Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremleje. Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse."

Transkript

1 Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl og kl Tlf. nr Fax nr Fremleje Den der vil fremleje sin lejlighed har pligt til at søge tilladelse til fremleje ved andelsboligforeningens bestyrelse. Når tilladelsen er givet skal der oprettes lejekontrakt, andelsboligforeningens bestyrelse skal godkende kontrakten. Lejekontrakten kan købes ved en boghandel. Fremlejen må ikke strække sig over 2 år. Det er uhyre vigtigt at både start og slutning på fremlejen fremgår af lejekontrakten, ellers risikerer man også i dette tilfælde at lejeren er umulig at få ud. Det fremlejede må kun anvendes til beboelse. Man kan kun få tilladelse til fremleje hvis andelshaverens fravær kun er midlertidig og skyldes: Sygdom Forretningsrejse Studieophold Midlertidig forflyttelse Der må kun beregnes samme leje som andelsboligforeningens lejere giver +aconto varme Telia/Stofa Tv-abonnement, afmeldes af andelshaver. Lejeren kan selv oprette Telia/Stofa Tv-abonnement. Udlejer må tage et særskilt beløb for leje af møbler, køleskab, fryser og komfur, men effekterne og beløbet skal fremgå af lejekontrakten, andelsboligforeningens bestyrelse skal godkende beløbets størrelse. Andelshaver og lejer skal i forening aflæse varme, ved indflytning og igen ved fraflytning. Varme kan ikke afregnes før fyringsåret er omme, da foreningen kun aflæser varme en gang om året. Sæt aconto varmen lidt højere end du selv betaler. Varmeregnskabet er først klart omkring juni/juli måned, når varmeregningen er modtaget fra administrationen. El aflæses af andelshaver og lejer i forening som ved køb og salg. Det er stadig andelshaver som står for det økonomiske. Der skal opgives navn, adresse og telefonnummer på en kontaktpersonen, således at andelsboligforeningen og administrator kan stile post o.l. til denne. TIPS. Nedenstående tips behøver man ikke at følge, de er kun givet som vejledning. Lad lejer indsætte leje- og varmebeløb på en konto i din egen bank, således at du hele tiden kan følge med i om de rigtige beløb indsættes til tiden, lad et familiemedlem eller anden person du har tillid til føre tilsyn med at ovenstående beløb indsættes. AB Skovbrynet 2 60 Februar 2006

2 Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl og kl Tlf. nr Fax nr HUSORDEN OG RETNINGSLINIER GÆLDENDE FOR SKOVBRYNET Samtlige haveanlæg, gårdspladser m.m. samt kældergange, trappegange, kælderrum må i beboernes egen interesse altid være ryddelige. 1. Bede, rabatter og anden beplantning må ikke betrædes. Det er forbudt at afskære blomster og grene. Bænke må kun benyttes til at sidde på, sidder du og hygger dig i venners lag, f. eks. over en øl, så benyt et toilet og ikke buskene, hvis du skal træde af på naturens vegne. 2. Cykler må kun henstilles i de respektive stativer, cykelrum eller i beboernes eget kælderrum. Knallerter med påfyldt benzin må ikke henstilles i kælderen eller i beboernes eget kælderrum, grundet brandfare. I det omfang der er plads kan der købes knallertplads i aflåst kælderrum. 3. Legetøj o.s.v. må ikke henstilles i trappeopgange, eller udenfor under altanerne Ud- og indtrækning samt opbæring af cykler gennem opgange er ikke tilladt. Ud- og indtrækning af cykler må kun foregå gennem udvendig kælderdør. 4. Nedkastning af affald, brød til vilde fugle, udlægning af mad til katte etc. og al fodring fra altaner og vinduer er forbudt. Af hensyn til rotteplage. 5. Husdyr, hund eller kat, må ikke holdes i bebyggelsen, tilsidesættelse af dette forbud kan medføre ophævelse/opsigelse af boligen. Det påhviler beboerne at gøre gæster, på besøg med hunde, opmærksom på, at hundens eventuelle efterladenskaber straks fjernes. Hunde på besøg ud over 2 dage, skal meldes til varmemesteren. 6. Al køkkenaffald skal indpakkes i lukkede poser inden det lægges i nedstyrtningsskakten. Aviser, ugeblade og reklamer lægges i de respektive containere. Flasker og glas lægges i de respektive containere. Bestyrelsen/Viceværten anviser plads hvor brandbart og ikke brandbart affald samt elektronik affald skal afleveres. Enhver form for større affald skal meddeles varmemesteren, han giver nærmere anvisning for placering af dette, og meddeler beboeren hvis bortkørsel af affaldet til genbrugsstationen skal ske for beboerens egen regning. 7. Bankning og børstning af tæpper med videre må ikke ske ud over altan kant. Det er forbudt at tørre tøj, herunder sengetøj ud ad vinduer eller over altankant. Montering af tørresnore i ny altaninddækning er ikke tilladt. 8. Enhver brug af kulgrill på altanen er forbudt. 1

3 9. Ved planlagt udskiftning af blandingsbatterier eller udskiftning af pakninger o.l., hvor arbejdet kræver lukning for vandet, skal anmodning om lukning meddeles varmemesteren senest dagen før. Således at varmemesteren har mulighed for at advisere om lukning af vandforsyningen ved ophænge sedler i den respektive opgang. 10. Det oprindelige altanparti (træ/glas) mellem stue og altaninddækning vedligeholdes af andelshaveren. 10a. Ny (fra 00/01) altaninddækning vedligeholdes af Andelsboligforeningen med undtagelse af hærværk på altaninddækningen samt vandskade forårsaget af manglende lukning af foldeglassene. 10b. Det på altanen pålagte grønne altantæppe må ikke fjernes. 10c. Nødvendig udskiftning af termoruder som er isat før 1. januar 1999 bekostes af Andelsboligforeningen. (NB: Der er normalt 5 års garanti på termoruder). 10d. Ved evt. opsætning af parabolantenner, skal parabolen holdes inden for altaninddækningen. Fastgørelse af parabolen må ikke finde sted på den nye inddækning. 10e. Andelshaveren er erstatningspligtig over for andelsboligforeningen ved skader, på den nye altaninddækning, eventuelle skader vurderes ved salg af lejlighed. 11. Det påhviler brugeren af strygerummet at efterlade dette i rengjort og brugbar stand. Tørrerummene i kælderen skal være tømte den 1. mandag i hver måned, så varmemesteren kan sørge for rengøring. 12. Ved installation af termostatstyrede blandingsbatterier, må kun godkendte typer anvendes. NB. Nogle beboere har varmtvandshanen siddende til højre, hvor normalen ellers er til venstre, dette skal der tages højde for ved installation af termostatstyret blandingsbatteri Installationen af termostatstyret blandingsbatteri skal meldes på andelsboligforeningens kontor. 13. Brug af lydanlæg samt anden underholdning må aldrig være til gene for ejendommens øvrige beboere. 14. Brug af støjende håndværktøj i lejligheden skal ske med størst mulig hensyntagen til de øvrige beboere og må ikke finde sted mellem kl og kl Vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskmaskiner må kun benyttes på hverdage mellem kl og kl , på lør-, søn- og helligdage mellem kl og kl Børn må ikke lege på trappegange eller i kældergange. 16. Parkering af motorkøretøjer på ejendommens grund må kun foregå på parkeringspladserne, dog kan lejere af garager parkere ud for egen garage, hvis bilen ikke spilder olie på fliserne og i øvrigt ikke er til gene. Det er forbudt at køre og/eller parkere helt eller delvis på græsplænerne. Det påhviler beboerne at gøre gæster, på besøg i bil, opmærksom på denne paragraf. Lastbiler, påhængsvogne eller busser med en totalvægt 0/3500 kg, må ikke parkeres på foreningens grund. Officielle skilte ved begge indkørsler til Skovbrynet forbyder al parkering langs med fortovet! 2

4 17. I øvrigt må beboerne holde sig de bestemmelser efterrettelig, som bestyrelsen og/eller varmemesteren nu og til enhver tid måtte træffe til overholdelse af ro og god orden i ejendommen. Al uorden og ligegyldighed går ud over beboerne, og giver et dårligt indtryk af andelsboligforeningen. Den der tilsidesætter disse bestemmelser, udsætter sig for påtale og i gentagelsestilfælde for at blive opsagt. 18. Varmeåret strækker sig fra 01. april til 31 marts Varmemålerne aflæses sidst i februar eller først i marts. Aflæsningstidspunktet slås op i opgangen nogle dage før aflæsningen finder sted. Foreningen anmoder alle om at drage omsorg for, at aflæseren kan komme ind i lejligheden. Foreningen forbeholder sig ret til at hæve acontovarmebeløbet klækkeligt, hvis aflæseren ikke kan komme ind for at aflæse målerne til det ophængte tidspunkt. Når foreningen forbeholder sig denne ret, skyldes det af varmeregnskabet ikke kan afsluttes før alle varmemålere er aflæst. 19. Eventuelle klager over overtrædelse af denne husorden, stiles skriftlig til bestyrelsen, klagen skal være underskrevet med klagerens navn, helst med 3 4 stykker, bestyrelsen drager omsorg for det videre fornødne. 20. Ejendommen administreres af: AdministratorGruppen AS Tlf Ejendommens varmemester træffes pr. telefon i tiden Ved salg af lejlighed, skal denne husorden følge lejligheden, sammen med vedtægter og årsregnskab m.v. Andelsboligforeningens generalforsamling den , vedtog denne husorden, hvorfor den sættes i kraft fra vedtagelsestidspunktet, og erstatter tidligere udsendte. 3

5 Andelsboligforeningen Skovbrynet Næstved Kontor i nr. 24 kld. åben onsdage Telefon Fax På bestyrelsesmøde er der besluttet følgende fordeling af vedligeholdelsesudgifter mellem andelshavere og andelsboligforeningen, denne fordeling træder i kraft 15.marts Andelshaveren vedligeholder. Problem: Bestil. af håndværkere og betaling Blandingsbatterier, opsætning samt reparation. Andelshaver Andelshaver Bogstaver i brevsprække i entredør Andelshaver Andelshaver Cisterner der løber Andelshaver Andelshaver Ekstra nøgler til entredør udover de der følger med en ny cyl. Andelshaver Andelshaver El - kontakter Andelshaver Andelshaver Gammelt altanparti Andelshaver Andelshaver Køkkenvask, defekte Andelshaver Andelshaver Låse i lejlighedens indre døre Andeshaver Andelshaver Pakninger i blandingsbatterier, udskiftning Andelshaver Andelshaver Stoppet vandlås under køkkenvask Andelshaver Andelshaver Termoruder skiftet efter 1999 (se husorden punkt 10c) Andelshaver Andelshaver Udskiftning af håndvask og afløb til gulvrist Andelshaver Andelshaver Udskiftning af toilet Andelshaver Andelshaver Andelsboligforeningen vedligeholder nedenstående. Fejl og mangler meldes til foreningens varmemester, der sørger for afhjælpning Afløb i bad fra gulvrist over vandlås til faldstamme Afløb i køkken fra vask til faldstamme Brevsprække i entredør Fugtindtrængning loft, vægge Glasparti, ny altaninddækning Låsecylinder i hoveddør, defekt Navne i opgangen Radiatorer og varmerør, utætheder Ringeklokke, standard Stoppet afløb i køkken mellem vandlås frem til faldstamme Termoruder monteret før 1999 (se husorden punkt 10c) Termostatblandingsbatteriers montering skal meldes til Termostatventiler, reparation og montering af Udskiftning af defekte balofixventiler i køkken og bad Utæt badeværelsesgulv Utætte fliser i badeværelse Vandledninger, reparation Vandlås under køkkenvask Vandskader Varme, ingen varme eller varmt vand Vinduer, mod Ringstedgade Vend. 1

6 Pludselig opståede skader. Alle praktiske problemer der måtte opstå, skal meddeles varmemesteren, ved at kontakte ham pr. telefon eller ved at kontakte ham på området. Skulle der opstå problemer uden for normal arbejdstid, som ikke kan vente med at blive afhjulpet, skal varmemesteren ligeledes kontaktes, dette kan ske på telefon Lykkes det ikke at få kontakt med varmemesteren, så prøv at kontakte et bestyrelsesmedlem for afhjælpning af skaden. Lykkes det heller ikke, må DE kontakte FALCK på Telefon eller Abonnementsnummer NB. Kun Varmemester, dennes medhjælper eller et bestyrelsesmedlem må rekvirere håndværkere, hvis foreningen skal betale udgiften. Indbrud og vandskade I forbindelse med indbruds- eller vandskader er det andelshaverens forsikring der skal dække skade på indbo. Andelsboligforening forsikring dækker alene skade på bygningsdele. Husk en kopi af politianmeldelsen ved indbrud. Med venlig hilsen Bestyrelsen A/B Skovbrynet 2-60 Rettet

7 Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl og kl Tlf. nr Fax nr Kældernøgler Systemet er sådan opbygget at man kun kan låse sig ind i den blok man bor i. Nøglen til kælderen kan også låse døren ind til Containergården op. 2 stk. nøgler til hver husstand. Erstatningspris for tabte nøgler er kr. 200 Erstatningsnøgle kan kun købes på kontoret. Kontoret fører bog over bortkomne nøgler. Husk af lukke kælderdørene ellers hjælper aflåsningen ikke meget! Bestyrelsen

8 AB SKOVBRYNET 2 60, 4700 Næstved, kontor i nr. 24 kl., indgang gennem opgang 24 Kontortid onsdage mellem Tlf Fax Køb af andelsbolig i AB Skovbrynet Ved generalforsamlingsbeslutning er det forbudt at holde hund eller kat i andelsboligen. Fællesantennen hører ikke under andelsboligforeningen. Betaling og pakkestørrelse aftales direkte med STOFA. I denne andelsboligforening følger køleskab, fryser og komfur normalt ikke med i handlen, men handles særskilt. Når du køber, skal du være opmærksom på, at handlen foregår mellem køber og sælger. Det er sælger der er ansvarlig for andelsboligens lovlighed og stand og ikke adelsboligforeningen. Opstår der mod forventning uoverensstemmelser om handlen, skal disse uoverensstemmelser afgøres mellem køber og sælger. Køber kan ikke bagefter gøre andelsboligforeningen ansvarlig for fejl eller mangler. Råd kan selvfølgelig indhentes på andelsboligforeningens kontor, vi er gerne behjælpelige i fornødent omfang. Kun i andelsboliger, der har været lejebolig før salget, har andelsboligforeningen ansvaret for boligens stand og evt. uoverensstemmelser afgøres mellem andelsboligforeningen og køber. Bestyrelsen for AB Skovbrynet

9 AB Skovbrynet 2-60 OM AT BO I ANDELSBOLIG. En andelsbolig er ikke en lejebolig og heller ikke en ejerbolig. I en andelsbolig ejer man en andel i ejendommen, og via denne andel får man brugsret til en bolig i ejendommen. En andelsboligforenings medlemmer er medejere af ejendommen og har derfor også ansvaret for ejendommens vedligeholdelse og foreningens drift. Det er altså medlemmerne der bestemmer, hvad der skal ske i foreningen, og det er de samme medlemmer der i fællesskab betaler alle udgifter på ejendommen. Derfor har man i andelsboligforeningen ofte et langt bedre fællesskab end man har i lejeboliger og ejerboliger. En andelsboligforening er opbygget således at generalforsamlingen er den højeste myndighed, det er derfor generalforsamlingen, som godkender budget og bestemmer boligafgiftens størrelse. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som forestår den daglige ledelse af foreningen. Herudover vælger nogle foreninger en administrator til at forestå det økonomiske, hvilket er gældende her i foreningen. Ønskes indflydelse i foreningen, må man deltage i den årlige generalforsamling, for på den måde at give sin mening til kende. Deltager man ikke, bliver indflydelsen selvfølgelig begrænset. En andelsboligforening har et sæt vedtægter, der bestemmer foreningens praksis bl.a. vedrørende salg, vedligeholdelse, hæftelse, prisansættelse m. v. Disse vedtægter kan variere meget fra forening til forening. Et eksemplar af AB Skovbrynets 2 60 vedtægter udleveres til ny andelshaver inden denne indtræder i foreningen. Læs vedtægterne grundigt, således at intet kommer bag på DEM. Andelsboligforeningen har på generalforsamling vedtaget et sæt regler for husorden, som kræves overholdt. Et eksemplar af AB Skovbrynets 2 60 husorden udleveres til nye andelshaver inden indtræder i foreningen. Læs denne husorden grundigt, således at intet kommer bag på DEM. Ved deres underskrift på salgsaftalen, har de samtidig skrevet under på at de vil overholde foreningens husorden. Andelshaverne hæfter for foreningens gæld med deres indskud, med mindre andet er aftalt med kreditor, pengeinstitut eller kreditforening. Nogle långivere kræver en personlig og solidarisk hæftelse for foreningens gæld, i sådanne tilfælde hæfter man for mere end sit indskud. Det er heldigvis sjældent, at en andelsboligforening går fallit, og det er kun i disse tilfælde at hæftelsen bliver aktuel. Se i øvrigt foreningens vedtægter 5. Der betales ikke husleje i en andelsboligforening, men en boligafgift. Boligafgiften dækker foreningens afdrag på lån, ejendomsskat, vedligeholdelse m.m. Boligafgiften beregnes ud fra boligens størrelse. Boligafgiften er ikke underlagt lejelovens regler for regulering. Det er derfor generalforsamlingen som fastsætter boligafgiftens størrelse.

10 Ifølge andelsboligloven skal en køber, inden en aftale underskrives, have udleveret kopi af foreningens vedtægter, seneste regnskab, budget og specifikation af, hvordan prisen på andel beregnes. I andelsboligloven bestemmes det, at bestyrelsen skal godkende køber og den aftale køber og sælger indgår. Samtlige penge ved handlen, skal indbetales til foreningen, gennem administrator, og IKKE til sælger. Når man køber en andel, skal pris og betingelser godkendes af bestyrelsen, men det betyder ikke at bestyrelsen er ansvarlig for at prisen er ok. Som køber har man selv ansvaret for at undersøge om prisen på det man køber er rimelig. Det er kun i tilfælde, hvor bestyrelsen lader grove ting passere, at man vil kunne gøre dem ansvarlig. Med hensyn til prisen på indskuddet, kan man i regnskabet finde andelskronen og gange denne med antal købte kvadratmeter, dette giver så den rigtige pris for indskuddet. Ud over andelsbeviset pris, kan der blive tale om, at sælger har foretaget forbedringer i lejligheden. Disse forbedringer kan sælger kræve betalt af køber, dog efter afskrivning. Sælger skal selv udfylde et skema, som udleveres fra kontoret, hvoraf det fremgår hvornår, hvilken og pris forbedringerne er beløbet sig til o.s.v. Bestyrelsen skal godkende beløbet for forbedringerne. Sælger kan ikke kræve at køber skal købe løsøre, til løsøre hører i denne forening komfur, køleskab og evt. fryser o. m. a.. Andelsværdien er et udtryk for andelen i foreningens formue. Det afhænger derfor af økonomi og formueforhold, hvor meget man skal betale for andelen. Man kan, rundt i landet, finde store andelsboliger som næsten intet koster, og små der koster flere hundrede tusinde kroner. Andelsboligloven fastsætter regler for, hvordan andelen i foreningens formue beregnes. I følge andelsboligloven er andelsværdien den maksimale pris, sælger må tage for andelen. Foreningens regnskab oplyser hvordan andelsværdien opgøres. Hvis foreningens regnskab er revideret af statsautoriseret eller registreret revisor, vil denne beregning normalt være i orden. Penge under bordet. Det kan ske at køber bliver mødt med krav om at betale penge under bordet. Bliver man mødt med sådan krav, er det vigtigt at gøre op med sig selv om man vil tage denne chance, det kan være svært efterfølgende at bevise at man har betalt. Der findes flere måder sagen kan gribes an på, men henvend dig til bestyrelsen inden du betaler, måske kan den hjælpe. Boligministeriet pusler i øjeblikket med at finde en måde til at forhindre problemet med penge under bordet. Købesummen på en andel betales kontant. Har man ikke pengene kan man henvende sig i sit pengeinstitut. 22. oktober 2005

11 Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl og kl Tlf. nr Fax nr Orientering i forbindelse med installation af Dansk Bredbånd. Modtagerstikket, der er blevet installeret, skal anvendes til Internet/IP-telefoni/kabel-TV fra Dansk Bredbånd hvis den enkelte andelshaver/lejer ønsker dette. Hermed forstås, at det er helt valgfrit om man ønsker at anvende denne løsning, eller om det foretrækkes at anvende den nuværende løsning (som typisk i dag leveres af Telia Stofa). Det skal hertil pointeres, at det opsatte stik kun kan anvendes til en løsning gennem Dansk Bredbånd; den enkelte andelshaver/lejer kan således ikke vælge en lignende løsning fra en anden udbyder, ved at anvende det opsatte stik. Dette skyldes, at Dansk Bredbånd er de eneste, der har gravet et fiberkabel ind til os, ligesom at vi gennem installationsaftalen lejer elektronisk udstyr til at levere de forskellige løsninger til alle husstande. Hvis andelsforeningen på et senere tidspunkt ønsker at anvende en anden løsning, vil den opsatte installation godt kunne anvendes (kabler, stik m.m.). Dette vil dog formentligt være forbundet med yderligere omkostninger (nedgravning, leje af elektronik, opsætning af trådløs modtager, osv.). Men der vil kun kunne anvendes en enkelt digital leverandør af gangen, hvilket medfører, at en sådan beslutning vil skulle træffes på en generalforsamling. Der foretages ingen ændringer på det eksisterende telefonnet/installation. Således oplever brugere af fastnettelefoni ingen ændringer, med mindre de selv ønsker at benytte en anden løsning. Telia Stofa, der i dag anvendes, vil ikke blive ændret i forbindelse med den nye installation. Den enkelte beboer har herved mulighed for at bibeholde sit abonnement hos Stofa som hidtil, og vil herigennem ikke opleve nogen ændringer. I forbindelse med installationen skal det nævnes, at det på sigt giver mulighed for at modtage et digitalt TV signal. For at udnytte dette, kræves et digitalt TV. Det er dog muligt, at benytte en modtagerboks, der laver det digitale signal om til et analogt, således at det bliver muligt at modtage signalet på et almindeligt TV. Muligheden for at se digitalt TV findes ikke via den eksisterende Stofa installation. Dog vil Stofa i fremtiden ændre det digitale signal så det bliver analogt, hvorved man også i fremtiden vil kunne modtage TV signal via den eksisterende Stofa installation. I forbindelse med Installationen af bredbåndet vil alle beboere opleve en huslejestigning. Bestyrelsen vil tilstræbe, at gøre denne stigning så lille som muligt. Bestyrelsen i A/B Skovbrynet.

12 Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl og kl Tlf. nr Fax nr Orientering om love og regler i forbindelse med ombygning og forbedring. Ved forbedringer hvortil der kræves tilladelse fra kommunen, skal tilladelse fremvises på kontoret inden ændringen udføres. Forbedringer i andelsboligen skal i øvrigt altid meldes til foreningen inden iværksættelsen. Døre: Andelshaver hæfter selv for døre og dørlåse i lejligheden, dog ikke døren ud til entreen, foreningen vedligeholder denne dør samt brevsprække og lås. Andelshaveren må isættes dørspion for egen regning. EL installation: Andelsboligforeningen vedligeholder den del at EL installationen der ligger i rør, altså den oprindelige installation. Er der foretaget ændringer i den oprindelige installation hæfter andelshaveren for den/disse ændringer. Kontakter og stikkontakter vedligeholdes af andelshaver. Ændringer i installationen skal udføres af autoriseret installatør og der skal foreligge regning. Flisebeklædning: Foreningen renoverer løse fliser i den oprindelige fliseopsætning og kun dem. Er den oprindelige flisebeklædning udskiftet, hæfter andelshaveren selv for den nye fliseopsætning. Gulve: Hvis der lægges nyt gulv i badeværelset oven på det gamle gulv er dette lovligt, hvis ikke kloakken ændres. Fjernes det gamle gulv, inden det nye lægges, skal arbejdet udføres af et autoriseret firma. Andelshaver hæfter for det nye gulv. Der skal foreligge regning og attest fra et autoriseret firma for lovligheden. Køkken: Foreningen renoverer løse fliser i den oprindelige fliseopsætning og kun dem. Er den oprindelige flisebeklædning udskiftet, hæfter andelshaveren selv for den nye fliseopsætning. I de lejligheder hvor foreningens varm- og koldtvandsrør, samt faldstamme sidder i væggen ud til badeværelset, må adgangen til disse rør ikke spærres, så rørene ikke kan eller vanskelig lader sig udskifte. Spærres adgangen alligevel, fjerner foreningen spærringen for andelshavers regning, dette gælder både ved rørskifte og eller inspektion.

13 Lofter: Der må ikke opsættes træbeklædning på lofter, jævnfør byggereglementet, med mindre det materiale der anvendes er godkendt af byggemyndighederne. Nedsænket loft: Materialevalget skal være i overensstemmelse med lovgivningen. El-installation skal være udført af autoriseret installatør. Der skal foreligge regning. Skabe: Opsættes der skabe på badeværelset, må kloakafløbet ikke dækkes på en sådan måde at det vanskeliggøre rensning af kloakafløbet. Er kloakafløbet dækket, f. eks. med et skab, påhviler det andelshaveren selv at rense afløbet eller fjerne skabet således at viceværten kan komme til at rense. Skjulte rør: Nye skjulte rør kan godkendes, hvis det er en autoriseret VVS installatør der har udført arbejdet. Har andelshaver skjulte rør i sin lejlighed bør andelshaveren tegne en forsikring som dækker skjulte rør, da andelsboligforeningen ikke er ansvarlig for ovenstående installation. Ved salg af lejligheden overtager køberen pligten til at tegne en forsikring som dækker ovenstående installationer. Vaskemaskiner: Vaskemaskine må ikke tilsluttes varmvandsinstallationen. Vaske- eller opvaskemaskiner må ikke tilsluttes vandhanens / blandingsbatteriets tud af følgende årsager: 1. Man kan komme til at blande varmt og koldt vand i rørsystemerne. 2. Og uden tilladelse og betaling tapper varmt vand. 3. Der kan være forskel på vandtrykket i den varme- og i den kolde vandledning, med det resultat at husblokken kun får lunken vand, både i den kolde og den varme vandledningerne. 4. Endelig er tuden på blandingsbatteriet ikke konstrueret til det tryk som varmt- og koldtvandsrørene fører. Væg. Opsætning af skillevæg mellem køkken og spiseafdelingen er ikke tilladt. PS. Andelsboligforening kræver attest for lovligheden af de ændringer der er foretaget i lejligheden, det være sig fra EL installatør, VVS installatør, Murer, Tømrer, o. m. a. 21. februar 2006

14 Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl og kl Tlf. nr Fax nr Renovation Køkkenaffald skal, godt indpakket afleveres gennem nedstyrtningsskakten. Glas og papir skal afleveres i de respektive containere som er opstillet fire steder i området, i papirsækken ved siden af disse glas og papir containere må der kun lægges papir- og plastposer. På forsiden af containergården er der placeret 2 store låger og en enkelt mindre dør, det er gennem denne mindre dør du skal aflevere alt andet affald end køkkenaffald, glas og papir. Affaldet skal placeres inden for døren. Viceværterne sørger for fordeling af affaldet i de respektive containere. Pap må ikke lægges i papircontaineren, men skal afleveres inden for døren i containergården, papkasser skal være slået sammen, så de fylder så lidt som muligt. Hjælp foreningen med at holde orden i foreningens område, så hele området fremstår pænt og ryddeligt, på forhånd tak. Med venlig hilsen Bestyrelsen Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60 Februar 2006

15

16 Tjekliste. HVAD SKAL JEG SOM SÆLGER ELLER KØBER SE EFTER OG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ! I badeværelse: 1. Knækede fliser. 2. Huller i fliser. 3. Knækket spejl. 4. Rindende vandhaner. 5. Revner i håndvask. 6. Utæt afløb fra håndvask. 7. Rindende WC. 8. Revner i WC. 9. Hvis låg, da revner. HVIS SKABE OG LIGN. NEDTAGES OPSTÅR DER HULLER SOM SÆLGER EVT. SKAL REPARERE. OPSTÅR HULLERNE I FLISERNE SKAL DISSE MÅSKE UDSKIFTES. DET KAN MÅSKE BETALE SIG AT FORESLÅ AT DE TING DER EFTERLADER HULLER VED NEDTAGNING EVT. BLIVER SIDDENDE. I køkken: 1. Knækkede fliser. 2. Huller i fliser. 3. Rindende vandhaner. 4. Køkkenvask, Køkkenbordsplade, køkkenbord, låger kontrolleres for huller, revner og andre defektheder. 5. DET KAN MÅSKE BETALE SIG AT FORESLÅ AT DE TING DER EFTERLADER HULLER VED NEDTAGNING EVT. BLIVER SIDDENDE. Kontroller om el-installationen er i orden. ( F.eks. stikkontakter og emhætte). I stue, kammer, soveværelse, entré og Køkken: 1. Lofter. 2. Vægge. 3. Døre, er de der alle sammen, er der huller eller andre defekter i dem. 4. Gulve. 5. Lys- og stikkontakter. 6. Kontroller om der er opsat skillevæg mellem køkken og spiseafdeling for der er ulovligt. Salg af andelsbolig foregår som handel mellem køber og sælger. Konstaterer køber fejl eller mangler efter at salgsaftalen er underskrevet er det udelukkende en sag mellem sælger og køber. Andelsboligforeningen er ikke ansvarlig for evt. skader eller mangler som køber senere konstaterer i lejligheden. ALLE REPARATIONER AF LEJLIGHEDEN SKAL INDGÅ I HANDLEN. Komfur, Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab og Dybfryser tilhører ikke lejligheden og sælges derfor særskilt Rettet 22. oktober 2005

17 Andelsboligforeningen Skovbrynet 2 60, 4700 Næstved Foreningens kontor er beliggende i blok 2, med indgang i nr. 24 Kontoret er åbent onsdage mellem kl og kl Tlf. nr Fax nr Vedligeholdelsesanvisning for BALCO Foldeglassystem. BALCO vil gerne hermed give dig nogle enkle og gode råd på, hvordan du kan bevare og vedligeholde din altans glasinddækning til mange dejlige timer fri for bekymring. Når foldeglassene skal åbnes og lukkes er det vigtigt, at man samtidig løfter let op i håndtaget. Når foldeglassene er åbne og parkeret i den ene gavl, skal man altid sørge for, at fastlåse foldeglassene med gummistroppen som er monteret på væggen, derved undgås at glassene Klaprer når vinden blæser. Glas rengøres/poleres med rent vand, vinduesklar eller sprit. Brug en blød klud eller gummisvaber. Aluminiumsdele rengøres med rent vand tilsat affedtningsmiddel, f.eks. brun sæbe, opvaskemiddel eller lign. Der må ikke anvendes acetone eller lign. produkter dette kan skade lakerede profiler. Brug ikke skarpe metalgenstande ved rengøring, da dette kan give skader på både glas og lakerede profiler. Riller, spor og drænhuller må holdes rene for snavs og støvsuges derfor forsigtigt med jævne mellemrum. Udskiftning af glas og øvrige aluminiumsdele bør overlades til autoriseret håndværker og foretages af varmemesteren. Ved stærk blæst samtidig med regn eller sneslud kan der under særlige omstændigheder trænge vand og sne ind. Dette har dog ikke nogen skadelig indvirkning på hverken gulvtæppe eller de materialer altanen består af. Ved temperaturer med frost kan vand og fugt i rillerne fryse til is og forårsage at vinduerne fryser fast. Hvis man da forsøger med vold at skubbe og åbne foldeglassene kan justeringen forskubbes. Vent derfor med at åbne foldeglassene til isen er smeltet. Foldeglassene vil herefter igen kunne åbnes uden problemer. Da vandet drænes ud igennem altanens sidestolper, må man aldrig bore huller i altanpartiet, da dette vil kunne medføre vandlækage. Luftspalter mellem foldeglassene må ikke dækkes til, da disse er nødvendig for en god ventilation og for en god lufttilførsel til bygningen. Boring af huller i inddækningen må ikke finde sted, andelshavere som har lavet huller i inddækningen skal bøde med kr. 500 pr. hul. AB Skovbrynet 2 60

18 AB SKOVBRYNET 2 60, 4700 Næstved, kontor i nr. 24 kl., indgang gennem opgang 24 Kontortid onsdage mellem Tlf Fax Navn, hjemsted og formål: VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovbrynet 2-60 Foreningens hjemsted er Næstved kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommene Matrikel nummer 1 ER, 1 ES, 1 ET, 1 EU 1 EV. Beliggende: Skovbrynet Medlemmer, deres indskud og lån: 3. Som medlem kan optages, inden skødets underskrift, enhver der er indehaver af en bolig i foreningens ejendom. Når foreningen har skrevet skøde på ejendommen, bestemmer bestyrelsen, hvem der kan optages, konferer dog 15, 19, 20, og 21, og på hvilke vilkår. 4. Foreløbigt indskud udgør for de beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, det på udleveret oversigt angivne beløb. Foreningen er forpligtet til, såfremt der skal lånes til dette indskud, at stille sikkerhed i form af garanti og pant i ejendommen for disse indskud. Dette gælder for indskud, som indbetales af de lejere, der melder sig ind i foreningen inden skødets underskrift, og kun såfremt de optager lån i den bank foreningen udpeger. Vedtages det at lade erhvervslejere blive andelshavere, aftaler bestyrelsen betingelserne i hvert enkelt tilfælde, idet der oprettes en individuel kontrakt med den pågældende. Nye medlemmer betaler ved optagelsen i andelsboligforeningen, hvad der svarer til lejlighedens værdi på optagelsestidspunktet inklusive forbedringer. Er lejligheden en lejet lejlighed tilfalder beløbet foreningen ellers andelshaveren eller dennes bo med fradrag af gæld til foreningen, foreningens bank og eventuelle sociale myndigheder. Bestyrelsen er endvidere berettiget til, når en andelshaver sælger sin lejlighed, at tiltræde, at eventuelt lån optages med sikkerhed fra foreningen med den nye andelshaver som debitor indenfor 80% af lejlighedens basisværdi udregnet på grundlag af andelskronen. Skulle bestyrelsen nægte at stille sikkerheden, kan såvel den flyttende andelshaver som den nye andelshaver kræve afslaget indbragt for ekstraordinær generalforsamling til endelig afgørelse. Endvidere er bestyrelsen berettiget til ved salg af en hidtil udlejet lejlighed/erhvervslejemål, at stille sikkerhed i form af garanti og pant i ejendommen for andelshaverens indskud. Her er bestyrelsens afgørelse endelig. Endelig kan foreningen stille sikkerhed som ovenfor for lån optaget af andelshavere til forbedring af lejligheden. Lånets restgæld kan overtags af ny andelshaver med fortsat sikkerhedsstillelse fra foreningen. 1-11

19 Ved overtagelsen af lejligheden betales der desuden til foreningen et beløb, der svarer til 3 måneders boligafgift, som tilbagebetales ved fraflytning. Dette gælder ikke andelshavere, der har tilmeldt sig inden skødets underskrift. Generalforsamlingen kan ved almindeligt flertal beslutte forhøjelse eller nedsættelse af andelsindskud. Medlemmerne hæfter for foreningens forpligtelser alene med deres indskud, der indgår i foreningens formue som ansvarlig kapital og ikke forrentes. Et medlem eller dennes bo hæfter, indtil ny andelshaver har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i forpligtelsen Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til det oprindelige indskud for lejligheden Andelen kan ikke gøres til genstand for arrest, beslaglæggelse eller eksekution og ej heller indgå i noget konkursbo. Andelen kan ikke belånes (pantsættes), og den kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke og på vilkår godkendt af bestyrelsen. Andelsbeviset skal stedse være noteret på navn i foreningen. Bortkommer det, udstedes et nyt på andelshaverens regning. Boligaftale: 8. Mellem foreningen og det enkelte medlem oprettes en skriftlig boligaftale, i hvilken boligafgiften og de øvrige vilkår angives. Indtil generalforsamlingen vedtager andet, anvendes som boligaftale sædvanlig lejekontrakt med de ændringer, der følger af andelsboligforeningens vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger. Boligafgift: 9. Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 2-11

20 10. Vedligeholdelse m.v. Andelshaverne har pligt til at vedligeholde lejligheden med maling, hvidtning og tapetsering samt til at foretage andre vedligeholdelsesarbejder, som efter lejeloven påhviler en lejer eller som efter særlig generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne. Vedtager andelsboligforeningen at iværksætte forbedringer i ejendommen, kan et medlem ikke modsætte sig forbedringens gennemførelse, konferer 27. Forbedringer af andelshavernes lejligheder betales af andelshaverne selv. Det oprindelige altanparti ( træ/glas) mellem stue og altaninddækning vedligeholdes af andelshaveren. Ny (fra 00/01) altaninddækning vedligeholdes af Andelsboligforeningen med undtagelse af hærværk på altaninddækningen samt vandskade forårsaget af manglende lukning af foldeglassene. Det på altanen pålagte grønne altantæppe må ikke fjernes. Nødvendig udskiftning af termoruder som er isat før 1. januar 1999 bekostes af Andelsboligforeningen. Forandringer: 11. Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden, der ikke er til væsentlig gene for andre. Inden forandringen udføres, skal den anmeldes til bestyrelsen. Arbejder, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes, før byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen. Udlejning: 12. En andelshaver kan helt eller delvis udleje eller udlåne sin lejlighed i henhold til gældende lejelovgivning, eller såfremt bestyrelsen giver tilladelse. Vilkårene skal godkendes af bestyrelsen. Husorden: 13. Den af generalforsamlingen vedtagne husorden er bindende for alle andelshavere og lejere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG VEDTÆGTER FOR "ANDELSBOLIGFORENINGEN STOVESBERG" NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er "AB Stovesberg". Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 1. FORMÅL: Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildehøjen

Andelsboligforeningen Kildehøjen Andelsboligforeningen Kildehøjen V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er: Andelsboliforeningen Kildehøjen Foreningens hjemsted er: Assens Kommune. 2. Foreningens formål er, at

Læs mere

Vedtægter. for. A B Rosenhaven

Vedtægter. for. A B Rosenhaven Vedtægter for A B Rosenhaven 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Rosenhaven Indhold: Kapitel 1 Andelsboligforeningen 3 Kapitel 2 Medlemmer 3 Kapitel 3 Overdragelse af andelen 4 Kapitel 4 Dødsfald eller

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010

Indholdsfortegnelse. 25. oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 - Navn, hjemsted...2 2 - Foreningens formål...2 3 - Medlemmer...2 4 - Indskud...2 5 - Hæftelse...3 6 - Andel...3 7 - Andelsbevis...3 8 - Boligaftale...3 9 - Boligafgift...3 10 - Vedligeholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Solbjerg. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Søtoften. Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Ingerslevs Boulevard 23-25. Foreningens hjemsted er i Århus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN.

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen LYGTEN. Navn, hjemsted og formål. l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lygten, beliggende Lygten 61-65 /Landsdommervej 1-5. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bjergbakken. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN

V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SMEDELUNDEN 1 Navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er: Smedelunden Foreningens hjemsted er Holbæk kommune Foreningens mål er at erhverve, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. --------------------------------------

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN ISTEDGADE 66-84. -------------------------------------- Navn, formål og hjemsted. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Istedgade 66-84. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V

Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Vedtægter for Andelsboligforeningen Mysundegade 11-13, 1668 København V Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er andelsboligforeningen Mysundegade 11-13. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune.

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side

Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Den Tørre Side Vedtægter for den private andelsboligforening Den Tørre Side matr.nr. 3648, 3649 af Udenbys Klædebo Kvarter Gl. Kalkbrænderivej 38, Strandboulevarden

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Taarbæk Søbad (herefter Foreningen), og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 VEDTÆGTER vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 Med indføjning af vedtagne ændringer ved generalforsamlingen 18. marts 2014 i 4 og ved indsættelse af valg af administrator i 16 punkt 7 vedr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER.

A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. A/B GLADBOHUS VEDTÆGTER. 1 KAPITEL 1. Navn 1. Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gladbohus. KAPITIL 2. Formål og hjemsted. 2. Stk. 1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ØRNESÆDET I Side 1 af 9 NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ØRNESÆDET I. Foreningens hjemsted er Solrød kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN GLASVEJ - FREDERIKSBORGVEJ (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Glasvej - Frederiksborgvej. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter for A/B Lange Carl

Vedtægter for A/B Lange Carl Vedtægter for A/B Lange Carl Senest revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 05. april 2011 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Lange Carl Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Søhustoften III Andelsboligforeningen Søhustoften III Søhus Vedtægter for Andelsboligforeningen Søhustoften III Indholdsfortegnelse Navn, hjemsted og formål... 2 Medlemmer... 2 Indskud, hæftelse og andel... 2 Boligaftale...

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant.

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant. Vedtægter 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sundparken, Rantzausminde, Krebsen, afdeling E. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål: Foreningens formål er at eje,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004

Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 - - - - - Bilag vedlagt disse vedtægter: Bilag 1. Hensigt for aftapning af tønde nr. 01 Arran Malt fad

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN MATOSA

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN MATOSA VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN MATOSA Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Matosa. Foreningens hjemsted er i København kommune. Formål 2 Foreningens formål er at eje og drive ejendommen,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I J.nr. 16.329 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Helgoland Strandpark I. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX.

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KOLLEGIET GLANSHATTEN LEJLIGHED XX. NAVN OG FORMÅL: 1: Selskabets navn er "Andelsselskabet Kollegiet Glanshatten lejlighed XX". stk. 2: Selskabets formål er at erhverve ejerlejlighed

Læs mere

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER Vedtægter for Andelsboligforeningen Vennepunktet Odder Vedtaget på generalforsamling 31. maj 1990 Opdateret med ændringer 16. april 1993 Ændret på generalforsamling 7. juni 1998 Ændret på generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG

VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG VEDTÆGTER FOR A/B LYKSBORG 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer Foreningens navn er Andelsboligforeningen Lyksborg. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter for Andeisboligforeningen Lærken

Vedtægter for Andeisboligforeningen Lærken Vedtægter for Andeisboligforeningen Lærken IAr vi Andeisboligforeningen Lærken Treneparken 2-70, Dybbøl 6400 Sønderborg 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ulærken Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Advokatfirmaet Svendsen Jernbanegade 24 4690 Haslev Advokat Lotte Hebel Andersen Tlf. nr. 56 31 33 22 Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Vedtægter Vedtægter for A/B Fiskedammen Revideret september 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter Navn og hjemsted 1

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S

Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kornblomsten 2300 København S 20.05.2008 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED:

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Vedtægter Pr. 14. maj 2016

Vedtægter Pr. 14. maj 2016 Vedtægter Pr. 14. maj 2016 NAVN 1. Foreningens navn er Ølstykke ny Andelsboligforening. Foreningens hjemsted er i Egedal Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. nr. 7

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7

Andelsboligforeningen Frederik Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Andelsboligforeningen Frederik Referat Ekstra ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 Udsendt den 18. juni 2015 Side 1 af 7 Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik Lørdag den 30. maj

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. A/B Skibelunden

VEDTÆGTER FOR. A/B Skibelunden VEDTÆGTER FOR A/B Skibelunden 1984 1 1.1 Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SKIBELUNDEN. Dens hjemsted er Københavns kommune. Dens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere