FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER"

Transkript

1 NYHEDSBREV / FEBRUAR NR FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende ændringer og store økonomiske og administrative konsekvenser, der følger af lovforslaget, indbyder vi til kursus den 16. april 2015 kl her på kontoret, hvor Peter Sommer Nielsen og Rebekka Sommer Nielsen detaljeret vil gennemgå ændringerne og konsekvenserne heraf. Umiddelbart efter loven er blevet vedtaget vil der komme en indkaldelse til arrangementet den 16. april 2015, men du bør allerede nu reservere tid i kalenderen til det. Den 17. december 2014 fremsatte regeringen lovforslaget (L97) om forenkling og modernisering af lejelovgivningen for folketinget. Lovforslaget blev behandlet første gang den 15. januar 2015 og forventes endeligt vedtaget i Folketinget den 19. marts 2015 uden væsentlige ændringer med forventet ikrafttræden den 1. juli Lovforslaget har dog mødt stor kritik under høringsrunden, idet den generelle tilkendegivelse fra høringspartnerne har været, at lovforslaget ikke leder til en forenkling eller modernisering af lejeloven, men nærmere komplicerer et i forvejen meget komplekst lovområde. Realiteten er da også, at lovforslaget medfører flere administrative byrder og større økonomiske konsekvenser på udlejersiden. I nyhedsbrevet gennemgås 10 af lovforslagets væsentligste hovedelementer, der har til hensigt at forenkle og modernisere lejelovgivningen, hvilket er følgende: 1) Der indføres obligatorisk ind- og fraflytningssyn. 2) Muligheden for at aftale nyistandsættelse afskaffes, så lejeren fremover alene kan tilpligtes at foretage en normalistandsættelse ved fraflytning. 3) Vedligeholdelsesreglerne for store ejendomme forenkles og moderniseres. 4) Ændring af varslingsregler for omkostningsbestemt leje og beboerrepræsentationens beføjelser. 5) Der indføres stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørreglen. 1 af 8

2 6) Adgangen til forhåndsgodkendelse af huslejen for udlejere af enkelte ejer- og andelsboliger gøres billigere mod medfinansiering på anden vis. 7) Der indføres nye muligheder for nettoprisindeksregulering af den omkostningsbestemte leje og aftalt trappeleje erstattes af mulighed for aftaler om nettoprisindeksregulering af lejen. 8) Udvidet adgang for udlejere af en enkelt ejer- eller andelsbolig til at opsige lejer med 1 års varsel, hvis udlejeren selv skal benytte boligen. 9) Dubletter i lejeloven og boligreguleringsloven fjernes. 10) Sommerhuse undtages fra lejelovgivningen. 1) Der indføres obligatorisk ind- og fraflytningssyn Ifølge de nugældende regler, har udlejeren ikke pligt til at gennemføre syn af lejemålet ved ind- og fraflytning, og det er ikke et krav, at udlejeren skal udlevere indflytnings- eller fraflytningsrapport til lejeren. Med de nye regler bliver det obligatorisk for udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, at der både ved ind- og ved fraflytning skal foretages syn af lejligheden, og at der i den forbindelse skal udarbejdes en skriftlig rapport. Ændringen har til formål at sikre dokumentation for det lejedes stand ved ind- og fraflytning, og tilsigtes at ramme udlejere af mere professionel karakter, der udlejer mere end én beboelseslejlighed. Det er udlejeren, der skal indkalde lejeren både ved ind- og fraflytning af lejemålet, og der pålægges udlejeren pligt til at dokumentere, at lejeren er indkaldt til synene og har fået udleveret synsrapporterne. Møder lejeren trods indkaldelse ikke op til synene, kan udlejeren gennemføre dette, uden lejerens deltagelse, men skal så herefter kunne dokumentere, at synsrapporterne er fremsendt til lejeren. Fraflytningssyn skal afholdes senest 2 uger efter, udlejeren er blevet bekendt med, at lejeren er fraflyttet. Lejeren skal skriftligt indkaldes med mindst 1 uges varsel. Krav skal fremsættes senest 2 uger fra flyttesynets afholdelse. Konsekvensen for den udlejer, der undlader at indkalde lejeren til syn ved ind- eller fraflytning, eller undlader at udarbejde ind- eller fraflytningsrapporter, er at udlejeren allerede af den grund er afskåret fra at afkræve lejeren betaling for almindelig istandsættelsen ved fraflytning. Det bemærkes, at krav på baggrund af lejerens misligholdelse kan rejses som hidtil inden 2 uger fra fraflytningsdagen uanset om reglerne om obligatoriske ind- og fraflytningssyn er overholdt. Reglerne er indgribende for udlejere af mere end én beboelseslejlighed, og ved lovændringen øges administrationsbyrden på udlejersiden betydeligt. Med forslaget sikres lejeren en bedre beskyttelse, og samtidig sanktioneres udlejerens manglende overholdelse af reglerne, idet udlejeren fortaber ethvert krav på almindelig istandsættelse ved fraflytning, uanset hvor dokumenteret kravet i øvrigt måtte være. En enkelt fodfejl fra udlejerens side kan derfor få store økonomiske konsekvenser. 2 af 8

3 Mere om obligatorisk syn ved ind- og fraflytning Udlejere af mere end én beboelseslejlighed skal være på forkant med den nye lejelov og overholde reglerne om obligatorisk ind- og fraflytningssyn, for at undgå fortabelse af sit krav om almindelig istandsættelse. Med udgangspunkt i lovforslaget og bemærkningerne hertil, er reglerne og fristerne skitseret nedenfor: Ved indflytning: Indkaldelse til indflytningssyn efter lejelovens 9, stk. 2 skal ske med så tilpas lang en frist, at lejeren har mulighed for at være til stede. Skriftlighed er dog ikke en betingelse. Under indflytningssynet er der tre scenarier, jf. lejelovens 9, stk. 3: o Hvis lejeren møder op til indflytningssynet skal rapporten udleveres til lejeren. Der stilles ingen formkrav til indflytningsrapporten, men det følger af bemærkningerne til lovforslaget, at ved udarbejdelse af en rapport digitalt under synet, skal lejeren have udleveret en udskrift af rapporten ved synet, hvorfor fremsendelse pr. mail straks ikke ses godkendt. Det kan derfor være nødvendigt, at udlejeren udfærdiger synsrapporter på papir med gennemslag eller medbringer en printer til synet. o Hvis lejeren møder op til indflytningssynet, men nægter at modtage rapporten eller kvittere herfor, skal udlejeren sende rapporten til lejeren senest 2 uger efter synet. Udlejeren skal så herefter kunne dokumentere, at synsrapporterne er fremsendt til lejeren. o Hvis lejeren ikke møder op til flyttesynet skal rapporten sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, hvilket kan ske via . Det er ikke et krav at parterne kan blive enige om rapportens indhold, der som udgangspunkt alene er udlejerens vurdering af, hvordan lejemålet så ud ved indflytningen. Ved uenighed om, hvorvidt lejemålet er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, afgøres det af huslejenævnet, hvor manglerne vil kunne konstateres i forbindelse med en besigtigelse af lejemålet. Indførelse af indflytningssyn ændrer dog ikke på lejerens pligter efter lejelovens 14 til at reklamere over mangler ved det lejede inden 14 dage. Ved fraflytning: Lejeren skal indkaldes skriftligt med mindst 1 uges varsel til fraflytningssyn, jf. lejelovens 98, stk. 3, 1. pkt., men fristen kan afkortes efter aftale med lejeren, når lejeforholdet er opsagt eller ophævet. Af bevismæssige grunde bør udlejeren sikre sig skriftlig dokumentation for aftalen. Fraflytningssynet skal ifølge 98, stk. 3, 1. pkt. ske senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at fraflytning har fundet sted. Under fraflytningssynet er ordningen udformet parallelt med ordningen om afholdelse af indflytningssyn, hvorfor der tilsvarende er tre scenarier, jf. lejelovens 98, stk. 4: o o Hvis lejeren møder op til fraflytningssynet, udleveres rapporten til lejeren. Hvis lejeren møder op til indflytningssynet, men nægter at modtage rapporten eller kvittere herfor, skal udlejeren ifølge bemærkningerne til lovforslaget sende rapporten til lejeren senest 2 uger efter synet. Lejerens underskrift på fraflytningsrapporten skal alene anses som en kvittering for at have modtaget rapporten, og ikke som en accept af indholdet. o Hvis lejeren ikke møder op til flyttesynet, skal rapporten sendes til lejeren senest 2 uger efter synet, hvilket kan ske via . Udlejerens frist, efter lejelovens 98, stk. 2, for at fremsætte krav om istandsættelse på 2 uger regnes fra flyttesynet, og skal i øvrigt fortolkes på samme måde som fristen i den nugældende lejelovs 98, stk. 2, og dermed fra nøgleafleveringstidspunktet. o o Hvis lejeren møder op på flyttesynet, skal udlejeren fremsætte alle krav om istandsættelse på flyttesynet, idet efterfølgende krav bortfalder, selvom de er afgivet indenfor 2-ugers fristen. Hvis lejeren ikke møder op på flyttesynet, eller hvis lejeren ikke vil modtage rapporten på synet, skal udlejeren fremsætte krav om istandsættelse overfor lejeren senest 2 uger efter synet ved at fremsende flyttesynsrapporten til lejeren. Af bevismæssige årsager bør det ske anbefalet. Udlejere, der udlejer mere end én beboelseslejlighed og derfor har pligt til at afholde flyttesyn, får dermed op til 4 uger til at fremsætte krav om istandsættelse regnet fra tidpunktet, hvor udlejeren blev bekendt med lejerens fraflytning. Med den nye lov er 2-ugers reklamationsfristen gjort ufravigelig, når en udlejer skal afholde flyttesyn. Det er derfor alene muligt at aftale at forlænge fristen, til eksempelvis 4 uger, i lejekontraktens 11 for de udlejere, der kun udlejer én beboelseslejlighed og ikke er pligtig til at afholde flyttesyn. 3 af 8

4 Lovforslagets indhold og bemærkningerne hertil skaber dog en række uafklarede tvivlspunkter, såsom hvornår er tidspunktet hvor udlejeren er blevet bekendt med fraflytningen, og hvordan udlejeren skal håndtere kravet om at fremsende en skriftlig indkaldelse til flyttesyn, hvis lejeren ikke oplyser sin nye adresse, selvom han er pligtig hertil senest 8 dage før fraflytning ifølge lejelovens 97, stk. 2. Istandsættelsesaftaler indgået i lejekontrakter før 1. juli 2015 kan stadig håndhæves også efter denne dato. Udlejeren skal dog i forbindelse med lejerens fraflytning efter den 1. juli 2015 opfylde de nye regler om fraflytningssyn med videre for at kunne håndhæve aftalerne. 2) Muligheden for at aftale nyistandsættelse afskaffes, så lejeren fremover alene kan tilpligtes at foretage en normalistandsættelse ved fraflytning Med de nugældende regler kan parterne aftale, at lejeren ved fraflytning skal aflevere lejemålet nyistandsat, under forudsætning af at lejemålet også var nyistandsat ved lejerens indflytning. Begrebet nyistandsættelse skal forstås på den måde, at der skal ske en total istandsættelse med maling, herunder også maling af træværk (fodlister, døre, dørgerigter, karmtræ mv) og jern (rør og radiatorer mv.). Endvidere omfatter aftaler om nyistandsættelse sædvanligvis afslibning og lakering af gulve. Ved lovforslaget afskaffes aftalemuligheden for nyistandsættelse ved fraflytning således, at der i de tilfælde, hvor lejeren i lejekontrakten har påtaget sig den indvendige vedligeholdelsespligt, også ved fraflytning kan påtage sig en forpligtelse til, at der ved fraflytning af lejemålet skal gennemføres en normalistandsættelse for lejerens regning. Ved lovforslaget indføres dermed et nyt begreb, der i lovmotiverne betegnes normalistandsættelse. Det arbejde, der ifølge bemærkningerne til lovforslaget klassificeres som normalistandsættelse, er: nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, herunder også maling af træ og jern samt mellemslibning og lakering af gulve. Lejeren skal, jf. lejelovens 98, stk. 1, alene betale for påkrævet vedligeholdelse vedrørende forhold, som han har haft vedligeholdelsespligt for. Hvornår vedligeholdelsen er påkrævet efter lejelovens 19, stk. 2 er ikke nærmere defineret og vil utvivlsomt give anledning til uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere. Uenigheden skal afgøres af huslejenævnet, og det må forventes, at reglen vil medføre en væsentlig stigning i antallet af huslejenævnssager. Konsekvensen af de nye regler er, at udlejeren afskæres fra at kræve nyistandsættelse af et lejemål, selvom det var total nyistandsat ved indflytning. Det kan derfor medføre en generelt faldende boligstandard, idet udlejere ikke kan få udgiften hertil dækket af lejere i forbindelse med fraflytningen. 3) Vedligeholdelsesreglerne for store ejendomme forenkles og moderniseres Som retstilstanden er i dag hensættes der beløb efter boligreguleringslovens 18 og 18b. Eventuel positiv saldo på sidstnævnte konto indbetales til Grundejernes Investeringsfond. Med de nye regler bliver det udtrykkeligt anført i loven, at lejerne har krav på, at udlejeren vedligeholder ejendommen, uanset saldoen på ejendommens vedligeholdelseskonti. Den væsentligste byrde for udlejeren med de nye regler bliver en forpligtelse gående ud på, at udlejeren skal etablere rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner for ejendommen. Vedligeholdelsesplanerne skal udarbejdes skriftligt, men der er ingen krav til indholdet. 4 af 8

5 Konsekvensen af, at udlejeren ikke udarbejder en skriftlig vedligeholdelsesplan, er at udlejeren ikke kan opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse hos lejerne, idet retten dog alene mistes fra det tidspunkt, hvor lejer måtte indbringe en sag herom for huslejenævnet, og indtil vedligeholdelsesplanen er udarbejdet og udsendt til lejerne. Til gengæld for ovennævnte forpligtelse ophæves kravet om, at udlejeren skal aflægge vedligeholdelsesregnskab som gyldighedsbetingelse, når der varsles omkostningsbestemte lejeforhøjelser, og endvidere ophæves ordningen med bindingen i Grundejernes Investeringsfond af hensættelser til forbedringer i uregulerede ejendomme. 4) Ændring af varslingsregler for omkostningsbestemt leje og beboerrepræsentationens beføjelser Efter de gældende regler skal udlejeren følge bestemte regler, når der varsles omkostningsbestemt huslejeforhøjelse. Der er forskel på reglerne for ejendomme med hhv. uden beboerrepræsentation. Med de nye regler præciseres det i lovforslaget, at varslingen om omkostningsbestemt lejeforhøjelse skal indeholde oplysning om det gældende budget og det nye budget, herunder driftsudgifter og indtægter, om lejeforhøjelsens størrelse, om dens beregning og om den fremtidige lejes størrelse. I ejendomme med beboerrepræsentation er det en gyldighedsbetingelse for varslingen om omkostningsbestemt lejeforhøjelse, at beboerrepræsentanterne indkaldes til en forhøring, hvorefter udlejeren senest 7 dage før varslingen om lejeforhøjelse over for lejerne skal sende en kopi heraf til beboerrepræsentanterne i ejendommen. For så vidt angår høring af beboerrepræsentanterne vil manglende iagttagelse af reglerne om høring af beboerrepræsentanterne medføre, at varslingen allerede af den grund er ugyldig. Reglerne om beboerrepræsentationens kompetencer forenkles, så bestemmelser, der ikke er sanktionerede, fjernes. Der indføjes en generel formålsbestemmelse for beboerrepræsentation regler om inddragelse af beboerrepræsentanterne ved gennemførelse af større forbedringsarbejder. Grænsen for hvornår beboerrepræsentanterne skal orienteres om gennemførelse af planlagte vedligeholdelses- og forbedringsarbejder ændres, så det udslagsgivende for orienteringspligten er, om lejeforhøjelsen, sammen med forbedringsforhøjelser gennemført i de sidste 3 år, vil udgøre mere end 60 kr. pr. m 2 bruttoetageareal (2015-niveau). Hvis udlejeren ikke efterlever reglerne, er konsekvensen heraf, at lejeforhøjelse, der overstiger grænsebeløbet ikke gyldigt kan opkræves. Orienteringspligten træder i kraft den 1. januar ) Der indføres stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørreglen Med lovforslaget indføres stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørreglens 6, der vedrører forbuddet mod at kræve eller modtage vederlag fra lejere ved formidling af lejeforhold. Frakendelsesreglerne skærpes, så udlejeren kan frakendes administrationsretten over sine udlejningsejendomme, hvis udlejeren idømmes bøde- eller fængselsstraf efter lejelovens 6 om dusør, og herefter ikke har overholdt én eller flere endelige huslejenævnskendelser inden for en periode på 2 år. 5 af 8

6 6) Adgangen til forhåndsgodkendelse af huslejen for udlejere af enkelte ejer- og andelsboliger gøres billigere mod medfinansiering på anden vis En udlejer har kunnet få forhåndsgodkendt lejen af huslejenævnet ved betaling af et beløb på kr. Med de nye regler i boligreguleringslovens 39 reduceres beløbet til 500 kr. Ordningen er dog ikke uden økonomiske konsekvenser, idet medfinansieringen sker på anden vis, så der samtidig sker en forøgelse af det nuværende gebyr for øvrige huslejenævnssager fra 140 kr. (2014-niveau) til 300 kr. Derudover indføres en regel om, at der pålægges et ekstra huslejenævnsgebyr på kr., hvis lejeren får fuldt medhold i huslejenævnet, uanset om sagen er rejst af lejeren eller udlejeren. Hvis der indgås forlig i en sag, betaler udlejeren ikke gebyr, heller ikke selv om lejeren ved forliget har fået fuldt medhold. 7) Der indføres nye muligheder for nettoprisindeksregulering af den omkostningsbestemte leje og aftalt trappeleje erstattes af mulighed for aftaler om nettoprisindeksregulering af lejen Hidtil har det været således, at en udlejer og en lejer som udgangspunkt kun kunne aftale løbende regulering af lejen med faste beløb til faste tidspunkter, den såkaldte trappelejeregulering. Denne mulighed for regulering af huslejen bliver med forslaget ophævet og udlejere og lejere vil fremover i stedet for trappelejeregulering kunne aftale, at lejen reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks, jf. lejelovens 53, stk. 2. I lejemål i ejendomme med mere end 6 beboelseslejligheder, hvor lejen som udgangspunkt er omkostningsbestemt og uden at regulering er aftalt i kontrakten, vil udlejeren få mulighed for egenhændigt at træffe beslutning om, at lejen i en bundet periode på 2 år én gang om året kan reguleres efter nettoprisindeks, i stedet for efter reglerne om omkostningsbestemt husleje. Da det imidlertid kun er de nødvendige driftsudgifter der kan kræves nettoprisindeksreguleret, således der ikke kan kræves nettoprisindeksregulering af afkast og forbedringsdelen, vil bestemmelsen formentlig kun blive anvendt i yderst begrænset omfang. Med reglerne påføres udlejere en økonomisk begrænsning, ved at trappelejekonstruktionen afskaffes. Med lovforslaget bliver det kun muligt for udlejeren at regulere lejen én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Formålet er at lejen derfor skal følge samfundets generelle prisudvikling. Erfaringen er dog, at stigningen i nettoprisindekset er meget begrænset på nuværende tidspunkt 0,9 % p.a. og normalt viser sig at være mindre end stigningerne i ejendommens egentlige udgifter. 8) Udvidet adgang for udlejere af en enkelt ejer- eller andelsbolig til at opsige lejer med 1 års varsel, hvis udlejeren selv skal benytte boligen Efter de gældende regler har en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver i en privat andelsboligforening ikke en generel adgang til at opsige lejeforhold om en udlejet ejer- eller andelsbolig, selvom ejeren eller andelshaveren selv ønsker at benytte boligen. 6 af 8

7 Forslaget indebærer en udvidet adgang for udlejere af en enkelt ejerlejlighed eller andelsbolig til at opsige lejeren med et års varsel, hvis udlejeren selv skal benytte boligen. Den nye opsigelseshjemmel findes i lejelovens 82, litra c. Ændringen tilsigter at ændre retsstillingen for de uprofessionelle udlejere, så de er i stand til at opsige et lejemål med et års varsel og derfor ikke bringes i en situation, hvor de selv ønsker at benytte lejemålet, men som følge af de gældende regler ikke har mulighed for det. Det er dog en betingelse, at ejerskabet skal være etableret før udlejning. 9) Dubletter i lejeloven og boligreguleringsloven fjernes Lejeloven og boligreguleringsloven indeholder en række ensbetydende bestemmelser, som regulerer identiske retsforhold i regulerede såvel som uregulerede ejendomme. Ved lovforslaget fjernes dermed dubletter fra boligreguleringsloven, så de parallelle bestemmelser alene står i lejeloven. 10) Sommerhuse undtages fra lejelovgivningen Enhver udlejning af hus eller husrum er omfattet af lejelovgivningens regler, hvis forholdet ikke er undtaget ved en særlig regel i loven. Sommerhuse og andre fritidshuse er derfor omfattet af lejelovens regler og har altid været det, selvom det formentlig aldrig har været hensigten fra lovgivers side. Med lovforslaget undtages lejeforhold om sommerhuse, kolonihavehuse og andre fritidsboliger, der udlejes til ferie- og fritidsmæssige formål, fra lejeloven og boligreguleringsloven. Det fremgår af bemærkningerne til lejelovens nye 1, stk. 3, at ved vurderingen af, om der er tale om udlejning til sædvanlige fritidsmæssige formål, indgår blandt andet lejeperiodens længde, idet et sædvanligt ferieophold ifølge lovmotiverne ikke overstiger i størrelsesordenen 6-8 uger. Det er ikke ejendommens art, men udlejningens formål, der er afgørende i vurderingen, hvorfor langtidsudlejning af sommerhuse eller lignende til midlertidig beboelse ikke er undtaget fra lejelovgivningen, mens langtidsudlejning af sommerhus eller lignende til fritidsformål er undtaget lejelovgivningen. Den traditionelle sommerhusudlejning for en eller få ugers varighed undtages derfor fra lejelovgivningen. I forbindelse med lovændringen vil den typiske udlejning via AirBnB ligeledes undtages fra lejelovgivningen, og almindelige aftale- og obligationsretlige principper vil derfor regulere udlejningen. Kommentarer: Hensigten med lovforslaget har været, at forenkle og modernisere lovgivningen på det lejeretlige område. Realiteten er dog, at ændringerne i flere af de væsentlige bestemmelser komplicerer lovgivningen og ikke giver reelle forenklinger, men derimod medfører flere administrative byrder og større økonomiske konsekvenser på især udlejersiden. Lovforslaget indarbejder en planlagt evaluering af om den gennemførte forenkling og modernisering har haft den tilsigtede virkning. Evalueringen skal ske efter 2 år fra lovændringens ikrafttrædelse. Lovforslaget har ikke tilbagevirkende kraft, og ændrer derfor ikke indholdet af lejeaftaler indgået inden lovens ikrafttræden, der forventes at være den 1. juli Det skal dog bemærkes, at en del af reglerne får virkning på de situationer, der opstår efter den 1. juli 2015 som for eksempel reglerne om obligatorisk syn ved fraflytning, reglerne om forbrugsregnskaber og de ændrede varslingsregler for omkostningsbestemt husleje. 7 af 8

8 Vil du vide mere? Peter Sommer Nielsen Advokat Tlf.: Mail: Rebekka Sommer Nielsen Advokatfuldmægtig Tlf.: Mail: 8 af 8

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk LL2014 Bilag 87 Dato: 11. juni 2014 Forlig mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST NOTAT Dato: 16. september 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-2665 Sagsbeh.: Dok id: Fremsat den november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov

Læs mere

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering?

Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? TBB2015.195 Leje af fast ejendom 1.9. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen en forenkling og modernisering? Folketinget vedtog den 24. marts 2015 lovforslag nr. 97[1] om ændringer af især lov om leje

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER VELKOMMEN AKTUEL STATUS I LEJEBOLIGMARKEDET VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Torben Christensen Adm. direktør Ejendomsforeningen Danmark Lejeboligens fremtid Lejeboligens fremtid Ejerbolig Privat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Aftenens indhold Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen 1. Obligatoriske

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K 14. oktober 2014 Ref: phu/toc Telefon +45 33 12 03 30 info@ejendomsforeningen.dk Høring over udkast til lovforslag om forenkling

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Medlemstallet i foreningen er på datoen for denne generalforsamling den 29. april 2015-202 medlemmer.

Medlemstallet i foreningen er på datoen for denne generalforsamling den 29. april 2015-202 medlemmer. FORMANDSBERETNING UDLEJERFORENINGEN SVENDBORG Generalforsamling den 29. april 2015, kl. 19.00 på adressen Hotel Svendborg, Centrumpladsen, 5700 Svendborg 1. MEDLEMSTAL/MEDLEMSFORHOLD Medlemstallet i foreningen

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2014 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1ste Oktober 2014 Ansættelse Vi har primo august 2014 ansat stud. jur. Charlotte Sander Løjmand. Møderet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 Bilag 3 Offentligt Til: By, Bolig og Landdistrikter (mbbl@mbbl.dk) Cc: Lars Gerstrøm (lag@mbbl.dk) Fra: Anders Clausen, GI (ac@gi.dk) Titel: J.nr. 2013-2665- Høring over

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel

GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO. i beboelseslejemål. et netværk til forskel GUIDE TIL HUSLEJEINKASSO i beboelseslejemål et netværk til forskel 1 INDHOLD Betalingsdage Formelle krav til påkravsskrivelse Eksempel på påkravsskrivelse Ophævelse Udsættelsesforretning Flytteopgørelse

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330 Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Forord Kære læser Det er med stor glæde, at Ejendomsforeningen

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme

Udkast til. Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Udkast til Vejledning om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål med udarbejdelse af vedligeholdelsesplan... 3 3. Fordele ved udarbejdelse

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon +45 33 12 03 30 phu@ejendomsforeningen.dk Høring over bekendtgørelse om rullende

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere