SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG"

Transkript

1 PROJEKTEVALUERING PÆDAGOGISKE VÆRKSTEDER FOR SUND KOST OG VELVÆRE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Projektets overordnede formål har været at bidrage til, at eleverne får erfaringer med en sanselig og eksperimenterende tilgang til mad og måltider og får nye ideer til, hvordan fysisk aktivitet kan integreres og være overkommelig og sjov i en travl hverdag. SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

2 Resume Skolen ønskede med projektet at styrke skolens sundhedsprofil i forhold til nuværende og kommende elever. Vi lægger særlig vægt på at udvikle et fordomsfrit og inkluderende sundhedssyn. Formålet med projektet var at udvikle modeller, der pædagogisk og strukturelt/økonomisk ville kunne implementeres i skolen daglige drift efter projektforløbet. Helt overordnet var hensigten, at det eksperimenterende, sanselige og sociale samvær skulle være centralt. Formålene blev formuleret således: Føles attraktivt, overkommeligt og tiltrækkende for eleverne Opleves som et tilbud om velvære og trivsel Øge elevernes handlekompetence i forhold sundhedsfremme Kompetenceløft for underviserne indenfor sundhed og fysisk velvære. Indsats Projektet arbejdede med både kost og fysisk velvære. Mad og måltider: I projektperioden er der afprøvet forskellige modeller for elevernes involvering i tilberedning og afvikling af måltiderne. Fokus i første fase af projektet har været, at eleverne skulle forholde sig til variation, næringsværdi og tilberedningsformer. Vi oplevede, at der var meget værdifuld læring og samvær for eleverne i at tilberede maden, men at det også i et vist omfang kom til at skygge for roen og samværet omkring selve måltidet, da aktiviteten tog forholdsmæssig meget tid og kun kunne involvere en mindre gruppe elever ad gangen. I 2. del af perioden valgte at give eleverne morgenmad i skolens kantine for at få mere tid og underviserressourcer til at udfolde aktivitetsdelen i projektet. Grundforløbseleverne planlægger og tilbereder fortsat mad til eksterne arrangementer. Fysiske aktiviteter og velvære De fysiske aktiviteter har både været inden- og udendørs, og eleverne har brugt nærmiljøets muligheder, hvor der også har været plads til friluftsliv og naturoplevelser. Det har været vigtigt at trække på de forskellige underviseres kompetencer. Dette hænger sammen med vores erfaringer og viden om vigtigheden af at undervise i noget, man har tilstrækkelig viden om. Resultatet Et af projektets absolutte fokusområder har været at koble to stærke indsatsområder sundhed for alle og uddannelse for alle. Projektet har haft indflydelse på flere valg, der efterfølgende er truffet på Social og Sundhedsskolen. Et tilbud om morgenmad i kombination med anvendelse af den pædagogiske lærings form Cooperativ Learning på grundforløbene har givet en øget trivsel, bedre undervisningsmiljø med færre konflikter og et lavere frafald. Cooperativ Learning er en undervisningsform der bla. inddrager kroppen med bevægelse og fysisk variation variationer Skolen har fastholdt tilbud om gratis morgenmad til GF- eleverne. Herudover har arbejdet med kost og velvære givet underviserteamet pædagogiske erfaringer der har dannet basis for at vælge Coorperativ learning som fundament i undervisningen.

3 Ligeledes har undervisernes kompetenceløft og de gode eksempler medvirket til at der løbende arbejdes med sundhedstilstand i den almindelige undervisning på mange niveauer. Mangfoldigheden er stor og tilbuddet hvad angår den fysiske velvære er langt mere nuanceret og strækker sig fra mindfulness til boksning. Helt overordnet har projektet påvirket den pædagogiske tilgang og dermed et bedre undervisningsmiljø. Dette har igen haft indflydelse på en meget høj trivsel blandt grundforløbseleverne jf. Elevtrivselsundersøgelsen lavet i efteråret 2010 som viser at den overordnede trivsel for Sosu Silkeborg er på 73%, hvor landsgennemsnittet for SOSU området er på 69%. For grundforløbseleverne vedkommende er den generelle trivsel på 79%, som er topscorer på landsplan. Den overordnede trivsel er målt på spørgsmålene: i hvilken grand anbefaler du uddannelsen til andre? Og hvordan vurderer du skolen som helhed? Vi kan også se på Undervisningsministeriets frafaldstal for 2010 at der er sket en reduktion fra 17% i 2009 til 11% i 2010, hvilket også signalerer, at der er gjort indsatser der virker som eksempelvis sundhedsprojektet. Hvad angår implementeringen af evalueringsmetoden indsatsteorien har den ikke umiddelbart fundet stor anvendelse i forhold til skolens projektarbejde generelt. Teorien er dog stadig med, når der skal vurderes metoder. Vi er nu igennem en fase, hvor der er afprøvet mange tiltag, som signalerer at sundhedsindsatsen giver resultater i forhold til kvalitet, trivsel og gennemførsel. Skolerådet arbejder derfor i øjeblikket med en sundhedsstrategi, som skal udstikke den pædagogiske retning for skolen og dermed medvirke til en forbedret sundhedsprofil for SOSU området lokalt.

4 Evaluering af projektet Pædagogiske værksteder for sund kost og velvære Social- og sundhedsskolen i Silkeborg Indhold 1. Indledning Beskrivelse af projektet... 2 Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe... 3 Projektansvarlig... 3 Projektets forløb og organisering... 3 Projektets ressourcer Metode og dataindsamling Evaluering... 5 Evaluering af formålet... 5 Evaluering af projektmål og succeskriterier... 6 Evaluering af projektorganiseringen... 7 Konklusion... 8 Anbefalinger

5 1. Indledning Social og Sundhedsskolen har med støtte fra Silkeborg Kommunes sundhedspulje gennemført projektet Pædagogiske værksteder for sund kost og velvære. Projektet har afprøvet forskellige pædagogiske modeller til at styrke skolens sundhedsprofil i forhold til nuværende og kommende elever og i forhold til lokalområdet. Projektets overordnede formål har været at bidrage til, at eleverne får erfaringer med en sanselig og eksperimenterende tilgang til mad og måltider og får nye ideer til, hvordan fysisk aktivitet kan integreres og være overkommelig og sjov i en travl hverdag. Projektet udspringer af Social- og Sundhedsskolens ønske om som erhvervsuddannelse at bidrage til regeringens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette er kombineret med et ønske om at bidrage til at udvikle et inkluderende og rummeligt sundhedsbegreb. 2. Beskrivelse af projektet Baggrund På Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg har et tidligere projekt støttet af Silkeborg Kommune: Operation morgenmad vist, at eleverne på Grundforløbet oplevede, at sund mad og fysisk aktivitet havde positiv indflydelse på deres velvære generelt. Eleverne udtrykte i evalueringen, at de blev inspireret til at lave sund mad derhjemme, fik mere energi, og at koncentrationsevnen blev bedre. Samtidig oplevede de en større fællesskabsfølelse på holdet og en glæde ved at bevæge sig sammen. På den baggrund har skolen med støtte fra Silkeborg Kommune gennemført dette projekt med fokus på, hvordan fysisk aktivitet og et sundt mellemmåltid kunne integreres og permanentgøres efter projektets afslutning. Formål Skolen ønskede med projektet at styrke skolens sundhedsprofil i forhold til nuværende og kommende elever. Som et led i skolens strategi er det en målsætning at være et uddannelsessted og en arbejdsplads, hvor velvære, livskvalitet og sundhed er i centrum, for både elever og personale. Vi lægger særlig vægt på at udvikle et fordomsfrit og inkluderende sundssyn. Formålet med projektet var at udvikle modeller, der pædagogisk og strukturelt/økonomisk ville kunne implementeres i skolen daglige drift efter projektforløbet. Den vigtigste rettesnor i udformningen af projektet var en inkluderende tilgang. Det var vigtigt, at projektets aktiviteter og den måde, der skulle tales om sundhed på, virkede tiltrækkende og involverende for skolens elever. Elevers sundhedsrelaterede problemer eller oplevelse af egen manglende sundhed skulle ikke stigmatiseres. Ved at øge livslysten og velværet var det ønsket, at skolen blev mere kreativ og vidtfavnende i forhold til en bred vifte af indsatser, der skal virke sundhedsfremmende igennem glæde, livslyst, kreativitet og nysgerrighed. Helt overordnet var hensigten, at det eksperimenterende, sanselige og sociale samvær skulle være centralt. Formålene blev formuleret således: Føles attraktivt, overkommeligt og tiltrækkende for eleverne Opleves som et tilbud om velvære og trivsel Øge elevernes handlekompetence i forhold sundhedsfremme Kompetenceløft for underviserne indenfor sundhed og fysisk velvære. 2

6 Målgruppe Vi valgte at fokusere på grundforløbseleverne (GF), som er den gruppe, hvor vi oplever størst frafald og mest sårbarhed i forhold til sundhed og trivsel. Samtidig er det den gruppe, hvor sundhedsprojektet imødekomme flere af kompetencemålene i undervisningsplanen, hvilket betyder, at projektet kan implementeres som permanente indholdselementer. Projektansvarlig Søren Lavrsen og Kirsten Nielsen, begge undervisere på Grundforløbet, har haft delt projektledelse med hver deres ansvarsområder. Herudover var alle underviserne på grundforløbet involveret i projektet som arbejdsgruppe. Styregruppen har bestået af projektlederne, en underviser fra social- og sundhedshjælperteamet (med henblik på vidensspredning), en udviklingskonsulent og en leder. Projektets forløb og organisering Alle grundforløbselever har efter en rotationsordning deltaget i et undervisningsmodul med fokus på sund kost og fysisk aktivitet/velvære. Der har været afprøvet flere modeller i forhold til både den kostmæssige del og fysisk aktivitet og velvære i projektperioden. Mad og måltider: Vi har afprøvet forskellige modeller for elevernes involvering i tilberedning og afvikling af måltiderne. Fokus i første fase af projektet har været, at eleverne skulle forholde sig til variation, næringsværdi og tilberedningsformer. Alle elever har fået udleveret Start Smart med opskrifter, inspiration og tips, samt Indkøbsguide fra Hjerteforeningen. Vi oplevede, at der var meget værdifuld læring og samvær for eleverne i at tilberede maden, men at det også i et vist omfang kom til at skygge for roen og samværet omkring selve måltidet, da aktiviteten tog forholdsmæssig meget tid og kun kunne involvere en mindre gruppe elever ad gangen. Desuden gav det en del skematekniske overvejelser, hvordan de øvrige elever skulle undervises. Vi konkluderede, at der gik mange lærerressourcer til forholdsvis få elever, da det ikke fungerede, at lade eleverne tilberede maden uden, at der var en underviser sammen med dem. Vi prioriterede hermed elevgruppen som helhed og opgav at satse på at gøre eleverne selvkørende i køkkenet. Vi besluttede således at prioritere dobbeltlærerdækning i forbindelse med de fysiske aktiviteter i stedet. Dermed kunne vi imødekomme forskellige ønsker til de fysiske aktiviteter og dermed styrke inklusion. Vi oplevede således også, at alle elever forholdt sig aktivt vil valgmulighederne og deltog i de fysiske aktiviteter. Disse valg førte til, at vi i 2. del af perioden valgte at give eleverne morgenmad i skolens kantine for at få mere tid og underviserressourcer til at udfolde aktivitetsdelen i projektet. Grundforløbseleverne planlægger og tilbereder fortsat mad til eksterne arrangementer. I stedet har erfaringerne givet input til at udvikle flere permanente undervisningsmoduler om kost og ernæring, som nu er integreret i den lokale undervisningsplan. Teori om kost og konkret madlavning indgår som en del af undervisningen både i forhold til eleverne selv og i forhold til børn og ældre. Eksempler på opgaver i undervisningen er En sund børnefødselsdag, og Mad til småtspisende ældre. Desuden forbereder og serverer eleverne bespisning til eksterne arrangementer og nogle personalearrangementer. Det mest omfangsrige arrangement var en introduktionsdag for 100 nye grundforløbselever og deres forældre. Her havde eleverne lavet og anrettet en farvestrålende og sund forplejning til alle. Fysiske aktiviteter og velvære: 3

7 De fysiske aktiviteter har både været inden- og udendørs, og eleverne har brugt nærmiljøets muligheder, hvor der også har været plads til friluftsliv og naturoplevelser. Det har overvejende været i planlagte blokke à 2 lektioner, men vi har også taget længere tid af sted fx for at sejle i kano. I Sportscentret har vi lejet en fast blok hver torsdag. Vi trækker på de forskellige underviseres kompetencer, og aktiviteterne afhænger således af bemandingen. Dette hænger sammen med vores erfaringer og viden om vigtigheden af at undervise i noget, man har tilstrækkelig viden om. Velvære er i løbet af projektperioden blevet mere integreret i den daglige undervisning. Således begynder flere lektioner med mindfullnes- øvelser eller andre typer afspænding alt efter undervisernes kompetencer. Vi er også blevet mere opmærksomme på, og har fået inspiration fra projektaktiviteterne til at lægge mindre tidskrævende fysiske aktiviteter ind undervejs i løbet af en dag. Aktiviteter for lokalområdet: Grundforløbseleverne har planlagt og gennemført en række arrangementer med fokus på fysisk udfoldelse som en del af deres undervisning. Bl.a. en pædagogisk markedsdag for 5 børnehaver, aktiviteter i SFO er samt drama for klasser. Kompetenceudvikling indenfor sundhedsfremme for involverede undervisere Projektet har også bidraget til kompetenceudvikling i underviserkorpset: Temadag for undervisere med fokus på pædagogisk arbejde i køkkenet, ved konsulent Mette Kloppenborg, med hovedvægt på en sanselig og eksperimenterende tilgang til madlavning. Temadag for undervisere i inddragelsen af fysisk aktivitet i undervisningen med underviser Søren Laursen Diplomuddannelse i Human ernæring påbegyndt for en underviser (Kirsten Nielsen) Diplommodul i Kroppen og fysisk aktivitet for 3 undervisere (Lars C, Klaus H og Kirsten N) Kursus i evalueringsdesign (Søren Laursen) Internt forløb med mindfullnes ved konsulent Charlotte Wegener Alle undervisere fra grundforløbet har deltaget i kursus i cooperative learning og fået værktøjer til at øge elevernes aktivitet og sociale færdigheder i undervisningen Projektets ressourcer Projektet er finansieret med fra SOSUskolen i Silkeborg og fra Silkeborg kommune. I forhold til det oprindelige budget har der været en overskridelse på ,00 som er dækket af SOSUskolen. Se vedlagte bilag 1 3. Metode og dataindsamling Indsatsteori (bilag 2) har fungeret som et løbende projektstyringsredskab for projektlederne og som oplæg til debat på styregruppemøderne. 4

8 Muldspørgeskemaet(bilag 3), som er et landsdækkende spørgeskema om unges sundhed og vaner, er brugt til baselinemåling og slutmåling på de involverede hold. Afslutningsvis har vi udsendt samme spørgeskema(bilag 3 a) som blev brugt før og lige efter projektet til de GF elever, der var med i projektet. En status på om de tidligere elever fastholder nogle at vanerne fra sundhedsprojektet. Dette er analyseret i bilag 3b og 3c. Vi har desuden eksperimenteret med dokumentationsformer, hvor eleverne gennem billeder illustrerer deres opfattelse af sundhed generelt og deres egen sundhedsudvikling. Dette billedmateriale har givet anledning til mange spændende diskussioner både på holdene og i lærerteamet. (bilag 4a,b og c) Vi ønsker at arbejde videre med billeddokumentation som et pædagogisk værktøj, da vi finder det meget anvendeligt til målgruppen. 4. Evaluering Ved spørgeskemaundersøgelserne må vi konstatere, at dataindsamlingen i juni 2011 ikke er dækkende. Der er indkommet besvarelser svarende til 20% af målgruppen, hvilket giver den erfaring, at vi bør vælge andre dataindsamlingsmetoder ved fremtidige projekter for denne målgruppe. Vi har dog fastholdt målemetoden, da det var vigtigt for sammenligningen, at de tidligere elever fik samme spørgsmål som ved projektet begyndelse. Projektets langsigtede indvirkning på elevernes sundhed og trivsel kan derfor kun vise tendenser. Derimod viser indsatsteorien at fungere godt som styringsredskab hen over perioden. Indsatsteori er særdeles anvendelig som procesværktøj, da modellen på overskuelig vis illustrerer projektets fremdrift, og hvor mange involverede sammen kan tilføje nye projektelementer og får hjælp til at holde fokus på del- og slutmål. Den løbende vurdering af indsatserne gennem debatoplæg og dialog i teamet har også betydet, at projektet kontinuerligt har givet inspiration til undervisernes øvrige undervisning. Herudover kan vi konstatere at de eksterne undersøgelser, som elevtrivselsundersøgelsen(etu) fra december 2010 og frafaldstallene fra 2010 begge viser absolutte positive tendenser i forhold til trivsel og gennemførsel af uddannelsen. Evaluering af formålet Helt overordnet viser elevtrivselsundersøgelsen fra december 2010 at eleverne på Grundforløbet har en høj trivsel sammenlignet med andre skoler. Samtidig er frafaldsprocenten faldet fra 17 til 11 procent i forhold til året før, hvilket er meget lavt set i forhold til frafald i erhvervsskoleregi generelt. Her er det skolens vurdering, at aktiviteterne og det inkluderende fokus på sundhed og velvære har en betydning. Ifølge de direkte elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen (bilag 3b og 3c) viser tendensen, at eleverne efter 1 år især fastholder øget fokus på fysisk aktivitet med primær begrundelserne For at tabe mig og at det er sundt. Der bruges lidt mindre tid på træning, til gengæld er der mere fokus på hård træning. Det selvvurderede helbred er den samme som ved undersøgelsen under projektet, mens vurdering af den fysiske form er bedre, da ingen vurderer sig som i dårlig eller meget dårlig form. Heraf må eleverne især på det fysiske område have fået handlekompetencer og inspiration til at ændre på vaner og livsstil. I dataindsamlingen viser kostmodulet ikke umiddelbart at have ændret de tidligere elevers vaner. Dog har spontane udsagn i hverdagen fra elever og undervisere vist en positiv ændring. Alle elever har deltaget både i kostmodulet, og senere i det gratis morgenmåltid i kantinen. Eleverne giver udtryk for, at de bedre kan koncentrere sig, hvilket også er undervisernes oplevelse, samt at der er færre konflikter mellem eleverne i løbet af dagen. 5

9 Ud over de direkte formål i forhold til eleverne, har det også været vigtigt at give kompetenceløft til underviserne i grundforløbsteamet. Projektet har inspireret til en ændret pædagogisk tilgang, hvor den øgede fokus på aktivitet og sociale færdigheder har fået større fokus i alle dele af undervisningen. De små afbræk i form at fysisk aktivitet og afspænding er også blevet faste elementer for alle undervisere, ligesom alle de fysiske aktiviteter er integreret ud over projektperioden. Evaluering af projektmål og succeskriterier Projektmål 1: Alle GF- eleverne er fået erfaring med sanselig og eksperimenterende tilgang til madlavning. Dog viste det sig, at køkkenfaciliteterne var for små til at producere mad til det store elevantal. Herudover blev der meget uro for dem, som ikke var med i produktionen den pågældende dag, og det var svært at håndtere rent logistisk. Der var dog mange positive elementer i et fælles måltid, hvilket vi fortsatte ved at arrangeret et fælles gratis morgenmåltid i kantinen, hvilket skolen har valgt at fortsætte udover projektperioden. Succeskriterium: Måltidet fortsætter som et vigtigt led i fastholdelsesstrategi og styrkelse af undervisningsmiljøet, men den fælles madlavning har været for omfattende at implementere i de fysiske rammer, skolen råder over i dag. Erfaringer med planlægning af måltider og madlavning får eleverne gennem produktion af mad til større arrangementer på skolen. Projektmål 2: Elever på hovedforløbene blev ikke involveret i projektet, da det var for omfattende at kombinere aktiviteterne i projektet med undervisningsmålene på uddannelserne. Projektmål 3: Vi har koncentreret projektet omkring GF- eleverne med udgangspunkt i, at mange af eleverne herfra fortsætter på hovedforløbene. De oplevelser og erfaringer, der har været med eleverne i forhold til velære og trivsel, har i høj grad inspireret den pædagogiske tilgang i underviserteamet. Desuden har underviserne har fået et kompetenceløft indenfor sundhed, velvære og fysisk aktivitet. Ifølge den indsamlede data via spørgeskemaundersøgelsen er det i forhold til den fysiske aktivitet, det ser ud til, at eleverne har fastholdt nye vaner og syn på sundhed. Succeskriterium: Velværemodulet her inspireret underviserteamet i GF til en ny pædagogisk tilgang, hvor aktivitet, afspænding og øget fokus på det sociale er en del af hverdagen. Hermed er dette projektmål til fulde opnået og viser allerede nu at give effekt i forhold til fastholdelse af elever og generel trivsel. Projektmål 4 og 6: Alle skolens GF- elever bliver i dag tilbudt et gratis sundt mellemmåltid kl Dette fortsættes i Ifølge elev- og underviserudsagn er det mere en fastholdelsesstrategi end et rekrutteringsstrategi, idet flere og flere skoler tilbyder mad i løbet af formiddagen. Vi bruger således ikke det gratis måltid målrettet i vores rekrutteringsstrategi. Succeskriterium: 6

10 Det gratis mellemmåltid er blevet en naturlig del af skoledagen på GF. Alle elever deltager i måltidet og angiver, at både det sociale og selve måltidet har stor betydning i hverdagen. Herudover viser vore frafaldstal, at vi i det år, projektet har kørt, har en reduceret frafaldsprocent fra 17 til 11. Der er flere projekter i gang med målet at reducere frafaldet, men vi ser måltiden som et vigtigt element. Projektmål 5 og 7: Alle undervisere på GF underviser i dag ud fra grundprincipperne i Cooperative Learning. Alle undervisere har deltaget i kurser og er fortrolige med denne pædagogiske tilgang. Herudover har enkelte undervisere gennemført kompetenceløft på diplomniveau, hvilket tilsammen har motiveret til stor omstillingsparathed i forhold til at omsætte projektets erfaringer til nye pædagogiske tiltag. Det betyder, at velvære og fysisk aktivitet er en naturlig del af den daglige undervisning og bidrager til et meget positivt undervisnings- og læringsmiljø på GF. Succeskriterium: Rent pædagogisk har projektet inspireret til en ny tilgang til undervisningen på GF. Dette rækker videre end de opstillede succeskriterier. Elevtrivselsundersøgelsen foretaget i december 2010 viser, at GF- eleverne markant er meget tilfredse med undervisningen. Her er der tale om nye GF elever, som har glæde af de spor og nye tiltag, som projektet har inspireret til. Projektmål 8: Erfaringerne med indsatsteorien var især knyttet til de to projektledere, hvoraf den ene i dag har fået nyt arbejde. De øvrige deltagere i styregruppen og arbejdsgruppen har også gjort erfaringer med metoden, men har ikke været styrende i processen med at anvende modellens forskellige elementer. Succeskriterium: Implementeringen af modellen som projektevalueringsmetode er ikke er sket. Styregruppen har fået kendskab til den som løbende projektstyringssystem og dialogværktøj, som vil kunne anvendes igen, men man er ikke fortrolige med det. Projektmål 9 Dette mål er ikke opfyldt, måske fordi projektlederen med ansvar for evalueringen fik nyt arbejde i projektperioden. Vi indgår naturligvis gerne i et samarbejde med Silkeborg Kommune om udviklingen af en effektmålingsmodel, hvor vi kan bidrage med erfaringer fra projektet Evaluering af projektorganiseringen Projektet var i begyndelsen drevet meget af ildsjælene i styregruppen, men efterhånden blev flere involveret, og der blev udviklet nye kompetencer i teamet. På teammøderne fik projektet stor plads, og det var især gennem dialog og erfaringsudveksling her, at underviserne konkluderede, at det er vigtigt at undervise i noget, man selv brænder for og har tilstrækkelig viden om. Efter den første periode blev projektaktiviteterne derfor planlagt så fleksibelt, at de forskellige underviseres kompetencer kom bedst muligt i spil. En vigtig læring i projektet er, at alle skal have en vis grad af ejerskab, hvis aktiviteterne skal lykkes fuldt ud og give mening for de involverede. Det, der virker indlysende og betydningsfuldt i en styregruppe, opleves ikke altid ligesådan af de, der skal gennemføre aktiviteten. Med en knap så detaljeret indholdsstyring lykkes dette i løbet af projektperioden. Den ene projektleder fik nyt job og forlod derfor projektet i projektperioden. Det har betydet, at især evalueringen og færdiggørelsen af indsatsteorien som model mangler de sidste led. Til gengæld har 7

11 projektets aktiviteter og debatterne herom styrket teamet som helhed, både i form af større forståelse for forskelligheder og i form at en mere fælles pædagogisk tilgang til eleverne og undervisningen. Konklusion Et af projektets absolutte fokusområder har været at koble to stærke indsatsområder sundhed for alle og uddannelse for alle. Projektet har haft indflydelse på flere valg, der efterfølgende er truffet på Social og Sundhedsskolen. Et tilbud om morgenmad i kombination med anvendelse af Cooperativ Learning på grundforløbene har givet en øget trivsel, bedre undervisningsmiljø med færre konflikter og et lavere frafald. Skolen har fastholdt tilbud om gratis morgenmad til GF- eleverne. Herudover har arbejdet med kost og velvære givet underviserteamet pædagogiske erfaringer der har dannet basis for at vælge Coorperativ learning som fundament i undervisningen. Helt overordnet har projektet påvirket den pædagogiske tilgang og dermed et bedre undervisningsmiljø. Dette har igen haft indflydelse på en meget høj trivsel blandt grundforløbseleverne jf. Elevtrivselsundersøgelsen. Alt i alt har projektet haft udløbere og inspireret til nye tiltag der har haft betydning en forbedret gennemførelsesprocenten på skolen. Der er også en tendens, der peger på, at eleverne ændrer deres syn på fysisk aktivitet efterfølgende. Anbefalinger Det kræver gode fysiske faciliteter og tæt opfølgning fra en underviser at producere mad til en stor gruppe elever med elever, der ikke er vant til at lave mad. En anbefaling kunne derfor være at vælge, hvorvidt fokus er, at deltagerne lærer at lave mad, eller at de får en sundt måltid. Selve den pædagogiske proces med at give eleverne konkrete erfaringer med at håndtere råvarer er så omfattende, at den som udgangspunkt ikke kan kombineres med et produktkrav og et tidspres. Det viste sig, at det var svært for elever og undervisere at holde fokus på to indsatsområder, kost og fysisk aktivitet, på én gang. I det hele taget betød projektets mange aktiviteter, at den logistiske planlægning blev større end forventet. En anbefaling kan derfor være en fase- model, hvor én aktivitet indføres ad gangen. At fastholde det gratis måltid uden at fortsætte med aktiviteten omkring tilberedningen og herefter flytte fokus til det fysisk velværemodul betød at projektet fik en ny dimension som i høj grad kom til at betyde noget for de nye pædagogiske retninger for undervisningen. En anbefaling er derfor også at have opmærksomheden rettet på (uventede) sideeffekter og aktivt udnytte det potentiale, der ligger i at kolleger arbejder sammen, udveksler holdninger og ideer og udvikler noget sammen. I forbindelse med dette projekt har vi kunnet se en teambuilding- effekt og opbygning af en større kapacitet til at træffe fælles pædagogiske valg. Det har været vigtigt for projektet, at vi har turdet omstille undervejs for at nå rundt og afprøve hele paletten. Nogle aktiviteter er blevet opgivet efter en periode, og andre er blevet permanente. Den sidste anbefaling er derfor, at de involverede løbende evaluerer aktiviteterne med åbenhed over for både den ventede og den uventede læring, der skabes, og bruger den undervejs som grundlag for beslutninger. 8

12 Oversigt over bilag Bilag 1 Projektregnskab Bilag 1a - Afrapportering projektudgifter for sundhed og velvære på Sosu Silkeborg Bilag 2 - Skema til indsatsteori Bilag 3a spørgeskema Bilag 3b Krop og helbred sammenfatning Bilag 3c - Krop og helbred juni 11 Bilag 4a - Sundhed velvære og livskvalitet Bilag 4b- Præsentation1 rikke og vjollca Bilag 4c - projekt sundhed 1

13 Projektudgifter for sundhed og velvære på sosu 2009 Beløb Projekt ledere: Søren Laursen ,00 Kirsten Nielsen ,00 Fælles foredrag for undervisere: konsulent Mette Kloppenborg ,00 Aktiviteter for lokalmiljøet : sundhedskampagner på 3 folkeskoler, (Smooties, busbiletter) 1.000,00 arrangementer i SFO og Voksenskolen Lysbro Administration herunder gennemførelse af effektmåling på pilotprojekt 5.625,00 I alt ,00 Modtaget fra kommunen ,00 Overføres til ,00 Egenfinansiering: opstart, indretning og inventar ,00 tilskud til råvarer Projektudgifter for sundhed og velvære på sosu 2010 Overført fra ,00 2 Rate ,00 Indtægter i alt ,00 Projekt ledere: Søren Laursen ,00 Kirsten Nielsen ,00 Fælles foredrag for undervisere: temadag vedr. køkkenhygiejne (32 timer, 8 deltagere x 4 timer) timeløn á 425, ,00 temadag vedr. motion og velvære (32 timer, 8 deltagere x 4 timer) ,00 kompetenceudvikling for undervisere: masteruddannelse, Søren Laursen ,00 4 dages kursus i evaluering, Attractor, Søren Laursen ,00 diplomuddannelse i Human Ernæring, Kirsten Nielsen (2 moduler) ,00 kurser for underviser, (2 kursusdage for 8 undervisere) ,00 Aktiviteter for lokalsamfundet: sundhedskampagner for folkeskoler kl ,00 konsulentbidrag ifbm kampagner 7.000,00 arrangementer for børn på Sosu skolen ,00 arrangementer for ældre på Sosu skolen ,00 Administration 7.875,00 herunder gennemførelse af effektmåling I alt ,00 Egenfinansiering: tilskud til råvarer/morgenmad ,00 medgået tid til kompetenceudvikling af undervisere: masteruddannelse, Søren Laursen (2 moduler = 100 timer) 4 dages kursus i evaluering, Attractor, Søren Laursen = 30 timer diplomuddannelse i Human Ernæring, Kirsten Nielsen (2 moduler = 120 timer) kurser for underviser, (2 kursusdage for 8 undervisere = 118 timer) ,00 Egen finansiering i alt ,00 + Underfinansiering af ovenstående ,00 Egen finansiering i alt ,00

14 Afrapportering projektudgifter for sundhed og velvære på Sosu Silkeborg. Projekt Sundhed og velvære er forløbet i perioden 2009 og 2010 Regnskabsmæssigt har der været en underfinansiering på kr., som er finansieret af skolen. Som aftalt laves effektmåling i maj/juni 2011, hvorefter den endelige evaluering sendes. Udgifterne til arrangementer for børn og ældre var budgetteret til Disse er udspecificeret i nedenstående note. Arrangementer for børn på Sosu skolen Idræt om dagen Leje af idrætshal Aktiviteter indkøb bagning Aktiviteter indkøb hygge Stavgang Diverse til besøg Diverse udgifter aktivitet Aktivitets indkøb Aktivitets indkøb Aktivitets indkøb I ALT 300, ,13 91,65 162,00 120,00 113,30 349,20 237,00 500,00 643, ,58 Bilag kan eftersendes, hvis der ønskes yderligere dokumentation.

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Evalueringsrapport. Mad og Motion i Børnehøjde

Evalueringsrapport. Mad og Motion i Børnehøjde Evalueringsrapport Mad og Motion i Børnehøjde 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beskrivelse af projektet...3 2.1. Formål...3 2.2 Projektets forløb og organisering...3 2.3 Projektansvarlige...3

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING Maj 2012 Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resume... 4 Baggrund, evalueringsspørgsmål, metode og læsevejledning... 5 Baggrund...

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013 Indhold Indledning... 1 1 Resume af konklusioner og anbefalinger... 2 1.1 De overordnede konklusioner... 2 1.2 De overordnede anbefalinger...

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Motion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring

Motion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring Motion og sund kost på erhvervsskoler fremmer elevernes trivsel og læring Projektnummer: 125222 Forøgelse af elevernes læringspotentiale og trivsel gennem inddragelse af bevægelsesaktiviteter og sund kost,

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Projekt ADHD-rummelige klubber - Evalueringsrapport

Projekt ADHD-rummelige klubber - Evalueringsrapport Projekt ADHD-rummelige klubber - Evalueringsrapport Det er træls at tænke på, at du ikke kan få en hverdag til at fungere, uden at du skal have piller. Det synes jeg var underligt at tænke på i starten.

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Effekten af idræt og fysisk aktivitet på grundforløbet Et pilotprojekt. Stig Guldberg

Effekten af idræt og fysisk aktivitet på grundforløbet Et pilotprojekt. Stig Guldberg Effekten af idræt og fysisk aktivitet på grundforløbet Et pilotprojekt Stig Guldberg Effekten af idræt og fysisk aktivitet på grundforløbet et pilotprojekt Forfatter: Stig Guldberg Alle fotos: ABCFilm

Læs mere