Akkreditering Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering Danmark"

Transkript

1 ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Dokument nr. Version 3 Dato: Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Haugårdhus Postadresse: Haugårdvej 9, 9632 Møldrup Evt. hjemmesideadresse: Navn på leder og tegningsberettiget: Kim Simonsen Telefonnummer: Afdelinger omfattet af akkrediteringsansøgningen: Afdeling 1. Halesøvej 8 Afdeling 2. Haugårdvej 9 Afdeling 3. Gl. Århusvej 198 Antal pladser fordelt på afdelinger: Afdeling 1.: 7 Afdeling 2.: 7 Afdeling 3.: 5 Ansøgerstedets målgruppe (kort): Massivt omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede børn CVR-nr.: Kontaktperson (navn og stilling): Kim Simonsen adresse: Afdelinger i alt tilknyttet ansøgerstedet: 3 Antal medarbejdere fordelt på afdelinger: Afdeling 1.: 7 Afdeling 2.: 7 Afdeling 3.: 4 På grund af at antallet af børn/unge er faldet på den ene afdeling (Haugårdvej 9) er antallet af medarbejdere ligeledes faldet, så der er lige nu ansat 3 faste medarbejdere, 1 afdelingsleder og en vikar på afdelingen. Ansøgerstedets hovedydelser (kort): Socialpædagogisk døgnbehandling af børn og unge. Pris pr. måned: Halesøvej 8 og Haugårdvej 9: kr. Gl. Århusvej: kr. Aldersgruppe for målgruppe: 8 25 år Ansøgning Undertegnede tegningsberettigede person ansøger hermed om akkreditering i henhold til bestemmelserne i Akkreditering Danmark. Ansøgeren har gjort sig bekendt med Bestemmelser rettigheder og pligter for ordningen og for ansøgerstedet samt gældende standard for den relevante type af socialt tilbud. Dato: 10/1-12 Underskrift: Ansøgningens omfang a) Evt. præsentation af ansøgerstedet form (billeder, lyd, video eller skriftligt): Hvad er der sket siden sidst: Haugårdhus blev første gang akkrediteret 27. marts Siden da er der løbende blevet arbejdet med Haugårdhus s værdier og Haugårdhus s teoretiske grundlag på personalemøder og på workshops for hele personalegruppen. Derudover har både ledelsen og personalegrupperne på afdelingerne løbende drøftet indholdet af de enkelte kriterier på ledermøder og personalemøder. 1

2 I forhold til Haugårdhus s vision, mål og strategier så blev der udarbejdet en Gameplan i efteråret Denne Gameplan har stået på stand by i de sidste år, og der er ikke fulgt op på den, som egentlig var hensigten, men det er besluttet, at der skal følges op på den i foråret 2012, og man vil fortsat arbejde ud fra den vision og det værdisæt, som blev lavet i efteråret 2006, hvorfor Haugårdhus har valgt fortsat at arbejde med Gameplaner. Hver afdeling har afsat en pædagogisk dag i foråret 2012 til at få udarbejdet nye Gameplaner. Der er planlagt opfølgning af Gameplanerne i efteråret Der udarbejdes nye Gameplaner for ledelsen på et ledermøde, før man går i gang med at udarbejde Gameplaner for de enkelte afdelinger. Haugårdhus har i den sidste periode ikke fået evalueret på den indsamlede data. I forbindelse med udarbejdelsen af re-akkrediteringen er der lavet et årshjul, så der bliver fulgt op på den indsamlede data og lavet en evaluering af den. Der er endvidere nu udpeget en evalueringsansvarlig. Haugårdhus har til hensigt at få evalueret på den data, der indsamles, da vi er interesserede i at gøre vores arbejde så godt så muligt og eventuel ændre på vores praksis, hvis det viser sig, at der er behov for det. I forhold til de kriterier, hvor der er krav om evaluering, har vi valgt at sætte fokus på én ting for et år af gangen, hvorefter vi evaluere på dette. Derefter finder vi et nyt fokuspunkt. Det står beskrevet øverst på vores interviewguide, hvad vi har valgt at sætte fokus på. b) Ansøgningen: c) Bilag: Antal sider: 49 (Max. 40 sider) Antal sider: 20 (Max. 20 sider) 2

3 Faktuelle oplysninger om ansøgerstedet (som skal være imødekommet) Ansøgerstedet har vedlagt kopi af seneste gældende godkendelse Ja: x Nej: Hvis nej, hvorfor: Haugårdhus er i samarbejde med tilsynet i Viborg Kommune i gang med at få godkendt efterværnet på Gl. Århusvej. Efterværnet er midlertidigt godkendt, men den endelige godkendelse skulle gerne være Haugårdhus i hænde i januar Processen med at få efterværnet på Gl. århusvej godkendt har stået på siden ca. maj Ansøgerstedet har vedlagt en kopi af seneste generelle tilsynsrapport, hvoraf dato fremgår Ja: x Nej: Hvis nej, hvorfor: Ansøgersteder har udestående/verserende sager med myndigheder Ja: X Nej: Hvis ja, vedlæg dokumentation for disse jf. bilag Haugårdhus har siden maj 2009 samarbejdet med tilsynet i Viborg Kommune om at få efterværnet på Gl. Århusvej og budgetterne godkendt. De sidste ting er ved at falde på plads, og der mangler kun at blive enige om budgetterne på Gl. Århusvej og huslejen for de to afdelinger, Haugårdvej 9 og Halesøvej 8. Vi forventer, at tilsynet snarest godkender det hele. (Der er vedlagt bilag af sidste møde med tilsynet, Bilag D). Angiv ansøgerstedets organisationstype: Fond Hvis fond skal der vedlægges en liste over aktuelle medlemmer af bestyrelsen: jf. bilag c Ansøgerstedet har eventuelle undtagelser fra fondslovens bestemmelser Ja: Nej: x Ansøgerstedet har eventuelle skattefritagelser Ja: Nej: x Anfør navn på eventuel advokat: Lene Diemer Anfør navn på eventuel revisor: Trekroner revision, Linnea Weinrich Forberedelse Ansøgerstedet har gennemført Selvtester 1 Ja: Nej: x 3

4 Hvis ja, antal point: Selve ansøgningen for døgntilbud til børn og unge Her følger skabelonen for akkrediteringsansøgningen. Ved hvert af kriterierne er der gjort plads til, at I kan indsætte og udfylde jeres beskrivelse af, hvordan I lever op til det enkelte kriterium anført som Stedets beskrivelse. Ansøgningen med jeres beskrivelser må maksimalt fylde 40 sider. I skemaet nedenfor kan I i spalten: Kriterier med evalueringskrav se hvilke kriterier der indbefatter et krav om evaluering. Se standarden for døgntilbud til børn og unge, for en nærmere beskrivelse af hvilke krav der stilles til evaluering. Under skemaet på denne side står der Bilagsliste. Her skal i ved nummer og titel angive hvilke bilag, I vedlægger ansøgningen. Når I udfylder jeres beskrivelse af det enkelte kriterium skal I nederst i skemaet under Bilag nr. anføre, såfremt der henvises til et sådant under den pågældende indikator. Hovedområder for kvalitet Kriterier Kriterier med evaluerings krav (E) Bilag Angiv nr. på bilag der henvises til under de enkelte kriterier 1. Værdigrundlag 2. Ydelsesbeskrivelser Bilag nr. 1 Bilag nr. 2 FAGLIG KVALITET BRUGEROPLEVET KVALITET ORGANISATORISK KVALITET 3. Udviklingsplaner E 4. Visitation og Indslusning 5. Udslusning og Efterværn 6. Forebyggelse og Sundhed 7. Inddragelse af børn/unge E 8. Forældre og Netværk E 9. Samarbejdspartnere E Bilag nr. 3 Bilag nr. 4 Bilag nr. 5 Bilag nr. 6 Bilag nr. 7 Bilag nr Ledelse, Vision og Strategi Bilag nr Kompetencer E 12. Beredskabsplaner Bilagsliste: 1. Miljøterapeutiske redskaber/metode 2. Kontaktpædagogens opgaver 3. Medicinskemaer samt guide til håndtering af medicin 4. Overordnede pædagogiske målsætninger 5. Interviewguide til inddragelse af børn og unge 6. Interviewguide til tilsynet 7. Interviewguide til forældre 4

5 8. Interviewguide til sagsbehandlere 9. Interviewguide til skole/uddannelsessted 10. Organisationsdiagram 5

6 1. Værdigrundlag FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have et nedskrevet værdigrundlag, der indeholder en beskrivelse af værdierne, herunder o o o o tilbuddets menneskesyn processen hvori værdierne er blevet fastlagt hvordan værdierne kommer til udtryk i praksis hvorledes personalegruppen fremadrettet arbejder med at værdigrundlaget er i overensstemmelse med praksis gøre værdigrundlaget tilgængeligt for barnet/den unge, forældre og samarbejdspartnere Akkrediteringskriterie 1: Menneskesyn: Vi mener, at alle til en hver tid gør sit bedste Det enkelte barn og medarbejder skal føle sig set, hørt og forstået Vi giver konstruktiv feedback til hinanden Vi er åbne for dialog og skaber sammenhæng mellem ord og handling Vi tænker os altid som rollemodeller og prioriterer altid faglighed og udvikling højt Alle børn og forældre skal opleve, at vi arbejder i samme retning Vi leder efter hinandens styrker og mestring Udarbejdelse af værdigrundlag: På Haugårdhus arbejder vi ud fra et værdigrundlag, som blev til i 2006 og 2007 i forbindelse med en organisationsudviklingsproces. Vi udarbejdede Haugårdhus mission, vision, værdier og strategiplan. Vi havde en ekstern konsulent knyttet til dette projekt, som vekslede mellem arbejde i ledergruppen og arbejde, som involverede medarbejdere fra hele organisationen samt arbejde i de enkelte afdelinger. Dette betød, at hele medarbejdergruppen havde været en del af processen og havde indflydelse på det færdige resultat. Værdigrundlaget bliver løbende evalueret for at sikre, at det er implementeret i medarbejdergruppen og for at sikre, at nye medarbejdere har kendskab til værdierne. Således er værdigrundlaget evalueret i efteråret 2008, i marts 2010 og senest d. 14. januar Det er planlagt, at værdierne igen evalueres d. 28. september 2012 på en pædagogisk dag for hele organisationen. Det er afdelingsledernes ansvar, at det sker. Haugårdhus mission er: Vi vil skabe de bedst mulige betingelser for de anbragte børn, så de kan udvikle sig til selvstændige mennesker med tro på livet. Haugårdhus værdier er: 6

7 Anerkendelse Professionalisme Ansvarlighed Samarbejde I den daglige praksis definerer vi værdierne således: Anerkendelse: For os hænger arbejdsglæde sammen med den anerkendende måde, vi møder hinanden på. Vi anerkender det enkelte barn, så barnet føler sig set, hørt og forstået. For os består anerkendelse i at acceptere både børns og kollegers forskelligheder og personlige værdier, at værdsætte hinandens handlinger, at være nysgerrige og huske at udtrykke vores påskønnelse. Vi viderebringer viden, erfaringer og succeshistorier fra andre afdelinger. Som kolleger og ledere husker vi at påpege en succes eller et godt resultat, hvilket motiverer os til at yde en ekstra indsats. Vi sørger også for at give feedback til hinanden om mindre heldige præstationer, så vi sammen kan blive endnu bedre til vores arbejde. Professionalisme: Vi prioriterer faglighed og udvikling højt, og vi sørger for, at medarbejderne har mulighed for kompetenceudvikling via kurser, vejledning og supervision. Vi bruger hinanden til at give feedback og sparring i hverdagen, så alle har optimale forudsætninger for at udfylde den rolle, som hver enkelt jobfunktion kræver. Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene og deres talerør udadtil. Vi kommunikerer på en opmærksom og respektfuld måde både internt blandt kollegerne, overfor børnene, deres forældre og vores eksterne samarbejdspartnere. Professionalisme indebærer også, at vi til stadighed arbejder med egne holdninger og begrænsninger og udfordrer os selv i forhold til jobbet. Ansvarlighed: Vi har alle et ansvar for at arbejde i overensstemmelse med vores fælles vision og værdier. Vi går ind for en åben dialog og sammenhæng mellem ord og handling, så alle medarbejdere har de bedste forudsætninger for at tage ansvar. Vi har ansvar overfor børn, forældre, kolleger og eksterne samarbejdspartnere. Vi er rollemodeller for børnene og går forrest med at udvise ansvarlighed, så vi også giver børnene mulighed for at tage medansvar og dermed hjælper dem med at blive selvstændige individer. Overfor forældrene har vi ansvaret for, at deres barn trives og udvikler sig, og vi orienterer og inddrager forældrene i arbejdet med børnene. I forhold til os selv og hinanden som kolleger tager vi ansvar for, at vi trives i arbejdet. Samarbejde: Et godt samarbejde er essentielt for at vi kan nå vores faglige mål. Vores måde at samarbejde på er karakteriseret ved en høj grad af åbenhed, tillid og respekt. Vi vægter kommunikation højt, og alle i organisationen deler viden, informerer hinanden og søger information for at kunne tage ansvar for, at hverdagen fungerer. Da vi ønsker, at børn og forældre oplever, at vi arbejder i samme retning, sørger vi for at planlægge og have faste rammer for samarbejdet. På den måde sikrer vi, at vi arbejder efter fælles mål på den mest optimale måde, - det gælder både samarbejdet i de enkelte afdelinger, i hele organisationen og med eksterne samarbejdspartnere. Tilgængelighed Haugårdhus værdigrundlag er tilgængeligt på Haugårdhus hjemmeside under linket akkreditering. I medarbejdercharteret findes materiale om værdigrundlaget. Værdigrundlaget bliver udleveret til alle nye medarbejdere. Afdelingslederen er ansvarlig for at værdigrundlaget bliver udleveret og gennemgået med nye medarbejdere. For forældre og børnene/de unge er værdigrundlaget også tilgængeligt i en mappe, der ligger i stuen på hver afdeling. 7

8 Hvordan kommer værdierne til udtryk i praksis: Vi har valgt ikke at evaluere på værdigrundlaget fremover, men værdierne gennemarbejdes både på pædagogiske dage og på temadage, så medarbejderne får en bevidsthed om dem og bliver bevidste om, hvornår og hvordan de bruger dem i hverdagen. Derudover tages værdierne løbende op på personalemøder i alle afdelinger. Anerkendelse Eksempelvis fortæller vi i det daglige børnene/de unge, at de gør det, så godt de kan, og vi ved, at de arbejder hårdt på at få et bedre liv. Vi anerkender medarbejderne i deres daglige arbejde med børnene/de unge og respekterer medarbejdernes forskellighed. Hvis der opstår uenighed om noget, så drøftes det på personalemøder, så der er konsensus blandt alle medarbejderne. Professionalisme Eksempelvis tilbydes medarbejderne jævnligt kurser, temadage m.m., så de har mulighed for kompetenceudvikling. Temadagene for medarbejderne kan indeholde emner som for eksempel misbrug og ADHD. Endvidere giver vi hinanden faglig sparring og feedback på personalemøder, behandlingsmøder og ledermøder. Ansvarlighed Eksempelvis giver vi børnene/de unge mulighed for at deltage i aktiviteter uden for Haugårdhus og besøge venner uden for Haugårdhus. Børnene/de unge får lov til at tage af sted uden en voksen fra Haugårdhus, hvis de og vi er trygge i det. Vi har den holdning, at de også skal foretage sig noget uden for Haugårdhus og lære at tage ansvar for dette. Samarbejde Eksempelvis samarbejder vi tæt med forældrene, vi lytter til dem og tager dem med på råd, så vi sammen arbejder i samme retning med barnet/den unge. Vi har kontakt til forældrene mindst én gang om ugen, hvor vi orienterer dem om, hvordan det går med deres barn/ung. Indikatorer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet et værdigrundlag der lever op til akkrediteringskriteriets kvalitetskrav? 2. Er processen omkring hvorledes værdierne er udvalgt beskrevet? 3. Er det beskrevet hvordan værdierne kommer til udtryk i praksis? 4. Er det beskrevet, hvordan personalegruppen fremadrettet arbejder med at værdigrundlaget er i overensstemmelse med praksis? 5. Er værdigrundlaget tilgængeligt for børnene/de unge, forældre og samarbejdspartnere? 8

9 2. Ydelsesbeskrivelser FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: beskrive kerne- og delydelser beskrive målgruppen beskrive de sociale, - pædagogiske og/eller behandlingsmæssige teorier, metoder og værktøjer som anvendes gøre ydelsesbeskrivelserne tilgængelige for børn/unge, forældre, samarbejdspartnere og potentielle nye brugere beskrive hvordan ydelsesbeskrivelserne minimum 1 gang årligt gennemgås med medarbejdergruppen Akkrediteringskriterie 2: Haugårdvej 9 Gl. Århusvej 198 Halesøvej 8 Haugårdhus startede i 1995 som et skole/dagbehandlingstilbud. Dette tilbud startede Kim Simonsen op samtidig med, at han havde børn i familiepleje. Efter nogle år på den måde blev Kim Simonsen opfordret af Viborg Amt til at starte et socialpædagogisk opholdssted. Kim Simonsen købte naboejendommen Haugårdvej 9, som blev bygget om til at kunne rumme 7-8 børn. I 1999 søgte Kim Simonsen Viborg Amt om godkendelse og var klar til at starte 1. januar Allerede 15. februar 2000 var der 7 børn indskrevet. Dagtilbuddet blev samtidig til intern skole. Da Kim Simonsen kom i gang fik hans kone, Else Simonsen, hurtigt lyst til også at arbejde på Haugårdhus, og det startede hun med 1. maj Else blev sommeren 2001 leder af skolen og var det frem til sommerferien 2005, hvor man valgte at følge et godt råd fra Møldrup kommune, som gik på, at ansætte en uddannet lærer, som leder af skolen. I maj 2002 valgte Kim og Else Simonsen at udvide opholdsstedet. De købte ejendommen Halesøvej 8 og lavede endnu et opholdssted for 7 8 børn. 9

10 Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse og organisation af institutionens virksomhed og påser, at institutionen drives i overensstemmelse med institutionens vedtægter og under iagttagelse af gældende retsregler og pålæg fra offentlige myndigheder. Haugårdhus er godkendt af Viborg kommune til at drive opholdssted. (Se bilag a og b) Målgruppe: Haugårdhus er godkendt til at modtage børn og unge fra 8-25 år med: psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer. Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd. Særlige psykiske lidelser/tilstande som ADHD og Borderline, der kan indebære samarbejde med det psykiatriske hjælpesystem. Stofproblemer uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed. Tab og traumer som offer for seksuelle overgreb. Seksuel krænker problematik. Faglig tilgang: På Haugårdhus består personalet hovedsageligt af pædagoger. Desuden har vi ansatte fra andre faggrupper blandt andet håndværkere, der er med til at give en stor bredde i de praktiske muligheder, vi kan tilbyde stedets børn og unge. 1 gang om året deltager alle ansatte i et internt personaleseminar om for eksempel Haugårdhus s pædagogik, pædagogiske målsætninger og værdier, miljøterapi, systemisk terapi, teambuilding. Kurserne varetages af både interne og eksterne undervisere. Derudover afholdes der efter behov interne workshops over året hvor alle ansatte deltager. Her tages forskellige temaer op som ADHD, misbrug, førstehjælp m.m. Der afholdes endvidere 3 pædagogiske dage om året med et fagligt indhold for hele personalegruppen i den enkelte afdeling. Institutionslederen af Haugårdhus har en 3årig efteruddannelse fra DISPUK i samtaleterapi og supervision. Haugårdhus har endvidere ansat en miljøterapeut, som både har samtaler og supervision med de voksne på Haugårdhus, og som har den direkte kontakt til børnene/de unge via terapeutiske samtaler og livshistorier. Der er ligeledes ansat en socialrådgiver på Haugårdhus, der er tilknyttet alle afdelinger. Der er i to af afdelingerne personale på arbejde hele døgnet. I Haugårdhus s efterværn på Gl. Århusvej møder personalet fra og i weekender efter behov og efter aftale med de unge tilknyttet efterværnet. De unge i efterværnet kan altid kalde en medarbejder på mobilen. Haugårdhus har åbent hele året. Forskellige afdelinger: Haugårdhus består af tre afdelinger: Haugårdvej 9 Huset består af to afdelinger. I den ene afdeling er der administration, hvor der sidder 3 administrative medarbejdere. Der er et mødelokale til rådighed. I den anden afdeling er der plads til 8 børn/unge i alderen år, der har hvert deres værelse. Der er et køkken, og på 1. sal er der en stue. Der er desuden indrettet plads til computere til de unge på 1. sal. Derudover er der et kontor til personalet. Der er et vaskerum og et badeværelse i stueetagen og to badeværelser på 1. sal. I bygningen ved siden af, er der et aktivitetsrum til børnene/de unge. Rummet bliver desuden brugt som mødelokale. Halesøvej 8 10

11 Huset ligger et stykke ud af en grusvej med marker på alle sider. Huset ligger ca. 10 kilometer fra Haugårdvej 9. Der er plads til 7 børn/unge i alderen 8 18 år. Der er et fælles køkken alrum, et computerrum, et vaskerum, to depotrum og en baggang. Der er desuden lavet et lille musikrum i stueetagen. Der er endvidere et kontor til personalet og et kontor til afdelingslederen. Der er to badeværelser i stueetagen. Alle værelser ligger på 1. sal, og der er 1 badeværelse på 1. sal. Gl. Århusvej 198 Huset ligger i Viborg. Der er plads til 5 unge i huset i alderen år. Huset er indrettet med en kælder, hvor der er aktivitetsrum, personalebadeværelse, bryggers, depotrum og personalekontor. I stueetagen er der et køkken, en stue, et værelse, et badeværelse, et kontor til afdelingslederen, og en udestue. På 1. sal er der 4 værelser. Derudover bor der unge i alderen år i egne lejligheder i Viborg by, som også er tilknyttet efterværnet. Teorigrundlag: Behandlingsarbejdet på Haugårdhus tager udgangspunkt i systemiske og miljøterapeutiske principper, med den psykodynamiske referenceramme som teoretisk baggrund. Systemisk tankegang Den systemiske tankegang bidrager med teorier om, hvordan vi skaber mening og sammenhæng i vores forståelse af verdenen. At tænke systemisk vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge. Systemisk teori er altså en erkendelsesteori - en teori om hvordan vi ved det, vi ved - som tilbyder et alternativ til hverdagslogikkens lineære tænkning. Indenfor systemisk tænkning er det et grundlæggende udgangspunkt, at der ikke er en objektiv virkelighed, som kan forstås mere eller mindre korrekt. Virkeligheden er en social konstruktion skabt af mennesker, der kommunikerer med hinanden gennem sproget. Der er således mange versioner af virkeligheden man kan tale om multi-vers i modsætning til uni-vers. Nogle systemiske nøglebegreber: Første og anden ordens kybernetik Kybernetik er videnskaben om styring og regulering af systemer, og bygger på Maturana og Niklas Luhmann s teorier herom. Ifølge første ordens kybernetik kan systemer forstås uafhængigt af den person, der iagttager dem. Fokus er på det observerede system. Ifølge anden ordens kybernetik kan systemer forstås, ikke som noget objektivt og i sig selv eksisterende, men som billeder af verden konstrueret af mennesker, på basis af deres erfaringer og grundlæggende antagelser. Fokus er på det observerende system. Konsulenten er ifølge anden ordens kybernetik en del af det observerende system og forståelsen af organisationen er derfor lige så meget et resultat af konsulentens baggrund som af organisationen. Lineær og cirkulær forståelsesform I den lineære forståelsesform opereres med årsags- og virkningsrelationer, idet den begivenhed der kommer først opfattes som årsag til den, der følger efter. Der sættes lighedstegn mellem forståelse og udpegning af årsag. Dette fører til placering af skyld, moralsk fordømmelse og skurk offer relationer. Denne forståelsesform hæmmer forandring. I den cirkulære forståelsesform opfattes begivenheder som dele af et større mønster, og den tidsmæssige rækkefælge af handlinger er nok interessant, men fører ikke til udpegning af en bestemt handling til at være enten årsag eller virkning. Man taler om sammenhænge (frem for årsag og virkning), der lader sig ordne i cirkler, som kan være enten onde eller gode eller 11

12 bedre spiraler, eftersom parterne aldrig vender tilbage til samme udgangspunkt. Opmærksomheden flyttes fra enkeltpersoner til mønsteret af relationer fra placering af skyld til interesse for at undersøge resultater. Denne forståelsesform fremmer forandring (i det alle implicerede parter er medansvarlige for mønsterets eksistens og dermed også for dets ændring). Både den lineære og den cirkulære forståelsesform har en vigtig plads i den systemiske tænkning, i det den lineære forståelsesform leverer byggeklodser til den cirkulære. Men den lineære forståelsesform kommer ofte til kort ved løsning af et problem, hvor man bliver låst fast i årsagsforklaringer og placeringer af skyld. Her kan der være behov for at supplere med den cirkulære forståelsesform, idet spørgsmål om skyld erstattes af spørgsmål om mening. Neutralitet og uærbødighed I systemisk tænkning forstås neutralitet som bestående af både upartiskhed og nysgerrighed. Dette forudsætter fravær af personlig og moralsk vurdering hos konsulenten. Respekt for andre er en forudsætning for den åbne nysgerrighed og dermed for neutralitet. Ved uærbødighed i systemisk forstand forstås at konsulenten formår at forholde sig kritiske til sine egne tanker. Det kræver et grundigt kendskab til egne teorier og tanker at være uærbødig overfor dem og tillade sig at tvivle. De professionelle domæner: Ifølge den systemiske teori udfolder menneskers handlinger sig i tre domæner, som i en given situation eksisterer samtidig. Men da det ikke er muligt at anlægge tre forståelsesrammer på én gang, vil et af domænerne træde frem som styrende for det, der foregår. Det personlige domæne, som er ens personlige værdier og normer. Her giver man udtryk for egne synspunkter ud fra sin personlige private baggrund. Her behøver man ikke nødvendigvis at være enig med andre, og det er tilladt at udtrykke sig om smukt / grimt og rigtig / forkert. Det reflekterende domæne, hvor der er plads til mangfoldighed og kreativitet. Her er alles meninger lige gode, og der er ikke noget, der er sandt eller falsk. Man kan indtage et metaperspektiv, hvor alles meninger bliver hørt, og hvor det ikke handler om at skabe enighed. Her er der ikke er noget, der er rigtig eller forkert. Produktions domæne, hvor der tages beslutninger og handles. Her opretholdes love, regler og samfundets rammer for vores adfærd, som vi ikke umiddelbart kan lave om på. Det er her, der er entydighed og klarhed. Her kan man ikke bare gøre, som man vil, da der er nogle samfundsmæssige vedtagne procedurer og regler for, hvordan tingene skal gøres. Her opstilles konsekvenser for overskridelse af de aftalte / fastsatte regler og rammer. Det er vigtigt, at de involverede parter er klar over hvilket domæne, de taler ud fra, for at alle kan være bevidste om den sammenhæng (kontekst), kommunikationen foregår i. Der er nemlig stor risiko for, at der går kludder i kommunikationen, hvis nogen af deltagerne tror, at de befinder sig på produktionens domæne, mens andre mener, der tales ud fra refleksionens domæne. Miljøterapi: Gennem miljøterapi arbejder vi med at lære børnene/de unge at forstå deres ofte uhensigtsmæssige adfærd, og tilskrive denne adfærd mening. Derved får barnet/den unge indsigt 12

13 i, hvorfor barnet/den unge nu handler, som den gør og hvilke gode grunde, der er til at handle, som barnet/den unge nu gør. Gennem inddragelse af denne forståelse, samt spejling af barnet/den unge, og dens indre arbejdsmodeller af sig selv og andre, kan man arbejde på at vende en svært belastet udvikling. I arbejdet inddrager vi objektrelationsteorien, som giver os mulighed for at få forståelse for børnenes/de unges ubevidste brug af overføring, projektion og splitting som forsvar. Vi arbejder med miljøterapien blandt andet ud fra Kernbergs tilgang til psykodynamikken. Især inden for behandling af borderline personlighedsstrukturer (BPO), er Kernberg banebrydende. Han har blandt andet designet den intense behandlingsmodel T.F.P. (overførings fokuseret psykoterapi), som vinder indpas verden over i disse år. Denne behandling arbejder Haugårdhus på at lære at mestre. Haugaardhus mestrer Per Thomsens S.U.T. metode. Den er det tætteste, man kommer på Kernbergs TFP model. De fleste af vore børn/unge oplever verden splittet op i enten god eller ond. Målet med behandlingen af disse børn/unge er at samle de 2 fraspaltede dele af dels selvrepræsentationen og objektrepræsentationen, så verden ikke kun er sort eller hvid. Vi forsøger at hjælpe børnene/de unge til større bevidsthed om alle de fragmenterede indre dele, de består af, blandt andet ved at undersøge hver enkelt del (objekt) lære den at kende og døbe den. Det skaber langsomt et observerende jeg, som giver dem indre styring, så de med tiden vil få et selv, og en rød tråd i deres liv. Værdier og selvværd vil dukke frem. For at kunne arbejde effektivt med indre styring er det meget vigtigt, at den ydre struktur er helt tydelig og kendt af både voksne og børn, så de unge derved har en tydelig baggrund at tage valg på og derved også kende konsekvenserne af de trufne valg. Vi arbejder endvidere med Noel Larsons fortolkning af familiedynamikker, gennem hendes offer krænker frelsertrekant, hvorunder også borderline personlighedsforstyrrelsens ustabilitet bliver forståelig. De vigtigste miljøterapeutiske redskaber/metoder, som vi arbejder med er tilknytningsmønstre, modoverføring, Indre- og ydrestyring og omnipotens. Derudover bruger vi S.U.T. metoden og positiv stempling som metode. (Se bilag 1). Behandlingsmøder: En gang om måneden afholder afdelingslederen og miljøterapeuten et behandlingsmøde på den enkelte afdeling med hele personalegruppen, hvor børnene og de unges udviklingspunkter evalueres og gennemgås. Det er afdelingslederen, der sørger for dagsordenen til mødet. På behandlingsmøderne får medarbejderne metoder og redskaber til, hvordan behandlingsarbejdet skal udføres i dagligdagen med børnene/de unge. Ungesamtale: Ungesamtalerne er en central del af vores behandlingsarbejde. Vi bestræber os på, at der afholdes en ungesamtale hver 3. uge, hvor barnet/den unge, kontaktpædagogen og afdelingslederen deltager. Afdelingslederen afholder samtalen med barnet/den unge, og kontaktpædagogens rolle er at være reflekterende, og kontaktpædagogen skriver referat af 13

14 ungesamtalen. Vi lægger vægt på, at det er barnets/den unges samtale, og samtalen indledes sædvanligvis med at høre barnet/den unge, om det har nogle punkter til samtalen. Desuden tales der om de udviklingspunkter, som er formuleret i udviklingsplanen. Det kan dreje sig om konkrete punkter som ex. at børste tænder eller personlig hygiejne, rengøring eller madlavning. Det kan også være øvelser, der udvikler barnets evne til at udtrykke behov og forfølge dem. Samtalens hensigt er, at de unge selv er med til at formulere de udviklingspunkter, som er meningsfulde for dem, for kun derved giver det mening for den enkelte at samarbejde. Husmøde: 1 gang om måneden afholdes et husmøde i alle afdelinger, hvor afdelingslederen, de vagthavende pædagoger og børnene/de unge deltager. Der er mødepligt til husmøderne. Børnene/de unge bliver spurgt, om de har punkter til dagsordenen, som de ønsker at diskutere og vende med de andre. Ligesom der på alle afdelinger hænger en seddel på opslagstavlen, og de unge kan løbende skrive ting på sedlen, som de gerne vil snakke om på husmødet. Det kan være ideer til ferie, aktiviteter eller regler, de vil have ændret. Mødet er voksenstyret, og alles mening bliver hørt. Vi forsøger at skabe et reflekterende rum, hvor der er plads til mangfoldighed og kreativitet, og hvor alles meninger er lige gode. Der skrives referat af husmøderne. Ungeråd: Der er i 2010 dannet et ungeråd på Haugårdhus, så vidt muligt bestående af to repræsentanter fra hver afdeling. Ungerådet mødes ca. 3-4 gange om året. Der er en pædagog, der er ordstyrer, og en referent med til alle møder i ungerådet. Formålet med ungerådet er at få indført demokratiet på Haugårdhus, for dermed at lære de unge om demokratiske processer. Vi håber med tiden, at børnene/de unge selv lærer at byde ind i debatten med forskellige ting, og vi håber og tror på, at vi på sigt kan bruge ungerådet i planlægningen af forskellige arrangementer, hvor de selv skal deltage. Forældresamarbejde: Kontaktpædagogerne har ansvaret for, at der, så snart et barn/ en ung bliver indskrevet på Haugårdhus, bliver lavet en samarbejdsaftale mellem Haugårdhus og forældre, som indeholder aftale om, at kontaktpædagogen ringer hjem til forældrene mindst én gang om ugen, at forældrene, så vidt muligt, deltager i 4 fællesarrangementer om året, at der afholdes hjemmebesøg og der indkaldes til to handleplansmøder om året, hvor forældrene skal deltage så vidt muligt. 4 gange årligt afholder vi forældrearrangement. De fire arrangementer er: Forårsarrangement. Dette afholdes på den interne skole, og den interne skole står som værter. Sommergrill i afdelingerne Lejrtur med én overnatning for børn/unge og forældre og andet netværk fra fredag til lørdag. Så meget personale som muligt fra Haugårdhus deltager i lejrturen. Julearrangement den første lørdag i december. Der planlægges hjemmebesøg 1 gang, inden barnet/den unge starter på Haugårdhus, og vi tilstræber efterfølgende at have et hjemmebesøg mindst 1 gang om året. 14

15 Siden oktober 2007 har der eksisteret et forældreråd på Haugårdhus, men på trods af forskellige indsatser hen over året, har forældrerådet desværre ikke fungeret efter hensigten. Vi vil fremadrettet arbejde på, at få forældrerådet til at fungere. Forældrerådet indkaldes 2 gange om året, når der er forældrearrangementer, og der er valg på den årlige lejrtur. Forældrene er valgt for ét år af gangen. Vi tilstræber, at rådet består af 4 forældre af gangen, og at alle afdelinger er repræsenteret i rådet. Vi tilbyder også at hjælpe familie og pårørende med at arrangere og afholde større festligheder for barnet/den unge såsom: konfirmation, fødselsdage o.a. Delydelserne i forhold til forældresamarbejdet er ex. supervision, samtaler med Haugårdhus s miljøterapeut og ekstra hjemmebesøg, hvis der opstår behov for det. (jf. akkrediteringskriterium 8, forældre og netværk) Samarbejde med pårørende og andet netværk: Vi samarbejder med barnets/den unges netværk ud over nærmeste familie. Netværksarbejdet tager udgangspunkt i det enkelte barns/ungs behov, og vi hjælper ligeledes med at bevare og fastholde de gode netværk, så barnet/den unge styrkes i forhold til et godt socialt netværk, så de har et netværk at læne sig op af den dag, de ikke længere er tilknyttet Haugårdhus. Vi tror på, at det er godt for børnene/de unge at have et socialt netværk uden for Haugårdhus, så de får mulighed for at spejle sig i fællesskaber uden for Haugårdhus. Samarbejdspartnere: Vi arbejder tæt sammen med sagsbehandlerne fra de anbringende kommuner. Sagsbehandlerne indkaldes til handleplansmøde 2 gange årligt og får ca. 1 uge inden tilsendt den aktuelle udviklingsplan. For de kommuner der ligger længere væk, tilbyder vi, at der afholdes handleplansmøde hver anden gang på kommunen. Er der behov for møder ud over handleplansmøderne, så tilbyder vi ligeledes at holde mødet på kommunen. Derudover er der kontakt til sagsbehandlerne efter behov. Der er endvidere et stort samarbejde mellem den interne skole og afdelingerne, og afdelingerne samarbejder også tæt med andre uddannelsestilbud, som de unge er tilknyttet. Formålet med dette er at skabe en helhed i indsatsen omkring det enkelte barn/ung. Afdelingerne samarbejder også på tværs, og der bliver lavet fællesture, hvor alle afdelinger deltager. Derudover samarbejdes der med de lokale ungdomsklubber og skoler. Hver afdeling har supervision ca. hver 6. uge af en ekstern supervisor. Vi samarbejder desuden med Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling efter behov, og vi samarbejder med forskellige psykologer og misbrugskonsulenter efter behov. Der er ligeledes et godt samarbejde med politiet og SSP. (Jf. akkrediteringskriterium 9, samarbejdspartnere) Kontaktpædagog: Hvert barn/ung har en primær kontaktpædagog, og det tilstræbes, at der ligeledes er en sekundær kontaktpædagog. På Gl. Århusvej har de unge en primærkontaktpædagog. Vi kan mærke, at børnene/de unge har behov for at have en kontaktpædagog. De har brug for 15

16 den tryghed, det giver, at de altid ved, hvem de skal henvende sig til, og at det er den samme person, der støtter og vejleder dem og følger op på aftaler. Derudover mener vi, at det er vigtigt, at børnene/de unge har en fast kontaktpædagog, der følger dem i den tid, de er på Haugårdhus. (Se bilag 2). Børn/unge: Vi tilbyder børnene/de unge et hjem fra de flytter ind til de er 25 år gamle. Inden barnet/den unge flytter ind på Haugårdhus, vil der være en indslusningsperiode, som starter med, at forældre eller andre pårørende kan besøge Haugårdhus. Så vidt det er muligt, vil vi efterfølgende komme på besøg, der hvor barnet/den unge bor lige nu. Inden barnet/den unge flytter ind, får barnet/den unge en kontaktpædagog. Når børnene/de unge så flytter ind, får de en husven en af de andre børn i huset. Husvennen hjælper med at vise rundt og skabe den første kontakt til de andre i huset. De første dage (min. 3 dage), er kontaktpædagogen ansvarlig for bl.a. at købe møbler og hjælpe med at indrette barnets værelse sammen med barnet/den unge. Der vises rundt i afdelingerne og på den interne skole, og lokalsamfundets faciliteter præsenteres. Barnet/den unge bliver desuden sat ind i hverdagens rutiner og regler. Børnene/de unge kan være på Haugårdhus 365 dage om året, men vi opfordrer til, at børnene/de unge kan rejse hjem i givende weekender og i ferier efter aftale. Vi har tre slags weekender: Skal blive weekend - hvor barnet bliver på Haugårdhus Hjemrejseweekend - hvor barnet rejser hjem til familie/pårørende, hvis det er muligt. Valgfri weekend - hvor personalet og forældrene beslutter, om barnet/den unge skal hjem eller blive på Haugårdhus. Barnet/den unge bliver opfordret til at deltage i lokalsamfundets fritidstilbud. For at bevare og pleje det netværk børnene/de unge har, kan venner, familie og pårørende inviteres og komme på besøg på Haugårdhus. Sommerferie og skiferie/vinterferie med Haugårdhus planlægges og arrangeres i fællesskab, og der bliver i videst muligt omfang, taget højde for børnenes/de unges ønsker og behov. Det er vigtigt at markere, at det er børnenes/de unges ferier. Udviklingsplaner: På Haugårdhus får børnene/de unge deres egen individuelle udviklingsplan. Den første bliver lavet efter 3 måneder og efterfølgende hvert halve år, hver 5-7 måned). Udviklingsplanen består af en anamnese, en status og en beskrivelse af børnenes/de unges udviklingspunkter. En eventuel handleplan fra kommunerne kan danne grundlag for udviklingspunkterne. Udviklingspunkterne udarbejdes sammen med børnene/de unge i ungesamtalerne, da vi tror på, at de bedre når målene og delmålene, når de selv har været med til at lave dem, og det giver mening for dem. Tilgængelighed: 16

17 Ydelsesbeskrivelserne ligger i en mappe i stuen på alle afdelinger til fri læsning. Endvidere er ydelserne beskrevet på Haugårdhus s hjemmesiden. Ydelsesbeskrivelsen gennemgås 1 gang årligt af afdelingslederen på et personalemøde. Ydelsesbeskrivelserne blev sidst gennemgået d. 10. oktober Det var en dag, hvor hele medarbejdergruppen fra alle tre afdelinger var samlet, og hvor vi gennemgik ydelsesbeskrivelserne samt andre kriterier fra akkrediteringsansøgningen. Indikatorer X Bilag nr. 1. Har tilbuddet en beskrivelse af sine kerne- og delydelser 2. Har tilbuddet en beskrivelse af målgruppen? 3. Har tilbuddet en beskrivelse af de sociale, - pædagogiske/og eller behandlingsmæssige teorier, metoder og værktøjer, som ydelserne bygger på? 4. Er ydelsesbeskrivelserne tilgængelige for børn/unge, forældre, samarbejdspartnere og potentielle nye brugere? 5. Er ydelsesbeskrivelserne blevet gennemgået med medarbejdergruppen inden for det seneste år? 17

18 3. Udviklingsplaner FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal til hvert barn/ung have en udviklingsplan, der beskriver mål og delmål for det enkelte barn/ung, samt eventuelle aftaler mellem barn/ung og tilbuddet o udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde med barnet/den unge o udarbejde den første udviklingsplan senest 3 måneder efter indflytning o ved udarbejdelse af udviklingsplanen skal der tages udgangspunkt i de mål eller indsatsområder som anbringende kommune har beskrevet i den kommunale handleplan, såfremt en sådan foreligger o foretage opfølgning af udviklingsplanen, i samarbejde med barnet/den unge, minimum hver 6. måned, således at der foreligger en ny udviklingsplan for de kommende 6 måneder evaluere på, om indsatsen, i henhold til udviklingsplanerne, forløber efter hensigten, således at der opnås de ønskede resultater Akkrediteringskriterie 3: Når et barn eller en ung flytter ind på Haugårdhus udarbejdes første individuelle udviklingsplan senest 3 måneder efter indflytning. Den første individuelle udviklingsplan for barnet/den unge indeholder ikke udviklingspunkter. Udviklingspunkterne laves med barnet/den unge ca. 3 måneder efter indflytning og beskrives i den udviklingsplan, der udarbejdes 6 måneder efter indflytning. Udviklingsplanerne er udarbejdet på baggrund af kommunernes handleplaner så frem en sådan foreligger, og i samarbejdet mellem barnet/den unge og Haugårdhus. De første 3 måneder bruges på at og introducere barnet/den unge for ungesamtaler og udviklingspunkter. Herefter laves to til tre udviklingspunkter sammen med barnet/den unge. Udviklingsplanen udarbejdes på baggrund af ungesamtalen, som så vidt muligt afholdes hver 3. uge, hvor barnet/den unge, kontaktpædagogen og afdelingslederen deltager. Her laves op til 3 udviklingspunkter med hver deres, mål, delmål og metoder i samarbejde med barnet/den unge. Udviklingspunkterne evalueres løbende med barnet/den unge, og når delmålet (delmålene) er nået, udarbejdes der nye. Ved alle udviklingspunkter beskrives de pædagogiske og metodiske overvejelser, som ligger til grund for punkterne, og der er ligeledes plads til at evaluere på, hvordan det går for barnet/den unge i forhold til at nå mål og delmål. Delmålene kan reguleres således, at målene bliver nemmere at nå. Når målene og delmålene er opfyldt, findes der nye udviklingspunkter. Barnet/den unges udviklingspunkter gennemgås på behandlingsmøderne, så alle i personalegruppen får kendskab til dem. Derudover gennemgås de pædagogiske og metodiske overvejelser i forhold til, hvordan barnet/den unge når sine mål, så personalegruppen er klædt 18

19 bedst muligt på. Særlige vilkår for de forskellige afdelinger På Halesøvej 8 beskriver kontaktpædagogen barnets/den unges udviklingspunkter på Planner 4 You efter hver ungesamtale, så hele personalegruppen er opdateret i forhold til, hvad barnet/den unge arbejder med, og hvordan man skal hjælpe barnet/den unge. Afdelingslederen har en kopi af referaterne i en mappe i et aflåst kontor. På Haugårdvej 9 skrives referat af ungesamtalen i en referat bog, der er med til alle ungesamtaler. Det er kontaktpædagogens opgave at tage bogen med på personalemøder og behandlingsmøder, så hele personalegruppen er opdateret i forhold til, hvad barnet/den unge arbejder med. Barnet/den unge kan ligeledes inviteres med til personalemøde, hvor det selv er med til at fortælle personalet om, hvad det arbejder med. Det er kontaktpædagogens opgave, at barnet/den unges udviklingspunkter skrives og sættes i en flip-over, der står på pædagogkontoret. På Gl. Århusvej skriver kontaktpædagogen referat af ungesamtalerne, og den unges udviklingspunkter skrives og sættes i en flip-over, der står på pædagogkontoret. Derudover skrives referat af ungesamtalen på Planner 4 you. Haugårdhus s socialrådgiver udarbejder sammen med kontaktpædagogen og eventuel afdelingslederen barnet/den unges udviklingsplan 2 gange om året, ca. hver 5-7. måned. Inden udviklingsplanen sendes ud, gennemgås den med barnet/den unge og barnet/den unge skriver efterfølgende under på, at udviklingsplanen er gennemgået. Udviklingsplanen sendes herefter ud til sagsbehandleren i anbringende kommune og til forældremyndighedsindehavere senest 1 uge før aftalt handleplansmøde, og der sendes ligeledes en indkaldelse til handleplansmøde og dagsorden ud. Evaluering Det er vigtigt, at kigge på om udviklingsplanen fungerer efter hensigten, og om det er et godt nok værktøj både i forhold til, om man kan se en udvikling hos børnene/de unge i udviklingsplanen og, om medarbejderne bruger udviklingsplanen som arbejdsredskab i hverdagen. Vi har udarbejdet et spørgeskema både til børnene/de unge og til sagsbehandlerne i de anbringende kommuner, der har fokus på, om man kan se en udvikling af barnet/den unge i udviklingsplanen, og om børnene/de unge føler sig inddraget i udarbejdelsen af mål og delmål. Derudover vil vi på behandlingsmøderne tage udgangspunkt i de mål og delmål, der er beskrevet i udviklingsplanen, så medarbejderne hele tiden arbejder med barnets/den unges mål og delmål. Ud fra den indsamlede data (spørgeskemaerne) og en snak med medarbejdergrupperne i de enkelte afdelinger, evaluerer vi på de ovennævnte ting senest i foråret 2013 med henblik på at afklare, om udviklingsplanen som værktøj fungerer efter hensigten. Resultatet af evalueringen drøftes først på ledermøde og derefter på personalemøder i afdelingerne. Haugårdhus s socialrådgiver er ansvarlig for, at gennemføre evalueringen. Udviklingsplanerne arkiveres i børnenes/de unges individuelle mapper på socialrådgiverens kontor i et brandsikkert aflåst arkivskab. Indikatorer X Bilag nr. 19

20 1. Har alle tilbuddets børn og unge en udviklingsplan der beskriver mål og delmål, samt de aftaler der indgået mellem barn/ung og tilbuddet? 2. Er udviklingsplanen udarbejdet i samarbejde med barnet/den unge? 3. Er udviklingsplanen udarbejdet senest 3 måneder efter indflytning? 4. Tager udviklingsplanen udgangspunkt i den kommunale handleplan? 5. Er der foretaget opfølgning, i samarbejde med barnet/den unge minimum hver 6. måned? 6. Er der foretaget evaluering af, om indsatsen, i henhold til udviklingsplanerne, forløber efter hensigten? 4. Visitation og Indslusning FAGLIG KVALITET Døgntilbuddet skal: have en procedure for visitation o o o proceduren skal indeholde beskrivelse af fremgangsmåde for samarbejdet med anbringende kommune i visitationsprocessen proceduren skal indeholde beskrivelse af hvordan barnet/den unge samt forældre inddrages i visitationsprocessen, herunder fremgangsmåde for informationsudveksling visitationsproceduren skal revideres minimum1 gang årligt have en politik der beskriver stedet overordnede værdier og principper omkring indslusningsforløbet, og som minimum beskrive de aktiviteter og værktøjer der anvendes i indslusningen o politikken skal revideres minimum 1 gang årligt Akkrediteringskriterie 4: Visitation Da vi på Haugårdhus vægter forældresamarbejde og børne/ungegruppens trivsel højt, er en fyldestgørende visitering grundlaget for, at vores pædagogiske målsætning kan opfyldes. Der er lavet et visitationsteam på Haugårdhus bestående af institutionens leder, socialrådgiver og miljøterapeut. Når en sagsbehandler henvender sig til Haugårdhus første gang, henvises denne til en person fra visitationsteamet. Ud fra første snak med sagsbehandleren foretages en hurtig vurdering af om barnet/den unge er inden for Haugårdhus s målgruppe, er dette tilfældet tilsendes relevante papirer på barnet/den unge til Haugårdhus samt handleplan, hvis en sådan er udarbejdet. Når visitationsteamet har gennemlæst sagen og vurderet, at barnet/den unge passer ind i Haugårdhus s målgruppe samt nuværende børne/ungegruppe tages en beslutning om, hvilken afdeling der er relevant for barnet/den unge at blive indskrevet på. Afdelingslederen fra den aktuelle afdeling kontaktes og får sagen til gennemlæsning. Derefter sætter visitationsteamet og afdelingslederen sig sammen og laver en realistisk 20

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Godkendelse som privat opholdssted.

Godkendelse som privat opholdssted. Opholdsstedet Altinget /v Jeppe Graarup Bjergvej 7 9640 Farsø Rådhuset Aars Ledelsessekretariatet 18. januar 2011 Sagsnummer: 09/2283 Sagsbeh.: Freddy Falk Telefon: 99 66 70 08 Mail: ffa@vesthimmerland.dk

Læs mere

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv.

SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. SLUSEN Afgiftning, stabilisering og tilbagefaldsbehandling - til dig som ønsker et stoffrit liv. Hos os er alle elever Vi bruger begrebet elev ud fra et menneskesyn der handler om at vi alle er elever

Læs mere

SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985

SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 SKOVLY Socialpædagogisk opholdssted siden 1985 STANDARDBESKRIVELSE SKOVLY er et socialpædagogisk opholdssted, oprettet i 1985 Der er plads til 6 børn i alderen 7-18 år SKOVLY er beliggende i Skanderborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD

ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD ADHD KURSUS for familier med pre teenage og teenagebørn i alderen ca. 10 16 år med ADHD Fredag 22. november 17.00 Ankomst og indkvartering i husene. Der er mulighed for at hilse på kursusledere og børneteam.

Læs mere

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Kontaktinformationer: Børnehjemmet Uummannaq Postboks 99 3961 Uummannaq Mail: bhjumq@greennet.gl Telefoner: 951539 / 951238 / 951236 Fax: 951639 Forstander: Souschef:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde

ARBEJDSPLADSKURSER. Det gode og effektive møde ARBEJDSPLADSKURSER Det gode og effektive møde Vi kender alle til at få en mødeindkaldelse med dagsordenspunkter, som kan være svære at gennemskue nytten af eller til et møde hvor vi aldrig kommer frem

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere