Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens"

Transkript

1 Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom

2 Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens 4 v/ Hans Henrik Edlund Februar 2012: Advokatfuldmægtig hos Abel & Skovgård Larsen, Aarhus Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, 2012, nr. 3, s. 249 ff.: Andelsboligforeningslovens 4 tidligere andelshaveres individuelle forbedringer 2

3 ABL 4, stk. 1 Erhverves en andelsboligforenings ejendom af en ny ejer, har andelshaverne ret til fortsat brugsret som lejere 3

4 Forarbejderne til ABL 4 Redegørelse afgivet i juli 1980 af en arbejdsgruppe nedsat af boligministeren: Andelsboliger. Overdragelsesregler m.v. Pkt. 6.2, s. 170 (vedr. (da)gældende ret): Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det er de almindelige regler i lejelovgivningen, der danner grundlag for, hvilken leje, der fremover skal betales, ligesom det er lejelovgivningens regler, der i mangel af modsat aftale må regulere retsforholdet mellem den tidligere andelshaver og den nye ejer i øvrigt [min fremhævelse]. 4

5 Forarbejderne til ABL redegørelsen, fortsat Pkt. 6.4, s. 173: De tidligere andelshavere bør i en ophørssituation beskyttes ved, at der gives dem ret til at forblive i ejendommen som lejere [ ] Da de tidligere andelshavere nu bliver lejere, bør de vilkår, hvorunder de kan forblive i ejendommen, svare til de almindelige regler i lejelovgivningen [min fremhævelse]. 5

6 Forarbejderne til ABL redegørelse, fortsat Pkt. 6.5, s. 174 (Forslag til nye regler): Arbejdsgruppen finder, at der på baggrund af usikkerheden omkring gældende ret bør indføjes en bestemmelse om, at andelshaverne ved overgang af en ejendom fra en andelsboligforening til trediemand har krav på at forblive lejere i ejendommen på normale vilkår [min fremhævelse]. Som ny 4 foreslås: = nuværende ABL 4. 6

7 Forarbejderne til ABL 4 Bemærkningerne til de enkelte bestemmelser i lovforslaget (L 8, fremsat d, 8. oktober 1980) Til nr. 4: De foreslåede regler [i redegørelsen] går ud på, at andelshavere i tilfælde af, at en ny ejer overtager ejendommen, har ret til at blive boende som lejere i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende lejelovgivning. 7

8 Hvornår bliver andelshaverne lejere? ABL 4, stk. 1: Erhverves en andelsboligforenings ejendom [min fremhævelse]. Retten til at fortsætte som lejere er knyttet til et ejerskifte, jf. Neville s Fortsat status af andelshavere under konkursbehandling. 8

9 Overordnet problemstilling Timmy Lund Witte: Boliglejemål (2010) s. 33: På den ene side ønsker udlejer (tvangsauktionskøberen) at kunne indgå lejeaftaler på helt normal vis i form af fravigelse af lejelovens deklaratoriske regler om fx vedligeholdelse etc., som han eventuelt gør i sine andre lejemål På den anden side ønsker lejerne (de tidligere andelshavere) derimod helt naturligt at opnå ret til en lejeaftale i overensstemmelse med lejelovens deklaratoriske regler, eftersom intet er aftalt mellem parterne, jf. lejelovens 4, stk. 3 9

10 Praksis GD 1989/20 Ø Ankenævnet: Bestemmelsen [ABL 4] sikrer således alene den tidligere andelshaver mod at blive opsagt af en ny ejer. Nyt etableret lejeforhold Depositum efter BRL 6. Boligretten tilsluttede sig resultat og begrundelse, og ØL tiltrådte resultatet i tilkendegivelse. 10

11 Praksis (fortsat) Københavns 2. Huslejenævn, d. 31. august 2011 (Bartholinsgade 13) Udlejer sender udkast til lejekontrakt mere end 2 måneder efter overtagelse på tvangsauktion Nævnet: lejeforholdet reguleres af lejelovens deklaratoriske regler 3 mdr. depositum og 3 mdr. forudbetalt leje, jf. GD 1989/20 Ø Fordeling af vedligeholdelse: Fravigelse af LL 19 kræver aftale 11

12 Praksis (fortsat) Retsstillingen ifølge praksis Den nye ejer kan kræve, at de tidligere andelshavere betaler depositum og forudbetalt leje inden for rammerne af LL 34, stk. 1 dvs. 2 x 3 måneders leje. Nærmere om andelshavernes individuelle forbedringer senere. 12

13 Praksis (fortsat) LL 34, stk. 1 / BRL 6 Udlejer kan [ ] ved lejemålets indgåelse som depositum kræve et beløb svarende til indtil 3 måneders leje. Udlejer kan ved lejemålets indgåelse desuden kræve lejen forudbetalt for et tidsrum op til 3 måneder. LL 35: 34 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren. 13

14 Praksis (fortsat) LL 34, stk. 1 / BRL 6 Begrænsningsregler, jf. Krag Jespersen i Festskrift 1996 s. 107 f. Udlejer kan alene kræve depositum og forudbetalt leje (inden for rammerne af LL 34, stk. 1/BRL 6), såfremt dette er aftalt. Deklaratoriske udgangspunkt, jf. LL 4, stk. 3: lejer skal ved lejeaftalens indgåelse hverken erlægge depositum eller forudbetalt leje, og udlejer kan heller ikke, mens lejeforholdet løber, kræve dette. 14

15 Praksis (fortsat) Udstrækningen af praksis? Udlejer kan ensidigt fravige de deklaratoriske regler i lejelovgivningen i det omfang, at retten til at forblive i ejendommen ikke gøres illusorisk? Præjudikatværdien er begrænset 15

16 Litteraturen Timmy Lund Witte: Boliglejemål (2010), s. 33 Eneste begrænsninger, som udlejer rent lejeretligt efter den pågældende afgørelse [GD 1989/20 Ø] må være underlagt, er, at udlejer ikke kan lave de nye lejeaftaler tidsbegrænsede efter lejelovens 80, og at udlejer skal respektere reglen om mere byrdefulde vilkår i boligreguleringslovens 5, stk. 8 Baggrunden herfor er, at udlejers vilkår i en lejeaftale ikke må gøre retten til at blive i lejemålet illusorisk, fx ved tidsbegrænsning af lejeforholdet. Träff & Juul-Nyholm: Andelsboliger (2011) s. 96: Andelshavernes ret efter ABL 4 option på markedsvilkår 16

17 Fortolkning af ABL 4 lejelovgivningens regler i mangel af modsat aftale (Redegørelsen om (da)gældende ret) normale vilkår (Redegørelsen) i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende lejelovgivning. (bemærkningerne) Almindeligt obligationsretligt princip, at vilkårene i en aftale ikke kan fastsættes eller ændres ensidigt af den ene part. 17

18 Fortolkning af ABL 4 (fortsat) Konklusion: Der er ikke hjemmel til, at den nye ejer af ejendommen ensidigt kan fravige lejelovgivningens deklaratoriske regler. Den deklaratoriske lejelovgivning finder anvendelse, medmindre parterne aftaler andet. 18

19 De tidligere andelshaveres individuelle forbedringer Den traditionelle private andelsboligforening Boligfællesskab, der er organiseret som en andelsboligforening Væsentligste aktiv: ejendom med mere end to beboelseslejligheder, jf. ABL 1, stk. 1, hvortil de enkelte andelshavere har en vedtægtsbestemt eksklusiv brugsret Selvstændigt rets- og skattesubjekt Standard- og Normalvedtægternes 5: Andelshaverne hæfter alene med deres indskud 19

20 De tidligere andelshaveres individuelle forbedringer ABL 5, stk. 1 og stk. 11: forbedringer i lejligheden Fx et elementkøkken med nye hårde hvidevarer mv., opsætning af bruseniche Forbedringer, som er udført eller i hvert fald betalt af den enkelte andelshaver ABL 5, stk. 12: Særligt tilpasset eller installeret inventar Fx væg til væg tæpper og hårde hvidevarer, som er særligt installeret i lejligheden, indbyggede skabe m.v., jf. Neville s

21 De tidligere andelshaveres individuelle forbedringer Mens andelsboligforeningen eksisterer (jf. Grubbe, Festskrift 1996, s. 288) Forbedringerne tilhører andelshaveren og ikke andelsboligforeningen Skal ikke tages i betragtning ved offentlige vurderinger af ejendommen Andelshaverne kan fjerne forbedringerne igen Andelshaveren kan sælge forbedringer i forbindelse med en overdragelse af andelen Gribes ikke af panthaveres rettigheder efter TL 37 og 38 21

22 Ejendomsretten til de individuelle forbedringer - hovedreglen Carstensen & Rørdam, Pant, s. 178 (om TL 38) den tredjemand, der har bekostet indlæggelse, har ejendomsretten til de indlagte genstande. Skulle det blive aktuelt at fjerne de indlagte genstande igen, er det udgangspunktet, at tredjemand har ret dertil mod at retablere den tidligere tilstand på ejendommen Kallehauge & Blom, bind I, s. 382 (om LL 99) Bestemmelsen [LL 99, stk. 1] svarer til dansk rets almindelige regel om jus tollendi, hvorefter den, der har forbedret en andens ejendom, har ret til at fjerne det, han har tilført af forbedringer, hvis dette kan ske uden skade for andenmands ejendom, jfr. Illum, Dansk Tingsret, 3. udg. s

23 Ejendomsretten til de individuelle forbedringer - undtagelsen Tilvækstlæren Fortolknings- eller udfyldningsregel, der går ud på, at borttagelse vil være tilladelig, hvis restejendommen ikke lider (væsentlig) skade og heller ikke volder væsentlig ulempe, eller hvis den, som ønsker at bortfjerne genstanden, erstatter eller på betryggende måde tilbyder at erstatte de forvoldte skader (eller ulemper), jf. Krag Jespersen: Ejendomsbestanddele og tilbehørspant, 1986, s

24 Ejendomsretten til de individuelle forbedringer undtagelsen (fortsat) Tilvækstlæren (fortsat) U H: Anerkender forpagters borttagelsesret uanset, at omkostninger ved fjernelse og retablering ville overstige værdien ved det bortfjernede. Fsva. indføjelse af genstande i tredjemands faste ejendom: Ejendomsretten mistes sammen med borttagelsesretten (Illum, Dansk Tingsret (1976) s. 399 f., og Palle Bo Madsen, Formueretlige Emner (2010) s. 369 f.) 24

25 Ejendomsretten til de individuelle forbedringer undtagelsen (fortsat) Tilvækstlæren (fortsat) Konklusion: Andelshaverne har som brugere af fast ejendom ejendomsretten til deres individuelle forbedringer, såfremt det er muligt at borttage forbedringen og derefter foretage retablering, uden at ejendommens ejer (andelsboligforeningen) herved lider skade. Det samme gælder i lejeforhold, jf. Lejelovens 99, stk. 1 25

26 Lejers egne forbedringer Leje = aftalt brugsret (til ejerens ting) mod vederlag, jf. Krag Jespersen, Lejeret 1, s. 15 LL 47, stk. 1, litra g Ved vurderingen af lejen og det lejedes værdi ses der bort fra forbedringer, som lejeren har udført for egen regning med udlejerens tilladelse. Det samme gælder formentligt også forbedringer, som lejer har udført uden tilladelse fra udlejer, jf. Dons & Bang, Omkostningsbestemt leje og forbedring (1997) s

27 Lejers egne forbedringer BRL 10, stk. 2 (fordeling af lejeforhøjelser): Ved bedømmelsen af lejlighedernes indbyrdes brugsværdi ses bort fra forbedringer, som er bekostet af lejeren. Formentligt skal der også bortses fra lejers forbedringer ved vurderingen af om en lejeforhøjelse vil medføre, at lejen overstiger det lejedes værdi, jf. BRL 7, stk. 2. LL 47, stk. 2 henviser til stk. 1 Princippet i BRL 10, stk. 2 27

28 Ejendomsretten til lejers forbedringer ved fraflytning Antaget i teori og praksis, at efterlader den fraflyttende lejer sine forbedringer, overgår disse til udlejer Ejendomsrettens overgang støttes ikke på en egentlig aftale Passivitetsbetragtninger Illum, Dansk Tingsret (1976) s. 93 f.: Lejerens borttagelsesret må være gjort gældende inden en rimelig tid efter lejemålets ophør. I modsat fald vil den være fortabt som følge af den udviste passivitet. U Ø 28

29 Litteraturen om andelshavernes individuelle forbedringer, jf. ABL 4 Neville s. 144 og Träff & Juul-Nyholm s. 96 Den nye ejer af ejendommen overtager de individuelle forbedringer, der har en karakter, som ville blive omfattet af TL 38 ved ejendommens tvangssalg. Juul-Sandberg, s. 225 f., og Witte, Boliglejemål, s. 34 f. De individuelle forbedringer er omfattet af tvangsauktionen, hvorfor den nye ejer har overtaget disse Jf. GD 2006/79 Ø 29

30 Litteraturen om andelshavernes individuelle forbedringer, jf. ABL 4 Tinglysningslovens 38 Når en bygning er opført, helt eller delvis, og når ledninger, varmeanlæg husholdningsmaskiner eller lignende er blevet indlagt i bygningen på ejerens bekostning til brug for bygningen, kan særskilt ret over bygningens materialer og det over nævnte tilbehør ikke forbeholdes, være sig som ejendomsret eller på anden måde [min fremhævelse] Bestemmelsen er ikke en ekstinktionsregel, der kan give den nye ejer en ret, som den oprindelige ejer aldrig har haft. 30

31 GD 2006/79 Ø ØL tiltrådte boligrettens præmisser: Boligretten lægger til grund, at L2 som fremlejer istandsatte lejemålet for ca kr., og at lejemålet mellem L2 og U blev indgået, efter at lejeforholdet mellem U og L1 var blevet ophævet. Boligretten er af den opfattelse, at den istandsættelse, L2 har foretaget som fremlejer, skal tages i betragtning ved fastsættelsen af lejen, idet værdien af en istandsættelse foretaget af en tidligere lejer/fremlejetager, tilfalder udlejer. Dette findes ikke i strid med aftalelovens 36 henset til, at U ved ophævelse af lejemålet over for L1 kunne have udlejet lejemålet til andre end L2 uden derved at ifalde erstatningsansvar overfor L2. 31

32 Bartholinsgade 13 I overensstemmelse med den tidligere nævnte sag [GD 1989/20 Ø] foreligger der, efter andelsboligforeningens overdragelse til en ny ejer, et nyt lejeforhold, som berettiger den nye ejer til at aftale en leje, hvori der indgår lejerens udførte forbedringer efter lejelovens 58. Hjemmel til at anse ejendomsretten for overgået? 32

33 I hvilke tilfælde overgår ejendomsretten? Konkurs Nej, retsvirkningen af ABL 4 indtræder først ved ejendommens salg TL 1 er ikke relevant, da andelsboligforeningen aldrig har været materielt berettiget til forbedringen Andelshaverne hæfter alene med deres indskud Retsfortabende passivitet Den nye ejers forventninger De tidligere andelshaveres viden 33

34 I hvilke tilfælde overgår ejendomsretten? TL 27 Omdiskuteret i teorien om TL 27 hjemler ekstinktion af bygningsbestanddele, der tilhører tredjemand. U Ø ØL fandt ikke, at køberen havde esktingveret tredjemands (sagsøgerens) ejendomsret til en spejderhytte, og udtalte hefter, at Dette findes stemmende med princippet i tinglysningslovens 38 34

35 Andelshavernes individuelle forbedringer - konklusion I det omfang andelshaverne har borttagelsesret til deres individuelle forbedringer under andelsboligforeningens beståen, overgår forbedringerne ikke til den nye ejer ved ejendommens tvangssalg, hvorfor værdien af forbedringerne ikke kan indregnes i den leje, de tidligere andelshavere skal betale, jf. ABL 4. 35

36 Århus Sønder Allé Århus C Tlf:

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14

1. INDLEDNING... 2 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 4. OPSIGELSE AF TIDSBEGRÆNSEDE LEJEMÅL... 14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 1.1 AFGRÆNSNING... 2 1.2 METODE... 3 2. KORT HISTORIK... 4 3. DEN TIDSBEGRÆNSEDE AFTALES GYLDIGHED... 7 3.1 INDGÅELSE AF EN LEJEAFTALE... 7 3.2 UFRAVIGELIGE REGLER

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 27. NOVEMBER 2012 LEJERENS STILLING VED TVANGSAUKTION - EN BEHANDLING AF LL 7 OG ELL 6 præsen TATION 1 INDLEDNING Lejelovgivningen yder en tinglig beskyttelse af lejerens rettigheder:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Sommerhusudlejning et overset problemkompleks inden for lejeretten

Sommerhusudlejning et overset problemkompleks inden for lejeretten TBB2014.277 Sommerhusudlejning et overset problemkompleks inden for lejeretten I artiklen redegøres for den lejeretlige retsstilling i relation til sommerhusudlejning, som vil forbavse mange, idet sommerhusudlejning

Læs mere

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund

Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund NOTAT Dato: Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-138 Sagsbehandler: mpk/map Dok id: Forslag til Lov om sommerhuse på fremmed grund Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for leje af grunde,

Læs mere

Afgrænsning af erhvervslejeretten

Afgrænsning af erhvervslejeretten Afgrænsning af erhvervslejeretten Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Afgrænsning af erhvervslejeretten Indplacering i retssystemet Begrebet leje Varig tilknytning til fast ejendom Begrebet lokaler Tidsmæssig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål

Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål Lovreguleringen af aftaler om huslejens størrelse i beboelseslejemål et kludetæppe af Jakob Juul-Sandberg 1. Introduktion Siden 1. verdenskrig har dansk ret indeholdt særlige regler, der begrænser aftalefriheden

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator?

Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? Ny type valuarvurderinger = ansvar for administrator? forfatter advokat timmy lund witte, ejendomsforeningen danmark Som et vigtigt element i prissætning af andelsboligejendomme indgår valuarvurderinger,

Læs mere

Diverse. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008

Diverse. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 4 maj 2008 4 Diverse Gratis BBR-meddelelser frem til juni 2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, at BBR-registeret skal omlægges til

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere