Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S"

Transkript

1 Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1

2 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen"). Selskabet er 100 % ejet af Kalundborg Forsyning Holding A/S, som er ejet af Kalundborg Kommune. Selskabets vedtægter fastsætter de nærmere bestemmelser for selskabets og Vandforsyningens organisering. Dette tillægsregulativ (herefter "Regulativet") fastsætter sammen med Fællesregulativ for vandværkerne i Kalundborg Kommune 2010 vilkår for tilslutning og levering af vand og andre bestemmelser af betydning for vandforsyningen. Regulativet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010, lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, samt lov nr. 460 af 12. juni 2009 om ændring af lov om Miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning mv. og forskellige andre love. Regulativet er godkendt af bestyrelsen for Kalundborg Vandforsyning A/S og kommunalbestyrelsens i Kalundborg Kommune. Regulativet gælder for ejendomme, der er tilsluttet Vandforsyningen. Fællesregulativet og Regulativet udleveres vederlagsfrit af Kalundborg Vandforsyning A/S og er tilgængelig på Kalundborg Forsynings hjemmeside: 1. Definitioner Ved en boligenhed forstås en bolig med eget køkken i for eksempel et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus, som benytter drikkevand til normal husholdning. Antallet af boligenheder i ejendommen tager udgangspunkt i det registrerede antal i Bygnings- og Boligregistret. Fælleshuse i bolig- eller andelsforeninger udgør normalt en særskilt boligenhed. Ved et række-, kæde- og etagehus regnes beboelsesejendomme, der har 2 eller flere boligenheder, der er tilsluttet den samme stikledning. Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens 2 et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig- og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der benytter drikkevand til andre formål end almindelig husholdning. Ved tilslutning af en ejendom forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne vandinstallationer til Vandforsyningens ledningsnet. Ved storforbruger forstås en erhvervsvirksomhed med et årligt vandforbrug over m³. 2. Regulativets område Regulativet gælder for ejendomme tilsluttet Vandforsyningens eksisterende og kommende ledningsanlæg. 2

3 3. Vandforsyningens budget og regnskab Vandforsyningens bestyrelse vedtager hvert år budget og godkender regnskaber for Vandforsyningen. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om forventede udgifter og indtægter i Vandforsyningen. Regnskabet følger kalenderåret. Selskabet udarbejder regnskab på grundlag af årsregnskabsloven. Derudover udarbejder Selskabet et reguleringsmæssigt regnskab til brug for fastsættelse af takster mv. Regnskabet omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af det samlede vandforsyningsanlæg. Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt forrentning af optagne lån. Vandforsyningens takster skal godkendes af Kalundborg Kommunes Kommunalbestyrelse. 4. Vandforsyningens indtægter Vandforsyningens udgifter dækkes af anlægsbidrag og driftsbidrag. 4.1 Anlægsbidrag Anlægsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt anlægsbidrag til Vandforsyningen. Der opkræves endvidere anlægsbidrag i følgende tilfælde: 1) Supplerende anlægsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. Ved udstykning af en eller flere frastykkede parceller fra en ejendom, opkræves supplerende anlægsbidrag for de frastykkede ejendomme som bliver forsynet med nyt stik. Nye udstykkede ejendomme vil som udgangspunkt betegnes som nye tilslutninger til Vandforsyningens ledningsnet, og skal betale fuldt anlægsbidrag, svarende til ejendommens benyttelse. 2) Ændret vandforbrug, der medfører ændring af stikledningsdimension og målerstørrelse. Hvis en erhvervsejendom forøger sit vandforbrug, så det er nødvendigt at udvide det eksisterende stik, eller en beboelsesejendom får indrettet flere boligenheder opkræves der supplerende anlægsbidrag, der beregnes som: Det bidrag som beregnes for de fremtidige forhold for ejendommen for henholdsvis hovedanlægsbidrag, forsyningsbidrag og eventuelt landzonebidrag i det gældende takstblad, minus det bidrag som udregnes for ejendommens eksisterende forhold for de førnævnte bidrag i gældende takstblad. Hvis stikledningsdimensionen ændres, opkræves der fuldt stikledningsbidrag for den nye stikledningsdimension i henhold til gældende takstblad Der ydes ikke refusion i anlægsbidraget, hvis målerstørrelsen eller stikledningsdimensionen formindskes. 3

4 Anlægsbidraget udgøres af fire bidrag: Hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag, stikledningsbidrag og landzonebidrag. Hovedanlægs-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag betales ved alle nye tilslutninger. Derudover opkræves landzonebidrag ved tilslutning af ejendomme i landzone. Anlægsbidraget reguleres årligt efter det af DANVA beregnede indekstal til regulering af tilslutningsbidrag. Taksterne for 2011 er udregnet med basis i indekstal for 1. oktober DANVA indekstal pr. 1. oktober 2009 er 135,27 for hovedanlæg og 171,13 for forsynings- og stikledninger. Landzonebidrag reguleres med indekstallet for forsynings- og stikledninger Hovedanlægsbidrag Hovedanlægsbidraget dækker den nytilsluttede ejendoms andel i Vandforsyningens hovedanlæg, herunder vandværker, vandbeholdere, pumpe- og trykforøgerstationer samt transit- og hovedledninger. Der betales efter tilslutningstype og bidraget udregnes på grundlag af antallet af boligenheder eller målerstørrelsen. Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for hovedanlægsbidraget kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til målerstørrelsen i m³ (Qn). Mindste målerstørrelse er 1,5 m³ måler takster for hovedanlægsbidrag faktor Boligenheder (enfamiliehuse, fritidshuse): pr. ejendom/boligenhed 1,5 Række-, kæde- og etagehuse: pr. boligenhed/lejlighed 1,5 Virksomheder, institutioner og landbrug: Der betales efter målerstørrelse (Qn) 1,5 m³ måler 1,5 2,5 m³ måler 2,5 6 m³ måler 6 10 m³ måler m³ måler m³ måler m³ måler m³ måler 50 Antallet af boligenheder i række-, kæde- og etagehuse, herunder udlejnings- og andelsboliger, opgøres efter det registrerede antal enheder i Bygnings- og Boligregistret. Forefindes der fælleshus med egen tilslutning, udgør dette ligeledes en boligenhed. Er der behov for opsætning af større vandmålere, udregnes hovedanlægsbidraget efter samme princip Forsyningsledningsbidrag Forsyningsledningsbidraget dækker den nytilsluttede ejendoms andel af Vandforsyningens forsyningsledninger. Der betales efter stikledningens dimension og bidraget udregnes på grundlag af stikledningens nominelle diameter. 4

5 Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for forsyningsledningsbidraget kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til forholdet mellem tværsnitsarealet af en Ø40 mm ledning og den pågældende ledning, dog minimum Ø40 mm takster for forsyningsledningsbidrag faktor Ø32 eller Ø40 mm 1 Ø50 mm 1,5 Ø63 mm 2,5 Ø90 mm 5 Ø110 mm 7,5 Ø160 mm 16 Ø200 mm 25 Ø225 mm 32 Ø315 mm 62 Ved andre stikledningsdimensioner udregnes faktoren ved formlen: Faktor = R²/20² hvor R er stikledningens nominelle radius i mm Stikledningsbidrag Stikledningsbidraget er udregnet som en gennemsnitlig udgift til etablering af tilslutningens stikledning, uanset længde og etableringsmetode. Der betales efter stikledningens dimension og bidraget udregnes på grundlag af stikledningens nominelle diameter. Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for stikledningsbidraget 246 kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til stikledningens diameter i mm, dog minimum Ø40 mm takster for stikledningsbidrag faktor Ø32 eller Ø40 mm 40 Ø50 mm 50 Ø63 mm 63 Ø90 mm 90 Ø110 mm 110 Ø160 mm 160 Ø200 mm 200 Ø225 mm 225 Ø315 mm 315 Ved andre stikledningsdimensioner udregnes stikledningsbidraget efter samme princip Landzonebidrag Landzonebidraget opkræves ved tilslutning af ejendomme i landzone og dækker Vandforsyningens ekstraudgifter til etablering af forsyningsledninger i landzonen. Der betales efter stikledningens dimension. Bidraget udregnes på grundlag af stikledningens nominelle diameter. 5

6 Pr. 1. januar 2011 udgør grundenheden for landzonebidraget kr. eksklusiv moms. Faktor der ganges på grundenheden svarer til to gange forholdet mellem tværsnitsarealet af en Ø40 mm ledning og den pågældende ledning, dog minimum Ø40 mm takster for landzonebidrag faktor Ø32 eller Ø40 mm 2 Ø50 mm 3 Ø63 mm 5 Ø90 mm 10 Ø110 mm 15 Ø160 mm 32 Ø200 mm 50 Ø225 mm 64 Ø315 mm 124 Ved andre stikledningsdimensioner udregnes faktoren ved formlen: Faktor = 2 x R²/20² hvor R er stikledningens nominelle radius i mm. 4.2 Driftsbidrag Alle ejendomme, der er tilsluttet Vandforsyningen, betaler driftsbidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Driftsbidraget påhviler ejendommens ejer. Ifølge aftale med ejer kan afregning ske med en bruger af ejendommen, herunder en lejer. Er der indgået aftale om individuel afregning for ejendomme med flere boligenheder, påhviler betaling af driftsbidraget brugeren af enheden jf. bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt forbrug Driftsbidragets beregning Driftsbidraget udgøres af en vandafgift, der dækker Vandforsyningens udgifter til drift, vedligehold og investeringer, samt en miljøafgift, som opkræves og betales til SKAT i henhold til lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand. Bidraget pr. m³ fastsættes af Vandforsyningen på grundlag af Vandforsyningens takstbudget og i henhold til det fastsatte prisloft i henhold til bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren. Kubikmetertaksten godkendes af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune. Kubikmetertakstens størrelse fremgår af Vandforsyningens takstblad for det enkelte budgetår. Der skal være installeret vandmåler for ejendommen på det tidspunkt, hvor vandforbruget påbegynder. Frem til første aflæsning af vandforbrug foreligger, opkræves a conto ud fra skønnet forbrug. Er der tale om en midlertidig tilslutning, kan opkrævning ske for det registrerede forbrug efter sidste aflæsning af vandmåleren Individuel afregning Ejendomme med to eller flere boligenheder, som ønsker individuel afregning, får opsat en hovedvandmåler, der registrerer hele ejendommens vandforbrug, samt vandmålere til hver af boligenhederne. Afregning sendes til brugeren af den enkelte boligenhed. Ejer af ejendommen hæfter for vandforbrug i boligenheder uden registreret bruger. Ejer af ejendommen hæfter for differencen mellem hovedvandmåleren og summen af de individuelle vandmålere. Differencen udgør fællesforbrug og eventuelt spild fra jordledning og andre installationer før de individuelle vandmålere. 6

7 4.2.3 Målerdata Registrering af forbrugsdata sker ved selvaflæsning af vandmålere. Tilsluttede forbrugere af Vandforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere. Det er ejendommens ejer eller bruger, der er ansvarlig for at måleraflæsninger indgives rettidig og er korrekt. Såfremt aflæsning af vandmåleren ikke modtages rettidig, opkræves et gebyr for rykker af aflæsning. Indberetter en ejer eller bruger ikke selvaflæsning inden for 10 dage efter udsendelse af rykkerbrev, kan Vandforsyningen foretage aflæsningsbesøg mod opkrævning af gebyr i henhold til Vandforsyningens takstblad. Modtager Vandforsyningen ikke måleraflæsning inden fristens udløb, kan Vandforsyningen fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. 4.3 Byggevand Tilslutning for byggevand afregnes efter de reelle udgifter for tilslutning til Vandforsyningens ledningsnet. Alt forbrug af byggevand skal registreres over vandmåler. Opsætning og nedtagning af vandmåler sker efter aftale med Vandforsyningen. Afregning for byggevand sker med rekvirenten. 4.4 Opkrævning Opkrævning af anlægsbidrag Ansøgning om tilslutning sendes til Vandforsyningen, som herefter fremsender a conto regning på tilslutningen til ejeren. Når a conto regningen er betalt, tilsluttes ejendommen til Vandforsyningen, og eventuel endelig slutafregning på tilslutningen fremsendes Opkrævning af driftsbidrag Driftsbidrag opkræves ved fire a conto rater over året. Sammen med første a conto rate udsendes årsafregning for det foregående år. A conto forbruget fastsættes ud fra vandforbruget for det foregående år. Storforbrugere afregnes hver måned. Aflæsning sker den sidste dag i hver måned og sendes til vandforsyningen. Der bliver ikke udsendt a conto rater Ændring af a conto rater Hvis en forbrugers vandforbrug ændres i løbet af en afregningsperiode, kan Vandforsyningen regulere opkrævningen for de resterende a conto rater ved at ændre afregningsperiodens forventede forbrug. Vandforsyningen afgør hvad periodens forventede forbrug ændres til. Denne vurdering kan ske på baggrund af kontrolaflæsning af vandmåleren. Har forbrugeren betalt for et a conto forbrug, som er højere end det ændrede forventede forbrug, vil tilbagebetaling først ske ved årsafregningen Betalingsfrister For almindelige kunder er betalingsfristen 14 dage. For storforbrugere er betalingsfristen 30 dage Manglende betaling Ved manglende betaling udsendes rykkerbrev. Ved forsat manglende betaling udsendes 2. rykkerbrev med meddelelse om lukning af vandforsyning til pågældende ejendom en fastsat dato, såfremt restance ikke betales. Hvis der efter lukning af vandforsyningen stadig ikke betales, sendes restancen til inddrivelse hos SKAT. Omkostninger i forbindelse med udsendelse af rykkerbreve og videregivelse til SKAT pålægges forbrugeren. 7

8 4.4.6 Sikkerhedsstillelse Vandforsyningen kan kræve sikkerhed for betaling af anlægsbidrag, inden tilslutningsarbejdet iværksættes Henstand Vandforsyningen yder ikke henstand med betaling af anlægsbidrag. Vandforsyningen kan indgå betalingsaftale eller give henstand for driftsbidraget efter nærmere aftale med en forbruger. Ved misligholdelse af betalingsaftalen udsendes rykkerbrev. Hvis restancen ikke betales, vil der blive lukket for vandforsyningen. 4.5 Regulering af forbrugsafgifter Såfremt der på grund af fejl eller vandspild gøres krav om regulering af forbrugsafgifter, skal kravet være fremsendt inden for 3 år, hvis ikke der på anden måde er fastsat særlige regler. Forældelsesfristen fastsættes i henhold til lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven). Renter forældes efter 3 år Regulering ved målerfejl Ejer kan, ved mistanke om at en vandmåler til afregning måler forkert, skriftligt forlange at få vandmålerens nøjagtighed kontrolleret ved målerverificering, som udføres af et akkrediteret laboratorium. Krav til målerens nøjagtighed er i henhold til bekendtgørelse nr af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrugt varmt og koldt vand. De maksimale tilladelige grænser for måleunøjagtighed for målere i drift er: ±10% for Q min Q < Q t og ±4% for Q t < Q < Q max, hvor Q er volumenstrøm/flow Q min er den mindste volumenstrøm hvor måleren skal overholde tolerancen Q t er volumenstrøm der skiller den nedre og øvre belastningsområde (gennemstrømningstærskel) Q max er den største volumenstrøm, hvor måleren skal overholde tolerancen (Q max er det dobbelte af målerens nominelle volumenstrøm Q n. Hvis vandmålerens visning ligger inden for grænserne for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til kontrollen af den, der har ønsket afprøvningen. Hvis vandmålerens visning ligger udenfor grænserne for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til kontrollen af Vandforsyningen, og der foretages regulering af forbrugsafgiften. Såfremt reguleringen er til fordel for ejeren af ejendommen, reguleres forbrugsafgifterne for den periode, som Vandforsyningen vurderer, at vandmåleren har registreret forkert, dog maksimalt for 3 år. Såfremt reguleringen er til fordel for Vandforsyningen, reguleres forbrugsafgifterne for indeværende år. Er målerfejlen konstateret i forbindelse med årsafregningen, reguleres forbrugsafgiften for det aktuelle år. Det forudsættes at kunden er i god tro Regulering ved brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål Ved brud på skjulte vandinstallationer kan ejer skriftligt anmode Vandforsyningen om fritagelse af driftsbidraget for vandspildet. Vandforsyningen giver fritagelse for vandafgiften efter de samme betingelser, som der gives fritagelse for miljøafgiften i henhold til lov nr. 338 af 16. maj 2001 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand. 8

9 Ved vandspild, der kan henføres til før 1. januar 2009, skal Vandforsyningen sende ansøgning til SKAT om eftergivelse af miljøafgiften. For vandspild efter 1. januar 2009 behandler Vandforsyningen ansøgningen for både vand- og miljøafgiften. Ejer skal fremsende anmodningen skriftligt med beskrivelse af sagsforløbet og forelægge nødvendig dokumentation for bruddet. For at få fritagelse af vand- og miljøafgift skal følgende betingelser være opfyldte: Vandspildet skal være forårsaget af brud på en skjult installation Der kan kun ske refusion for ejendomme til boligformål. Hvis ejendommen både indeholder bolig- og erhvervsformål, skal der ske en forholdsmæssig fordeling af vandforbruget Hvis der er tale om en udlejningsejendom til boligformål, skal eftergivelsen komme lejerne til gode, således at udlejer ikke opnår en fortjeneste ved eftergivelsen Fritagelsen vil gælde merforbruget i forhold til det årlige normalforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m³ pr. boligenhed Vandspildet må ikke være forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlighed Der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet Reparation af bruddet skal være udført af autoriseret vvs-installatør, og forbruger skal om muligt forelægge dokumentation for reparationen, evt. ved kopi af faktura fra vvsinstallatør Bruddet skal være sket efter vandmålerens placering Vandforsyningen kan forlange at ejeren fremskaffer dokumentation på, at fritagelsen kommer lejere i en udlejningsejendom til gode. Dette kan være i form af opgørelse af vandforbrug for ejendommens lejemål eller kopi af lejekontrakt, såfremt vandforbruget er indeholdt i huslejen. I boligejendomme med flere boligenheder tillægges normalforbruget en selvrisikoen på 300 m³ for hver boligenhed, som forsynes med vand efter den vandmåler, hvor vandspildet er registreret over. Er der efter hovedvandmåleren opsat bimåler, som overholder samme standardkvalitet som hovedmåleren, kan opgørelse ske for de boligenheder, der forsynes med vand fra denne bimåler. Ønsker forbrugeren at anke Vandforsyningens afgørelse om fritagelse, skal denne fremsendes skriftligt til Vandforsyningen indenfor 4 uger efter afgørelsen er udsendt. Vandforsyningen videresender anken til SKAT til endelig afgørelse Regulering ved brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til erhvervsformål Ejendomme som udelukkende bruges til erhvervsformål kan ved brud på skjulte vandinstallationer få fritagelse af driftsbidraget for vandspildet. Ejer skal fremsende anmodningen skriftligt med beskrivelse af sagsforløbet og forelægge nødvendig dokumentation for bruddet. For at få fritagelse af vand- og miljøafgift skal følgende betingelser være opfyldte: Vandspildet skal være forårsaget af brud på en skjult installation Hvis der er tale om en udlejningsejendom til erhvervsformål, skal eftergivelsen komme lejerne til gode, således at udlejer ikke opnår en fortjeneste ved eftergivelsen Fritagelsen vil gælde merforbruget i forhold til det årlige normalforbrug tillagt 300 m³ Vandspildet må ikke være forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlighed Der skal være foretaget rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet Reparation af bruddet skal være udført af autoriseret vvs-installatør, og forbruger skal om muligt forelægge dokumentation for reparationen, evt. ved kopi af faktura fra vvsinstallatør Bruddet skal være sket efter vandmålerens placering 9

10 Vandforsyningen kan forlange at ejeren fremskaffer dokumentation på, at fritagelsen kommer lejere i en udlejningsejendom til gode. Dette kan være i form af opgørelse af vandforbrug for ejendommens lejemål eller kopi af lejekontrakt, såfremt vandforbruget er indeholdt i huslejen. I ejendomme med flere erhvervsenheder tillægges normalforbruget en selvrisikoen på 300 m³ for hver enhed, som forsynes med vand efter den vandmåler, hvor vandspildet er registreret over. Er der efter hovedvandmåleren opsat bimåler, som overholder samme standardkvalitet som hovedmåleren, kan opgørelse ske for de enheder, der forsynes med vand fra denne bimåler Beregning af forbrugers normalforbrug Ved regulering af forbrugsafgiften skønner Vandforsyningen ejendommens vandforbrug i den periode, som reguleringen sker for. Skønnet tager udgangspunkt i ejendommens normalforbrug, der udregnes som det gennemsnitlige årsforbrug de foregående 3 år. Hvis ejendommens vandforbrug i de foregående 3 år har været meget svingende eller der er sket betydelige ændringer i forbrugsmønstret, herunder ejerskifte, til- eller fraflytninger, skønner Vandforsyningen vandforbruget i perioden. 5. Afpropning og genåbning Vandforsyningen kan efter ejers ønske afbryde vandforsyningen til ejendommen ved afpropning ved hovedledningen. Efter afpropning, er ejendommen hvilende medlem af Vandforsyningen og betaler ikke driftsbidrag. Afpropning og genåbning udføres af Vandforsyningen til samme takst som stikledningsbidraget, der fremgår af gældende takstblad. 6. Fælles bestemmelser Bidrag, som ikke betales rettidigt, tillægges renter efter gældende regler herom. Vandforsyningen kan foretage ændringer i bestemmelserne i Regulativet i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler, herunder med Vandforsyningens Bestyrelses og Kalundborg Kommunes kommunalbestyrelses godkendelse. Klager over afgørelser truffet i henhold til regulativet behandles af Vandforsyningens bestyrelse. Klager over afgørelser om opkrævning eller regulering af miljøafgift videregives og afgøres af SKAT. 7. Regulativets ikrafttræden Regulativet træder i kraft den 1. januar

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Eftergivelse af vandafgift, opkrævet efter 1.1. 2001 1) Vandværket indsender materialet til den stedlige Told-

Læs mere

Ansøgning om refusion

Ansøgning om refusion Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Telefon: 9829 9000 E-mail: forsyningen@forsyningen.dk www.forsyningen.dk Sendes til Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Modtaget af Forsyningen

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift)

Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Sendes til Vesthimmerlands Vand A/S Th. Eriksens Vej 28 9640 Farsø Forbeholdt Selskabet Sagsnummer: Ansøgning om refusion af afgift af ledningsført vand (statsafgift) Ejeren (udfyldes af ejeren) Undertegnede

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede _ Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere.

Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere. 1. forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion: Regler for refusion ved vandspild for boliger Erhvervsvirksomheder skal henvende sig til Esbjerg Forsyning for refusion. Har du haft et brud på din vandinstallation, er der visse betingelser for refusion:

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger af vandmåleren en gang månedligt.

Som dokumentation for merforbruget skal der som minimum vedlægges aflæsninger af vandmåleren en gang månedligt. EJER Sendes til Provas a/s Modtaget af Forsyningen den Journalnummer Ansøgning om refusion af forsyningsafgifter i forbindelse med vandspild Undertegnede søger om refusion af vandbidrag, statsafgift på

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket

Anlægsbidrag 2015. Gældende pr. 1. januar 2015. Boulstrupværket Anlægsbidrag 2015 Gældende pr. 1. januar 2015 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014

ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 ANLÆGSBIDRAG 2014 Gældende pr. 1. januar 2014 Boulstrupværket ENFAMILIEHUSE i byområder og sommerhuse Ekskl. moms Inkl. moms Bidrag hovedanlæg: kr. 15.912,00 kr. 19.890,00 Bidrag forsynings- og stikledning:

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Gældende fra den 15. januar 2009. Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Gældende fra den 1. januar 2014. Regulativ (leveringsbestemmelser) for Glumsø Vandværk A.m.b.a.

Gældende fra den 1. januar 2014. Regulativ (leveringsbestemmelser) for Glumsø Vandværk A.m.b.a. Gældende fra den 1. januar 2014 Regulativ (leveringsbestemmelser) for Glumsø Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Normalregulativ for private vandforsyninger i Mariagerfjord Kommune

Normalregulativ for private vandforsyninger i Mariagerfjord Kommune Udarbejdet af Vandrådet for private vandværker i Mariagerfjord kommune gældende fra januar 2012 Indhold Normalregulativ for private vandforsyninger i Mariagerfjord Kommune 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Normalregulativ for Skrillinge- Russelbæk Vandværk

Normalregulativ for Skrillinge- Russelbæk Vandværk Normalregulativ for Skrillinge- Russelbæk Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for Brobyværk Andelsvandværk

Regulativ for Brobyværk Andelsvandværk Regulativ for Brobyværk Andelsvandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3 5 STIKLEDNINGER...4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 2 3. Ret til forsyning med vand... 2 4. Forsyningsledninger... 3 5. Stikledninger... 3 6.

Læs mere

Regulativ for Klokkerholm Vandværk

Regulativ for Klokkerholm Vandværk Regulativ for Klokkerholm Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899.

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Regulativ for Tune Vandværk A.m.b.a Indhold. Side. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER. 1-2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3-4

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009 Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune December 2009 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Regulativ for Egtved Vandværk

Regulativ for Egtved Vandværk Regulativ for Egtved Vandværk 1 Indledende bestemmelser 1.1 - Regulativet Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24.

Læs mere

Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009

Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009 Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009 Kontaktudvalget for private vandværker i Egedal Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser s. 3 2 Vandforsyningens styrelse s. 7

Læs mere

Regulativ NK-Vand A/S

Regulativ NK-Vand A/S Regulativ NK-Vand A/S Oktober 2011 NK-Vand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Telefon 5578 5170 CVR 29189625 vand@nk-forsyning.dk www.nk-forsyning.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Lynvejledning Vandforsyning

Lynvejledning Vandforsyning Lynvejledning Vandforsyning Gælder for vandværkerne i nykøbing falster, Nysted, sakskøbing og stubbekøbing Guldborgsund Forsyning Denne brochure giver et hurtigt overblik over en række af de regler og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011 Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om

Læs mere

REGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger STEVNS KOMMUNE

REGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger STEVNS KOMMUNE REGULATIV for Private almene Vandforsyninger i STEVNS KOMMUNE 2012 Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER GULDBORGSUND KOMMUNE AUGUST 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4.

Læs mere

Regulativ for Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a

Regulativ for Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a Regulativ for Lynge Overdrev Vandværk a.m.b.a Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Indholdsfortegnelse Side 1 Indledende bestemmelser 1 2 Vandforsynings styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Natur og Miljø Dato: 07.10.2008 Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk Regulativ for Slimminge Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 4 4. Forsyningsledninger... 5 5. Stikledninger...

Læs mere

TAKSTBLAD 2015. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme.

TAKSTBLAD 2015. Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme. TAKSTBLAD 2015 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Energivej 6 8500 Grenaa Tlf. 86 32 17 44 Fax 86 32 60 96 E-mail: adm@grenaavarme.dk www.grenaavarme.dk TILSLUTNINGSBIDRAG: Investeringsbidrag Afgiftspligtigt bolig-

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S 2010

REGULATIV FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S 2010 REGULATIV FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S 2010 1 INDHOLD 1 FORMÅL...3 2 LOVGRUNDLAG... 4 3 DEFINITIONER...5 4 VANDFORSYNINGENS ORGANISATION...6 5 RET TIL FORSYNING MED VAND...7 6 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Regulativ for almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Hillerød Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger...

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Regulativ for Esbjerg Vand A/S

Regulativ for Esbjerg Vand A/S Regulativ for Esbjerg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser.................................... side 03 2. Vandforsyningens styrelse................................... side 05 3. Ret

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Regulativ. for Granly Vandværk a.m.b.a.

Regulativ. for Granly Vandværk a.m.b.a. Regulativ for Granly Vandværk a.m.b.a. Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDVÆRKS ORGANISATION OG LEDELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5

Læs mere

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Dok.nr. 660989 Sagsnr. 589884 Ref. Louise Riis Petersen Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Godkendt af Varde Byråd den 21. december 2009 Gylling Haahr Borgmester Max Kruse Kommunaldirektør Regulativ

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Standard for regulativer for Almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune

Standard for regulativer for Almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune VANDPLANUDVALGET 13. september 2012 Standard for regulativer for Almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDVÆRKS ORGANISATION OG LEDELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING

Læs mere

R E G U L A T I V FOR. ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a.

R E G U L A T I V FOR. ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a. R E G U L A T I V FOR ASSERBO VANDVÆRK a.m.b.a. AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 1.1 Lovgrundlag...3 1.2 Definitioner...4 2 Vandforsyningens styrelse...4 3 Ret til forsyning

Læs mere

Dagrenovationsordning

Dagrenovationsordning Takstblad 2014 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august og i september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning,

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S Forsyning Ballerup december 2009 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune 1 Natur og vand 2009 Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune Bjerreby Vandværk Bøsøre Vandværk Gudbjerg Vandværk Gudme Vandværk Hesselager Kirkebys Vandværk Hesselager Stationsbys Vandværk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere