Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger"

Transkript

1 Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger ½

2 Sammendrag Kærehaveprojektet påbegyndt i 2012 er et samarbejds- og pilotprojekt mellem Ringsted Kommune, Dansk Skovforening og ejer af Kærehave skov, Søren Paludan. Formålet med samarbejds- og pilotprojektet, der også involverer frivillige, er at sikre innovative rammer for øget trivsel og sundhed for borgerne via aktiv brug af natur. modvirke de udgiftspres, der tegner sig som følge af bl.a. den demografiske udvikling og udviklingen med øget omfang af kronisk og langvarig sygdom samt øget omfang af psykiske lidelser. Projektet har da også haft særligt fokus på bl.a. borgergrupper som ældre og handicappede samt på såvel fysisk som psykisk trivsel. Udenlandske modelprojekter, herunder i Norge, afspejler de internationale tendenser i retning af øget anvendelse af natur som del af sundhedsfremme- og forebyggelsessamt rehabiliteringsindsatser og som del af indsatser overfor især stor brugere af sundhedsydelser og sociale ydelser. Der har fra projektets start været forudsat en evaluering medio 2013 med henblik på at vurdere behovene for eventuelle justeringer af projektets karakter, omfang og aftalemæssige grundlag. Den konkrete og detaljerede evaluering af Kærehaveprojektet fremgår af de følgende afsnit idet evalueringen afsluttes med skitsering af nogle mulige scenarier for Kærehaveprojektet i de kommende år. Kærehaveprojektet kan ses ind i dette perspektiv og dermed også som en mulig del af den vifte af indsatser, der i disse år overvejes eller implementeres for at Fakta om Kærehaveprojektet Kærehave skov omfatter 38 ha, som ligger 3 km fra Ringsted centrum. I skoven er der etableret en lang række faciliteter der generelt øger skovens attraktivitet for borgerne, men som også støtter borgerne og på bestemte måder støtter bestemte borgersegmenter. Der er bl.a. opbygget et handicapvenligt stisystem, en naturfitnessbane, bålhytter, en grejbank, borde, bænke og hvilesteder, forskellige rum i skoven og afmærkede ruter. Nordea-fonden, Naturstyrelsen og Fødevareministeriet via landdistriktsmidlerne har finansieret disse faciliteter. Der har i 7 måneders perioden fra november 2012 til juni 2013 været næsten besøgende i Kærehave skov, svarende til gennemsnitligt over 100 besøgende per dag. Bålhytter og skovbaser, der kan bookes, er brugt flittigt, og alene i 2013 vil der være tale om op mod 500 bookinger. Booking af bålhytter er 3-4 doblet i det seneste års tid, og generelt vurderes stigningen i institutioners og borgeres brug af skoven også at være 3-4 doblet siden Skoven har nu en bred brugerflade med børnehaver, skoler, specialskoler, skolefritidsordninger og ældreinstitutioner som institutionelle brugere. Primo 2013 var det nødvendigt at udvide skovens P plads ved hovedindgangen på grund af den markant øgede brug af skoven. Om morgenen afløses motionister og lokale brugere typisk af institutioner, der så om eftermiddagen afløses af et mere bredt udsnit af borgere. Bålhytter og skovbaser bookes af institutioner i dagtimerne, mens de om aftenen og i weekender bookes til f.eks. familiearrangementer. Der har været afholdt 50 ture og arrangementer for borgere i Ringsted. Derudover har der været udbudt nogle åbne tilbud, som borgere eller borgergrupper selv har stået for. Der har været afholdt 4 længere kursusforløb (årskurser) med 80 deltagere og en række kortere kursusforløb. Kurserne har været en primær aktivitet /motor i projektets opstart. Årskurserne har omfattet Børnehaven i naturen, Læring i naturen (for skoler) samt Sundhed og natur (for kommunalt personale, 2

3 De tre scenarier, der vil blive uddybet på mødet 22. august og som i sagens natur skal drøftes, og hvor der skal træffes beslutning om, hvilket scenarie, der satses på fremadrettet kan helt overordnet og kort opsummeres således: Kærehaveprojektet skal videreudvikles i en retning, der eventuelt kan få karakter af en form for nationalt modelprojekt, hvor erfaringer og løsninger efterfølgende kan videreformidles og anvendes i andre dele af landet. Scenarie 1: fastholder det aktuelle niveau af faciliteter, idet der i dette scenarie ikke tænkes i hverken udvidelse af faciliteter eller tilbud i forhold til den aktuelle situation. Scenarie 2: opererer med en udvidelse af faciliteter og forudsætter fortsat stigende omfang af tilbud idet viften af faciliteter og tilbud planlæges og tilrettelægges ud fra institutioners og eventuelt også foreningers (fx idrætsforeningers) ønsker samt ud fra borgerønsker. Scenarie 3: forudsætter justering og eventuelt udvidelse af faciliteter og tilbud idet viften af faciliteter og tilbud her tager udgangspunkt i, hvordan presset på sundhedsudgifter og sociale udgifter kan dæmpes gennem øget anvendelse af natur som del af sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, og hvor der fx ud fra de ovenfor omtalte internationale tendenser kan fokuseres på de borgersegmenter, der står for meget store andele af de offentlige sundhedsindsatser og sociale indsatser. Valg af scenarie vil i høj grad være betinget af, om Kærehaveprojektet skal videreudvikles som et lokalt orienteret initiativ ud fra specifikke lokale rammer og rammebetingelser eller om 3

4 Indhold Sammendrag Kærehaveprojektet Resume af resultaterne Projektets direkte resultater Kærehaves generelle besøgstal Projektets organisering Styregruppe Arbejdsgruppe Dagligt arbejde Ny organisering på vej Faciliteter Etablerede faciliteter Kurser Generelle erfaringer med kurserne Introkurser Årskurser dages kurser Ture og arrangementer Samarbejder Formidling af Kærehaveprojektets tilbud PR Medieomtale Skovens brugere Omkostninger Anbefalinger for de næste 3 år...27 Bilag 1. Idekatalog fra seminar 18. juni

5 1. Kærehaveprojektet Kærehaveprojektet er et samarbejde mellem en privat lodsejer og en kommune om at skabe bedre trivsel for borgerne ved brug af natur. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Ringsted Kommune, skovejer Søren Paludan og Dansk Skovforening med involvering af lokale organisationer, foreninger og frivillige. begyndte i 2010 og afsluttes 1. november Kernen i projektet er Kærehave Skov som ligger 3 km fra Ringsted centrum. I skoven er etableret en lang række faciliteter der støtter borgernes brug af skoven, bl.a. et udbygget, handicapvenligt stisystem, en naturfitnessbane, bålhytter, en grejbank, borde, bænke og hvilesteder, forskellige rum i skoven og afmærkede ruter. Projektet begyndte i 2012 med underskrivelse af en 5-årig samarbejdsaftale mellem Kærehave Skov v/søren Paludan og Ringsted kommune. Som led i samarbejdet skulle gennemføres en midtvejsevaluering af projektet. Det er denne rapport. Den er udført af Dansk Skovforening. Projektet har haft særligt fokus på borgergrupper, som er afhængige af at andre tager dem med i skoven, dvs. børn, elever, ældre og handicappede. Projektet er støttet økonomisk af Nordea-fonden, midler til landdistriktsudvikling (EU og Fødevareministeriet) og Naturstyrelsen. Kærehaveprojektet er samtidig et demonstrationsprojekt og 2. fase i et langsigtet projekt om at udvikle aktiviteter i private skove til fremme af borgernes trivsel og sundhed i samarbejde mellem kommuner og private skove, igangsat af Dansk Skovforening i fase blev gennemført i i samarbejde med Ringsted Kommune med projektet Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov, finansieret af Nordea-fonden. Fase 2 Læs mere om projektet på hhv. Kærehaves (http://www.kaerehave-skov.dk/) og Skovforeningens hjemmeside (http://skovforeningen.dk/site/nyheder/1772 /). For en kort version anbefales læseren afsnittene: 2. Resume af resultaterne og 11. Anbefalinger for de næste 3 år. 2. Resume af resultaterne 2.1 Projektets direkte resultater kortere kursusforløb. Kurserne er en af de grundlæggende aktiviteter i projektet. Etablering af en række faciliteter og støttepunkter samt årskurser for ressourcepersoner i Kommunen, har været de bærende elementer i projektopstarten. En lang række organisationer, borgergrupper og lokale aktører har været involveret i arrangementerne - se listen over afholdte arrangementer under afsnit 6: Ture og arrangementer. Vurderingen er at projektet har skabt værdi for et bredt udsnit af kommunens borgere: Familier med og uden børn, ældre og klienter på handicapområdet og i socialpsykiatrien samt børn og voksne på skole, SFO og institutionsområdet. Der er afholdt over 50 ture og arrangementer for borgere i Ringsted. Derudover er udbudt en par åbne tilbud, som borgerne eller borgergrupper selv stod for. Der er afholdt 4 længere kursusforløb (årskurser) med 80 deltagere og en række 5

6 2.2 Kærehaves generelle besøgstal mange forskellige borgergrupper benytter sig af de nye faciliteter og tilbud. De foreløbige erfaringer er at besøgstallet i skoven er steget voldsomt, at besøgene ligger jævnt fordelt over ugens dage og at Besøgstællerne, som har været opsat i skoven siden november 2012 af Skov og Landskab, har på 7 måneder registreret i alt skovgæster i Kærehave. Det er et gennemsnit på 107 besøgende pr. dag. 3. Projektets organisering Siden foråret 2012 har projektet haft en styre- og arbejdsgruppe. 3.1 Styregruppe Søren og Eva har også varetaget koordineringen af arbejdet og aktiviteterne i skoven. Styregruppen mødes efter behov og består af: 3.4 Ny organisering på vej Søren Paludan (skovejer) Marius Byriel (Ringsted Kommune, Kultur og Fritid) Birgit Wehlast (Ringsted Kommune, Sundhed og Frivillighed) Eva Skytte (Dansk Skovforening, projektleder) I november 2013 afsluttes Skovforeningens engagement i projektet og der skal derfor findes en ny organisering af projektet. 3.2 Arbejdsgruppe Arbejdsgruppen mødes ca. 1 gang i kvartalet. Den er sammensat på tværs af kommunens forvaltninger. I den sidder: Eva Skytte Dil Bredholt (Ringsted Kommune, Sundhed og Frivillighed) Torben Krogh Johansen (Ringsted Kommune, Skole og Institution) Marianne Olesen (Ringsted Kommune, Kultur og Fritid). Britt Vodstrup Andersen (Ringsted Kommune, Vej og Park) 3.3 Dagligt arbejde Det daglige arbejde varetages af: En lang række organisationer, frivillige og kommunale medarbejdere Søren Paludan Eva Skytte 6

7 4. Faciliteter Overdrev/blomstereng. Der er etableret et overdrevsområde ved den ene skovbase, ved Engsøen. Her er sået til med blomsterengblanding, som skulle give en varieret dyre og planteliv med flere oplevelses- og sansemuligheder. 4.1 Etablerede faciliteter Projektet har etableret en række faciliteter. Faciliteterne er holdt i naturmaterialer og med et forsøg på at de falder så naturligt som muligt ind i skoven og området. Det har været hensigten at holde faciliteterne på et minimum, så skoven stadig fremstår som skov og naturområde, ikke som et forlystelsesområde. Borde og bænke. På udvalgte steder i skoven er der opsat borde og bænke eller træstammer man kan sidde på. Det er både langs stierne (blandt andet fordi ældre har brug for steder for hvile) og på steder hvor det er oplagt at gøre ophold. Faciliteterne er udvalgt så de støtter brugernes mulighed for at komme i og opleve skoven som naturområde. Naturfitnessbane. En flere hundrede meter lang bane er anlagt gennem skoven til leg, træning og genoptræning. Til åbningsarrangementet 20. maj 2012 blev udarbejdet folderen Træning i naturen om træningsmulighederne i skoven. Der er etableret: Udvidet stisystem. I alt ca meter stisystem er etableret. Stierne er anlagt så de giver bedst mulig oplevelsesværdi bl.a. med mange snoninger og gennem forskellige skovbilleder. De er desuden handicapvenlige og kan bruges af både rollator- og kørestolsbrugere. Orienteringsposter i skoven. Sammen med Find-vej-i-projektet og den lokale orienteringsklub er opsat o-løbsposter med skilte og koder. Der er udarbejdet en folder med kort og vejledning til brug af posterne. Folderen og en præsentation ligger også på Afmærkede ruter. Der er 2 forskellige tur-ruter gennem skoven. Den ene er på 1½ km og den anden på 3½ km Skovbaser og bålhytter. Der er tre skovbaser ved hhv. Engsøen, ved juletræerne og midt i skoven. Her er der bl.a. mulighed for at tænde bål og siddepladser til en større gruppe. De to af baserne er med bålhytte (skovbasen ved juletræerne og ved Engsøen). 7

8 Informationstavler ved skovens indgang. Standerne er sat om, og der er eksperimenteret med udformning af informationsmateriale og kort. Det endelige informationsmateriale forventes færdigt omkring september. Toilet. Det er planen at etablere et toilet, men det er ikke afklaret hvor det skal ligge eller hvem der skal tilse det. Der er toiletmuligheder ved pendlerpladsen, hvor der er handicap-venlige forhold. Det er dog ikke et decideret handicaptoilet. Sms-skattejagt. Der er nu mulighed for at tage på skattejagt i skoven med sin mobil. Beskrivelsen ligger på Kærehaves hjemmeside (http://kaerehave-skov.dk/107.asp? ref=1&ref2=7). Grejbank. Det er opsat en container, beklædt med træ samt et brændeskur. Det er planen at grejbanken skal indeholder udstyr der understøtter naturundersøgelser, oplevelser og aktiviteter i skoven. Grejet er primært rettet mod projektets hovedmålgrupper, men det vil være oplagt at det også kan lånes af andre borgere fra Ringsted Kommune. I første omgang var tanken at institutioner og skoler havde deres eget grej og en nøgle, men udnyttelsesgraden er større, hvis man kan være fælles om udstyret, så der ikke står 15 sæt af det samme udstyr som kun bliver brugt få gang om året. Bedre parkeringsmuligheder. Der er etableret p-pladser af to omgange ved rundkørslen ved uglen (Ringvejen). Vi oplevede en stor stigning i besøgstallet da naturfitnessbanen åbnede og kunne bl.a. se at der ofte holdt biler parkeret ude på hovedvejen. Nu er der plads til omkring 10 biler. Desuden er der p-muligheder på pendlerpladsen ved motorvejstilkørslen. Der er behov for at etablere et system, hvor udlån fra grejbanken varetages på bedst mulig måde for både brugere og skovejer. Vi er ved at undersøge muligheden for at få etableret en ordning, hvor frivillige eller særlige borgergrupper (f.eks. fra Bo og Service eller Dagpenge) står for pasning og udlevering af udstyr som man så bestiller f.eks. via nettet (se senere). Ingen skraldespande Det er et bevidst valg at der ikke er skraldespande og containere i skoven. Dels fordi det er mere praktisk at folk selv tager deres affald med hjem end at andre skal tømme og passe skraldespande. Dels for at lære børn og voksne selv at rydde op efter sig når de er i naturen. Billedet er fra lørdag d. 22. september 2012 før p-pladsen blev udvidet 8

9 5. Kurser Der er afholdt 4 længere kursusforløb (årskurser) med 80 deltagere og en række kortere kursusforløb. Kurserne er en af de grundlæggende aktiviteter i projektet. Formålet har blandt andet været at: 5.1 Generelle erfaringer med kurserne Kursusforløbene (primært årskurserne) har vist sig meget afgørende for projektets succes. Af flere grunde: gøre deltagerne opmærksom på mulighederne i Kærehave klæde deltagerne på til at bruge skoven med deres borgere skabe ambassadører for projektet. Personalet se ikke umiddelbart potentialet/de mange muligheder der ligger i at tage borgerne med ud - at der er gevinster for både borgere og personale både på det fysiske, psykisk og sociale plan. Det kræver at man arbejder med det i praksis over en periode, før man rigtig ser og forstår mulighederne. Projektets primære målgrupper er afhængige af at andre tager dem med i skoven. Derfor blev der udbudt en række korte og længere kursusforløb, som skulle opkvalificere personalet til at se mulighederne i at tage primært børnehavebørn, skolebørn, ældre og handicappede med i skoven. Personalet er ikke fortrolige med at tage borgerne med i naturen - f.eks. fordi de ikke ved hvilke aktiviteter de skal lave med borgerne, fordi de er usikre på hvor meget borgeren kan "tåle" eller fordi det kræver for meget planlægning/er for besværligt f.eks. omkring transport. Hvis personalet kender mulighederne, kan skoven stimulere til bedre læring, motion, socialt samvær og opladning af batterierne (fysisk, psykisk og socialt velvære som defineret som vigtige parametre for sundheden af WHO). Det har været baggrunden for at udbyde flere typer kursusforløb. Personalet ikke føler at de ved nok om natur - naturvejleder, skovejer og andre ressourcepersoner ved meget mere og det kan de ikke gøre efter. At få øjnene op for naturens store potentiale med udgangspunkt i egen faglighed, giver mange nye muligheder. I projektbeskrivelsen var planlagt følgende kurser: femten ½ dags introkurser årskursus for børnehaver årskursus for skoler årskursus for ældreområdet to 3 dags kursus ældre/handicap/børn At sætte sig ud over ramme-tænkningen - der er ofte mange grunde til ikke at komme af sted bl.a. måder vi har indrettet vores hverdag og arbejdsopgaverne på. Det kræver at nogen skubber til ramme-tænkningen. Personalet bor ikke alle i kommunen og kender derfor ikke til naturområder og muligheder i Ringsted. Erfaringer, begejstring og engagement formidles videre til kollegaer og netværk - det giver stor spredningseffekt bl.a. ud på arbejdspladser, i kommunens forvaltninger og institutioner og til lokale borgere. Kurserne var meget praksisorienterede. Bl.a. har deltagerne mellem kursusgangene skulle lave små projekter, hvor de har taget borgerne med i 9

10 naturen/kærehave. Kursusforløbet har bl.a. formet sig udfra og bygget videre på de praktiske erfaringer deltagerne har gjort sig. Det har betydet, at deltagerne, da kurset var slut, allerede var i fuld gang med at bruge naturen/kærehave sammen med borgerne og ikke at de først da skulle til at omsætte kursusindholdet til deres hverdag. 5.2 Introkurser Formålet med introkurserne på ½ dag er at præsentere mulighederne og inspirere institutionerne til at bruge Kærehave. Der er udsendt tilbud til alle børnehaver via kommunen og via kursusdeltagerne på årskurset for børnehave. Der er pt. afholdt introkursus for 4 institutioner. Alle årskurser er afsluttet med en dag, hvor deltagerne fremlægger deres erfaringer og projekter de har arbejdet med. Til denne dag har alle deltagere haft mulighed for at invitere 1-3 nøglepersoner (personer som er vigtige for deltagerens videre arbejde f.eks. leder, kollega, samarbejdspartner, politiker) og kursusledelsen har så suppleret med invitation til relevante personer i kommunen (f.eks. byrådet, forvaltningen). Det har bl.a. betydet at erfaringerne fra kursusforløbene er bredt videre ud i kommunen. Mulige årsager til at efterspørgslen ikke har været større: mange institutionerne allerede er i gang og derfor ikke har brug for et introkursus de institutioner, som ligger i en afstand som gør, at de kun sjældent vil komme i Kærehave, ser ikke noget behov. De kan i stedet bruge deres lokalområde. at grejbanken ikke er etableret. En præsentation af bestilling, brug og introduktion til udstyret, vil måske betyde større interesse. Kurserne var bygget op, så en stor del foregik i Kærehave, men der var også introduktion til at bruge andre naturområder i kommunen. Det betød at kurserne var relevant for mange flere, da en række personaler ikke vil have mulighed for at komme i Kærehave jævnligt. Vi overvejer at brede tilbuddet ud til SFO-området, da der stadig er en del ledige kursusdage. 5.3 Årskurser Kurserne har etableret netværk mellem deltagerne bl.a. fra forskellige forvaltninger. Desuden er der startet flere samarbejder op mellem flere af kursusdeltagerne - bl.a. mellem frivillige, mellem frivillige og sundhedsforvaltningen, mellem ældreområdet og jobcentret, mellem træningen og hjerneskadecentret. Årskursus for børnehaver: Børnehaven i naturen Kurset var på 8 dage fordel over de 4 årstider med to sammenhængende kursusdage i sommeren, efteråret, vinteren og foråret. Der var 24 tilmeldt kurset. Der har været ca. 2/3 af deltagerne som har været meget engagerede og har deltaget stort set alle kursusgange. Omkring 1/3 af deltagerne har haft en del fravær pga. sygdom (egen eller på arbejdspladsen, så de skulle dække ind) eller ændrede arbejdsopgaver/nyt job. Årskursus for skoler: Læring i naturen Kurset var på 6 dage over de 4 årstider med to sammenhængende kursusdage som opstart og derefter 4 enkeltstående kursusdage fordelt over de 4 årstider. Den ene kursusdag tog udgangspunkt i aktionslæringstanken og den skulle deltagerne selv planlægge. Den skulle bruges til at kursisterne gennemførte et undervisningsforløb eller en aktivitet for egne elever, som en gruppe andre kursister overværede og derefter evaluerede. Det lå desværre omkring lock-outen, og det betød, I det følgende præsenteres de enkelte kursusforløb. For kursusindhold, se opslagene for de enkelte kursusforløb på 10

11 at det kun var få kursister der fik gennemført dagen. ældreområdet. Fra flere sider har vi erfaret at interessen var der blandt en del af personalet, men pga. flere nedskæringer på området var der ikke ressourcer til at hente vikarer ind, og flere steder på ældreområdet er der kun tid til at personalet varetager grundlæggende plejeopgaver, så der er i hverdagen ikke tiden til eller mulighed for at personalet tager de ældre med ud. Andre skal varetage den funktion. Efter ønske fra skolelederne i Ringsted, blev kurset udbudt til både lærere og SFO-personale. Dette bl.a. fordi man ønsker et øget samarbejde mellem skole og SFO og fordi SFO'erne har flere og andre muligheder for udeliv med børnene. 26 var tilmeldt kurset. Alternativet blev at vi udbød kurset bredere i kommunen: til kommunalt personale, samarbejdspartnere, organisationer, frivillige og borgere i kommunen. To kurser blev slået op i sommeren 2012, men pga. kun få tilmeldte til det ene kursus, blev de to kurser slået sammen. Årskursus for ældreområdet: Sundhed og natur Kurset var tænkt som et 10 dages kursus, men efter samråd med forvaltningen i Ringsted Kommune, blev kurset i stedet udbudt som 2 kurser a 5 dage. Det andet kursusforløb blev i stedet gennemført i De to kursusforløb havde hhv. 15 og 16 tilmeldte. Det viste sig desuden at være umuligt at fylde kurset op kun med personale fra Deltagerne på kurset Sundhed og natur 2012 Videncenter hvor deltagerne kunne tilmelde sig en eller flere dage sammen med deres borgere. Tanken var at dagene skulle inspirere til forskellige typer aktiviteter i Kærehave. De 3 dage er beskrevet under "Arrangementer" i næste afsnit dages kurser Der var planlagt to 3-dages kurser for ældre og handicapområdet. Den person, som skulle står for kursusforløbet, var først sygemeldt og har derefter stoppet sin kursusvirksomhed, så i stedet har vi afholdt et forløb over 3 dage i samarbejde med Handicapidrættens Det sidste kursusforløb forventes afholdt efter sommerferien. 11

12 12

13 6. Ture og arrangementer Ture og aktiviteter for skoler og børnehaver Der er afholdt omkring 20 ture for skoler og institutioner. Vi har så heldige at få en praktikant i foråret som afholdt en del af turene. Desuden har folkene i projektet stået for en del ture bl.a. skovejeren, de ansatte i skoven og Skovforeningens naturvejleder. Der er afholdt over 50 ture og arrangementer for borgere i Ringsted. Desuden er udbudt åbne tilbud som borgerne eller borgergrupper selv stod for. Kærehave stillede udstyr frem og tændte op i bålhytterne. Projektet er kommet bredt ud til kommunens borgere. Målgrupperne har bl.a. været: institutioner, handicapområdet, kommunalpolitikere, familier med og uden børn, ældre og socialpsykiatrien. Desuden har vi samarbejdet med en lang række organisationer, borgergrupper og lokale aktører om arrangementerne. Følgende arrangementer er afholdt: Arrangementer for kommunalpolitikere. En temaeftermiddag d. 23. august 2011, hvor alle blev inviteret til en præsentation af ideerne bag projektet og til en rundtur i skoven. Da der var enkelte der ikke kunne deltage denne dag, blev der arrangeret en gentagelse, d. 19. september, i alt deltog 9 af byrådets 15 kommunalpolitikere. Åbent hus sidste weekend i november 2011 med ca. 15 deltagere. Julearrangementer for borgere de første 3 weekender i december I forbindelse med juletræssalg blev serveret gratis gløgg og æbleskiver og der blev i bålhytten orienteret om projektet og udleveret skovfoldere i alt stk. Omkring 500 borgere fra kommune og nabokommuner deltog. Åbningsarrangement d. 20. maj Den dag åbnede Kærehaveskoven officielt med et stort åbent hus arrangement i skoven for alle Ringsteds borgere. Der var taler af skovejeren, Kommunen, Nordeafonden og Skovforeningen. Omkring 500 borgere deltog og flere frivillige og forskellige organisationer stod for aktiviteterne på dagen. Forårsforløb for børnehavebørn. Fra april til juni 2012 kom børnehaven Tinsoldaten hver dag med en gruppe børn. 13

14 Temadag om sundhed og natur 21. juni 2012 for kommunalt personale og samarbejdspartnere. Der kom 18 deltagere til en temaeftermiddag i skoven med dialog og introduktion til årskurserne. pressen. Efterårsferieaktiviteter I samarbejde med en række lokale foreninger og frivillige, blev der udbudt en række forskellige ture i Kærehave for borgerne. Det var: o Motionstur i skoven v. Ringsted kajakklub 14. oktober o Fysisk aktivitet v. Susan Hemmingsen 17. oktober o Politihundeopvisning v. Michael Winsløv 19. oktober o Familieskovtur v. Christian Egon Rasmussen 19. oktober o Skovens biavler v. Jonas Anderson 19. oktober o Historiefortælling v. Abelone 18. oktober o Travetursbingo v. Hjerteforeningen 21. oktober Programmet blev sendt ud med Ringsted Kommunes andre efterårsferietilbud til de lokale aviser og blev lagt på Kultunatur.dk og RingstedNU.dk. Juleaktiviteter Der har været flere arrangementer i tilknytning til juletræssalget som åbnede sidste weekend i november og fortsatte til jul. I weekenderne serveres gløgg og æbleskiver. Rigtig mange borgere og især familier besøger skoven i forbindelse med juletræssalget. Mange benytter tilbuddet om fæld selv se. Desuden var der: o 3 lørdage med historiefortællinger ved skuespiller og historiefortæller Abelone Bregninge, familiearrangement også for ikke jultræskøbere, med i alt ca. 200 deltagere, støttet med 50% tilskud fra regionen. o 7 børnehaver der benyttede sig af tilbuddet om juletræstur i skoven. Det er blevet en stor succes, hvor der nu også kommer børnehaver fra Bagsværd og Valby. Juletræssalget er en god lejlighed til at skabe PR om skoven og projektet, både i forbindelse med at folk kommer og køber træ og hygger sig og i tilknytning til PR i 14

15 Lockout-tilbud fra 13. april. Der blev hver morgen i lockout-perioden tændt op i bålhytte og sat fiskenet frem, så alle der havde lyst, kunne hygge sig i skoven. o Købe popcorn, kaffe, vand og kage hos Glad Mad projektet. Bålhytten ved juletræerne o Høre Kærehave skovs biavler, Jonas Anderson fortælle om bierne, skovens stader og der er mulighed for at købe honning. o Se på årstidens fugle og fuglelivet i Kærehave Skov sammen med Poul Erik Weinreich og Inger Nielsen, Dansk Ornitologisk Forening Vestsjælland og lokalgruppen i Ringsted. o Klatre i træer enten på egen hånd (som dine forældre gjorde da de var børn) eller sammen med træklatreinstruktør Claus Funk Østergaard fra Go2top. Der er en lav rebbane til børn fra ca. 3 år og en evighedsstige til børn fra ca. 6 år og op efter. o Fiske efter smådyr i den gamle skovsø med naturvejleder Eva Skytte, Dansk Skovforening o Afprøve orienteringssansen på Find vej i Kærehave med Dansk OrienteringsForbunds poster. o Prøve kræfter på naturfitness- og motorikbane o Følge de 2 afmærkede ruter på hhv. 1 og 3 km o Spise medbragt mad i det grønne o Afprøve stierne der er velegnede til både rullestol og rollator o Tage på Naturskattejagt med mobil o Demonstration af hvordan sweisshunde bruges til at finde anskudt eller påkørt vildt v. Jørgen Lang, schweisshunderegistret o Skovgudstjeneste v. provst Lars Poulsen. Valborgsaften og træplantning 1. maj. Pernille Stockfleth fortalte valborgseventyr, og der var valborgsblus med stort bål. På de 3 juletræseventyrdage i december var udleveret gavekort til plantning af små nye juletræer under mottoet du skal høste som du sår. På Valborgsaften kom 5 børn med gavekort, og de plantede små nye juletræer. Der var i alt 20 deltagere. Afholdt med 50% refusion fra region (fortællerkavalkaden). Skovens Dag 5. maj 2013 med omkring 350 deltagere i samarbejde med flere forskellige aktører. Besøgende kunne bl.a.: o Opleve TV2 løbet og heppe på løberne der passerer bålhytten ved juletræerne o Besøge Det nordiske feltkøkken i Kærehave skov: Hvordan bruger vi skovens urter f.eks. bøgeblade, ramsløg og brændenælder til madlavningen? v Agronom Nina Spaabæk. o Bage bladbrød og smage brændenældesuppe, øve dig i kast med redningsreb, deltage i et lille løb og spille natur memory med FDF spejderne. 3 aktivitetsdage for alle - også folk med funktionshæmninger. Et samarbejde med Handicapidrættens videnscenter: o Leg, aktiviteter og brug af sanserne i naturen d. 29. april v/ Socialpædagog og friluftsvejleder Sanne Jensen med 12 deltagere o Træklatring og kæmpegynger d. 3. maj v/ Erik Derdau og Bo Jørgensen, Handikano med 75 deltagere o Friluftsliv, Sjov og ballade d. 3. juni v/ Friluftslivsgruppen på Idrætsskolen for udviklingshæmmede i København med 15 deltagere. Seminar 18. juni interessenter fra Ringsted kommune deltog i en 15

16 eftermiddag med fremlæggelse af projektets foreløbige resultater og derefter ideudvikling for projektets fremtid (se bilag 1). 16

17 7. Samarbejder har vi haft møde med Glad mad projektet, som står for en cafe i ældrecentret Knud Lavardcentret. Arbejdet varetages af psykisk handicappede og har bl.a. diskuteret muligheden for at oprette en ordning i stil med Skovhjælper-projektet i Naturstyrelsen, hvor psykisk handicappede arbejder i skoven bl.a. med servicering af brugerne. Udover de organisationer og lokale ressourcepersoner, som vi har samarbejdet med i forbindelse med afholdelse af arrangementerne i foregående afsnit, er der indgået samarbejde om andre opgaver i skoven. Det er: Opsyn i skoven Der har været problemer med uønskede aktiviteter i skoven. For at undgå at det udviklede sig, har vi indgået en aftale med politihundeforeningen om jævnligt opsyn. Der er opsat information ved indgangen til skoven både for at informere besøgende men især som forebyggende foranstaltning. Vi har haft møde med Socialpsykiatien og Glad mad, da vi bl.a. har et par borgere, som har vist interesse for ordningen. Vi har kontaktet Regnbuen, fordi det måske kunne være en opgave for dem. Kommunen har sendt forespørgsel ud til specialskoleområdet, for at køre om det kunne være en arbejdsopgave for deres unge. Biavl og honning Kærehave har fået sin egen produktion af honning. En lokal biavler har opstillet stader til efterårsferien 2013 og viste og fortalte om bier, produktion og planer i forbindelse med aktiviteterne i efterårsferien. Pt. er der ingen aftaler. Skovhjælperordningerne er baseret på borgere på paragraf 103, og den ordning udfases fordi området er under revidering. Derfor vil det sandsynligvis efter kort tid ikke være muligt at skaffe borgere til et sådan tilbud. I stedet kommer nye tilbud bl.a. omkring støtteaktivering. Der er ikke lavet nogen aftaler endnu, men vi arbejder videre på sagen - bl.a. har vi aftalt møde med jobcentret efter sommerferien. Træklatring Der er indgået aftale med træklatre Claus Funk. Han laver træklatrearrangementer i skoven for forskellige brugergrupper - bl.a. til Skovens Dag Motion i skoven Kontakt og møder Susan Hemmingsen som deltog på et af årskurserne, har efterfølgende oprettet et motionshold i Kærehave. To andre kursusdeltagere har efterfølgende indgået aftale med Sundhedscentret om opstart af et motionshold for kræftramte. Holdet starter efter sommerferien. For at få flest muligt engageret i Kærehave, har vi taget kontakt til eller haft en del møder med forskellige forvaltninger og borgergrupper bl.a. de frivillige og foreningslivet. Deltagelse på skoleledermøde d. 8. maj Præsentation af projektet/mulighederne og dialog omkring kursusforløbet. Deltagelse på institutionsledermødet i kommunen Præsentation af projektet/mulighederne og dialog omkring kursusforløbet. Skovhjælperordning Vi arbejder for en skovhjælperordning. Sådanne kører allerede i samarbejde mellem flere Statsskovdistrikter og kommuner, har mange spændende perspektiver som kan bruges i Kærehave. Vi har undersøgt forskellige muligheder, bl.a.: 17

18 Kontakt til frivillige og organiserede organisationer angående årskursus Møde og rundtur med skolechefen, skoleleder fra Valdemarskolen samt leder af Knud Lavard centret (24. Maj 2012) Oplæg om projektet på mødet for frivillige tilknyttet Knud Lavard centret (d. 4. Juni 2012) Møde med Glad Mad projektets leder, Anne Mikkelsen (d. 5. juni 2012) om muligt samarbejdsflader 18 Kontakt til en række frivillige foreninger afgående temadagen d. 21. juni 2012 Kontakt til leder for genoptræningsområdet for ældre, sundhedschefen og sundhedsdirektøren Kontakt til institutioner om mulig interesse for fælles ansættelse af naturfaglig person i flexjob som kan tage børnene med i Kærehave og evt anden natur sommer 2012.

19 8. Formidling af Kærehaveprojektets tilbud 8.1 PR 8.2 Medieomtale Det er lagt stor vægt på at komme ud gennem forskellige medier til borgerne bl.a. er Kærehave på nettet, der bliver sendt nyhedsbreve ud og der er løbende kontakt til lokal- og nationalpresse. Kærehave Skov har fået meget omtale i pressen: er skovens hjemmeside. Her ligger nu bl.a. information om mulighederne i skoven samt kort og link til foldere o.lgn. Der er desuden etableret et bookningssystem til bålhytterne og baserne i skoven (i alt 4 stk.). Mellem gråvejr og grønne frikadeller, ne-frikadeller/ringsted/artikel/ Kærehave skov en skov ej blot til pynt, Jyllandsposten Kærehave fik klippet snoren, snoren/ringsted/artikel/ Facebook. Kærehave har fået sin egen side på facebook https://www.facebook.com/kaerehaveskov. Her lægger vi info om hvad der sker i skoven af særlig tiltag og besøgende kan give deres besyv med. Via facebooksidens venner og venners venner har vi mulighed for at nå ud til rigtig mange mennesker. F.eks. har næsten mennesker set aktiviteten: lockouttilbuddet. Åbningsgudstjeneste ved biskoppen Tv 2 øst: vejer-aabner-skov Politihunde i Kærehave tv2 øst: Ka ikke lige finde link men vist tv2øst nyheder 20 otk Ivrig honningmand på skovtur 20/10/2012: ovtur/ringsted/artikel/ Nyhedsbreve. Der er udsendt 4 nyhedsbreve til skovens venner (ca. 300 mail adresser). Politimennesker og dyr på skovtur 19/10/2012: a-skovtur/ringsted/artikel/ Sommer i Ringsted og Efterårsferie i Ringsted. Samarbejde omkring udsendelse af tilbud i skoven. Folder med kort over skoven (se den på næste side) blev udarbejdet sommer 2012 og trykt i 5000 eksemplarer og ligger på Folderne har været lagt i infokasserne ved de 3 indgange. Efterspørgslen har været stor, og der er nu ikke flere foldere tilbage. Det meget store besøgstal i skoven betyder imidlertid at efterspørgslen har været og vil være stor. Kærlighed ved første skov-blik 15/10/2012: v-blik/ringsted/artikel/ Chefkokken løber for livet 21/07/12 -for-det-er-herligt/ringsted/artikel/ Mellem gråvejr og grønne frikadeller 01/06/2012: ne-frikadeller/ringsted/artikel/ Folderen bruges til: Almindelige skovture Sms-skattejagt Orienteringsløb Skovgæsternes egne arrangementer, fx børnefødselsdage. Juletræerne blev hentet 02/12/2009: ngsted/artikel/

20 Tv2 Nyhederne tspurt-om-juletraeer Artikel i Kristelig Dagblad 5/1/2013 Folderen over Kærehave Skov 20

Kærehave skov til Ringsteds gavn Rapport over fase 2 af projekt Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Kærehave skov til Ringsteds gavn Rapport over fase 2 af projekt Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Kærehave skov til Ringsteds gavn Rapport over fase 2 af projekt Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Indhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Kærehaveprojektet... 5 2. Resume af resultaterne...

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Referat. Frivilligråd. Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Frivilligråd. Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Frivilligråd Møde nr.: Møde i Frivilligrådet Dannet den: Onsdag den 18-09-2013 Mødedato: Tirsdag den 17-09-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: lilla mødelokale Medlemmer Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Intern stafet i kommunen - alle kan deltage. Mål at 95 % deltager evt. en fakkel, der skal rundt i hele kommunen Kommunen og foreninger

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter:

Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: Forslag til indsatser i sundhedspolitikken Målepunkter: A. Mental sundhed 1) Andelen af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som er sygemeldt med stres, depression og andre psykiske problemer falder 2)

Læs mere

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune

Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Den 15.05.2009 Sagsnummer: 09/4217 Udarbejdet af: Anders Laursen Evaluering af borgerinddragelsesindsatsen i Egedal Kommune Baggrund for evalueringen Borgerinddragelsesudvalget udarbejdede i efteråret

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2013 2014 Mål for 2013 Evaluering af mål A: Implementering af den narrative teori og metode Personalegruppen i DSI NETTET I og II er gennem tre år

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet.

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsplan i DUI-LEG og VIRKE i 2015. Denne plan

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart

Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Dato: 24.april 2012 Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Projekt Håndtering af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere med fokus på de langtidsfriske Ansøgere: AOF Center Fyn i samarbejde

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.april 2013 kl På lærerværelset..

Skolebestyrelsesmøde Kirke Hyllinge skole Tirsdag den 9.april 2013 kl På lærerværelset.. 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 3. Nyt fra elevrådene Danske skoleelever har afholdt kursus for elevrådsrepræsentanterne fra 5. -9. årgang. Trivselsambassadørerne

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Idé Landsbyerne har i disse år store udfordringer i forhold til at fastholde serviceniveauet på en række centrale områder. En udfordring der er basal og af stor vigtighed for lokalsamfundets funktion og

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Udvikling af kontaktsygeplejerske netværket i Hjerteforeningen

Udvikling af kontaktsygeplejerske netværket i Hjerteforeningen Udvikling af kontaktsygeplejerske netværket i Hjerteforeningen Indhold Baggrund for projektet Hjerteforeningen har siden 1999 haft et netværk af kardiologiske sygeplejersker fra mange af Danmarks hjerteafdelinger

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an?

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Seminarets tidsplan Velkommen Hvordan kan vi bedst udvikle, arrangere og afholde et arrangement med sigte på sundhedsfremme og forebyggelse? Hvordan kan

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE

BKO CHARLOTTENLUND FORT GENTOFTE KOMMUNE BKO CHARLOTTENLUND FORT INTRODUKTIONSKURSER TEMAKURSER RETNINGSLINJER RESERVATION MEDLEMSSKAB MAJ 2013 Baggrund BKO Charlottenlund Fort er en udmøntning af Gentofte Kommunes Idrætsog Bevægelsespolitiks:

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline Ansvar el. Lukket Skolebestyrelsesmøde.

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline Ansvar el. Lukket Skolebestyrelsesmøde. Dato: 2014-02-27 Ordstyrer: Helene Til stede:, Bo, Kasper, Jytte, Rikke (8D), Tanja, Birgitte, Helene, Pernille (fra 20:45) Afbud: Aina, Rikke, Claus, Mick(8A), Fraværende: Referent: Bo SB-møderne afholdes

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Aktivitetsområde i Mogenstrup

Aktivitetsområde i Mogenstrup Aktivitetsområde i Mogenstrup Projektbeskrivelse m/budget og finansieringsplan Projektansvarlige: Øster Sogns Beboerforening, Vuggestuen Søstjernen, Børnehaven Blæksprutten, Hjelm Hede Friskole. Oplysninger

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Roskilde 360 det hele ældre menneske

Roskilde 360 det hele ældre menneske Roskilde 360 det hele ældre menneske Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på byrådets 2 innovationsspørgsmål: 1) Hvordan kan Roskilde Kommune, som organisation i samarbejde med lokalsamfundets øvrige

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider.

Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider. 1 - Terndrup - understøttende undervisning.docx Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-2-13 Ansøgning skal udfyldes senest 26. marts og sendes til Center Børn og Unge. Ansøgningen skal max fylde 2 sider.

Læs mere

Nyhedsbrev 2014 nr. 6

Nyhedsbrev 2014 nr. 6 Nyhedsbrev 2014 nr. 6 Natursamarbejdet på Sølyst, Louisevej 100, 8220 Brabrand, tlf. 86 25 68 60, e-mail natursamarbejdet@mbu.aarhus.dk Fra busstop Sødalskolen, linje 12 er der 700 meter og fra busstop

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere