Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S"

Transkript

1 Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1

2 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen"). Selskabet er 100 % ejet af Kalundborg Forsyning Holding A/S, som er ejet af Kalundborg Kommune. Selskabets vedtægter fastsætter de nærmere bestemmelser for selskabets og Vandforsyningens organisering. Dette tillægsregulativ (herefter "Regulativet") fastsætter sammen med Fællesregulativ for vandværkerne i Kalundborg Kommune 2010 vilkår for tilslutning og levering af vand og andre bestemmelser af betydning for vandforsyningen. Regulativet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, samt lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om Miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning mv. og forskellige andre love. Regulativet er godkendt af bestyrelsen for Kalundborg Vandforsyning A/S og kommunalbestyrelsens i Kalundborg Kommune. Regulativet gælder for ejendomme, der er tilsluttet Vandforsyningen. Fællesregulativet og Regulativet udleveres vederlagsfrit af Kalundborg Vandforsyning A/S og er tilgængelig på Kalundborg Forsynings hjemmeside: 1. Definitioner Ved en boligenhed forstås en bolig med eget køkken i for eksempel et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus, som benytter drikkevand til normal husholdning. Antallet af boligenheder i ejendommen tager udgangspunkt i det registrerede antal i Bygnings- og Boligregistret. Fælleshuse i bolig- eller andelsforeninger udgør normalt en særskilt boligenhed. Ved et række-, kæde- og etagehus regnes beboelsesejendomme, der har 2 eller flere boligenheder, der er tilsluttet den samme stikledning. Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens 2 et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig- og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der benytter drikkevand til andre formål end almindelig husholdning. Ved tilslutning af en ejendom forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne vandinstallationer til Vandforsyningens ledningsnet. Ved storforbruger forstås en erhvervsvirksomhed med et årligt vandforbrug over m³. 2. Regulativets område Regulativet gælder for ejendomme tilsluttet Vandforsyningens eksisterende og kommende ledningsanlæg. 2

3 3. Vandforsyningens budget og regnskab Vandforsyningens bestyrelse vedtager hvert år budget og godkender regnskaber for Vandforsyningen. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om forventede udgifter og indtægter i Vandforsyningen. Regnskabet følger kalenderåret. Selskabet udarbejder regnskab på grundlag af årsregnskabsloven. Derudover udarbejder Selskabet et reguleringsmæssigt regnskab til brug for fastsættelse af takster mv. Regnskabet omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af det samlede vandforsyningsanlæg. Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt forrentning af optagne lån. Vandforsyningens takster skal godkendes af Kalundborg Kommunes Kommunalbestyrelse. 4. Vandforsyningens indtægter Vandforsyningens udgifter dækkes af anlægsbidrag og driftsbidrag. 4.1 Anlægsbidrag Anlægsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt anlægsbidrag til Vandforsyningen. Der opkræves endvidere anlægsbidrag i følgende tilfælde: 1) Supplerende anlægsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. Ved udstykning af en eller flere frastykkede parceller fra en ejendom, opkræves supplerende anlægsbidrag for de frastykkede ejendomme som bliver forsynet med nyt stik. Nye udstykkede ejendomme vil som udgangspunkt betegnes som nye tilslutninger til Vandforsyningens ledningsnet, og skal betale fuldt anlægsbidrag, svarende til ejendommens benyttelse. 2) Ændret vandforbrug, der medfører ændring af stikledningsdimension og målerstørrelse. Hvis en erhvervsejendom forøger sit vandforbrug, så det er nødvendigt at udvide det eksisterende stik, eller en beboelsesejendom får indrettet flere boligenheder opkræves der supplerende anlægsbidrag, der beregnes som: Det bidrag som beregnes for de fremtidige forhold for ejendommen for henholdsvis hovedanlægsbidrag, forsyningsbidrag og eventuelt landzonebidrag i det gældende takstblad, minus det bidrag som udregnes for ejendommens eksisterende forhold for de førnævnte bidrag i gældende takstblad. Hvis stikledningsdimensionen ændres, opkræves der fuldt stikledningsbidrag for den nye stikledningsdimension i henhold til gældende takstblad Der ydes ikke refusion i anlægsbidraget, hvis målerstørrelsen eller stikledningsdimensionen formindskes. 3

4 Anlægsbidraget udgøres af fire bidrag: Hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag, stikledningsbidrag og landzonebidrag. Hovedanlægs-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag betales ved alle nye tilslutninger. Derudover opkræves landzonebidrag ved tilslutning af ejendomme i landzone. Anlægsbidraget reguleres årligt efter det af DANVA beregnede indekstal til regulering af tilslutningsbidrag. Taksterne for 2011 er udregnet med basis i indekstal for 1. oktober DANVA indekstal pr. 1. oktober 2009 er 135,27 for hovedanlæg og 171,13 for forsynings- og stikledninger. Landzonebidrag reguleres med indekstallet for forsynings- og stikledninger Hovedanlægsbidrag Hovedanlægsbidraget dækker den nytilsluttede ejendoms andel i Vandforsyningens hovedanlæg, herunder vandværker, vandbeholdere, pumpe- og trykforøgerstationer samt transit- og hovedledninger. Der betales efter tilslutningstype og bidraget udregnes på grundlag af antallet af boligenheder eller målerstørrelsen. Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for hovedanlægsbidraget kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til målerstørrelsen i m³ (Qn). Mindste målerstørrelse er 1,5 m³ måler takster for hovedanlægsbidrag faktor Boligenheder (enfamiliehuse, fritidshuse): pr. ejendom/boligenhed 1,5 Række-, kæde- og etagehuse: pr. boligenhed/lejlighed 1,5 Virksomheder, institutioner og landbrug: Der betales efter målerstørrelse (Qn) 1,5 m³ måler 1,5 2,5 m³ måler 2,5 6 m³ måler 6 10 m³ måler m³ måler m³ måler m³ måler m³ måler 50 Antallet af boligenheder i række-, kæde- og etagehuse, herunder udlejnings- og andelsboliger, opgøres efter det registrerede antal enheder i Bygnings- og Boligregistret. Forefindes der fælleshus med egen tilslutning, udgør dette ligeledes en boligenhed. Er der behov for opsætning af større vandmålere, udregnes hovedanlægsbidraget efter samme princip Forsyningsledningsbidrag Forsyningsledningsbidraget dækker den nytilsluttede ejendoms andel af Vandforsyningens forsyningsledninger. Der betales efter stikledningens dimension og bidraget udregnes på grundlag af stikledningens nominelle diameter. 4

5 Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for forsyningsledningsbidraget kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til forholdet mellem tværsnitsarealet af en Ø40 mm ledning og den pågældende ledning, dog minimum Ø40 mm takster for forsyningsledningsbidrag faktor Ø32 eller Ø40 mm 1 Ø50 mm 1,5 Ø63 mm 2,5 Ø90 mm 5 Ø110 mm 7,5 Ø160 mm 16 Ø200 mm 25 Ø225 mm 32 Ø315 mm 62 Ved andre stikledningsdimensioner udregnes faktoren ved formlen: Faktor = R²/20² hvor R er stikledningens nominelle radius i mm Stikledningsbidrag Stikledningsbidraget er udregnet som en gennemsnitlig udgift til etablering af tilslutningens stikledning, uanset længde og etableringsmetode. Der betales efter stikledningens dimension og bidraget udregnes på grundlag af stikledningens nominelle diameter. Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for stikledningsbidraget 246 kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til stikledningens diameter i mm, dog minimum Ø40 mm takster for stikledningsbidrag faktor Ø32 eller Ø40 mm 40 Ø50 mm 50 Ø63 mm 63 Ø90 mm 90 Ø110 mm 110 Ø160 mm 160 Ø200 mm 200 Ø225 mm 225 Ø315 mm 315 Ved andre stikledningsdimensioner udregnes stikledningsbidraget efter samme princip Landzonebidrag Landzonebidraget opkræves ved tilslutning af ejendomme i landzone og dækker Vandforsyningens ekstraudgifter til etablering af forsyningsledninger i landzonen. Der betales efter stikledningens dimension. Bidraget udregnes på grundlag af stikledningens nominelle diameter. 5

6 Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for landzonebidraget kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til to gange forholdet mellem tværsnitsarealet af en Ø40 mm ledning og den pågældende ledning, dog minimum Ø40 mm takster for landzonebidrag faktor Ø32 eller Ø40 mm 2 Ø50 mm 3 Ø63 mm 5 Ø90 mm 10 Ø110 mm 15 Ø160 mm 32 Ø200 mm 50 Ø225 mm 64 Ø315 mm 124 Ved andre stikledningsdimensioner udregnes faktoren ved formlen: Faktor = 2 x R²/20² hvor R er stikledningens nominelle radius i mm. 4.2 Driftsbidrag Alle ejendomme, der er tilsluttet Vandforsyningen, betaler driftsbidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Driftsbidraget påhviler ejendommens ejer. Ifølge aftale med ejer kan afregning ske med en bruger af ejendommen, herunder en lejer. Er der indgået aftale om individuel afregning for ejendomme med flere boligenheder, påhviler betaling af driftsbidraget brugeren af enheden jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt forbrug Driftsbidragets beregning Driftsbidraget udgøres af en vandafgift, der dækker Vandforsyningens udgifter til drift, vedligehold og investeringer, samt en miljøafgift, som opkræves og betales til SKAT i henhold til lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand. Bidraget pr. m³ fastsættes af Vandforsyningen på grundlag af Vandforsyningens takstbudget og i henhold til det fastsatte prisloft i henhold til bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren. Kubikmetertaksten godkendes af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune. Kubikmetertakstens størrelse fremgår af Vandforsyningens takstblad for det enkelte budgetår. Der skal være installeret vandmåler for ejendommen på det tidspunkt, hvor vandforbruget påbegynder. Frem til første aflæsning af vandforbrug foreligger, opkræves a conto ud fra skønnet forbrug. Er der tale om en midlertidig tilslutning, kan opkrævning ske for det registrerede forbrug efter sidste aflæsning af vandmåleren Individuel afregning Ejendomme med to eller flere boligenheder, som ønsker individuel afregning, får opsat en hovedvandmåler, der registrerer hele ejendommens vandforbrug, samt vandmålere til hver af boligenhederne. Afregning sendes til brugeren af den enkelte boligenhed. Ejer af ejendommen hæfter for vandforbrug i boligenheder uden registreret bruger. Ejer af ejendommen hæfter for differencen mellem hovedvandmåleren og summen af de individuelle vandmålere. Differencen udgør fællesforbrug og eventuelt spild fra jordledning og andre installationer før de individuelle vandmålere. 6

7 4.2.3 Målerdata Registrering af forbrugsdata sker ved selvaflæsning af vandmålere. Tilsluttede forbrugere af Vandforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere. Det er ejendommens ejer eller bruger, der er ansvarlig for at måleraflæsninger indgives rettidig og er korrekt. Såfremt aflæsning af vandmåleren ikke modtages rettidig, opkræves et gebyr for rykker af aflæsning. Indberetter en ejer eller bruger ikke selvaflæsning inden for 10 dage efter udsendelse af rykkerbrev, kan Vandforsyningen foretage aflæsningsbesøg mod opkrævning af gebyr i henhold til Vandforsyningens takstblad. Modtager Vandforsyningen ikke måleraflæsning inden fristens udløb, kan Vandforsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. 4.3 Byggevand Tilslutning for byggevand afregnes efter de reelle udgifter for tilslutning til Vandforsyningens ledningsnet. Alt forbrug af byggevand skal registreres over vandmåler. Opsætning og nedtagning af vandmåler sker efter aftale med Vandforsyningen. Afregning for byggevand sker med rekvirenten. 4.4 Opkrævning Opkrævning af anlægsbidrag Ansøgning om tilslutning sendes til Vandforsyningen, som herefter fremsender a conto regning på tilslutningen til ejeren. Når a conto regningen er betalt, tilsluttes ejendommen til Vandforsyningen, og eventuel endelig slutafregning på tilslutningen fremsendes Opkrævning af driftsbidrag Driftsbidrag opkræves ved fire a conto rater over året. Sammen med første a conto rate udsendes årsafregning for det foregående år. A conto forbruget fastsættes ud fra vandforbruget for det foregående år. Storforbrugere afregnes hver måned. Aflæsning sker den sidste dag i hver måned og sendes til vandforsyningen. Der bliver ikke udsendt a conto rater Ændring af a conto rater Hvis en forbrugers vandforbrug ændres i løbet af en afregningsperiode, kan Vandforsyningen regulere opkrævningen for de resterende a conto rater ved at ændre afregningsperiodens forventede forbrug. Vandforsyningen afgør hvad periodens forventede forbrug ændres til. Denne vurdering kan ske på baggrund af kontrolaflæsning af vandmåleren. Har forbrugeren betalt for et a conto forbrug, som er højere end det ændrede forventede forbrug, vil tilbagebetaling først ske ved årsafregningen Betalingsfrister For almindelige kunder er betalingsfristen 14 dage. For storforbrugere er betalingsfristen 30 dage Manglende betaling Ved manglende betaling udsendes rykkerbrev. Ved forsat manglende betaling udsendes 2. rykkerbrev med meddelelse om lukning af vandforsyning til pågældende ejendom en fastsat dato, såfremt restance ikke betales. Hvis der efter lukning af vandforsyningen stadig ikke betales, sendes restancen til inddrivelse hos SKAT. Omkostninger i forbindelse med udsendelse af rykkerbreve og videregivelse til SKAT pålægges forbrugeren. 7

8 4.4.6 Sikkerhedsstillelse Vandforsyningen kan kræve sikkerhed for betaling af anlægsbidrag, inden tilslutningsarbejdet iværksættes Henstand Vandforsyningen yder ikke henstand med betaling af anlægsbidrag. Vandforsyningen kan indgå betalingsaftale eller give henstand for driftsbidraget efter nærmere aftale med en forbruger. Ved misligholdelse af betalingsaftalen udsendes rykkerbrev. Hvis restancen ikke betales, vil der blive lukket for vandforsyningen. 4.5 Regulering af forbrugsafgifter Såfremt der på grund af fejl eller vandspild gøres krav om regulering af forbrugsafgifter, skal kravet være fremsendt inden for 3 år, hvis ikke der på anden måde er fastsat særlige regler. Forældelsesfristen fastsættes i henhold til lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven). Renter forældes efter 3 år Regulering ved målerfejl Ejer kan, ved mistanke om at en vandmåler til afregning måler forkert, skriftligt forlange at få vandmålerens nøjagtighed kontrolleret ved målerverificering, som udføres af et akkrediteret laboratorium. Krav til målerens nøjagtighed er i henhold til bekendtgørelse nr af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrugt varmt og koldt vand. De maksimale tilladelige grænser for måleunøjagtighed for målere i drift er: ±10% for Q min Q < Q t og ±4% for Q t < Q < Q max, hvor Q er volumenstrøm/flow Q min er den mindste volumenstrøm hvor måleren skal overholde tolerancen Q t er volumenstrøm der skiller den nedre og øvre belastningsområde (gennemstrømningstærskel) Q max er den største volumenstrøm, hvor måleren skal overholde tolerancen (Q max er det dobbelte af målerens nominelle volumenstrøm Q n. Hvis vandmålerens visning ligger inden for grænserne for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til kontrollen af den, der har ønsket afprøvningen. Hvis vandmålerens visning ligger udenfor grænserne for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til kontrollen af Vandforsyningen, og der foretages regulering af forbrugsafgiften. Såfremt reguleringen er til fordel for ejeren af ejendommen, reguleres forbrugsafgifterne for den periode, som Vandforsyningen vurderer, at vandmåleren har registreret forkert, dog maksimalt for 3 år. Såfremt reguleringen er til fordel for Vandforsyningen, reguleres forbrugsafgifterne for indeværende år. Er målerfejlen konstateret i forbindelse med årsafregningen, reguleres forbrugsafgiften for det aktuelle år. Det forudsættes at kunden er i god tro Regulering ved brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål Ved brud på skjulte vandinstallationer kan ejer skriftligt anmode Vandforsyningen om fritagelse af driftsbidraget for vandspildet. Vandforsyningen giver fritagelse for vandafgiften efter de samme betingelser, som der gives fritagelse for miljøafgiften i henhold til lov nr. 338 af 16. maj 2001 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand. 8

9 Ved vandspild, der kan henføres til før 1. januar 2009, skal Vandforsyningen sende ansøgning til SKAT om eftergivelse af miljøafgiften. For vandspild efter 1. januar 2009 behandler Vandforsyningen ansøgningen for både vand- og miljøafgiften. Ejer skal fremsende anmodningen skriftligt med beskrivelse af sagsforløbet og forelægge nødvendig dokumentation for bruddet. For at få fritagelse af vand- og miljøafgift skal følgende betingelser være opfyldte: Vandspildet skal være forårsaget af brud på en skjult installation Der kan kun ske refusion for ejendomme til boligformål. Hvis ejendommen både indeholder bolig- og erhvervsformål, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af vandforbruget Hvis der er tale om en udlejningsejendom til boligformål, skal eftergivelsen komme lejerne til gode, således at udlejer ikke opnår en fortjeneste ved eftergivelsen Fritagelsen vil gælde merforbruget i forhold til det årlige normalforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m³ pr. boligenhed Vandspildet må ikke være forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlighed Der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet Reparation af bruddet skal være udført af autoriseret vvs-installatør, og forbruger skal om muligt forelægge dokumentation for reparationen, evt. ved kopi af faktura fra vvsinstallatør Bruddet skal være sket efter vandmålerens placering Vandforsyningen kan forlange at ejeren fremskaffer dokumentation på, at fritagelsen kommer lejere i en udlejningsejendom til gode. Dette kan være i form af opgørelse af vandforbrug for ejendommens lejemål eller kopi af lejekontrakt, såfremt vandforbruget er indeholdt i huslejen. I boligejendomme med flere boligenheder tillægges normalforbruget en selvrisikoen på 300 m³ for hver boligenhed, som forsynes med vand efter den vandmåler, hvor vandspildet er registreret over. Er der efter hovedvandmåleren opsat bimåler, som overholder samme standardkvalitet som hovedmåleren, kan opgørelse ske for de boligenheder, der forsynes med vand fra denne bimåler. Ønsker forbrugeren at anke Vandforsyningens afgørelse om fritagelse, skal denne fremsendes skriftligt til Vandforsyningen indenfor 4 uger efter afgørelsen er udsendt. Vandforsyningen videresender anken til SKAT til endelig afgørelse Regulering ved brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til erhvervsformål Ejendomme som udelukkende bruges til erhvervsformål kan ved brud på skjulte vandinstallationer få fritagelse af driftsbidraget for vandspildet. Ejer skal fremsende anmodningen skriftligt med beskrivelse af sagsforløbet og forelægge nødvendig dokumentation for bruddet. For at få fritagelse af vand- og miljøafgift skal følgende betingelser være opfyldte: Vandspildet skal være forårsaget af brud på en skjult installation Hvis der er tale om en udlejningsejendom til erhvervsformål, skal eftergivelsen komme lejerne til gode, således at udlejer ikke opnår en fortjeneste ved eftergivelsen Fritagelsen vil gælde merforbruget i forhold til det årlige normalforbrug tillagt 300 m³ Vandspildet må ikke være forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlighed Der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet Reparation af bruddet skal være udført af autoriseret vvs-installatør, og forbruger skal om muligt forelægge dokumentation for reparationen, evt. ved kopi af faktura fra vvsinstallatør Bruddet skal være sket efter vandmålerens placering 9

10 Vandforsyningen kan forlange at ejeren fremskaffer dokumentation på, at fritagelsen kommer lejere i en udlejningsejendom til gode. Dette kan være i form af opgørelse af vandforbrug for ejendommens lejemål eller kopi af lejekontrakt, såfremt vandforbruget er indeholdt i huslejen. I ejendomme med flere erhvervsenheder tillægges normalforbruget en selvrisikoen på 300 m³ for hver enhed, som forsynes med vand efter den vandmåler, hvor vandspildet er registreret over. Er der efter hovedvandmåleren opsat bimåler, som overholder samme standardkvalitet som hovedmåleren, kan opgørelse ske for de enheder, der forsynes med vand fra denne bimåler Beregning af forbrugers normalforbrug Ved regulering af forbrugsafgiften skønner Vandforsyningen ejendommens vandforbrug i den periode, som reguleringen sker for. Skønnet tager udgangspunkt i ejendommens normalforbrug, der udregnes som det gennemsnitlige årsforbrug de foregående 3 år. Hvis ejendommens vandforbrug i de foregående 3 år har været meget svingende eller der er sket betydelige ændringer i forbrugsmønstret, herunder ejerskifte, til- eller fraflytninger, skønner Vandforsyningen vandforbruget i perioden. 5. Afpropning og genåbning Vandforsyningen kan efter ejers ønske afbryde vandforsyningen til ejendommen ved afpropning ved hovedledningen. Efter afpropning, er ejendommen hvilende medlem af Vandforsyningen og betaler ikke driftsbidrag. Afpropning og genåbning udføres af Vandforsyningen til samme takst som stikledningsbidraget, der fremgår af gældende takstblad. 6. Fælles bestemmelser Bidrag, som ikke betales rettidigt, tillægges renter efter gældende regler herom. Vandforsyningen kan foretage ændringer i bestemmelserne i Regulativet i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler, herunder med Vandforsyningens Bestyrelses og Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelses godkendelse. Klager over afgørelser truffet i henhold til regulativet behandles af Vandforsyningens bestyrelse. Klager over afgørelser om opkrævning eller regulering af miljøafgift videregives og afgøres af SKAT. 7. Regulativets ikrafttræden Regulativet træder i kraft den 1. januar

Betalingsvedtægt for Frederikssund Vand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Vand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Vand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Vand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Vandforsyningens budget og regnskab... 4 3 Frederikssund Vands

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 25.02.2016. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Alsønderup Vandværk Takstblad 2017

Alsønderup Vandværk Takstblad 2017 Der er fastsat følgende afgifter, bidrag og gebyrer samt supplerende bestemmelser i forbindelse med levering-/forsyning af drikkevand fra Alsønderup Vandværk. Takstbladet er gældende i Alsønderup Vandværks

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2017 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2017 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 22. december 2016. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Syddjurs Vandforsyning

Betalingsvedtægt. for. Syddjurs Vandforsyning Betalingsvedtægt for Syddjurs Vandforsyning Indholdsfortegnelse side 1. Vedtægtens område og formål 3 2. Tilslutningsbidrag 3 2.1 Tilslutningsbidragets størrelse og sammensætning 3 2.1.1 Bidrag til hovedanlæg

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2019 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2019 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 20.12.2018. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2018 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2018 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 23.11.2017. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Ansøgning om refusion

Ansøgning om refusion Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Telefon: 9829 9000 E-mail: forsyningen@forsyningen.dk www.forsyningen.dk Sendes til Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Modtaget af Forsyningen

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

2010 and Takster - V

2010 and Takster - V Takster - Vand 2010 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Anholt Tilslutning... 4-6 Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning

Læs mere

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift)

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Sendes til Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø Forbeholdt Selskabet Sagsnummer: Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Ejeren (udfyldes af ejeren) Undertegnede

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012 PRISER vand & afløb 1. januar 2012 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 21. november 2011 og godkendt af Billund Byråd d. 13. december 2011. Vær opmærksom

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms.

Aarhus Vand A/S Bilag 2.2.10. Oversigt over takster og gebyrer 2015 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Oversigt over takster og gebyrer DRIKKEVAND: Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.519,00 4.519,00 Forsyningsledningsbidrag, 40 mm 5.868,00 5.868,00 Stikledningsbidrag,

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede _ Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken.

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Takstblad 2015 Det koster vandet 52,64 kr. pr. m 3 Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Den samlede pris for vand og udledning af spildevand

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Anvendes både til boligformål og erhvervsformål uden særskilt måler. Jeg vedlægger dokumentation for fordeling af boligformål og erhvervsformål.

Anvendes både til boligformål og erhvervsformål uden særskilt måler. Jeg vedlægger dokumentation for fordeling af boligformål og erhvervsformål. LÆSØ FORSYNING A/S Læsø Forsyning A/S Sendes til Læsø forsyning A/S Doktorvejen 2 9940 Byrum, Læsø Modtaget af Forsyningen den Journalnummer Ansøgning om refusion af forsyningsafgifter i forbindelse med

Læs mere

Aulum Vandværk a.m.b.a.

Aulum Vandværk a.m.b.a. Aulum Vandværk a.m.b.a. Takstblad pr 1. januar 2019 Driftsbidrag Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed Målerafgift årlig pr. vandmåler Vandforbrug pr. m 3. Drikkevandsbidrag pr. m 3 Afgift af ledningsført

Læs mere

Takstblad for Fasterholt vandværk

Takstblad for Fasterholt vandværk Takstblad for Fasterholt vandværk. 2015. Gældende pr.1/1-2015 Kr. ekskl. Kr. inkl. Abonnement pr. måler 500,00 625,00 Planlægningsbidrag 95,00 118,75 Årsforbrug pr. m3 Kr./m3 M3- pris 4,85 Statsafgift

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Forbrugerpriser Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning Afbrydelser

Forbrugerpriser Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning Afbrydelser Takster - Vand 2012 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3-4 Grenaa Anholt Rabat til storkunder Tilslutning... 4-6 Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. TAKSTBLAD 2018 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND Version 29-10-2018 SAMN FORSYNING APS DRIKKEVAND Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 11

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 11 Takster 2019 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler årligt Abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg årligt Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND Version 21-12-2017 SAMN FORSYNING APS DRIKKEVAND Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet

Læs mere

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m3 / år: 3,47 kr. 4,34 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger af vandmåleren en gang månedligt.

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger af vandmåleren en gang månedligt. EJER Sendes til Provas a/s Modtaget af Forsyningen den Journalnummer Ansøgning om refusion af forsyningsafgifter i forbindelse med vandspild Undertegnede søger om refusion af vandbidrag, statsafgift på

Læs mere

Takstblad Abildå Vandværk.

Takstblad Abildå Vandværk. Takstblad Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2015: Fast afgift pr. forbruger pr. år Pris pr. m3 vand udgør Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S Vandforsyningerne Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S 5. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 2 Definitioner og grundlæggende

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside.

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside. TAKSTBLAD 2015 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11 Takster 2016 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det åbne land Tilslutning

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2018 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.. Tilslutningsbidrag:

Læs mere

Abildå Vandværk Takster for 2018

Abildå Vandværk Takster for 2018 Abildå Vandværk Takster for 2018 Fast afgift pr. forbruger pr. år Pris pr, m3 vand Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse 600,- excl. moms 3,- excl. moms 5,86,-

Læs mere

Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk

Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk Driftsbidrag for perioden 1/10 2018 til 30/9 2019: Beløb Fast årlig afgift pr. forbrugsenhed også hvor der ikke er selvstændig måler 675,00 Specialmåler bidrag 175,00 Kubikmeter afgift 3,75 Afgift af ledningsført

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2017: Fast afgift pr. forbruger pr. år kr. 600,- excl. moms Pris pr. m3 vand udgør 3,- excl. moms Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør 4,23 excl.

Læs mere

Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S. Vand kr./m³ 6,00 15,66*) kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr.

Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S. Vand kr./m³ 6,00 15,66*) kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år kr. Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2015 Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S Driftsbidrag ( 13) Vand kr./m³ 6,00 15,66*) Abonnement ( 13 fast årligt

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone)

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Takster Vand 2008 Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a. Teknologivej 2 8500 Grenaa Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2017 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. Moms Kr. inkl.

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. DRIKKEVAND: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms. Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. Moms Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.519,00 4.576,00 Forsyningsledningsbidrag,

Læs mere

VEJLEDNING TIL BLANKET OM ANSØGNING OM REFUSION AF AFGIFT AF LEDNINGSFØRT VAND.

VEJLEDNING TIL BLANKET OM ANSØGNING OM REFUSION AF AFGIFT AF LEDNINGSFØRT VAND. VEJLEDNING TIL BLANKET OM ANSØGNING OM REFUSION AF AFGIFT AF LEDNINGSFØRT VAND. Grundlaget for refusion af afgift af ledningsført vand er Lov om afgift af ledningsført vand og Lov nr. 338 af 16. maj 2001

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND:

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: DRIKKEVAND: 2017 2018 Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.576,00 4.656,00 Forsyningsledningsbidrag, 40 mm 5.942,00 6.045,00 Stikledningsbidrag, 40 mm

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2016: Fast afgift pr. forbruger pr. år 700,- Pris pr. m3 vand udgør 3,- Afgift pr m3 ledningsført vand udgør 5,86 Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring.

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring. Notat Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af takster for 2017 Vindeby Vandforsyning har fremsendt taksterne for 2017 til godkendelse.vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret

Læs mere

Generelle betalingsbetingelser. For Morsø Forsyning A/S

Generelle betalingsbetingelser. For Morsø Forsyning A/S Generelle betalingsbetingelser For Morsø Forsyning A/S Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hæftelse... 2 Fakturering og betaling... 2 Årsopgørelse og selvaflæsning... 3 Fraflytning og flytteafregning...

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2018 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Takstblad Takster er gældende til den 31. december 2018

Takstblad Takster er gældende til den 31. december 2018 2018 Takstblad Takster er gældende til den 31. december 2018 Indhold Drikkevand... 3 Tilslutningsbidrag Boliger, eksisterende områder... 3 Tilslutningsbidrag Boliger, nye områder... 4 Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Priser Vand og afløb 2012

Priser Vand og afløb 2012 Priser Vand og afløb 2012 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser... 7

Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser... 7 Takster - Vand 2009 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning... 4-6 Zone 1 - By Zone 2 - Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Etablering af stikledning Afbrydelser

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 44,65 35,71 TAKSTBLAD 2017 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Takstblad. Takster er gældende til den 31. december 2017

Takstblad. Takster er gældende til den 31. december 2017 2017 Takstblad Takster er gældende til den 31. december 2017 Indhold Drikkevand.................................................... 3 Tilslutningsbidrag Boliger, eksisterende områder.............................

Læs mere

Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 6,00 14,88*)

Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Inkl. moms og afgift Vand kr./m³ 6,00 14,88*) Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2012 Vandet leveres i henhold til regulativ for vandforsyningen. Driftsbidrag ( 13) og Vand kr./m³ 6,00 14,88*) *) Heraf vand til Staten 5,90 kr./m

Læs mere

Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104

Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104 Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104 Indhold 1. Generelt om takster og takstblade... 2 1.1 Sammenhæng med regulativet... 2 1.2 Præcis formulering i takstbladet... 2 1.3 Kommunen skal godkende...

Læs mere

PRISER - drikkevand & spildevand. 1. januar. TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S

PRISER - drikkevand & spildevand. 1. januar. TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S PRISER - drikkevand & spildevand 1. januar 2019 TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S Indhold Indhold... 1 1. Pris for drikkevand... 2 1.1 Fast årligt bidrag...2 2. Tilslutning af drikkevand. 2 2.1 Tilslutning

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Tved Vandværk fremsender takstblad for 2019 til godkendelse. Taksterne har været fastholdt siden 2012.

Tved Vandværk fremsender takstblad for 2019 til godkendelse. Taksterne har været fastholdt siden 2012. Notat Tved Vandværk - Godkendelse af takstblad for 2019 Tved Vandværk fremsender takstblad for 2019 til godkendelse. Taksterne har været fastholdt siden 2012. Anlægsbidrag:: Hovedanlægsbidrag er 10.000

Læs mere

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00 TAKSTBLAD 2016 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S Priser og gebyrer er vedtaget af Vejen Vand A/S, Vejen Renseanlæg A/S og Vejen Spildevand A/S den 27. november 2017 og er godkendt af Vejen Byråd den 12.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

ANLÆGSBIDRAG 2018 Gældende pr. 1. januar 2018

ANLÆGSBIDRAG 2018 Gældende pr. 1. januar 2018 ANLÆGSBIDRAG 2018 Gældende pr. 1. januar 2018 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af ændrede takster for 2017

Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af ændrede takster for 2017 Notat Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af ændrede takster for 2017 Svendborg Kommune godkendte den 6. juni 2017 et takstblad for Vindeby Vandværk for 2017. Vindeby Vandforsyning valgt at fremsende et

Læs mere

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND

TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND TAKSTREGULATIV FOR LEVERING AF VAND Takstregulativ for levering af vand Januar 2015 1 Takstregulativ for levering af vand Januar 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BEMÆRKNINGER... 4 2. ANLÆGSBIDRAG...

Læs mere

Dokumentnummer Versionsnummer 2.0 1

Dokumentnummer Versionsnummer 2.0 1 Versionsnummer 2.0 1 Tariffer Vand Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2019 Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S Driftsbidrag (se 13 i TREFOR Vands leveringsbestemmelser)

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Køge Vand A/S er på baggrund af resultaterne af benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 1,52 %.

Køge Vand A/S er på baggrund af resultaterne af benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 1,52 %. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2019 Vi har modtaget en afgørelse for indtægtsrammen for 2019. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2019 er fastsat til 1,77 % for investeringsog

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2015. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke TAKSTBLAD 2015 Vand Takster er gældende til d. 31. december 2015 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere