Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger"

Transkript

1 Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger ½

2 Sammendrag Kærehaveprojektet påbegyndt i 2012 er et samarbejds- og pilotprojekt mellem Ringsted Kommune, Dansk Skovforening og ejer af Kærehave skov, Søren Paludan. Formålet med samarbejds- og pilotprojektet, der også involverer frivillige, er at sikre innovative rammer for øget trivsel og sundhed for borgerne via aktiv brug af natur. modvirke de udgiftspres, der tegner sig som følge af bl.a. den demografiske udvikling og udviklingen med øget omfang af kronisk og langvarig sygdom samt øget omfang af psykiske lidelser. Projektet har da også haft særligt fokus på bl.a. borgergrupper som ældre og handicappede samt på såvel fysisk som psykisk trivsel. Udenlandske modelprojekter, herunder i Norge, afspejler de internationale tendenser i retning af øget anvendelse af natur som del af sundhedsfremme- og forebyggelsessamt rehabiliteringsindsatser og som del af indsatser overfor især stor brugere af sundhedsydelser og sociale ydelser. Der har fra projektets start været forudsat en evaluering medio 2013 med henblik på at vurdere behovene for eventuelle justeringer af projektets karakter, omfang og aftalemæssige grundlag. Den konkrete og detaljerede evaluering af Kærehaveprojektet fremgår af de følgende afsnit idet evalueringen afsluttes med skitsering af nogle mulige scenarier for Kærehaveprojektet i de kommende år. Kærehaveprojektet kan ses ind i dette perspektiv og dermed også som en mulig del af den vifte af indsatser, der i disse år overvejes eller implementeres for at Fakta om Kærehaveprojektet Kærehave skov omfatter 38 ha, som ligger 3 km fra Ringsted centrum. I skoven er der etableret en lang række faciliteter der generelt øger skovens attraktivitet for borgerne, men som også støtter borgerne og på bestemte måder støtter bestemte borgersegmenter. Der er bl.a. opbygget et handicapvenligt stisystem, en naturfitnessbane, bålhytter, en grejbank, borde, bænke og hvilesteder, forskellige rum i skoven og afmærkede ruter. Nordea-fonden, Naturstyrelsen og Fødevareministeriet via landdistriktsmidlerne har finansieret disse faciliteter. Der har i 7 måneders perioden fra november 2012 til juni 2013 været næsten besøgende i Kærehave skov, svarende til gennemsnitligt over 100 besøgende per dag. Bålhytter og skovbaser, der kan bookes, er brugt flittigt, og alene i 2013 vil der være tale om op mod 500 bookinger. Booking af bålhytter er 3-4 doblet i det seneste års tid, og generelt vurderes stigningen i institutioners og borgeres brug af skoven også at være 3-4 doblet siden Skoven har nu en bred brugerflade med børnehaver, skoler, specialskoler, skolefritidsordninger og ældreinstitutioner som institutionelle brugere. Primo 2013 var det nødvendigt at udvide skovens P plads ved hovedindgangen på grund af den markant øgede brug af skoven. Om morgenen afløses motionister og lokale brugere typisk af institutioner, der så om eftermiddagen afløses af et mere bredt udsnit af borgere. Bålhytter og skovbaser bookes af institutioner i dagtimerne, mens de om aftenen og i weekender bookes til f.eks. familiearrangementer. Der har været afholdt 50 ture og arrangementer for borgere i Ringsted. Derudover har der været udbudt nogle åbne tilbud, som borgere eller borgergrupper selv har stået for. Der har været afholdt 4 længere kursusforløb (årskurser) med 80 deltagere og en række kortere kursusforløb. Kurserne har været en primær aktivitet /motor i projektets opstart. Årskurserne har omfattet Børnehaven i naturen, Læring i naturen (for skoler) samt Sundhed og natur (for kommunalt personale, 2

3 De tre scenarier, der vil blive uddybet på mødet 22. august og som i sagens natur skal drøftes, og hvor der skal træffes beslutning om, hvilket scenarie, der satses på fremadrettet kan helt overordnet og kort opsummeres således: Kærehaveprojektet skal videreudvikles i en retning, der eventuelt kan få karakter af en form for nationalt modelprojekt, hvor erfaringer og løsninger efterfølgende kan videreformidles og anvendes i andre dele af landet. Scenarie 1: fastholder det aktuelle niveau af faciliteter, idet der i dette scenarie ikke tænkes i hverken udvidelse af faciliteter eller tilbud i forhold til den aktuelle situation. Scenarie 2: opererer med en udvidelse af faciliteter og forudsætter fortsat stigende omfang af tilbud idet viften af faciliteter og tilbud planlæges og tilrettelægges ud fra institutioners og eventuelt også foreningers (fx idrætsforeningers) ønsker samt ud fra borgerønsker. Scenarie 3: forudsætter justering og eventuelt udvidelse af faciliteter og tilbud idet viften af faciliteter og tilbud her tager udgangspunkt i, hvordan presset på sundhedsudgifter og sociale udgifter kan dæmpes gennem øget anvendelse af natur som del af sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, og hvor der fx ud fra de ovenfor omtalte internationale tendenser kan fokuseres på de borgersegmenter, der står for meget store andele af de offentlige sundhedsindsatser og sociale indsatser. Valg af scenarie vil i høj grad være betinget af, om Kærehaveprojektet skal videreudvikles som et lokalt orienteret initiativ ud fra specifikke lokale rammer og rammebetingelser eller om 3

4 Indhold Sammendrag Kærehaveprojektet Resume af resultaterne Projektets direkte resultater Kærehaves generelle besøgstal Projektets organisering Styregruppe Arbejdsgruppe Dagligt arbejde Ny organisering på vej Faciliteter Etablerede faciliteter Kurser Generelle erfaringer med kurserne Introkurser Årskurser dages kurser Ture og arrangementer Samarbejder Formidling af Kærehaveprojektets tilbud PR Medieomtale Skovens brugere Omkostninger Anbefalinger for de næste 3 år...27 Bilag 1. Idekatalog fra seminar 18. juni

5 1. Kærehaveprojektet Kærehaveprojektet er et samarbejde mellem en privat lodsejer og en kommune om at skabe bedre trivsel for borgerne ved brug af natur. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Ringsted Kommune, skovejer Søren Paludan og Dansk Skovforening med involvering af lokale organisationer, foreninger og frivillige. begyndte i 2010 og afsluttes 1. november Kernen i projektet er Kærehave Skov som ligger 3 km fra Ringsted centrum. I skoven er etableret en lang række faciliteter der støtter borgernes brug af skoven, bl.a. et udbygget, handicapvenligt stisystem, en naturfitnessbane, bålhytter, en grejbank, borde, bænke og hvilesteder, forskellige rum i skoven og afmærkede ruter. Projektet begyndte i 2012 med underskrivelse af en 5-årig samarbejdsaftale mellem Kærehave Skov v/søren Paludan og Ringsted kommune. Som led i samarbejdet skulle gennemføres en midtvejsevaluering af projektet. Det er denne rapport. Den er udført af Dansk Skovforening. Projektet har haft særligt fokus på borgergrupper, som er afhængige af at andre tager dem med i skoven, dvs. børn, elever, ældre og handicappede. Projektet er støttet økonomisk af Nordea-fonden, midler til landdistriktsudvikling (EU og Fødevareministeriet) og Naturstyrelsen. Kærehaveprojektet er samtidig et demonstrationsprojekt og 2. fase i et langsigtet projekt om at udvikle aktiviteter i private skove til fremme af borgernes trivsel og sundhed i samarbejde mellem kommuner og private skove, igangsat af Dansk Skovforening i fase blev gennemført i i samarbejde med Ringsted Kommune med projektet Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov, finansieret af Nordea-fonden. Fase 2 Læs mere om projektet på hhv. Kærehaves (http://www.kaerehave-skov.dk/) og Skovforeningens hjemmeside (http://skovforeningen.dk/site/nyheder/1772 /). For en kort version anbefales læseren afsnittene: 2. Resume af resultaterne og 11. Anbefalinger for de næste 3 år. 2. Resume af resultaterne 2.1 Projektets direkte resultater kortere kursusforløb. Kurserne er en af de grundlæggende aktiviteter i projektet. Etablering af en række faciliteter og støttepunkter samt årskurser for ressourcepersoner i Kommunen, har været de bærende elementer i projektopstarten. En lang række organisationer, borgergrupper og lokale aktører har været involveret i arrangementerne - se listen over afholdte arrangementer under afsnit 6: Ture og arrangementer. Vurderingen er at projektet har skabt værdi for et bredt udsnit af kommunens borgere: Familier med og uden børn, ældre og klienter på handicapområdet og i socialpsykiatrien samt børn og voksne på skole, SFO og institutionsområdet. Der er afholdt over 50 ture og arrangementer for borgere i Ringsted. Derudover er udbudt en par åbne tilbud, som borgerne eller borgergrupper selv stod for. Der er afholdt 4 længere kursusforløb (årskurser) med 80 deltagere og en række 5

6 2.2 Kærehaves generelle besøgstal mange forskellige borgergrupper benytter sig af de nye faciliteter og tilbud. De foreløbige erfaringer er at besøgstallet i skoven er steget voldsomt, at besøgene ligger jævnt fordelt over ugens dage og at Besøgstællerne, som har været opsat i skoven siden november 2012 af Skov og Landskab, har på 7 måneder registreret i alt skovgæster i Kærehave. Det er et gennemsnit på 107 besøgende pr. dag. 3. Projektets organisering Siden foråret 2012 har projektet haft en styre- og arbejdsgruppe. 3.1 Styregruppe Søren og Eva har også varetaget koordineringen af arbejdet og aktiviteterne i skoven. Styregruppen mødes efter behov og består af: 3.4 Ny organisering på vej Søren Paludan (skovejer) Marius Byriel (Ringsted Kommune, Kultur og Fritid) Birgit Wehlast (Ringsted Kommune, Sundhed og Frivillighed) Eva Skytte (Dansk Skovforening, projektleder) I november 2013 afsluttes Skovforeningens engagement i projektet og der skal derfor findes en ny organisering af projektet. 3.2 Arbejdsgruppe Arbejdsgruppen mødes ca. 1 gang i kvartalet. Den er sammensat på tværs af kommunens forvaltninger. I den sidder: Eva Skytte Dil Bredholt (Ringsted Kommune, Sundhed og Frivillighed) Torben Krogh Johansen (Ringsted Kommune, Skole og Institution) Marianne Olesen (Ringsted Kommune, Kultur og Fritid). Britt Vodstrup Andersen (Ringsted Kommune, Vej og Park) 3.3 Dagligt arbejde Det daglige arbejde varetages af: En lang række organisationer, frivillige og kommunale medarbejdere Søren Paludan Eva Skytte 6

7 4. Faciliteter Overdrev/blomstereng. Der er etableret et overdrevsområde ved den ene skovbase, ved Engsøen. Her er sået til med blomsterengblanding, som skulle give en varieret dyre og planteliv med flere oplevelses- og sansemuligheder. 4.1 Etablerede faciliteter Projektet har etableret en række faciliteter. Faciliteterne er holdt i naturmaterialer og med et forsøg på at de falder så naturligt som muligt ind i skoven og området. Det har været hensigten at holde faciliteterne på et minimum, så skoven stadig fremstår som skov og naturområde, ikke som et forlystelsesområde. Borde og bænke. På udvalgte steder i skoven er der opsat borde og bænke eller træstammer man kan sidde på. Det er både langs stierne (blandt andet fordi ældre har brug for steder for hvile) og på steder hvor det er oplagt at gøre ophold. Faciliteterne er udvalgt så de støtter brugernes mulighed for at komme i og opleve skoven som naturområde. Naturfitnessbane. En flere hundrede meter lang bane er anlagt gennem skoven til leg, træning og genoptræning. Til åbningsarrangementet 20. maj 2012 blev udarbejdet folderen Træning i naturen om træningsmulighederne i skoven. Der er etableret: Udvidet stisystem. I alt ca meter stisystem er etableret. Stierne er anlagt så de giver bedst mulig oplevelsesværdi bl.a. med mange snoninger og gennem forskellige skovbilleder. De er desuden handicapvenlige og kan bruges af både rollator- og kørestolsbrugere. Orienteringsposter i skoven. Sammen med Find-vej-i-projektet og den lokale orienteringsklub er opsat o-løbsposter med skilte og koder. Der er udarbejdet en folder med kort og vejledning til brug af posterne. Folderen og en præsentation ligger også på Afmærkede ruter. Der er 2 forskellige tur-ruter gennem skoven. Den ene er på 1½ km og den anden på 3½ km Skovbaser og bålhytter. Der er tre skovbaser ved hhv. Engsøen, ved juletræerne og midt i skoven. Her er der bl.a. mulighed for at tænde bål og siddepladser til en større gruppe. De to af baserne er med bålhytte (skovbasen ved juletræerne og ved Engsøen). 7

8 Informationstavler ved skovens indgang. Standerne er sat om, og der er eksperimenteret med udformning af informationsmateriale og kort. Det endelige informationsmateriale forventes færdigt omkring september. Toilet. Det er planen at etablere et toilet, men det er ikke afklaret hvor det skal ligge eller hvem der skal tilse det. Der er toiletmuligheder ved pendlerpladsen, hvor der er handicap-venlige forhold. Det er dog ikke et decideret handicaptoilet. Sms-skattejagt. Der er nu mulighed for at tage på skattejagt i skoven med sin mobil. Beskrivelsen ligger på Kærehaves hjemmeside (http://kaerehave-skov.dk/107.asp? ref=1&ref2=7). Grejbank. Det er opsat en container, beklædt med træ samt et brændeskur. Det er planen at grejbanken skal indeholder udstyr der understøtter naturundersøgelser, oplevelser og aktiviteter i skoven. Grejet er primært rettet mod projektets hovedmålgrupper, men det vil være oplagt at det også kan lånes af andre borgere fra Ringsted Kommune. I første omgang var tanken at institutioner og skoler havde deres eget grej og en nøgle, men udnyttelsesgraden er større, hvis man kan være fælles om udstyret, så der ikke står 15 sæt af det samme udstyr som kun bliver brugt få gang om året. Bedre parkeringsmuligheder. Der er etableret p-pladser af to omgange ved rundkørslen ved uglen (Ringvejen). Vi oplevede en stor stigning i besøgstallet da naturfitnessbanen åbnede og kunne bl.a. se at der ofte holdt biler parkeret ude på hovedvejen. Nu er der plads til omkring 10 biler. Desuden er der p-muligheder på pendlerpladsen ved motorvejstilkørslen. Der er behov for at etablere et system, hvor udlån fra grejbanken varetages på bedst mulig måde for både brugere og skovejer. Vi er ved at undersøge muligheden for at få etableret en ordning, hvor frivillige eller særlige borgergrupper (f.eks. fra Bo og Service eller Dagpenge) står for pasning og udlevering af udstyr som man så bestiller f.eks. via nettet (se senere). Ingen skraldespande Det er et bevidst valg at der ikke er skraldespande og containere i skoven. Dels fordi det er mere praktisk at folk selv tager deres affald med hjem end at andre skal tømme og passe skraldespande. Dels for at lære børn og voksne selv at rydde op efter sig når de er i naturen. Billedet er fra lørdag d. 22. september 2012 før p-pladsen blev udvidet 8

9 5. Kurser Der er afholdt 4 længere kursusforløb (årskurser) med 80 deltagere og en række kortere kursusforløb. Kurserne er en af de grundlæggende aktiviteter i projektet. Formålet har blandt andet været at: 5.1 Generelle erfaringer med kurserne Kursusforløbene (primært årskurserne) har vist sig meget afgørende for projektets succes. Af flere grunde: gøre deltagerne opmærksom på mulighederne i Kærehave klæde deltagerne på til at bruge skoven med deres borgere skabe ambassadører for projektet. Personalet se ikke umiddelbart potentialet/de mange muligheder der ligger i at tage borgerne med ud - at der er gevinster for både borgere og personale både på det fysiske, psykisk og sociale plan. Det kræver at man arbejder med det i praksis over en periode, før man rigtig ser og forstår mulighederne. Projektets primære målgrupper er afhængige af at andre tager dem med i skoven. Derfor blev der udbudt en række korte og længere kursusforløb, som skulle opkvalificere personalet til at se mulighederne i at tage primært børnehavebørn, skolebørn, ældre og handicappede med i skoven. Personalet er ikke fortrolige med at tage borgerne med i naturen - f.eks. fordi de ikke ved hvilke aktiviteter de skal lave med borgerne, fordi de er usikre på hvor meget borgeren kan "tåle" eller fordi det kræver for meget planlægning/er for besværligt f.eks. omkring transport. Hvis personalet kender mulighederne, kan skoven stimulere til bedre læring, motion, socialt samvær og opladning af batterierne (fysisk, psykisk og socialt velvære som defineret som vigtige parametre for sundheden af WHO). Det har været baggrunden for at udbyde flere typer kursusforløb. Personalet ikke føler at de ved nok om natur - naturvejleder, skovejer og andre ressourcepersoner ved meget mere og det kan de ikke gøre efter. At få øjnene op for naturens store potentiale med udgangspunkt i egen faglighed, giver mange nye muligheder. I projektbeskrivelsen var planlagt følgende kurser: femten ½ dags introkurser årskursus for børnehaver årskursus for skoler årskursus for ældreområdet to 3 dags kursus ældre/handicap/børn At sætte sig ud over ramme-tænkningen - der er ofte mange grunde til ikke at komme af sted bl.a. måder vi har indrettet vores hverdag og arbejdsopgaverne på. Det kræver at nogen skubber til ramme-tænkningen. Personalet bor ikke alle i kommunen og kender derfor ikke til naturområder og muligheder i Ringsted. Erfaringer, begejstring og engagement formidles videre til kollegaer og netværk - det giver stor spredningseffekt bl.a. ud på arbejdspladser, i kommunens forvaltninger og institutioner og til lokale borgere. Kurserne var meget praksisorienterede. Bl.a. har deltagerne mellem kursusgangene skulle lave små projekter, hvor de har taget borgerne med i 9

10 naturen/kærehave. Kursusforløbet har bl.a. formet sig udfra og bygget videre på de praktiske erfaringer deltagerne har gjort sig. Det har betydet, at deltagerne, da kurset var slut, allerede var i fuld gang med at bruge naturen/kærehave sammen med borgerne og ikke at de først da skulle til at omsætte kursusindholdet til deres hverdag. 5.2 Introkurser Formålet med introkurserne på ½ dag er at præsentere mulighederne og inspirere institutionerne til at bruge Kærehave. Der er udsendt tilbud til alle børnehaver via kommunen og via kursusdeltagerne på årskurset for børnehave. Der er pt. afholdt introkursus for 4 institutioner. Alle årskurser er afsluttet med en dag, hvor deltagerne fremlægger deres erfaringer og projekter de har arbejdet med. Til denne dag har alle deltagere haft mulighed for at invitere 1-3 nøglepersoner (personer som er vigtige for deltagerens videre arbejde f.eks. leder, kollega, samarbejdspartner, politiker) og kursusledelsen har så suppleret med invitation til relevante personer i kommunen (f.eks. byrådet, forvaltningen). Det har bl.a. betydet at erfaringerne fra kursusforløbene er bredt videre ud i kommunen. Mulige årsager til at efterspørgslen ikke har været større: mange institutionerne allerede er i gang og derfor ikke har brug for et introkursus de institutioner, som ligger i en afstand som gør, at de kun sjældent vil komme i Kærehave, ser ikke noget behov. De kan i stedet bruge deres lokalområde. at grejbanken ikke er etableret. En præsentation af bestilling, brug og introduktion til udstyret, vil måske betyde større interesse. Kurserne var bygget op, så en stor del foregik i Kærehave, men der var også introduktion til at bruge andre naturområder i kommunen. Det betød at kurserne var relevant for mange flere, da en række personaler ikke vil have mulighed for at komme i Kærehave jævnligt. Vi overvejer at brede tilbuddet ud til SFO-området, da der stadig er en del ledige kursusdage. 5.3 Årskurser Kurserne har etableret netværk mellem deltagerne bl.a. fra forskellige forvaltninger. Desuden er der startet flere samarbejder op mellem flere af kursusdeltagerne - bl.a. mellem frivillige, mellem frivillige og sundhedsforvaltningen, mellem ældreområdet og jobcentret, mellem træningen og hjerneskadecentret. Årskursus for børnehaver: Børnehaven i naturen Kurset var på 8 dage fordel over de 4 årstider med to sammenhængende kursusdage i sommeren, efteråret, vinteren og foråret. Der var 24 tilmeldt kurset. Der har været ca. 2/3 af deltagerne som har været meget engagerede og har deltaget stort set alle kursusgange. Omkring 1/3 af deltagerne har haft en del fravær pga. sygdom (egen eller på arbejdspladsen, så de skulle dække ind) eller ændrede arbejdsopgaver/nyt job. Årskursus for skoler: Læring i naturen Kurset var på 6 dage over de 4 årstider med to sammenhængende kursusdage som opstart og derefter 4 enkeltstående kursusdage fordelt over de 4 årstider. Den ene kursusdag tog udgangspunkt i aktionslæringstanken og den skulle deltagerne selv planlægge. Den skulle bruges til at kursisterne gennemførte et undervisningsforløb eller en aktivitet for egne elever, som en gruppe andre kursister overværede og derefter evaluerede. Det lå desværre omkring lock-outen, og det betød, I det følgende præsenteres de enkelte kursusforløb. For kursusindhold, se opslagene for de enkelte kursusforløb på 10

11 at det kun var få kursister der fik gennemført dagen. ældreområdet. Fra flere sider har vi erfaret at interessen var der blandt en del af personalet, men pga. flere nedskæringer på området var der ikke ressourcer til at hente vikarer ind, og flere steder på ældreområdet er der kun tid til at personalet varetager grundlæggende plejeopgaver, så der er i hverdagen ikke tiden til eller mulighed for at personalet tager de ældre med ud. Andre skal varetage den funktion. Efter ønske fra skolelederne i Ringsted, blev kurset udbudt til både lærere og SFO-personale. Dette bl.a. fordi man ønsker et øget samarbejde mellem skole og SFO og fordi SFO'erne har flere og andre muligheder for udeliv med børnene. 26 var tilmeldt kurset. Alternativet blev at vi udbød kurset bredere i kommunen: til kommunalt personale, samarbejdspartnere, organisationer, frivillige og borgere i kommunen. To kurser blev slået op i sommeren 2012, men pga. kun få tilmeldte til det ene kursus, blev de to kurser slået sammen. Årskursus for ældreområdet: Sundhed og natur Kurset var tænkt som et 10 dages kursus, men efter samråd med forvaltningen i Ringsted Kommune, blev kurset i stedet udbudt som 2 kurser a 5 dage. Det andet kursusforløb blev i stedet gennemført i De to kursusforløb havde hhv. 15 og 16 tilmeldte. Det viste sig desuden at være umuligt at fylde kurset op kun med personale fra Deltagerne på kurset Sundhed og natur 2012 Videncenter hvor deltagerne kunne tilmelde sig en eller flere dage sammen med deres borgere. Tanken var at dagene skulle inspirere til forskellige typer aktiviteter i Kærehave. De 3 dage er beskrevet under "Arrangementer" i næste afsnit dages kurser Der var planlagt to 3-dages kurser for ældre og handicapområdet. Den person, som skulle står for kursusforløbet, var først sygemeldt og har derefter stoppet sin kursusvirksomhed, så i stedet har vi afholdt et forløb over 3 dage i samarbejde med Handicapidrættens Det sidste kursusforløb forventes afholdt efter sommerferien. 11

12 12

13 6. Ture og arrangementer Ture og aktiviteter for skoler og børnehaver Der er afholdt omkring 20 ture for skoler og institutioner. Vi har så heldige at få en praktikant i foråret som afholdt en del af turene. Desuden har folkene i projektet stået for en del ture bl.a. skovejeren, de ansatte i skoven og Skovforeningens naturvejleder. Der er afholdt over 50 ture og arrangementer for borgere i Ringsted. Desuden er udbudt åbne tilbud som borgerne eller borgergrupper selv stod for. Kærehave stillede udstyr frem og tændte op i bålhytterne. Projektet er kommet bredt ud til kommunens borgere. Målgrupperne har bl.a. været: institutioner, handicapområdet, kommunalpolitikere, familier med og uden børn, ældre og socialpsykiatrien. Desuden har vi samarbejdet med en lang række organisationer, borgergrupper og lokale aktører om arrangementerne. Følgende arrangementer er afholdt: Arrangementer for kommunalpolitikere. En temaeftermiddag d. 23. august 2011, hvor alle blev inviteret til en præsentation af ideerne bag projektet og til en rundtur i skoven. Da der var enkelte der ikke kunne deltage denne dag, blev der arrangeret en gentagelse, d. 19. september, i alt deltog 9 af byrådets 15 kommunalpolitikere. Åbent hus sidste weekend i november 2011 med ca. 15 deltagere. Julearrangementer for borgere de første 3 weekender i december I forbindelse med juletræssalg blev serveret gratis gløgg og æbleskiver og der blev i bålhytten orienteret om projektet og udleveret skovfoldere i alt stk. Omkring 500 borgere fra kommune og nabokommuner deltog. Åbningsarrangement d. 20. maj Den dag åbnede Kærehaveskoven officielt med et stort åbent hus arrangement i skoven for alle Ringsteds borgere. Der var taler af skovejeren, Kommunen, Nordeafonden og Skovforeningen. Omkring 500 borgere deltog og flere frivillige og forskellige organisationer stod for aktiviteterne på dagen. Forårsforløb for børnehavebørn. Fra april til juni 2012 kom børnehaven Tinsoldaten hver dag med en gruppe børn. 13

14 Temadag om sundhed og natur 21. juni 2012 for kommunalt personale og samarbejdspartnere. Der kom 18 deltagere til en temaeftermiddag i skoven med dialog og introduktion til årskurserne. pressen. Efterårsferieaktiviteter I samarbejde med en række lokale foreninger og frivillige, blev der udbudt en række forskellige ture i Kærehave for borgerne. Det var: o Motionstur i skoven v. Ringsted kajakklub 14. oktober o Fysisk aktivitet v. Susan Hemmingsen 17. oktober o Politihundeopvisning v. Michael Winsløv 19. oktober o Familieskovtur v. Christian Egon Rasmussen 19. oktober o Skovens biavler v. Jonas Anderson 19. oktober o Historiefortælling v. Abelone 18. oktober o Travetursbingo v. Hjerteforeningen 21. oktober Programmet blev sendt ud med Ringsted Kommunes andre efterårsferietilbud til de lokale aviser og blev lagt på Kultunatur.dk og RingstedNU.dk. Juleaktiviteter Der har været flere arrangementer i tilknytning til juletræssalget som åbnede sidste weekend i november og fortsatte til jul. I weekenderne serveres gløgg og æbleskiver. Rigtig mange borgere og især familier besøger skoven i forbindelse med juletræssalget. Mange benytter tilbuddet om fæld selv se. Desuden var der: o 3 lørdage med historiefortællinger ved skuespiller og historiefortæller Abelone Bregninge, familiearrangement også for ikke jultræskøbere, med i alt ca. 200 deltagere, støttet med 50% tilskud fra regionen. o 7 børnehaver der benyttede sig af tilbuddet om juletræstur i skoven. Det er blevet en stor succes, hvor der nu også kommer børnehaver fra Bagsværd og Valby. Juletræssalget er en god lejlighed til at skabe PR om skoven og projektet, både i forbindelse med at folk kommer og køber træ og hygger sig og i tilknytning til PR i 14

15 Lockout-tilbud fra 13. april. Der blev hver morgen i lockout-perioden tændt op i bålhytte og sat fiskenet frem, så alle der havde lyst, kunne hygge sig i skoven. o Købe popcorn, kaffe, vand og kage hos Glad Mad projektet. Bålhytten ved juletræerne o Høre Kærehave skovs biavler, Jonas Anderson fortælle om bierne, skovens stader og der er mulighed for at købe honning. o Se på årstidens fugle og fuglelivet i Kærehave Skov sammen med Poul Erik Weinreich og Inger Nielsen, Dansk Ornitologisk Forening Vestsjælland og lokalgruppen i Ringsted. o Klatre i træer enten på egen hånd (som dine forældre gjorde da de var børn) eller sammen med træklatreinstruktør Claus Funk Østergaard fra Go2top. Der er en lav rebbane til børn fra ca. 3 år og en evighedsstige til børn fra ca. 6 år og op efter. o Fiske efter smådyr i den gamle skovsø med naturvejleder Eva Skytte, Dansk Skovforening o Afprøve orienteringssansen på Find vej i Kærehave med Dansk OrienteringsForbunds poster. o Prøve kræfter på naturfitness- og motorikbane o Følge de 2 afmærkede ruter på hhv. 1 og 3 km o Spise medbragt mad i det grønne o Afprøve stierne der er velegnede til både rullestol og rollator o Tage på Naturskattejagt med mobil o Demonstration af hvordan sweisshunde bruges til at finde anskudt eller påkørt vildt v. Jørgen Lang, schweisshunderegistret o Skovgudstjeneste v. provst Lars Poulsen. Valborgsaften og træplantning 1. maj. Pernille Stockfleth fortalte valborgseventyr, og der var valborgsblus med stort bål. På de 3 juletræseventyrdage i december var udleveret gavekort til plantning af små nye juletræer under mottoet du skal høste som du sår. På Valborgsaften kom 5 børn med gavekort, og de plantede små nye juletræer. Der var i alt 20 deltagere. Afholdt med 50% refusion fra region (fortællerkavalkaden). Skovens Dag 5. maj 2013 med omkring 350 deltagere i samarbejde med flere forskellige aktører. Besøgende kunne bl.a.: o Opleve TV2 løbet og heppe på løberne der passerer bålhytten ved juletræerne o Besøge Det nordiske feltkøkken i Kærehave skov: Hvordan bruger vi skovens urter f.eks. bøgeblade, ramsløg og brændenælder til madlavningen? v Agronom Nina Spaabæk. o Bage bladbrød og smage brændenældesuppe, øve dig i kast med redningsreb, deltage i et lille løb og spille natur memory med FDF spejderne. 3 aktivitetsdage for alle - også folk med funktionshæmninger. Et samarbejde med Handicapidrættens videnscenter: o Leg, aktiviteter og brug af sanserne i naturen d. 29. april v/ Socialpædagog og friluftsvejleder Sanne Jensen med 12 deltagere o Træklatring og kæmpegynger d. 3. maj v/ Erik Derdau og Bo Jørgensen, Handikano med 75 deltagere o Friluftsliv, Sjov og ballade d. 3. juni v/ Friluftslivsgruppen på Idrætsskolen for udviklingshæmmede i København med 15 deltagere. Seminar 18. juni interessenter fra Ringsted kommune deltog i en 15

16 eftermiddag med fremlæggelse af projektets foreløbige resultater og derefter ideudvikling for projektets fremtid (se bilag 1). 16

17 7. Samarbejder har vi haft møde med Glad mad projektet, som står for en cafe i ældrecentret Knud Lavardcentret. Arbejdet varetages af psykisk handicappede og har bl.a. diskuteret muligheden for at oprette en ordning i stil med Skovhjælper-projektet i Naturstyrelsen, hvor psykisk handicappede arbejder i skoven bl.a. med servicering af brugerne. Udover de organisationer og lokale ressourcepersoner, som vi har samarbejdet med i forbindelse med afholdelse af arrangementerne i foregående afsnit, er der indgået samarbejde om andre opgaver i skoven. Det er: Opsyn i skoven Der har været problemer med uønskede aktiviteter i skoven. For at undgå at det udviklede sig, har vi indgået en aftale med politihundeforeningen om jævnligt opsyn. Der er opsat information ved indgangen til skoven både for at informere besøgende men især som forebyggende foranstaltning. Vi har haft møde med Socialpsykiatien og Glad mad, da vi bl.a. har et par borgere, som har vist interesse for ordningen. Vi har kontaktet Regnbuen, fordi det måske kunne være en opgave for dem. Kommunen har sendt forespørgsel ud til specialskoleområdet, for at køre om det kunne være en arbejdsopgave for deres unge. Biavl og honning Kærehave har fået sin egen produktion af honning. En lokal biavler har opstillet stader til efterårsferien 2013 og viste og fortalte om bier, produktion og planer i forbindelse med aktiviteterne i efterårsferien. Pt. er der ingen aftaler. Skovhjælperordningerne er baseret på borgere på paragraf 103, og den ordning udfases fordi området er under revidering. Derfor vil det sandsynligvis efter kort tid ikke være muligt at skaffe borgere til et sådan tilbud. I stedet kommer nye tilbud bl.a. omkring støtteaktivering. Der er ikke lavet nogen aftaler endnu, men vi arbejder videre på sagen - bl.a. har vi aftalt møde med jobcentret efter sommerferien. Træklatring Der er indgået aftale med træklatre Claus Funk. Han laver træklatrearrangementer i skoven for forskellige brugergrupper - bl.a. til Skovens Dag Motion i skoven Kontakt og møder Susan Hemmingsen som deltog på et af årskurserne, har efterfølgende oprettet et motionshold i Kærehave. To andre kursusdeltagere har efterfølgende indgået aftale med Sundhedscentret om opstart af et motionshold for kræftramte. Holdet starter efter sommerferien. For at få flest muligt engageret i Kærehave, har vi taget kontakt til eller haft en del møder med forskellige forvaltninger og borgergrupper bl.a. de frivillige og foreningslivet. Deltagelse på skoleledermøde d. 8. maj Præsentation af projektet/mulighederne og dialog omkring kursusforløbet. Deltagelse på institutionsledermødet i kommunen Præsentation af projektet/mulighederne og dialog omkring kursusforløbet. Skovhjælperordning Vi arbejder for en skovhjælperordning. Sådanne kører allerede i samarbejde mellem flere Statsskovdistrikter og kommuner, har mange spændende perspektiver som kan bruges i Kærehave. Vi har undersøgt forskellige muligheder, bl.a.: 17

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov

Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov Afrapportering af Fase 1: Ideudvikling og analyse af muligheder i Ringsted Kommune Dansk Skovforening 27. maj 2010 Indhold 1. Projektet... 3 1.1 Baggrund:

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG INDHOLD Vil du være med til at sætte præg på København? 3 Frivillighed i fokus 4 Koncepter for frivillighed 6 Idéer og forslag fra konferencen om frivillighed

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 26. oktober 2005 Nr. 5-11. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Velkommen til nye social- og sundhedshjælperelever Der er startet nye social- og sundhedshjælperelever den 15. september.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere