DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET"

Transkript

1 DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de bestemmelser der er fastsat i lov om beskikkede bygningssagkyndige, jf. Lov nr af 21/12/2010 og bekendtgørelse om disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, jf. Bek. nr. 20 af 12/01/2011. Nævnets sammensætning 1. Nævnet består i henhold til 3 i bekendtgørelsen, af en formand, som skal være landsdommer, og 6 andre medlemmer, hvoraf 2 skal være repræsentanter for erhvervet, 2 skal være repræsentanter for forbrugerne, og 2 skal være personer med særligt kendskab til huseftersynsordningen. 2. Medlemmer med særligt kendskab til huseftersynsordningen skal i henhold til 3, stk. 3, i bekendtgørelsen deltage i behandlingen af disciplinærsager. 3. I medfør af 3, stk. 3, 2 pkt. i bekendtgørelsen kan formanden beslutte, at medlemmer med særligt kendskab til huseftersynsordningen også skal deltage i behandlingen af andre sager af væsentlig eller principiel betydning. Stk. 2. Formanden delegerer sin kompetence efter stk. 1, til sekretariatet, der således sikrer, at de rette medlemmer er repræsenteret ved hvert nævnsmøde. 4. Ingen af nævnets medlemmer må deltage i behandlingen af en sag, når vedkommende er inhabil efter 4, i bekendtgørelsen. Ethvert medlem skal straks underrette formanden herom, og nævnet træffer beslutning om, hvorvidt et medlem kan deltage i en sags behandling. Nævnets kompetence 5. I bekendtgørelsens 1, er det fastsat, at nævnets kompetence er: 1) at behandle klager over tilstandsrapporter, 2) varetage en kvalitetssikring af tilstandsrapporter, og 3) behandle disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige 6. Klage over tilstandsrapporter, jf. 5, stk. 1, nr. 1 kan indgives mod den beskikkede bygningssagkyndige, der har udfærdiget tilstandsrapporten og indbringes af køberen eller

2 sælgeren af den ejendom, tilstandsrapporten vedrører. Klage kan dog ikke indgives af erhvervsdrivende, der har solgt eller købt ejendommen som led i deres erhverv. Stk. 2. Sekretariatet kan mægle forlig mellem parterne, og sekretariatet vil oplyse nævnet om de forlig, der indgås, I de tilfælde, hvor parterne ikke kan blive enige om fordelingen af syns- og skønsomkostninger, vil spørgsmålet herom blive behandlet i nævnet. 7. Nævnet kan ikke behandle klagesager, som er afgjort ved endelig dom, gyldigt bindende voldgift eller retsforlig eller klagesager, der kan forventes afgjort i forbindelse med en straffesag. 8. Nævnet kan i klagesager tildele forbrugeren erstatning. 9. Nævnet kan i forbindelse med behandlingen af en klage over en tilstandsrapport vurdere, at den bygningssagkyndige har tilsidesat sine pligter i henhold til lovgivningen og tildele denne en påtale, advarsel, bøde eller inddrage den bygningssagkyndiges beskikkelse. Stk. 2. I klagesager hvor bruttoværdien af omkostningerne ved udbedringen af de indklagede punkter, efter syns- og skønsmandens vurdering, er mindre end kr. vil den bygningssagkyndige ikke blive udtaget til teknisk revision, medmindre der er en konkret væsentlig begrundelse herfor, herunder eksempelvis antallet af mindre fejl. Stk. 3. I klagesager hvor bruttoværdien af omkostningerne ved udbedringen af de indklagede punkter, efter syns- og skønsmandens vurdering, er mellem kr. og kr., vil en anden tilstandsrapport, udarbejdet af den bygningssagkyndige inden for de seneste 3 måneder, blive udtaget til en teknisk revision, som beskrevet i 12, stk. 2, før der tages stilling til, om den bygningssagkyndige skal tildeles en sanktion. Stk. 4. I klagesager hvor bruttoværdien af omkostningerne ved udbedringen af de indklagede punkter, efter syns- og skønsmandens vurdering, er over kr., kan nævnet indlede en disciplinærsag. I så fald skal dette anføres i afgørelsen i klagesagen. Sekretariatet udarbejder udkast til nævnets afgørelse i disciplinærsagen. Den bygningssagkyndige skal have lejlighed til at udtale sig skriftligt herom. Den bygningssagkyndiges udtalelse kan forelægges for skønsmanden, som har udarbejdet skønsrapporten i klagesagen. Stk. 5. Ved afgørelser efter stk. 4, kan nævnet ikke lægge et for den bygningssagkyndige mere ugunstigt bruttoerstatningsbeløb til grund end det, som er lagt til grund for afgørelsen i klagesagen. 10. Nævnet kan i medfør af bekendtgørelsens 10 afvise klager, der ikke er omfattet af nævnets kompetence, og anmodninger om at der indledes en disciplinærsag, fra fysiske eller juridiske personer, der ikke har en retlig interesse i det forhold, anmodningen angår. Stk. 2. Nævnet kan afvise at behandle klager over tilstandsrapporter og anmodninger om, at der indledes disciplinærsag, når disse på forhånd skønnes grundløse, og klager over tilstandsrapporter, 2

3 hvor det på forhånd skønnes, at omkostningerne til udbedringen af de omhandlede forhold vil koste mindre end kr. Stk. 3. Nævnet kan afvise at behandle en klage over en tilstandsrapport, hvis klagen på grund af sin vanskelige eller principielle juridiske karakter, eller på grund af usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger, eller af andre særlige grunde skønnes uegnet til behandling i nævnet. 11. I medfør af i bekendtgørelsen skal en klage over en tilstandsrapport indgives for nævnet inden 5 år fra den overtagelsesdag, som er aftalt mellem køberen og sælgeren, dog senest 6 år fra tilstandsrapportens datering. Det gælder dog ikke, hvis den bygningssagkyndige har ydet en garanti for et længere tidsrum eller har handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Stk. 2. En anmodning om, at der indledes en disciplinærsag, skal indgives for nævnet senest 5 år efter, at den pligtstridige handling eller undladelse, som anmodningen vedrører, er ophørt. 12. Den generelle kvalitetssikring af tilstandsrapporter, jf. 5, stk. 1, nr. 2, foregår ved, at sekretariatet udtager en række tilstandsrapporter årligt til kontrol. Antallet af rapporter, der udtages til kontrol afhænger bi.a. af det forventede samlede antal udarbejdede rapporter samt antallet af aktive beskikkede bygningssagkyndige, dog således at alle bygningssagkyndige udtages til kontrol mindst hvert 3. år. Sekretariatet udtager herudover årligt op til 1500 sager til administrativ kontrol. Tilstandsrapporterne udtages på baggrund af følgende kriterier: 1) En screening af tilstandsrapporter på baggrund af parametre som risiko og væsentlighed 2) En screening af klagesager over tilstandsrapporter 3) En opfølgende kontrol af de bygningssagkyndige, der har fået tildelt en sanktion Stk. 2. Kvalitetssikringen i medfør af stk. 1, består i en kontrol af den udtrukkede tilstandsrapport. Syns- og skønsmanden foretager en gennemgang af den pågældende ejendom og udarbejder en kontrolrapport. Afvigelser mellem kontrolrapporten og tilstandsrapporten vurderes og vægtes, og der foretages herefter en samlet afvejning af, om der er grundlag for at tildele den bygningssagkyndige en sanktion, jf I medfør af 7, i bekendtgørelsen kan nævnet på baggrund af den generelle kvalitetssikring iværksætte en disciplinærsag mod en bygningssagkyndige. Nævnet kan i disciplinærsager i henhold til lovens 3, tildele påtaler, advarsler, bøder eller inddrage den bygningssagkyndiges beskikkelse. 14. Fysiske og juridiske personer med en retlig interesse i en disciplinærsag mod en bygningssagkyndig kan ligeledes kræve en sådan iværksat. 3

4 15. Nævnets forhandlinger ledes af formanden. Formandens opgaver og beføjelser Stk. 2. I tilfælde af formandens inhabilitetjf. 4, kan nævnet ved almindelig stemmeflerhed beslutte, at et af de i 2 nævnte medlemmer leder nævnets forhandlinger. Opstår der i en sådan sag stemmelighed, gælder det for den beskikkede bygningssagkyndige gunstigste resultat vedrørende erstatningsspørgsmålet. For så vidt angår omkostningsfordelingen, gælder det for forbrugeren gunstigste resultat. 16. Med bistand fra nævnets sekretariat tilrettelægger formanden nævnets arbejde, fastlægger tid og sted for nævnsmødernes afholdelse og drager omsorg for affattelsen af nævnets afgørelser. 17. I medfør af 10, stk. 4, i bekendtgørelsen delegeres kompetencen til at afvise at behandle klagesager, og afvise disciplinærsager på baggrund af 10 til formanden. Stk. 2. Er det utvivlsomt, at sagen falder uden for nævnets kompetence, og dermed ikke kan behandles af nævnet, giver nævnets sekretariat klageren meddelelse herom med begrundelse for afgørelsen. Klageren gøres samtidig opmærksom på, at afgørelsen vil kunne indbringes for nævnet, hvis klageren fremsætter ønske herom. Stk. 3. Sekretariatet udarbejder indstilling til afgørelse i stk. 1. de sager, som formanden skal afgøre efter Stk. 4. Formanden orienterer nævnet på førstkommende nævnsmøde om sager efter stk. 1. Nævnssekreta riatet 18. Ministeriet for by, bolig og landdistrikter er sekretariat for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. 19. Sekretariatet bistår formanden for nævnet, jf. 15. Sekretariatet forbereder klagesager over tilstandsrapporter og disciplinærsager mod bygningssagkyndige. Stk. 2. Sekretariatet varetager den tekniske revision af tilstandsrapporter og kan afslutte de sager, der ikke kræver iværksættelse af en disciplinærsag mod en bygningssagkyndig, jf. 13. Stk. 3. Sekretariatet har i Øvrigt til opgave at besvare telefoniske og skriftlige henvendelser til nævnet. 4

5 Nævnsbehandling og afgørelse 20. Nævnet tilstræber af hensyn til sagsbehandlingstiden en mødekadance på minimum 8 gange årligt. Stk. 2. Sekretariatet udarbejder et kort mødereferat fra hvert nævnsmøde. Sekretariatet udarbejder ligeledes en beslutningsprotokol med gengivelse af afgørelsernes resultater, og sender det efterfølgende til formanden med henblik på godkendelse. Nævnets medlemmer modtager kopi af referatet og beslutningsprotokollen 21. Med bistand fra sekretariatet sørger formanden for, at de nødvendige oplysninger til sagens behandling foreligger, og at de nødvendige undersøgelser er foretaget, inden sagen behandles på et nævnsmøde. Sekretariatet fastsætter frister, inden for hvilke parterne og andre skal afgive deres udtalelser. Fristerne kan efter anmodning forlænges. Sekretariatet sørger for, at parterne får kendskab til oplysninger fra modparten, når disse har betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan på ethvert tidspunkt beslutte at udsætte sagens behandling med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger. 22. Nævnets sagsbehandling foregår på skriftlig basis, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. I disciplinærsager har sagens parter mulighed for at give møde for nævnet, jf. 13, i bekendtgørelsen. Såfremt en part ønsker at give personligt fremmøde, skal dette meddeles sekretariatet senest 14 dage efter, at sekretariatet har opfordret parten til at meddele, om parten ønsker at møde personligt op. Ved personligt fremmøde har parten mulighed for at fremføre sit indlæg for nævnet, og nævnets medlemmer kan herefter stille spørgsmål til parten. Stk. 3. Formanden kan tillade, at andre personer end sagens parter, jf. stk. 2, indkaldes for at afgive forklaring for nævnet i medfør af 13, stk. 2, i bekendtgørelsen. 23. Nævnet træffer afgørelse på grundlag af sagens akter og i disciplinærsager tillige på baggrund af parternes eventuelle indlæg. Stk. 2. I disciplinærsager har nævnets medlemmer adgang til det elektroniske HEREV-system, hvor sagens akter foreligger. Stk. 3 Nævnets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Nævnet er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst i repræsentant for erhvervet, 1 repræsentant for forbrugerne og 1 af medlemmerne med særligt kendskab til huseftersynsordningen er tilstede. Såfremt der er et ulige antal medlemmer fra erhvervet og forbrugerne eller medlemmer med særligt kendskab til huseftersynsordningen tilstede, har repræsentanten fra den side der er i undertal, 2 stemmer. Stk. 4. Nævnets afgørelser udfærdiges skriftligt og skal begrundes, og eventuel dissens anføres i afgørelserne. Afgørelserne sendes til sagens parter. 24. Følgende skal fremgå af afgørelserne i klagesager: 5

6 1. Hvorvidt klagegebyret tilbagebetales, jf Hvorvidt forbrugeren pålægges omkostninger til syn og skøn, jf Hvorvidt den bygningssagkyndige pålægges omkostninger til syn og skøn, jf. 32, stk Det påhviler formanden at påse, at nævnets afgørelser udarbejdes. Afgørelserne underskrives af formanden eller af den i sekretariatet, der har bemyndigelse hertil. 26. Når der er truffet afgørelse i en klagesag, kan både forbrugeren og den bygningssagkyndige indbringe sagen for domstolene. 27. Der påhviler nævnets medlemmer og andre deltagere i nævnets møder tavshedspligt efter straffelovens 152 og forvaltningslovens 27. Stk. 2. Henvendelser fra pressen vedrørende nævnets virksomhed besvares af formanden. Efterlevelse af nævnets afgørelser i klagesager 28. Nævnet fastsætter en frist på normalt 30 dage fra forkyndelsen at afgørelsen til opfyldelse af afgørelsen eller forliget. 29. I 7 i loven er det fastsat, at 4-4h i lov om forbrugerkager finder anvendelse på de afgørelser nævnet træffer i klagesager, hvilket bl.a. betyder, at: 1) Nævnet skal forkynde en afgørelse for den bygningssagkyndige, hvis forbrugeren har fået helt eller delvist medhold. 2) Hvis den bygningssagkyndige ikke ønsker at være bundet af den afgørelse, som nævnet har truffet, skal den bygningssagkyndige skriftligt meddele dette til nævnet inden 30 dage fra forkyndelsen at afgørelsen, jf ) Hvis den bygningssagkyndige ikke inden udløbet af 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen har meddelt, at den pågældende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, kan afgørelsen tvangsfuldbyrdes i forhold til den bygningssagkyndige. 4) En anmodning til fogedretten om tvangsfuldbyrdelse efter stk. 1, nr. 3 skal være bilagt den nævnsafgørelse, der danner grundlag for anmodningen om tvangsfuldbyrdelse, og en erklæring fra nævnet om, at den bygningssagkyndige ikke inden fristen nævnt i stk. 3 har meddelt, at pågældende ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.. Stk. 2. Forkyndelsen i medfør af stk. 1, nr. 1, sker ved at nævnet sender et brev til den bygningssagkyndige med en frist på 14 dage til at returnere en blanket, hvor den bygningssagkyndige anmodes om at bekræfte modtagelsen at afgørelsen. Hvis den 6

7 bygningssagkyndige ikke returnerer forkyndelsesbrevet til nævnet, inden fristens udløb, gives endnu en frist på 14 dage, inden sagen sendes videre til en stævningsmand, der skal forkynde afgørelsen for den bygningssagkyndige Gebyr og omkostninger ved nævnsbehandling 30. Ingen af parterne i en klagesag betaler omkostninger ved nævnsbehandlingen til den anden part. 31. Samtidig med en klagesags indbringelse for nævnet er det fastsat i 8, stk. 3, i bekendtgørelsen, at der skal indbetales et klagegebyr på 275 kr. til sekretariatet. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen ikke behandles i nævnet, eller hvis nævnet giver forbrugeren helt eller delvist medhold i klagen. Stk. 2. I disciplinærsager betales der ikke gebyr for sagens behandling. 32. Nævnet kan i henhold til bekendtgørelsens 16 beslutte, at en forbruger ved afgørelse af klage over en tilstandsrapport skal betale omkostninger for nævnets udgifter til syn og skøn, såfremt der ikke gives forbrugeren medhold i klagen. Omkostningerne kan ikke overstige kr. inkl. moms. Stk. 2. Nævnet kan beslutte, at den bygningssagkyndige skal betale omkostninger til syn og skøn i sager, hvor forbrugeren har fået medhold i et eller flere klagepunkter. Nævnet vurderer i forbindelse med sagens behandling, i hvilken grad forbrugeren har fået medhold og fordeler som hovedregel omkostningerne til syn og skøn mellem parterne i henhold til graden af medhold jf. stk. 3. Stk. 3. Omkostningerne til syn og skøn fordeles som hovedregel efter det antal kagepunkter, forbrugeren har fået medhold i. Har forbrugeren fået medhold i op til 1/3 af sine klagepunkter, kan ankenævnet beslutte at den bygningssagkyndige skal betale 1/3 af omkostningerne til syn og skøn. Har forbrugeren fået medhold i mellem 1/3 og 2/3 af sine klagepunkter, kan den bygningssagkyndige tilsvarende pålægges at betale 2/3 af omkostningerne. Har forbrugeren fået medhold i mere end 2/3 af sine klagepunkter, kan den bygningssagkyndige pålægges alle omkostninger til syn og skøn. Stk. 4. Nævnet kan afstå fra at anvende opgørelsen efter klagepunkter i sager, hvor der er en meget betydelig ubalance mellem graden af medhold målt på antal klagepunkter og graden af medhold målt efter tilkendt erstatning, I sådanne sager anlægger nævnet en fordeling af omkostningerne til syn og skøn, som tager udgangspunkt i såvel antal klagepunkter som graden af økonomisk medhold. Sådanne afgørelser begrundes konkret overfor sagens parter. Stk. 5. Undtagelsesvist kan nævnet med en konkret begrundelse i omkostningerne efter andre principper end ovenstående. afgørelsen fordele 7

8 Genoptagelse af klagesager 33. Formanden kan beslutte, at en klagesag, hvori nævnet har truffet afgørelse, skal genoptages, hvis særlige grunde taler herfor, herunder navnlig i tilfælde af: 1. Lovligt forfald hos en part, som ikke har ytret sig i sagen. 2. Nye oplysninger, som, hvis de havde foreligget under nævnsbehandlingen, må antages at ville have medført et andet udfald af sagen, og det må anses for undskyldeligt, at oplysningerne ikke forelå ved nævnsbehandlingen. 34. En anmodning fra den bygningssagkyndige eller forbrugeren om genoptagelse af klagesagen, der er indgivet skriftligt til nævnet inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen, jf. 29, stk. 1, nr. 2, har opsættende virkning. Der gælder herefter en ny frist på 30 dage fra det tidspunkt, hvor anmodningen om genoptagelse er blevet afvist, eller hvor nævnet har truffet afgørelse i genoptagelsessagen. Stk. 2. Fornyet anmodning om genoptagelse har ikke opsættende virkning, med mindre dette undtagelsesvist besluttes af formanden. Stk. 3. Anmodninger om genoptagelse, der indgives af den bygningssagkyndige eller forbrugeren senere end 30 dage efter forkyndelsen, afvises. Stk. 4. Nævnets afgørelse i klagesagen kan tvangsfuldbyrdes i forhold til den bygningssagkyndige efter udløbet af 30 dage efter afvisningen af genoptagelsen. Offentliggørelse 35. I bekendtgørelsens 18 og 19 er der fastsat regler om nævnets muligheder for, at offentliggøre navne på de bygningssagkyndige, der ikke efterlever nævnets afgørelser i klagesager, og de bygningssagkyndige, der har fået tildelt en advarsel, pålagt en bøde eller frakendt retten til at udøve virksomhed som bygningssagkyndig. Stk. 2. Sekretariatet opdaterer nævnets hjemmeside samt Ministeriet for by, bolig og landdistrikters hjemmeside i henhold til stk. 1. hurtigst muligt efter hvert nævnsmøde. Tiltrædelse 36. Forretningsordenen er tiltrådt af medlemmerne af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige den 25. januar

9 Formand rfman E. Cleaver Helen Amundsen 4! Eva Møller Lis Sonne Mogen Heni 9

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Årsberetning 2011

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Årsberetning 2011 Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 1.1.

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Forretningsorden For Disciplinærudvalget under Dansk Ride Forbund

Forretningsorden For Disciplinærudvalget under Dansk Ride Forbund Forretningsorden For Disciplinærudvalget under Dansk Ride Forbund 1 Disciplinærudvalget 1.1 Disciplinærudvalget består af indtil 5 medlemmer, hvoraf den ene er formand. Formand og øvrige medlemmer udpeges

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven) LBK nr 1095 af 08/09/2010 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr.08/07485 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i Vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven)

fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i Vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven) FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i Vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 (domæneloven) Indgivelse af klage 1. I tvister mellem

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer.

Ankenævnet er oprettet af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet, herefter benævnt de stiftende organisationer. VEDTÆGTER FOR PAKKEREJSE-ANKENÆVNET (udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet) gældende for perioden 1. april 2010 til 31. december 2012 Ankenævnet er oprettet

Læs mere

Almindelige regler for voldgift om heste. af 15. april 2011

Almindelige regler for voldgift om heste. af 15. april 2011 Almindelige regler for voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan

Læs mere

Årsberetning Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Årsberetning Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Årsberetning 2016 Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Indhold Formandens beretning... 2 Generelt om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige... 3 1.2. Om

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. April Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste.

Regler for udvidet voldgift om heste. April Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Regler for udvidet voldgift om heste April 2019 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage stilling

Læs mere

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Almindelige regler for voldgift om heste. April 2019

Almindelige regler for voldgift om heste. April 2019 Almindelige regler for voldgift om heste April 2019 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-,

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet 28. januar 2019 18/08034-1 Anvendelsesområde og ændring 1. Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO.

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. 1. Nævnet er oprettet af Forbrugerrådet og virksomhederne der repræsenterer den kollektive trafik, DSB, DSB S-tog A/S, Arriva Tog, Nordjylland Trafikselskab,

Læs mere

Forretningsorden for Planklagenævnet

Forretningsorden for Planklagenævnet Forretningsorden for Planklagenævnet Anvendelsesområde 1.1 Dette er en intern forretningsorden, der gælder for Planklagenævnets behandling af sager efter de love, hvorefter Planklagenævnet er myndighed.

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2013 København Marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018, fastsættes: Kapitel

Læs mere

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende

I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende I medfør af punkt 2, stk. 2, i DIFOs Regler om klagenævn for internetdomænenavne fastsætter Klagenævnet for Domænenavne følgende FORRETNINGSORDEN: Nævnets sammensætning og kompetence 1. Klagenævnet består

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet

Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerklagenævnet BEK nr 1152 af 30/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 15/03835

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET VEDTÆGTER FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnet er oprettet af energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og DFF [nu DF]) og Forbrugerrådet. Kompetence 1. Ankenævnet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BEVILLINGSNÆVNET I VORDINGBORG KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN FOR BEVILLINGSNÆVNET I VORDINGBORG KOMMUNE FORRETNINGSORDEN FOR BEVILLINGSNÆVNET I VORDINGBORG KOMMUNE vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Birgitte Storberg, sekretær

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Vedtægter for Håndværkets Ankenævn

Vedtægter for Håndværkets Ankenævn Vedtægter for Håndværkets Ankenævn (Som godkendt af økonomi- og erhvervsministeren med virkning fra 1.1.2010) 1. Håndværkets Ankenævn er stiftet af Håndværksrådet, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening.

Læs mere

Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget

Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget I henhold til lov om kommunernes styrelse 20, stk. 3 fastsættes følgende forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget. 1 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Ankenævnet for Finansieringsselskaber december 2016

Ankenævnet for Finansieringsselskaber december 2016 Ankenævnet for Finansieringsselskaber december 2016 Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Ankenævnet for Finansieringsselskaber er oprettet af Finans og Leasing, Dansk

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Vedtægter for ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Ankenævnet er oprettet af energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG Energy, HMN Naturgas, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme) og Forbrugerrådet. Kompetence

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Skanderborg Kommune i perioden

Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Skanderborg Kommune i perioden Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Skanderborg Kommune i perioden 2018-2021 Indledning I henhold til 10, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurations- og hotelvirksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet.

1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Vedtægter for Ankenævnet for Feriehusudlejning 1. Nævnet er oprettet af Feriehusudlejernes Brancheforening og Forbrugerrådet. Nævnets kompetence 2. Ankenævnet behandler klager fra lejere over udlejningsbureauer,

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er et privat tvistløsningsorgan oprettet af forbrugerorganisationen Forenede Danske Motorejere (FDM) samt af brancheorganisationerne Bilbranchen, Dansk

Læs mere

Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Ringsted Kommune

Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Ringsted Kommune Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Ringsted Kommune Side 1 af 5 Hjemmel og formål I henhold til lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. 10 stk. 3 er der nedsat et Bevillingsnævn til

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Forretningsorden for Børne- og Uddannelsesudvalget

Forretningsorden for Børne- og Uddannelsesudvalget Forretningsorden for Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 I henhold til lov om kommunernes styrelse, 20, stk. 3, fastsættes følgende forretningsorden for Børne- og Uddannelsesudvalget. 1 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

1 medlem udpeget af lokale handicapforeninger, udpeget af musiske foreninger, kulturelle foreninger og øvrige foreninger.

1 medlem udpeget af lokale handicapforeninger, udpeget af musiske foreninger, kulturelle foreninger og øvrige foreninger. Forretningsorden for Fritidsrådet Konstitution m.v. 1. Fritidsrådet består i henhold til rådets vedtægt, 2, af 8 medlemmer. 2 medlemmer udpeget af Byrådet blandt Byrådets medlemmer, 2 medlemmer udpeget

Læs mere

Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Skanderborg Kommune

Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Skanderborg Kommune Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Skanderborg Kommune Indledning I henhold til 10, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurationsog hotelvirksomhed m.v. består Bevillingsnævnet

Læs mere

Vedtægter for Håndværkets Ankenævn

Vedtægter for Håndværkets Ankenævn for Håndværkets Ankenævn (Som godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender med virkning fra 1.10.2005 og med ændringer af 1.6.2006 ( 2, stk. 2, og 11 a)) 1. Håndværkets Ankenævn er stiftet

Læs mere

Årsberetning Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Årsberetning Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Årsberetning 2015 Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Indholdsfortegnelse Formandens beretning..s. 2 1. Generelt om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.s.

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Forretningsorden for Børne- og Uddannelsesudvalget

Forretningsorden for Børne- og Uddannelsesudvalget Forretningsorden for Børne- og Uddannelsesudvalget I henhold til lov om kommunernes styrelse, 20, stk. 3, fastsættes følgende forretningsorden for Børne- og Uddannelsesudvalget. 1 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Forslag til forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget.

Forslag til forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget. Punkt 1. Forslag til forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget. 2013-46831. Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forslag til Forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2012

ÅRSBERETNING for 2012 ÅRSBERETNING for 2012 København Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 1 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 2 3. Ankenævnets kompetence... 4 4. Statistik...

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Politiklagemyndigheden behandler og træffer afgørelse i adfærdsklager og efterforsker sager, hvor der er

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Kolding Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Kolding Kommune Forretningsorden for Handicaprådet i Kolding Kommune 25. januar 2018 - Sagsnr. 17 - Løbenr. 19357 Indledning 1 Kolding Kommunes Handicapråd er nedsat i henhold til 37 a, stk. 1 i Retssikkerhedsloven. Konstitution

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden for Medicoindustriens Udredningspanel

Forretningsorden for Medicoindustriens Udredningspanel Medicoindustrien vedtog 22. marts 2018 et sæt nye etiske retningslinjer. Disse retningslinjer er identiske med Medtech Europe Code of Ethical Business Practice, Guidelines on the Interactions with Healthcare

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn. Dansk

Læs mere

Stk. 3. Udvalgets næstformand forbereder, indkalder og leder udvalgets møder ved overborgmesterens kortvarige forfald.

Stk. 3. Udvalgets næstformand forbereder, indkalder og leder udvalgets møder ved overborgmesterens kortvarige forfald. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Forretningsorden for Økonomiudvalget (Valgperioden 2018-2021) Udvalgets formand og næstformand 1. Overborgmesteren er født formand

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Udlændingenævnet BEK nr 123 af 12/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 16-851-00004

Læs mere

Forretningsorden for Kulturudvalget. I henhold til Lov om kommunernes styrelse 20, stk. 3 fastsættes følgende forretningsorden for Kulturudvalget.

Forretningsorden for Kulturudvalget. I henhold til Lov om kommunernes styrelse 20, stk. 3 fastsættes følgende forretningsorden for Kulturudvalget. Forretningsorden for Kulturudvalget I henhold til Lov om kommunernes styrelse 20, stk. 3 fastsættes følgende forretningsorden for Kulturudvalget. 1 Kulturudvalget består i henhold til Styrelsesvedtægtens

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 1839 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet Dato: 12. december 2018 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Lisbeth Funck Hansen Sagsnr.: 2018-10-0330 Dok.: 904535 UDKAST TIL Bekendtgørelse om forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet I medfør

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I medfør af 4, stk. 2, i lov nr. 553 af 18. juni 2012 om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution, hvorefter institutionens bestyrelse

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2004

ÅRSBERETNING for 2004 ÅRSBERETNING for 2004 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2004 København februar

Læs mere

Ankenævnets kompetence

Ankenævnets kompetence Vedtægter for Pakkerejse-Ankenævnet (Udarbejdet af Danmarks Rejsebureau Forening, Rejsearrangører i Danmark og Forbrugerrådet Tænk) gældende for perioden 1. februar 2019 til 1. januar 2022. 1. Pakkerejse-Ankenævnet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Overborgmesterens rolle 2. Overborgmesteren har ansvaret for udførelsen af udvalgets beslutninger og påser, at ingen sag unødigt forsinkes.

Overborgmesterens rolle 2. Overborgmesteren har ansvaret for udførelsen af udvalgets beslutninger og påser, at ingen sag unødigt forsinkes. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Forretningsorden for gruppeformandskredsen (Valgperioden 2018-2021) Udvalgets formand og næstformand 1. Overborgmesteren er født

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Amager Øst LOKALUDVALG. Udvalgets konstituering

FORRETNINGSORDEN. for Amager Øst LOKALUDVALG. Udvalgets konstituering FORRETNINGSORDEN for Amager Øst LOKALUDVALG Udvalgets konstituering 1. Det ældste medlem (i alder) indkalder til lokaludvalgets konstituerende møde. Stk. 2. På det konstituerende møde vælges en formand

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Store Kongensgade 62, 2. sal 1264 København K Tlf. (+45)

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Store Kongensgade 62, 2. sal 1264 København K   Tlf. (+45) Store Kongensgade 62, 2. sal 1264 København K sek@fanke.dk www.fanke.dk Tlf. (+45) 3543 6333 INDHOLDSFORTEGNELSE: Stifterorganisationer 1 Ankenævnets kompetence 2-4 Afvisning af klagesager 5-6 Ankenævnets

Læs mere

Den sendte indklagede en oversigt over manglende betalinger med et indbetalingskort på 8.522,53 kr. (bilag 2).

Den sendte indklagede en oversigt over manglende betalinger med et indbetalingskort på 8.522,53 kr. (bilag 2). 2 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 27.12.2004-19.05.2006. Påklaget beløb: 8.522,53 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 23. maj 2006. Energiselskabet truffet afgørelse i

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen. for I/S NORDFORBRÆNDING. 6. december 2001

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen. for I/S NORDFORBRÆNDING. 6. december 2001 FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for I/S NORDFORBRÆNDING 6. december 2001 Side 1 Indhold Bestyrelsens konstituering... 3 Bestyrelsens møder... 3 Udsendelse af dagsorden... 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx

Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx J. nr. 00.22.02A30 Sags nr. 2017/08143 009 Side 1 af 7 Valg af formand og næstformand 1 stk. 1. Det første møde i udvalgets funktionsperiode

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere