FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: FOAs hjemmeside:"

Transkript

1

2 FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: FOAs hjemmeside: FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s Klageinstans beretning Generelt om FOA s Klageinstans... 5 Beretning for Afgørelser i klager indkommet til FOA s Klageinstans FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretning for Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i , FOA, Vestlolland afdeling indklaget , Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet indklaget , FOA, Ringsted afdeling og OAA, Lokalenheden Sydsjælland indklaget , OAA, Lokalafdelingen i Herning indklaget , OAA, Lokalenheden KLS indklaget , FOA, Horsens afdeling indklaget , LFS indklaget , OAA, Lokalenheden i Slagelse indklaget , OAA, Lokalenheden Fredericia indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Kolding afdeling indklaget , FOA, Forbundet indklaget , OAA, Hovedledelsen og Lokalenheden, Nykøbing F indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Forbundet indklaget , OAA, Lokalenheden SoSu indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Odense afdeling indklaget , FOA, Forbundet indklaget , OAA, Lokalenheden SoSu indklaget , OAA, Lokalenheden Næstved og OAA, Hovedledelsen indklaget , FOA, Roskilde afdeling indklaget

4 , FOA, Fredericia afdeling indklaget , FOA, Varde afdeling og FOA, Forbundet indklaget , FOA 1 indklaget , FOA, Forbundet indklaget , FOA, Køge afdeling indklaget STATISTIK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggrupper Klagernes fordeling på faggrupper Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Retningslinier for FOA s Klageinstans

5 FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2003 Baggrund På baggrund af en medlemsundersøgelse i 1996 besluttede FOA s kongres at etablere en uvildig klageinstans med henblik på at sikre det enkelte medlems rettigheder i Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, og i Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, OAA, og den 21. januar 1997 godkendte forbundets hovedbestyrelse, på baggrund af kongresbeslutningen, retningslinierne for FOA s Klageinstans, som blev etableret med virkning fra den 1. januar Som FOA s første dommer i Klageinstansen for en 4 årig periode udpegede forbundets hovedbestyrelse den tidligere præsident i Sø- og Handelsretten, Frank Poulsen, der fratrådte den 31. december Med virkning fra den 1. januar 2002 blev tidligere højesteretsdommer Hans Kardel udpeget som dommer i Klageinstansen. Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2003 FOA s Klageinstans har i 2003 modtaget 28 klager fra medlemmerne. Det er en lille stigning i forhold til sidste år (25 klager), men er væsentligt under antallet af klager i 2000 og 2001 (45 og 43). Antallet af klager synes nu at have stabiliseret sig på knapt 30 om året. 28 sager er afgjort, herunder de 4 sager, der fortsat var under behandling, da årsberetningen for 2002 blev afgivet. 4 sager henstår som uafsluttede. 19 af de afgjorte sager vedrørte Forbundet af Offentligt Ansatte, 8 Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse, og i 1 klage var såvel Forbundet af Offentligt Ansatte som Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse indklaget. Sagerne vedrørende Forbundet af Offentligt Ansatte vedrørte i det væsentlige spørgsmålet om tilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelse og rådgivning om økonomiske spørgsmål ved medlemmers overgang til efterløn m.v. Sagerne vedrørende Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse vedrørte ligeledes rådgivning og beregning af de ydelser, medlemmer var be- 5

6 rettiget til, ligesom enkelte sager vedrørte spørgsmålet om forsinket udbetaling af de penge, medlemmerne havde krav på. I 2003 har 6 medlemmer opnået et positivt resultat ved at forelægge deres klage for Klageinstansen. 5 af disse har opnået at få udbetalt erstatning. Erstatningsbeløbene er meget varierende fra 100 kr. til mere end kr. Beretning for 2003 Af retningslinierne for FOA s KLAGEINSTANS fremgår det, at FOA s dommer én gang årligt udarbejder en skriftlig beretning om sit virke. Beretningen offentliggøres hvert år den 1. april. Forud for offentliggørelsen forelægges beretningen for FOA s hovedbestyrelse. Beretningen for 2003 foreligger hermed. 6

7 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2003 FOA 20 klager var relateret til sagsbehandlingen i FOA, Forbundet og FOA s afdelinger afgørelserne var fordelt således: 2 klagere fik medhold med/uden erstatning 7 klagere fik delvis medhold 11 klagere fik ikke medhold Politisk 4 klager blev afvist, som politisk, hvorfor klagen ikke var omfattet af sager, som jf. regelsættet kan afgøres af FOA s dommer. I alt 24 OAA- A-kassen 11 klager var relateret til sagsbehandlingen i OAA, Arbejdsløshedskassen. Klagerne blev behandlet af arbejdsløshedskassen som 1. klageinstans, jf. regelsættet for FOA s Klageinstans Afgørelserne var fordelt således: 6 klagere fik medhold med/uden erstatning 1 klager fik delvis medhold 4 klagere fik ikke medhold I alt 11 * Når summen af fordelingen af klager overstiger 28, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. 7

8 FOA s dommer Hans Kardel udtaler til beretningen for 2003 Mine bemærkninger for så vidt angår 2003 vil i særlig grad vedrøre spørgsmålet om, hvorvidt medlemmerne får en tilstrækkelig bistand i forbindelse med afskedigelsessager. Jeg har med glæde konstateret, at forhandlingssektionen i Forbundet af Offentligt Ansatte i december 2003 har udgivet en vejledning om afskedigelse. Jeg finder, at denne vejledning er et værdifuldt instrument for afdelingerne, og jeg vil kraftig opfordre til, at afdelingerne studerer den ganske nøje og ikke mindst følger de retningslinier, der er angivet i den. Det er væsentligt for mig at fastslå, at jeg i ingen af sagerne har fundet anledning til at udtale kritik af, at der ikke er rejst sag i anledning af afskedigelserne. I en af sagerne har den brevveksling, jeg haft med forbundet, ført til genoptagelse af en tidligere voldgiftssag vedrørende de rettigheder, der måtte være overgået til medarbejderne i forbindelse med fusionerne inden for busdrift i Storkøbenhavn. Jeg fandt, at det under alle omstændigheder var nødvendigt at få fastslået dette på autorititiv vis. Voldgiftssagen er ikke afsluttet, og jeg ser hen til resultatet. Flere sager omhandler kritik fra medlemmerne, fordi de har fået opfattelsen af, at de forhandlinger, der foregik mellem afdelingerne og den stedlige arbejdsgiver, var hemmelige eller udtryk for kammerateri. Dette er naturligvis et stort problem i sig selv, selvom jeg i intet tilfælde har fundet, at der forelå den slags ting, men jeg må opfordre til, at afdelingerne drager omsorg for, at de medlemmer, hvis afskedigelsessager bliver behandlet, i videst muligt omfang bliver orienteret om de forhandlinger, der foregår. I et andet problem er, at enkelte afdelinger ikke har tilstrækkelige notater om, hvad og hvornår man har foretaget dette eller hint. Andre afdelinger heldigvis de fleste kan fremlægge imponerende udskrifter vedrørende telefonsamtaler og møder m.v. Jeg vil meget opfordre til, at alle afdelinger gør som flertallet dette er god skik for forvaltning og nødvendigt, for at man på rimelig vis kan behandle en sag og imødegå kritik. 8

9 Jeg vil afslutte mine bemærkninger med at fremhæve, at antallet af klager og ikke mindst resultatet af klagerne viser, at forbundet yder kvalificeret bistand. Samtidig må jeg med glæde konstatere, at når der foreligger en klage, bliver denne behandlet med alvor i de enkelte afdelinger, og hvis der er grund hertil, kommer afdelingerne eller lokalenhederne mig i reglen i forkøbet og erkender fejlene og tilbyder en rimelig økonomisk kompensation. Hans Kardel 9

10 Omtale af FOA s Klageinstans afgørelser truffet i FOA, Vestlolland afdeling indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med afskedigelse og klage over utilfredsstillende orientering om møder vedr. afskedigelsen. En husassistent blev i sommeren 2002 afskediget fra et revalideringscenter, idet kommunen trods løbende dialog og vejledning stadig oplevede, at din talemåde og behandling af brugere gør, at disse føler sig nedgjorte og mindreværdige. I sommeren 2001 var hendes adfærd blevet påtalt af lederen af revalideringscenteret, og hun havde lovet at fortsætte i den positive ånd, som der tidligere havde været på revalideringscenteret. Efter afskedigelsen blev begrundelsen for afskedigelsen efter initiativ fra lokalafdelingen ændret til, at kommunen trods løbende dialog vejledning må konstatere, at din pædagogiske indsigt ikke lever op til de forventninger, der må stilles som husassistent på... revalidering med brugergruppe af meget speciel sammensætning. Klageren fandt, at hun ikke havde fået den tilstrækkelige bistand i forbindelse med afskedigelsessagen, og at hun ikke havde været orienteret om de forhandlinger, der foregik mellem afdelingen og revalideringscenteret, ligesom hun var utilfreds med, at hun ikke var orienteret om mødet, i hvilket begrundelsen blev ændret. Dommeren udtalte, det var hans opfattelse, at der ikke var mulighed for at anfægte den skete opsigelse, idet den var begrundet i de problemer, der blev drøftet i sommeren 2001, og som åbenbart ikke var løst på en tilfredsstillende måde i sommeren Det var beklageligt, at klageren ikke følte, at hun har fået tilstrækkelig bistand, men dommeren var af den overbevisning, at afdelingen havde været meget engageret i sagen. Det havde dog været ønskeligt, såfremt der havde foreligget notater om, hvad afdelingen havde foretaget sig, og i hvilket omfang klageren var blevet orienteret, ligesom dommeren fandt det betænkeligt, at man tog mødet den 25. juli 2002 uden at orientere klageren forinden Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand fra Forbundet i en sag om afskedigelse efter virksomhedsoverdragelse fra Arriva Danmark A/S til Connex Transport Danmark A/S. En trafikfunktionær blev efter en arbejdsskade afskediget den 4. oktober 2002 med sidste ansættelsesdag den 28. december Han var af den opfattelse, at han havde en længere opsigelse i kraft af den overenskomst, der havde været gældende, inden virksomheden blev overtaget af Connex Transport Danmark A/S i foråret Klageinstansen brevvekslede med Trafikfunktionærernes Fagforening og FOA, Forbundet, der oplyste, at man i juli 2003 havde anmodet om genoptagelse af en voldgiftssag til belysning af de ansattes rettigheder efter virksomhedsoverdragelsen. Herefter fandt dommeren, at der ikke var anledning til at foretage videre i sagen, men dommeren bad om, at han fik meddelelse om udfaldet af voldgiftssagen FOA, Ringsted afdeling og OAA, Lokalenheden Sydsjælland indklaget. Klage over manglende rådgivning i forbindelse med indmeldelse i Forbundet og i Arbejdsløshedskassen. En social- og sundhedshjælper indmeldte sig i FOA og i a-kassen og oplyste, at hun modtog tabt arbejdsfortjeneste med 17 timer pr. uge på grund af sin handicappede datter. Hverken afdelingen eller a-kassen gav hende rådgivning om, at dette kunne betyde, at hun ikke kunne få dagpenge. A- 10

11 kassen erkendte, at der var begået en fejl, og den tilbød hende tilbagebetaling af a-kassekontingentet 9.060,01 kr., mens den faglige afdeling fastholdt, at hun som medlem havde haft samme rettigheder som de øvrige medlemmer. Dommeren udtalte, at han måtte beklage, at hun ikke havde fået fornøden vejledning om sin specielle retsstilling. Dommeren tog til efterretning, at hun fået tilbagebetalt sit a-kassekontingent, men fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for, at hun kunne kræve fagforeningskontingentet tilbagebetalt Klage over OAA, Lokalafdelingen i Herning. Klage over beregning af efterløn. En efterlønsmodtager rejste spørgsmål om, hvorvidt hendes efterløn var korrekt beregning. OAA, Hovedledelsen oplyste, at beregningen var korrekt og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 22. december , 4, og 19. Problemet var, at hendes efterløn var beregnet på grundlag af hendes faste månedslønninger fra april, maj og juni 1998 med tillæg af reguleringer fra månederne marts, april og maj Tillæggene for juni 1998 kom først til udbetaling efter beregningstidspunktet og kunne derfor ikke medregnes. Dommeren tog dette til efterretning, og foretog sig ikke videre i sagen OAA, Lokalenheden KLS indklaget. Klager over manglende rådgivning i forbindelse med flytning til Sverige. En køkkenassistent henvendte sig til sin lokalafdeling, idet hun var blevet ledig som følge af sin egen opsigelse. Hun fik rådgivning herom, og samtidig bad hun om oplysning om, hvad der ville ske forsikringsmæssigt og med hensyn til efterløn, hvis hun flyttede til Sverige. Sagsbehandleren oplyste, at hun i det tilfælde fortsat skulle være forsikret i Danmark. Medio 2002 skulle sagsbehandleren igen have kontaktet klageren, der oplyste, at hun ugen efter ville flytte til Sverige og opgav sin nye adresse. Det fremgik ikke af sagen eller andre steder, at lokalenheden skulle have modtaget en sådan oplysning. 2 breve blev sendt til hendes tidligere adresse i Danmark og kom ikke retur. Den 3. december 2002 rettede hun henvendelse til lokalafdelingen, der omgående bad hende om at sætte sig i forbindelse med afdelingen for at få afklaret forskellige tvivlsspørgsmål. Det gjorde hun ikke, men rettede i stedet for henvendelse til Klageinstansen, der indhentede en erklæring fra OAA, Hovedledelsen, der gav en udførlig redegørelse for sagsforløbet. Denne redegørelse blev sendt til klageren, der ikke svarede, og dommeren fandt herefter ikke anledning til at foretage videre i sagen FOA, Horsens afdeling indklaget. Klage fra en plejehjemsassistent i anledning af, at hun ikke fandt, at hun havde fået fornøden støtte fra afdelingen i forbindelse med hendes afskedigelse. Den 23. oktober 2002 meddelte Horsens kommune, at man påtænkte at afskedige den pågældende plejehjemsassistent, idet man ikke fandt, at hun kunne udføre sit arbejde forsvarligt og tilfredsstillende. Der blev herved henvist til fire referater i perioden fra den 15. juni til 17. oktober Denne sidste dag havde der været afholdt et møde på hendes arbejdsplads med deltagelse af hende og hendes tillidsrepræsentant i anledning af, at man havde konstateret, at hun lugtede af spiritus. Afdelingen anerkendte den 29. oktober afskedigelsen, men efterfølgende ønskede klageren, at Horsens kommune skulle fjerne to af de belastende referater fra hendes personalemappe. Afdelingen tilken- 11

12 degav, at man ikke kunne bistå hende hermed, men under en forhandling med kommunen lykkedes det klageren selv at få fjernet det ene af disse referater. Dommeren fandt ikke anledning til at udtale kritik og fremhævede, at spørgsmålet om, hvorvidt kommunen skulle udlevere dokumenter fra hendes sagsmappe, lå udenfor hans kompetence LFS indklaget. Klage over fejlagtig rådgivning i forbindelse med indgåelse af en fratrædelsesaftale. En pædagogmedhjælper indgik den 21. august 2002 en fratrædelsesaftale, hvorefter han fratrådte sin stilling den 1. september I forbindelse hermed blev der udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på ,12 kr., svarende til 12 måneders løn inkl. pensionsandelen. I forbindelse med forhandlingerne om den pågældende fratrædelsesaftale havde klageren fået den opfattelse, at han kunne modtage understøttelse fra den 1. september Det viste sig, at han ikke kunne få understøttelse før den 1. marts LFS afviste at give kompensation i den anledning, men dommeren fandt, at klageren under forhandlingerne havde haft en begrundet formodning om at kunne opnå denne understøttelse. Dommeren fandt herefter, at LFS var erstatningspligtig med et beløb svarende til understøttelsen i et ½ år OAA, Lokalenheden i Slagelse indklaget. Klage over forsinket udbetaling af dagpenge. En social- og sundhedshjælper klagede over, at hendes dagpenge for januar 2003 først var til disposition 1 måned senere end normal dispositionsdato. Dette skyldtes dels, at hun ikke umiddelbart efter modtagelsen udfyldte og returnerede en ledighedserklæring og fraværserklæring, dels at a- kassen var for længe om at konstatere, at man manglede disse oplysninger. OAA, Hovedledelsen beklagede forsinkelsen og tilbød erstatning, hvis der kunne dokumenteres tab, og dommeren foretog sig herefter ikke videre i sagen OAA, lokalenheden Fredericia indklaget. Klage over fejlagtig rådgivning i forbindelse med overgang til efterløn. En efterlønsmodtager klagede over, at hendes a-kasse havde oplyst hende om, at hun var berettiget til en efterlønssats på 100%. Hun var imidlertid alene berettiget til en efterlønssats på 91%, idet hun manglede 110 timer til opfyldelse af timekravet. OAA, Hovedledelsen tilbød hende erstatning på kr. svarende til forskellen på en efterlønssats på 91% og en efterlønssats på 100%, og dommeren foretog sig herefter ikke videre FOA, Forbundet indklaget. Klage over, at Forbundet ikke havde ydet fornøden bistand i forbindelse med afskedigelse af en tjenestemandsansat pædagog. En tjenestemandsansat pædagog blev afskediget på grund af sygdom i anledning af eftervirkningerne af hendes behandling af cancer. Forbundet accepterede afskedigelsen, men klageren fandt, at man ikke havde ydet hende fornøden bistand i hendes bestræbelser på om muligt at få et fleksjob. Dommeren udtalte, at han ikke fandt grundlag for at kritisere, at man havde accepteret hendes afskedigelse, men betonede, at afdelingen i en situation som den foreliggende havde en ganske særlig forpligtelse til at yde bistand, således at klageren blev stillet bedst muligt til trods for hendes alvorlige sygdom og den deraf følgende afskedigelse. 12

13 FOA, Kolding afdeling indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. På et møde den 20. januar 2003 blev det tilkendegivet overfor en plejehjemsassistent, at man ønskede, at hun skulle gå fra nattevagt til dagvagt. Dette nægtede hun, og hun blev senere afskediget. Dommeren udtalte, at det stod uklart, på hvilket grundlag mødet den 20. januar var blevet afholdt, og at det havde været ønskeligt, såfremt afdelingen havde sikret sig, at de formelle betingelser for afholdelse af et sådant møde var tilstede og havde dokumentation herfor. I øvrigt fandt dommeren ikke anledning til at kritisere afdelingens bistand i forbindelse med en aftrædelsesordning for klageren FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. En social- og sundhedshjælper blev opsagt af en kommune med et for kort varsel. Kommunen opdagede dette og sendte umiddelbart efter et kort brev, hvori man forlængede opsigelsesvarslet i overensstemmelse med funktionærloven. Den pågældende lokalafdeling anmodede kommunen om en fornyet opsigelse, og da kommunen ikke ønskede at imødekomme dette krav, sendte man sagen til FOA, Forbundet til videre forfølgelse. Forbundet afslog dette. Dommeren udtalte, at klageren havde fået det opsigelsesvarsel, hun efter funktionærloven og overenskomsten havde krav på og henviste herved til gældende praksis og teori for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt kommunen var berettiget til at forlænge opsigelsesvarslet med en notits OAA, Hovedledelsen og Lokalenheden, Nykøbing F indklaget. Klage over at a-kassen alene anerkendte klageren som deltidsforsikret. Klageren havde den 27. oktober 1999 modtaget godkendelsesbrev på optagelsen som fuldtidsforsikret medlem, uanset hun alene havde søgt optagelse som deltidsforsikret. Hun betalte i hele medlemsperioden medlemsbidrag som deltidsforsikret. OAA, Hovedledelsen tiltrådte a-kassens afgørelse om at hun alene kunne få dagpenge som deltidsforsikret, men Arbejdsdirektoratet ændrede denne afgørelse, således at klageren kunne blive overflyttet til fuldtidsforsikring fra det tidspunkt, hun måtte opfylde kravet herfor, mod at hun betalte forskellen i bidraget som henholdsvis deltids- og heltidsforsikret fra det nævnte tidspunkt. Herefter foretog dommeren sig ikke videre i sagen FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. En social- og sundhedshjælper blev den 4. oktober 2002 flyttet fra en afdeling til en anden afdeling i kommunen. Flytningen var givetvis begrundet i samarbejdsvanskeligheder i den afdeling, hun tidligere havde været i. Hun meldte sig syg og blev senere afskediget. Hun og den lokale afdeling ønskede Forbundets bistand, men Forbundet ønskede ikke at indgå i sagen. Man henviste til, at beslutningen om forflyttelsen lå indenfor kommunens ledelsesret, og da hun efterfølgende havde haft et sygefravær, der på opsigelsestidspunktet udgjorde 86 dage, fandt man ikke tilstrækkeligt grundlag til at indbringe sagen for et afskedigelsesnævn. Dommeren tiltrådte i det hele Forbundets vurdering af sagen og fandt ikke anledning til at foretage videre. 13

14 FOA, Forbundet indklaget. Klage over overenskomstresultatet i foråret Dommeren henviste til, at der foregik lokale forhandlinger om lønopretning for de medlemmer, der havde lidt lønnedgang. Dommeren kunne ikke foretage videre, idet det efter de retningslinier, der er gældende for Klageinstansen, ligger udenfor Klageinstansens kompetence at tage stilling til FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive enheder, eksempel OKforhandlinger m.v OAA, Lokalenheden SoSu indklaget. Klage over forsinket udbetaling af dagpenge. På grund af en administrativ fejl i a-kassen var et medlems dagpenge for perioden den 21. april til den 18. maj 2003 først til disposition den 2. juni OAA, Hovedledelsen traf beslutning om, at medlemmet fik refunderet det gebyr på 100,00 kr., banken havde pålagt hende i anledning af den forsinkede dagpengeudbetaling. Dommeren udtalte herefter, at han ikke foretog sig videre i sagen FOA, Forbundet indklaget. Klage over overenskomstresultatet i foråret Dommeren henviste til, at der foregik lokale forhandlinger om lønopretning for de medlemmer, der havde lidt lønnedgang. Dommeren kunne ikke foretage videre, idet det efter de retningslinier, der er gældende for Klageinstansen, ligger udenfor Klageinstansens kompetence at tage stilling til FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive enheder, eksempel OKforhandlinger m.v FOA, Forbundet indklaget. Klage over overenskomstresultatet i foråret Dommeren henviste til, at der foregik lokale forhandlinger om lønopretning for de medlemmer, der havde lidt lønnedgang. Dommeren kunne ikke foretage videre, idet det efter de retningslinier, der er gældende for Klageinstansen, ligger udenfor Klageinstansens kompetence at tage stilling til FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive enheder, eksempel OKforhandlinger m.v FOA, Odense afdeling indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med, at klageren blev sendt på tvungen afspadsering. Efter en ordveksling med formanden blev klageren sendt på tvungen afspadsering. Han blev syg, og sagen endte med, at der blev indledt en afskedigelsessag mod ham. Han forsøgte gentagne gange forgæves at komme i forbindelse med den person i afdelingen, der behandlede hans sag, og således som sagen forelå oplyst, fandt dommeren at måtte lægge til grund, at afdelingen i højere grad burde have haft forståelse for de problemer, klageren havde. Dommeren tilføjede, at man netop i en situation som denne havde behov for, at den faglige organisation træder til og yder ikke blot juridisk, men også personlig bistand. 14

15 FOA, Forbundet indklaget. Klage over lønnedgang i forbindelse med den nye overenskomst pr. 1. april Klageren anførte, at hun var gået ca kr. ned i løn efter den nye overenskomst. FOA, Forbundet henviste til, at forbundsformanden havde beklaget det skete, og der nu arbejdedes med lokale forhandlinger om lønopretning. Dommeren fandt herefter ikke mulighed for at foretage videre i sagen OAA, Lokalenheden SoSu indklaget. Klage over lokalenhedens behandling i anledning af udmeldelse af A-kassen og sagsbehandlingen af en ledighedssag. Klageren sendte en begæring om udmeldelse af SoSu Storkøbenhavn den 11. marts. Den 14. marts svarede SoSu, at udmeldelse var sket fra den 1. maj. Efterfølgende skrev klageren på en betalingsoversigt af 1. juli, at hun ikke ville være medlem af FOA efter den 1. april. Dette blev opfattet som en udmeldelse af a-kassen. Misforståelsen blev dog rettet, og udmeldelsen blev annulleret i brev af 14. juli. Ved nærmere gennemgang af sagen fremgik, at klageren allerede den 28. februar havde anmodet om annullering af sit medlemskab af FOA. I den anledning fik klageren efterbetalt for meget kontingent for april måned. Lokalenheden SoSu beklagede, at sagsbehandlingen i forbindelse med klagerens ledighedssag ikke havde været optimal, idet den havde taget lidt længere tid på grund af ændrede arbejdsgange og ferie i sagsbehandlergruppen. Ledighedsssagen var blevet afsluttet den 10. juli, og samme dag havde man sendt det beløb, klageren var berettiget til indtil den 22. juni. En redegørelse herom blev sendt til klageren, der ikke fremkom med bemærkninger, og dommeren foretog ikke videre i sagen OAA, Lokalenheden Næstved og OAA, Hovedledelsen indklaget. Klage over ukorrekt behandling af et medlem under et møde om rådighedsvurdering. Klagen vedrørte en rådighedsamtale, hvorunder Lokalenheden havde undersøgt spørgsmålet om, i hvilket omfang klageren havde søgt arbejde, om klageren på grund af svagt syn ikke var i stand til at cykle og baggrunden for klagerens afvisning af at søge arbejde på nærmere angivne steder. Hovedledelsen fandt ikke anledning til kritik af Lokalenheden, og dommeren tiltrådte, at de spørgsmål, der under samtalen var stillet til klageren, var nødvendige for at tage stilling til, om hun havde mistet sin dagpengeret, og dommeren fandt herefter ikke grundlag for at udtalt nogen kritik hverken af Lokalenheden eller Hovedledelsen FOA, Roskilde afdeling indklaget. Klage over, at et fastholdelsestillæg blev beregnet efter ansættelsesbrøken. Klageren havde den 10. december 2001 fået meddelelse om, at der af amtssygehuset var tillagt ham et personligt kvalifikationstillæg (fastholdelse) på årlig kr. I sommeren 2003 klagede han over, at dette tillæg blev udbetalt med en reduktion svarende til hans deltidsansættelsesbrøk. Afdelingen førte forhandlinger med Amtssygehuset, der fastholdt, at grundlaget for tildeling af et sådant tillæg var som anført i de oprindelige aftaler herom at tillæggene skulle tilpasses ansættelses- 15

16 brøken. Afdelingen forsøgte at gennemføre et krav, men blev afvist af Amtssygehuset under henvisning hertil. Dommeren udtalte, at han ikke fandt, at der var mulighed for at gennemføre et krav alene på grundlag af ordlyden i brevet af 10. december 2001, og dommeren foretog sig herefter ikke videre i sagen FOA, Fredericia afdeling indklaget. Klage over afslag på tilbagebetaling af for meget betalt kontingent. Klageren fik førtidspension pr. 1. juni I maj 1996 var hun i afdelingen for at få hjælp til en pensionsansøgning, og den faglige sekretær oplyste, at klageren skulle henvende sig til hende, når pensionssagen var afsluttet. Det skete imidlertid ikke. Den 15. maj 2003 henvendte klageren sig til afdelingen for at søge tilskud til højskoleophold, og afdelingen blev herefter klar over, at hun stadigvæk betalte kontingent som deltidsforbundsmedlem. Klageren rejste krav om tilbagebetaling af kontingent for 5 år. Dette blev afvist af afdelingen, og dommeren tiltrådte, at klageren på det foreliggende grundlag ikke kunne kræve tilbagebetaling FOA, Varde afdeling og FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. En dagplejer oplevede en traumatisk og ulykkelig hændelse i forbindelse med sit arbejde og var herefter ikke i stand til at påtage sig pasning af spædbørn. Hun var sygemeldt gennem længere tid, og kommunen rejste herefter afskedigelsessag. Man overså i første omgang, at hun var suppleant for MED-repræsentanter, og under et møde den 24. marts 2002 indgik den stedlige afdeling og kommunen et forlig, hvorefter hun blev afskediget med 5 måneders varsel. Da fejlen blev opdaget, protesterede klageren såvel som afdelingen, og der blev afholdt et nyt møde den 10. april. Under dette møde blev man enige om at fastholde afskedigelsen, men med 9 måneders varsel. Den 8. maj blev der i afskedigelsesnævnet afgjort en sag, hvorefter en person, der blev afskediget efter en arbejdsskade, fik en godtgørelse på kr., og bl.a. under henvisning til denne sag anmodede klageren Forbundet om at genoptage sagen. Dette nægtede Forbundet. Forbundet henviste med klagerens samtykke sagen til Klageinstansen, der udtalte, at det var beklageligt, at klageren opfattede mødet den 24. marts som hemmeligt. Dommeren var dog ikke i tvivl om, at afdelingens repræsentant var af den opfattelse, at hun på baggrund af de forhandlinger, hun havde haft med klageren og med Forbundet kunne gå til mødet og indgå det pågældende forlig. Fejlen blev rettet, og den 10. april blev der indgået et forlig, som klageren tiltrådte, og som på væsentlige punkter var mere gunstig end aftalen af 24. marts. Dommeren kunne ikke kritisere, at Forbundet ikke ønskede at føre en afskedigelsessag, og heller ikke kritisere, at Forbundet havde siddet ønsket om en genoptagelse af sagen overhørig. Dommeren bemærkede, at han var opmærksom på, at der var visse lighedspunkter mellem denne sag og den sag, der blev afgjort den 8. maj, men der var dog alligevel sådanne forskelligheder, at det måtte anses for meget tvivlsomt, om man kunne gennemføre en sag med et gunstigere resultat end det, klageren havde opnået den 10. april. Dommeren foretog sig herefter ikke videre i sagen, men tilføjede, at hvis klageren mente, at hun havde krav på yderligere erstatning eller godtgørelse, havde hun mulighed for at anlægge sag ved de civile domstole mod Varde kommune, ligesom dommeren nævnte muligheden for at opnå fri proces. 16

17 FOA 1 indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. Dommeren udtalte, at der ikke var grundlag for at udtale kritik i anledning af forløbet af en afskedigelsessag på grund af sygefravær. Det tilføjedes, at det var beklageligt, at klageren havde en anden opfattelse af sagsforløbet end den person, han havde forhandlet med i afdelingen, men dommeren kunne ikke tage stilling hertil, idet der efter de regler, der gælder for Klageinstansens sagsbehandling, alene sker en behandling på grundlag af det skriftlige materiale. Dommeren beklagede, at afdelingen havde videresendt klagen til Klageinstansen, uden at klageren havde tiltrådt dette FOA, Forbundet indklaget. Klage over manglende bistand i forbindelse med en afskedigelsessag. Klageren var ansat som tjenestemand på prøve ved Århus Sporveje og efter et sygefravær i 2003 på 25 sygedage uden udsigt til, at klageren kunne genoptage arbejdet, meddelte Århus Sporveje, at man var sindet at afskedige ham. Forbundet gik i forhandlinger med Sporvejene, men meddelte klageren den 14. oktober at man ikke ønskede at videreføre sagen, idet der lagdes vægt på sygdommens varighed, at klageren ikke ville kunne genoptage arbejdet, klagerens korte ansættelsestid, og at de formelle regler i forbindelse med afskedigelsen var fuldt. Dommeren fandt ikke anledning til kritik FOA, Køge afdeling indklaget. Klage over, at en lønforhøjelse alene blev givet med ca. 1 /2 års tilbagevirkende kraft. Klageinstansen indhentede en udtalelse fra vedkommende afdeling, der redegjorde for, at dette var det bedst opnåelige resultat af lønforhandlingerne. Dommeren fandt herefter ikke anledning til at foretage videre i sagen. 17

18 STATISTISK OVERSIGT Klagernes fordeling på kvinder, mænd, faggruppe Antal klager kvinder mænd Gruppe Klager i alt I alt Klagernes fordeling på faggrupper Amtsbetjent 1 Buschauffør 2 Dagplejer 1 Efterlønsmodtager 2 Førtidspensionist 1 Handicaphjælper 1 Husassistent 1 Køkkenassistent 1 Plejer 1 Plejehjemsassistent 2 Portør 1 Pædagog 1 Pædagodmedhjælper 1 Serviceassistent 1 SoSu-hjælper 11 I alt 28 18

19 Afgørelser fordelt på forbund, afdelinger, a-kasse Medhold Med og uden erstatning Delvis Ikke med- Hold Afvist : Ikke medlem FOA Forbundet P Afdelinger 1 FOA 1 1 Fredericia 1 Horsens 1 Kolding 1 Køge 1 LFS 1-m Odense 1 Ringsted 1-m Roskilde 1 Trafikfunktionærernes Fagforening 1 Varde 1 Vestlolland 1 OAA Hovedledelsen 1-m 1 Fredericia lokalenhed 1-m Herning lokalenhed 1 KLS lokalenhed 1 Næstved lokalenhed 1 Nykøbing F lokalenhed 1-m Slagelse lokalenhed 1-m SoSu-Storkøbenhavn lokalenhed 1-m 1 Sydsjælland lokalenhed 1-m I alt Politisk P Ukendt - U * Når summen af fordelingen af klager overstiger 28, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. 19

20 Klagernes fordeling på forbund, afdelinger, a-kasse Antal Forbund Afdelinger a-kasse Politisk I alt * Når summen af fordelingen af klager overstiger 28, er det begrundet i, at flere medlemmer har indklaget både forbund og den lokale FOA afdeling/a-kassen / den lokale OAA-enhed for mangelfuld sagsbehandling i samme sag. 20

21 Retningslinier for FOA s KLAGEINSTANS * godkendt af FOA hovedbestyrelse den 11. februar Formål Formålet med en klageinstansordning er at sikre det enkelte medlems rettigheder i FOA og OAA. Bemærkning: Det er præciseret, at dommeren omfatter både forbund (inkl. Afdelinger, klubber mv.) og arbejdsløshedskasse. 2. Område Dommeren behandler sager fra medlemmer over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder. Bemærkning: Der skal være tale om et medlems konkrete sag, som sagsbehandles af FOA og OAA som led i den service, der ydes overfor medlemmer. Undtaget er sager af egentlig politisk karakter samt sager, der er omfattet af andre klagemuligheder. Bemærkning: Ved sager af politisk karakter tænkes på FOA s almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, eks. OK-forhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår samt det generelle politiske og fagpolitiske arbejde (medlemskab af LO, internationalt arbejde mv.). Det er ikke meningen, at dommeren skal afløse afgørelser efter lovgivningen, som kan ankes, f.eks. ankesager til DfA eller lignende. Medlemmet skal være gyldigt medlem af FOA, når sagen opstår. På begæring af FOA kan dommeren behandle sager, selv om der ikke foreligger klage fra et medlem. 21

22 3. Klagen Klagen indgives direkte til dommeren, som indhenter de nødvendige oplysninger til sin vurdering og afgørelse af sagen. Bemærkning: Dommeren foretager først egentlig sagsbehandling, når den, der klages over, har været hørt. 4. Dommeren Dommeren udpeges af hovedbestyrelsen for en 4 årig periode og må ikke være medlem af eller ansat i organisation. Dommeren skal have en relevant faglig baggrund, skal være uvildig og fremtræde som sådan. 5. Afgørelse Dommeren kan: Beslutte at en klage er ubegrundet Udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse Foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignede Foreslå erstatning Bemærkning: Alle afgørelser er indstillinger, som skal følges, hvis dommeren skal have den ønskede værdi. 6. Beretning Dommeren udarbejder én gang om året en skriftlig beretning om sit virke. 7. Sekretariat Klageinstansens sekretariat oprettes og drives af forbundet og er placeret i København. 8. Ikrafttræden Ordningen træder i kraft 1. april 1997 og kan behandle klager opstået efter 1. januar

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007

INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FOAs Klageinstans beretning 2007 Beretning 2007 4 Afgørelser i FOAs Klageinstans 2007.... 6 13-2006 FOA Vestlolland indklaget. 7 15-2006 FOA Horsens indklaget.. 7 16-2006 FOA Forbundet

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626. E-mail: klageinstans@foa.dk. FOAs hjemmeside: www.foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V. Telefon: 4697 2626 E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs hjemmeside: www.foa.dk FOAs dommer: Hans Kardel Sekretær: Stanley Lie, direkte 4697

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:

INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE: FOA s KLAGEINSTANS BERETNING 2002... 5 Generelt om FOA`S KLAGEINSTANS 2002... 5 Beretning for 2002... 6 Afgørelser i klager indkommet til FOA s KLAGEINSTANS i 2002:... 7 FOA... 7 Politisk...

Læs mere

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 4697 2626 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs dommer: Marie Louise Andersen (pr. 1/1-07) Sekretær :

Læs mere

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne

FOA s KLAGEINSTANS. Et tilbud til medlemmerne FOA s KLAGEINSTANS Et tilbud til medlemmerne Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over hele landet kan der opstå situationer, hvor du

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du

Til tillidsrepræsentanten. FOAs Klageinstans Sådan klager du Til tillidsrepræsentanten FOAs F O A F A G O G A R B E J D E Klageinstans Sådan klager du Du har ret til at klage I en organisation med ca. 200.000 medlemmer og mere end 1000 medarbejdere fordelt over

Læs mere

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS

FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS INDHOLDSFORTEGNELSE FORBUNDSFORMAND POUL WINCKLER UDTALER TIL FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 5 FOA S KLAGEINSTANS BERETNING 2000... 6 GENERELT OM FOA S KLAGEINSTANS 2000... 6 BERETNING FOR 2000...

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2008 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2008 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E

FOAs Klageinstans. Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2012 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie

2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for tort/svie AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0039 Klageren: XX Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter på 750 kr., samt rykkergebyrer på 200 kr. og erstatning for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2014

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2014 FORBUND FOAs Klageinstans Beretning 2014 FOAS KLAGEINSTANS FOA 3 Indhold FOAs Klageinstans beretning 2014 FOAs Klageinstans beretning 2014 3 Afgørelser truffet i 2014 5 172-2013 FOA1 og forbundet indklaget

Læs mere

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der meldte sig ledig efter ca. 2 års sygdom, fandtes af myndighederne først berettiget

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade

Biblioteksafgiftsnævnets behandling af klage fra Rolf Boysen over afgørelse vedrørende bogen Rodinas Brigade Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 24. januar 2011 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale.

Kendelse. Klager skulle sælge sit sommerhus beliggende [adresse] i [by], og i den forbindelse kontaktede de indklagede og indgik en formidlingsaftale. Den 7. september 2015 blev der i sag 277 2014-5614 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 4. juli 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet for

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Et medlem af en arbejdsløshedskasse deponerede sit kontingent, indtil arbejdsdirektoratet havde truffet afgørelse i hans sag om arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden.

Vi har siden starten i 2013 og hele 2014 behandlet og afsluttet 10 sager, hvoraf en enkelt er gået videre til mæglingsmanden. Klagerådsberetning 2013-2014 Indhold Indhold... 2 Forord fra Klagerådets formand... 2 Klagerådets medlemmer... 2 Klagerådets mæglingsmand... 3 Følgende sager er behandlet... 3 Afskedigelse... 3 Arbejdsskader...

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2015

FORBUND. FOAs Klageinstans. Beretning 2015 FORBUND FOAs Klageinstans Beretning 2015 Indhold FOAs Klageinstans beretning 2015 3 Afgørelser truffet i 2015 4 191-2014 FOA 1 indklaget 4 192-2014 FOA (Forbundet) indklaget 5 193-2014 FOA Sydfyn indklaget

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere