Ansogning om st0tte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansogning om st0tte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 R0nne Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 R0nne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Dornholms Reglonskorn MODTAGET Journalnummer Ansogning om st0tte til kulturelle formal og fra Lokalpuljen Ans0ger Ans0gers navn Cvr-nummer * Sussie Holmtoft Adresse R0nnevej 1 Posinummer Postdistrikt Telefonnummer 3720 Aakirkeby Mobilnummer * Cvr-nummer med tilknyttet NemKonto (et krav for at kunne modtage tilskud). Hvis ikke der er et cvr-nummer, vil der senere i forbindelse med evt. udbetaling skulle oplyses et cpr. nr. (anf0r derfor IKKE cpr.nr. pa denne blanket). CV skal vedlsegges, hvor det er aktuelt. Aktivitet Kort beskiiveise - vedteg evt. bilag Opbygning af undervisningsk0kkener i Vores Folkek0kken - se venligst bilag Det ans0gte belob Budget med bade udnifleroa indteater skal vedlasgges. Starrelse pa evt. entre/brugerbetaling skal anfares samt evt. forventet publikumsanta! kr Ansogt andre steder St0tte fra andre steder er v^sentligt for radenes IndstiHing til anszgningen Der er s0gt midler hos: flere lokale fonde, Dr. Margrethe & Prins Henriks Fond, HTH k0kkener, Jysk, Solhvervsfonden, Cirkus Himmelblafonden, proces i gang med Veluxfonden, Trygfonden, Augustlnusfonden, Roskildefonden samt Nordeafonden m.fl Bevilget st0tte fra andre Vi afventer svar pa div. ans0gnlnger Evt. yderligere oplysninger af betydning for ans0gningen Folkeindsamling pa Bornholm, der pt. har indsamlet kr VI har selv skudt f0lgende I projektet: arbejdstlmer, SO.OOOkr + midler til k0b af huset

2 Akirkeby Ansogning til Lokalradspuljen Vores Folkek0kken er et uafhasngigt projekt, der er vokset ud af 4H og Madskolerne pa Bornholm. Vores ide og drivkraft ligger primaert funderet i at fremtidsudvikle Madskolerne pa 0en, sa de kan overleve - ogsa, hvis der lukkes et storre antal skoler. Og sa de fortsat kan tiltraekke born, ikke kun fra Bornholm, men fra hele landet, og dermed skabe et oget fokus pa vores 0 og alle de ravarer, som produceres her. Med Madskolerne danner vi i dag ramme omkring madforstaelse og maddannelse i bornehojde, og I Vores Folkekokken vil vi spraenge rammerne, sa der ogsa kan laves Madskolerfor de specielle bornegrupper og for voksne. Der har gennem lasngere tid vaaret et stort onske om, at vi netop ville lave madskole-lignende tiltag for voksne ogsa. Vi vil skabe plads til Bornenes Madklubber, familiemadlavning, teenagerne, bedsteforasldrene, masndene, de udsatte grupper, de der kan lave mad, og dem, der bare ikke kan - for Vores Folkekokken er et udviklingssted med fokus pa mad til dig, mig og alle de andre. Projektet indeholder et stort udviklingspotentiale, men i bund og grund er Vores Folkekokken en ny made at gribe et stort sundhedsproblem an pa - og i spidsen herfor star ganske almindelige borgere pa oen, hvis hjerter banker for at ga nye og uprovede veje. Vi tager skeen i egen hand, for at vende udviklingen, og det er faellesskabet, der forandrer. Med realisering af Vores Folkekokken, abner vi muligheder for: At skabe fellesskab, sammenhasngskraft og liv At skabe nye arbejdspladser At sabtte fokus pa sundhed for alle At forene frivillige kraefter med fokus pa livskvalitet At ga nye og uprovede veje At samarbejde med erhvervslivet, detailhandlen, foreninger, private, virksomheder, restaurationsbranchen og kommunen - i udviklings-ojemed og pa tvaers af alle tidligere traditioner Vi anseger om kr. til opbygning af undervisningskokken i Vores Folkekokken. Det bor naevnes at det tidligere kokken er ribbet for alt inventar, og tilbage resterer en halv udsugning samt el-ledninger uden afskaermning, der stritter ud af vaegge og op af gulve. Flisevaegge er intakte, og knofedt vil gore store undervaerker! Idet vi haber, at komme i betragtning ved puljeuddelingen Sussie Holmtoft - pa vegne af Vores Folkekokken

3 Budget for ansogningsbeleb: Rengoring, maling + el-arbejde kr Kokkenborde, vaske, ophasng mm SO.OOOkr Komfur kr Opvaskeomrade kr K0leskab+fryser SO.OOOkr Rullebord 4.000kr lnventar(gryder, potter, pander, arb.redskaber mm) kr 1 alt 1 SO.OOOkr

4 Vores Polkekekken Et udvlklingssted med fokus pa mad til alle Prospekt for opstart, udvlkling og fremtid v/ Initiativtager &? projektansvarlig Sussie Holmtoft Vores Folkek0kken 1

5 Vision Vores Folkek0kken - for dig, mig og alle de andre B0rn, Voksne, Mad, Sundhed, Nservaer, Liv, Udvikling og Leg. Flere og flere born vokser op med fast food og darlige madvaner. Ikke mange born ved, hvordan sund og velsmagende mad tilberedes fra bunden, og fa har en holdning til fodevarekvalitet. Vi ser det som en stigende udfordring for samfundet, bade lokalt og nationalt at lasringen om den sunde, varierende og nserende kost ikke prioriteres som lasring pa linie med faglighed. Born uden ordentligt naering i kroppen, har en lavere indlasringskurve end born med afsset i god, naerende og rig kost. Nasring og laering, folger hand 1 hand... ^Vi onsker at forbedre bornenes livskvalitet nu og i fremtiden ved at laere dem om sund kost og ernaering. ^Vi onsker, ikke kun at lasre born, men ogsa deres foraeldre - ved at inspirere og abne for det gode nordiske kokken, sa danske familier far mulighed for at vaelge den sunde ernaering til pa baggrund af viden om, hvor vigtig den erfor bade born og voksne. ^Vi vil undervise i at lave God Mad, Nem Mad og Rig Mad r Vores Folkek0kken Vores Folkekdkken er et kursussted pa Bornholm, med faciliteter til afvikling af kurser, lejrskoler og undervisning. Vores primaere fokus er pa undervisning af born i at tilberede og opdage, den rige, naarende og gode nordiske mad, der dyrkes, hvor vi bor. Vi tilbyder et professionelt undervisnings-kokken, undervisningslokaler, opholdsomrade og overnatnings-faciliteter. Huset skal kunne bookes af skoler, kommuner, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser (uddannelse og/eller teambuilding) og andre grupper, som har interesse for undervisning i ernaering og madlavning. Huset skal indga 1 forskellige tilbud til dig, mig og alle de andre, - udbudt af Kommuner, Foreninger, Private og Virksomheder. i Vores Folkekokken

6 Mission Det er Vores Polkekokken's mission at hjaeipe born, unge, voksne og familier - og pa sigt udsatte grupper i samfundet - til oget sundhed og bedre levestandard ved at undervise dem i sund kost, ernaering og god madlavning "fra bunden". Teamet bag Vores Folkekokken har mange ars erfaringer med at undervise born i madlavning, ernaering, liv og leg. Det er her fundamentet for Vores Folkekokken er skabt og vokser fra. Ildsjaele, der onsker at gore en forskel, Lokalt og Nationalt. Arbejdet i og med Madskolerne pa Bornholm beviser, at der er et behov, og at der gores en forskel. Ikke nok med, at bornene laerer om madlavning, fodevarekvalitet, kost og ernaering, sa gar de ogsa fra kurset med rankere ryg. Deres selvvaerd er styrket og selvtilliden boostet. De har faet en positiv oplevelse og ny viden med i bagagen, som kan smitte af pa resten af deres liv. Det er netop den opdagelse, viden og visdom Vores Folkekokken onsker at brede ud til et store antal born, unge og voksne. Vi braender for at oplyse, og berige born og deres familier i forhold til god madlavning. Vi vil vaere flagskib for viden om og udvikling af naeringsrig kost - sa Naering og Laering kan ga hand i hand og lofte generationer af born. Learning by doing og ad den vej integrering af gode vaner og taenkning. Vores Folkekokken - for dig, mig og alle de andre Vores Folkekokken 3

7 Baggrund MADSKOLERNE - EN SUCCESHISTORIE Bornholms 4H har igennem 10 ar, afviklet Madskoler for born mellem 7-16 ar. Madskolerne afholdes med stor succes i sommerferien bade pa Bornholm eg i resten af Danmark, eg er gennem arene blevet en stor succes. Madskolerne er et samarbejde mellem, Landbrug og fodevarer, 4H og REMA1000. Se mere pa ww.madskoler.dk Konceptet bag Madskolerne er videreudviklet pa Bornholm og kaldes I dag, Bornenes Madklub. Her tilbydes bade forar og efterar, kurser til born 1 alderen 7-11 ar. Vi arbejder her med at lave mad fra grunden, der hakkes og rores, aeltes og krydres - alt sammen mens nye kammeratskaber udvikles og laering foregar. VI har saledes "fat 1" born og bornefamillerne hele aret rundt. Denne sommer har vi haft 236 born og unge pa Madskoler, med afvikling pa alle oens skoler. Vi er glade for den store tllslutning og har hvert ar ventelistei til vores forskellige tilbud. Udbytte for alle... Pa bare 5 dage kan man rykke utrolig meget pa bornenes spisevaner og monstre. Og det sker rent faktisk! Vores erfarlnger viser, at bornenes selvtillid og abenhed vokser efter et gennemfort Madkursus. Vi oplever born, der glsedesfyldte beretter om deres mange sma sejre og opdagelser. Vi moder foraeldre pa gaden eller i den lokale brugs, der glaedestralende fort^ller, at lille Magnus er begyndt at spise nye retter, eller at 9-arige Laura nu har faet en ugentlig maddag. Vi skaber bevidste polltiske forbrugere i bornehojde, der bidrager til den sunde dagsorden i hjemmene. Vores Folkekokken, skal skabe rammen for disse aktiviteter. Det skal skabe det trygge rum, hvorfra laering kan ske for alle grupper i samfundet. Vores Folekokken ER for dig, mig og alle de andre. og med afsaet i 10 ars erfaring i afvikling af Madskoler og Bornenes Madklub, er der skabt et sundt grundlag for at skabe et udviklingssted med fokus pa mad til alle, ikke kun fra Bornholm, men fra hele Danmark. Vores Folkekokken

8 Malgruppe Vores Folkekokken vil huse mange forskellige grupper af born og voksne Skoleklasser pa Bornholm og fra hele DK, lejrskoler, madskoler osv Udsatte grupper af born og unge, overvaegtige b0rn & Unge Madinstruktorer pa Madskolerne, etteruddanneise Psedagogassistenter for undervisning, inspiration og viderudvikling Deltagere i Madklubber / Madskoler, b0rn fra heie landet Almindelige borgere, med lyst til at holde f0dselsdage, temadage osv Foreninger, afholdelse af egne aktiviteter, weekendkurser med overnatning osv Private virksomheder, afholdelse af kurser, uddannelser og trasning ^ Turister med brug for overnatning - Bed and Breakfast Med tid onsker vi at Vores Folkekokken, skal blive folkets sted. Et sted som lofter, skaber relationer og grobund for oget fokus pa naaringsrig mad med afsast i det nordiske kokken. Bornholm er sa rig pa gode ravarer og udviklingen heraf er godt igang. Vi vil gerne "falde ned mellem 2 stole", for vi onsker at dsekke et omrade, hvor ingen rigtig har fokus i ojeblikket. Nemlig det sted hvor Madlavning for dig, mig og alle de andre er mulig. I trygge omgivelser, hvor den enkelte er i fokus og udvikling finder sted. "Du skal selv have haenderne ned i "bolledejen" og er ikke bare tilskuer" At Bornholm skal vaere flagskib for dette er helt bevidst, her er sa megen rigdom, der blot venter pa at blive "plukket". Og vi onsker, at gore denne del af "udkantsdanmark" til en levende perle, for retraete, undervisning og udvikling. Nasring og Leering ma ga hand i hand, for sikring af sundhed og udviming for fremtidens born og unge Vores Folkek0kken

9 Brugen af bygningen, der skal huse Vores Folkekokken Bygningen skaber grobund for mange aktiviteter: ^ Leje kokkenfaciliteter pa timebasis og pa dags/ugebasis, ^ Overnatningsfacicliteter til ca 50 mennesker Kursus afholdelse for op til 30 mennesker uden overnatning Leje undervisningskokkenet med laerer eller medbringe sin egen underviser. ^ Et abent Folkekokken med fasllesspisning som samlingspunkt for de lokale. ^ Lejrskoleophold med fokus pa og udgangspunkt i sund mad Lejrskoleophold for udsatte born og unge Kurser af flere dages varighed - fra enkel mad til gourmetmad med "verdenskokke" Madlavningskurser med fokus pa voksne, der ikke kan lave mad, eller som ikke bar et socialtnetvasrk Undervisningskurserfor Paedagogassistenter pa landsplan, disse arbejder som madskoleinstruktorer pa en af de mange Madskoler i hele Denmark. Madskoleambassador - kurser Firmakurser Familiekurser Pensionistophold, retraete, farvel-stress, mm Bed'n Breakfast-overnatning uden for kursusperioder ^ Konsulentvirksomhed og foredrag ^ Kurser med fokus pa mad fra jord til bord og fokus pa madspild Vores Folkekokken - for dig, mig og alle de andre Vores Folkekokken 6

10 Bygningen i 0stermarie Vores Folkek0kken 0nsker at placere sig i den skonne by 0stermarie, her har vi fundet de rigtige lokaler og udviklingsmuligheder. Vi tager afsaet i det smukke, tidligere plejehjem, hvor rammerne for Vores Folkekokken er daskket til fulde. HVORFOR 0STERMARIE? 0stermarie er en by pa Bornholm, beliggende i et omrade hvor de storste fristelser er naturen, med skov, klipper, strand og b0lgende kornmarker. Der er ro og rum til fordybelse pa alle tider af aret. Hvilket vil give mulighed for kursister at komme ned i gear og abne op for udvikling. Placeringen er desuden centralt pa den 0Stlige del af oen, og bussen fra Ronne og andre centrale steder pa Bornholm, gar lige til doren. Abningen af Vores Folkek0kken i 0stermarie vil saette byen pa det bornholmske landkort og tiltraskke en masse mennesker bade fra oen, men ogsa turister og kursister fra hele landet HVORFOR DISSE BYGNINGER? Fordi de er forholdsvis let at ombygge til formalet og etablering af bade grovkokken og undervisningskokken et let tilgaengelig. Bygningen star tom, og er derfor klar til overtagelse hurtigst muligt. Projekt Vores Folkekokken er blevet godkendt i Bornholms Regionskommune og vi har underskrevet en betinget kobsaftale. HVAD ER MULGHEDERNE? Med fa midler kan man starte en fase 1 (se side 10) og aktivere projekt Vores FoIkek0kken. Det er oplagt at udearealerne udnyttes, der kan etableres urtehave, udekokken med alt hvad det indeholder, lejrplads og legeplads til bornene I en fase 2 (se side 11) kan der etableres sommercafe, lokal samspisning mm. Vores Folkekokken 7

11 Vores Folkek0kken - en Gevinst for Bornholm Hvad kan Vores Folkekokken bidrage med og hvad far Bornholm ud af projektet Et projekt, der gar nye veje - ikke set for i Danmark ^ Nye arbejdspladser, rum for arbejdstagere med Flexjob og kontanthjaelp ^ 0get fokus pa sundhed & ernaering, fra en tidiig start i Nvet ^ Pa sigt forbedring af folkesundheden, ved fokus pa god kost og oget livskvalitet TiltraBkning af bornefamilier til Bornholm ^ Tiltr^kning af turister Mulighed for at veekke en naesten sovende by pa oen med ny og anderledes aktlvitet Branding af Bornholm som bannerforer for folkesundhed med bornene forst Et flagskib, et udviklingssted for den aedle nordiske madkunst og tradition. Ostermarie, en perle pa Bornholm Vores Folkekokken 8

12 Projektplan En fond I forbindelse med etablering og drift af Vores Folkek0kken oprettes en almennyttig erhvervsdrivende fond, bestaende af 3-5 personer. Fondens formal er at sikre samt videreudvikle arbejdet med sundhed, kost og ernaering i de bornholmske mad-klubber og madskoler samt i de 4H-landsdsekkende madskoler. Fonden arbejder desuden pa andre sundhedsfremmende tiltag for udsatte born og bornefamilier pa Bornholm. Samarbejdspartnere & sponsorer Det er vore intention at have et taet samarbejde med en raskke private erhvervsvirksomheder, fonde og andre samarbejdspartnere, som kan give stotte til projektet i form af bade okonomi, viden og radgivning. Bornholms Landbrug og 0stermarie Idraetsforening har begge tilkendegivet at ville ga ind i et samarbejde med fonden Vores Folkek0kken. Flere aktorer er i spil, men der afventes svar og afklaring, for disse kan annonceres. Markedsforing og PR Vores Folkek0kken skal forst og fremmest kendes af lokalbefolkningen i 0stermarie og resten af Bornholm. Vi vil arbejde pa at markedsfore os i lokale medier og fa presseomtale i lokal-tv og lokalaviser. Desuden skal Vores Folkek0kken vaere til stede pa relevante digitale platforme, sa som pa Facebook og med egen hjemmeside - Dette sa besogende og samarbejdspartnere fra resten af Danmark ogsa kan finde frem til huset, vores arbejde og samarbejdspartnere. I fase 2 vil Vores Folkek0kken gore en indsats for at markedsfore sig over for lasrere og skoler i hele Danmark med henblik pa at saelge lejrskoleophold med tilhorende madkurser. I takt med at projektet virkeliggores, og fremtidige projekter bliver tydeligere, vil dette ogsa afspejles i vores markedsforing. Vi vil vaere tydelige, med fremme og mest af alt - gore en forskel. Tidsplan Projektet er delt op i to faser, hvor forste fase skal vasre klar til drift forar Fase 1, (Se side 10 og 11) Nederste etage - istandsaettelse - undervisningskokken - grovkokken Fase 2, efterar 2015 (Se side 11) Over-etage - b&b - lejrskoler, udearealer, urtehaver, fra jord til bord etc. Vores Folkek0kken 9

13 Fase 1. K0kken Der etableres et abent professionelt undervisningsk0kken med 5 stationer. Hver station indrettes, sa bade b0rn og voksne kan udnytte faciliteteme h0jdemaessigt. Stationerne "m0bleres"> sa feerdsel pa kryds og tvsers i k0kkenet minimeres, og fordybelsen hjaslpes pa vej. K0kkenet skal indeholde alle remedier til fremstilling og tilberedning af mad og maltider, og den lette opvask og reng0ring h0rer hjemme her. Der skal opsaettes udsugning, og gulvfladen skal kunne reng0res optimalt. Spise omrade Overfor undervisningsk0kkenet indrettes et spiseomrade i 2 tidligere vasrelser, der slas sammen. Maltidsfasllesskabet er en vigtig del af kursusoplevelsen, hvorfor det ikke ligger i det abne k0kkenlandskab, men i mere rolige omgivelser. Anretterkokken Anretterk0kkenet indeholder den professionelle opvaskestationen, der hurtigt og hygiejnisk lever op til sundhedsmyndighedernes krav om vask af service. Rummet ligger lige op ad undervisningskokkenet, og for at minimere korslen med opvask og rulleborde pa gangene, etableres der adgang mellem de to rumfunktioner. Opholdsrum Der indrettes endvidere et st0rre opholdsrum i taet tilknytning til spise- og k0kkenfaciliteterne. Et opholdsrum der kan bruges til afslapning, stillerum eller fordybelse, men ogsa et rum, der i andre sammenhasnge kan bruges til undervisningslokale. Rummet indrettes med bl0dere stole, der kan bruges i privat 0jemed eller i gruppesammenhaeng. I den diagonalt modsatte ende af bygningen indrettes et mindre opholdsrum med mulighed for evt. TV-kiggeri. Rummet kan ogsa bruges som et mindre undervisningslokale. Reception Der skal laves en reception, der ligger ligefor, nar man kommer ind i Vores Folkek0kken. Hjerterum er husrum - modtagelsereceptionen har derfor en central placering. For at lave mindst mulig indgriben i bygningen etableres i f0rste omgang en slags billetluge i vaeggen til det rum, der kommer til at huse projektkontoret. Vaerelser Stueetagen rummer 12 vaerelser, der indrettes til 2 og 4 sengs-vaerelser. Enkelte vaerelser er udstyret med toilet og bad, men der forefindes bade toiletter og bad pa gangene. Rummene kraever ikke megen istandsaettelse ud over maling, f0r ibrugtagelse er mulig. Vores Folkekokken 10

14 Fase 1 fortsat Gang Gangarealerne traenger til maling og en kasrlig hand, og linoleumsgulvene er nedslidte. Kselder I kaelderniveau genopbygges det tidligere grovk0kken, til modtagelse af varer, opskaering af k0d, fugl, fisk mm. Grovk0kkenet udstyres, sa det kan anvendes som et professionelt kokken registreret hos Fodevarestyrelsen. Det betyder, at vi kan tilberede morgenmad og andre maltider til Bed'n Breakfastkunder, gaester i sommercafe og pa sigt faellesspisningsprojekter. Alle varer hertil kan leveres direkte fra gadeniveau, og efter tilberedning kores med elevator op i spiseniveau. Den eksisterende elevator skal af samme grund efterses. Ease 2 1 sal Denne fase omfatter 1. salen i bygningen, som indeholder 18 vaerelser, og giver mulighed for at huse op mod 50 overnattende ga3ster. Vaerelser Vasrelserne ligner de beskrevne vaerelser fra stueetagen i fase 1. Nogle af de mindre rum kan udnyttes til grupperum, samtalerum osv. Lejr - og madskoler Nar 1. salen star klar, er det muligt at tilbyde Madskole-lejrophold for almindelige skoleklasser og pa sigt ogsa for udsatte b0rnegrupper og familier. En videreudvikling af 4Hs madskoler, med fokus pa mad lavet fra grunden af, d0gnets maltider og grundelementerne fra jord til bord. B0rnene er centrale brikker i al fremstilling af deres mad under opholdet, de bes0ger undervejs en f0devareproducent eller-virksomhed, og udek0kken, nyttehave og madspild bliver naervaerende temaer. Maltidsfaellesskabet er et baerende element i helheden. Aret rundt I perioder uden lejrskoler, madskolelejre og store kursustilbud udnyttes vaerelserne og faciliteter til Bed & Breakfast. Vi 0nsker at holde liv i huset aret rundt, og pa sigt blive samlingspunkt for by, opland og 0. Enten gennem fellesspisningsprojekter, foredragstilbud, kursusvirksomhed eller fritidstilbud til ung og gammel - i samarbejde med den lokale idrastsforening, andre foreninger og samarbejdspartnere. Med andre ord et attraktivt lokalmilj0 i udkantsdanmark. Vores Folkekokken 11

15 Teamet bag Vores Folkek0kken Projektleder og Founder SUSSIE HOLMTOFT - EN 1LDSJ/EL FRA BORNHOLM Sussie har arelang erfaring med at undervise born. Oprindelig som skolelserer og senere viderudvikler af Madskolerne pa Bornholm og resten i Danmark Sussie har igennem de sidste 25 ar primaert arbejdet med projektudvikling og fundraising - de sidste 6 ar med primaer kost og ernaering. Hun kan, om nogen, samle lokalbefolkningen om et projekt eller en god sag, til gavn for noget storre. Desuden har Sussie en stor erfaring med drift af kursusvirksomhed og udvikling af foreningsarbejde og har et bankende hjerte for ernaering og sundhed. 0vrige ildsjaele, som er med i projektet. Line Damsgaard - medudvikier af Madskole-lejre. Ernseringschef i Landbrug & Fodevarer samt landsdsekkende koordinator for Madskolerne ^ Mandira Mouritsen- Sparringspartner og hojre hand - web og layout Bestyrelsen for Bornholms 4H - 6 personer med lang foreningserfaring. Anne-Marie Hansen - Projektmedarbejder Kokkenleder med erfaring fra Julemaerkehjem. Instruktor i Bornenes Madklub og mangearig foreningsformand. Ingrid Boesen - tidligere 4H konsulent og husholdnings0konom Vores Folkekokken - for dig, mig og alle de andre Vores Folkekokken

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune

KØBENHAVNS MADHUS. Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune KØBENHAVNS MADHUS Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune Juli 2007 Redegørelse om skolemad i Københavns Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé Hovedkonklusioner, s.3 1. Baggrunden for det nye skolemadskoncept

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Madbyen i Kødbyen. Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder. EAT-fabrik, Staldgade38

Madbyen i Kødbyen. Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder. EAT-fabrik, Staldgade38 Madbyen i Kødbyen EAT-fabrik, Staldgade38 Madbyens Have: Gartneri og skolehaver på taget af DGI s parkeringskælder Københavns Madhus, Ingerslevsgade 44 Børnenes Madhus, Staldgade 74 Indhold Madbyen...

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Creative Ghetto. Marts 2007

Evalueringsrapport projekt Creative Ghetto. Marts 2007 Evalueringsrapport projekt Creative Ghetto Marts 2007 Evaluator Winnie Dehn, Østergade 89, 3200 Helsinge - marts 2007 Rapportens disposition: 1. Projektet beskrivelse indhold side 3-7 1.1. Gennemførte

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Projektets titel Beskrivelse af projektet

Projektets titel Beskrivelse af projektet Projektets titel Beskrivelse af projektet Haver til maver - jord under neglene Kort resumé af projektet: Haver til maver er et tilbud til børn om at dyrke haver og lære om, hvor maden kommer fra, mens

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter

Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Smakken: Fra Fritidsklub til Aktivitets- og læringscenter Juli 2013 et innovativt udviklingsprojekt i den nye skole i i Næstved. Projektbeskrivelse Et treårigt forsøgsprojekt med fokus på udvikling af

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Konceptoplæg Food Makers. September 2014

Konceptoplæg Food Makers. September 2014 Konceptoplæg Food Makers September 2014 Vi tror på, at når unge i et fællesskab med nydelse som omdrejningspunkt arbejder med mad og håndelag, så udvikles deres evne og lyst til selv at lave mad. Indhold

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere