Arbejdsbeskrivelse for en fuldtidslærer på Den Rytmiske Højskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsbeskrivelse for en fuldtidslærer på Den Rytmiske Højskole"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse for en fuldtidslærer på Den Rytmiske Højskole Udgangspunktet for nærværende beskrivelse er dels en fælles lyst til at afdække de arbejdsvilkår, som gælder for en fuldtidslærer på Den Rytmiske Højskole, dels ønsket om at udvikle en beskrivelsesform til brug for generel information om skolen. Det er således tanken, at nærværende beskrivelse skal indgå i en større samlet dokumentation af Den Rytmiske Højskole s virksomhed. Men dybest set handler det selvfølgelig om at reflektere lidt over, hvordan ansættelsesforholdet relaterer sig til det øvrige arbejdsmarked, som altid har været sigtepunkt for vilkårene i Højskolelærerens Stilling. En fuldtidslærers primære arbejdsopgaver falder indenfor 3 hovedområder: 1. Skemalagt undervisning 2. Forberedelse 3. Kostskolearbejde Ad. 1. Skemalagt undervisning dagligt skema. Højskolen gennemfører årligt tilskudsberettiget undervisning på 2 lange kurser af en varighed på henholdsvis 23 uger om foråret og 19 uger om efteråret. Hertil kommer et mindre antal kurser om sommeren, pt. 5 ugers kursus. Alle fuldtidslærere har pt. sine skematimer fordelt på de lange kurser. (Der kan dog forekomme undtagelser, hvor det aftales at, en lærer underviser på et sommerkursus, som en del af sit pligtige timetal). På nuværende tidspunkt er sommerkurserne ikke en del af arbejdsbeskrivelsen, og man bliver derfor ekstralønnet for undervisning eller kursusledelse på et af sommerkurserne. Sommerkurserne forudsætter deltagelse af et hvis antal fastansatte lærere, hvorfor der er en fællesforpligtigelse til at dække kurserne. Indtil videre er ekstraarbejdet ved sket på frivillig basis, men i yderste konsekvens vil det ske efter et rotationsprincip. Af disse i alt 42 uger på de lange kurser anvendes 25 uger til almindelig, daglig, skemalagt undervisning, hvor en fuldtidslærer underviser i ca. 16 ugentlige lektioner. Dette timetal kan variere 1

2 lidt, hvis man eksempelvis giver soloinstrumentalundervisning, idet timetallet her er 0,33 lektion/elev. Dette timetal justeres i projektugerne således at det gennemsnitlige timetal bliver 16. Den daglige undervisning ligger i tidsrummet og organiseres i en struktur med undervisningsmoduler på 2 lektioner. Det tilstræbes at man hvis det ønskes kan få en skemafri dag om ugen til individuel forberedelse. Nedenfor ses et eksempel på et tilfældigt lærerskema. FROKOSTPAUSE HUSMØDE PERSONALEMØDE På højskolen har vi i øvrigt den tradition, at man i mindre omfang kan få skemafri for en kortere periode, hvis særlige forhold taler herfor. Det kan være en uddannelsesrejse eller blot en fri periode til personligt brug. Udgifterne til vikar m.m. dækkes af den lærer, der bevilges fri. Disse perioder skal dog primært lægges i friperioder. Andre uger: De resterende 17 uger 8 uger i efteråret og 9 uger i foråret anvendes til uger uden almindeligt skema for hvert semester ser det således ud: 1 Introuge 34 Emneuger (f.eks. liniefagsuge, turné, produktionsuge og fællesprojektuge) 23 Projektuger m. fokus på arbejdet med elevprojekter 1 Outrouge En fuldtidslærer deltager på et semester altid i: 1 Introuge 12 Emneuge(r), i alt 3 emneuger på et kalenderår (disse fordeles i fællesskab efter planlægning på personalemødet) 23 Projektuger (med et timetal justeret i forhold til timetallet i skemaugerne). Antallet af projektuger man skal deltage i, er også afhængigt af antallet af emneuger, således at antallet af skemafriuger er konstant. 1 Outrouge. 2

3 Nedenfor ses et typisk år på skema: (tallene angiver ugenumre) Forår Efterår Forberedelsesuge Intro eller outrouge Emneuge Almindelige skemauger Projektuger Fordelingen af det tidsforbrug der ligger i den enkelte temauge er noget varierende. I liniefagsugen er der for eksempel meget skemalagt undervisning medens lærerens funktion i forbindelse med eksempelvis en fællesprojektuge mere er som projektkoordinator. I flere år har vi i en 14dages periode i efterårssemesteret arrangeret forskellige teaterkoncerter. Et år valgte vi som udgangspunkt 12 sange af C.V. Jørgensen. Nogle elever skulle spille sangene, medens andre skulle skabe et visuelt udtryk til de valgte sange. Da perioden startede var det altså kun numrene, der var fastlagt resten blev skabt i en til tider kaotisk skabelsesproces, hvori bl.a. indgik skabelsen af lydcollager, kulisser, udklædning, dans, teater, video. Lærerne forsøger i dette forløb at skabe orden og struktur, men kun så meget, at elevernes idéer kan flyve. Lærerne er i denne sammenhæng tovholdere, inspiratorer, konsulenter og praktisk hjælp, og er samtidig dem, der kører bussen samler de elever op, som er i fare for at falde af undervejs. I nogle af temaugerne er man bortrejst i hele ugen (f.eks. turnéugen), medens man i andre uger bor på skolen eller har mulighed for at tage hjem om natten. Der er aftalt en kompensation på 4 hverdagsvagter for deltagelse i en emneuge ude af huset. Fælles for en emneuge er dog, at ugen er på fuld tid, hvilket betyder, at en lærer gennemfører mellem undervisningslektioner. Her er et eksempel på et emneuge skema. FROKOSTPAUSE 3

4 I introugen undervises der ca. 16 lektioner, bl.a. afhængigt af antallet af instrumentalelever. Derudover deltages der i et møde hvor sammenspilsholdene fordeles. Der er ikke noget personalemøde i introugen. Her er et eksempel på et introuge skema. HUSMØDE HUSMØDE HUSMØDE FROKOSTPAUSE MØDE MØDE INTROFEST I outrougen deltager man mandag, tirsdag og onsdag i samme forhold som man har timer disse dage i skemaugerne. Torsdag hjælper man sit hus med hovedrengøring i huset og fredag med rengøring på deres skoleområde. De resterende uger er skemafri. Hvis man har timer på en dag der bliver til byttedag i forbindelse med familie vennedagen, skal man deltage i planlægning og afholdelse af familie vennedagen der altid ligger på en weekenddag. Det betyder at man har fri på byttedagen, som ofte ligger i en hjemrejseweekend. Til hvert fag, og undervisningsforløb i specialuger, skal der udarbejdes en fagbeskrivelse til brug for skolens indholdsplan. Til fag og linier skal der udarbejdes en beskrivelse til brug for skolens hjemmeside, dette sker evt. i et samarbejde med kollegaer der har et lignende fag/linie. Ad. 2 Forberedelse Der skelnes mellem den individuelle forberedelse (forberedelse til egen undervisning) og den fælles forberedelse. Med soloelev nr. 137 (tror jeg nok) kan jeg jo ikke påstå, at faget ikke er kendt! Og selvom vi bruger en spade så fjerner vi hverken hønsemøg eller graver huler i jorden, så ressourcekrævende er det for så vidt heller ikke. Og selvom det ofte kræver meget teknik at spille på guitar, så kan man i princippet gennemføre tordnende god guitarundervisning siddende på to ølkasser. I den forstand er det altså heller ikke teknologikrævende. Alligevel må jeg konstatere, at jeg i dag i reglen bruger ligeså lang tid på at forberede min soloundervisning, som jeg gjorde på mit første semester og min første elev. Ofte er netop soloundervisningen det mest forberedelsestunge fag som guitarlærer. 4

5 Omfanget af individuel forberedelse afhænger af mange faktorer. Er det f.eks. et nyt fag man skal undervise i, eller er det kendt stof. Ligesom nogle fag kræver megen opdatering af stofområdet og/eller stor undervisningsdifferentiering. Omfanget af den fælles forberedelse er lidt tydeligere. På Den Rytmiske Højskole dækker dette begreb over følgende: tilrettelæggelse og gennemførelse af emneuger deltagelse i pædagogiske dage, herunder møder med bestyrelsen (erstatter/supplerer den skemalagte undervisning). Omfang: 3 dage pr semester 1 mandag til pædagogisk dag 1 tirsdag til pædagogisk dag 1 onsdag til elevsamtaler og pædagogisk dag deltagelse i diverse udvalg (sikkerhedsudvalg, pæd. udvalg m.m.) deltagelse i selvevalueringsmøde med bestyrelsen (én gang årligt) deltagelse i en planlægningsuge før hvert semester, 4 dage med fællesforberedelse og 1 dag med individuel forberedelse deltagelse i et ugentligt medarbejdermøde (varighed ca. 1,5 timer) gennemførelse af periodiske medarbejdersamtaler (omfang: én gang årligt) tilsyn med undervisningsudstyr forberedelse af tværfaglige projekter forberedelse af ekskursioner planlægning og etablering af (nye) faglokaler de 2 tirsdage i planlægningsugerne afholdes der personalearrangement (ca kl ) Ad. 3 Kostskolearbejde Kostskolearbejdet er en blandet størrelse, der kan være svær at indfange. Der er mange forskellige opgaver, der ofte fylder forskelligt i et arbejdsliv. Det kan for eksempel være svært at forudsige, hvor mange ressourcer der skal bruges på individuelle elevsamtaler. Opgaverne er forsøgt listet nedenfor: Vagter. Herunder tilsyn med tjanser og opsøgende elevkontakt. Alle vagter er døgnvagter i tidsrummet fra kl til kl næste dag. Der er tilsyn på skolen alle dage i semesteret. Vagtfordelingsnøglen afhænger af antallet af fastansatte lærere samt det numeriske forhold mellem heltidslærere og deltidslærere. Som fuldtidslærereksempel kan anføres: Omfanget af vagter i et forårssemester vil typisk være: 11 hverdagsvagter, (hvis man er på turné 7 hverdagsvagter) 5

6 2 fredagsvagter 4 weekendvagter (lørdag/søndag/helligdage) Omfanget af vagter i efterårssemester vil typisk være: 10 hverdagsvagter (hvis man er på turné 6 hverdagsvagter) 2 fredagsvagter 3 weekendvagter (lørdag/søndag/helligdage) Antallet af vagter kan variere for den enkelte, afhængigt af antallet af bagvagter og antallet af ansatte lærere. Bagvagter er de vagter der skal få regnskabet til at gå op hvert semester, nogle kan skylde en vagt til næste semester, i andre tilfælde tager man en vagt på forskud. Hvis man er på turné kan man trække 4 hverdagsvagter fra. Nye elever har nye forbilleder, der spiller ny musik på nye måder, der er nye kompositioner der skal lyttes af, nye soli der skal analyseres og måske transskriberes, eller elever, der kommer med hele pakken: Den originale Video, der også er udgivet på CD, med tilhørende nodehæfte, der udover kompositioner og soli indeholder kommentarer fra musikerne + de to nyeste undervisningsbøger fra disse musikere, hvor de forklarer netop deres teknik og øvelser, øveskemaer osv. Og så selvfølgelig også instruktionsvideoen, hvor musikerne viser, hvordan det er man ifølge dem skal øve sig for at nå til det punkt, hvor man kan spille ligesom på koncertvideoen. Og der er endda medfølgende Tshirts og kasketter. Ja, altså, det er det her musik, som JEG VIL spille?. Ja. O.K. Emil, men hvem fanden er John Petrucci??? Vagterne fordeles ud fra følgende principper; Hverdage, fordeles ud fra kvoten, dvs. hvis en fuldtidslærer har 3 vagter har en deltidslærer (på 2/3 tid) 2 vagter. Fredage, fordeles således at først tager fuldtidslærerne en vagt, resten fordeles ligelig. Weekend, fordeles ligelig, dvs. 1 til 1 uanset ansættelsesgrad. Vagterne er fyldt med forskellige opgaver: rengøringstjek, husbesøg, madlavning (kun i weekender), udlevering af udstyr. Vagtlærerfunktionen er beskrevet i et bilag. Af andre kostskoleopgaver kan nævnes; samvær med eleverne (samværet er beskrevet i et bilag) huslærer, deltage i ét ugentligt husmøde af ca. 1,5 times varighed (huslærerfunktionen er beskrevet i et bilag) 6

7 deltagelse i en introfest, en midtvejsfest og en outrofest på hvert semester deltagelse i diverse morgensamlinger gennemføre enkeltstående koncertarrangementer med skolens sammenspilshold (skolekoncerter, m.v.) stå for højskoleaftenen, hvis der ikke er et planlagt arrangement opsamling på emner fra husmødet: fraværssamtaler, individuelle elevsamtaler deltage i elevers sociale liv deltage i skolens sociale liv (kollegialt samvær) deltage i afslutningsfestivalen efter hvert semester (en lørdag i tidsrummet , man har vagt fra eller 16 24) deltage i en lærerkoncert i hvert semester deltage i forbindelse elevernes ankomst ved hvert semester (13 22 eller skiftevis) deltage i forbindelse elevernes afrejse når semesteret slutter (om lørdagen, ) deltage i hovedrengøring og oprydning i outrougen (torsdag og fredag) udfærdigelse af individuelle elevudtalelser, når der er behov for dette På et tidspunkt fik vi pr. fax tilbudt at købe en radiostation som vi købte! Sammen med vores kommune etablerede vi en lokal radiostation som et beskæftigelsesprojekt hjemhørende på skolen. Projektet voksede hurtigt, og pludselig var jeg med i den radioforening, der skulle administrere sendetilladelsen, ligesom jeg også sad i den gruppe, der skulle stå for den daglige ledelse af det praktiske projekt. Efter en årrække lukkede radioen og højskolen fik overdraget faciliteterne mod i en 5årig periode at tilbyde medieskoletjeneste til kommunens folkeskoler. Der var en masse arbejde med såvel etablering som drift af radio/ og skoletjenesteprojektet. Omvendt fik mit fagområde tilført en lang række gode faciliteter, som skolen ellers ikke ville have haft råd til at anskaffe! Andet arbejde: Det er dog ikke alle arbejdsopgaver, som naturligt kan placeres i én af ovennævnte 3 kategorier. Når man arbejder på en højskole med en veludviklet projektkultur sker det tit, at opgaverne vokser og udvikler sig. Og det kan være svært at afgøre, om de opgaver man løser, naturligt ligger indenfor ens primære arbejdsområde, eller om de ligger udenfor. Af andre opgaver på højskolen kan nævnes: deltagelse i eksterne events, fx karneval planlægge ekstern udlejning af skolens lydstudier medarbejderrepræsentant i bestyrelsen deltage i PR virksomhed for skolen: opsætte plakater, uddele foldere, lave events m.m. 7

8 Kurser og efteruddannelse. Højskolen råder ikke over mange midler til kurser og efteruddannelser. Der afsættes årligt ca kr. til personalekurser. Man ansøger ledelsen om støtte fra kursuspuljen. Alt efter antallet af ansøgninger, prisen og kurset relevans i højskolesammenhæng vil man få tilskud fra kursuskontoen. Resumé: Et arbejdsår består skematisk af: 25 uger med almindeligt skema 3 uger med temauger 5 uger med projektarbejde 4 uger med intro eller outrouge 2 uger med semesterforberedelse 7 uger med skemafri periode 6 ugers ferie Marts

9 Bilag Vagtlærer Hverdage Ajourføre sig med vagtlærerbogen på ptra. Gå til frokost, tjekke tjansehold. Mandag og Torsdag. Tjekke rengøring på skolen og i husene. Deltage i aftensmåltidet, tjekke tjansehold. Åbne kiosk. Hente sandwich til caféen. Tjekke om alle vinduer er lukket og yderdøre er låst. PAskab. Tjekke at tjansehold i køkken og café er fuldtallig og i gang. Hjælpe ved øvelokaletjek. Opvask og let oprydning af lærerkøkken og lærerværelse. Fredag Ajourføre sig med vagtlærerbogen på ptra. Gå til frokost, tjekke tjansehold. Senest være tjekket ind på skolen (husk at finde en afløser, hvis du ikke deltager i frokosten) Deltage i aftensmåltidet, og afholde weekendplanlægningsmøde. Tjekke tjansehold. Åbne kiosk. Hente sandwich til caféen. Tjekke om alle vinduer er lukket og yderdøre er låst. PAskab. Aflåse undervisningslokaler ved fest. Weekend (ca.) Ajourføre sig med vagtlærerbogen, sige god weekend til gårsdagens vagtlærer. Yderdøre er aflåst i weekenden. Sige godmorgen i køkkenet, aftal aftensmad. Tjekke morgenmadshold Deltage i mokost Tjekke tjansehold til caféen og køkkenet. Åbne til undervisningslokaler. Varme aftensmad m.v. sammen med tjanseholdet. Deltage i aftensmåltidet og derefter være med til opvask og oprydning sammen med tjanseholdet. Åbne kiosk. Tjekke om alle vinduer er lukket og yderdøre er låst. PAskab. Aflåse undervisningslokaler ved fest. Løbende Være vært ved højskolearrangementer. Det kan være arrangerede koncerter/foredrag og andre arrangementer hvor der kommer gæster i huset. Være vært ved besøg, det kan fx være overnattende praktikanter. Lave kostskolearbejde; opsøgende samvær med eleverne initiativer til aktiviteter med eleverne personlige samtaler med elever sørge for at skolens regler bliver overholdt føre vagtlærerbogen på ptra 9

10 Bilag Huslærer Almindelige skemauger deltage i det ugentlige husmøde holde styr på husets tjanse og rengøringssedler medvirke til planlægning at husets weekendaktivitet medvirke til velfærd i huset og for de enkelte huselever føre personlige samtaler med huseleverne medvirke til adfærdsregulerende samtaler med huseleverne føre opsyn med huset fungere som kontaktlærer for huseleverne (specielt i starten) afholde afsluttende vejledningssamtaler (gruppesamtaler til et husmøde) Andre uger Introugen afholde 2 husmøder med introduktion til skolen deltage i fredagens teambuilding Projektugerne deltage i husmøder, hvis man er på ugen. deltage i husrelaterede aktiviteter Outrougen være tovholder i den afsluttende rengøring af huset og området på skolen Andet arrangere en hyggeaktivitet med huset 10

11 Bilag Hensigterklæring om samværet Denne erklæring fortæller hvad vi på Den Rytmiske Højskole vil med vores samvær med eleverne. Strukturelt fordeler samværet mellem personale og elever sig i tre kategorier: Undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og øvrigt samvær. Det er vores hensigt at møde eleverne i et samspil mellem disse tre kategorier. Foruden undervisningen, som både er musikfaglig, eksistentiel og samfundsoplysende, mødes vi med eleverne i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter såsom husmøder, morgensamling og tjanser. Vi arrangerer adskillige aktiviteter sammen med eleverne, der kombinerer et fagligt og et pædagogisk sigte, såsom koncerter, tournéer, husarrangementer mv. Desuden prioriterer vi at være sammen med eleverne i hele deres dagligdag, så samværet ikke kun tager udgangspunkt i et fagligt eller et pædagogisk mål, men også bygger på en vilje til at være sammen. Dette øvrige samvær vedrører hele skolens personale og ikke kun lærerne. Samværet på højskolen bygger på tre kerneværdier, som er forklaret i vores værdigrundlag: Det fælles, det faglige og det personlige. Disse tre kerneværdier illustrerer vi i vores logo med tre noder, der samles af en klangkasse i bunden, for at vise at de tre kerneværdier skaber en samlet klang på højskolen, og at ingen af dem kan stå alene: Når vi er sammen på Den Rytmiske Højskole, ønsker vi altså at både fællesskabet, fagligheden og den personlige udvikling er i samklang både når vi er sammen i undervisning, i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og når vi i øvrigt omgås på skolen. Samklangen og helhedstanken Det, at vi ønsker en samklang mellem fællesskab, faglighed og personlig udvikling, kalder vi vores helhedstanke dvs., at vi har den "hele" relation som ideal, og at lærere og elever både skal møde hinanden fagligt, pædagogisk og almenmenneskeligt. Vi tror på at det fælles, faglige og personlige understøtter hinanden og tilsammen skaber værdifulde relationer. For os er det altså lige så vigtigt, at en elev udvikler sig personligt og socialt som fagligt. Vi tror på, at mennesker fungerer i en kombination af deres personlighed, deres deltagelse i et fællesskab og deres faglighed, og derfor tilstræber vi at disse tre dimensioner er til stede i vores samvær. Vores fællesskab styrkes af, at vi har en fælles udgangspunkt i musikken, og at vi tør udvikle os personligt. Vores undervisning styrkes af, at vi også har en personlig relation til hinanden, og at vi indgår i et fællesskab. Og vores personligheder vokser, i takt med at vi indgår i et fællesskab og udvikler vores faglighed. Den Rytmiske Højskole bygger altså på, at vi kombinerer den fælles dimension, den faglige dimension og den personlige dimension i samklang med hinanden. Som en del af helhedstanken ønsker vi også at inspirere eleverne til at stå ved hele deres personlighed, og ikke kun at vise deres faglige sider. Det ideal efterlever skolens personale også. Vi ønsker at eleverne oplever, at deres ressourcer kan bidrage til fællesskabet på højskolen. I undervisningen arbejder vi ud fra gensidig tillid og accept af, at vi alle kan bidrage med relevante input. Derfor spiller vi sammen med eleverne om indhold og metode. Ved at kombinere undervisning, pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og øvrigt samvær ønsker vi at skabe rum for det spontane møde, som ofte er der, hvor vi for alvor kan udvikle os menneskeligt og fagligt i fællesskab. Konkrete kompetencer Der er især to overordnede kompetencer, vi ønsker, vores elever tilegner sig hos os. De skal dels styrkes i at indgå i det omkringliggende samfund, og de skal dels lære at indgå i et forpligtende 11

12 fællesskab. Disse to kompetencer er metafaglige i den forstand, at de ikke specifikt har noget at gøre med vores musikfaglige profil, men derimod udgør de overordnede kompetencer, vi håber vores elever kan tilegne sig på vores højskole. Derfor betragter vi lige så meget musikken og de øvrige fag som noget vi underviser med, mere end noget vi underviser i. Med musikken som løftestang ønsker vi at opnå mere end faglig udvikling. Det overordnede mål med vores højskole er altså ikke kun et snævert fagligt mål, men et bredt mål om udvikling i både den fælles, faglige og personlige dimension. Den helhedstanke om at være til stede med hele sit væsen, som vi bygger på, adskiller sig i nogen grad fra de faglige fællesskaber, man ellers møder i samfundet. Det er vores overbevisning at en integration af de faglige, fælles og menneskelige aspekter af et menneske kan styrke alle tre dele betydeligt. Vi mener, at det er vigtigt for moderne mennesker at opleve at hele, autentiske og værdibårne fællesskaber er værd at stræbe efter i den private og professionelle sfære. Vi vil lære vores elever, at skabe disse meningsfyldte fællesskaber i deres liv på arbejdsmarkedet, i studiemiljøet, i familien og i deres omgangskreds i det hele taget. Ved at betone evnen til at skabe disse fællesskaber, vil vi gøre eleverne til stærke, bidragende deltagere i samfundet. Når vi arbejder med disse to overordnede kompetencer tager vi især udgangspunkt i vores strategikompas, som fortæller, at vores samvær på Den Rytmiske Højskole bygger på at tage ansvar, at lytte, at være i dialog og at være engageret. Vi mener, at man både skal tage ansvar for sig selv og samtidig være ansvarlig over for andre. Vi mener, at man skal øve sig i at lytte til både sig selv og andre, så man kan være åben og modtagelig. Når vi lytter kan vi også være i dialog med vores omgivelser, og vi kan lytte til os selv og reflektere. Alt dette kræver at vi er engagerede; både i os selv og vores omgivelser. Disse fire handlinger kredser om kvaliteterne mod og humor. Mod er vigtigt, fordi vi skal turde handle, selv om vi ikke er sikre på resultatet. Vi skal have mod til at gå nye veje, når det er nødvendigt. Vi skal have mod til at udvikle os og mod til at være os selv. Mod til at respektere hinanden. Humor er vigtig, fordi vi skal huske, at det hele skal være sjovt. Humoren gør os i stand til at generere energi og vise overskud. 12

13 Bilag Strategi Vision Bevæg dig kun med livets hastighed Det overordnede sigte, som vi ønsker for alle mennesker. Der kan tolkes meget ind i denne sætning, men først og fremmest gælder det om: at have sig selv med i det man foretager sig. Altså ikke blot gøre det alle andre gør, fordi sådan gør man. For at have sig selv med må man have en ide om, hvem man selv er og det kræver, at man lytter til sig selv, er i dialog med sine omgivelser, tager ansvar og lægger engagement i det man gør. Livets hastighed er jo ikke en konstant og siger derfor heller ikke noget om hastighed, men om evnen til at stoppe op en gang imellem, træde et skridt tilbage og se på sig selv og sit liv i et helhedperspektiv. Vores vision lægger op til at reflektere over livet. Mission Udvikling af det fælles, det personlige og det faglige. Det vi gerne vil udvikle hos eleverne, men det gælder naturligvis også for os selv. Missionen er velbeskrevet i vores værdigrundlag. Hvis man skal udvikles indenfor det fælles, kræver det, at man har en god fornemmelse af, hvem man selv er på det personlige plan. Mennesker der ikke er personligt afgrænsede, har svært ved at fungere i fællesskaber. Sociale samspil, og de reaktioner vi hele tiden får fra andre, er til gengæld altafgørende for at lære, hvem vi selv er. Vi er kun noget i kraft af vores samspil med andre. Den Faglige udvikling er en væsentlig del af vores dannelse som mennesker. Hele livet skal vi udvikle os fagligt. Det er vigtigt for personlighedsdannelsen at opleve, at man bliver bedre til noget og behersker flere og mere af de kundskaber, der kræves af os og de ting vi brænder for at kunne. Udvikling af det fælles, det personlige og det faglige hænger uløseligt sammen og er hinandens forudsætning. Strategi Vores handlinger bygger på: Ansvar, lytte, dialog og engagement. Måden vi vil handle på, så vi kan opnå vores vision og mission. Vi må gøre os umage for hele tiden at handle ud fra de fire ord. Vi skal tage ansvar for os selv og være ansvarlige over for andre. At tage ansvar for sig selv og være ansvarlig overfor andre betyder også, at leve med livets hastighed. At lytte betyder både at lytte til andre og at lytte til sig selv. At lytte betyder også at være åben og modtagelig. Uden at lytte og være åbne, kan vi ikke udvikle os, og dermed heller ikke andre, indenfor det fælles, det personlige og det faglige. Uden denne udvikling kan vi ikke leve med livets hastighed. Vi lever også med livets hastighed, hvis vi er i dialog med os selv (reflekterer). At være i dialog med andre vil betyde at vi lytter og udvikler os på det fælles, det personlige og det faglige. Alt dette kan ikke lade sig gøre uden engagement, men det er også det, der er med til at give energien til engagement. Engagementet kommer af forståelse for helheden, de større sammenhænge, det der er større end os selv. Omdrejningspunktet for vores strategi er mod og humor. Mod fordi vi skal turde handle, selv om vi ikke er sikre på resultatet. Vi skal have mod til at gå nye veje, når det er nødvendigt. Vi skal have mod til at udvikle os og mod til at være os selv. Mod til at respektere hinanden. Ja vi skal i det hele taget 13

14 være meget modige for at lave højskole i vore dage. Mod giver også fælles risikovillighed og dermed vi følelse. Humor skal vi have med for at huske at det hele skal være sjovt. Vi skal vise overskud og generere energi. Hele tankesættet i vores vision mission og strategi fletter sig naturligt ind i hinanden. Det hænger sammen og er hinandens forudsætning, uanset om vi snakker strategi mission eller vision. Derfor bør det give god mening for os og være en god ledestjerne for den skole vi gerne vil lave, måden vi vil lave den på og metoderne vi vil bruge. 14

15 15

November 2011. Kære kommende elev

November 2011. Kære kommende elev November 2011 Kære kommende elev Nu er der ikke lang tid til du skal starte dit ophold på Den Rytmiske Højskole. Det glæder du dig forhåbentligt til - vi gør! Det er samtidig vores erfaring at du i den

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Velkommen til information om Den Rytmiske Højskole

Velkommen til information om Den Rytmiske Højskole Velkommen til information om Den Rytmiske Højskole Vi vil her give dig en række informationer om fx, kursusstart, kursuslængde, pris og fag. Du kan få mange flere oplysninger på; drh.dk - der kan du også

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne

Samværets betydning på højskolen. Oplæg til debat og udvikling på skolerne Samværets betydning på højskolen Oplæg til debat og udvikling på skolerne Introduktion På disse slides finder I ideer til, hvordan I på højskolen kan tage fat på drøftelser og udvikling vedrørende samværet

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Samværets betydning. Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed

Samværets betydning. Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed Samværets betydning Om sammenhængen mellem fællesskab og faglighed Udviklingsprojektet om samvær Samværets betydning på højskolen I perioden 2010 2012 har FFD, 6 højskoler, UC Syddanmark og Nationalt Videnscenter

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Animationlinjens elevhåndbog

Animationlinjens elevhåndbog 2013 Animationlinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Animationslinjen Lidt om TV-linjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Animationslinjen

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014 2014 Malekursus, akryl Uge 30 20/7 26/7-2014 Side 2 Livsstilshøjskolen afholder igen et spændende og inspirerende kursus i akrylmaleri. Denne gang med overskriften: Vestjylland i maleriets ånd. Med pensel

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Servicelinjens elevhåndbog

Servicelinjens elevhåndbog 2013 Servicelinjens elevhåndbog Indholdsfortegnelse Forord: Velkommen til Servicelinjen Lidt om Servicelinjen Forudsætninger Mål Indhold og form 3 4 Kommunikation er vigtig i hverdagen 5 Arbejdet på Servicelinjen

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Efterskole Ollerup Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Skolen Skolen er startet i 1997 af en kreds af lokale borgere. Den har til huse i den tidligere håndværkerskole fra 1932. Den bygger

Læs mere

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening

Strategi for frivillighed i. Compana Gymnastikforening Strategi for frivillighed i Compana Gymnastikforening 2014 1 Indledning Vi har valgt at lave en strategi for rekruttering: Inden for en kort årrække skal der ske et generationsskifte i bestyrelsen Vi vil

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer!

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Workshop nr. 518 - Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Erhvervspsykolog Anne Lehnschau (ale@bst-nord.dk) & Cand.merc.(psyk.)stud. (cle@bst-nord.dk) Program

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Kursusoversigt 2016. Book på telefon 97850822 eller mail@kursuscenterstruer.dk. Uge 1 og 2 Nytårskursus. Uge 3 og 4 Vinterkursus 1

Kursusoversigt 2016. Book på telefon 97850822 eller mail@kursuscenterstruer.dk. Uge 1 og 2 Nytårskursus. Uge 3 og 4 Vinterkursus 1 Kursusoversigt 2016 Uge 1 og 2 Nytårskursus Beskrivelse: Nytårskursus med fokus på motion og nye vaner! - Forskellige valgfag med masser af motion Uge 3 og 4 Vinterkursus 1 Beskrivelse: Fokus på kost,

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1

Lin i jefa f g a g - Åb Å en e Ud U dan a n n els l e s Lær æ e r ru r d u dan a ne n lse s n i Sk S iv i e v 20 2 10 1 Linjefag - Åben Uddannelse Læreruddannelsen i Skive 2010 Linjefag som enkeltfag Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens linjefag som enkeltfag under Åben Uddannelse med start i august 2010.

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere