen med at spise det samme. Vi starter livet med en tår mælk givet af mor eller af far. Et beskedent måltid, der alligevel er sundt og nærende,

Læs mere

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER

SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER SAMMEN OM MAD OG MÅLTIDER Vi vil være med til at gøre Odense landskendt som den kommune der systematisk arbejder med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Mad og Måltider

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Frivillig Strategi 2010-2015.indd 1 16/10/11 23:42:28 Foto: Joshua Tree Frivillig Strategi 2010-2015.indd 2 16/10/11 23:42:29 Indledning Red Barnet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Sundhed i. Daginstituitonen Skovhuset Vintersbølle Strand 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3777 E-mail dagskov@vordingborg.dk

Sundhed i. Daginstituitonen Skovhuset Vintersbølle Strand 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3777 E-mail dagskov@vordingborg.dk Sundhed i Daginstituitonen Skovhuset Vintersbølle Strand 4760 Vordingborg Tlf. 5536 3777 E-mail dagskov@vordingborg.dk Kostpolitik Skovhuset havde i årene 2004-2005 valgt at sætte fokus på mad, måltider

Læs mere

Sangergården den spiselige afdeling

Sangergården den spiselige afdeling Sangergården den spiselige afdeling SIDE 1 Kære læser, Det er med stor glæde, at vi her præsenterer resultatet af projekt Sangergården den spiselige afdeling. Projektet udsprang i sommeren 2012 af et behov

Læs mere

StedetTaeller. Kalvehave Strandpark

StedetTaeller. Kalvehave Strandpark Ansogning til StedetTaeller Kvalitet i kystnaere turistbyer Kalvehave Strandpark Havneomdannelse i et yderomrade 19. oktober 2013 ANS0GNING TIL STEDET T/ELLER Side 1/8 STEDET l/eller STEDET T/ELLER Generelle

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Center for Børn og Familie DAGTILBUD. Kost og madkultur i Dagplejen

Center for Børn og Familie DAGTILBUD. Kost og madkultur i Dagplejen Center for Børn og Familie DAGTILBUD Kost og madkultur i Dagplejen April 2015 Mætte børn er glade børn - der har lyst og energi til at lege og lære. Det er derfor vigtigt at børnene dagen igennem får nok

Læs mere

Program for FamilieCamp den 5. - 7. december 2014 Sandvejen 40, Ulvshale, Stege

Program for FamilieCamp den 5. - 7. december 2014 Sandvejen 40, Ulvshale, Stege Program for FamilieCamp den 5. - 7. december 2014 Sandvejen 40, Ulvshale, Stege Fredag d. 5. december Kl. 14,00 15.00: I ankommer og bliver budt hjertelig velkommen af hele Team Kidz Academy. I får udleveret

Læs mere

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening.

Klik og læs mere. 4H har plads til dig - for vi har plads til alle. [klik her] Formål. Værdier. Kort og godt. Frivillig forening. Klik og læs mere Ud i naturen - det er sundt og sjovt Formål 4H - også for dig der er ung 4H har plads til dig - for vi har plads til alle Lav din egen mad - sund og lækker Værdier Kort og godt Brug dine

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Projektbeskrivelse Reservebedsteordning

Projektbeskrivelse Reservebedsteordning Projektbeskrivelse Reservebedsteordning Projektbeskrivelse Projektets navn: Reservebedsteordning 1. Baggrund Flere af Stevns Kommunes småbørnsfamilier savner et nært netværk, der kan træde til, når familiens

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

»Alle har ret til et fedt højskoleophold«drammelstrupvej 15 Tirstrup 8400 Ebeltoft Tlf. 87 52 91 20 www.djfh.dk post@djfh.dk

»Alle har ret til et fedt højskoleophold«drammelstrupvej 15 Tirstrup 8400 Ebeltoft Tlf. 87 52 91 20 www.djfh.dk post@djfh.dk »Alle har ret til et fedt højskoleophold«drammelstrupvej 15 Tirstrup 8400 Ebeltoft Tlf. 87 52 91 20 www.djfh.dk post@djfh.dk Velkommen til Djurslands Folkehøjskole Jeg vil gerne byde dig velkommen på vores

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Botilbuddet Vangsbovej 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Vangsbovej Tilbudstype

Læs mere

Mission: Vi vil skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre.

Mission: Vi vil skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Restaurant Vi vil. fordi Mission: Vi vil skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Kun 4 % af danskerne har børn med i køkkenet. Er den foretrukne madbutik ved at blive

Læs mere

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her?

Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Hej Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvem er vi? Hvem er du? Har du søskende? Ved du hvorfor du er her? Du er her i dette hus, fordi dine voksne har problemer, og det hjælper vi med at løse. Her i dette

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Tilskud til opstart af CPH Food Loft et kreativt madhus

Tilskud til opstart af CPH Food Loft et kreativt madhus Tilskud til opstart af CPH Food Loft et kreativt madhus Den københavnske madbranche har været igennem en stor udvikling de sidste 10 år. Med forfatningen for Ny Nordisk Mad og åbningen af Noma er København

Læs mere

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Ansøgningen skrives ind i dette skema. Ansøgningsskemaet sendes til Center for Børn og Undervisning i papirudgave med de ønskede underskrifter og i elektronisk

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET. et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Jeg synes, at hvis man fik sådan et tilbud, så skulle man sige ja. Nicklas, Learning Kid 2013 Det har

Læs mere

Parian Drop-in center 1 Rejsebrev

Parian Drop-in center 1 Rejsebrev Parian Drop-in center 1 Rejsebrev Studerendes navn: Sabine Holt Jensen Studienummer: PV11312 E-mail.: Sabinehjensen@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3 praktikperiode Praktik fra til: dd.mm.år: Fra

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter

Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter Notat vedr. etablering af sundhedshotel på Saxild Strand seniorcenter "Målgruppen for Sundhedshotellet er de 55+ årige borgere i Aarhus Kommune, som har behov for et rekreativt, sundhedsfremmende og rehabiliterende

Læs mere

MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER. når du vil være herre i eget gods

MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER. når du vil være herre i eget gods MØDER, EVENTS, KONFERENCE & KURSUSCENTER når du vil være herre i eget gods Billeskov er et gods fra år 1577 der i dag er i adelslægten wedells eje og som efter nyopførelse af værelser og konferencefaciliteter

Læs mere

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar

Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Møns Banks redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar jf. 135 i Bekendtgørelse for finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne redegørelse

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Ældreområdet Et måltid er jo ikke bare det at spise! For de fleste af os er det at spise både noget vi gør, fordi vi skal indtage noget brændstof til kroppen, og fordi måltidet er

Læs mere

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik

HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE. Mad- og måltidspolitik HJØRRING KOMMUNES OVERORDNEDE Mad- og måltidspolitik INDLEDNING Sund mad er en vigtig forudsætning for læring, trivsel og et godt helbred hele livet igennem. At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter,

Læs mere

Vedtaegter for Boldesager Beboerforening

Vedtaegter for Boldesager Beboerforening Vedtaegter for Boldesager Beboerforening 1. Foreningens navn Foreningens navn er "Boldesager Beboerforening". Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Foreningens formal Foreningens formal er med Boldesager

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn TIL FORÆLDRE / PLEJEFORÆLDRE / ANBRINGELSESSTED 1 Det er meget, meget sjovere her end i min almindelige skole. Man leger med dansk i stedet for bare at

Læs mere

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen.

Forord: I vuggestuen har vi delt børnene op i to primærgrupper. De yngste og de ældste. Daglige rutiner i vuggestuen. Vuggestue 2012/2013 Forord: Vuggestuepædagogik er både omsorg, trivsel og læring. Det lille barn er tidligt i stand til at imitere, og det viser, at det lille barn er et lærende barn. Vi arbejder meget

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Handleplan for mad og måltider i børne-, juniorog ungeuniverser

Handleplan for mad og måltider i børne-, juniorog ungeuniverser Handleplan for mad og måltider i børne-, juniorog ungeuniverser Baggrund I Haderslev Kommune prioriteres det sunde liv. Kommunen vil være helt i front inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Målet er

Læs mere

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm I DGI Bornholm hjælper vi foreningerne mod nye oplevelser. I denne folder fortæller vi om nogle af de fordele, man kan opnå som medlem af DGI. www.dgi.dk/bornholm

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Dette er sidste (halve) dag af Stille Qi Gong uddannelsen, ikke hel dag som tidligere annonceret.

Dette er sidste (halve) dag af Stille Qi Gong uddannelsen, ikke hel dag som tidligere annonceret. Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus del 2 Dette er sidste (halve) dag af Stille Qi Gong uddannelsen, ikke hel dag som tidligere annonceret. Tid: Tirsdag d. 15. september, kl. 13-17.00 Sted: Kursuslokale

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM 2015

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM 2015 Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM 2015 De kommende sider giver et overblik over økologiprojektets sidste fase, januar 2015 til juli 2015. Her beskrives hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne

Læs mere

Cappello Salonen er en del af min sjæl

Cappello Salonen er en del af min sjæl Cappello Salonen er en del af min sjæl Elisabeth Cappello har lagt al sin sjæl og al sin personlighed i indretningen af sin nybyggede salon i Grenå. Og stilen er enkel men med et tvist, for Elisabeth har

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008

Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Børnehuset Unoden AFTALE 2009 2010 12.09 2008 Harridslev: Kastanievej 20, Harridslev, 8930 Randers NØ. Mejlby: Randersvej 8, Mejlby, 8981 Spentrup 1 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet,

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010

Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010 Thomas Wibling Lad ikke et handicap styre dit liv! Thomas Wibling 2010 Forlaget Ha det godt www.forlagethadetgodt.dk Layout: Jan Jakobsen Fotos for- og bagside: Jan Jakobsen 1. udgave - 2. oplag 2012 ISBN

Læs mere

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov

Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg. Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Mad- og Måltidsstrategi Ældre borgere med særlige behov 20. januar 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Organisatorisk forankring...3 3. Strategiske hovedspor...4 4. Det

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

Il II 01 II 1. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781. Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE

Il II 01 II 1. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781. Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE Ansøgningsskema til udviklingspuljen 1 II I II 01 II Il III 1 1 I Il Il II 1 1 Il 1 1 11111 II 1 9797c271-2e41-49b1-bad7-5940b2966781 Il II 01 Dato 10-07-2015 19:43:40 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

Læs mere

Ansogning om okonomisk stotte til frivilligt socialt arbejde 18-midler

Ansogning om okonomisk stotte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansogning om okonomisk stotte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansogningen sendestil; H0rsholm Kommune Direkt0romradet for Social og Sundhed Adalsparkvej 2 2970 H0rsholnn Mail: pas-post@horsholm.dk

Læs mere

Fra viden til vaner sundhed på dagtilbudsområdet i Holstebro.

Fra viden til vaner sundhed på dagtilbudsområdet i Holstebro. Fra viden til vaner sundhed på dagtilbudsområdet i Holstebro. Projektets baggrund og problemstilling Der er stor fokus på sundhed som forebyggende indsats. Sundhed er et indsatsområde, hvor det står klart

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Ugebrev 34 Indskolingen 2014

Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Ugebrev 34 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Allerførst velkommen tilbage til jer alle efter en dejlig varm og solrig sommerferie, det er tydeligt, at børnene har nydt det, men alle

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

Madmod og Madglæde. i daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg

Madmod og Madglæde. i daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg Madmod og Madglæde i daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg Småfolk er elskelige og sårbare, opmærksomme og letpåvirkelige. De er indlæringsparate og har alle muligheder for sammen med de voksne at skabe

Læs mere

Fælles måltider mere end mætte maver

Fælles måltider mere end mætte maver Fælles måltider mere end mætte maver Hvad mener vi når vi siger Maddannelse Her og nu Engagement: - udvikle nysgerrighed, madmod og madglæde Handleerfaringer: - ved at få skeen i egen hånd Viden og indsigt:

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921/ 2916 1920 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm

Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm Projektbaggrund I dag efterspørger det moderne videnssamfund elever med stærke faglige, tværfaglige og fleksible kompetencer, der kan omsætte deres

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Nyhedsbrev fra Rødderne

Nyhedsbrev fra Rødderne August - oktober 2012 Nyhedsbrev fra Rødderne Så kom vi godt i gang hos Rødderne efter en skøn sommerferie og vi har siden sidst sagt velkommen til Astrid, Bertram, Joanna. Derudover har vi sagt farvel

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere