Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S"

Transkript

1 Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1

2 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen"). Selskabet er 100 % ejet af Kalundborg Forsyning Holding A/S, som er ejet af Kalundborg Kommune. Selskabets vedtægter fastsætter de nærmere bestemmelser for selskabets og Vandforsyningens organisering. Dette tillægsregulativ (herefter "Regulativet") fastsætter sammen med Fællesregulativ for vandværkerne i Kalundborg Kommune 2010 vilkår for tilslutning og levering af vand og andre bestemmelser af betydning for vandforsyningen. Regulativet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, samt lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om Miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning mv. og forskellige andre love. Regulativet er godkendt af bestyrelsen for Kalundborg Vandforsyning A/S og kommunalbestyrelsens i Kalundborg Kommune. Regulativet gælder for ejendomme, der er tilsluttet Vandforsyningen. Fællesregulativet og Regulativet udleveres vederlagsfrit af Kalundborg Vandforsyning A/S og er tilgængelig på Kalundborg Forsynings hjemmeside: 1. Definitioner Ved en boligenhed forstås en bolig med eget køkken i for eksempel et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus, som benytter drikkevand til normal husholdning. Antallet af boligenheder i ejendommen tager udgangspunkt i det registrerede antal i Bygnings- og Boligregistret. Fælleshuse i bolig- eller andelsforeninger udgør normalt en særskilt boligenhed. Ved et række-, kæde- og etagehus regnes beboelsesejendomme, der har 2 eller flere boligenheder, der er tilsluttet den samme stikledning. Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens 2 et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig- og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der benytter drikkevand til andre formål end almindelig husholdning. Ved tilslutning af en ejendom forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne vandinstallationer til Vandforsyningens ledningsnet. Ved storforbruger forstås en erhvervsvirksomhed med et årligt vandforbrug over m³. 2. Regulativets område Regulativet gælder for ejendomme tilsluttet Vandforsyningens eksisterende og kommende ledningsanlæg. 2

3 3. Vandforsyningens budget og regnskab Vandforsyningens bestyrelse vedtager hvert år budget og godkender regnskaber for Vandforsyningen. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om forventede udgifter og indtægter i Vandforsyningen. Regnskabet følger kalenderåret. Selskabet udarbejder regnskab på grundlag af årsregnskabsloven. Derudover udarbejder Selskabet et reguleringsmæssigt regnskab til brug for fastsættelse af takster mv. Regnskabet omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af det samlede vandforsyningsanlæg. Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt forrentning af optagne lån. Vandforsyningens takster skal godkendes af Kalundborg Kommunes Kommunalbestyrelse. 4. Vandforsyningens indtægter Vandforsyningens udgifter dækkes af anlægsbidrag og driftsbidrag. 4.1 Anlægsbidrag Anlægsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt anlægsbidrag til Vandforsyningen. Der opkræves endvidere anlægsbidrag i følgende tilfælde: 1) Supplerende anlægsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. Ved udstykning af en eller flere frastykkede parceller fra en ejendom, opkræves supplerende anlægsbidrag for de frastykkede ejendomme som bliver forsynet med nyt stik. Nye udstykkede ejendomme vil som udgangspunkt betegnes som nye tilslutninger til Vandforsyningens ledningsnet, og skal betale fuldt anlægsbidrag, svarende til ejendommens benyttelse. 2) Ændret vandforbrug, der medfører ændring af stikledningsdimension og målerstørrelse. Hvis en erhvervsejendom forøger sit vandforbrug, så det er nødvendigt at udvide det eksisterende stik, eller en beboelsesejendom får indrettet flere boligenheder opkræves der supplerende anlægsbidrag, der beregnes som: Det bidrag som beregnes for de fremtidige forhold for ejendommen for henholdsvis hovedanlægsbidrag, forsyningsbidrag og eventuelt landzonebidrag i det gældende takstblad, minus det bidrag som udregnes for ejendommens eksisterende forhold for de førnævnte bidrag i gældende takstblad. Hvis stikledningsdimensionen ændres, opkræves der fuldt stikledningsbidrag for den nye stikledningsdimension i henhold til gældende takstblad Der ydes ikke refusion i anlægsbidraget, hvis målerstørrelsen eller stikledningsdimensionen formindskes. 3

4 Anlægsbidraget udgøres af fire bidrag: Hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag, stikledningsbidrag og landzonebidrag. Hovedanlægs-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag betales ved alle nye tilslutninger. Derudover opkræves landzonebidrag ved tilslutning af ejendomme i landzone. Anlægsbidraget reguleres årligt efter det af DANVA beregnede indekstal til regulering af tilslutningsbidrag. Taksterne for 2011 er udregnet med basis i indekstal for 1. oktober DANVA indekstal pr. 1. oktober 2009 er 135,27 for hovedanlæg og 171,13 for forsynings- og stikledninger. Landzonebidrag reguleres med indekstallet for forsynings- og stikledninger Hovedanlægsbidrag Hovedanlægsbidraget dækker den nytilsluttede ejendoms andel i Vandforsyningens hovedanlæg, herunder vandværker, vandbeholdere, pumpe- og trykforøgerstationer samt transit- og hovedledninger. Der betales efter tilslutningstype og bidraget udregnes på grundlag af antallet af boligenheder eller målerstørrelsen. Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for hovedanlægsbidraget kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til målerstørrelsen i m³ (Qn). Mindste målerstørrelse er 1,5 m³ måler takster for hovedanlægsbidrag faktor Boligenheder (enfamiliehuse, fritidshuse): pr. ejendom/boligenhed 1,5 Række-, kæde- og etagehuse: pr. boligenhed/lejlighed 1,5 Virksomheder, institutioner og landbrug: Der betales efter målerstørrelse (Qn) 1,5 m³ måler 1,5 2,5 m³ måler 2,5 6 m³ måler 6 10 m³ måler m³ måler m³ måler m³ måler m³ måler 50 Antallet af boligenheder i række-, kæde- og etagehuse, herunder udlejnings- og andelsboliger, opgøres efter det registrerede antal enheder i Bygnings- og Boligregistret. Forefindes der fælleshus med egen tilslutning, udgør dette ligeledes en boligenhed. Er der behov for opsætning af større vandmålere, udregnes hovedanlægsbidraget efter samme princip Forsyningsledningsbidrag Forsyningsledningsbidraget dækker den nytilsluttede ejendoms andel af Vandforsyningens forsyningsledninger. Der betales efter stikledningens dimension og bidraget udregnes på grundlag af stikledningens nominelle diameter. 4

5 Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for forsyningsledningsbidraget kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til forholdet mellem tværsnitsarealet af en Ø40 mm ledning og den pågældende ledning, dog minimum Ø40 mm takster for forsyningsledningsbidrag faktor Ø32 eller Ø40 mm 1 Ø50 mm 1,5 Ø63 mm 2,5 Ø90 mm 5 Ø110 mm 7,5 Ø160 mm 16 Ø200 mm 25 Ø225 mm 32 Ø315 mm 62 Ved andre stikledningsdimensioner udregnes faktoren ved formlen: Faktor = R²/20² hvor R er stikledningens nominelle radius i mm Stikledningsbidrag Stikledningsbidraget er udregnet som en gennemsnitlig udgift til etablering af tilslutningens stikledning, uanset længde og etableringsmetode. Der betales efter stikledningens dimension og bidraget udregnes på grundlag af stikledningens nominelle diameter. Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for stikledningsbidraget 246 kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til stikledningens diameter i mm, dog minimum Ø40 mm takster for stikledningsbidrag faktor Ø32 eller Ø40 mm 40 Ø50 mm 50 Ø63 mm 63 Ø90 mm 90 Ø110 mm 110 Ø160 mm 160 Ø200 mm 200 Ø225 mm 225 Ø315 mm 315 Ved andre stikledningsdimensioner udregnes stikledningsbidraget efter samme princip Landzonebidrag Landzonebidraget opkræves ved tilslutning af ejendomme i landzone og dækker Vandforsyningens ekstraudgifter til etablering af forsyningsledninger i landzonen. Der betales efter stikledningens dimension. Bidraget udregnes på grundlag af stikledningens nominelle diameter. 5

6 Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for landzonebidraget kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til to gange forholdet mellem tværsnitsarealet af en Ø40 mm ledning og den pågældende ledning, dog minimum Ø40 mm takster for landzonebidrag faktor Ø32 eller Ø40 mm 2 Ø50 mm 3 Ø63 mm 5 Ø90 mm 10 Ø110 mm 15 Ø160 mm 32 Ø200 mm 50 Ø225 mm 64 Ø315 mm 124 Ved andre stikledningsdimensioner udregnes faktoren ved formlen: Faktor = 2 x R²/20² hvor R er stikledningens nominelle radius i mm. 4.2 Driftsbidrag Alle ejendomme, der er tilsluttet Vandforsyningen, betaler driftsbidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Driftsbidraget påhviler ejendommens ejer. Ifølge aftale med ejer kan afregning ske med en bruger af ejendommen, herunder en lejer. Er der indgået aftale om individuel afregning for ejendomme med flere boligenheder, påhviler betaling af driftsbidraget brugeren af enheden jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt forbrug Driftsbidragets beregning Driftsbidraget udgøres af en vandafgift, der dækker Vandforsyningens udgifter til drift, vedligehold og investeringer, samt en miljøafgift, som opkræves og betales til SKAT i henhold til lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand. Bidraget pr. m³ fastsættes af Vandforsyningen på grundlag af Vandforsyningens takstbudget og i henhold til det fastsatte prisloft i henhold til bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren. Kubikmetertaksten godkendes af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune. Kubikmetertakstens størrelse fremgår af Vandforsyningens takstblad for det enkelte budgetår. Der skal være installeret vandmåler for ejendommen på det tidspunkt, hvor vandforbruget påbegynder. Frem til første aflæsning af vandforbrug foreligger, opkræves a conto ud fra skønnet forbrug. Er der tale om en midlertidig tilslutning, kan opkrævning ske for det registrerede forbrug efter sidste aflæsning af vandmåleren Individuel afregning Ejendomme med to eller flere boligenheder, som ønsker individuel afregning, får opsat en hovedvandmåler, der registrerer hele ejendommens vandforbrug, samt vandmålere til hver af boligenhederne. Afregning sendes til brugeren af den enkelte boligenhed. Ejer af ejendommen hæfter for vandforbrug i boligenheder uden registreret bruger. Ejer af ejendommen hæfter for differencen mellem hovedvandmåleren og summen af de individuelle vandmålere. Differencen udgør fællesforbrug og eventuelt spild fra jordledning og andre installationer før de individuelle vandmålere. 6

7 4.2.3 Målerdata Registrering af forbrugsdata sker ved selvaflæsning af vandmålere. Tilsluttede forbrugere af Vandforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere. Det er ejendommens ejer eller bruger, der er ansvarlig for at måleraflæsninger indgives rettidig og er korrekt. Såfremt aflæsning af vandmåleren ikke modtages rettidig, opkræves et gebyr for rykker af aflæsning. Indberetter en ejer eller bruger ikke selvaflæsning inden for 10 dage efter udsendelse af rykkerbrev, kan Vandforsyningen foretage aflæsningsbesøg mod opkrævning af gebyr i henhold til Vandforsyningens takstblad. Modtager Vandforsyningen ikke måleraflæsning inden fristens udløb, kan Vandforsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. 4.3 Byggevand Tilslutning for byggevand afregnes efter de reelle udgifter for tilslutning til Vandforsyningens ledningsnet. Alt forbrug af byggevand skal registreres over vandmåler. Opsætning og nedtagning af vandmåler sker efter aftale med Vandforsyningen. Afregning for byggevand sker med rekvirenten. 4.4 Opkrævning Opkrævning af anlægsbidrag Ansøgning om tilslutning sendes til Vandforsyningen, som herefter fremsender a conto regning på tilslutningen til ejeren. Når a conto regningen er betalt, tilsluttes ejendommen til Vandforsyningen, og eventuel endelig slutafregning på tilslutningen fremsendes Opkrævning af driftsbidrag Driftsbidrag opkræves ved fire a conto rater over året. Sammen med første a conto rate udsendes årsafregning for det foregående år. A conto forbruget fastsættes ud fra vandforbruget for det foregående år. Storforbrugere afregnes hver måned. Aflæsning sker den sidste dag i hver måned og sendes til vandforsyningen. Der bliver ikke udsendt a conto rater Ændring af a conto rater Hvis en forbrugers vandforbrug ændres i løbet af en afregningsperiode, kan Vandforsyningen regulere opkrævningen for de resterende a conto rater ved at ændre afregningsperiodens forventede forbrug. Vandforsyningen afgør hvad periodens forventede forbrug ændres til. Denne vurdering kan ske på baggrund af kontrolaflæsning af vandmåleren. Har forbrugeren betalt for et a conto forbrug, som er højere end det ændrede forventede forbrug, vil tilbagebetaling først ske ved årsafregningen Betalingsfrister For almindelige kunder er betalingsfristen 14 dage. For storforbrugere er betalingsfristen 30 dage Manglende betaling Ved manglende betaling udsendes rykkerbrev. Ved forsat manglende betaling udsendes 2. rykkerbrev med meddelelse om lukning af vandforsyning til pågældende ejendom en fastsat dato, såfremt restance ikke betales. Hvis der efter lukning af vandforsyningen stadig ikke betales, sendes restancen til inddrivelse hos SKAT. Omkostninger i forbindelse med udsendelse af rykkerbreve og videregivelse til SKAT pålægges forbrugeren. 7

8 4.4.6 Sikkerhedsstillelse Vandforsyningen kan kræve sikkerhed for betaling af anlægsbidrag, inden tilslutningsarbejdet iværksættes Henstand Vandforsyningen yder ikke henstand med betaling af anlægsbidrag. Vandforsyningen kan indgå betalingsaftale eller give henstand for driftsbidraget efter nærmere aftale med en forbruger. Ved misligholdelse af betalingsaftalen udsendes rykkerbrev. Hvis restancen ikke betales, vil der blive lukket for vandforsyningen. 4.5 Regulering af forbrugsafgifter Såfremt der på grund af fejl eller vandspild gøres krav om regulering af forbrugsafgifter, skal kravet være fremsendt inden for 3 år, hvis ikke der på anden måde er fastsat særlige regler. Forældelsesfristen fastsættes i henhold til lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven). Renter forældes efter 3 år Regulering ved målerfejl Ejer kan, ved mistanke om at en vandmåler til afregning måler forkert, skriftligt forlange at få vandmålerens nøjagtighed kontrolleret ved målerverificering, som udføres af et akkrediteret laboratorium. Krav til målerens nøjagtighed er i henhold til bekendtgørelse nr af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrugt varmt og koldt vand. De maksimale tilladelige grænser for måleunøjagtighed for målere i drift er: ±10% for Q min Q < Q t og ±4% for Q t < Q < Q max, hvor Q er volumenstrøm/flow Q min er den mindste volumenstrøm hvor måleren skal overholde tolerancen Q t er volumenstrøm der skiller den nedre og øvre belastningsområde (gennemstrømningstærskel) Q max er den største volumenstrøm, hvor måleren skal overholde tolerancen (Q max er det dobbelte af målerens nominelle volumenstrøm Q n. Hvis vandmålerens visning ligger inden for grænserne for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til kontrollen af den, der har ønsket afprøvningen. Hvis vandmålerens visning ligger udenfor grænserne for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til kontrollen af Vandforsyningen, og der foretages regulering af forbrugsafgiften. Såfremt reguleringen er til fordel for ejeren af ejendommen, reguleres forbrugsafgifterne for den periode, som Vandforsyningen vurderer, at vandmåleren har registreret forkert, dog maksimalt for 3 år. Såfremt reguleringen er til fordel for Vandforsyningen, reguleres forbrugsafgifterne for indeværende år. Er målerfejlen konstateret i forbindelse med årsafregningen, reguleres forbrugsafgiften for det aktuelle år. Det forudsættes at kunden er i god tro Regulering ved brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål Ved brud på skjulte vandinstallationer kan ejer skriftligt anmode Vandforsyningen om fritagelse af driftsbidraget for vandspildet. Vandforsyningen giver fritagelse for vandafgiften efter de samme betingelser, som der gives fritagelse for miljøafgiften i henhold til lov nr. 338 af 16. maj 2001 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand. 8

9 Ved vandspild, der kan henføres til før 1. januar 2009, skal Vandforsyningen sende ansøgning til SKAT om eftergivelse af miljøafgiften. For vandspild efter 1. januar 2009 behandler Vandforsyningen ansøgningen for både vand- og miljøafgiften. Ejer skal fremsende anmodningen skriftligt med beskrivelse af sagsforløbet og forelægge nødvendig dokumentation for bruddet. For at få fritagelse af vand- og miljøafgift skal følgende betingelser være opfyldte: Vandspildet skal være forårsaget af brud på en skjult installation Der kan kun ske refusion for ejendomme til boligformål. Hvis ejendommen både indeholder bolig- og erhvervsformål, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af vandforbruget Hvis der er tale om en udlejningsejendom til boligformål, skal eftergivelsen komme lejerne til gode, således at udlejer ikke opnår en fortjeneste ved eftergivelsen Fritagelsen vil gælde merforbruget i forhold til det årlige normalforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m³ pr. boligenhed Vandspildet må ikke være forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlighed Der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet Reparation af bruddet skal være udført af autoriseret vvs-installatør, og forbruger skal om muligt forelægge dokumentation for reparationen, evt. ved kopi af faktura fra vvsinstallatør Bruddet skal være sket efter vandmålerens placering Vandforsyningen kan forlange at ejeren fremskaffer dokumentation på, at fritagelsen kommer lejere i en udlejningsejendom til gode. Dette kan være i form af opgørelse af vandforbrug for ejendommens lejemål eller kopi af lejekontrakt, såfremt vandforbruget er indeholdt i huslejen. I boligejendomme med flere boligenheder tillægges normalforbruget en selvrisikoen på 300 m³ for hver boligenhed, som forsynes med vand efter den vandmåler, hvor vandspildet er registreret over. Er der efter hovedvandmåleren opsat bimåler, som overholder samme standardkvalitet som hovedmåleren, kan opgørelse ske for de boligenheder, der forsynes med vand fra denne bimåler. Ønsker forbrugeren at anke Vandforsyningens afgørelse om fritagelse, skal denne fremsendes skriftligt til Vandforsyningen indenfor 4 uger efter afgørelsen er udsendt. Vandforsyningen videresender anken til SKAT til endelig afgørelse Regulering ved brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til erhvervsformål Ejendomme som udelukkende bruges til erhvervsformål kan ved brud på skjulte vandinstallationer få fritagelse af driftsbidraget for vandspildet. Ejer skal fremsende anmodningen skriftligt med beskrivelse af sagsforløbet og forelægge nødvendig dokumentation for bruddet. For at få fritagelse af vand- og miljøafgift skal følgende betingelser være opfyldte: Vandspildet skal være forårsaget af brud på en skjult installation Hvis der er tale om en udlejningsejendom til erhvervsformål, skal eftergivelsen komme lejerne til gode, således at udlejer ikke opnår en fortjeneste ved eftergivelsen Fritagelsen vil gælde merforbruget i forhold til det årlige normalforbrug tillagt 300 m³ Vandspildet må ikke være forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlighed Der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet Reparation af bruddet skal være udført af autoriseret vvs-installatør, og forbruger skal om muligt forelægge dokumentation for reparationen, evt. ved kopi af faktura fra vvsinstallatør Bruddet skal være sket efter vandmålerens placering 9

10 Vandforsyningen kan forlange at ejeren fremskaffer dokumentation på, at fritagelsen kommer lejere i en udlejningsejendom til gode. Dette kan være i form af opgørelse af vandforbrug for ejendommens lejemål eller kopi af lejekontrakt, såfremt vandforbruget er indeholdt i huslejen. I ejendomme med flere erhvervsenheder tillægges normalforbruget en selvrisikoen på 300 m³ for hver enhed, som forsynes med vand efter den vandmåler, hvor vandspildet er registreret over. Er der efter hovedvandmåleren opsat bimåler, som overholder samme standardkvalitet som hovedmåleren, kan opgørelse ske for de enheder, der forsynes med vand fra denne bimåler Beregning af forbrugers normalforbrug Ved regulering af forbrugsafgiften skønner Vandforsyningen ejendommens vandforbrug i den periode, som reguleringen sker for. Skønnet tager udgangspunkt i ejendommens normalforbrug, der udregnes som det gennemsnitlige årsforbrug de foregående 3 år. Hvis ejendommens vandforbrug i de foregående 3 år har været meget svingende eller der er sket betydelige ændringer i forbrugsmønstret, herunder ejerskifte, til- eller fraflytninger, skønner Vandforsyningen vandforbruget i perioden. 5. Afpropning og genåbning Vandforsyningen kan efter ejers ønske afbryde vandforsyningen til ejendommen ved afpropning ved hovedledningen. Efter afpropning, er ejendommen hvilende medlem af Vandforsyningen og betaler ikke driftsbidrag. Afpropning og genåbning udføres af Vandforsyningen til samme takst som stikledningsbidraget, der fremgår af gældende takstblad. 6. Fælles bestemmelser Bidrag, som ikke betales rettidigt, tillægges renter efter gældende regler herom. Vandforsyningen kan foretage ændringer i bestemmelserne i Regulativet i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler, herunder med Vandforsyningens Bestyrelses og Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelses godkendelse. Klager over afgørelser truffet i henhold til regulativet behandles af Vandforsyningens bestyrelse. Klager over afgørelser om opkrævning eller regulering af miljøafgift videregives og afgøres af SKAT. 7. Regulativets ikrafttræden Regulativet træder i kraft den 1. januar

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere