TEGNINGSPROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST SCANDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEGNINGSPROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST SCANDI"

Transkript

1 TEGNINGSPROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN SYDINVEST SCANDI Maj 2007

2

3 TEGNINGSPROSPEKT Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest afdeling SCANDI ISIN DK Navn og adresse Investeringsforeningen Sydinvest Peberlyk Aabenraa Tlf.: Fax: Foreningen er etableret den 21. september Nærværende afdeling er stiftet den 30. maj Nærværende prospekt offentliggøres den Registreringsnummer Investeringsforeningens CVR-nummer er Foreningen er registreret under FT.nr hos den kompetente tilsynsmyndighed: Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf Fax: Formål Foreningen, med hjemsted i Aabenraa kommune, har til formål fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører denne. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås en passende risikospredning og et tilfredsstillende afkast. 4. Afdeling SCANDI Afdelingen investerer fortrinsvis i børsnoterede aktier fra aktiemarkederne i Sverige, Finland, Norge, Island og Danmark. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis. Anvendelsen af finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens risikoprofil. Endvidere kan afdelingen investere indtil 10 % af formuen i unoterede selskaber, ligesom likvide midler kan indgå i accessorisk omfang. Side 2

4 Investeringsmål og benchmark Det er afdelingens målsætning at maksimere afkastet på lang sigt under hensyntagen til udstukne risikorammer. Det vil sige, at der i porteføljen tages hensyn til transaktionsomkostninger. Målsætningen er at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet på afdelingens benchmark. Afdelingens benchmark er den cappede version af VINX inkl. nettoudbytte. Afdelingens investeringer kan afvige markant på enkeltaktier, på sektorniveau og landeallokering i bestræbelserne på at indfri målsætningen. De historiske afkast for afdelingens benchmark for de sidste 5 år fremgår af nedenstående tabel. Desuden fremgår standardafvigelsen baseret på månedsafkast målt over henholdsvis de sidste 3 år og de sidste 5 år Benchmark afkast % -37,1% 19,6% 18,2% 33,6% 24,5% Standard Afvigelse 3 år 13,9% Standard Afvigelse 5 år 21,8% Afkast og standardafvigelse er beregnet af Sydinvest på baggrund af data på MSCI Nordic inkl. nettoudbytter. Risikofaktorer Investering i foreningsandele svarer ikke til en kontantplacering, og værdien er ikke garanteret. Andele i afdelingen kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være enten mindre, det samme eller mere værd end på investeringstidspunktet. De forventninger, som er omtalt i nedenstående beskrivelse af Sydinvest SCANDI, er ikke nogen garanti for fremtidige afkast. Det tilrådes nøje at gennemlæse nedenstående beskrivelse af risikofaktorer inden eventuelt køb af Sydinvest SCANDI. Generelle risici Nogle af risiciene ved at investere i Sydinvest SCANDI er af generel karakter og gælder for alle internationalt orienterede aktieafdelinger: Markedsrisiko. Markedsværdien af et værdipapir kan stige eller falde. Kursændringerne kan medføre, at et værdipapir bliver mindre værd end på anskaffelsestidspunktet. Markedsrisiko kan være papir- eller sektorspecifik, men kan også gælde for hele markedet. Risiko knyttet til investering i udenlandske værdipapirer. Investering i udenlandske værdipapirer indebærer nogle former for risiko, som man ikke oplever ved investering i danske værdipapirer. Værdien af en beholdning af udenlandske aktier er påvirkelig af den økonomiske og politiske udvikling i de områder, hvor selskaberne i beholdningen opererer. Værdien kan ligeledes være påvirket af udenlandsk skattelovgivning og begrænsninger i, hvor stor en del af selskabernes udbyttebetalinger, som tilflyder afdelingen. Valutakursrisiko. De fleste af de aktier, som afdelingen investerer i, vil være udstedt i fremmed valuta, og afdelingen er denomineret i danske kroner. Denne eksponering til valutaer kan medføre udsving i afdelingens formue. Specielle risici Der knytter sig nogle specielle risici til at investere i Sydinvest SCANDI (nedenstående er ikke en udtømmende liste): Side 3

5 Økonomisk risiko Den økonomiske vækst har efter vestlige forhold været høj i Sverige, Finland, Norge, Island og Danmark i de senere år. Man skal helt tilbage til starten af 1990 erne for at finde en vigende vækst i disse lande. Det var i forbindelse med den krise, som hærgede i den skandinaviske finansielle sektor. Den finansielle stabilitet er siden blevet genoprettet og ventes ikke at udgøre nogen væsentlig risiko længere. Det stabile vækstbillede ventes derfor at kunne fastholdes i årene fremover. Alle landene har overskud på de interne balancer, og alle landene på nær Island har overskud på de eksterne balancer. Blandt forhold, som kan ændre vækstbilledet i negativ retning, hører: Alle landene har små åbne økonomier, hvilket betyder, at de i et vist omfang er påvirket af den generelle vækst i den globale økonomi. Et tilbageslag her vil gennem eksporten påvirke den generelle økonomiske vækst i landene. Arbejdsløsheden ligger generelt på et lavt niveau i de skandinaviske lande. Konjunkturdæmpende finans- og pengepolitiske stramninger kan derfor ikke udelukkes. Investeringsstrategi Aktiemarkederne i Sverige, Finland, Norge og Island byder på en række spændende virksomheder, som i mange tilfælde er markedsledende inden for deres respektive områder. Det gør sig bl.a. gældende inden for: Kommunikationsteknologi Informationsteknologi Traditionel og alternativ energi Farmaci Shipping Finans Fokus for investeringerne vil i høj grad tage udgangspunkt i ovenstående. Virksomhederne har generelt vist indtjeningsfremgang i de senere år, hvilket også er afspejlet i kursudviklingen på aktiemarkederne. Det forventes, at fremgangen vil fortsætte i de kommende år trukket ikke mindst af de mange eksportvirksomheder, som regionen byder på. Afdelingen vil fordele sine investeringer på lande, sektorer og enkeltselskaber for at sikre en fornuftig risikospredning. Markedsudvikling Siden den finansielle krise i flere af landene i starten af 1990 erne har Sverige, Finland, Norge, Island og Danmark oplevet en meget sund udvikling. Denne udvikling kan aflæses i udviklingen i aktiekurserne siden. Finland, Sverige og Danmark er medlemmer af EU, mens Norge og Island indgår i EØSsamarbejdet. Finland ombyttede i 2002 sin hidtidige valuta finmarken med den fælles europæiske mønt euroen. Sverige og Danmark har efter folkeafstemninger indtil videre besluttet at bevare deres nationale valutaer. Den danske krone indgår i den snævre del af ERMsystemet, hvilket i praksis betyder, at den danske krone er nært knyttet til euroen. Den danske krone har udvist stor stabilitet over for euroen i de senere år. Fluktuationerne i svenske, norske og islandske kroner har været større, og især den islandske kroner oplevede en voldsom svækkelse i løbet af Foranstaltninger foretaget for at fastholde risikoprofil Side 4

6 Maksimalt 10 % af afdelingens formue kan investeres i selskaber udenfor Sverige, Finland, Norge, Island og Danmark. Den typiske investor Den typiske investor ønsker at drage fordel af afdelingens store spredning på selskaber i Sverige, Finland, Norge, Island og Danmark. Desuden ønskes en god langsigtet investeringsmulighed, der kan indgå som et supplement til andre investeringer. Investor forventes at være bekendt med, at risikofaktorer - jf. ovenstående afsnit om risikofaktorer - i perioder kan medføre markante kursudsving i afdelingen. Afdelingen henvender sig til investorer med såvel frie midler som pensionsmidler. 5. Tegningsperiode Andele i Sydinvest SCANDI udbydes i perioden fra 3. september 21. september 2007 begge dage inklusive. Alle tegningsordrer, der er tegningsstedet i hænde senest den 21. september 2007, kl , vil blive opfyldt til tegningskursen. 6. Tegningskurs Tegningskursen beregnes som afdelingens indre værdi med tillæg af de med emissionen forbundne omkostninger. Den indre værdi beregnes som afdelingens formue divideret med den nominelle værdi af samtlige andele. De med emissionen forbundne omkostninger skønnes at udgøre 2,25 kr. pr. andel. I tegningsperioden er prisen 100 kr. pr. andel med tillæg af de med emissionen forbundne omkostninger, i alt 102,25 kr. De med emissionen forbundne omkostninger er sammensat som følger: Vederlag til finansielle formidlere - herunder tegningsprovision til formidlere, der er indgået en samarbejdsaftale med 1 - max. 1,25 %, kurtage og øvrige handelsomkostninger ved køb af værdipapirer 0,35 % og garantiprovision og markedsføringsomkostninger herunder omkostninger til OMX Den Nordiske Børs København - op til 0,65 %. 7. Tegningens størrelse Der udbydes minimum stk. foreningsandele, svarende til 20 mio. kr. Sydbank A/S har stillet en ubetinget garanti for tegning heraf. Der er ikke noget maksimum for emissionens størrelse. Pr. 31. december 2006 udgjorde foreningens samlede formue mio. kr. 8. Tegningssted Sydbank A/S Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Tlf Fax Samtlige bankens afdelinger kan ekspedere ordrer. Køb af andele kan endvidere ske gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. 9. Betaling for tegning og opbevaring Når den indledende tegningsperiode er slut, udsendes nota til tegnerne med angivelse af det tegnede beløb. Betaling skal ske den 27. september 2007, hvorefter andelene vil blive registreret på medlemmets VP-konto. 1 Provision til øvrige formidlere efter individuel aftale Side 5

7 Det er gratis at få andelene opbevaret i depot hos depotselskabet eller andre danske pengeinstitutter. Ved ind- og udgang af andele betales dog kutymemæssige VP-gebyrer. 10. Investeringsforeningsandelenes størrelse Afdelingen er bevisudstedende, og andelene sælges i stykker a nominelt 100 kr. 11. Notering på navn Andelene udstedes lydende på ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut noteres på navn i foreningens bøger. Foreningen fører sin egen aktiebog. 12. Udbyttebetaling Afdelingen er udbytteudloddende og derfor ikke skattepligtige, jf. selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 5a. Afdelinger udbetaler udbytte en gang årligt. Ved udbetaling af udbytte vil der, med mindre det er dokumenteret for Værdipapircentralen, at der ikke skal tilbageholdes udbytteskat, forlods blive fratrukket udbytteskat i udloddende aktieafdelingerne. Udbytteskatten for aktieafdelingerne udgør p.t. 28 %. Udbyttet udbetales til medlemmets pengeinstitut via Værdipapircentralen. 13. Andele uden ret til udbytte for foregående regnskabsår Ifølge foreningens vedtægter kan bestyrelsen udover ordinære andele inkl. ret til udbytte også udstede andele uden ret til udbytte i perioden fra januar og indtil foreningens ordinære generalforsamling. Ved fastsættelse af emissions- og indløsningsprisen for investeringsbeviser korrigeres for det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår jf. særskilt tegningsprospekt. 14. Fastsættelse af kursen ved løbende emission efter tegningsperiodens udløb Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Emissionspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger og specialforeninger samt fåmandsforeninger 2 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet, jf. 10, med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering og provision til formidlere af emissionen inden kutymemæssig kursoprunding i henhold til de af OMX Den Nordiske Børs Københavns fastlagte retningslinier for kursangivelse. Andele købt i løbende emission afregnes kutymemæssigt samtidig med registrering af andelene i Værdipapircentralen. Det er gratis at få andelene opbevaret i depot i danske pengeinstitutter. Ved beholdningsændringer på VP-kontoen betales dog almindeligt VP-gebyr. Investeringsforeningen gennemfører løbende emission uden fastsat højeste beløb. Side 6

8 15. Indløsning Intet medlem af investeringsforeningen er pligtigt til at lade sine andele indløse, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om afdelingens opløsning. Investeringsforeningen er forpligtet til at indløse medlemmernes andele på forlangende. Tilbagesalg eller indløsning af andele kan til enhver tid ske gennem depotselskabet og dettes filialer mod sædvanlige handelsomkostninger. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltpris metoden. Indløsningspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger og specialforeninger samt fåmandsforeninger 2 til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet, jf. 10, med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen inden kutymemæssig kursnedrunding i henhold til de af OMX Den Nordiske Børs Københavns fastlagte retningslinier for kursangivelse. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i én afdeling for at købe andele i en anden afdeling, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af andele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Der gælder ingen indskrænkninger i medlemmernes ret til videresalg af andele. 16. Emissions- og indløsningskurser Efter tegningsperiodens udløb beregnes andelens emissions- og indløsningskurser efter dobbeltprismetoden jf. ovenstående afsnit om indløsning. Sydinvest Administration A/S oplyser aktuelle emissions- og indløsningspriser samt indre værdier. Aktuelle priser inkl. indre værdi for afdelingen oplyses endvidere på Beskatning hos medlemmerne Såfremt der er tale om frie midler, sker beskatningen af udbytte efter reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven, mens beskatningen af gevinst eller tab ved afståelse af andele i afdelingerne sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven. Opmærksomheden henledes på, at anbringelse af midler henhørende under virksomhedsskatteordningen i foreningsandele betragtes som hævning af et tilsvarende beløb fra ordningen. Det betyder, at andele i foreningens afdelinger ikke kan købes for virksomhedsmidler. Beskatningsreglerne tager sigte på at beskatte investeringsafkast opnået gennem foreningen efter tilsvarende principper, som gælder ved direkte investering i værdipapirer. Generel information om reglerne kan indhentes hos foreningen, mens der for mere deltaljeret information henvises til investors egne rådgivere. Udbyttet specificeres af foreningen i de relevante indkomstkategorier. Lovpligtig indberetning til skattemyndighederne af udbetalt udbytte m.v. sker gennem det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret. 18. Børsnotering Bestyrelsen har besluttet at søge foreningsandelene optaget til notering på OMX Den Nordiske Børs København. Side 7

9 19. Rettigheder Ingen andele har særlige rettigheder. 20. Omsættelighed og negotiabilitet Andelene er omsætningspapirer og derfor frit omsættelige. 21. Stemmeret Hvert medlem, som mindst 4 uger forud for generalforsamlingen har andele noteret på navn i foreningens bøger, har 1 stemme for hver andel på 100 kr. Ingen ejer af andele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemme for mere end 1 % af de til enhver tid cirkulerende andele i den afdeling, afstemningen vedrører, eller ved afstemning om fællesanliggender 1 % af de samlede cirkulerende andele. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. 22. Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer og om foreningens eller afdelingens opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med to tredjedele af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned og med mindst 3 ugers varsel en ny generalforsamling, på hvilken forslag kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret. 23. Administration Hver afdeling afholder sine egne omkostninger. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed fordeles periodisk mellem afdelingerne i forhold til den enkelte afdelings formue. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Ved fællesomkostninger forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger. Vederlag til bestyrelse, direktion og tilsyn er eksempler på fællesomkostninger under administration af Sydinvest Administration A/S. Administrationsselskabet modtager intet vederlag, men opkræver alene beløb til dækning af fællesomkostninger, som skal fordeles mellem foreningens afdelinger. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2 % af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret. Såfremt én afdeling investerer en andel af formuen i afdelinger under samme ledelse eller administrationsselskab, skal der gøres fradrag i administrationsomkostningerne med den andel. Bestyrelsesmedlemmernes honorar godkendes af generalforsamlingen. Gebyr til depotselskabet fastsættes periodisk i henhold til aftale. Vederlag til Finanstilsynet sker efter regning. For regnskabsåret 2006 er foreningens vederlag til bestyrelse og Finanstilsynet opgjort til 405 tkr. og 178,2 tkr. Side 8

10 24. Vedtægter, forenklet prospekt Foreningens vedtægter og tegningsprospekter udleveres gratis fra foreningens kontor og Sydbanks afdelinger. Foreningens vedtægter er en integreret del af det fuldstændige prospekt og skal medfølge ved udleveringen af dette. Endvidere er der i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinjer udarbejdet et såkaldt forenklet prospekt. Dette indeholder et uddrag af de i nærværende fuldstændige prospekt anførte oplysninger. 25. Regnskab Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og i øvrigt i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. De kvartalsvise medlemsinformationer, den halvårlige formueopgørelse og den reviderede årsrapport udleveres gratis fra foreningens kontor og Sydbanks afdelinger. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår for nærværende afdeling løber fra 24. september 2007 til den 31. december Oplysning, information og betaling Tegningsprospekt, foreningens vedtægter, den halvårlige formueopgørelse og den reviderede årsrapport kan gratis rekvireres, og oplysninger om emissions- og indløsningspriser kan fås gennem foreningens depotbank eller på foreningens hjemmeside. Yderligere kan ordrer på indløsning indleveres til depotbanken, som også modtager alle betalinger, der er bestemt for medlemmerne. 27. Depotselskab Sydbank A/S Central Depot Peberlyk Aabenraa Foreningen har indgået aftale med Sydbank om, at banken som depotselskab forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for hver af foreningens afdelinger. Dette sker i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. samt Finanstilsynets bestemmelser. Banken påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på seks måneder til en måneds udløb. Som honorar for ydelserne betaler afdelingen et depotgebyr på 0,025 % p.a. Depotgebyret beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue. Foreningen har endvidere indgået aftale med Sydbank om, at banken til enhver tid med udgangspunkt i kundernes behov formidler salg af andele i foreningens afdelinger samt opbevarer andelene, når ejerne ønsker det. Banken fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salget af foreningens andele, og foreningen kan sideløbende med banken iværksætte egen markedsføring af andele. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på tre måneder til ultimo et kvartal. Som honorar for ydelserne betaler afdelingen en provision på 0,45 % p.a. Provisionen beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue. 28. Rådgiver Sydbank A/S Side 9

11 Markets Peberlyk Aabenraa Foreningen har indgået aftale med Sydbank om investeringsrådgivning. Dette indebærer, at banken udarbejder makroøkonomiske analyser og investeringsforslag, der anvendes som input, når Sydinvest Administrations investeringsafdeling udarbejder investeringsstrategien og efterfølgende fører den ud i livet. Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et varsel på tre måneder til ultimo et kvartal. Som honorar for ydelserne betaler afdelingen en provision på 0,15 % p.a. Provisionen beregnes af afdelingens gennemsnitlige formue. 29. Bestyrelse Advokat Hans Lindum Møller (formand) Advokatfirmaet Kjems Palæet, Ahlefeldvej Gråsten Direktør Niels Therkelsen (næstformand) Trans Mar A/S Hermesvej Padborg Direktør Kaj Arnoldsen AN-Gruppen ApS Anelystparken 31 D 8381 Tilst Direktør Svend Erik Kriby Eskesen A/S Tåstrupvej Store Merløse Direktør Peter Christian Jørgensen Elvström Sails A/S Paul Elvstrømsvej Aabenraa 30. Investeringsforvaltningsselskab Sydinvest Administration A/S Peberlyk Aabenraa 31. Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Eskild Bak Kristensen 32. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade København S v/statsautoriserede revisorer Anders O. Gjelstrup og Jens-Erik Kollin Nielsen Sønderjyllands Revision Side 10

12 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nørreport Aabenraa v/statsautoriserede revisorer Hans Jørn Krogh og Søren Kring 33. Finanskalender for 2007 for Investeringsforeningen Sydinvest - Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse og årsrapport for 2007, februar Årsrapport for 2007 ventes klar til udsendelse I april Afholdelse af ordinær generalforsamling, april Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse og delrapport, august Side 11

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling Indeksobligationer ISIN DK

TEGNINGSPROSPEKT. Indbydelse til tegning af andele i Investeringsforeningen Sydinvest, afdeling Indeksobligationer ISIN DK Afdeling Indeksobligationer August 2012 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 2 1. Oplysninger om foreningens forhold... 3 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 3 1.2. Foreningens adresse... 3 1.3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Investeringsforeningen Sydinvest Tegningsprospekt for Sydinvest HøjrenteLande Valuta SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk www.sydinvest.dk SYDINVEST Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon 74 36 33 00 Fax 74 36 35 74 E-mail: si@sydinvest.dk

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Sydinvest. Afdeling Virksomhedslån

Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Sydinvest. Afdeling Virksomhedslån Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Sydinvest Afdeling Virksomhedslån H E D G E F O R E N I N G E N INDHOLD Ansvar for Prospektet...3 1. Navn og adresse...4 2. Registreringsnummer...4 3. Formål...4

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Stabil Februar 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Marts 2016 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK SEPTEMBER 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BPT Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede,

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdeling Jyske Invest Obligationer Engros Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 2 1. Navn og adresse... 3 2. Registreringsnummer...

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012

Prospekt. Investeringsforeningen Dexia Invest. Afdeling Fokus Danske Aktier. Offentliggjort den 29. juni 2012 Prospekt Afdeling Fokus Danske Aktier Offentliggjort den 29. juni 2012 Tegningssted: Banque Internationale á Luxembourg Bank Danmark A/S Grønningen 17 1270 København K Tlf. 33 46 11 00 Fax: 33 32 42 01

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Vedtægter af 9. maj 2012 for Hedgeforeningen Mermaid Nordic Navn og hjemsted 1. Hedgeforeningens navn er Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Stk. 2. Hedgeforeningens

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 2 1. Navn og adresse... 3 2. Registreringsnummer...

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest International

Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest International Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Sydinvest International Investeringsforening i henhold til dansk lov Februar 2009 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet... 2 1. Navn og adresse... 3

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

World Wide Invest. Investoroplysninger for. Kapitalforeningen

World Wide Invest. Investoroplysninger for. Kapitalforeningen Investoroplysninger for 5. oktober 2016 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Marts 2016 Indholdsfortegnelse Ansvar for Prospektet... 4 Vigtige forhold... 5 1. Oplysninger om foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest

Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Tegningsprospekt Specialforeningen Nykredit Invest Afdeling Balance Mellem Akk. (Pension) Afdeling Balance Lang Akk. (Pension) Offentliggjort den 7. september 2007 1 Udsteders erklæring Vi erklærer herved,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO. Afdeling. Dynamisk Aktivaallokering FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FINANSCO Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Februar 2015 3T1.3T 3TOplysninger 3T2.3T 3TOplysninger 3T3.3T 3TOplysninger Indholdsfortegnelse 3TAnsvar for

Læs mere