GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER Vedligeholdelse. Reglement og vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning"

Transkript

1 GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013 Vedligeholdelse Reglement og vejledning

2 Vedligeholdelsesreglement A - ordning med normalistandsættelse ved fraflytning. Er gældende i alle boligafdelinger i Arbejdernes Andelsboligforening, Struer. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. Lejeren afholder uanset boperiodens længde alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse. I: Generelt Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. oktober 2013, erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer, jfr. vedtagelse på de ordinær afdelingsmøder afholdt i september måned Ændring af lejekontrakten 2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten. Beboerklagenævn 3. Uenighed om henholdsvis udlejers og lejers opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for "Beboerklagenævnet. 2

3 II: Overtagelse af boligen ved indflytning Boligens stand 1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. Syn ved indflytning Indflytningsrapport I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et Indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten. Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger 4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren. Som en service for lejeren, udleveres en fortrykt blanket til formålet ved lejemålets indgåelse. 5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning. III: Vedligeholdelse i boperioden Lejerens vedligeholdelsespligt 1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. 2 Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde. Særlig udvendig vedligeholdelse 3. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen. 4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet. Udlejerens vedligeholdelsespligt 5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede for- 3

4 svarligt vedlige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet. 6. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler og afholder alle udgifter i denne forbindelse. 7. Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5. Anmeldelse af skader 8 Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse. IV: Ved fraflytning Normalistandsættelse ved fraflytning 1. Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig - hvidtning eller maling af lofter og overvægge - maling eller tapetsering af vægge - rengøring. Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI. 2. Afdelingen overtager gradvis udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning. Overtagelsen sker i forhold til den periode, som den enkelte boligtager har haft lejemålet. Afdelingen overtager udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning efter nedenstående. Indflyttet i lejligheden før den 1. juni Indflyttet i lejligheden den 1. juni 2000 eller senere Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og frem til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder (8 år og 4 måneder), vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift. De første 20 måneder regnet fra lejemålets begyndelse afholder lejer den fulde udgift til normalistandsættelsen. Herefter overtager udlejer gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra den 21. bomåned og frem til lejemålets ophør. Når der i alt er gået 120 måneder (10 år), vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. 4

5 Hvis fraflytning sker, inden afdelingen helt har overtaget udgiften til den normale istandsættelse, betaler boligtageren den andel, som afdelingen ikke har overtaget. Misligholdelse 3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse, uanset boperiodens længde. 4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse/ingen vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen. Ekstraordinær rengøring 5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af boligen, herunder hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette også som misligholdelse. Undladelse af normalistandsættelse 6. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat. Syn ved fraflytning 7. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel. Fraflytningsrapport 8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvoraf det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, eventuel misligholdelse eller arbejder, der betales af udlejeren. 9. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten. Oplysning om istandsættelsesudgifter 10. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse. Endelig opgørelse 11. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles. 12. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift. Arbejdets udførelse 13. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning. 5

6 Istandsættelse ved bytning 14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger. V: Særlig udvendig vedligeholdelse (jvf. III, 3) Altaner 1. Hvor der er altaner påhviler den almindelige indvendige vedligeholdelse lejeren. Gælder både åbne og lukkede altaner. Renholdelse af udearealer ved rækkehuse og tæt/lavt byggeri Udearealer skal altid fremstå rene og vedligeholdte. Græsarealer klippes mindst én gang om ugen i vækstperioden. Bede luges regelmæssigt for at fremstå fri for ukrudt, også under hækplanter. Hække klippes som udgangspunkt to gange årligt. Hegn/Plankeværk: Hvor der er opsat plankeværk/hegn, påhviler den almindelige vedligeholdelse lejeren, hvor andet ikke er aftalt. Udestuer: Hvor der er udestuer påhviler den almindelige vedligeholdelse lejeren, hvor andet ikke er aftalt i det enkelte tilfælde. Fliser/belægning: Rækkehus hvor der er flisegang og P-plads uden for boligen påhviler det lejeren selv at renholde flisebelægning og P-areal for sne/is samt saltning/grusning. Herunder særlige regler i de enkelte afdelinger: Afd. 1 Rækkehusene Tårngade, Rosenvænget og Ringgade Lejer har pligt til at ren- og vedligeholde haver og tilhørende udearealer. I Rosenvænget og Ringgade skal lejerne af rækkehusene selv udføre nødvendig glatførebekæmpelse i vinterperioden på flisestien fra fortorvet ind til egen dør. Afd. 9 LI. Anlægsvej Lejer har pligt til at ren- og vedligeholde haver og tilhørende udearealer, herunder at foretage nødvendige glatførebekæmpelse i vinterperioden på alle fliserne ved boligen. Rengøring mellem træerne på skråningen står lejer selv for. 6

7 Afd. 18 Park Allé Lejer har pligt til at ren- og vedligeholde haver og tilhørende udearealer, herunder at foretage nødvendig glatførebekæmpelse i vinterperioden på flisestien fra gangarealerne ind til egen dør. Træer skal holdes minimum 3 meter fra bebyggelsen, således der ikke bliver basis for algevækst på murene og rødder i kloaksystemet. Afd. 19 Grønnedalsparken Lejer har pligt til at ren- og vedligeholde haver og tilhørende udearealer, herunder at foretage nødvendig glatførebekæmpelse i vinterperioden på flisestien fra gangarealerne ind til egen dør. behandle hegn, som hører til lejemålet, med træbeskyttelse. Materialer udleveres af afdelingen. Træer skal holdes minimum 3 meter fra bebyggelsen, således der ikke bliver basis for algevækst på murene og rødder i kloaksystemet. Afd. 21 Hauboparken, Hjerm Lejer har pligt til at ren- og vedligeholde haver og tilhørende udearealer, herunder at foretage nødvendig glatførebekæmpelse i vinterperioden på flisestien fra gangarealerne ind til egen dør. Træer skal holdes minimum 3 meter fra bebyggelsen, således der ikke bliver basis for algevækst på murene og rødder i kloaksystemet. Afd. 22 Baunevænget Lejer i stuelejemål med have eller gårdhus har pligt til at ren- og vedligeholde haver og tilhørende udearealer, herunder at foretage nødvendig glatførebekæmpelse i vinterperioden på flisestien fra gangarealerne ind til egen dør. behandle hegn, som hører til lejemålet, med den af afdelingen godkendte maling/træbeskyttelse. Træer skal holdes minimum 3 meter fra bebyggelsen, således der ikke bliver basis for algevækst på murene og rødder i kloaksystemet. Afd. 24 Asp og Linde Lejer i stuelejemål eller rækkehus har pligt til at ren- og vedligeholde haver og tilhørende udearealer, herunder at foretage nødvendig glatførebekæmpelse i vinterperioden på flisestien fra gangarealerne ind til egen dør. Træer skal holdes minimum 3 meter fra bebyggelsen, således der ikke bliver basis for algevækst på murene og rødder i kloaksystemet. VI: Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jvf. IV, 1) 7

8 Stuer, værelser, køkken og entré (tørre rum) Vægge i stuer, værelser, køkken og entré (tørre rum), der ved indflytningen er tapetseret med savsmuldstapet, skal vedligeholdes med følgende produkter: Stue, gang og værelser: Vægge - skal males med NCS S0500-N, glans 7. Køkken: Vægge skal males fra bordhøjde og opefter, males med NCS S0500-N, glans 20. Træværk: Samtlige afdelinger (dog undtaget afd. 17) Acryllak glans 40 farve NCS 1002-Y Afd. 17: Acryllak glans 40 farve NCS S0500-N Maling skal påføres jævnt, ensartet og fuldt dækkende. Maling kan købes hos såvel Sadolin, Flügger, Gravgaard og andre steder. Vægge i stuer, værelser, køkken og entré (tørre rum), der ved indflytningen er tapetseret med rigtigt tapet vedligeholdes ved opsætning af nyt tapet eller ved opsætning af savsmuldstapet. Tapet skal opsættes uden overlæg (stødes sammen). Såfremt der opsættes nyt savsmuldstapet, skal alt gammelt tapet afrenses fra væggene inden opsætningen.. Malerbehandlingen skal udføres jævnfør ovenstående. Stuer, værelser, køkken og entré (tørre rum) - fortsat Følgende metoder og materialer må ikke benyttes: Dekoration af loft med stuk i skumplast og lignende, påføring af strukturmaling på vægflader med strukturruller Opsætning af hessian, træpaneler, skumtapet eller tapet, som ikke er beregnet til bemaling. Hvis en eller flere af disse metoder og materialer konstateres ved et fraflytningssyn, betragtes dette som fejlagtig vedligeholdelse og genoprettes for lejers regning (misligholdelse). Lejemålet skal ved fraflytning afleveres med savsmuldstapet i de rum, hvor der var savsmuldstapet ved indflytningen. 8

9 Badeværelser, våde rum 2 Malede vægge i badeværelser skal males og vedligeholdes med NCSS0500-N, glans 25. Maling skal påføres jævnt, ensartet og fuldt dækkende. I afdelinger, hvor der er opsat fliser i badeværelserne, må der kun bores huller i fuger og ikke i fliserne. Loftbehandling: Plastmaling glans 5 Farve NCS S0500-N Trælofter må males/ludes eller lignende, hvis der er givet skriftlig tilladelse fra administrationen. Hvor døre ikke er malet, må disse ikke males uden skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Trævinduer er behandlet som træværk, og må males som sådan. Der må ikke males på plasvinduer. Yderligere vejledning til lejer 3 Ved indgåelse af lejekontrakt på lejemålet, modtager lejer tillige en "Vedligeholdelsesvejledning i boperioden", hvori der gives yderligere råd og vejledning om materialevalg med mere, for at sikre lejers korrekte vedligeholdelse af lejemålet. Lejer bør i tvivlstilfælde rette henvendelse til ejendomsfunktionæren eller administrationen før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes. VII: Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen Boligens standard ved lejemålets begyndelse 1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte. 2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det. Afd. 1, Ringgade, Søndergade, Jyllandsgade, Rosenvænget og Fredensgade. Gulvene bliver generelt ikke istandsat i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning, hvorfor lakken kan være gennemslidt og der kan være malerpletter på gulvene. Dog skal gulve i nyrenoverede køkkener samt lejligheder, hvor gulvene er istandsat i forvejen, vedligeholdes jævnfør Punkt III vedligeholdelse i boperioden. Afd. 9, Anlægsvej og LI. Anlægsvej Gulvene bliver generelt ikke istandsat i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning, hvorfor lakken kan være gennemslidt og der kan være malerpletter på gulvene. Dog skal gulve i nyrenoverede køkkener samt lejligheder, hvor gulvene er istandsat i forvejen, vedligeholdes jævnfør Punkt III vedligeholdelse i boperioden. 9

10 Slid og ælde 3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder. Farvevalg 4. Lejemålet fremstår malet hvidt ved indflytning og skal afleveres som sådan, hvad angår lofter og vægge (undtagen trælofter). 5. Hvidvarer kan bære præg af almindelig slid og ælde, men skal være fuldt funktionsduelige. 6. Der må installeres hvidvarer i lejemålet og ændres på lejlighe dens installationer efter skriftlig tilladelse fra boligforeningen. Vedligeholdelsesvejledning En hjælp og vejledning til korrekt vedligeholdelse i bo-perioden. Du er flyttet ind i, eller bor i en lejlighed, som er istandsat efter reglerne i A-ordningen. I "Vedligeholdelsesreglementet", er nævnt, at "Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte. Der må påregnes varierende farvevalg på vægge og inventar i lejemålet. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse. Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde." Når du får behov for at vedligeholde lejemålet, skal du anvende de rigtige materialer og metoder, beregnet til netop det, som skal vedligeholdes. Følger du nedenstående vejledninger, opnår du det rigtige og bedste resultat. Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, bør du kontakte inspektøren eller ejendomsfunktionæren, som gerne hjælper dig, eller ring til administrationen på tlf Vi beder dig samtidigt læse om behandlingsmetoder, som ikke må anvendes, idet disse metoder og materialer betragtes som misligholdelse ved et fraflytningssyn. Læs om dette i "Vedligeholdelsesreglementets" afsnit VI, pkt. 1, inden du går i gang. Generelt Det er almindeligt gældende, at lejemålet skal vedligeholdes med samme behandling, som lejemålet fremstår i ved indflytningen. Det vil sige, at malede flader males, olierede døre og låger olieres, lakerede gulve lakeres, bejdsede flader bejdses o.s.v. Din smag er afgørende for farvevalg på malede vægge. Det forudsættes til gengæld, at malet træværk altid holdes i lyse, neutrale farver. Ligeledes forudsættes det, at lofterne er malet hvide. 10

11 Behandlingsmetoder må kun ændres, hvis en skriftlig ansøgning fra dig om ændring kan godkendes efter afdelingens råderetsregler eller i øvrigt af administrationen. Gå derfor aldrig i gang med andre behandlingsmetoder eller materialer uden boligforeningens godkendelse, idet fejlagtig vedligeholdelse betragtes som misligholdelse. Loftsbehandling: Der skal males med Plastmaling NCS S0500-N, glans 5. Malede vægge i tørrede rum: Skal males med NCS S0500-N, glans 7. Søm- og skruehuller skal spartles med "Poly Filla" eller tilsvarende produkt. Spartelmasse må ikke kunne ses på tapetet. Maling skal påføres jævnt, ensartet og fuldt dækkende. Husk at afdække træværk, gulve og stikkontakter, så der ikke kommer maling herpå. Malede vægge i våde rum (badeværelse) Malede vægge i badeværelser skal males og vedligeholdes med NCS S0500-N, glans 25. Maling skal påføres jævnt, ensartet og fuldt dækkende. I afdelinger, hvor der er opsat fliser i badeværelserne, må der kun bores huller i fuger og ikke i fliserne. HUSK, at det er vigtigt, at malede vægge i badeværelser afrenses for eventuel sæbelud, kalkaflejring, rust eller lignende, før du maler. Brug færdigkøbt kalkfjerner, i det blandingsforhold, som emballagen foreskriver, og afslut eventuelt med afvaskning i Grundrens. Træværk, fodlister, malede døre og skabe, radiatorer og rør I samtlige afdelinger skal Træværk males med Acryllak glas 40 farve NCS 1002-Y, dog undtaget afd. 17, som skal males med Acryllak glans 40 farve NCS S0500-N. Maling skal påføres jævnt, ensartet og fuldt dækkende. Husk grundrengøring af al inventar med eventuelt Grundrens, og matslibning af det træværk, som skal vedligeholdes. Omkring håndtag på skabslåger, skal der grundes før maling. Ved skrammer og mærker, skal der spartles og grundes før der males. Bejdset træværk skal vedligeholdes med vandig bejdse. Naturtræsdøre Naturtræsdøre (mahognidøre) skal olieres regelmæssigt med olie beregnet hertil. Eventuelt kan småridser eller skjolder fjernes ved slibning med ståluld før olie påføres. Parketgulve, dørtrin og eventuelle indvendige trætrapper Gulve, dørtrin og trapper slides let i lakoverfladen. Selv om gulve ikke modtages nylakerede ved indflytningen, skal du vedligeholde gulvene med lak så hyppigt, at lakken ikke slides igennem. Sker dette, er træet udsat for direkte påvirkning for slid og snavs. Du skal anvende vandbaseret 11

12 gulvlak i en kvalitet som Formel V fra Malermesterens Gør det selv salg, Fluganyl fra Flügger eller Sadolak fra Sadolin. Vandig lak kan altid påføres ovenpå celluloselak eller spritbaseret lak, men aldrig modsat. Lakerede gulve rengøres f.eks. med universalrengøring eller sæbespåner. Aldrig med brun sæbe eller salmiakspiritus, som virker direkte nedbrydende på vandig lak. Inden lakering skal gulvet vaskes grundigt. Til sidste behandling anvendes rent vand tilsat 32% eddikesyre i forholdet 1:10. Før lakering af helt gennemslidt lak, hvor træet måske er misfarvet, er en maskinafslibning sikkert påkrævet. Klinkegulve Klinkegulve vedligeholdes ved vask med egnet rengøringsmiddel til klinkegulve. Klinkegulvet må under ingen omstændigheder lakeres. Træ vinduer, indvendigt Du skal anvende NCS S0500-N, glans 40. Maling skal påføres jævnt, ensartet og fuldt dækkende. Det er meget vigtigt, at træværk forberedes til ny maling med grundig afrensning og slibning nævnt som under træværk. Plast vinduer, indvendigt For at mindske misfarvning, skal plastvinduer ofte rengøres med et grundrengøringsmiddel, som. bl.a. også mindsker gulning efter nikotin. Plastvinduer må ikke males. Rengjorte plastvinduer kan med fordel efterbehandles med "Lakforsegling" til biler. Dette giver en rengøringsvenlig overflade. Altaner Der er anvendt forskellige behandlingsmetoder gennem årene i de enkelte boligafdelinger. Såfremt du ønsker at friske op på malede altanvægge eller altangulve, skal du først forhøre dig om materialevalg hos boligforeningens inspektør eller hos ejendomsfunktionæren. Tapetsering Vægge i lejemålet er ved indflytningen tapetseret med savsmuldstapet og efterfølgende malet eller der er opsat tapet. I vådrum, og i visse særlige tilfælde i andre rum, er der i stedet anvendt glasvæv. Du skal aflevere lejemålet på samme måde ved fraflytningen. Får du brug for at opsætte nyt tapet i boperioden, skal tapetet opsættes jævnt, uden rynker og synlige samlinger, savsmuldstapet stødes samen. Der må aldrig tapetserers ovenpå eksisterende tapet, så struktur eller samlinger herfra kan ses. Opsæt ikke panelplader, skumtapet, hessian, strukturtapet eller lignende. Ændringer i lejemålet Du må kun foretage ændringer i lejemålet efter forudgående skriftlig tilladelse fra administrationen. Vi hjælper gerne med råd og vejledning, så du undgår at lave ændringer, som du for egen regning kommer til at tilbageføre til oprindeligt udseende ved fraflytningen. 12

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo

Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Vedligeholdelsesreglement for Lærkebo Lejerbo afdeling nr. 238-0, Lejerbo 751, Århus Model A - normalistandsættelse A-ordning - kort fortalt Lejeren sørger i bo-perioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015

Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Til beboerne i afdeling 21 Lindeparken 1 A-D Silkeborg, den 14. august 2015 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2015 Husk, at der er ordinært afdelingsmøde i afdeling 21 torsdag den 27. august 2015 kl.

Læs mere

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00

Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde. Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Til beboere i afdeling 61 Centrumsgaden 21. august 2015 Som tidligere varslet, indkaldes herved til ordinært afdelingsmøde Torsdag den 3. september 2015 kl. 19,00 Mødet afholdes i kælderen på Centrumsgaden

Læs mere

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement.

Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 post@aaabolig.dk www.aaabolig.dk Hus og havereglement med ordensregler og vedligeholdelsesreglement. Gældende

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Råder etskatalog. Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Råder etskatalog Individuel råderet Kollektiv råderet Installationsret B - ordning Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Generelt side 3 o Baggrund o Begreber Individuel råderet side

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 07 - Skanseparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 07 - Skanseparken. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 07 - Skanseparken boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 06 - Kodammen. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 06 - Kodammen. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 06 - Kodammen boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere