Nr. 4 November årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4 November 2010 37. årgang"

Transkript

1 Nr. 4 November årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg!

2 2

3 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer, der skal have bådene liggende i vandet, har sikret sig gode vinterpladser. Så er tiden også kommet til at gøre sejlsæsonen op og tænke tilbage på de mange dejlige familieture og kapsejladser. Det er også nu vinterens og forårets planer for udbedringer og forbedringer på både, sejl og rig planlægges. Vi har fundet dato for klubbens generalforsamling, som i 2011 finder sted den 22. februar 2011 kl Indkaldelsen finder du et andet sted i bladet. I bestyrelsen har vi brugt den seneste tid til at sætte skub i matchrace afdelingen. Vi er meget tilfredse med de 2 nye både og at sejlerskolen nåede at komme i gang inden vinterpausen. Vi havde håbet på, at vi havde fået mere gang i match race bådene, men må nok erkende vi kom lidt sent i gang. Vi har igangsat aktiviteter, som skal sikre flere medlemmer og ikke mindst, at vi får bådene mere på vandet. Indmeldelse kan stadig ske via klubbens hjemmeside hvor I også kan læse mere om regler og hvor medlemmer af matchrace afdelingen kan booke bådene. I vinterpausen skal vi have lavet nogle småreparationer på bådene, og vi skal ligeledes have sat lanterne på begge både. Vi har kunnet følge både klubmesterskaberne for de store både og i ungdomsafdelingen. Det er glædeligt at se så mange både på vandet. Særligt klubmesterskabet for ungdommen var et stort tilløbsstykke. I det hele taget er ungdomsafdelingen meget velkørende, og vi lykkedes i øjeblikket også med at fastholde de lidt ældre børn/unge. Stor ros til ungdomsafdelingen og de aktive forældre, der hjælper til. Vi har lavet nogle sponsoraftaler med forskellige erhvervsdrivende i Dragør. Det viser, at der er god opbakning til klubben. Hvis der er nogle af klubbens medlemmer, der ønsker at bidrage som sponsor, kan klubbens formand kontaktes. Kapsejladsudvalget er i gang med planlægningen af VM for J80 i Dragør fra den 2. til 8. juli Det er en stor sejlerbegivenhed, som i den grad vil sætte Dragør på søkortet. Vi regner med besøg af mellem deltagende både. Sammen med familie og hjælpere vil det trække gæster til byen. Både Dragør kommune og Dragør havn er med på ideen. Vi venter os meget af dette arrangement. Interesserede hjælpere kan rette henvendelse til Erik Stangerup, som er leder af J80 udvalget, eller Henning Poulsen fra Kapsejladsudvalget. Ved siden af disse aktiviteter arbejder vi på de øvrige dele af vores handlingsplan herunder at styrke klubbens økonomi, skaffe nye medlemmer til klubben samt finde en kommunal løsning på vedligeholdelsen af vores klubhus. Husk at klubhuset kan udlånes. Ifølge Rolf er der gode muligheder herfor. I bestyrelsen ønsker vi alle en god vinter. Bestyrelsen 3

4 Aktivitetsudvalget Vi har nu gennem mange år serveret dagens varme ret til sejlerne, når de kom ind i klubhuset efter kapsejladserne om tirsdagen. Dette vil vi rigtig gerne fortsætte med, men vi har hårdt brug for nye medlemmer i udvalget, hvis dette skal kunne lade sig gøre. Vi appellerer derfor til alle sejlere, der nyder godt af denne service, om at prøve at overtale ægtefællen/kæresten derhjemme til at melde sig som hjælper, evt. bare for en enkelt tirsdag om foråret og en tirsdag om efteråret. Kontakt Kate eller Lene. Billeder fra standernedhalingen Det har i efteråret været meget svært at beregne indkøb til tirsdagsmadlavningen, da der har været nogle aflyste sejladser pga. vejret, og så er det vanskeligt at beregne antallet af spisende. Men der bliver jo købt ind, så hvorfor ikke spise sammen alligevel. Kom ned i køkkenet senest kl. 18 og fortæl hvor mange I kommer, så vil vi have maden klar kl. 20 og man kan få en hyggelig aften i klubhuset, selvom sejladsen bliver aflyst. Aktivitetsudvalget Peter Vedel blæste standeren ned Formandshygge på terrassen Billeder fra Afriggerfesten 4 Gæstekokkene Hans Peter og Michael Hyggesnak omkring bordet Husk deadline den

5 Hjemmeværnskutteren Jeg har forespurgt vores lokale hjemmeværnsfolk, om det var en ide igen at arrangere en tur, hvor Dragør Sejlklubs medlemmer kan se, hvad hjemmeværnskutteren beskæftiger sig med. Den ide blev vel modtaget af John Strøbæk. John vil vise de nye navigationsinstrumenter frem og fortælle om de opgaver, hjemmeværnet løser i dagens Danmark. Da antallet af pladser er begrænset, og vejr og hjemmeværnsopgaver kan påvirke datoen, kan interesserede medlemmer skrive til mig. Jeg kommer tilbage med den endelige dato for en aftentur med hjemmeværnskutteren. Har du interesse i sådan en tur så skriv til mig: Henning Reklame Marinehjemmeværnet er parate til at rykke ud til hjælp døgnet rundt Husk at klubmedlemmer har mulighed låne klubhuset efter aftale. Klubbens gummibåde kan også anvendes efter aftale af medlemmer med behørigt sejlbevis. Kontakt Rolf for udlån af klubhuset. Kontakt Peter Vedel Jantzen for udlån af gummibådene. 5

6 Referat fra Fællesudvalgsmødet Dragør Sejlklubs bestyrelse havde indkaldt til Fællesudvalgsmøde den 26. oktober På Fællesudvalgsmødet gives en gensidig orientering om status og planer for arbejdet i de enkelte udvalg. Med henblik på orientering af alle klubbens medlemmer bringes i dette nummer af klubbladet et resumé af, hvad der orienteredes om på mødet. Traditionen tro indledtes Fællesudvalgsmødet med spisning, hvorefter formanden bød velkommen og bad de enkelte udvalg om at afgive status og orientere om stort og småt. Aktivitetsudvalget Der efterlyses flere medlemmer, der er villige til at give en hånd i forbindelse med madlavning ved tirsdagssejladserne. Hvis ikke flere snart melder sig under fanerne, kan det blive vanskeligt at opretholde den gode tradition med spisning efter tirsdagskapsejladserne. Omkring tirsdagsmadlavning har sæsonen 2010 været vanskelig på grund af meget skiftende vejrforhold. Der har således været flere aflyste sejladser - både på grund af for lidt og for meget vind. Udvalget har drøftet, om der skal indføres tilmelding til tirsdagsspisning, men har valgt ikke at indføre dette. I efteråret og vinteren har udvalget følgende arrangementer: Standernedhaling og afriggerfest, julefest og nytårskur. Der ud over arrangeres vintermotion. Arrangementer, der ikke allerede har fundet sted, vil med sikkerhed blive omtalt andetsteds. Bladudvalget Man er meget glad for mange gode input, men ser gerne endnu flere. Feriebeskrivelser og fortællinger fra fx deltagelse i kapsejladser er meget velkomne. For ca. et års tid siden skiftedes til andet trykkeri end det hidtil anvendte. Et skifte man er meget glad for. 6 Havnens Brugerbestyrelse Klubbens medlem af havnens brugerbestyrelse fortalte om nogle af de forskellige opgaver, man beskæftiger sig med. Det er bl.a. tildeling af pladser og skure. Klubbens medlem oplyste, at han ønsker udvikling af havnen, men meddelte samtidig, at det er op ad bakke. Dommerbåd Båden fik sidste efterår ny aptering i cockpittet og lå vinteren over i vandet. Dette efterår er den kommet på land. Motoren har det ikke så godt. Den lækker olie, og udvalget spurgte bestyrelsen, om der er midler til reparation. Udvalget blev bedt om at indhente et konkret bud på reparation og derefter forelægge det for bestyrelsen. Finnjoller Udvalget har i den forgangne sæson forsøgt at afvikle 2 stævner, men begge måtte opgives på grund af for meget blæst. I sæsonen 2011 planlægger udvalget at afholde et større stævne i løbet af efteråret. Kapsejladsudvalget I udvalget drøftes løbende, hvorledes flere kan lokkes til at deltage i tirsdagssejladserne. Man ser i vinterens løb på om sejladsbestemmelserne for tirsdagssejladserne skal ændres/justeres, og man vil forsøge at få sat harestart i system. Sidstnævnte i tilfælde af, at dommerbåden, som det skete i efteråret (det var ikke besætningens skyld), ikke dukker op på banen. Der vil i foråret forud for første tirsdagssejlads blive arrangeret informationsmøde. Klubmesterskabet vil i 2011 blive forsøgt afviklet med så mange sejladser som muligt (hellere mange korte end få lange) juli 2011 er klubben i samarbejde med KDY vært ved VM for J80. Et arrangement der forventes at tiltrække mellem

7 Referat fra Fællesudvalgsmødet 80 og 120 deltagende både. Såvel kommune som havn er orienteret og er positive. Udvalget vil i takt med at tiden nærmer sig dette arrangement opsøge frivillig arbejdskraft blandt klubbens medlemmer (interesserede kan kontakte Kapsejladsudvalget). Klubhusudvalget Der afvikledes arbejdsweekend i marts Ikke mange dukkede op, men de få, der gjorde, var meget aktive. Der blev i foråret installeret 2 nye komfurer i køkkenet. Opvaskemaskinen har drillet, men er blevet repareret. Der har været 2 tilfælde af tilstoppet kloak, men det har ikke været på klubbens del af rørledningen, og kommunen har klaret sagerne, uden at det har kostet klubben penge. I efteråret er alle vinduer blevet vasket og pudset, og 2 huller i taget er blevet tætnet. Overdækning af terrassen drøftedes, idet en sådan vil kunne være en billig løsning til de arrangementer, hvor klubhuset har svært ved at rumme alle fremmødte. Ungdomsudvalget Der gennemførtes i foråret et stævne. Bl.a. med assistance fra Sejlunionen. I forbindelse med Grundlovsdagsarrangementet på havnen og fortet promoverede ungdomsudvalget sig og tilbød prøvesejlads for de, der ikke havde prøvet det før. Det var en succes og forventes gentaget i Ungdomsudvalget har et ønske om at indkøbe en tredje Fevajolle og ønsker også noget kommunikationsudstyr. Ungdomsudvalget planlægger i 2011 at afholde et 2-dages stævne. Ungdomsudvalget har ved at kunne tilbyde kvalificeret træning for de store formået at fastholde disse i klubben, hvilket er en succes. I bestræbelserne på at følge op på dette opfordredes til, at man for sæsonen 2011 budgetterer med 2 ungdomstrænere i 4 måneder. Flagudvalget Det går som sædvanlig op og ned. Flagene skal ligge i klubben (der kan jo være situationer, hvor flagning ikke er planlagt i forvejen). Nye store standere skal indkøbes. Klubhusudlån Også i 2010 har medlemmer og andre sejlklubber benyttet sig af muligheden for at låne klubhuset. Pladser ved nordre mole Aktuelt er udfordringen at finde plads 2 til Match28 erne. Der er hos havnen på klubbens vegne søgt om plads (til dommerbåden) på hjørnet ved slæbestedet ud for klubhuset. 7

8 Peter Jans in Memoriam Den 5. september fik jeg denne forfœrdelige henvendelse fra Henning Jans: Peter døde i går aftes. Den 5. september var officiel flagdag for danske soldater, men den 7. september kunne vi sœtte flaget på halv på sejlklubbens flagmast. Peter blev født i Dragør den 8. juli 1976, og døbt i Dragør Kirke. Peters skolegang foregik ligeledes i Dragør. Peter begyndte at sejle optimist som 7 årig. Senere gik han over i Europa-jollen i hvilken han vandt flere pokaler. Så gik turen til Struer med familien for en lœngere periode. Peter blev student deroppe, og lœste til ingeniør. Derefter fik Peter ansœttelse hos Velux og til sidst hos Maersk, hvor han gik på arbejde selv om han var mœrket af sygdommen, som ramte Peter allerede i For mange år siden da Lille-Peter og min yngste søn, Thomas, sejlede DM udtagelse i optimistjoller i Kastrup, kœntrede Peter i det hårde efterårsvejr. Peter rejste jollen, øste den, og sejlede de resterende sejladser i fin stil, til trods for at han var gennemblødt i sit todelte gule Imak sejlertøj. Jeg tœnkte: den dreng, han bliver en rigtig god sejler en dag. Det blev Peter, og jeg oplevede den glœde, at ha' han ombord på Hønen som fordœkstrailer i flere sœsoner, samtidig med at hans far Henning trimmede mit storsejl. Bedre dreng har aldrig 'arbejdet' på nogen af mine fordœk. Den 4. september 2010 fik Peter fred efter 2 store operationer. Peter blev bare 34 år. Vore tanker går til Pernille, Bente, Anne- Mette, Henning og den øvrige familie. Lad os lœnge mindes Peter Jans. Kristian Aagaard 8

9 Vintermotion Vintermotion er startet op igen Så tag og kom med på en rask gå-tur og få rørt musklerne lidt. Har du lyst til at være med, møder du bare op, det er ganske gratis. Man mødes hver onsdag kl. 18:30 på Dragørhjørnet,og går i rask trav ca. 5-6 km. Husk: Hvis du ikke har tid til at motionere nu, kan du afsætte tid til sygdom senere... 9

10 Nyt fra ungdomsafdelingen Evaluering af sommersæsonen 2010 Det har været en rigtig god sæson, med overvejende godt vejr. Vi har formået at fastholde næsten alle sejlere. Det betyder, at der har været virkelig mange børn, unge og forældre på havnen hver mandag. Næsten alle mandage fra starten af maj til slutningen af september har samtlige klubjoller været på vandet. Vi har forsøgt at variere træningen, så sejlerne lærer noget hver gang og samtidig synes det er sjovt at komme til træning. Derfor har der været et element af leg og hygge i træningen. Vi kan se, at det nytter. Vi har fået nogle meget bedre sejlere, som kommer forventningsfulde til træning. Alle optimistsejlere har desuden været ude at sejle kølbåd, enten i Rosalina med Hans Natorp eller i Duffer med Tina Staal. Madordningen har også fungeret godt. Der har været mellem 40 og 60 personer til aftensmad i hele sæsonen, hvor forældrene på skift har stået for madlavningen. Det betyder, at vi også har en chance for socialt samvær, hvilket mange sætter stor pris på. I juni måned havde vi et hyggeligt stævne for begyndersejlere. Sæsonen blev afsluttet med klubmesterskabet, med mange deltagere og god opbakning fra forældrene. Vi har satset på, at der skal være to trænere til hvert hold, som kan supplere hinanden. Når der er mange sejlere på vandet, er det også mere sikkert. Peter har fortrinsvis været libero på land, og det fungerer bedst sådan, da der er meget at se til, når der er mellem børn og unge, der skal ud at sejle. Sejlerne har været opdelt i 4 hold med et trænerteam på hvert hold: Begyndere (Kirsten Nielsen og Jan Lysen) Lidt øvede ( Hans og Lone Natorp) Mere øvede (Tina Staal og Anders Vognsen) Store joller (Frederik Hvalsø og Thomas Staal) Derudover har Peter Vedel Jantzen og Søren Møller Jensen været dem, der står for alt det andet og bistået på vandet ved behov. Vi råder over ca. 20 optimistjoller i klubben. Der er 4 tomandsjoller, til mange flere sejlere, der er ofte 12 eller flere større børn/unge tilstede, som må skiftes til at sejle om mandagen. Derfor ønsker vi os 1 ekstra Fevajolle til Generelt er det nok nødvendigt, at vi opfordrer til, at nogle af forældrene selv køber en jolle. Vi vil gerne have at flere bruger hjemmesiden, og derfor vil der fremover blive udsendt mail, når der er nyheder og information, med en opfordring til, at I kan se, hvad der sker på hjemmesiden. Men vi mangler de korrekte mailadresser på de fleste sejlere, så derfor skriv en mail til tina: så vi kan få jeres mailadresse. Vi har allerede nu en masse godt i støbeskeen for næste sæson men I får mere information om det senere. Der kan trænes hele vinteren, men det er på eget ansvar og klubbens politik for lån af joller og følgebåde gælder (se hjemmesiden). Den røde Dory bliver liggende i vandet, så længe det er muligt. Hvis man bruger benzin, har man selv ansvar for at betale og fylde dunken op. Tak for en super god sæson til alle sejlere 10

11 Nyt fra Ungdomsafdelingen, fortsat og forældre, det har været dejligt at se jer hver mandag. Med sejlerhilsen Formanden og trænerteamet i ungdomsafdelingen. Den 6. September var DS' optimistsejlere ude at sejle kølbåd med Hans Natorp i verdenomsejleren Rosalina 11

12 Dragør sejlklubs redaktion Ansvarshavende: Bent Ibsen Tlf / Annoncer: Greta Christiansen Tlf / Webmaster: Bent Ibsen Tlf Kate Brønden Tlf Bladudvalg Guje Løvgreen Tlf Webredaktør: Birgit Ottosen Tlf Dragør sejlklubs bestyrelse Formand: Søren Hvalsø Øresunds Allé 55 Tlf Økonomisk ansvarlig: Kim Pedersen Skipperstræde 4B Tlf Bestyrelsesmedlem: Peter Vedel Jantzen Nørregade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Mik Jensen Vesterled 4 Tlf Bestyrelsesmedlem: Henrik Thomsen Poppelvej 78 A Tlf Næstformand: Lars Juel Christensen Bymandsgade 8 Tlf Bestyrelsesmedlem: Anders Vognsen D.B. Dirchsens Allé 80 Tlf / Dragør sejlklubs kontaktpersoner Aktivitetsudvalg: Dorte Knudsen Tlf Dommerbåd: Rolf Ertner Tlf Kapsejladsudvalg: Henning Poulsen Tlf Ungdomsudvalg: Peter Vedel Jantzen Tlf Klubhusudlån: Rolf Ertner Tlf Bladudvalg: Bent Ibsen Tlf / Match Raceudvalg: Klaus Landsmann Tlf Klubhusudvalg: John Mathiesen Tlf Revisor: Gutfelt og Partnere Tlf.: Pladser, Nordre Mole: Kristian Aagaard Tlf Brugerbestyrelsen: Jess Brønden Tlf Finnjoller: Lars Juel Christensen Tlf Målerudvalg: Jess Brønden Tlf Flagchef: Jørgen Palm Steffen Tlf Havnekontor: Tlf ØST trykkes af One Way Tryk A/S, Skanderborg 12

13 Kalenderen På finder du de seneste rettelser og tilføjelser til kalenderen. November Lørdag d. 20. Klubhuset udlånt Fredag d. 26. kl Julefest December Lørdag d. 18. Klubhuset udlånt til Finnjolle julefest Torsdag d. 23. Klubhuset udlånt Januar 2011 Februar Lørdag d. 1. kl Nytårskur Tirsdag d. 22. kl Generalforsamling Marts April Søndag d. 6. kl Fastelavn Lørdag d. 16. kl Standerhejsning Tirsdag d. 26. kl Kapsejladsinformationsmøde Bliv set i ØST Kontakt annoncekonsulent Greta Christiansen på telefon / eller på mail: Vi hjælper gerne med opsætning af din annonce. Bladudvalget 13

14 Kapsejladsudvalget Kapsejladudvalget takker alle for en fin sæson, som jo desværre blev ramt af nogle aflysninger på grund af vejret i efterårssæsonen. Vi vil selvfølgelig stadig gerne have flere både på vandet og enhver ide, der kan hjælpe her, er mere end velkommen. Igen i år forsøgte vi med en gastebørs, men helt uden held. Er der slet ingen, som vil have gaster ombord fra en båd, som er forhindret i at sejle en enkel tirsdag? Vil det hjælpe hvis vi, hver tirsdag i klubhuset, prøver at finde både/gaster til dem, der ved, at de ikke har sejladsmulighed næste uge, eller vil alle kun sejle med faste gaster? Vores klubmesterskab trak igen i år fulde huse, men desværre ikke så mange deltagere på vandet da vejrguderne ikke var med os. Så det var rigtigt flot klaret af den minimerede dommerbådsbesætning, at de formåede at starte hele 4 sejladser om søndagen. Det var kun de store både, som have noget at sejle om, da 2. start kun havde en deltager og dragerne helt opgav at sejle. Vi kunne bestemt også godt ønske os nogle flere Dragørbåde i Amager Cup sejladserne, som vi stadig er medarrangører af. Vil I først være med, hvis sejladsen flyttes til Dragør, eller er der andre grunde til at disse arrangementer fravælges? Til gengæld har det været fint at se nogle af de unge på banen og ikke mindst i klubhuset, når de har været ude i de nye matchracere, og vi håber, at de er med hver tirsdag i næste sæson. I udvalget vil vi bruge vinteren til at udveksle ideer og prøve at gøre det endnu bedre til foråret, når vi igen skal mødes på banen. God vinter Kapsejladsudvalget 14

15 DM i den Olympiske 49'er jolle Dragørsejler vinder bronze ved DM i den Olympiske 49 er jolle Anders Thomsen fra Dragør Sejlklub og hans makker Niels Joachim Gormsen vandt for nylig bronze ved DM i den olympiske bådklasse 49 er i Hellerup. Danmark vandt guld ved OL i Beijing og guldvinderen Jonas Warrer og hans nye makker Søren Hansen blev nummer 2 ved DM, kun slået af verdensranglistens nr. 2 Allan Nørregaard og Peter Lang. Anders startede som optimistsejler i Dragør Sejlklub, men nu foregår træningen mest fra Dansk Sejlunions kraftcentre og i udlandet. Ud over studierne på CBS bruger Anders og Niels Joachim al deres fritid på at træne og rejse til stævner, primært i udlandet, hvor de deltager i ISAFs Worldcup. Nu er sæsonen ved at være slut for i år, men i januar starter træningen igen fra Cadiz i Sydspanien, og første store konkurrence er World-cup stævnet på Mallorca i påsken. Det store mål for næste sæson er VM i Australien i november, som også vil være første udtagelse til OL i London 2012 Check kalenderen på klubbens hjemmeside På hjemmesiden finder du de seneste opdateringer om klubbens mange aktiviteter. 15

16 Ungdomsafdelingens Klubmesterskab 25. september 16

17 17

18 Ungdomsafdelingens Klubmesterskab 25. september 18

19 Bladudvalget orienterer Siden sidste Generalforsamling har vi omstruktureret bladudvalget og fået en god fordeling af arbejdsopgaverne. Kate korrekturlæser alt modtaget tekstmateriale og skriver desuden generelle indlæg, indkaldelser, resultater og meget andet. Birgit står for layoutet og dermed udnyttelsen af bladets 20 eller 24 sider til tekst, billeder og annoncer. Greta er fortsat annoncekonsulent og tager gerne imod nye kunder. Guje indhenter oplysning om arrangementer og udlån og opdaterer kalenderen. Bent bearbejder billedmaterialet og sørger for konvertering af filer og kontakten til trykkeriet. Bladudvalget mødes 4 gange om året efter den annoncerede deadline. Her prøver vi at få overblik over omfanget af næste blad, med hensyntagen både modtaget stof og til lovede indlæg, som ikke lige nåede deadline, men som er på vej. Bladudvalget vil gerne rose både udvalg og bestyrelse for at levere gode relevante indlæg og ikke mindst for jeres forbedrede overholdelse af tidsfristerne. Vi vil også opfordre alle medlemmer til at skrive om jeres oplevelser, det være sig til søs, som forælder til de unge eller i forbindelse med klubbens øvrige aktiviteter. Det er jo jer, som er klubben og lad os høre fra jer. Billeder bringer vi mange af og undertiden lidt rigeligt, som i nærværende nummer hvor der kom mindre tekstmateriale end forventet. Vi er især i underskud af billeder fra tirsdags- og andre kapsejladser for kølbåde, så send meget gerne jeres billeder til Bent. Næste blad udkommer til marts, så vi kan referere fra Generalforsamlingen den 22. februar. Der er dermed også nogle gode vintermåneder til at skrive lidt om jeres oplevelser i den forgangne sæson til glæde, inspiration eller eftertanke for os medlemmer. Alle indlæg med tekst kan sendes til Kate med kopi til Bent: Til: CC: Billeder uden indlæg kan sendes til direkte til Bent. Vi ses til foråret, Bladudvalget 19

20 for alle klubbens medlemmer Fredag d. 26. november kl. 19:00 Menu: Flæskesteg med rødkål og brune kartofler Ris a'la mande med mandelgaver Gløgg og småkager Bankospil med mange flotte gevinster Juletræ og julesang Pris 120,- kr. Bindende tilmelding senest d. 23. nov. til Kate el. Lene Skriv et indlæg til ØST Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne: Informationer, meninger, billeder og egne oplevelser. Klubben websider er ligeledes åbne for medlemmerne. Bladudvalget 20

21 for alle klubbens medlemmer Lørdag d. 01. Januar kl. 14:00 Kom ned i klubben og ønsk hinanden godt Nytår Der er mulighed for at købe en sildemad og en snaps Pris: kr. 50,- Følg med i Dragør Havn På Dragør Havns hjemmeside kan du læse om de praktiske og politiske aktiviteter omkring havnen. Her er også link til BBH, Brugerbestyrelsen for Havnen, hvor Dragør Sejlklub er repræsenteret dragoerhavn.dk 21

22 22

23 Indkaldelse til generalforsamling Tirsdag den 22. februar 2011 kl i Dragør Sejlklub Dragør Sejlklubs medlemmer indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed og bestyrelsens planer for den kommende sæson. 3. Udvalgenes planer for den kommende sæson. 4. Det reviderede regnskab, herunder regnskab for eventuelle fonds, fremlægges til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr. 6. Behandling af eventuelle forslag. 7. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold til Valg af udvalg. 9. Valg af registreret revisor. 10. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Forslag fra såvel bestyrelse som medlemmer skal ligge til eftersyn i klubhuset de sidste 4 dage inden generalforsamlingen. Ændringsforslag til fremsatte forslag kan behandles på lige fod med fremsatte forslag. Intet forslag under eventuelt kan vedtages. Aktivitetsudvalget vil servere snitter i pausen. På gensyn, Bestyrelsen 23

24 Dragør Sejlklub Strandlinien 1B 2791 Dragør B B Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Firmafrokost, teambuilding eller bryllup? Konference eller fangerne på fortet? En stor is eller blot en stille øl på kajen? Ring og hør mere om vores mange aktiviteter eller besøg vores hjemmeside. Tlf.:

Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub

Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub Nr. 1 FEBRUAR 2003 30. årgang GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. februar 2003 kl. 19.30 i Dragør sejlklub Dragør Sejlklubs medlemmer indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang

Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Nr. 2 Juli 2012 39. årgang Foto: Jan Nielsen Dragør Two Star Saltholm Rundt blev en succes trods hårdt vejr 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Så kom foråret endelig og bådene er kommet

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Nr. 3 September 2010 37. årgang

Nr. 3 September 2010 37. årgang Nr. 3 September 2010 37. årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer.

Læs mere

Nr. 1 Marts 2011 38. årgang

Nr. 1 Marts 2011 38. årgang Nr. 1 Marts 2011 38. årgang Vinterparti fra indsejlingen til Dragør lystbådehavn Foto Fit 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Der er i skrivende stund kun ca. 2 måneder til, vi igen

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Martin Mygdam indleder med en lidt lang snak om dagsordenen og planen for aftenen, som bestyrelsen håber kommer til at forløbe lidt hurtigere end sidste år.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Vinteren, som vi husker den.

Vinteren, som vi husker den. foto. Lars NR. 2 MARTS 2013 39. ÅRGANG Vinteren, som vi husker den. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere