Nr. 4 November årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 November 2010 37. årgang"

Transkript

1 Nr. 4 November årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg!

2 2

3 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer, der skal have bådene liggende i vandet, har sikret sig gode vinterpladser. Så er tiden også kommet til at gøre sejlsæsonen op og tænke tilbage på de mange dejlige familieture og kapsejladser. Det er også nu vinterens og forårets planer for udbedringer og forbedringer på både, sejl og rig planlægges. Vi har fundet dato for klubbens generalforsamling, som i 2011 finder sted den 22. februar 2011 kl Indkaldelsen finder du et andet sted i bladet. I bestyrelsen har vi brugt den seneste tid til at sætte skub i matchrace afdelingen. Vi er meget tilfredse med de 2 nye både og at sejlerskolen nåede at komme i gang inden vinterpausen. Vi havde håbet på, at vi havde fået mere gang i match race bådene, men må nok erkende vi kom lidt sent i gang. Vi har igangsat aktiviteter, som skal sikre flere medlemmer og ikke mindst, at vi får bådene mere på vandet. Indmeldelse kan stadig ske via klubbens hjemmeside hvor I også kan læse mere om regler og hvor medlemmer af matchrace afdelingen kan booke bådene. I vinterpausen skal vi have lavet nogle småreparationer på bådene, og vi skal ligeledes have sat lanterne på begge både. Vi har kunnet følge både klubmesterskaberne for de store både og i ungdomsafdelingen. Det er glædeligt at se så mange både på vandet. Særligt klubmesterskabet for ungdommen var et stort tilløbsstykke. I det hele taget er ungdomsafdelingen meget velkørende, og vi lykkedes i øjeblikket også med at fastholde de lidt ældre børn/unge. Stor ros til ungdomsafdelingen og de aktive forældre, der hjælper til. Vi har lavet nogle sponsoraftaler med forskellige erhvervsdrivende i Dragør. Det viser, at der er god opbakning til klubben. Hvis der er nogle af klubbens medlemmer, der ønsker at bidrage som sponsor, kan klubbens formand kontaktes. Kapsejladsudvalget er i gang med planlægningen af VM for J80 i Dragør fra den 2. til 8. juli Det er en stor sejlerbegivenhed, som i den grad vil sætte Dragør på søkortet. Vi regner med besøg af mellem deltagende både. Sammen med familie og hjælpere vil det trække gæster til byen. Både Dragør kommune og Dragør havn er med på ideen. Vi venter os meget af dette arrangement. Interesserede hjælpere kan rette henvendelse til Erik Stangerup, som er leder af J80 udvalget, eller Henning Poulsen fra Kapsejladsudvalget. Ved siden af disse aktiviteter arbejder vi på de øvrige dele af vores handlingsplan herunder at styrke klubbens økonomi, skaffe nye medlemmer til klubben samt finde en kommunal løsning på vedligeholdelsen af vores klubhus. Husk at klubhuset kan udlånes. Ifølge Rolf er der gode muligheder herfor. I bestyrelsen ønsker vi alle en god vinter. Bestyrelsen 3

4 Aktivitetsudvalget Vi har nu gennem mange år serveret dagens varme ret til sejlerne, når de kom ind i klubhuset efter kapsejladserne om tirsdagen. Dette vil vi rigtig gerne fortsætte med, men vi har hårdt brug for nye medlemmer i udvalget, hvis dette skal kunne lade sig gøre. Vi appellerer derfor til alle sejlere, der nyder godt af denne service, om at prøve at overtale ægtefællen/kæresten derhjemme til at melde sig som hjælper, evt. bare for en enkelt tirsdag om foråret og en tirsdag om efteråret. Kontakt Kate eller Lene. Billeder fra standernedhalingen Det har i efteråret været meget svært at beregne indkøb til tirsdagsmadlavningen, da der har været nogle aflyste sejladser pga. vejret, og så er det vanskeligt at beregne antallet af spisende. Men der bliver jo købt ind, så hvorfor ikke spise sammen alligevel. Kom ned i køkkenet senest kl. 18 og fortæl hvor mange I kommer, så vil vi have maden klar kl. 20 og man kan få en hyggelig aften i klubhuset, selvom sejladsen bliver aflyst. Aktivitetsudvalget Peter Vedel blæste standeren ned Formandshygge på terrassen Billeder fra Afriggerfesten 4 Gæstekokkene Hans Peter og Michael Hyggesnak omkring bordet Husk deadline den

5 Hjemmeværnskutteren Jeg har forespurgt vores lokale hjemmeværnsfolk, om det var en ide igen at arrangere en tur, hvor Dragør Sejlklubs medlemmer kan se, hvad hjemmeværnskutteren beskæftiger sig med. Den ide blev vel modtaget af John Strøbæk. John vil vise de nye navigationsinstrumenter frem og fortælle om de opgaver, hjemmeværnet løser i dagens Danmark. Da antallet af pladser er begrænset, og vejr og hjemmeværnsopgaver kan påvirke datoen, kan interesserede medlemmer skrive til mig. Jeg kommer tilbage med den endelige dato for en aftentur med hjemmeværnskutteren. Har du interesse i sådan en tur så skriv til mig: Henning Reklame Marinehjemmeværnet er parate til at rykke ud til hjælp døgnet rundt Husk at klubmedlemmer har mulighed låne klubhuset efter aftale. Klubbens gummibåde kan også anvendes efter aftale af medlemmer med behørigt sejlbevis. Kontakt Rolf for udlån af klubhuset. Kontakt Peter Vedel Jantzen for udlån af gummibådene. 5

6 Referat fra Fællesudvalgsmødet Dragør Sejlklubs bestyrelse havde indkaldt til Fællesudvalgsmøde den 26. oktober På Fællesudvalgsmødet gives en gensidig orientering om status og planer for arbejdet i de enkelte udvalg. Med henblik på orientering af alle klubbens medlemmer bringes i dette nummer af klubbladet et resumé af, hvad der orienteredes om på mødet. Traditionen tro indledtes Fællesudvalgsmødet med spisning, hvorefter formanden bød velkommen og bad de enkelte udvalg om at afgive status og orientere om stort og småt. Aktivitetsudvalget Der efterlyses flere medlemmer, der er villige til at give en hånd i forbindelse med madlavning ved tirsdagssejladserne. Hvis ikke flere snart melder sig under fanerne, kan det blive vanskeligt at opretholde den gode tradition med spisning efter tirsdagskapsejladserne. Omkring tirsdagsmadlavning har sæsonen 2010 været vanskelig på grund af meget skiftende vejrforhold. Der har således været flere aflyste sejladser - både på grund af for lidt og for meget vind. Udvalget har drøftet, om der skal indføres tilmelding til tirsdagsspisning, men har valgt ikke at indføre dette. I efteråret og vinteren har udvalget følgende arrangementer: Standernedhaling og afriggerfest, julefest og nytårskur. Der ud over arrangeres vintermotion. Arrangementer, der ikke allerede har fundet sted, vil med sikkerhed blive omtalt andetsteds. Bladudvalget Man er meget glad for mange gode input, men ser gerne endnu flere. Feriebeskrivelser og fortællinger fra fx deltagelse i kapsejladser er meget velkomne. For ca. et års tid siden skiftedes til andet trykkeri end det hidtil anvendte. Et skifte man er meget glad for. 6 Havnens Brugerbestyrelse Klubbens medlem af havnens brugerbestyrelse fortalte om nogle af de forskellige opgaver, man beskæftiger sig med. Det er bl.a. tildeling af pladser og skure. Klubbens medlem oplyste, at han ønsker udvikling af havnen, men meddelte samtidig, at det er op ad bakke. Dommerbåd Båden fik sidste efterår ny aptering i cockpittet og lå vinteren over i vandet. Dette efterår er den kommet på land. Motoren har det ikke så godt. Den lækker olie, og udvalget spurgte bestyrelsen, om der er midler til reparation. Udvalget blev bedt om at indhente et konkret bud på reparation og derefter forelægge det for bestyrelsen. Finnjoller Udvalget har i den forgangne sæson forsøgt at afvikle 2 stævner, men begge måtte opgives på grund af for meget blæst. I sæsonen 2011 planlægger udvalget at afholde et større stævne i løbet af efteråret. Kapsejladsudvalget I udvalget drøftes løbende, hvorledes flere kan lokkes til at deltage i tirsdagssejladserne. Man ser i vinterens løb på om sejladsbestemmelserne for tirsdagssejladserne skal ændres/justeres, og man vil forsøge at få sat harestart i system. Sidstnævnte i tilfælde af, at dommerbåden, som det skete i efteråret (det var ikke besætningens skyld), ikke dukker op på banen. Der vil i foråret forud for første tirsdagssejlads blive arrangeret informationsmøde. Klubmesterskabet vil i 2011 blive forsøgt afviklet med så mange sejladser som muligt (hellere mange korte end få lange) juli 2011 er klubben i samarbejde med KDY vært ved VM for J80. Et arrangement der forventes at tiltrække mellem

7 Referat fra Fællesudvalgsmødet 80 og 120 deltagende både. Såvel kommune som havn er orienteret og er positive. Udvalget vil i takt med at tiden nærmer sig dette arrangement opsøge frivillig arbejdskraft blandt klubbens medlemmer (interesserede kan kontakte Kapsejladsudvalget). Klubhusudvalget Der afvikledes arbejdsweekend i marts Ikke mange dukkede op, men de få, der gjorde, var meget aktive. Der blev i foråret installeret 2 nye komfurer i køkkenet. Opvaskemaskinen har drillet, men er blevet repareret. Der har været 2 tilfælde af tilstoppet kloak, men det har ikke været på klubbens del af rørledningen, og kommunen har klaret sagerne, uden at det har kostet klubben penge. I efteråret er alle vinduer blevet vasket og pudset, og 2 huller i taget er blevet tætnet. Overdækning af terrassen drøftedes, idet en sådan vil kunne være en billig løsning til de arrangementer, hvor klubhuset har svært ved at rumme alle fremmødte. Ungdomsudvalget Der gennemførtes i foråret et stævne. Bl.a. med assistance fra Sejlunionen. I forbindelse med Grundlovsdagsarrangementet på havnen og fortet promoverede ungdomsudvalget sig og tilbød prøvesejlads for de, der ikke havde prøvet det før. Det var en succes og forventes gentaget i Ungdomsudvalget har et ønske om at indkøbe en tredje Fevajolle og ønsker også noget kommunikationsudstyr. Ungdomsudvalget planlægger i 2011 at afholde et 2-dages stævne. Ungdomsudvalget har ved at kunne tilbyde kvalificeret træning for de store formået at fastholde disse i klubben, hvilket er en succes. I bestræbelserne på at følge op på dette opfordredes til, at man for sæsonen 2011 budgetterer med 2 ungdomstrænere i 4 måneder. Flagudvalget Det går som sædvanlig op og ned. Flagene skal ligge i klubben (der kan jo være situationer, hvor flagning ikke er planlagt i forvejen). Nye store standere skal indkøbes. Klubhusudlån Også i 2010 har medlemmer og andre sejlklubber benyttet sig af muligheden for at låne klubhuset. Pladser ved nordre mole Aktuelt er udfordringen at finde plads 2 til Match28 erne. Der er hos havnen på klubbens vegne søgt om plads (til dommerbåden) på hjørnet ved slæbestedet ud for klubhuset. 7

8 Peter Jans in Memoriam Den 5. september fik jeg denne forfœrdelige henvendelse fra Henning Jans: Peter døde i går aftes. Den 5. september var officiel flagdag for danske soldater, men den 7. september kunne vi sœtte flaget på halv på sejlklubbens flagmast. Peter blev født i Dragør den 8. juli 1976, og døbt i Dragør Kirke. Peters skolegang foregik ligeledes i Dragør. Peter begyndte at sejle optimist som 7 årig. Senere gik han over i Europa-jollen i hvilken han vandt flere pokaler. Så gik turen til Struer med familien for en lœngere periode. Peter blev student deroppe, og lœste til ingeniør. Derefter fik Peter ansœttelse hos Velux og til sidst hos Maersk, hvor han gik på arbejde selv om han var mœrket af sygdommen, som ramte Peter allerede i For mange år siden da Lille-Peter og min yngste søn, Thomas, sejlede DM udtagelse i optimistjoller i Kastrup, kœntrede Peter i det hårde efterårsvejr. Peter rejste jollen, øste den, og sejlede de resterende sejladser i fin stil, til trods for at han var gennemblødt i sit todelte gule Imak sejlertøj. Jeg tœnkte: den dreng, han bliver en rigtig god sejler en dag. Det blev Peter, og jeg oplevede den glœde, at ha' han ombord på Hønen som fordœkstrailer i flere sœsoner, samtidig med at hans far Henning trimmede mit storsejl. Bedre dreng har aldrig 'arbejdet' på nogen af mine fordœk. Den 4. september 2010 fik Peter fred efter 2 store operationer. Peter blev bare 34 år. Vore tanker går til Pernille, Bente, Anne- Mette, Henning og den øvrige familie. Lad os lœnge mindes Peter Jans. Kristian Aagaard 8

9 Vintermotion Vintermotion er startet op igen Så tag og kom med på en rask gå-tur og få rørt musklerne lidt. Har du lyst til at være med, møder du bare op, det er ganske gratis. Man mødes hver onsdag kl. 18:30 på Dragørhjørnet,og går i rask trav ca. 5-6 km. Husk: Hvis du ikke har tid til at motionere nu, kan du afsætte tid til sygdom senere... 9

10 Nyt fra ungdomsafdelingen Evaluering af sommersæsonen 2010 Det har været en rigtig god sæson, med overvejende godt vejr. Vi har formået at fastholde næsten alle sejlere. Det betyder, at der har været virkelig mange børn, unge og forældre på havnen hver mandag. Næsten alle mandage fra starten af maj til slutningen af september har samtlige klubjoller været på vandet. Vi har forsøgt at variere træningen, så sejlerne lærer noget hver gang og samtidig synes det er sjovt at komme til træning. Derfor har der været et element af leg og hygge i træningen. Vi kan se, at det nytter. Vi har fået nogle meget bedre sejlere, som kommer forventningsfulde til træning. Alle optimistsejlere har desuden været ude at sejle kølbåd, enten i Rosalina med Hans Natorp eller i Duffer med Tina Staal. Madordningen har også fungeret godt. Der har været mellem 40 og 60 personer til aftensmad i hele sæsonen, hvor forældrene på skift har stået for madlavningen. Det betyder, at vi også har en chance for socialt samvær, hvilket mange sætter stor pris på. I juni måned havde vi et hyggeligt stævne for begyndersejlere. Sæsonen blev afsluttet med klubmesterskabet, med mange deltagere og god opbakning fra forældrene. Vi har satset på, at der skal være to trænere til hvert hold, som kan supplere hinanden. Når der er mange sejlere på vandet, er det også mere sikkert. Peter har fortrinsvis været libero på land, og det fungerer bedst sådan, da der er meget at se til, når der er mellem børn og unge, der skal ud at sejle. Sejlerne har været opdelt i 4 hold med et trænerteam på hvert hold: Begyndere (Kirsten Nielsen og Jan Lysen) Lidt øvede ( Hans og Lone Natorp) Mere øvede (Tina Staal og Anders Vognsen) Store joller (Frederik Hvalsø og Thomas Staal) Derudover har Peter Vedel Jantzen og Søren Møller Jensen været dem, der står for alt det andet og bistået på vandet ved behov. Vi råder over ca. 20 optimistjoller i klubben. Der er 4 tomandsjoller, til mange flere sejlere, der er ofte 12 eller flere større børn/unge tilstede, som må skiftes til at sejle om mandagen. Derfor ønsker vi os 1 ekstra Fevajolle til Generelt er det nok nødvendigt, at vi opfordrer til, at nogle af forældrene selv køber en jolle. Vi vil gerne have at flere bruger hjemmesiden, og derfor vil der fremover blive udsendt mail, når der er nyheder og information, med en opfordring til, at I kan se, hvad der sker på hjemmesiden. Men vi mangler de korrekte mailadresser på de fleste sejlere, så derfor skriv en mail til tina: så vi kan få jeres mailadresse. Vi har allerede nu en masse godt i støbeskeen for næste sæson men I får mere information om det senere. Der kan trænes hele vinteren, men det er på eget ansvar og klubbens politik for lån af joller og følgebåde gælder (se hjemmesiden). Den røde Dory bliver liggende i vandet, så længe det er muligt. Hvis man bruger benzin, har man selv ansvar for at betale og fylde dunken op. Tak for en super god sæson til alle sejlere 10

11 Nyt fra Ungdomsafdelingen, fortsat og forældre, det har været dejligt at se jer hver mandag. Med sejlerhilsen Formanden og trænerteamet i ungdomsafdelingen. Den 6. September var DS' optimistsejlere ude at sejle kølbåd med Hans Natorp i verdenomsejleren Rosalina 11

12 Dragør sejlklubs redaktion Ansvarshavende: Bent Ibsen Tlf / Annoncer: Greta Christiansen Tlf / Webmaster: Bent Ibsen Tlf Kate Brønden Tlf Bladudvalg Guje Løvgreen Tlf Webredaktør: Birgit Ottosen Tlf Dragør sejlklubs bestyrelse Formand: Søren Hvalsø Øresunds Allé 55 Tlf Økonomisk ansvarlig: Kim Pedersen Skipperstræde 4B Tlf Bestyrelsesmedlem: Peter Vedel Jantzen Nørregade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Mik Jensen Vesterled 4 Tlf Bestyrelsesmedlem: Henrik Thomsen Poppelvej 78 A Tlf Næstformand: Lars Juel Christensen Bymandsgade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Anders Vognsen D.B. Dirchsens Allé 80 Tlf / Dragør sejlklubs kontaktpersoner Aktivitetsudvalg: Dorte Knudsen Tlf Dommerbåd: Rolf Ertner Tlf Kapsejladsudvalg: Henning Poulsen Tlf Ungdomsudvalg: Peter Vedel Jantzen Tlf Klubhusudlån: Rolf Ertner Tlf Bladudvalg: Bent Ibsen Tlf / Match Raceudvalg: Klaus Landsmann Tlf Klubhusudvalg: John Mathiesen Tlf Revisor: Gutfelt og Partnere Tlf.: Pladser, Nordre Mole: Kristian Aagaard Tlf Brugerbestyrelsen: Jess Brønden Tlf Finnjoller: Lars Juel Christensen Tlf Målerudvalg: Jess Brønden Tlf Flagchef: Jørgen Palm Steffen Tlf Havnekontor: Tlf ØST trykkes af One Way Tryk A/S, Skanderborg 12

13 Kalenderen På finder du de seneste rettelser og tilføjelser til kalenderen. November Lørdag d. 20. Klubhuset udlånt Fredag d. 26. kl Julefest December Lørdag d. 18. Klubhuset udlånt til Finnjolle julefest Torsdag d. 23. Klubhuset udlånt Januar 2011 Februar Lørdag d. 1. kl Nytårskur Tirsdag d. 22. kl Generalforsamling Marts April Søndag d. 6. kl Fastelavn Lørdag d. 16. kl Standerhejsning Tirsdag d. 26. kl Kapsejladsinformationsmøde Bliv set i ØST Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen på telefon / eller på mail: Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce. Bladudvalget 13

14 Kapsejladsudvalget Kapsejladudvalget takker alle for en fin sæson, som jo desværre blev ramt af nogle aflysninger på grund af vejret i efterårssæsonen. Vi vil selvfølgelig stadig gerne have flere både på vandet og enhver ide, der kan hjælpe her, er mere end velkommen. Igen i år forsøgte vi med en gastebørs, men helt uden held. Er der slet ingen, som vil have gaster ombord fra en båd, som er forhindret i at sejle en enkel tirsdag? Vil det hjælpe hvis vi, hver tirsdag i klubhuset, prøver at finde både/gaster til dem, der ved, at de ikke har sejladsmulighed næste uge, eller vil alle kun sejle med faste gaster? Vores klubmesterskab trak igen i år fulde huse, men desværre ikke så mange deltagere på vandet da vejrguderne ikke var med os. Så det var rigtigt flot klaret af den minimerede dommerbådsbesætning, at de formåede at starte hele 4 sejladser om søndagen. Det var kun de store både, som have noget at sejle om, da 2. start kun havde en deltager og dragerne helt opgav at sejle. Vi kunne bestemt også godt ønske os nogle flere Dragørbåde i Amager Cup sejladserne, som vi stadig er medarrangører af. Vil I først være med, hvis sejladsen flyttes til Dragør, eller er der andre grunde til at disse arrangementer fravælges? Til gengæld har det været fint at se nogle af de unge på banen og ikke mindst i klubhuset, når de har været ude i de nye matchracere, og vi håber, at de er med hver tirsdag i næste sæson. I udvalget vil vi bruge vinteren til at udveksle ideer og prøve at gøre det endnu bedre til foråret, når vi igen skal mødes på banen. God vinter Kapsejladsudvalget 14

15 DM i den Olympiske 49'er jolle Dragørsejler vinder bronze ved DM i den Olympiske 49 er jolle Anders Thomsen fra Dragør Sejlklub og hans makker Niels Joachim Gormsen vandt for nylig bronze ved DM i den olympiske bådklasse 49 er i Hellerup. Danmark vandt guld ved OL i Beijing og guldvinderen Jonas Warrer og hans nye makker Søren Hansen blev nummer 2 ved DM, kun slået af verdensranglistens nr. 2 Allan Nørregaard og Peter Lang. Anders startede som optimistsejler i Dragør Sejlklub, men nu foregår træningen mest fra Dansk Sejlunions kraftcentre og i udlandet. Ud over studierne på CBS bruger Anders og Niels Joachim al deres fritid på at træne og rejse til stævner, primært i udlandet, hvor de deltager i ISAFs Worldcup. Nu er sæsonen ved at være slut for i år, men i januar starter træningen igen fra Cadiz i Sydspanien, og første store konkurrence er World-cup stævnet på Mallorca i påsken. Det store mål for næste sæson er VM i Australien i november, som også vil være første udtagelse til OL i London 2012 Check kalenderen på klubbens hjemmeside På hjemmesiden finder du de seneste opdateringer om klubbens mange aktiviteter. 15

16 Ungdomsafdelingens Klubmesterskab 25. september 16

17 17

18 Ungdomsafdelingens Klubmesterskab 25. september 18

19 Bladudvalget orienterer Siden sidste Generalforsamling har vi omstruktureret bladudvalget og fået en god fordeling af arbejdsopgaverne. Kate korrekturlæser alt modtaget tekstmateriale og skriver desuden generelle indlæg, indkaldelser, resultater og meget andet. Birgit står for layoutet og dermed udnyttelsen af bladets 20 eller 24 sider til tekst, billeder og annoncer. Greta er fortsat annoncekonsulent og tager gerne imod nye kunder. Guje indhenter oplysning om arrangementer og udlån og opdaterer kalenderen. Bent bearbejder billedmaterialet og sørger for konvertering af filer og kontakten til trykkeriet. Bladudvalget mødes 4 gange om året efter den annoncerede deadline. Her prøver vi at få overblik over omfanget af næste blad, med hensyntagen både modtaget stof og til lovede indlæg, som ikke lige nåede deadline, men som er på vej. Bladudvalget vil gerne rose både udvalg og bestyrelse for at levere gode relevante indlæg og ikke mindst for jeres forbedrede overholdelse af tidsfristerne. Vi vil også opfordre alle medlemmer til at skrive om jeres oplevelser, det være sig til søs, som forælder til de unge eller i forbindelse med klubbens øvrige aktiviteter. Det er jo jer, som er klubben og lad os høre fra jer. Billeder bringer vi mange af og undertiden lidt rigeligt, som i nærværende nummer hvor der kom mindre tekstmateriale end forventet. Vi er især i underskud af billeder fra tirsdags- og andre kapsejladser for kølbåde, så send meget gerne jeres billeder til Bent. Næste blad udkommer til marts, så vi kan referere fra Generalforsamlingen den 22. februar. Der er dermed også nogle gode vintermåneder til at skrive lidt om jeres oplevelser i den forgangne sæson til glæde, inspiration eller eftertanke for os medlemmer. Alle indlæg med tekst kan sendes til Kate med kopi til Bent: Til: CC: Billeder uden indlæg kan sendes til direkte til Bent. Vi ses til foråret, Bladudvalget 19

20 for alle klubbens medlemmer Fredag d. 26. november kl. 19:00 Menu: Flæskesteg med rødkål og brune kartofler Ris a'la mande med mandelgaver Gløgg og småkager Bankospil med mange flotte gevinster Juletræ og julesang Pris 120,- kr. Bindende tilmelding senest d. 23. nov. til Kate el. Lene Skriv et indlæg til ØST Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, meninger, billeder og egne oplevelser. Klubben websider er ligeledes åbne for medlemmerne. Bladudvalget 20

21 for alle klubbens medlemmer Lørdag d. 01. Januar kl. 14:00 Kom ned i klubben og ønsk hinanden godt Nytår Der er mulighed for at købe en sildemad og en snaps Pris: kr. 50,- Følg med i Dragør Havn På Dragør Havns hjemmeside kan du læse om de praktiske og politiske aktiviteter omkring havnen. Her er også link til BBH, Brugerbestyrelsen for Havnen, hvor Dragør Sejlklub er repræsenteret dragoerhavn.dk 21

22 22

23 Indkaldelse til generalforsamling Tirsdag den 22. februar 2011 kl i Dragør Sejlklub Dragør Sejlklubs medlemmer indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed og bestyrelsens planer for den kommende sæson. 3. Udvalgenes planer for den kommende sæson. 4. Det reviderede regnskab, herunder regnskab for eventuelle fonds, fremlægges til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr. 6. Behandling af eventuelle forslag. 7. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold til Valg af udvalg. 9. Valg af registreret revisor. 10. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Forslag fra såvel bestyrelse som medlemmer skal ligge til eftersyn i klubhuset de sidste 4 dage inden generalforsamlingen. Ændringsforslag til fremsatte forslag kan behandles på lige fod med fremsatte forslag. Intet forslag under eventuelt kan vedtages. Aktivitetsudvalget vil servere snitter i pausen. På gensyn, Bestyrelsen 23

24 Dragør Sejlklub Strandlinien 1B 2791 Dragør B B Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Firmafrokost, teambuilding eller bryllup? Konference eller fangerne på fortet? En stor is eller blot en stille øl på kajen? Ring og hør mere om vores mange aktiviteter eller besøg vores hjemmeside. Tlf.:

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Nr. 3 September 2010 37. årgang

Nr. 3 September 2010 37. årgang Nr. 3 September 2010 37. årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer.

Læs mere

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Foto: Jan Nielsen Dragør Two Star Saltholm Rundt blev en succes trods hårdt vejr 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Så kom foråret endelig og bådene er kommet

Læs mere

Nr. 1 Marts 2008 35. årgang

Nr. 1 Marts 2008 35. årgang Nr. 1 Marts 2008 35. årgang Fastelavnsfesten i Dragør Sejlklub var et tilløbsstykke for børn og voksne 1 Vinterarrangement i samarbejde med Bådelauget Onsdag d. 6. februar var klubben fyldt til bristepunktet

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2004 31. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 24. Februar 2004 kl. 19.30 i Dragør Sejlklub

Nr. 1 FEBRUAR 2004 31. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 24. Februar 2004 kl. 19.30 i Dragør Sejlklub Nr. 1 FEBRUAR 2004 31. årgang GENERALFORSAMLING Tirsdag den 24. Februar 2004 kl. 19.30 i Dragør Sejlklub Dragør Sejlklubs medlemmer indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Dragør Sejlklub var vært for International Ballad Cup 2004 1 Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Julefrokost, teambuilding eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang

Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang En skovdue står til søs... Formanden - standerskift... 6 Udlejning... 8 Wayfarer jollen... 24 Nyt fra Havnemesteren... 29 Juni 2010 Nr. 3 33. årgang Ny opdateret hjemmeside Comfort seat L 100 x B 48 x

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

April 2014 Nr. 2 37. årgang

April 2014 Nr. 2 37. årgang April 2014 Nr 2 37 årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl stativ - ridser IKKE - godt indeklima wwwgpcoverscom Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

December 2012 Nr. 5 35. årgang

December 2012 Nr. 5 35. årgang December 2012 Nr. 5 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 8. februar. Nr. 2 d. 12. april. Nr. 3 d. 7. juni.

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere