Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring"

Transkript

1 Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af 1. januar 2014 Baggrund Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (i det følgende benævnt bevissikringsaftalen ), omfatter procedure for bevissikring og regresfrafald i sager, der vedrører tilstandsrapporter i medfør af Huseftersynsordningen, jf. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 28. september 2007 med senere ændringer. Aftalen omfatter ikke sager, der vedrører elinstallationsrapporter i medfør af Huseftersynsordningen. Det skyldes, at forsikringsselskaberne har mulighed for at klage over elinstallationsrapporterne til Ankenævnet for Tekniske Installationer. 1. Formål Formålet med bevissikringsaftalen er at sikre en kortere og mere smidig skadesbehandling for ejerskifteforsikringsselskabet og den bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskab til gavn for selskabernes kunder, samt at skabe et bedre omdømme for branchen Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Aleksandra Stengade Dewachter Konsulent, cand. jur. Dir Tiltrædelse og gyldighed Bevissikringsaftalen træder i kraft den 1. januar 2014 for de regreskrav, der rejses fra og med den 1. januar 2014, og når selskaberne har tiltrådt aftalen inden den 1. januar Samtidigt ophører den tidligere gældende bevissikringsaftale ejerskifte af 2. februar Forsikringsselskaber, der ønsker at tiltræde bevissikringsaftalen, skal meddele dette skriftligt til sekretariatet i sammen med oplysninger om kontaktpersoner i selskabet. Tiltrædelse sker med virkning fra den 1. i den efterfølgende måned. Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser

2 På s hjemmeside offentligøres en oversigt over, hvilke selskaber der tiltræder aftalen, samt hvilke selskaber der opsiger aftalen. Denne liste opdateres løbende. De parter, som har tiltrådt aftalen, skal anvende de beskikkede byggesagkyndige, som er offentliggjort på følgende hjemmeside: Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, se link. Forsikringsselskaberne skal - uanset de angivne frister, jf. pkt. 3 nedenfor - tilstræbe at svare hurtigst muligt for at opfylde formålet med denne aftale. Fristerne regnes fra det tidspunkt, hvor ansvarsforsikringsselskabet får kendskab til ejerskifteforsikringsselskabets krav. Hvis en part ikke svarer til tiden, kan modparten vælge, at aftalen ikke skal finde anvendelse i den konkrete regressag. 3. Procedure 3.1. Ejerskifteforsikringsselskabets regreskrav Proceduren i medfør af bevissikringsaftalen skal anvendes så snart ejerskifteforsikringsselskabet får kendskab til ansvarsforsikringsselskabets navn. Når et ejerskifteforsikringsselskab rejser et regreskrav mod en bygningssagkyndig, skal selskabet samtidig underrette den bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskab. Allerede når ejerskifteforsikringsselskabet kontakter ansvarsforsikringsselskabet, skal ejerskifteforsikringsselskabet stille tre syns- og skønsmænd i forslag på baggrund af bilag 1, hvis der ønskes frivilligt syn og skøn, jf. pkt. 3.2 nedenfor. Ejerskifteforsikringsselskabets regreskrav skal fremsættes skriftligt, ligesom kravet skal være begrundet. Kravet skal specificere følgende: Hvilken bygningsdel regreskravet vedrører - det er en forudsætning, at regreskravet vedrører en bygningsdel, som er omfattet af Huseftersynsordningen. Hvorfor den bygningssagkyndige anses for at have handlet ansvarspådragende. Hvordan regreskravet gøres op, herunder med en beskrivelse af følgende: a) Regreskravets anslåede omfang og anslåede størrelse. b) Selvrisikoens størrelse på ejerskifteforsikringen. c) Argumentation for, at det er en skade, der overstiger kr. Hvis en skadesårsag forekommer flere steder på de forsikrede bygninger, skal afsnit 4 følges. d) Ejerskifteforsikringsselskabets eventuelle relevante korrespondance med kunden (dækningstilsagn m.v.). Side 2

3 Ejerskifteforsikringsselskabet skal sammen med regreskravet vedlægge følgende dokumentation: Kopi af tilstandsrapport (hvis der er udarbejdet flere tilstandsrapporter på den pågældende ejendom, skal disse også vedlægges). Oplysninger (herunder oplysninger fra kundens anmeldelse af skaden) og relevante følgebilag (tekniske rapporter og lignende). Bekræftelse på, at ejerskifteforsikringsselskabet har gennemgået handelsdokumenterne (købsaftalen og tilhørende bilag) for eventuelle ansvarsfraskrivelser og prisnedslag Krav til ansvarsforsikringsselskabets tilbagemelding på regreskravet Ansvarsforsikringsselskabet skal senest 10 arbejdsdage fra modtagelsen af det fremsatte regreskrav meddele ejerskifteforsikringsselskabet skriftligt, om kravet umiddelbart kan anerkendes. Hvis det meddeles, at kravet ikke umiddelbart kan anerkendes, skal dette begrundes skriftligt, ligesom det samtidigt skal tilkendegives skriftligt, om proceduren i pkt (fælles besigtigelse), pkt (frivilligt syn og skøn) eller pkt (syn og skøn efter retsplejelovens 343) ønskes anvendt. Hvis ansvarsforsikringsselskabet tilkendegiver, at pkt (fælles besigtigelse uden syns- og skønsmand) ønskes anvendt, gælder følgende: - Såfremt det senere viser sig, at parterne ikke kan opnå enighed om fællesbesigtigelse, skal proceduren i pkt (frivilligt syn og skøn - med syns- og skønsmand) så vidt muligt anvendes. - Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en aftale om at anvende proceduren for et frivilligt syn og skøn, jf. pkt , skal pkt (syn og skøn efter retsplejeloven 343) anvendes Aftale om valg af procedure Når der er indgået aftale mellem ansvarsforsikringsselskabet og ejerskifteforsikringsselskabet om procedurevalg, gælder følgende, jf. pkt : Aftale om fælles besigtigelse (uden syns- og skønsmand), hvor begge parter deltager Når ansvarsforsikringsselskabet inden for de 10 arbejdsdage, jf. pkt. 3.2, meddeler ejerskifteforsikringsselskabet, at der ønskes fælles besigtigelse uden synsog skønsmand, skal der samtidig stilles forslag til, hvornår den fælles besigtigelse kan finde sted. Forslaget skal indeholde 3 datoer og klokkeslæt for afholdelse af den fælles besigtigelse. Det tilstræbes af begge parter, at besigtigelsen finder sted senest 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor parterne har indgået aftale om fælles besigtigelse. Side 3

4 Hver part bærer egne omkostninger ved besigtigelsen. Når besigtigelsen har fundet sted, skal ansvarsforsikringsselskabet senest 10 arbejdsdage efter besigtigelsen enten fremsætte sin skriftlige anerkendelse af erstatningspligten, et skriftligt forligstilbud eller skriftligt meddele, at der ikke kan fremsættes forligstilbud. Såfremt der ikke kan fremsættes forligstilbud skal dette begrundes. Ejerskifteforsikringsselskabet skal senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af et eventuelt forligstilbud tilkendegive skriftligt, om forligstilbuddet kan accepteres. Såfremt der afholdes fælles besigtigelse, tilstræbes det, at både ansvarsforsikringsselskabet og ejerskifteforsikringsselskabet er repræsenteret med (en) medarbejder(e), der har såvel det fornødne byggetekniske som det forsikringstekniske kendskab. Det tilstræbes, at selskabsrepræsentanterne er bemyndigede til at indgå et eventuelt forlig på eget selskabs vegne Aftale om frivilligt syn og skøn (med syns- og skønsmand) Såfremt de involverede parter, herunder den bygningssagkyndige, samtykker i at anvende frivilligt syn og skøn (med syns- og skønsmand) efter dette punkt, kan der ikke efterfølgende afholdes syn og skøn efter retsplejelovens 343, jf. pkt nedenfor. Ved valg af syns- og skønsmand er fremgangsmåden, at ejerskifteforsikringsselskabet henvender sig til ansvarsforsikringsselskabet med tre syns- og skønsmænd i forslag, som er anerkendte og godkendte bygningssagkyndige, og som offentliggøres på Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige under følgende link. Ansvarsforsikringsselskabet skal inden for 20 arbejdsdage oplyse, hvilken af de tre foreslåede syns- og skønsmænd, man ønsker. De 20 dage regnes allerede fra det tidspunkt, hvor ejerskifteforsikringsselskabet rejser et regreskrav over for ansvarsforsikringsselskabet, jf. pkt. 3.1 ovenfor. Der skal være enighed mellem parterne om procedure, og de spørgsmål der ønskes besvaret, jf. bilag 1. Parterne skal have opnået enighed inden 10 arbejdsdage - enten fra ansvarsforsikringsselskabets meddelelse til ejerskifteforsikringsselskabet om, at der ønskes frivilligt syn og skøn, jf. pkt. 3.2, eller fra ansvarsforsikringsselskabets eventuelle afslag på ejerskifteforsikringsselskabets forligstilbud, jf. pkt Besigtigelsen skal ske så hurtigt, som syns- og skønmanden har mulighed for. Ejerskifteforsikringsselskabet og ansvarsforsikringsselskabet skal have mulighed for at deltage i besigtigelsen. Omkostningerne til besigtigelsen skal fordeles forholdsmæssigt. Syns- og skønsmandens besigtigelse skal være så grundig, at reparationer/ udbedringer kan påbegyndes straks derefter. Side 4

5 Syns- og skønsmanden skal om nødvendigt fotoregistrere registreringer skal anvendes til supplerende spørgsmål. Ejerskifteforsikringsselskabet udarbejder spørgsmål som rekvirent. Det tilstræbes, at de respektive selskaber, inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen af skønsmandens erklæring, tager stilling til, om der skal stilles yderligere spørgsmål til skønsmanden. De yderligere spørgsmål følger samme tidsmæssige procedure som ovennævnte. Kan der undtagelsesvis ikke tages stilling inden for ovennævnte frister (5 arbejdsdage), skal selskabet meddele modparten dette skriftligt og hurtigst muligt. Selskabet skal samtidigt oplyse datoen for, hvornår svar kan forventes. Indgås der frivilligt forlig på baggrund af skønsmandens erklæring, bør dette forlig tillige omfatte de omkostninger, som er forbundet med skønsmandens arbejde. Omkostningerne fordeles mellem ansvarsforsikringsselskabet og ejerskifteforsikringsselskabet i forhold til, hvor stor en andel ejerskifteforsikringsselskabet får medhold i set i lyset af det rejste regreskrav Aftale om afholdelse af syn og skøn efter retsplejelovens 343 Parterne skal have opnået enighed inden 5 arbejdsdage enten regnet fra ansvarsforsikringsselskabets meddelelse til ejerskifteforsikringsselskabet om, at der ønskes syn og skøn efter retsplejeloven, eller regnet fra ansvarsselskabets eventuelle afslag på at indgå forlig. For at undgå, at der udtages stævninger alene for at få omkostninger dækket, skal omkostninger fordeles forholdsmæssigt som beskrevet under pkt i de sager, der forliges på baggrund af et syn og skøn i medfør af retsplejelovens Afkald på regres Ejerskifteforsikringsselskabet kan kun gøre regres i sager, hvor skadeudbetalingen pr. skadesårsag overstiger kr. (minimumsgrænsen). Det fremgår af betænkning om Huseftersynsordningen, nr. 1520/2010, side ), at udtrykket pr. skade skal forstås på følgende måde ved vurderingen af, om der kan opkræves en eller to gange selvrisiko: For så vidt angår s forslag om, hvordan udtrykket pr. skade skal forstås, jf. afsnit overfor, er udvalget enig med Forsikring & Pension i, at det som hidtil bør være et krav, at de anmeldte forhold skal have samme skadesårsag. Det gælder både i relation til opgørelsen af skadens økonomiske værdi og i relation til spørgsmålet om betaling af én selvrisiko eller flere Udvalget finder derimod ikke, at der bør stilles krav om, at der ved afgrænsningen af pr. skade skal være tale om forhold vedrørende samme bygningsdel, f.eks. ejendommens tag eller fundament. Det må i overensstemmelse med Ankenævnet for Forsikrings afgørelse af 18. december 2006 (sagsnr. AK ), jf. afsnit ovenfor således bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, i hvilket omfang kravet om sammenfaldende skadesårsag kan anses for opfyldt også i et tilfælde, hvor der er tale om skader på forskellige bygningsdele. Side 5

6 Der kan rejses regreskrav for eventuelle yderligere skader (under kr.), hvis disse har samme skadesårsag i medfør af ovennævnte kriterier samt pkt. 3.1.c. Minimumsbeløbet er fastsat som det beløb, ejerskifteforsikringsselskabet opgør og udbetaler til kunden, når selvrisikoen er fratrukket. Det er uden betydning, at det beløb, den bygningssagkyndige er ansvarlig for, viser sig at være lavere end kr., f.eks. hvis dækningen på ejerskifteforsikringen opgøres som nyværdiforsikring. Eksempel på flere skader i samme bygningsdel - med flere skadesårsager Hvis en skadestype (fx svampeskade) forekommer to forskellige steder i en tagkonstruktion den ene svampeskade skyldes utæthed og den anden svampeskade skyldes en konstruktionsfejl er der tale om to skadesårsager. I dette tilfælde kan ejerskifteforsikringsselskabet kun gøre regres over for ansvarsforsikringsselskabet for begge skader, hvis skaderne hver for sig overstiger kr. Eksempel på flere skader i samme bygningsdel - med samme skadesårsag Hvis en skadestype (fx svampeskade) forekommer to forskellige steder i en tagkonstruktion og begge svampeskader skyldes en konstruktionsfejl er der tale om én skadesårsag. I dette tilfælde kan ejerskifteforsikringsselskabet gøre regres over for ansvarsforsikringsselskabet for begge skader, hvis skaderne tilsammen overstiger kr. 5. Selskabernes opsigelse Selskaber, der ikke længere ønsker at følge denne bevissikringsaftale, skal meddele dette til s sekretariat med mindst 4 ugers skriftligt varsel til udløbet af den 1. i den efterfølgende kalendermåned. Sekretariatet underretter derefter de øvrige selskaber herom ved at opdatere listen over de tilsluttede selskaber. Igangværende sager skal afsluttes og følge reglerne i denne bevissikringsaftale, selvom et af de involverede selskaber opsiger aftalen. 6. Aftalens udløb Aftalen løber, indtil den bliver opsagt af med et skriftligt varsel på 6 måneder. Bilag 1: Eksempel på syns- og skønstema. Side 6

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse

Opdateret april 2013. Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering. Indholdsfortegnelse Opdateret april 2013 Vejledning om forsikringsagenter - regler og registrering 20.09.2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 1.1. Forsikringsagenter skal registreres 2 1.2. s agentregister 2 1.3. Formålet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere