Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger"

Transkript

1 Kærehaveprojektet: Evaluering og anbefalinger ½

2 Sammendrag Kærehaveprojektet påbegyndt i 2012 er et samarbejds- og pilotprojekt mellem Ringsted Kommune, Dansk Skovforening og ejer af Kærehave skov, Søren Paludan. Formålet med samarbejds- og pilotprojektet, der også involverer frivillige, er at sikre innovative rammer for øget trivsel og sundhed for borgerne via aktiv brug af natur. modvirke de udgiftspres, der tegner sig som følge af bl.a. den demografiske udvikling og udviklingen med øget omfang af kronisk og langvarig sygdom samt øget omfang af psykiske lidelser. Projektet har da også haft særligt fokus på bl.a. borgergrupper som ældre og handicappede samt på såvel fysisk som psykisk trivsel. Udenlandske modelprojekter, herunder i Norge, afspejler de internationale tendenser i retning af øget anvendelse af natur som del af sundhedsfremme- og forebyggelsessamt rehabiliteringsindsatser og som del af indsatser overfor især stor brugere af sundhedsydelser og sociale ydelser. Der har fra projektets start været forudsat en evaluering medio 2013 med henblik på at vurdere behovene for eventuelle justeringer af projektets karakter, omfang og aftalemæssige grundlag. Den konkrete og detaljerede evaluering af Kærehaveprojektet fremgår af de følgende afsnit idet evalueringen afsluttes med skitsering af nogle mulige scenarier for Kærehaveprojektet i de kommende år. Kærehaveprojektet kan ses ind i dette perspektiv og dermed også som en mulig del af den vifte af indsatser, der i disse år overvejes eller implementeres for at Fakta om Kærehaveprojektet Kærehave skov omfatter 38 ha, som ligger 3 km fra Ringsted centrum. I skoven er der etableret en lang række faciliteter der generelt øger skovens attraktivitet for borgerne, men som også støtter borgerne og på bestemte måder støtter bestemte borgersegmenter. Der er bl.a. opbygget et handicapvenligt stisystem, en naturfitnessbane, bålhytter, en grejbank, borde, bænke og hvilesteder, forskellige rum i skoven og afmærkede ruter. Nordea-fonden, Naturstyrelsen og Fødevareministeriet via landdistriktsmidlerne har finansieret disse faciliteter. Der har i 7 måneders perioden fra november 2012 til juni 2013 været næsten besøgende i Kærehave skov, svarende til gennemsnitligt over 100 besøgende per dag. Bålhytter og skovbaser, der kan bookes, er brugt flittigt, og alene i 2013 vil der være tale om op mod 500 bookinger. Booking af bålhytter er 3-4 doblet i det seneste års tid, og generelt vurderes stigningen i institutioners og borgeres brug af skoven også at være 3-4 doblet siden Skoven har nu en bred brugerflade med børnehaver, skoler, specialskoler, skolefritidsordninger og ældreinstitutioner som institutionelle brugere. Primo 2013 var det nødvendigt at udvide skovens P plads ved hovedindgangen på grund af den markant øgede brug af skoven. Om morgenen afløses motionister og lokale brugere typisk af institutioner, der så om eftermiddagen afløses af et mere bredt udsnit af borgere. Bålhytter og skovbaser bookes af institutioner i dagtimerne, mens de om aftenen og i weekender bookes til f.eks. familiearrangementer. Der har været afholdt 50 ture og arrangementer for borgere i Ringsted. Derudover har der været udbudt nogle åbne tilbud, som borgere eller borgergrupper selv har stået for. Der har været afholdt 4 længere kursusforløb (årskurser) med 80 deltagere og en række kortere kursusforløb. Kurserne har været en primær aktivitet /motor i projektets opstart. Årskurserne har omfattet Børnehaven i naturen, Læring i naturen (for skoler) samt Sundhed og natur (for kommunalt personale, 2

3 De tre scenarier, der vil blive uddybet på mødet 22. august og som i sagens natur skal drøftes, og hvor der skal træffes beslutning om, hvilket scenarie, der satses på fremadrettet kan helt overordnet og kort opsummeres således: Kærehaveprojektet skal videreudvikles i en retning, der eventuelt kan få karakter af en form for nationalt modelprojekt, hvor erfaringer og løsninger efterfølgende kan videreformidles og anvendes i andre dele af landet. Scenarie 1: fastholder det aktuelle niveau af faciliteter, idet der i dette scenarie ikke tænkes i hverken udvidelse af faciliteter eller tilbud i forhold til den aktuelle situation. Scenarie 2: opererer med en udvidelse af faciliteter og forudsætter fortsat stigende omfang af tilbud idet viften af faciliteter og tilbud planlæges og tilrettelægges ud fra institutioners og eventuelt også foreningers (fx idrætsforeningers) ønsker samt ud fra borgerønsker. Scenarie 3: forudsætter justering og eventuelt udvidelse af faciliteter og tilbud idet viften af faciliteter og tilbud her tager udgangspunkt i, hvordan presset på sundhedsudgifter og sociale udgifter kan dæmpes gennem øget anvendelse af natur som del af sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, og hvor der fx ud fra de ovenfor omtalte internationale tendenser kan fokuseres på de borgersegmenter, der står for meget store andele af de offentlige sundhedsindsatser og sociale indsatser. Valg af scenarie vil i høj grad være betinget af, om Kærehaveprojektet skal videreudvikles som et lokalt orienteret initiativ ud fra specifikke lokale rammer og rammebetingelser eller om 3

4 Indhold Sammendrag Kærehaveprojektet Resume af resultaterne Projektets direkte resultater Kærehaves generelle besøgstal Projektets organisering Styregruppe Arbejdsgruppe Dagligt arbejde Ny organisering på vej Faciliteter Etablerede faciliteter Kurser Generelle erfaringer med kurserne Introkurser Årskurser dages kurser Ture og arrangementer Samarbejder Formidling af Kærehaveprojektets tilbud PR Medieomtale Skovens brugere Omkostninger Anbefalinger for de næste 3 år...27 Bilag 1. Idekatalog fra seminar 18. juni

5 1. Kærehaveprojektet Kærehaveprojektet er et samarbejde mellem en privat lodsejer og en kommune om at skabe bedre trivsel for borgerne ved brug af natur. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Ringsted Kommune, skovejer Søren Paludan og Dansk Skovforening med involvering af lokale organisationer, foreninger og frivillige. begyndte i 2010 og afsluttes 1. november Kernen i projektet er Kærehave Skov som ligger 3 km fra Ringsted centrum. I skoven er etableret en lang række faciliteter der støtter borgernes brug af skoven, bl.a. et udbygget, handicapvenligt stisystem, en naturfitnessbane, bålhytter, en grejbank, borde, bænke og hvilesteder, forskellige rum i skoven og afmærkede ruter. Projektet begyndte i 2012 med underskrivelse af en 5-årig samarbejdsaftale mellem Kærehave Skov v/søren Paludan og Ringsted kommune. Som led i samarbejdet skulle gennemføres en midtvejsevaluering af projektet. Det er denne rapport. Den er udført af Dansk Skovforening. Projektet har haft særligt fokus på borgergrupper, som er afhængige af at andre tager dem med i skoven, dvs. børn, elever, ældre og handicappede. Projektet er støttet økonomisk af Nordea-fonden, midler til landdistriktsudvikling (EU og Fødevareministeriet) og Naturstyrelsen. Kærehaveprojektet er samtidig et demonstrationsprojekt og 2. fase i et langsigtet projekt om at udvikle aktiviteter i private skove til fremme af borgernes trivsel og sundhed i samarbejde mellem kommuner og private skove, igangsat af Dansk Skovforening i fase blev gennemført i i samarbejde med Ringsted Kommune med projektet Øget trivsel for borgerne ved brug af privat skov, finansieret af Nordea-fonden. Fase 2 Læs mere om projektet på hhv. Kærehaves (http://www.kaerehave-skov.dk/) og Skovforeningens hjemmeside (http://skovforeningen.dk/site/nyheder/1772 /). For en kort version anbefales læseren afsnittene: 2. Resume af resultaterne og 11. Anbefalinger for de næste 3 år. 2. Resume af resultaterne 2.1 Projektets direkte resultater kortere kursusforløb. Kurserne er en af de grundlæggende aktiviteter i projektet. Etablering af en række faciliteter og støttepunkter samt årskurser for ressourcepersoner i Kommunen, har været de bærende elementer i projektopstarten. En lang række organisationer, borgergrupper og lokale aktører har været involveret i arrangementerne - se listen over afholdte arrangementer under afsnit 6: Ture og arrangementer. Vurderingen er at projektet har skabt værdi for et bredt udsnit af kommunens borgere: Familier med og uden børn, ældre og klienter på handicapområdet og i socialpsykiatrien samt børn og voksne på skole, SFO og institutionsområdet. Der er afholdt over 50 ture og arrangementer for borgere i Ringsted. Derudover er udbudt en par åbne tilbud, som borgerne eller borgergrupper selv stod for. Der er afholdt 4 længere kursusforløb (årskurser) med 80 deltagere og en række 5

6 2.2 Kærehaves generelle besøgstal mange forskellige borgergrupper benytter sig af de nye faciliteter og tilbud. De foreløbige erfaringer er at besøgstallet i skoven er steget voldsomt, at besøgene ligger jævnt fordelt over ugens dage og at Besøgstællerne, som har været opsat i skoven siden november 2012 af Skov og Landskab, har på 7 måneder registreret i alt skovgæster i Kærehave. Det er et gennemsnit på 107 besøgende pr. dag. 3. Projektets organisering Siden foråret 2012 har projektet haft en styre- og arbejdsgruppe. 3.1 Styregruppe Søren og Eva har også varetaget koordineringen af arbejdet og aktiviteterne i skoven. Styregruppen mødes efter behov og består af: 3.4 Ny organisering på vej Søren Paludan (skovejer) Marius Byriel (Ringsted Kommune, Kultur og Fritid) Birgit Wehlast (Ringsted Kommune, Sundhed og Frivillighed) Eva Skytte (Dansk Skovforening, projektleder) I november 2013 afsluttes Skovforeningens engagement i projektet og der skal derfor findes en ny organisering af projektet. 3.2 Arbejdsgruppe Arbejdsgruppen mødes ca. 1 gang i kvartalet. Den er sammensat på tværs af kommunens forvaltninger. I den sidder: Eva Skytte Dil Bredholt (Ringsted Kommune, Sundhed og Frivillighed) Torben Krogh Johansen (Ringsted Kommune, Skole og Institution) Marianne Olesen (Ringsted Kommune, Kultur og Fritid). Britt Vodstrup Andersen (Ringsted Kommune, Vej og Park) 3.3 Dagligt arbejde Det daglige arbejde varetages af: En lang række organisationer, frivillige og kommunale medarbejdere Søren Paludan Eva Skytte 6

7 4. Faciliteter Overdrev/blomstereng. Der er etableret et overdrevsområde ved den ene skovbase, ved Engsøen. Her er sået til med blomsterengblanding, som skulle give en varieret dyre og planteliv med flere oplevelses- og sansemuligheder. 4.1 Etablerede faciliteter Projektet har etableret en række faciliteter. Faciliteterne er holdt i naturmaterialer og med et forsøg på at de falder så naturligt som muligt ind i skoven og området. Det har været hensigten at holde faciliteterne på et minimum, så skoven stadig fremstår som skov og naturområde, ikke som et forlystelsesområde. Borde og bænke. På udvalgte steder i skoven er der opsat borde og bænke eller træstammer man kan sidde på. Det er både langs stierne (blandt andet fordi ældre har brug for steder for hvile) og på steder hvor det er oplagt at gøre ophold. Faciliteterne er udvalgt så de støtter brugernes mulighed for at komme i og opleve skoven som naturområde. Naturfitnessbane. En flere hundrede meter lang bane er anlagt gennem skoven til leg, træning og genoptræning. Til åbningsarrangementet 20. maj 2012 blev udarbejdet folderen Træning i naturen om træningsmulighederne i skoven. Der er etableret: Udvidet stisystem. I alt ca meter stisystem er etableret. Stierne er anlagt så de giver bedst mulig oplevelsesværdi bl.a. med mange snoninger og gennem forskellige skovbilleder. De er desuden handicapvenlige og kan bruges af både rollator- og kørestolsbrugere. Orienteringsposter i skoven. Sammen med Find-vej-i-projektet og den lokale orienteringsklub er opsat o-løbsposter med skilte og koder. Der er udarbejdet en folder med kort og vejledning til brug af posterne. Folderen og en præsentation ligger også på Afmærkede ruter. Der er 2 forskellige tur-ruter gennem skoven. Den ene er på 1½ km og den anden på 3½ km Skovbaser og bålhytter. Der er tre skovbaser ved hhv. Engsøen, ved juletræerne og midt i skoven. Her er der bl.a. mulighed for at tænde bål og siddepladser til en større gruppe. De to af baserne er med bålhytte (skovbasen ved juletræerne og ved Engsøen). 7

8 Informationstavler ved skovens indgang. Standerne er sat om, og der er eksperimenteret med udformning af informationsmateriale og kort. Det endelige informationsmateriale forventes færdigt omkring september. Toilet. Det er planen at etablere et toilet, men det er ikke afklaret hvor det skal ligge eller hvem der skal tilse det. Der er toiletmuligheder ved pendlerpladsen, hvor der er handicap-venlige forhold. Det er dog ikke et decideret handicaptoilet. Sms-skattejagt. Der er nu mulighed for at tage på skattejagt i skoven med sin mobil. Beskrivelsen ligger på Kærehaves hjemmeside (http://kaerehave-skov.dk/107.asp? ref=1&ref2=7). Grejbank. Det er opsat en container, beklædt med træ samt et brændeskur. Det er planen at grejbanken skal indeholder udstyr der understøtter naturundersøgelser, oplevelser og aktiviteter i skoven. Grejet er primært rettet mod projektets hovedmålgrupper, men det vil være oplagt at det også kan lånes af andre borgere fra Ringsted Kommune. I første omgang var tanken at institutioner og skoler havde deres eget grej og en nøgle, men udnyttelsesgraden er større, hvis man kan være fælles om udstyret, så der ikke står 15 sæt af det samme udstyr som kun bliver brugt få gang om året. Bedre parkeringsmuligheder. Der er etableret p-pladser af to omgange ved rundkørslen ved uglen (Ringvejen). Vi oplevede en stor stigning i besøgstallet da naturfitnessbanen åbnede og kunne bl.a. se at der ofte holdt biler parkeret ude på hovedvejen. Nu er der plads til omkring 10 biler. Desuden er der p-muligheder på pendlerpladsen ved motorvejstilkørslen. Der er behov for at etablere et system, hvor udlån fra grejbanken varetages på bedst mulig måde for både brugere og skovejer. Vi er ved at undersøge muligheden for at få etableret en ordning, hvor frivillige eller særlige borgergrupper (f.eks. fra Bo og Service eller Dagpenge) står for pasning og udlevering af udstyr som man så bestiller f.eks. via nettet (se senere). Ingen skraldespande Det er et bevidst valg at der ikke er skraldespande og containere i skoven. Dels fordi det er mere praktisk at folk selv tager deres affald med hjem end at andre skal tømme og passe skraldespande. Dels for at lære børn og voksne selv at rydde op efter sig når de er i naturen. Billedet er fra lørdag d. 22. september 2012 før p-pladsen blev udvidet 8

9 5. Kurser Der er afholdt 4 længere kursusforløb (årskurser) med 80 deltagere og en række kortere kursusforløb. Kurserne er en af de grundlæggende aktiviteter i projektet. Formålet har blandt andet været at: 5.1 Generelle erfaringer med kurserne Kursusforløbene (primært årskurserne) har vist sig meget afgørende for projektets succes. Af flere grunde: gøre deltagerne opmærksom på mulighederne i Kærehave klæde deltagerne på til at bruge skoven med deres borgere skabe ambassadører for projektet. Personalet se ikke umiddelbart potentialet/de mange muligheder der ligger i at tage borgerne med ud - at der er gevinster for både borgere og personale både på det fysiske, psykisk og sociale plan. Det kræver at man arbejder med det i praksis over en periode, før man rigtig ser og forstår mulighederne. Projektets primære målgrupper er afhængige af at andre tager dem med i skoven. Derfor blev der udbudt en række korte og længere kursusforløb, som skulle opkvalificere personalet til at se mulighederne i at tage primært børnehavebørn, skolebørn, ældre og handicappede med i skoven. Personalet er ikke fortrolige med at tage borgerne med i naturen - f.eks. fordi de ikke ved hvilke aktiviteter de skal lave med borgerne, fordi de er usikre på hvor meget borgeren kan "tåle" eller fordi det kræver for meget planlægning/er for besværligt f.eks. omkring transport. Hvis personalet kender mulighederne, kan skoven stimulere til bedre læring, motion, socialt samvær og opladning af batterierne (fysisk, psykisk og socialt velvære som defineret som vigtige parametre for sundheden af WHO). Det har været baggrunden for at udbyde flere typer kursusforløb. Personalet ikke føler at de ved nok om natur - naturvejleder, skovejer og andre ressourcepersoner ved meget mere og det kan de ikke gøre efter. At få øjnene op for naturens store potentiale med udgangspunkt i egen faglighed, giver mange nye muligheder. I projektbeskrivelsen var planlagt følgende kurser: femten ½ dags introkurser årskursus for børnehaver årskursus for skoler årskursus for ældreområdet to 3 dags kursus ældre/handicap/børn At sætte sig ud over ramme-tænkningen - der er ofte mange grunde til ikke at komme af sted bl.a. måder vi har indrettet vores hverdag og arbejdsopgaverne på. Det kræver at nogen skubber til ramme-tænkningen. Personalet bor ikke alle i kommunen og kender derfor ikke til naturområder og muligheder i Ringsted. Erfaringer, begejstring og engagement formidles videre til kollegaer og netværk - det giver stor spredningseffekt bl.a. ud på arbejdspladser, i kommunens forvaltninger og institutioner og til lokale borgere. Kurserne var meget praksisorienterede. Bl.a. har deltagerne mellem kursusgangene skulle lave små projekter, hvor de har taget borgerne med i 9

10 naturen/kærehave. Kursusforløbet har bl.a. formet sig udfra og bygget videre på de praktiske erfaringer deltagerne har gjort sig. Det har betydet, at deltagerne, da kurset var slut, allerede var i fuld gang med at bruge naturen/kærehave sammen med borgerne og ikke at de først da skulle til at omsætte kursusindholdet til deres hverdag. 5.2 Introkurser Formålet med introkurserne på ½ dag er at præsentere mulighederne og inspirere institutionerne til at bruge Kærehave. Der er udsendt tilbud til alle børnehaver via kommunen og via kursusdeltagerne på årskurset for børnehave. Der er pt. afholdt introkursus for 4 institutioner. Alle årskurser er afsluttet med en dag, hvor deltagerne fremlægger deres erfaringer og projekter de har arbejdet med. Til denne dag har alle deltagere haft mulighed for at invitere 1-3 nøglepersoner (personer som er vigtige for deltagerens videre arbejde f.eks. leder, kollega, samarbejdspartner, politiker) og kursusledelsen har så suppleret med invitation til relevante personer i kommunen (f.eks. byrådet, forvaltningen). Det har bl.a. betydet at erfaringerne fra kursusforløbene er bredt videre ud i kommunen. Mulige årsager til at efterspørgslen ikke har været større: mange institutionerne allerede er i gang og derfor ikke har brug for et introkursus de institutioner, som ligger i en afstand som gør, at de kun sjældent vil komme i Kærehave, ser ikke noget behov. De kan i stedet bruge deres lokalområde. at grejbanken ikke er etableret. En præsentation af bestilling, brug og introduktion til udstyret, vil måske betyde større interesse. Kurserne var bygget op, så en stor del foregik i Kærehave, men der var også introduktion til at bruge andre naturområder i kommunen. Det betød at kurserne var relevant for mange flere, da en række personaler ikke vil have mulighed for at komme i Kærehave jævnligt. Vi overvejer at brede tilbuddet ud til SFO-området, da der stadig er en del ledige kursusdage. 5.3 Årskurser Kurserne har etableret netværk mellem deltagerne bl.a. fra forskellige forvaltninger. Desuden er der startet flere samarbejder op mellem flere af kursusdeltagerne - bl.a. mellem frivillige, mellem frivillige og sundhedsforvaltningen, mellem ældreområdet og jobcentret, mellem træningen og hjerneskadecentret. Årskursus for børnehaver: Børnehaven i naturen Kurset var på 8 dage fordel over de 4 årstider med to sammenhængende kursusdage i sommeren, efteråret, vinteren og foråret. Der var 24 tilmeldt kurset. Der har været ca. 2/3 af deltagerne som har været meget engagerede og har deltaget stort set alle kursusgange. Omkring 1/3 af deltagerne har haft en del fravær pga. sygdom (egen eller på arbejdspladsen, så de skulle dække ind) eller ændrede arbejdsopgaver/nyt job. Årskursus for skoler: Læring i naturen Kurset var på 6 dage over de 4 årstider med to sammenhængende kursusdage som opstart og derefter 4 enkeltstående kursusdage fordelt over de 4 årstider. Den ene kursusdag tog udgangspunkt i aktionslæringstanken og den skulle deltagerne selv planlægge. Den skulle bruges til at kursisterne gennemførte et undervisningsforløb eller en aktivitet for egne elever, som en gruppe andre kursister overværede og derefter evaluerede. Det lå desværre omkring lock-outen, og det betød, I det følgende præsenteres de enkelte kursusforløb. For kursusindhold, se opslagene for de enkelte kursusforløb på 10

11 at det kun var få kursister der fik gennemført dagen. ældreområdet. Fra flere sider har vi erfaret at interessen var der blandt en del af personalet, men pga. flere nedskæringer på området var der ikke ressourcer til at hente vikarer ind, og flere steder på ældreområdet er der kun tid til at personalet varetager grundlæggende plejeopgaver, så der er i hverdagen ikke tiden til eller mulighed for at personalet tager de ældre med ud. Andre skal varetage den funktion. Efter ønske fra skolelederne i Ringsted, blev kurset udbudt til både lærere og SFO-personale. Dette bl.a. fordi man ønsker et øget samarbejde mellem skole og SFO og fordi SFO'erne har flere og andre muligheder for udeliv med børnene. 26 var tilmeldt kurset. Alternativet blev at vi udbød kurset bredere i kommunen: til kommunalt personale, samarbejdspartnere, organisationer, frivillige og borgere i kommunen. To kurser blev slået op i sommeren 2012, men pga. kun få tilmeldte til det ene kursus, blev de to kurser slået sammen. Årskursus for ældreområdet: Sundhed og natur Kurset var tænkt som et 10 dages kursus, men efter samråd med forvaltningen i Ringsted Kommune, blev kurset i stedet udbudt som 2 kurser a 5 dage. Det andet kursusforløb blev i stedet gennemført i De to kursusforløb havde hhv. 15 og 16 tilmeldte. Det viste sig desuden at være umuligt at fylde kurset op kun med personale fra Deltagerne på kurset Sundhed og natur 2012 Videncenter hvor deltagerne kunne tilmelde sig en eller flere dage sammen med deres borgere. Tanken var at dagene skulle inspirere til forskellige typer aktiviteter i Kærehave. De 3 dage er beskrevet under "Arrangementer" i næste afsnit dages kurser Der var planlagt to 3-dages kurser for ældre og handicapområdet. Den person, som skulle står for kursusforløbet, var først sygemeldt og har derefter stoppet sin kursusvirksomhed, så i stedet har vi afholdt et forløb over 3 dage i samarbejde med Handicapidrættens Det sidste kursusforløb forventes afholdt efter sommerferien. 11

12 12

13 6. Ture og arrangementer Ture og aktiviteter for skoler og børnehaver Der er afholdt omkring 20 ture for skoler og institutioner. Vi har så heldige at få en praktikant i foråret som afholdt en del af turene. Desuden har folkene i projektet stået for en del ture bl.a. skovejeren, de ansatte i skoven og Skovforeningens naturvejleder. Der er afholdt over 50 ture og arrangementer for borgere i Ringsted. Desuden er udbudt åbne tilbud som borgerne eller borgergrupper selv stod for. Kærehave stillede udstyr frem og tændte op i bålhytterne. Projektet er kommet bredt ud til kommunens borgere. Målgrupperne har bl.a. været: institutioner, handicapområdet, kommunalpolitikere, familier med og uden børn, ældre og socialpsykiatrien. Desuden har vi samarbejdet med en lang række organisationer, borgergrupper og lokale aktører om arrangementerne. Følgende arrangementer er afholdt: Arrangementer for kommunalpolitikere. En temaeftermiddag d. 23. august 2011, hvor alle blev inviteret til en præsentation af ideerne bag projektet og til en rundtur i skoven. Da der var enkelte der ikke kunne deltage denne dag, blev der arrangeret en gentagelse, d. 19. september, i alt deltog 9 af byrådets 15 kommunalpolitikere. Åbent hus sidste weekend i november 2011 med ca. 15 deltagere. Julearrangementer for borgere de første 3 weekender i december I forbindelse med juletræssalg blev serveret gratis gløgg og æbleskiver og der blev i bålhytten orienteret om projektet og udleveret skovfoldere i alt stk. Omkring 500 borgere fra kommune og nabokommuner deltog. Åbningsarrangement d. 20. maj Den dag åbnede Kærehaveskoven officielt med et stort åbent hus arrangement i skoven for alle Ringsteds borgere. Der var taler af skovejeren, Kommunen, Nordeafonden og Skovforeningen. Omkring 500 borgere deltog og flere frivillige og forskellige organisationer stod for aktiviteterne på dagen. Forårsforløb for børnehavebørn. Fra april til juni 2012 kom børnehaven Tinsoldaten hver dag med en gruppe børn. 13

14 Temadag om sundhed og natur 21. juni 2012 for kommunalt personale og samarbejdspartnere. Der kom 18 deltagere til en temaeftermiddag i skoven med dialog og introduktion til årskurserne. pressen. Efterårsferieaktiviteter I samarbejde med en række lokale foreninger og frivillige, blev der udbudt en række forskellige ture i Kærehave for borgerne. Det var: o Motionstur i skoven v. Ringsted kajakklub 14. oktober o Fysisk aktivitet v. Susan Hemmingsen 17. oktober o Politihundeopvisning v. Michael Winsløv 19. oktober o Familieskovtur v. Christian Egon Rasmussen 19. oktober o Skovens biavler v. Jonas Anderson 19. oktober o Historiefortælling v. Abelone 18. oktober o Travetursbingo v. Hjerteforeningen 21. oktober Programmet blev sendt ud med Ringsted Kommunes andre efterårsferietilbud til de lokale aviser og blev lagt på Kultunatur.dk og RingstedNU.dk. Juleaktiviteter Der har været flere arrangementer i tilknytning til juletræssalget som åbnede sidste weekend i november og fortsatte til jul. I weekenderne serveres gløgg og æbleskiver. Rigtig mange borgere og især familier besøger skoven i forbindelse med juletræssalget. Mange benytter tilbuddet om fæld selv se. Desuden var der: o 3 lørdage med historiefortællinger ved skuespiller og historiefortæller Abelone Bregninge, familiearrangement også for ikke jultræskøbere, med i alt ca. 200 deltagere, støttet med 50% tilskud fra regionen. o 7 børnehaver der benyttede sig af tilbuddet om juletræstur i skoven. Det er blevet en stor succes, hvor der nu også kommer børnehaver fra Bagsværd og Valby. Juletræssalget er en god lejlighed til at skabe PR om skoven og projektet, både i forbindelse med at folk kommer og køber træ og hygger sig og i tilknytning til PR i 14

15 Lockout-tilbud fra 13. april. Der blev hver morgen i lockout-perioden tændt op i bålhytte og sat fiskenet frem, så alle der havde lyst, kunne hygge sig i skoven. o Købe popcorn, kaffe, vand og kage hos Glad Mad projektet. Bålhytten ved juletræerne o Høre Kærehave skovs biavler, Jonas Anderson fortælle om bierne, skovens stader og der er mulighed for at købe honning. o Se på årstidens fugle og fuglelivet i Kærehave Skov sammen med Poul Erik Weinreich og Inger Nielsen, Dansk Ornitologisk Forening Vestsjælland og lokalgruppen i Ringsted. o Klatre i træer enten på egen hånd (som dine forældre gjorde da de var børn) eller sammen med træklatreinstruktør Claus Funk Østergaard fra Go2top. Der er en lav rebbane til børn fra ca. 3 år og en evighedsstige til børn fra ca. 6 år og op efter. o Fiske efter smådyr i den gamle skovsø med naturvejleder Eva Skytte, Dansk Skovforening o Afprøve orienteringssansen på Find vej i Kærehave med Dansk OrienteringsForbunds poster. o Prøve kræfter på naturfitness- og motorikbane o Følge de 2 afmærkede ruter på hhv. 1 og 3 km o Spise medbragt mad i det grønne o Afprøve stierne der er velegnede til både rullestol og rollator o Tage på Naturskattejagt med mobil o Demonstration af hvordan sweisshunde bruges til at finde anskudt eller påkørt vildt v. Jørgen Lang, schweisshunderegistret o Skovgudstjeneste v. provst Lars Poulsen. Valborgsaften og træplantning 1. maj. Pernille Stockfleth fortalte valborgseventyr, og der var valborgsblus med stort bål. På de 3 juletræseventyrdage i december var udleveret gavekort til plantning af små nye juletræer under mottoet du skal høste som du sår. På Valborgsaften kom 5 børn med gavekort, og de plantede små nye juletræer. Der var i alt 20 deltagere. Afholdt med 50% refusion fra region (fortællerkavalkaden). Skovens Dag 5. maj 2013 med omkring 350 deltagere i samarbejde med flere forskellige aktører. Besøgende kunne bl.a.: o Opleve TV2 løbet og heppe på løberne der passerer bålhytten ved juletræerne o Besøge Det nordiske feltkøkken i Kærehave skov: Hvordan bruger vi skovens urter f.eks. bøgeblade, ramsløg og brændenælder til madlavningen? v Agronom Nina Spaabæk. o Bage bladbrød og smage brændenældesuppe, øve dig i kast med redningsreb, deltage i et lille løb og spille natur memory med FDF spejderne. 3 aktivitetsdage for alle - også folk med funktionshæmninger. Et samarbejde med Handicapidrættens videnscenter: o Leg, aktiviteter og brug af sanserne i naturen d. 29. april v/ Socialpædagog og friluftsvejleder Sanne Jensen med 12 deltagere o Træklatring og kæmpegynger d. 3. maj v/ Erik Derdau og Bo Jørgensen, Handikano med 75 deltagere o Friluftsliv, Sjov og ballade d. 3. juni v/ Friluftslivsgruppen på Idrætsskolen for udviklingshæmmede i København med 15 deltagere. Seminar 18. juni interessenter fra Ringsted kommune deltog i en 15

16 eftermiddag med fremlæggelse af projektets foreløbige resultater og derefter ideudvikling for projektets fremtid (se bilag 1). 16

17 7. Samarbejder har vi haft møde med Glad mad projektet, som står for en cafe i ældrecentret Knud Lavardcentret. Arbejdet varetages af psykisk handicappede og har bl.a. diskuteret muligheden for at oprette en ordning i stil med Skovhjælper-projektet i Naturstyrelsen, hvor psykisk handicappede arbejder i skoven bl.a. med servicering af brugerne. Udover de organisationer og lokale ressourcepersoner, som vi har samarbejdet med i forbindelse med afholdelse af arrangementerne i foregående afsnit, er der indgået samarbejde om andre opgaver i skoven. Det er: Opsyn i skoven Der har været problemer med uønskede aktiviteter i skoven. For at undgå at det udviklede sig, har vi indgået en aftale med politihundeforeningen om jævnligt opsyn. Der er opsat information ved indgangen til skoven både for at informere besøgende men især som forebyggende foranstaltning. Vi har haft møde med Socialpsykiatien og Glad mad, da vi bl.a. har et par borgere, som har vist interesse for ordningen. Vi har kontaktet Regnbuen, fordi det måske kunne være en opgave for dem. Kommunen har sendt forespørgsel ud til specialskoleområdet, for at køre om det kunne være en arbejdsopgave for deres unge. Biavl og honning Kærehave har fået sin egen produktion af honning. En lokal biavler har opstillet stader til efterårsferien 2013 og viste og fortalte om bier, produktion og planer i forbindelse med aktiviteterne i efterårsferien. Pt. er der ingen aftaler. Skovhjælperordningerne er baseret på borgere på paragraf 103, og den ordning udfases fordi området er under revidering. Derfor vil det sandsynligvis efter kort tid ikke være muligt at skaffe borgere til et sådan tilbud. I stedet kommer nye tilbud bl.a. omkring støtteaktivering. Der er ikke lavet nogen aftaler endnu, men vi arbejder videre på sagen - bl.a. har vi aftalt møde med jobcentret efter sommerferien. Træklatring Der er indgået aftale med træklatre Claus Funk. Han laver træklatrearrangementer i skoven for forskellige brugergrupper - bl.a. til Skovens Dag Motion i skoven Kontakt og møder Susan Hemmingsen som deltog på et af årskurserne, har efterfølgende oprettet et motionshold i Kærehave. To andre kursusdeltagere har efterfølgende indgået aftale med Sundhedscentret om opstart af et motionshold for kræftramte. Holdet starter efter sommerferien. For at få flest muligt engageret i Kærehave, har vi taget kontakt til eller haft en del møder med forskellige forvaltninger og borgergrupper bl.a. de frivillige og foreningslivet. Deltagelse på skoleledermøde d. 8. maj Præsentation af projektet/mulighederne og dialog omkring kursusforløbet. Deltagelse på institutionsledermødet i kommunen Præsentation af projektet/mulighederne og dialog omkring kursusforløbet. Skovhjælperordning Vi arbejder for en skovhjælperordning. Sådanne kører allerede i samarbejde mellem flere Statsskovdistrikter og kommuner, har mange spændende perspektiver som kan bruges i Kærehave. Vi har undersøgt forskellige muligheder, bl.a.: 17

18 Kontakt til frivillige og organiserede organisationer angående årskursus Møde og rundtur med skolechefen, skoleleder fra Valdemarskolen samt leder af Knud Lavard centret (24. Maj 2012) Oplæg om projektet på mødet for frivillige tilknyttet Knud Lavard centret (d. 4. Juni 2012) Møde med Glad Mad projektets leder, Anne Mikkelsen (d. 5. juni 2012) om muligt samarbejdsflader 18 Kontakt til en række frivillige foreninger afgående temadagen d. 21. juni 2012 Kontakt til leder for genoptræningsområdet for ældre, sundhedschefen og sundhedsdirektøren Kontakt til institutioner om mulig interesse for fælles ansættelse af naturfaglig person i flexjob som kan tage børnene med i Kærehave og evt anden natur sommer 2012.

19 8. Formidling af Kærehaveprojektets tilbud 8.1 PR 8.2 Medieomtale Det er lagt stor vægt på at komme ud gennem forskellige medier til borgerne bl.a. er Kærehave på nettet, der bliver sendt nyhedsbreve ud og der er løbende kontakt til lokal- og nationalpresse. Kærehave Skov har fået meget omtale i pressen: er skovens hjemmeside. Her ligger nu bl.a. information om mulighederne i skoven samt kort og link til foldere o.lgn. Der er desuden etableret et bookningssystem til bålhytterne og baserne i skoven (i alt 4 stk.). Mellem gråvejr og grønne frikadeller, ne-frikadeller/ringsted/artikel/ Kærehave skov en skov ej blot til pynt, Jyllandsposten Kærehave fik klippet snoren, snoren/ringsted/artikel/ Facebook. Kærehave har fået sin egen side på facebook https://www.facebook.com/kaerehaveskov. Her lægger vi info om hvad der sker i skoven af særlig tiltag og besøgende kan give deres besyv med. Via facebooksidens venner og venners venner har vi mulighed for at nå ud til rigtig mange mennesker. F.eks. har næsten mennesker set aktiviteten: lockouttilbuddet. Åbningsgudstjeneste ved biskoppen Tv 2 øst: vejer-aabner-skov Politihunde i Kærehave tv2 øst: Ka ikke lige finde link men vist tv2øst nyheder 20 otk Ivrig honningmand på skovtur 20/10/2012: ovtur/ringsted/artikel/ Nyhedsbreve. Der er udsendt 4 nyhedsbreve til skovens venner (ca. 300 mail adresser). Politimennesker og dyr på skovtur 19/10/2012: a-skovtur/ringsted/artikel/ Sommer i Ringsted og Efterårsferie i Ringsted. Samarbejde omkring udsendelse af tilbud i skoven. Folder med kort over skoven (se den på næste side) blev udarbejdet sommer 2012 og trykt i 5000 eksemplarer og ligger på Folderne har været lagt i infokasserne ved de 3 indgange. Efterspørgslen har været stor, og der er nu ikke flere foldere tilbage. Det meget store besøgstal i skoven betyder imidlertid at efterspørgslen har været og vil være stor. Kærlighed ved første skov-blik 15/10/2012: v-blik/ringsted/artikel/ Chefkokken løber for livet 21/07/12 -for-det-er-herligt/ringsted/artikel/ Mellem gråvejr og grønne frikadeller 01/06/2012: ne-frikadeller/ringsted/artikel/ Folderen bruges til: Almindelige skovture Sms-skattejagt Orienteringsløb Skovgæsternes egne arrangementer, fx børnefødselsdage. Juletræerne blev hentet 02/12/2009: ngsted/artikel/

20 Tv2 Nyhederne tspurt-om-juletraeer Artikel i Kristelig Dagblad 5/1/2013 Folderen over Kærehave Skov 20

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud - sundere, gladere og klogere børn Projektbeskrivelse Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet.

Læs mere

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn

Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Kroppen på toppen i naturen - udeliv og bevægelse for førskolebørn Af Helle Fuglsang, fysioterapeut og naturvejleder, Ålborg Kommune Naturen som læringsmiljø og et aktivt friluftsliv er i fokus for børn

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsplan i DUI-LEG og VIRKE i 2015. Denne plan

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk

Til Friluftsrådet. Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Til Friluftsrådet Årsrapport 2010, Reference nr. 19195 Naturvejleder Morten Vinding Mobil 30530039 mv@naturkulturvarde.dk Gl. Skovfogedbolig Roustvej 111, 6800 Varde Tlf. 75222250 www.naturkulturvarde.dk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011

MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 MEDLEMSNYT: 01 2011 Dato: 07. 02. 2011 Rabat på Delebussen fortsætter Rabat på Delebussen fortsætter frem til 1. april, så vi håber det gode vejr får den ud at trille rigtig meget. Rabatten betyder, at

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Ref. nr. 23006 Navn naturvejleder: Den koordinerende naturvejleder for Fredensborg Kommune og Haver til Maver Navn naturvejleder: Stillingen og

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen

DT LIV. - efterlader kun vindere. Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen G DT LIV - efterlader kun vindere Et projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Bevar det gode helbred - forebyg - snak sammen Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 2 - Hvorfor

Læs mere

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004).

PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Rollatortræf PROJEKT ROLLATORTRÆF I DAI (Projektbeskrivelsen er lavet over et rollatortræf i Kerteminde den 28. oktober 2004). Aktivitet Beskrivelse Bemærkninger Mål med projektet Formål med projektet

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere