DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO"

Transkript

1 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT AFDELING 113 STØBERIGÅRDEN AFDELINGEN HAR B-ORDNING (VEDLIGEHOLDELSESKONTO) GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE DEN 4. FEBRUAR 2002 REV. FEBRUAR 2008

2 Normaltekst: Fremhævet tekst: Repræsentantskabsmødebeslutning - kan ikke ændres Afdelingsmødets beslutning - kan ændres B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling *). Udgifterne hertil afholdes over boligens vedligeholdelseskonto, som lejeren indbetaler til. Vedligeholdelse udføres på lejerens foranledning af udlejeren eller lejeren, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb, som står på boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. *(Gulvbehandling = afrensning og lakering (ikke gulvafslibning/gulvafhøvling). I Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 4. februar 2002 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Beboerklagenævn 3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet. Vedligeholdelsesreglement - afd.113 gældende fra 4. februar 2002 Side 1 af 11

3 II Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand 1. Boligen overdrages normalt til tilflytter uden istandsættelse. Hvor der ved fraflytningen er konstateret behov for istandsættelse, som ikke dækkes af boligens vedligeholdelseskonto, vil udlejer lade arbejdet udføre efter tilflytters overtagelse af boligen. 2. Tilflytter må acceptere, at boligen, dens træværk, inventar og tekniske installationer bærer præg af det slid, der må anses for rimeligt i en bolig af den pågældende alder. Tilflytter må ligeledes acceptere, at der på malet træværk og inventar er anvendt farver, der ikke nødvendigvis falder i tilflytters smag. Syn ved indflytning 3. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Indflytningsrapport 4. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger 5. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. 6. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. III Vedligeholdelse i boperioden Boligens vedligeholdelseskonto 1. Udlejeren vedligeholder boligen indvendigt med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden. 2. Vedligeholdelse kan udføres, når udgifterne kan dækkes af boligens vedligeholdelseskonto og skal foretages så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Vedligeholdelsesreglement - afd.113 gældende fra 4. februar 2002 Side 2 af 11

4 3. Til dækning af udgifterne indbetaler lejeren et månedligt beløb via huslejen på boligens vedligeholdelseskonto. Udlejeren fastsætter beløbet. 4. Vedligeholdelsen udføres af udlejeren på lejerens foranledning. Lejeren kan også selv udføre vedligeholdelsen mod dokumentation for afholdte udgifter. Bemærk venligst, at regninger maksimalt må være 60 dage gamle, og det samlede udlæg minimum skal være 500 kr. pr. gang. 5. Udgifterne til vedligeholdelse skal dokumenteres på boligens vedligeholdelseskonto. Hver gang der er foretaget udbetalinger fra kontoen og senest 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning, får lejeren meddelelse fra udlejeren om kontoens aktuelle størrelse. Særlig udvendig vedligeholdelse 6. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. 7. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. Udlejerens vedligeholdelsespligt 8. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, el-afbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. 9. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i forbindelse med slitage. 10. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 8. Anmeldelse af skader 11. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. Vedligeholdelsesreglement - afd.113 gældende fra 4. februar 2002 Side 3 af 11

5 IV Ved fraflytning Ingen istandsættelse ved fraflytning 1. Når boligen er opsagt til fraflytning, kan der ikke længere disponeres over beløb på boligens vedligeholdelseskonto. Boligen istandsættes ikke ved fraflytning, med undtagelse af istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse. Boligen afleveres til den tilflyttende lejer med de midler, der eventuelt står på kontoen på overdragelsestidspunktet. Misligholdelse 2. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. 3. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring 4. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande mv., betragtes dette også som misligholdelse. Syn ved fraflytning 5. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Fraflytningsrapport 6. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder der er misligholdelse eller betales af udlejeren. 7. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter 8. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til eventuel istandsættelse som følge af misligholdelse. Endelig opgørelse 9. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne som følge af misligholdelse til lejeren uden unødig forsinkelse og med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, og hvad de har kostet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. Vedligeholdelsesreglement - afd.113 gældende fra 4. februar 2002 Side 4 af 11

6 10. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse 11. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. Istandsættelse ved bytning 12. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. V Særlig udvendig vedligeholdelse (jf. III, 4) Begreb 1. Med særlig udvendig vedligeholdelse menes, vedligeholdelse og renholdelse af nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. Dette kan eksempelvis være renholdelse, herunder snerydning, af adgangsveje, vedligeholdelse af adgangsveje, vedligeholdelse af fælles udearealer, maling af hegn i skel, skure, garager og carporte. Vedligeholdelsespligten 2. Udlejer varetager den særlige udvendige vedligeholdelse - ekskl. lejemål med tilhørende haveareal - medmindre der er indgået en skriftlig aftale med den enkelte lejer, om at denne overtager et nærmere angivet område af den særlige udvendige vedligeholdelse. Vedligeholdelse af havearealer 3. For de lejemål, der har tilhørende haveareal, gælder følgende vilkår og bestemmelser: Der påhviler lejeren at vedligeholde havearealet på forsvarlig vis, så haven til stadighed er pæn og ryddelig. Haven skal fremstå som prydhave og må ikke anvendes som køkkenhave. Der må ikke ske beplantning, der hæfter sig på ejendommens facade, eller beplantning der udvikler giftig frugt. Beplantning må ikke være til væsentlig gene for øvrige beboere. Opsætning af espalier er tilladt. Havearealet må ikke benyttes til oplagsplads og der må ikke henstilles affald der kan tiltrække skadedyr. Det til boligen hørende haveareal er af udlejer indhegnet med stakit og/eller hæk. Vedligeholdelsesreglement - afd.113 gældende fra 4. februar 2002 Side 5 af 11

7 Der må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse foretages ændringer eller fjernelse af stakit/hæk eller flisebelægning, ligesom der ikke må opstilles andet stakit, hæk, skure eller halvtage af nogen art. De fastsatte regler for klipning af hæk skal følges. Ændringer foretaget uden udlejers skriftlige tilladelse vil blive retableret for lejerens regning. Flisebelægning og beplantning må ikke fjernes ved fraflytning uden udlejers skriftlige tilladelse. Hvis lejeren trods skriftlig påtale fra udlejer ikke vedligeholder havearealerne i overensstemmelse med ovenstående vilkår og bestemmelser, er udlejer berettiget til at lade arbejdet udføre for lejerens regning. VI Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jf. IV, 1) (Nedennævnte er standard. Der kan være fravigelser fra den generelle standard på grund af råderetsreglerne, som er beskrevet i afdelingens råderetskatalog) Vægge mv. Malede vægge 1. Væg over køkkenborde er beklædt med glasfibervæv og malet med akrylplastmaling. Beton, letbeton og gipspladevægge er malet med akrylplastmaling. Vedligeholdelse foretages med akrylplastmaling i høj glans (vaskbar). Tapetserede vægge 2. Tapetet er et standardtapet med strukturmønster. Det er valgfrit hvilken tapettype, der benyttes ved vedligeholdelse. Flisevægge i baderum 3. Væggene er beklædt med glaserede fliser. Reparation af fliser skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Lofter 4. Lofterne er malet med akrylplastmaling. Vedligeholdelse foretages med akrylplastmaling med eventuel forudgående afvaskning. Gulve Trægulve 5. Trægulve er Junckers bøgeparketbrædder i flammet kvalitet, behandlet med Junkers gulvlak eller lignende. Vedligeholdelsesreglement - afd.113 gældende fra 4. februar 2002 Side 6 af 11

8 Klinkegulv 6. Der er anvendt mosaikstifter Gulvene må kun lakeres med Junckers vandbaserede gulvlak eller lignende vandbaseret gulvlak. Andre laktyper end denne må ikke under nogen omstændigheder benyttes, fordi man så derved risikerer opkogning, der kan medføre, at gulvene må afslibes og lakeres op på ny, hvilket så skal betales af lejeren. Bemærk uanset grundig rengøring vil fuldstændig nedslidning af laklagene til det bare træ medføre synlig gråfarvning af træet, hvorfor vedligeholdelse skal udføres i god tid - i praksis når glansen er forsvundet fra laklaget. Boning af gulvene med voks eller selvblankende boningsmiddel må ikke finde sted. Såfremt der er sket gråfarvning på grund af kalk i vandet, må det ikke fjernes med syre, men de i handelen værende specielle rensemidler. Brugsanvisningerne for de pågældende produkter må følges nøje. Der må ikke hældes syreholdigt vand i gulvafløbet. Reparation af beskadigede klinkegulve skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Døre mv. Entredøre 7. Dørpladen er fabriksfremstillet og malet. Der må ikke bores huller eller laves udskæring i dørpladerne, da fabrikantens garanti derved bortfalder. Eventuel dørkikkert skal være af godkendt type, spørg ejendomsfunktionæren herom. Indvendige døre, karme og indfatninger 8. Dørene er fabriksfremstillede malede dørplader. Dørkarme og indfatninger er malet træ eller plastik. Reparation af trædele kan foretages med maling. Døre til vådrum skal vedligeholdes så tit, at døren ikke tager skade af fugtbelastning. Dørtrin og fodlister 9. Hvor der er dørtrin er disse af træ, som er behandlet med syrehærdende klar lak. Vedligeholdes som parketgulve. Fodlister er af træ eller plastik. Beslag 10. Vinduer, altandøre, entredøre, indvendige døre og låger er beslået med hængsler, låse, greb osv. Vedligeholdelsen indskrænker sig til smøring 2 gange årligt. Overfladebehandling må ikke finde sted. Vedligeholdelsesreglement - afd.113 gældende fra 4. februar 2002 Side 7 af 11

9 Radiatorer 11. Radiatorerne er pladejernsradiatorer der er overfladebehandlede med alkydmaling. Dækplade foran rør under radiator er behandlet som radiator. Efter grundig afvaskning og skylning kan radiatorerne males med alkydmaling. De skal være helt kolde, inden malingen påføres. Det anbefales at anvende særlige radiatorpensler. Opsætning af billeder, reoler mv. 12. Af hensyn til de indstøbte elinstallationer må der ikke bores eller fastgøres med søm, skruer eller lignende lodret over og under planforsænkede udløbsrosetter og afbrydere, eller nærmere end 10 cm fra dørindfatninger. I letbetonvægge og gipspladevægge kan en enkelt ophængning klares med søm og skruer, tungere genstande ophæges med skruer og specielle bøsninger for eksempel: Fischer/Gasbetondubel GB til letbetonvægge. Expandet roset til gipspladevægge. I betonvægge og lofter er det nødvendigt at bore huller til fastgørelse. til boring i beton anbefales det, at benytte bor med duriumspids og elektrisk slagboremaskine. Ophængning kan udføres med skruer i almindelig rawlplugs til murværk. Altaner 13. Altanerne er med bund af beton. Altanrækværket er udført af galvaniseret stål. Der må ikke bores huller i betonen pga. fare for frostsprængninger i de beskadigede betonoverflader og pga. fare for korrosionsskader på armeringen. Sne og is kan fjernes med skrabeværktøj. Der må ikke anvendes salt til optøning, da salt ødelægger betonen. Det er ikke tilladt at overfladebehandle rækværker og facader på altanerne, idet al vedligeholdelse heraf henhører under udlejer. Lejer må selv udskifte eller betale for følgende: 14. Perlator (det yderste af vandhanen hvor vandet iltes) skal skrues af og afkalkes med eddikesyre 4 gange årligt, ellers vil vandtrykket falde. 15. Håndbruser. 16. Bruserslange. 17. Toiletsæder. 18. Rensning af afløb og gulvafløb i køkken og bad min. 4 gange årligt. Der må ikke benyttes kemisk afløbsrens. Vedligeholdelsesreglement - afd.113 gældende fra 4. februar 2002 Side 8 af 11

10 19. Stoppet toilet pga. duftfrisker, bind, vatpinde mv. 20. Børnesikring på komfur. 21. Hængsler og håndtag på komfur. 22. Flækkede kogeplader på komfur (pga. ukorrekt brug - gryder og pander skal have plan bund, desuden skal størrelsen af gryder og pander passe med kogepladen). 23. Ødelagte keramiske plader på komfur med selvrisiko for beboerne, er afhængig af forsikringsaftalen, der er tegnet med de for tiden aktuelle forsikringsselskaber. 24. Køleskabe, hvor termostaten er sat for lavt (lav temperatur i skabet), så skabet ikke afrimer (is smelter ikke på køleribber/køleplade bagerst i skabet). Der slukkes for afbryder til skabet er afrimet. Dette især i varme perioder. 25. Køleskabe, hvor kanalen til vandet for afrimninger stoppet (renses med en piberenser). 26. El-kontakter og antennetilslutning pga. misligholdelse, eller efter personlig indgriben i disse. 27. Ødelagte døre, køkkenlåger, hængsler og håndtag. 28. Køkkenbordsplader (f.eks. vandspild). 29. Vinduer hvor beslag er ødelagt eller vinduet er skævt pga. manglende smøring (glideskinner og spor smøres mindst 2 gange årligt) ,- kr. for nyt magnetkort til vaskeriet (de afdelinger som betaler for vask via huslejen) ved tab/bortkomst, slettede informationer på magnetstriben pga. andre magneter, dybe ridser mm. VII Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen (Nedennævnte er standard. Der kan være fravigelser fra den generelle standard på grund af råderetsreglerne, som er beskrevet i afdelingens råderetskatalog) Boligens standard ved lejemålets begyndelse 1. Boligen kan ved lejemålets begyndelse ikke påregnes at være nyistandsat, men stilles til rådighed i god og forsvarlig stand. Boligen fremtræder vedligeholdt i et omfang svarende til det hidtidige forbrug på boligens vedligeholdelseskonto. Vedligeholdelsesreglement - afd.113 gældende fra 4. februar 2002 Side 9 af 11

11 2. Boligen vil herudover kun blive istandsat efter lejerens overtagelse af boligen, hvor der efter udlejerens skøn er et ekstraordinært behov for det eller som følge af misligholdelse efter den fraflyttede lejer. Istandsættelsesarbejde af denne karakter afholdes ikke over boligens vedligeholdelseskonto. 3. Såfremt den fraflyttede lejer har misligholdt lejemålet, kan man komme ud for, at eventuelle elementer som f.eks. køkkenbordsplade, køkkenlåge, døre, dørtrin og fodlister er udgået inden for samme farve eller type. Proceduren er, at man kun udskifter det, der er misligholdt. Indflytter må selv økonomisk stå for eventuelle udskiftninger, hvis man ikke er tilfreds med f.eks. at have ovenstående elementer i forskellige farver eller mærker. Slid og ælde 4. Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg 5. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg. Køkken og skabe Skabe 6. Lågerne er bøgefiner. Skabssiderne er udført af spånplade med melaminbelægning. Bordplader 7. Plastlaminatplader med forkantlister af lakeret bøg og skiferplade. Køkkenvask 8. Enkeltvask af rustfri stål med prop og kæde. Komfur 9. Komfuret har normalt 4 kogeplader og grillforberedt ovn med lys samt magasinskuffe. Ovnlågen er med dobbeltglas og børnesikring. Alternativt komfur med keramisk kogeplade og varmluftsovn. Øvrigt inventar 10. Køle-/fryseskab. 11. Emhætte. 12. Der er forberedt for opsætning af vaske-/opvaskemaskine. 13. Der er adgang til opsætning af tørretumbler. Sanitet Baderumsudstyr 14. I baderum er opsat håndvask, kloset, armatur, spejl, toiletrulleholder og kroge. Håndvask og kloset 15. Materialet er porcelæn. Vedligeholdelsesreglement - afd.113 gældende fra 4. februar 2002 Side 10 af 11

12 Glas 16. Der er anvendt isolationsglas i alle boligens vinduer. Dør- og vinduesrammer samt karme 17. Disse er fremstillet af fyrretræ, der er behandlet med træbeskyttelse. Ventilation Friskluftventiler 18. I vinduesrammerne er der opsat friskluftventiler, der muliggør mindre ventilation, uden at vinduerne åbnes, dog kun i stuen. I lejligheder, der ligger ud til støjende gader, er ventilerne i vinduesrammerne erstattet af lyddæmpende friskluftventiler placeret i ydervæggene bag radiatorerne. Mekanisk ventilation 19. Aftrækskanaler, der udmunder i køkkener og baderum (afsluttet med udsugningsventiler eller emfang), er tilsluttet et fælles udsugningsanlæg, som er i drift hele døgnet. Udsugningsventilens indstilling må ikke ændres. Vedligeholdelsesreglement - afd.113 gældende fra 4. februar 2002 Side 11 af 11

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo

Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Lejerbo afdeling nr. 238-0, Lejerbo 751, Århus Model A - normalistandsættelse A-ordning - kort fortalt Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Til beboerne i afdeling 21 Lindeparken 1 A-D Silkeborg, den 14. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 21 torsdag den 27. august 2015 kl.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen

Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen Beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen 12.03.2015 Velkommen til PKA bebyggelsen Sandbakken/Lerdalen Højbjerg DEAS A/S har udarbejdet et beboerhæfte for Sandbakken/Lerdalen, 8270 Højbjerg. I dette hæfte finder

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 07 - Skanseparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 07 - Skanseparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 07 - Skanseparken boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 06 - Kodammen. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 06 - Kodammen. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 06 - Kodammen boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere