INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE

2 Indhold Loven... 4 Skolens hovedsigte... 4 Skolens formål... 5 Grundtvigs skoletanker... 5 Moderne skolekultur og pædagogik... 5 Kvalificeret undervisning og læring... 5 Udvikle personlighed intellektuelt, socialt, fysisk og kreativt... 5 Værdigrundlag... 5 At opleve glæden ved livet... 5 At tage del i de oplevelser, det giver at indgå i et forpligtende fællesskab... 6 At opleve ligeværd... 6 At opleve, have og udvise respekt... 6 At vise hensyn til det enkelte menneske... 6 At opleve personlig integritet Undervisning og samvær... 7 Skolens elevgruppe... 7 Skoleårets indhold... 7 Efterskoleliv på Strib Idrætsefterskole... 7 Kostskolearbejdets tilrettelæggelse... 7 Kontaktgrupper... 7 Fællesskab og kammeratskab... 7 Grønlandske elever... 8 Normalt dagsprogram på skolen... 8 Fritidsaktiviteter... 9 Alle elever deltager desuden i... 9 Rengøring... 9 Lektietime... 9 Fællesarrangementer... 9 Køkkenordning...10 Forskellige aktiviteter som skolen og eleverne deltager i...10 Besøg l løbet af skoleåret besøger vi andre efterskoler og har ligeledes besøg af dem Idrætsarrangementer Skolen deltager i mange idrætsstævner. Det kan være fodbold, sejlads, håndbold, badminton m.m Foredragsaftener l løbet af skoleåret afholder skolen nogle foredragsaftener, hvor vi har besøg af forskellige foredragsholdere. Eleverne skal deltage i disse arrangementer. Det er åbne arrangementer for både forældre og lokalbefolkningen Gl. elevdag...10 Anderledes dage og uger, som ikke er indeholdt i det daglige skema...10 Beskrivelse af anderledes dage og uger...11 Introdage Introtur...11 Ekstremdag...11 Efterskolernes dag...12 Kost, krop og træning...12 X-tur: Tur til?...12 Skilejrskole...12 Projektopgave...13 OSO-opgave for 10. klasse...13 O-dag...13 Juledage og terminsprøver Vi forbereder juleafslutningen med korsang, julebagning m.m Forældredag på linjerne / fællesspisning om aftenen...13 Prøveuger...14 Indholdsplan for skoleåret

3 Afslutningsuge...14 Oversigt over anderledes dage og uger i skoleåret Prøvefagene...15 Fagbeskrivelser...16 Dansk...16 Matematik...17 Engelsk...17 Obligatoriske fag for 9. klasse...18 Biologi Historie / Samfundsfag...18 Geografi...19 Kristendomskundskab...20 Fysik 9. klasse...20 Boglige valgfag...21 Tysk 9. og 10. Klasse...21 Spansk...21 Fysik 10. klasse...22 IIL... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fællesfag...23 Skolevejledning...23 Fortælletimer...23 Linjefag...23 Håndbold...23 Badminton...24 Fodbold...24 Sejlads...25 Valgfag...26 Begynderguitar...26 Volleyball...26 Powerstep...27 Beachvolley...27 Fodbold...27 Forskellige boldspil og småspil...28 Havkajak...28 Badminton...28 Dykning...29 Computerspil...29 Medie...30 Årets gang Krea...30 Tons og spas...30 Computer...31 Basketball...31 Obligatorisk idræt...32 Oversigt over lærere, der har undervist i de forskellige fag/aktiviteter...33 NB. Vi laver løbende forskellige tiltag, udvikling af valgfag mm. og disse forandringer er ikke med i denne indholdsplan. Denne indholdsplan er en plan over det kommende år med alt hvad vi kan forudse pr. dags dato. August Indholdsplan for skoleåret

4 Loven 1. Loven omfatter folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), der tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og som er godkendt af undervisningsministeren til tilskud. Undervisningen skal have en bred almen karakter. Enkelte fag eller faggrupper kan have en fremtrædende plads, men aldrig på bekostning af det almene. Skolernes virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. Stk. 3. Efterskoler tilbyder unge elever kurser efter stk. 1 med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse. Skolens hovedsigte Lovens hovedsigte: Livsoplysning: Folkelig oplysning: Demokratisk dannelse: Af formålsparagraffen i Lov om frie kostskolers fremgår det, at hovedsigtet for et efterskolekursus er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Livsoplysning vedrører de almenmenneskelige og eksistentielle aspekter ved livet. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem såvel undervisning som samvær på den måde, at fællestimer, undervisningen i linje- og valgfag samt den boglige undervisning i øvrigt tilrettelægges således, at der lægges vægt på de elementer i undervisningen, der kan skabe grobund for elevernes personlige søgeprocesser i retning af mening og identitet. Folkelig oplysning vedrører oplysning om store og små fællesskaber samt oplysning om forholdet mellem det enkelte individ og samfund. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær på den måde, at der i undervisningen oplyses om såvel det helt nære samvær på skolen, det danske og det internationale, ligesom der i samværet arbejdes med den konkrete erfaring med de forskellige fællesskaber på skolen. Fællesskaber i: klassen, kontaktgruppen, på linerne, valgfag og andre elementer med mere Den demokratiske dannelse vedrører elevens dannelse til en engageret medborger med lyst og evne til at være aktiv i et moderne demokratisk samfund. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær på den måde, at der i tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages temaer, som relaterer sig til den vidensmæssige basis, der skal til for at virke i et moderne demokrati. Der arbejdes tillige konkret gennem tilrettelæggelsen af samlinger, fællestimer, møder med elevråd, elevråds arbejdet med at etablere en hverdag, der baserer sig på demokratiske værdier Indholdsplan for skoleåret

5 Skolens formål Strib Idrætsefterskoles formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Strib Idrætsefterskoles målsætning er ud fra et grundtvigsk livssyn, at give eleverne del i de værdier, der er overleveret gennem dansk kultur og drive en idrætsefterskole, der med kvalificeret undervisning kan give eleverne de bedste betingelser for at udvikle personlighed - både intellektuelt, socialt, fysisk og kreativt. Grundtvigs skoletanker Vi anser mennesket for at være et enestående væsen med mulighed for at realisere sig selv i fællesskab med andre. Vi ser os selv som led i en kæde af generationer før og efter os med forbindelse til den historie, kultur og det folk, vi er en del af herunder det kristne livssyn. Skolen for livet betyder, at den oplysning og viden og tro på eget værd i fællesskabet, som eleven får med sig fra skolen, skal give styrke og lyst til at magte sit liv og til at give sit bidrag til samfundet. Skolens opgave er at vække til forståelse af, at mennesket er ånd og hører til et folk. Skolen formidler ikke en bestemt anskuelse. Målet er elevernes hele menneskelige udvikling og modning. Moderne skolekultur og pædagogik Skolen har som mål at udvikle sig progressivt i samspil med tid og samfund. Nye faglige og pædagogiske udviklingsområder vil løbende blive vurderet og indarbejdet i skolens undervisning og dagligdag.. Kvalificeret undervisning og læring Målet for den enkelte elev er en solid læreproces, hvor både faglighed og indlæring er i højsædet sammen med almen opdragelse. Læring fordrer et aktivt engagement i både undervisning og samvær. Udvikle personlighed intellektuelt, socialt, fysisk og kreativt Den personlige udvikling sker i undervisningen og i samværet. I en verden i konstant udvikling søger vi at hjælpe den enkelte til at finde holdepunkter og værdier i tilværelsen. Gennem almen dannelse tilskyndes den enkelte til at finde nye sider ved sig selv. Vi ønsker, at eleverne gennem dygtiggørelse og værdier fra et forpligtende fællesskab, står godt rustet til en videre uddannelse. Værdigrundlag På Strib Idrætsefterskole er det hele menneske i centrum. Derfor er det en værdi for os at: Eleverne på Strib Idrætsefterskole oplever glæden ved livet. Eleverne skal opleve et fællesskab, byggende på ligeværd, respekt, hensyn og personlig integritet. Med afsæt i skolens formål, skolens værdigrundlag og kernebegreberne livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse skal skolens dagligdag, undervisning og samvær være præget af nedenstående tolkning af skolens værdigrundlag At opleve glæden ved livet Hos os betyder det bl.a.: At vi vil lære eleverne at se muligheder frem for begrænsninger At vi vil give eleverne en række gode oplevelser, som kan vise dem, hvad livet kan bruges til At der er en positiv grundholdning på skolen At hverdagen jævnligt brydes af fællesarrangementer, ture ud af huset eller lignende At eleverne lærer noget om det samfund og den tid, de lever i, og at vi hjælper dem med at finde deres muligheder heri At eleverne skal have succesoplevelser, så deres selvværd styrkes Indholdsplan for skoleåret

6 At tage del i de oplevelser, det giver at indgå i et forpligtende fællesskab Hos os betyder det bl.a.: At se mulighederne i at arbejde sammen om tingene At alle skal yde deres bedste i fællesskabet At eleverne lærer at opføre sig på en måde, så de kan vinde tillid fra deres omgivelser At vi kan have tillid til hinanden At vi ser det som vigtigt at forstå, at når man gør sit bedste, er man kommet langt At alle skal have muligheden for at tage et ansvar At vi giver eleverne en høj grad af frihed At eleverne inddrages i demokratiske beslutningsprocesser At alle skal have muligheden for at opleve glæden ved at indgå i et fællesskab At det er et fællesskab hvor der er mulighed for at bruge sine evner, at der er plads og brug den enkelte, hvor ens måde at tænke, tale og være på rummes og accepteres At det er et fællesskab der er tydeligt i sine hensigter og ytringer At opleve ligeværd Hos os betyder det bl.a.: At alle har lige stor værdi. At vi behandler hinanden ens, uanset køn, alder, etnisk baggrund, religiøst tilhørsforhold, m.v. At andre lytter aktivt til mig At vi bliver hørt inden der træffes en beslutning At man kan tale og diskutere på lige fod At andre giver mig information, underviser mig m.v. på en venlig og ligefrem måde At vi er opmærksomme på, at alle får mulighed for at komme med indspil i vores dagligdag. AT vi hver især føler os som vigtige led At opleve, have og udvise respekt Hos os betyder det bl.a.: At vi som mennesker udviser respekt for hinanden At det skal respekteres, at forskellige mennesker har forskellige holdninger At vi arbejder med at hvert enkelt menneske tager sig selv og sit liv alvorligt At vi overholder og efterlever aftaler At vi taler til - og ikke om - hinanden At grænser accepteres og ikke overskrides At vise hensyn til det enkelte menneske Hos os betyder det bl.a.: At have forståelse for, at mennesker er forskellige At mangfoldighed skal ses som en værdi At vi møder eleverne der, hvor de er At det er vigtigt ikke at dømme mennesker på deres personlighed, men på deres handlinger At opleve personlig integritet. Hos os betyder det bl.a.: At alle mennesker har ret til at tænke, føle, mene og tro At alle mennesket giver sig selv lov til og får lov til at give udtryk for dette At menneskets ytringer bliver respekteret Indholdsplan for skoleåret

7 Undervisning og samvær Skolens elevgruppe Strib Idrætsefterskole har 123 elever fordelt på 9. og 10. klasse. Alderstrinnet ligger inden for år. Skolen tilbyder ikke specialundervisning. Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøver og 10. klasses prøver. Eleverne kommer fra hele landet og optages i den rækkefølge, de indmelder sig. Eleverne bor på 3-mands værelser. Skoleårets indhold Skoleåret varer 42 uger. Der er ca. 28 normale undervisnings uger og 14 anderledes uger, som fordeler sig på introforløb, idrætsstævne, temadage, projektopgave, 10. klasses selvvalgt opgave udenlandsrejse, prøveuger m.m. Efterskoleliv på Strib Idrætsefterskole Eleverne bor på skolen. Der vil i fritiden være mulighed for at benytte skolens værksteder. Det forventes, at både elever og lærere står for aktiviteter i fritiden. Eleverne skal blive på skolen i et par weekender i løbet af året. Skolen er altid åben for eleverne i weekenderne. I forlænget weekender, påske bededag, pinse, påske med mere er det forstanderen der tilsynet med elverne. Skolen er lukket i efterårsferien, juleferien og vinterferien. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse Tilsynet med eleverne er fordelt mellem samtlige lærere efter nærmere aftale. Morgentilsynet varer fra kl til 8.00, hvor én lærer forestår morgenmaden, morgenløb, beskeder og registrering af eleverne (syge / raske) til 7.40 er der to lærere, som tjekker oprydning. Fra kl til varetager vagten følgende opgaver: spiser middagsmad med eleverne, deler post ud, tilser syge elever og står til rådighed i det omfang, det kræves. Aftentilsynet træder i funktion kl.17.00, hvor køkkeneleverne skal hjælpe med klargøringen af aftensmaden, og vagterne spiser aftensmad med eleverne, forestår hjælpen ved lektiehjælp / stilletime, er til stede ved div. aftenarrangementer, styrer aftenrengøringen og siger godnat. - lærerne forlader skolen kl Nattilsynet varetages fra forstanderboligen eller vagt værelset hvor nattvagten sover.. To lærere deler et weekendtilsyn fra lørdag kl til søndag kl Kontaktgrupper Elevholdet er opdelt i kontaktgrupper, der består af en lærer og ca. 9 elever. Formålet med kontaktgrupperne er: At skabe tryghed, tillid og sammenhæng for eleverne At eleverne oplever Strib Idrætsefterskole som et godt, trygt, sjovt og lærende sted at være At skabe et godt samarbejde mellem hjem og skole At drøfte emner, der er relevante for eleverne At løse problemer af enhver slags At skolens samværsregler læres og forstås af eleverne At eleverne får videregivet beskeder fra lærermøder m.m. Skole / hjem samarbejdet foregår via kontaktlæreren. kontaktlæreren tager f.eks. kontakt til hjemmet, hvis der er problemer / fremskridt. Kontaktlæreren følger sine elever tæt i skolens hverdag timer / fritid / på værelset + læser i vagtbogen. Fællesskab og kammeratskab På Strib Idrætsefterskole er fællesskabet altid i centrum. Både i den almindelige hverdag, men også de anderledes arrangementer, giver eleven mulighed for at skabe mange nye venskaber på tværs af klasser og hold. Indholdsplan for skoleåret

8 Grønlandske elever Formål. Målet er at de grønlandske elever oplever en styrke ved et almendannende, udviklende og livgivende efterskole år. Og for den enkelte at styrke sproglige og sociale færdigheder i en kultur anderledes end deres egen. De grønlandske elever er en styrke for skolen. Forskelligheden og det unikke i deres kultur er med til at sætte fokus på kvaliteten ved mangfoldighed i et skolefællesskab. Integration af de grønlandske elever hviler på respekt, accept, tillid, ansvarlighed og engagement for deres sociale og kulturelle baggrund i samspil med respekten for den danske ungdomskultur. Indhold Vejledning: Vejledning og undervisning i dansk kultur, personlig vejledning i forhold til efterskole livet (sociale færdigheder), samt lektiehjælp. Dette varetages af en lærer. Faglig undervisning Faglig undervisning i sociale og sproglige færdigheder i dansk, engelsk og matematik efter undervisningsplan. Kontaktperson En lærer fungerer som ekstra kontaktlærer for eleverne. Denne kontaktperson indgår i samtaler, støtte til eleverne. Kontaktpersonen tager sig af diverse kontakter til kommune, forvaltninger, det grønlandske hus med mere og til elevernes tidligere skole på Grønland. Der afholdes møder jævnligt med eleverne. Organisering Hold undervisning og individuelle samtaler og vejledning. Undervisningen Vi arbejder ud fra den overbevisning, at den grønlandske elev bliver bedre rustet til en omskiftelig nutid og en fremtid ved at kende til den kultur, det sprog og den mangfoldighed, de er opvokset i. Evalueringen : De afholdes jævnligt mundtlig evalueringerne med eleverne Normalt dagsprogram på skolen 7.00 til 7.15 Morgentur 7.20 til 7.35 Morgentjek af værelser 7.20 til 7.55 Morgenmad 8.00 til 9.30 Undervisning 9.45 til Forfriskning til Undervisning til Spisning og pause til Undervisning til Pause til Undervisning til Fri til Aftensmad til Stilletime (1 hold gør rent fra ) til Mulighed for aktiviteter, aftenservering m.m til Egen gang Lærerne kommer rundt og siger godnat. Indholdsplan for skoleåret

9 Fredag er der fællesrengøring/ værelsesrengøring. Der er ligeledes kontakt kontaktmøder torsdag. Fritidsaktiviteter I fritiden er der mange muligheder for at dyrke de fritidsinteresser, eleven kender. Men der er også mulighed for at prøve nye. På skolen er der mulighed for at benytte Hallen hvor der altid er frit tilgængeligt for eleverne i fritiden Musiklokalet - hvor du kan benytte alle instrumenterne Krea - lokalet - hvor du kan tegne, male, lave skulpturer og meget andet. Dagligstuen - er stedet, hvor man hygger sig sammen, ser tv eller spiller forskellige spil (Backgammon, pool / billard, bordfodbold m.m.) Computere - der er mulighed for at bruge skolens trådløse forbindelse både i undervisningen og i fritiden. Alle elever deltager desuden i Rengøring Formålet er: - at eleverne undervises i, hvordan man gør rent og udfører dette i praksis. - at eleverne opøver og udviser en ansvarlighed i deres adfærd på skolen og andre steder både som enkeltindivider og grupper. Rengøringen er delt op i henholdsvis aften-, gruppe- og husrengøring. Eleverne har et ansvarsområde på fællesarealerne, hvor de én gang om ugen sørger for oprydningen om aftenen. Gruppen er ansvarlig for et bestemt rengøringsområde på skolen. Eleverne har sammen med deres gruppelærer ansvaret for, at netop deres område er rengjort på det fastsatte tidspunkt. Eleverne sørger selv for oprydning og rengøring på værelset. Huset organiserer sammen med huslæreren områderne i huset, som også rengøres en gang om ugen. Huslæreren vejleder og tjekker, at det er i orden. Rengøringen evalueres løbende mundtligt. Lektietime Mandag til torsdag befinder eleverne sig en time på et fastlagt tidspunkt på deres værelse eller bestemte lektielokaler og laver lektier. Derved sikres eleven ro og tid til at lave lektier, og der er mulighed for at få faglig hjælp af vagtlærerne, der cirkulerer mellem elevværelserne / lektielokalerne. Hvis eleven ikke selv har lektier for, forventes det, at eleven foretager sig noget, der ikke forstyrrer kammeraterne. Fællesarrangementer Med vekslende indhold og karakter afholdes der fællesarrangementer. Alle kontaktgrupper står for et arrangement i løbet af året. Formålet er bl.a., at arrangementerne af eleverne skal opleves som et afbræk i dagligdagen, samt at eleverne får fælles oplevelser. Der holdes også arrangementer af lærerne og foredrag fra foredragsholdere udefra. Indholdsplan for skoleåret

10 Køkkenordning 6 elever er på skift i køkkenet nogle dage ad gangen. Eleverne er fritaget for noget afl undervisning i de pågældende dage, men skal stadig lave lektier i alle fag. Udover det rent praktiske formål tilsigtes det, at eleverne opnår yderligere indsigt i, hvordan en kostskole fungerer i alle dens aspekter, og at de aktivt tager et medansvar for, at dagligdagen fungerer. Forskellige aktiviteter som skolen og eleverne deltager i Besøg l løbet af skoleåret besøger vi andre efterskoler og har ligeledes besøg af dem. Idrætsarrangementer Skolen deltager i mange idrætsstævner. Det kan være fodbold, sejlads, håndbold, badminton m.m. Foredragsaftener l løbet af skoleåret afholder skolen nogle foredragsaftener, hvor vi har besøg af forskellige foredragsholdere. Eleverne skal deltage i disse arrangementer. Det er åbne arrangementer for både forældre og lokalbefolkningen. Gl. elevdag Formålet med dagen er, at gamle elever har mulighed for at gense skolen og mødes med tidligere kammerater fra deres ophold på skolen. Dagen starter klokken med jubilæumsmiddag for jubilarer. Andre årgange starter dagen klokken 14.00, hvor alle mødes i skolens idrætshal. Herefter er der fælles kaffe i skolens spisesal. Der vil i løbet af dagen være forskellige tilbud, som man kan deltage i. Anderledes dage og uger, som ikke er indeholdt i det daglige skema Anderledes dage og uger har et andet dagsprogram end det, som skolen ellers er bygget op omkring. Dagsprogrammet er bygget op om nedenstående model som udkast til 7.20 Morgenløb 7.40 til 7.50 Værelsesoprydning og morgenmad 8.00 til 9.45 Undervisning 9.45 til Forfriskning til11.40 Undervisning til Spisning og pause til Undervisning. Der aftales individuelt pause på holdene til Fri. Elverne kan bruge skolens værksteder til Aftensmad til Lektietime til Mulighed for aktiviteter, aftenservering m.m til Egen gang Lærerne kommer rundt og siger godnat. Indholdsplan for skoleåret

11 Beskrivelse af anderledes dage og uger Introdage. At introducere eleverne for hinanden, for skolen, vores hverdag og skolens medarbejdere, samt at vi som lærere får overblik over elevflokken. Div. aktiviteter. Navnelege Ture i lokalområdet Gruppe- og husaktiviteter Lejrtur Skemaintroduktion Introduktion til praktiske opgaver Introduktion til klasserne Introugen evalueres på lærermøder. Introtur At eleverne gennem fysiske udfordringer og opgaver lærer hinanden bedre at kende. Og at de gennem arbejdet med de stillede opgaver lærer at samarbejde og bruge hinandens kompetencer og styrkesider, samt oplever værdien i at tage ansvar for sig selv og hinanden. Vi tager på en tur med to overnatninger, hvor eleverne har to overnatninger i lavuer sammen med deres kontaktgruppe. Vi er ude i den fri natur under hele turen og eleverne deltager i de daglige gøremål, som madlavning, optænding af bål osv. Eleverne starter turen med en stor fysisk udfordring på turen mod Helnæs. De Cykler på skinnecykler, har discipliner i vand og går 20 Km. Kontaktgruppen følges ad og løser opgaverne i samarbejde. Der afholdes en legiade, her der dystes i kontaktgrupper i forskellige discipliner, hvor specielt det sociale og samarbejdsmæssige er i fokus. Undervisningsmaterialer: Skinnecykler, friluftsbad samt mindre rekvisitter til afvikling af ovenstående aktiviteter. Eleverne arbejder i grupper af ca. 9 personer (kontaktgrupper). Og konkurrence elemantet inddrages ofte. Turen evalueres på baggrund af lærernes iagttagelser og elevernes mundtlige tilbagemeldinger fra et efterfølgende kontaktgruppemøde. Evalueringen vil foregå på lærermødet og vil være mundtlig. Der skrives referat af evalueringen. Ekstremdag Ekstremdag har til formål at udfordre vores elever, så de rykker sig på én eller anden måde; fysisk eller psykisk. Indhold Vi svømmer over Lillebælt, og med masser af strøm i vandet er dette en hård prøvelse for alle de elever, der tager udfordringen op. Metode Ingen bliver tvunget ud i ekstremdagen alle elever kan sige fra. Vi taler meget med eleverne før, under og efter dagen om de udfordringer, der ligger i at prøve noget ekstremt på egen krop. Indholdsplan for skoleåret

12 Evaluering Når vi evaluerer med eleverne, siger stort set alle, at det er noget af det bedste, de har prøvet. Efterskolernes dag Efterskolernes dag er en dag, hvor evt. kommende elever har mulighed for at besøge skolen og blive vist rundt af de nuværende elever for at se skolen. Eleverne får ansvar for at vise kommende elever rundt, så de får indblik i, hvordan det er at være elev på vores skole. Eleverne har også ansvar for på liniefagene at være aktive, så de derigennem viser, hvad fagene indeholder. Forberedelsen til det sidste er foregået i linietimerne. Efter dagen evalueres på linierne. Kost, krop og træning At eleverne opnår indsigt i kost og motions betydning for sundhed og trivsel. Og at de på baggrund af faglig fordybelse heri bliver opmærksomme på egen sundhed og bevidste i deres egne valg i relation hertil. Kostens bestanddele med en kemisk indgangsvinkel. Kostomsætningen i kroppen samt mikro og makronærringstoffer. Kredsløb og forbrændinge sat i forbindelse med fysisk træning. Blodsukker Hjertekarsygdomme Livstil og sundhed Energibehov, MET-værdi, beregning af dagskost mm. Eleverne vil i løbet af en uge rotere, så de kommer igennem 5 forskellige værksteder, indholdende ovenstående. Her vil de både arbejde eksperientielt, med klasseundervising, gruppearbejde og selvstændigt. Undervisningen tilrettelægges så den i videst muligt omfang tager udgangspunkt i eleverne selv. Eks måler eget blodsukker, laver konditest, måler egen fedtprocent, beregner eget energiindtag på et døgn. Disse personlige registreringer vil blive koblet til forskellig teori og der vil sikuteres livstil, sundhed og holdninger i forbindelse hermed. Materialer: Diverse materialer, der er nødvendige for at gennemfører ovenstående aktiviteter. Eleverne laver den sidste dag en evaluering af ugen, dens tilrettelæggelse, indhold og om den har flyttet noget hos dem. Denne mundtlige evaluering drøftes i teamet efterfølgende. X-tur: Tur til? Der kommer beskrivelse senere planlægges først i foråret Skilejrskole Skolen afholder hvert år en skolerejse som en del af undervisningen. Rejsen går til Østrig, hvor eleverne står på slalom. at styrke fællesskabet eleverne imellem og give gode oplevelser at give eleverne udfordringer og læring igennem forskellige typer skiløb, natur- og kulturmøde. Indholdsplan for skoleåret

13 At give eleverne ansvar og medbestemmelse i forbindelse, at de skal bo i nye grupper m.m. I løbet af ugen arbejdes der med alpint skiløb.. Den alpine skiundervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs færdigheder. Færdighederne opøves, så eleverne herefter selv kan arbejde videre og dygtiggøre sig. Trivsel: Eleverne bor i mindre værelser. I disse grupper har de selv har ansvaret for rengøring.. Lærerne er rundt på værelserne flere gange dagligt for at hjælpe eleverne med praktiske gøremål. Hver aften er der fællesamlinger med underholdning, information, sang mv. Turen evalueres med eleverne mundtligt og skriftligt. Projektopgave Formålet med projektet er at give eleverne mulighed for at fordybe sig, og arbejde med en problemstilling inden for et emne. Overordnet følger vi ministeriets retningslinjer fra Fælles Mål. Fælles oplæg omkring hovedemne, hvorefter der brainstormes til delemner. Eleverne grupperer sig og der udarbejdes en problemstilling. Eleverne søger herefter materiale og laver opsøgende arbejde. Der arbejdes i fem sammenhængende dage, hvorefter der fremlægges. Undervisningsmaterialer Diverse relevante materialer hentet via nettet og bibliotekerne samt kreative rekvisitter. Arbejdsformer I grupper eller alene med en lærer som vejleder. Evaluering Efterfølgende evalueres projektforløbet med vejlederen og der skrives en udtalelse. OSO-opgave for 10. klasse Der er sat en uge af til at arbejde med disse opgaver samtidig med at eleverne er i brobygning. I ugens løb er der lærere, som fungerer som vejledere for eleverne. Kravene til opgaverne er de samme, som stilles i folkeskolen. Der arbejdes ud fra de vejledninger og bekendtgørelser der er gældende for folkeskolen. O-dag O-dagen er en dag, hvor skolen har besøg af det kommende års elever. Formålet er at de kommende elever skal møde hinanden, samt at forældrene skal opleve, hvordan man arbejder med at opbygge fællesskabsfølelse. Samtidig bruges dagen også til at få valgt fag for det kommende år. De nuværende elever har ansvaret for at aktivere forældrene både som rundvisere og som poster ved et o-løb. Juledage og terminsprøver Vi forbereder juleafslutningen med korsang, julebagning m.m. Terminsprøverne kører som fastlagt af undervisningsministeriet. Forældredag på linjerne / fællesspisning om aftenen At forældre får indblik i det liniefag som deres barn har været på. Forældrene vil i løbet af dagen blive præsenteret for den undervisningen som deres barn modtager på de respektive linier. Om aftenen spiser alle elever, forældre og personalet sammen i hallen, og det giver en fantastisk samhørighedsfølelse. Forskellige elementer fra linjernes undervisning. Forældrene vil møde forskellige undervisningssituationer. Indholdsplan for skoleåret

14 Undervisnings materialer Forældrene vil gennem dagen opleve, hvordan det er at være på linjerne der er ingen materialer i brug. Gruppearbejde, teamsamarbejde og individuelle opgaver Dagen afsluttesmed en mundtlig evaluering af forløbet. Prøveuger De elever, der har tilmeldt sig folkeskolens afsluttende prøver, har i disse uger mulighed for at aflægge prøverne. I den mundtlige prøveperiode vil der være forskellige tilbud, som eleverne skal deltage i. Dagsprogram: til 7.20 Morgenløb til 7.50 Værelsesoprydning og morgenmad til 9.30 Prøveforberedelse og afvikling af prøver til Pause og forfriskning til Prøveforberedelse og afvikling af prøver til Spisning til Aktiviteter som eleverne skal vælge. Alle skal deltage. Dette gælder ikke for elever der skal til prøver den følgende dag til Fri til Aftensmad til Fri til Mulighed for aktiviteter, aftenservering m.m til Eget værelse. Rengøring af fællesområder Lærerne kommer rundt og siger godnat. I prøveperioden kan eleverne benytte alle skolens faciliteter, hvis der ikke afholdes prøver i lokalerne. Afslutningsuge At runde skoleåret af både praktisk og socialt. Rengøring af skolen, faglokaler og fællesarealer. Afslutningstur med overnatning Fællesarrangementer Formel afslutning med elever og forældre Undervisningsmaterialer Nødvendige rekvisitter til afvikling af ovenstående aktiviteter. Grupper og fælles Oversigt over anderledes dage og uger i skoleåret Uge 33 Introdage. Uge 34 Introtur. Uge 35 Normal uge. Mandag den normalskema eftermiddag foredrag aften. Uge 36 Normal uge. Indholdsplan for skoleåret

15 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Ekstremdag Normal uge, lang weekend Normal uge blive weekend Efterskolernes Dag Normal uge Kost, krop og træning. Efterårsferie Normal uge Linietur/lang weekend ILL/Spansk/fagdage/ liniedag forældre lørdag. Normal uge/ill/fagdag onsdag Terminsprøver Brobygning/OSO/Projekt Juleklip Normal uge Julehygge Fri Fri Normal uge. Normal uge. Normal uge/afrejse skitur fredag Skitur/lang weekend Normal uge. Mandag den 4. februar, fagtimer eftermiddag og foredrag aften. Normal uge Vinterferie. Sprogdage Normal uge Normal uge Danskuge/Gl. Elevdag lørdag Dansk uge/påskeferie Normal uge. Mandag den 2. april, fagtimer eftermiddag og foredrag aften. Normal uge. Normal uge. Normal uge/fredag fri Sat. Bededag Skriftlige prøver starter Skriftlige prøver/kristi Himmelfart/Lang weekend Skriftlige prøver/pinse/lang weekend Idrætscrossdag Normal uge/gallafest Mundtlige prøver/grundlovsdag Mundtlige prøver Mundtlige prøver Mundtlige prøver mandag, tirsdag/afslutningsdage Prøvefagene For alle prøvefagene henvises der til undervisningsministeriets udgivelser Fælles Mål. De Fælles Mål findes på følgende netadresse Undervisningen i prøvefagene følger undervisningsministeriets regler og vejledninger herom. Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøver og 10.klasses prøverne. Indholdsplan for skoleåret

16 Følgende fag er obligatoriske for alle elever: Dansk Matematik Engelsk Fællestimer Sang Grundtræning Fortælletimer Lektietime Ill. Derudover skal 9. klasse have: Biologi Geografi Historie Samfundsfag Kristendom Fagbeskrivelser Dansk Vi tilstræber at eleverne: Gennem mødet med tekster og andre udtryksformer, får gode og varige oplevelser, der kan danne grundlag for en videre personlig udvikling frem mod et rigere menneskeliv. I et multikulturelt samfund får en følelse af og en forståelse for den samhørighed som udspringer af sproget, historien og religionen. Mål: At eleverne opnår glæden ved at udtrykke sig gennem det talte og det skrevne sprog samt andre udtryksformer. Opnår glæden ved at tilegne sig det talte og det skrevne sprog samt andre udtryksformer. Opnår en personlig indsigt i udvalgte områder inden for dansk sprog og litteratur. Tilegner sig en generel viden om tekstanalyse, vurdering og perspektivering af tekster. Tilegner sig en viden om sprogets grammatiske opbygning samt retstavningsregler. Udvikler evnen til at kvalitetsbedømme og sortere viden gennem indsigten i sprogets mekanismer. Der arbejdes med: forskellige litterære genrer skriftlig fremstilling, herunder genreskrivning billeder film retstavning grammatik Metode: Der anvendes: Klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde Indholdsplan for skoleåret

17 I det mundtlige arbejde gøres der brug af samtale, debat, fortælling og foredrag. I det skriftlige arbejde gøres der brug af kreativ skrivning, egenproduktion af fabulerende tekstarbejde, stilskrivning, rapportskrivning. Derudover fremstilles billeder (akvareller, plancher, kollager og reklamer), anvendes musik og dramatisk udtryk, samt produceres film. Foretages løbende mundtlig og skriftlig efter de forskellige perioder. Matematik At eleverne skal kunne forstå og anvende matematiske begreber I hverdagen. At få eleverne til at opleve glæden ved sammenhæng mellem teori og praksis. At opøve en analytisk tænkemåde hos eleverne. At udvikle elevernes evne til problemløsning. At eleverne skal kunne forstå og anvende det matematiske sprog. At udvikle elevernes evne til at arbejde både selvstændigt og i samarbejde med andre. Tal og algebra. Geometri. Statistik og sandsynlighedsberegning. Der skal til ovennævnte inddrages tekstbegreber samt praktiske opgaver, der foregår såvel i som uden for undervisningen. Følgende områder kan bl.a. inddrages: De 4 regneregler og den hierarkiske fordeling imellem Reduktion og ligninger Vækstfunktion Potens- og kubikrodsregning Økonomi- og handelsregning Kombinatorik og sandsynlighed Statistik Geometriske figurer Parabler og Hyperbler Fremlægning og udregninger af opgaver ved hjælp af EDB Undervisningsmaterialer: Vi underviser primært ud fra bogsystemer og supplerende materialer samt IT. Der veksles mellem klasseundervisning, individuelt og gruppe arbejde. Der arbejdes både praktisk og teoretisk med faget Metoder Undervisningen differentieres i det omfang det er nødvendigt. Evaluering Der evalueres løbende, klassevis og individuelt. Engelsk Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. At eleverne stifter bekendtskab med engelsktalende landes kultur og levevilkår. At eleverne får en oplevelse af engelsk som et levende brugssprog. Indholdsplan for skoleåret

18 Der arbejdes i emner, som afspejler kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande. I øvrigt henvises til at undervisningen følger undervisningsministeriets regler og vejledninger. Undervisningen tilrettes således, at eleverne kan indstille sig til Folkeskolens Afgangsprøve og 10. klasseprøven. Undervisningsmaterialer: Diverse tekster, Internettet, cd ere og video/dvdmateriale fra amtscentralen. Klasseundervisning, individuel undervisning, projektorienteret undervisning og gruppearbejde. Amtscentralens materialer indgår som en daglig del af undervisningen. Foretages løbende mundtlig og skriftlig efter de forskellige perioder. Obligatoriske fag for 9. klasse Biologi. At eleverne tilegner sig viden om levende organismer, naturen, miljø, sundhed og anvendelse af biologien, og at fremme elevernes glæde ved og ansvarlighed for naturen. Livets udvikling Celleopbygning Økosystemer Konsekvenser for dyr og planter ved forskellige produktionsformer Fedtstoffer, kulhydrater og proteiner Kroppens energiomsætninger Undervisningsmaterialer: Bogsystemer, eksperimentelt udstyr, kemikalier, IT, film Elevforsøg, fællesforsøg, klasseundervisning, gruppearbejde, skriftlig arbejde Undervisningen foregår som en vekslen mellem teori og praksis. Der evalueres løbende, og der laves skriftlig udtalelse to gange årligt. Historie / Samfundsfag At eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund At eleverne fremmer deres indsigt i at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. At medvirke til at eleverne udvikler historie- og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter, samt at videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen. At bidrage til at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdiggrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve sig viden om samfundet og dets historiske forudsætninger. Menneske og stat: Folkestyrets indførelse, demokrati og demokratiske processer (ved valg, Folketinget, Europaparlamentet). Politiske partier Indholdsplan for skoleåret

19 Velfærdsstaten Menneskets pligter og rettigheder under enevælden Menneske og samfund: Normer og værdier Medier og IT Globalisering og et europæisk perspektiv Menneske og kultur Kultur, kultur møder/konfrontationer Racisme og menneskerettigheder Nationalitet, nationalfølelse og nationalisme Konsekvenser ved immigrationen i 1800-tallet frem til 1900-tallet Menneske og natur Udnyttelse af naturressourcer og forbrug af energi samt nationale og internationale interesser heri Historiske baggrunde for aktuelle samfundsmæssige problemer f.eks. vedrørende forurening, miljø og global ulighed. Metoder og fremstilling. Klasseundervisning, gruppearbejde, elevfremlæggelser m.m. Samtaler, debat, inddragelse af IT m.m. indgår i undervisningen. Faget er obligatorisk for 9. klasse. Der evalueres løbende, og der skrives udtalelser to gange om året. Desuden følges undervisningsministeriets regler og vejledninger. Der føres op til folkeskolens afgangsprøve. Geografi At eleverne tilegner sig viden om globale mønstre, naturgrundlaget og dets udnyttelse, kultur og levevilkår og arbejdsmåder og tankegange for faget. At fremme elevernes forståelse for sammenhængene mellem natur og kultur samt at sætte eleverne i stand til selv at fortage geografiske analyser. Globalisering. Landskabsformer. Klimaforandringer. Urbanisering. Råstoffer. Geografiske konflikter. Bæredygtig udvikling. Analyse af et land. Undervisningsmaterialer: Diverse tekster, Internettet, Video/-DVD materiale, fysik lokalet samt naturen omkring os. Klasseundervisning. Oplæg og debat. Arbejde med individuelle projekter. Gruppearbejde, laboratoriearbejde og feltarbejde. Undervisningen foregår som en vekslen mellem teori og praksis. Der evalueres løbende og der skrives udtalelser to gange om året. Desuden følges undervisningsministeriets regler og vejledninger. Indholdsplan for skoleåret

20 Der føres op til folkeskolens afgangsprøve. Kristendomskundskab Formålet med undervisningen er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. At give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for mennesket og naturen. Livsfilosofi og etik. Grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Frihed og angst, skyld og uskyld, autoritetstro og personligt ansvar, kærlighed, tolerance, menneskerettigheder, abort og dødshjælp Miljøspørgsmål, naturforvaltning og ressourceudnyttelse. Menneskesyn. Bibelske fortællinger. Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng. Ikke kristne religioner og andre livsopfattelser. Hjælpemidler: Diverse tekster, Internettet, cdèr og video-/dvdmateriale fra amtscentralen. Klasseundervisning. Oplæg og debat. Arbejde med individuelle projekter og gruppearbejde. Der evalueres løbende, og der skrives udtalelser to gange om året. Desuden følges undervisningsministeriets regler og vejledninger. Der føres op til folkeskolens afgangsprøve. Fysik 9. klasse Undervisningen i fysik/kemi tager sit afsæt i de 4 centrale kundskabs- og færdighedsområder i faget beskrevet af undervisningsministeriet. At eleverne udvikler indsigt og viden om fysikkens og kemiens verden. At de opnår forståelse for udvikling i naturvidenskabelige erkendelse. At de opnår kendskab til samt kan forholde sig til anvendelse af fysik og kemi i hverdagen og samfundet. At eleverne udvikler kompetence indenfor arbejdsmåder og tankegange indenfor faget. Grundlæggende kemi og det periodiske system Organisk kemi herunder fedt, olie og gas, med fokus på alkaner. Syrer og baser Salte Magnetisme og elektromagnetisme. Induktion og vekselspænding. Ioniserende stråling. Vi har valgt at undervise eleverne med udgangspunkt i en 2 lærerording og har således samet to klasser til et hold. Eleverne vil langt overvejende arbejde i mindre grupper. De vil arbejde eksperimentielt De vil arbejde teoretisk hvor de skriftligt arbejder med spørgsmål og opgaver. Der vil være teoretiske oplæg af læreren. Eleverne udarbejder rapporter til nogle af emnerne. Materialer: Indholdsplan for skoleåret

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan for Design- & Idrætsskolen Skamling

Indholdsplan for Design- & Idrætsskolen Skamling Indholdsplan for Design- & Idrætsskolen Skamling 2015 2016 Indholdsplan for skoleåret 2015-2016 1 Indholdsplan for Design-& Idrætsefterskolen Skamling: Loven. Design- & Idrætsefterskolen Skamling er en

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Svendborg HandelsGymnasium Innovation og Bæredygtighed Fortællingen om et skoleprojekt fra virkeligheden på godt og ondt Hvem er vi? HHX-undervisere Svendborg Erhvervsskole Fusionsskole Ny ledelse nye

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2013 2014 består af 42 uger med start søndag d. 11. august 2013 og afslutning

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 -

Årsplan for 6.- 7. C. Skoleåret 2010 2011 Udarbejdet september 2010 af Gitta Ølgård. Skoleåret 2010 2011 - 1 - Årsplan for 6.- 7. C - 1 - Status Årsplan for 6.- 7. C Klassen består af seks elever, tre piger og tre drenge i alderen 12 til 13 år. Fire elever går i syvende klasse og to elever går i sjette klasse.

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 1 BIOLOGI Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget biologi. Undervisningens indhold er valgt i henhold til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

De gamle grækere og deres venner. Redegørelse 1. De gamle grækere og deres venner

De gamle grækere og deres venner. Redegørelse 1. De gamle grækere og deres venner Årsplan for faget: Matematik i 10 x & y skoleåret 2013/14 Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Introplan Introplan Skema Fre: Surprice 34 Man: Fre: Lejrskole 35 Man: Bøf 12 Fre: Fri 36

Læs mere