Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest"

Transkript

1 Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest 2005

2 Indledning... 1 Beskrivelse af området... 1 Beskrivelse af områdets problemer og ressourcer... 2 Inddragelse af lokale ressourcer... 2 Overordnede mål for projektet... 3 Beskrivelse af delprojekter... 3 Investeringsredegørelse - Beskrivelse af sammenhæng mellem og koordinering af kommunale og private initiativer og investeringer... 8 Organisering... 9 Budget Handlingsplan - tidsplan, procesforløb Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest er udarbejdet af Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat i samarbejde med Byfornyelse Danmark. Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf Januar 2005

3 Områdefornyelse Flintholm Allé Vest Indledning Frederiksberg Kommune modtog i juni 2004 reservation af en investeringsramme til områdefornyelse for Flintholm Allé Vest. Områdefornyelsesprojektet skal være med til at opgradere området og inddrage boligbebyggelsen på Flintholm Allé Vest i den udvikling, der sker i forbindelse med byudviklingsområdet Flintholm. Flintholm Stations beliggenhed nord for områdefornyelsesområdet samt byudviklingen på de tidligere gasværks- og erhvervsgrunde øst for områdefornyelsesområdet vil i fremtiden gøre hele området til en attraktiv bydel og boligområde. Flintholm Allé Vest vil opleve en forandring og med områdefornyelsen blive en integreret del af den nye bydel ved Flintholm station. Beskrivelse af området Flintholm Allé Vest er beliggende i det vestlige Frederiksberg, og afgrænses af Frederikssundsbanen, Finsensvej, Flintholm Allé og Flintholm station. Området strækker sig over ca m² og rummer ca. 300 boliger. Bernhard Bangs Allé Flintholm station Metro Ringbanen Områdefornyelse Einer-Jensens Vænge Flintholm Allé S-bane Byudviklingsområde Ved Grænsen Buen Finsensvej Området består af Flintholm Allé samt 6 boligblokke og tilhørende friarealer. De 6 boligblokke udgøres, fra Finsensvej, af en kommunalt ejet ejendom (Pomonagården), en andelsboligforening (Færøgården), en almen boligforening (Grønlandsgården) samt 3 kommunalt ejede ejendomme (Blok 1, 2 og 3). Ejendommene er opført mellem 1934 og De fremstår i dag noget nedslidte. Friarealer og gaderum er tillige nedslidte og triste, og der eksisterer i dag ikke en samhørighed i området og beboerne imellem i de 6 blokke. Byudviklingsområdet Flintholm Området, som er omfattet af områdefornyelsen, ligger på den vestlige side af Flintholm Allé. På den østlige side af Flintholm Allé ligger et stort byudviklingsområde. Byudviklingen i området startede i 2001, hvor Frederiksberg Kommune iværksatte et udviklingssamarbejde for området sammen med DBS S-tog og en privat grundejer. Flintholmområdets stationsnære beliggenhed gør det særdeles velegnet til omdannelse til en levende, varieret og tæt ny bydel med boliger, erhverv, butikscenter og kulturelle aktiviteter. Udviklingen er i gang og forventes at strække sig over de næste ca. 7-8 år. Områdefornyelse Flintholm Allé Vest 1

4 Der opføres ca. 700 nye boliger med blandede ejerformer og yderligere ca m² bygges til erhverv og en børneinstitution. Planen er at opføre et center ved stationen, og der anlægges nye veje, stier, pladser, friarealer og en byhave i området. Den nye Flintholm station med bus-, metro- og S-togsforbindelser ligger i den nordvestlige del af området, for enden af Flintholm Allé. Beskrivelse af områdets problemer og ressourcer Bebyggelsen og de nære omgivelser er præget af nedslidning, og det får området til at fremstå trist. Området vil uden en renovering ikke kunne opnå et fysisk ligeværdigt samspil med de nye bebyggelser, der er på vej i byudviklingsområdet. I området er ca. 80 % af beboerne udenfor arbejdsmarkedet. Beboerne har 14 forskellige nationaliteter. I de kommunale ejendomme har en del lejere 2-årige lejekontrakter, og samtidig har en stor del beboere boet i området i mange år. Den almene ejendom har en stor andel af unge studerende og enlige ældre. Området bærer præg af, at mange ikke regner med at skulle bo der i længere tid. Det boligsociale arbejde på Flintholm Allé startede i 1996 som et SSP projekt med ansættelse af en boligsocial medarbejder i kommunens 3 nordlige blokke, og i 2000 blev arbejdet udvidet til at omfatte alle boligblokke langs Flintholm Allés vestlige side og kom ind under den boligsociale pulje i kommunen. Den boligsociale medarbejder har god kontakt med mange beboere fra alle 6 ejendomme, og mange beboere deltager i de aktiviteter, der arrangeres. Den boligsociale medarbejder har kontor i en lejlighed i en af kommunenes blokke. Aktiviteterne i lejligheden fastlægges på månedlige beboermøder. Aktiviteterne varierer og har f.eks. omfattet legestue, lektiecafé, syklub, bankospil m.m. Den boligsociale medarbejder fungerer dels som igangsætter og koordinator for aktiviteter dels som rådgiver for enkelte beboere. Inddragelse af lokale ressourcer I forbindelse med udarbejdelse af programmet for områdefornyelsen afholdt Frederiksberg Kommune i slutningen af november 2004 et beboermøde for alle beboere og erhvervsdrivende på Flintholm Allé. I forlængelse af beboermødet oprettedes tre arbejdsgrupper som skal beskæftige sig med henholdsvis omdannelse af Flintholm Allé, omdannelse af friarealerne og med fællesaktiviteter/fælleslokale. I forlængelse af beboerinddragelsen i programfasen forventes det, at arbejdsgrupperne vil fortsætte med at arbejde med de enkelte projekter under områdefornyelsen. Beboernes deltagelse i arbejdsgrupperne vil blive forsøgt udvidet med endnu flere beboere for at sikre et bredt lokalt 2 Områdefornyelse Flintholm Allé Vest

5 ejerskab til projekterne. Grupperne vil arbejde videre med baggrund i de indledende oplæg fra beboermødet i november Det boligsociale projekt i området vil evt. kunne anvendes til lokal forankring af projektet i området og lejligheden, hvor den boligsociale medarbejder har kontor vil kunne fungere som informationsbutik. Dette vil medvirke til, at områdefornyelsesprojektet bliver synligt for beboere og andre, der færdes i området. Overordnede mål for projektet Hovedmålsætningen for områdefornyelsesområdet er. at fremme boligområdets potentiale som et attraktivt boligområde. at opgradere boligområdet sideløbende med byudviklingsområdets udbygning. at styrke beboernes identifikation med området og forbedre områdets identitet udadtil. at skabe rum for fællesskab og beboeraktivitet/engagement. at skabe funktionelle og visuelle forbedringer af nærmiljøet. Beskrivelse af delprojekter Bygningsfornyelse i de 4 kommunale ejendomme De fire kommunale ejendomme indeholder i alt 189 boliger, heraf er 51 % 2-værelses, 34% er 3-værelses og 15% er 4-værelses. Ejendommene er generelt nedslidte på tag og fag, men alle har fået renoveret køkken og bad. Pomonagården har et nedslidt tegltag, som trænger til udskiftning. De øvrige 3 har slidte asbestbølgeplade-tage, som skal eftergås for en nøjagtig tilstandsvurdering. Alle 4 ejendomme trænger til vinduesudskiftning og blok 1, 2 og 3 mangler mekaniske ventilationsanlæg. Bygningsfornyelse i andelsboligforeningen Færøgården Andelsboligforeningen indeholder 57 lejligheder fordelt på 1-,2-,3- og 4- værelses boliger. Andelsboligforeningen har tilkendegivet, at der er et behov for udskiftning af ejendommens tag. I den forbindelse har de udtrykt ønske om at investere i en fælles tagterrasse for ejendommens beboere. Foreningen har ligeledes ønske om at etablere nye boliger i tagetagen. Andelsboligforeningen har i en årrække tilladt lejlighedssammenlægning, når frivillige flytninger har givet mulighed for det. Dette har indtil videre medført at 8 af de små boliger er lagt sammen til 4 større. I forbindelse med områdefornyelsen vil det blive undersøgt om, kommunens byfornyelsesramme i kan udvides til at omfatte bygningsfornyelse i området. Områdefornyelse Flintholm Allé Vest 3

6 Renovering af den almene boligforening Grønlandsgård Ejendommen består af 50 små 2- og 3-værelses boliger. Bygningen fremtræder pæn men i en noget nedslidt stand. Boligerne har små og utidssvarende køkkener og små toiletrum uden bademulighed. Ejendommens tag fremstår i slidt stand og trænger til gennemgribende modernisering. Murværk i gavlene er i dårlig stand, som medfører skimmelsvamp i boligerne. Ejendommen har centralvarme. Ejendommen har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til renovering af bygningen, friarealer og etablering af fællesfaciliteter. Landsbyggefonden genoptager i første halvdel af 2005 vurderingen af ansøgningen efter en besigtigelse af ejendommen. Fælleshus/fælleslokaler/fælles aktiviteter Området har i dag en beboerlejlighed indrettet i en bolig i en af de kommunale ejendomme. Beboerlejligheden er tilknyttet det boligsociale projekt og bemandes til daglig af den boligsociale medarbejder. Disse forholdsvis små fysiske rammer begrænser udvalget af boligsociale aktiviteter. I Grønlandsgårds ansøgning til Landsbyggefonden var et af elementerne etablering af fælleslokaler. Muligheden for at samtænke disse forskellige ideer om fælles faciliteter skal derfor undersøges Det kan undersøges om Grønlandsgårds midler til fælleslokale/hus kan indgå i et fælleshus for hele området. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af beboere, den boligsociale medarbejder samt medarbejdere fra Teknisk Direktorat. På baggrund af arbejdsgruppens forslag og ideer planlægges etablering af en eller flere muligheder for opholdsrum til fællesfaciliteter. Mulighederne for nybygning af et fælleshus, udbygning af det eksisterende beboerlokale og andre muligheder skal undersøges. Arbejdsgruppen foreslår som udgangspunkt et selvstændigt beliggende hus for områdets beboere. Muligheden for at placere et fælleshus i den nordlige del af området ved blok 1 skal undersøges. Huset forslås at indeholde ét større lokale med tilstødende mindre rum, køkken og toiletter, depotrum/rekvisitrum til de mange aktiviteter. 4 Områdefornyelse Flintholm Allé Vest

7 Som udgangspunkt er det ønsket, at den boligsociale medarbejder placeres i huset, og der evt. tilknyttes andet personale til at igangsætte og forankre aktiviteterne. Arbejdsgruppen forslår at huset bl.a. kan rumme følgende aktiviteter og muligheder: rum for legestue og mødregrupper i samarbejde med sundhedsplejerskerne. fællesspisning. fritidsundervisning og lektiecafé. computerundervisning. bankospil. ældregymnastik. mulighed for mindre sammenkomster for områdets beboere, som supplement til de mange forholdsvis små boliger. aktiviteter der skaber samspil mellem voksne, børn og unge. tilbud om træning i jobsøgning for ledige, udlændinge, netværksetablering. rekvisitrum hvor man kan låne Christianiacykel, rulleskøjter og andre udendørs legeting. I planlægningen af fælleshuset skal indgå overvejelser om fremtidig drift og vedligeholdelse samt bemanding af fælleshuset. Der har hidtil været afsat kr. pr. år til den boligsociale medarbejder og aktiviteter i beboerlejligheden over kommunens boligsociale pulje. I forbindelse med samspillet mellem Flintholm Allé Vest og byudviklingsområdet foreslås det at lave aktiviteter og tiltag som grundigt informerer de nuværende beboere om byudviklingsområdet, f.eks. rundvisninger. Desuden foreslås det at inddrage de nuværende beboere om kulturelle tiltag i byudviklingsområdet, således at beboerne opnår et samspil med de nye beboere på den anden side af Flintholm Allé. Renovering og forbedring af friarealer Friarealerne til de 6 ejendomme har i dag en meget forskellig udformning og er generelt nedslidte og fremstår meget trist. I de 3 nordlige gårde er der i dag indrettet legearealer til forskellige aldersgrupper: gård 1 for små børn, gård 2 for skolebørn og gård 3 for større børn. Opdelingen medfører, at børnene cirkulerer mellem gårdene. Den største gruppe består af børn i skolealderen. I andelsboligen og den almene ejendom bor der næsten ingen børn, og der findes ingen deciderede legemuligheder på deres friarealer. Pomonagården mod Finsensvej har en legeplads, som vender ud mod den stærkt trafikerede Finsensvej. Alle gårdene har generelle opholdsmuligheder i mindre omfang. Områdefornyelse Flintholm Allé Vest 5

8 6 Områdefornyelse Flintholm Allé Vest Ideoplæg: Flintholm Allé Vest 1:500

9 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af beboere og medarbejdere fra Teknisk Direktorat. Arbejdsgruppen foreslår, at friarealerne for de 6 ejendomme ses som en sammenhængende helhed bestående af 6 gårde, adgangsarealer mellem blokkene og en passage bag om bygningerne langs jernbanen. Gårdenes fremtidige indretning udformes i samarbejde med beboerne i alle blokkene. Mellemrummene mellem blokkene foreslås indrettet som en halvprivat zone mellem gaderummet og det mere private gårdrum. Arealet kunne f.eks. rumme cykelparkering og affaldssorteringsmuligheder. Det skal undersøges, om der langs jernbanen kan etableres en sti, der kan forbinde gårdene. Stiens kantes mod jernbanen, så der opnås en visuel forskønnelse og en skærmende effekt mod støj og indkig. Muligheden for at indgå i et samarbejde med DSB om støjafskærmning skal undersøges. Kommunens byfornyelsesramme søges delvist brugt til friarealforbedringen i årene Rammebeløbet er foreløbig beregnet til ca. 6 mio. kr. Arbejdsgruppen foreslår, at renoveringen af friarealerne kommer til at omfatte: nye belægninger gerne med meget grønt. flere opholdsmuligheder og bevaring af grillpladser. hegn/afskærmning mod Flintholm Allé ens for hele rækken. etablering af sti mellem ejendommene og s-banen. afskærmning mod baneterrænet, f.eks. med træer. barnevognsparkering. bedre belysning. indretning af gårdene så de fremstår grønne og indbydende. tørrepladser i gårdene evt. afskærmet. kriminalpræventive tiltag. Muligheder for cykelkældre skal undersøges, når friarealforbedringen planlægges. Muligheder for og konsekvenser af etablering af mobilsug-anlæg til dagrenovation skal overvejes i forbindelse med planlægning af affaldshåndtering. Herunder skal forskellige løsninger til storskrald også undersøges. Renovering af Flintholm Allé Flintholm Allé vil være overgangen mellem den eksisterende bebyggelse og den nye i byudviklingsområdet. Strategiplanen for byudviklingsområdet beskriver Flintholm Allé etableret som den klassiske allé, der lægger sig op ad Frederiksbergs historiske og klassiske identitet. Det foreslås, at Flintholm Allé anlægges med et symmetrisk gadeprofil og beplantning. Flintholm Allé har karakter af stillevej og boliggade, hvor det dog er muligt at køre ind i området til eksempelvis kiss and ride-pladsen ved stationen og med varetilkørsel til stationscentret. Områdefornyelse Flintholm Allé Vest 7

10 Der skal lægges særlig vægt på bearbejdning af overgangen mellem den offentlige og den private zone, dvs. af kanten mellem gaderummet og bygningerne på Flintholm Allé. Detaljeringen af arealets udformning sker i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe og med kommunens rådgivere på byudviklingsprojektet. Der skal etableres ny belysning på Flintholm Allé, som skal sikre tryg færden og afvikling af trafik. Udførelsen af Flintholm Allé vil ske sidst i forløbet, da den i et vist omfang vil fungere som adgangsvej til byudviklingsområdets byggepladser. Som grundlag for udformningen af Flintholm Allé skal der laves en undersøgelse af parkeringsbehov. Parkering på Flintholm Allé skal så vidt muligt forbeholdes beboerne. Som beskrevet i afsnittet om friarealer kan zonerne mellem gård/bygning og gade indrettes til bl.a. cykelparkering, da den nuværende situation er kaotisk foran hver indgangsdør. Arbejdsgruppen foreslår, at renoveringen af Flintholm Allé omfatter følgende temaer: hastighedsdæmpende foranstaltninger på Flintholm Allé. p-pladser for beboere. ny belægning på fortovene. trafikdæmpende foranstaltninger ønskes (med hensyntagen til tung trafik). bearbejdning af arealerne foran ejendommene. forbedring af belysning. ny organisering af cykelparkering f.eks. i skel mellem gårdene. mulighed for lukning af gårdrum af hensyn til børnene. Varieret lejlighedssammensætning - Støtte til lejlighedssammenlægninger og mobilitet samt lodret differentiering For at skabe grundlag for at beboersammensætningen i fremtiden kan blive mere varieret og give mulighed for at unge beboere, der ønsker at blive i området efter at have stiftet familie, er det kommunens ønske at understøtte beboerønsker om lejlighedssammenlægninger. Det er dog udgangspunktet, at lejlighedssammenlægninger skal ske ad frivillig vej. Kommunen planlægger at udarbejde et oplæg til en overordnet plan for lejlighedssammenlægning i området. Oplægget kan indeholde forslag til en procedure for og omfanget af sammenlægninger af boliger i området. Efterfølgende orienteres beboerne og der nedsættes en arbejdsgruppe, som viderebearbejder og detaljerer oplægget. Oplægget skal ende med at have karakter af en lokal strategi for lejlighedssammenlægning samt indeholde kriterier for tildeling af tilskud til flyttehjælp og arkitektbistand. 8 Områdefornyelse Flintholm Allé Vest

11 Samtidig arbejdes på en strategi for en lodret differentiering i de enkelte opgange, således at ældre f.eks. får mulighed for at bo i stueetagerne. Investeringsredegørelse Investering i forbindelse med byudviklingsområdet Områdefornyelsen i Flintholm Allé Vest skal ses som et led i udviklingen af hele Flintholm-området. Det er i byudviklingsområdet, at de største investeringer vil ske både kommunale og private. Frederiksberg kommune investerer ca. 100 mio. kr. i oprensning af forurenet jord og i infrastruktur, derudover opfører kommunen plejeboliger til ca. 150 mio. kr. og en børneinstitution til mellem 20 og 30 mio. kr. samt 40 nye almene boliger. Der forventes at ske private investeringer i omkring 700 nye boliger i området. Yderligere forventes bygget ca m² erhvervsbyggeri. Den samlede investering i området forventes at blive op imod 1,5 mia. kr. En del af de kommunale midler, der er afsat til infrastruktur i byudviklingsområdet, vil blive brugt på renoveringen af Flintholm Allé og hertil kommer kommunale midler afsat til drift af vejanlæg. Det vil blive undersøgt om, kommunens byfornyelsesramme i kan udvides til bygningsfornyelse i området. Den almene ejendom Grønlandsgård har i ansøgt Landsbyggefonden om 36 mio. kr. til bygnings- og friarealforbedring samt etablering af fælleslokale. Det generelle investeringsbehov og potentiale i andelsboligforeningen er endnu ikke prissat, men bestyrelsen har tilkendegivet ønsker om udskiftning af tag og etablering af tagterrasse. Der gennemføres løbende lejlighedssammenlægninger i ejendommen. Organisering Kommunalbestyrelsen Styregruppe Projektgruppe Arbejdsgruppe vedr. friarealer Arbejdsgruppe vedr. fælleshus/lokaler Arbejdsgruppe vedr. Flintholm Allé Lejlighedssammenlægning Styregruppen: Der er nedsat en kommunal styregruppe, som består af cheferne for de involverede afdelinger i Teknisk Direktorat. Kommunal projektgruppe Der er nedsat en intern projektgruppe med medarbejdere fra de involverede afdelinger i Teknisk Direktorat. Projektgruppen og hele områdefornyelsesprojektet ledes af en projektleder i kommunens Projekt- og Planafdeling. Arbejdsgrupper Der er nedsat tre arbejdsgrupper med beboere fra Flintholm Allé og medarbejdere fra Teknisk Direktorat. Arbejdsgrupperne arbejder med temaerne: Friarealer, Flintholm Allé og Fælleshus/lokale. Arbejdsgrupperne forventes udvidet og videreført igennem hele områdefornyelseperioden. Områdefornyelse Flintholm Allé Vest 9

12 Budget Delprojekt Samlet beløb Kommunal Statslig Anden Bemærkninger (områdefornyelse) udgift udgift investering Program og formidling Lejlighedssammen lægninger - rådgivning mv. Udførte lejligheds- Endnu ikke Egeninvesteringer i sammenlægninger prissat andelsboligen, bygningsfornyelses ramme i de kommunale ejendomme Mobilitet lodret differentiering Bygningsfornyelse Endnu ikke Bygningsfornyelsesprissat ramme, egenfinansiering Fælleslokale/fælleshus Aktiviteter der skal skabe fællesskab mellem beboerne og de nye beboere i byudviklingsområdet Boligsocial indsats p.a. Den boligsociale pulje Forbedring af zone mellem friarealer og Flintholm Allé Friarealforbedringer Byfornyelsesrammen Omdannelse af Flintholm Endnu ikke Kommunale drifts- Allé prissat midler samt midler fra byudviklingsområdets andel til veje og pladser Byudviklingsområdet Ca. 1,5 mia. kr. Kommunale og private investeringer Sum i alt Områdefornyelse Flintholm Allé Vest

13 Handlingsplan - tidsplan, procesforløb Midlerne afsættes som en samlet ramme på det kommunale budget over en 5-årig periode med 1.9 mio. kr. pr. år. Umiddelbart efter Socialministeriets tilsagn vil planlægningen af delprojekterne kunne igangsættes. Delprojekt Der arbejdes videre i arbejdsgrupperne, evt. oprettes nye arbejdsgrupper. Planlægning af bygningsfornyelse i de kommunale ejendomme. Planlægning af friarealforbedring. Planlægning af fælleshus/fælleslokale. Planlægning af andelsboligforeningens eventuelle bygningsfornyelse. Opfølgning på Landsbyggefondens vurdering af Grønlandsgårds renoveringsprojekt. Planlægning af omdannelse af Flintholm Allé. Strategi for lejlighedssammenlægninger. Etablering af fælleshus/fælleslokaler. Udførelse af bygningsfornyelse. Udførelse af friarealforbedring. Omdannelse af Flintholm Allé. Afslutning, opsummering og forankring af områdefornyelsesprojektet. Afsluttende rapport til Socialministeriet. Områdefornyelse Flintholm Allé Vest 11

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser Helhedsplanen Det helhedsorienterede byfornyelsesområde omfatter s 4 afdelinger i Fortunbyen, 4 kommunalt ejede boligblokke og et butikscenter. I området er der omkring 850 boliger med ca. 1.400 beboere.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i Velkommen til mandag den 8. september 2008 18.00 Velkomst og præsentation af deltagerne 18.15 Introduktion til opgaven hvad er arbejdsgruppens rolle? 18.30 Møderækken 18.50 Inspiration fra andre boligområder

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Modernisering af Wilkenbo

Modernisering af Wilkenbo Modernisering af Wilkenbo Dalgas Boulevard, Finsensvej, Lauritz Sørensens Vej, Wilkensvej Beboermøde, Lauritz Sørensens Vej 10 & 12 Dagsorden Dagsorden for opgangsmøderne: Velkomst v/ Maj Britt Søballe

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE

6 University College ~ co~i7t SLAGELSE ' SLAGELSE 6 University College ~ co~i7t,. SJÆLLAND - DSB, "" ~ KOMMUNE Visionsplan for Campus Slagelse ved stationen, maj 2013. Udarbejdet af Slagelse Kommune i samarbejde med SDU, UCSJ, DSB Ejendomsudvikling

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING Programbestyrelsens afslutningskonference 27/11 2008 Renovering og beboerrådgivning Ringparken, Slagelse Boligområdet Ringparken beliggende i den nordlige udkant af

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål

Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Udkast 1 Nyt Rosenhøj - oplæg til arbejdsgruppens visioner og mål Indledning Udarbejdelsen af projekt Nyt Rosenhøj tager sit udspring i en påkrævet renovering af bygningsmæssige forhold som fx betonskader,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010

INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 1 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 2 17. MAJ 2010 INFORMATIONSMØDE 5. MAJ 2010 Dagsorden 3 1. Velkomst 2. Finanskrisen Hvad vedkommer den os?! 3. Baggrunden for den kommende renovering herunder

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Finansiering af bæredygtige tiltag i byfornyelsen i Københavns Kommune

Finansiering af bæredygtige tiltag i byfornyelsen i Københavns Kommune Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere