Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest"

Transkript

1 Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest 2005

2 Indledning... 1 Beskrivelse af området... 1 Beskrivelse af områdets problemer og ressourcer... 2 Inddragelse af lokale ressourcer... 2 Overordnede mål for projektet... 3 Beskrivelse af delprojekter... 3 Investeringsredegørelse - Beskrivelse af sammenhæng mellem og koordinering af kommunale og private initiativer og investeringer... 8 Organisering... 9 Budget Handlingsplan - tidsplan, procesforløb Program for områdefornyelse Flintholm Allé Vest er udarbejdet af Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat i samarbejde med Byfornyelse Danmark. Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf Januar 2005

3 Områdefornyelse Flintholm Allé Vest Indledning Frederiksberg Kommune modtog i juni 2004 reservation af en investeringsramme til områdefornyelse for Flintholm Allé Vest. Områdefornyelsesprojektet skal være med til at opgradere området og inddrage boligbebyggelsen på Flintholm Allé Vest i den udvikling, der sker i forbindelse med byudviklingsområdet Flintholm. Flintholm Stations beliggenhed nord for områdefornyelsesområdet samt byudviklingen på de tidligere gasværks- og erhvervsgrunde øst for områdefornyelsesområdet vil i fremtiden gøre hele området til en attraktiv bydel og boligområde. Flintholm Allé Vest vil opleve en forandring og med områdefornyelsen blive en integreret del af den nye bydel ved Flintholm station. Beskrivelse af området Flintholm Allé Vest er beliggende i det vestlige Frederiksberg, og afgrænses af Frederikssundsbanen, Finsensvej, Flintholm Allé og Flintholm station. Området strækker sig over ca m² og rummer ca. 300 boliger. Bernhard Bangs Allé Flintholm station Metro Ringbanen Områdefornyelse Einer-Jensens Vænge Flintholm Allé S-bane Byudviklingsområde Ved Grænsen Buen Finsensvej Området består af Flintholm Allé samt 6 boligblokke og tilhørende friarealer. De 6 boligblokke udgøres, fra Finsensvej, af en kommunalt ejet ejendom (Pomonagården), en andelsboligforening (Færøgården), en almen boligforening (Grønlandsgården) samt 3 kommunalt ejede ejendomme (Blok 1, 2 og 3). Ejendommene er opført mellem 1934 og De fremstår i dag noget nedslidte. Friarealer og gaderum er tillige nedslidte og triste, og der eksisterer i dag ikke en samhørighed i området og beboerne imellem i de 6 blokke. Byudviklingsområdet Flintholm Området, som er omfattet af områdefornyelsen, ligger på den vestlige side af Flintholm Allé. På den østlige side af Flintholm Allé ligger et stort byudviklingsområde. Byudviklingen i området startede i 2001, hvor Frederiksberg Kommune iværksatte et udviklingssamarbejde for området sammen med DBS S-tog og en privat grundejer. Flintholmområdets stationsnære beliggenhed gør det særdeles velegnet til omdannelse til en levende, varieret og tæt ny bydel med boliger, erhverv, butikscenter og kulturelle aktiviteter. Udviklingen er i gang og forventes at strække sig over de næste ca. 7-8 år. Områdefornyelse Flintholm Allé Vest 1

4 Der opføres ca. 700 nye boliger med blandede ejerformer og yderligere ca m² bygges til erhverv og en børneinstitution. Planen er at opføre et center ved stationen, og der anlægges nye veje, stier, pladser, friarealer og en byhave i området. Den nye Flintholm station med bus-, metro- og S-togsforbindelser ligger i den nordvestlige del af området, for enden af Flintholm Allé. Beskrivelse af områdets problemer og ressourcer Bebyggelsen og de nære omgivelser er præget af nedslidning, og det får området til at fremstå trist. Området vil uden en renovering ikke kunne opnå et fysisk ligeværdigt samspil med de nye bebyggelser, der er på vej i byudviklingsområdet. I området er ca. 80 % af beboerne udenfor arbejdsmarkedet. Beboerne har 14 forskellige nationaliteter. I de kommunale ejendomme har en del lejere 2-årige lejekontrakter, og samtidig har en stor del beboere boet i området i mange år. Den almene ejendom har en stor andel af unge studerende og enlige ældre. Området bærer præg af, at mange ikke regner med at skulle bo der i længere tid. Det boligsociale arbejde på Flintholm Allé startede i 1996 som et SSP projekt med ansættelse af en boligsocial medarbejder i kommunens 3 nordlige blokke, og i 2000 blev arbejdet udvidet til at omfatte alle boligblokke langs Flintholm Allés vestlige side og kom ind under den boligsociale pulje i kommunen. Den boligsociale medarbejder har god kontakt med mange beboere fra alle 6 ejendomme, og mange beboere deltager i de aktiviteter, der arrangeres. Den boligsociale medarbejder har kontor i en lejlighed i en af kommunenes blokke. Aktiviteterne i lejligheden fastlægges på månedlige beboermøder. Aktiviteterne varierer og har f.eks. omfattet legestue, lektiecafé, syklub, bankospil m.m. Den boligsociale medarbejder fungerer dels som igangsætter og koordinator for aktiviteter dels som rådgiver for enkelte beboere. Inddragelse af lokale ressourcer I forbindelse med udarbejdelse af programmet for områdefornyelsen afholdt Frederiksberg Kommune i slutningen af november 2004 et beboermøde for alle beboere og erhvervsdrivende på Flintholm Allé. I forlængelse af beboermødet oprettedes tre arbejdsgrupper som skal beskæftige sig med henholdsvis omdannelse af Flintholm Allé, omdannelse af friarealerne og med fællesaktiviteter/fælleslokale. I forlængelse af beboerinddragelsen i programfasen forventes det, at arbejdsgrupperne vil fortsætte med at arbejde med de enkelte projekter under områdefornyelsen. Beboernes deltagelse i arbejdsgrupperne vil blive forsøgt udvidet med endnu flere beboere for at sikre et bredt lokalt 2 Områdefornyelse Flintholm Allé Vest

5 ejerskab til projekterne. Grupperne vil arbejde videre med baggrund i de indledende oplæg fra beboermødet i november Det boligsociale projekt i området vil evt. kunne anvendes til lokal forankring af projektet i området og lejligheden, hvor den boligsociale medarbejder har kontor vil kunne fungere som informationsbutik. Dette vil medvirke til, at områdefornyelsesprojektet bliver synligt for beboere og andre, der færdes i området. Overordnede mål for projektet Hovedmålsætningen for områdefornyelsesområdet er. at fremme boligområdets potentiale som et attraktivt boligområde. at opgradere boligområdet sideløbende med byudviklingsområdets udbygning. at styrke beboernes identifikation med området og forbedre områdets identitet udadtil. at skabe rum for fællesskab og beboeraktivitet/engagement. at skabe funktionelle og visuelle forbedringer af nærmiljøet. Beskrivelse af delprojekter Bygningsfornyelse i de 4 kommunale ejendomme De fire kommunale ejendomme indeholder i alt 189 boliger, heraf er 51 % 2-værelses, 34% er 3-værelses og 15% er 4-værelses. Ejendommene er generelt nedslidte på tag og fag, men alle har fået renoveret køkken og bad. Pomonagården har et nedslidt tegltag, som trænger til udskiftning. De øvrige 3 har slidte asbestbølgeplade-tage, som skal eftergås for en nøjagtig tilstandsvurdering. Alle 4 ejendomme trænger til vinduesudskiftning og blok 1, 2 og 3 mangler mekaniske ventilationsanlæg. Bygningsfornyelse i andelsboligforeningen Færøgården Andelsboligforeningen indeholder 57 lejligheder fordelt på 1-,2-,3- og 4- værelses boliger. Andelsboligforeningen har tilkendegivet, at der er et behov for udskiftning af ejendommens tag. I den forbindelse har de udtrykt ønske om at investere i en fælles tagterrasse for ejendommens beboere. Foreningen har ligeledes ønske om at etablere nye boliger i tagetagen. Andelsboligforeningen har i en årrække tilladt lejlighedssammenlægning, når frivillige flytninger har givet mulighed for det. Dette har indtil videre medført at 8 af de små boliger er lagt sammen til 4 større. I forbindelse med områdefornyelsen vil det blive undersøgt om, kommunens byfornyelsesramme i kan udvides til at omfatte bygningsfornyelse i området. Områdefornyelse Flintholm Allé Vest 3

6 Renovering af den almene boligforening Grønlandsgård Ejendommen består af 50 små 2- og 3-værelses boliger. Bygningen fremtræder pæn men i en noget nedslidt stand. Boligerne har små og utidssvarende køkkener og små toiletrum uden bademulighed. Ejendommens tag fremstår i slidt stand og trænger til gennemgribende modernisering. Murværk i gavlene er i dårlig stand, som medfører skimmelsvamp i boligerne. Ejendommen har centralvarme. Ejendommen har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til renovering af bygningen, friarealer og etablering af fællesfaciliteter. Landsbyggefonden genoptager i første halvdel af 2005 vurderingen af ansøgningen efter en besigtigelse af ejendommen. Fælleshus/fælleslokaler/fælles aktiviteter Området har i dag en beboerlejlighed indrettet i en bolig i en af de kommunale ejendomme. Beboerlejligheden er tilknyttet det boligsociale projekt og bemandes til daglig af den boligsociale medarbejder. Disse forholdsvis små fysiske rammer begrænser udvalget af boligsociale aktiviteter. I Grønlandsgårds ansøgning til Landsbyggefonden var et af elementerne etablering af fælleslokaler. Muligheden for at samtænke disse forskellige ideer om fælles faciliteter skal derfor undersøges Det kan undersøges om Grønlandsgårds midler til fælleslokale/hus kan indgå i et fælleshus for hele området. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af beboere, den boligsociale medarbejder samt medarbejdere fra Teknisk Direktorat. På baggrund af arbejdsgruppens forslag og ideer planlægges etablering af en eller flere muligheder for opholdsrum til fællesfaciliteter. Mulighederne for nybygning af et fælleshus, udbygning af det eksisterende beboerlokale og andre muligheder skal undersøges. Arbejdsgruppen foreslår som udgangspunkt et selvstændigt beliggende hus for områdets beboere. Muligheden for at placere et fælleshus i den nordlige del af området ved blok 1 skal undersøges. Huset forslås at indeholde ét større lokale med tilstødende mindre rum, køkken og toiletter, depotrum/rekvisitrum til de mange aktiviteter. 4 Områdefornyelse Flintholm Allé Vest

7 Som udgangspunkt er det ønsket, at den boligsociale medarbejder placeres i huset, og der evt. tilknyttes andet personale til at igangsætte og forankre aktiviteterne. Arbejdsgruppen forslår at huset bl.a. kan rumme følgende aktiviteter og muligheder: rum for legestue og mødregrupper i samarbejde med sundhedsplejerskerne. fællesspisning. fritidsundervisning og lektiecafé. computerundervisning. bankospil. ældregymnastik. mulighed for mindre sammenkomster for områdets beboere, som supplement til de mange forholdsvis små boliger. aktiviteter der skaber samspil mellem voksne, børn og unge. tilbud om træning i jobsøgning for ledige, udlændinge, netværksetablering. rekvisitrum hvor man kan låne Christianiacykel, rulleskøjter og andre udendørs legeting. I planlægningen af fælleshuset skal indgå overvejelser om fremtidig drift og vedligeholdelse samt bemanding af fælleshuset. Der har hidtil været afsat kr. pr. år til den boligsociale medarbejder og aktiviteter i beboerlejligheden over kommunens boligsociale pulje. I forbindelse med samspillet mellem Flintholm Allé Vest og byudviklingsområdet foreslås det at lave aktiviteter og tiltag som grundigt informerer de nuværende beboere om byudviklingsområdet, f.eks. rundvisninger. Desuden foreslås det at inddrage de nuværende beboere om kulturelle tiltag i byudviklingsområdet, således at beboerne opnår et samspil med de nye beboere på den anden side af Flintholm Allé. Renovering og forbedring af friarealer Friarealerne til de 6 ejendomme har i dag en meget forskellig udformning og er generelt nedslidte og fremstår meget trist. I de 3 nordlige gårde er der i dag indrettet legearealer til forskellige aldersgrupper: gård 1 for små børn, gård 2 for skolebørn og gård 3 for større børn. Opdelingen medfører, at børnene cirkulerer mellem gårdene. Den største gruppe består af børn i skolealderen. I andelsboligen og den almene ejendom bor der næsten ingen børn, og der findes ingen deciderede legemuligheder på deres friarealer. Pomonagården mod Finsensvej har en legeplads, som vender ud mod den stærkt trafikerede Finsensvej. Alle gårdene har generelle opholdsmuligheder i mindre omfang. Områdefornyelse Flintholm Allé Vest 5

8 6 Områdefornyelse Flintholm Allé Vest Ideoplæg: Flintholm Allé Vest 1:500

9 Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af beboere og medarbejdere fra Teknisk Direktorat. Arbejdsgruppen foreslår, at friarealerne for de 6 ejendomme ses som en sammenhængende helhed bestående af 6 gårde, adgangsarealer mellem blokkene og en passage bag om bygningerne langs jernbanen. Gårdenes fremtidige indretning udformes i samarbejde med beboerne i alle blokkene. Mellemrummene mellem blokkene foreslås indrettet som en halvprivat zone mellem gaderummet og det mere private gårdrum. Arealet kunne f.eks. rumme cykelparkering og affaldssorteringsmuligheder. Det skal undersøges, om der langs jernbanen kan etableres en sti, der kan forbinde gårdene. Stiens kantes mod jernbanen, så der opnås en visuel forskønnelse og en skærmende effekt mod støj og indkig. Muligheden for at indgå i et samarbejde med DSB om støjafskærmning skal undersøges. Kommunens byfornyelsesramme søges delvist brugt til friarealforbedringen i årene Rammebeløbet er foreløbig beregnet til ca. 6 mio. kr. Arbejdsgruppen foreslår, at renoveringen af friarealerne kommer til at omfatte: nye belægninger gerne med meget grønt. flere opholdsmuligheder og bevaring af grillpladser. hegn/afskærmning mod Flintholm Allé ens for hele rækken. etablering af sti mellem ejendommene og s-banen. afskærmning mod baneterrænet, f.eks. med træer. barnevognsparkering. bedre belysning. indretning af gårdene så de fremstår grønne og indbydende. tørrepladser i gårdene evt. afskærmet. kriminalpræventive tiltag. Muligheder for cykelkældre skal undersøges, når friarealforbedringen planlægges. Muligheder for og konsekvenser af etablering af mobilsug-anlæg til dagrenovation skal overvejes i forbindelse med planlægning af affaldshåndtering. Herunder skal forskellige løsninger til storskrald også undersøges. Renovering af Flintholm Allé Flintholm Allé vil være overgangen mellem den eksisterende bebyggelse og den nye i byudviklingsområdet. Strategiplanen for byudviklingsområdet beskriver Flintholm Allé etableret som den klassiske allé, der lægger sig op ad Frederiksbergs historiske og klassiske identitet. Det foreslås, at Flintholm Allé anlægges med et symmetrisk gadeprofil og beplantning. Flintholm Allé har karakter af stillevej og boliggade, hvor det dog er muligt at køre ind i området til eksempelvis kiss and ride-pladsen ved stationen og med varetilkørsel til stationscentret. Områdefornyelse Flintholm Allé Vest 7

10 Der skal lægges særlig vægt på bearbejdning af overgangen mellem den offentlige og den private zone, dvs. af kanten mellem gaderummet og bygningerne på Flintholm Allé. Detaljeringen af arealets udformning sker i samarbejde med den nedsatte arbejdsgruppe og med kommunens rådgivere på byudviklingsprojektet. Der skal etableres ny belysning på Flintholm Allé, som skal sikre tryg færden og afvikling af trafik. Udførelsen af Flintholm Allé vil ske sidst i forløbet, da den i et vist omfang vil fungere som adgangsvej til byudviklingsområdets byggepladser. Som grundlag for udformningen af Flintholm Allé skal der laves en undersøgelse af parkeringsbehov. Parkering på Flintholm Allé skal så vidt muligt forbeholdes beboerne. Som beskrevet i afsnittet om friarealer kan zonerne mellem gård/bygning og gade indrettes til bl.a. cykelparkering, da den nuværende situation er kaotisk foran hver indgangsdør. Arbejdsgruppen foreslår, at renoveringen af Flintholm Allé omfatter følgende temaer: hastighedsdæmpende foranstaltninger på Flintholm Allé. p-pladser for beboere. ny belægning på fortovene. trafikdæmpende foranstaltninger ønskes (med hensyntagen til tung trafik). bearbejdning af arealerne foran ejendommene. forbedring af belysning. ny organisering af cykelparkering f.eks. i skel mellem gårdene. mulighed for lukning af gårdrum af hensyn til børnene. Varieret lejlighedssammensætning - Støtte til lejlighedssammenlægninger og mobilitet samt lodret differentiering For at skabe grundlag for at beboersammensætningen i fremtiden kan blive mere varieret og give mulighed for at unge beboere, der ønsker at blive i området efter at have stiftet familie, er det kommunens ønske at understøtte beboerønsker om lejlighedssammenlægninger. Det er dog udgangspunktet, at lejlighedssammenlægninger skal ske ad frivillig vej. Kommunen planlægger at udarbejde et oplæg til en overordnet plan for lejlighedssammenlægning i området. Oplægget kan indeholde forslag til en procedure for og omfanget af sammenlægninger af boliger i området. Efterfølgende orienteres beboerne og der nedsættes en arbejdsgruppe, som viderebearbejder og detaljerer oplægget. Oplægget skal ende med at have karakter af en lokal strategi for lejlighedssammenlægning samt indeholde kriterier for tildeling af tilskud til flyttehjælp og arkitektbistand. 8 Områdefornyelse Flintholm Allé Vest

11 Samtidig arbejdes på en strategi for en lodret differentiering i de enkelte opgange, således at ældre f.eks. får mulighed for at bo i stueetagerne. Investeringsredegørelse Investering i forbindelse med byudviklingsområdet Områdefornyelsen i Flintholm Allé Vest skal ses som et led i udviklingen af hele Flintholm-området. Det er i byudviklingsområdet, at de største investeringer vil ske både kommunale og private. Frederiksberg kommune investerer ca. 100 mio. kr. i oprensning af forurenet jord og i infrastruktur, derudover opfører kommunen plejeboliger til ca. 150 mio. kr. og en børneinstitution til mellem 20 og 30 mio. kr. samt 40 nye almene boliger. Der forventes at ske private investeringer i omkring 700 nye boliger i området. Yderligere forventes bygget ca m² erhvervsbyggeri. Den samlede investering i området forventes at blive op imod 1,5 mia. kr. En del af de kommunale midler, der er afsat til infrastruktur i byudviklingsområdet, vil blive brugt på renoveringen af Flintholm Allé og hertil kommer kommunale midler afsat til drift af vejanlæg. Det vil blive undersøgt om, kommunens byfornyelsesramme i kan udvides til bygningsfornyelse i området. Den almene ejendom Grønlandsgård har i ansøgt Landsbyggefonden om 36 mio. kr. til bygnings- og friarealforbedring samt etablering af fælleslokale. Det generelle investeringsbehov og potentiale i andelsboligforeningen er endnu ikke prissat, men bestyrelsen har tilkendegivet ønsker om udskiftning af tag og etablering af tagterrasse. Der gennemføres løbende lejlighedssammenlægninger i ejendommen. Organisering Kommunalbestyrelsen Styregruppe Projektgruppe Arbejdsgruppe vedr. friarealer Arbejdsgruppe vedr. fælleshus/lokaler Arbejdsgruppe vedr. Flintholm Allé Lejlighedssammenlægning Styregruppen: Der er nedsat en kommunal styregruppe, som består af cheferne for de involverede afdelinger i Teknisk Direktorat. Kommunal projektgruppe Der er nedsat en intern projektgruppe med medarbejdere fra de involverede afdelinger i Teknisk Direktorat. Projektgruppen og hele områdefornyelsesprojektet ledes af en projektleder i kommunens Projekt- og Planafdeling. Arbejdsgrupper Der er nedsat tre arbejdsgrupper med beboere fra Flintholm Allé og medarbejdere fra Teknisk Direktorat. Arbejdsgrupperne arbejder med temaerne: Friarealer, Flintholm Allé og Fælleshus/lokale. Arbejdsgrupperne forventes udvidet og videreført igennem hele områdefornyelseperioden. Områdefornyelse Flintholm Allé Vest 9

12 Budget Delprojekt Samlet beløb Kommunal Statslig Anden Bemærkninger (områdefornyelse) udgift udgift investering Program og formidling Lejlighedssammen lægninger - rådgivning mv. Udførte lejligheds- Endnu ikke Egeninvesteringer i sammenlægninger prissat andelsboligen, bygningsfornyelses ramme i de kommunale ejendomme Mobilitet lodret differentiering Bygningsfornyelse Endnu ikke Bygningsfornyelsesprissat ramme, egenfinansiering Fælleslokale/fælleshus Aktiviteter der skal skabe fællesskab mellem beboerne og de nye beboere i byudviklingsområdet Boligsocial indsats p.a. Den boligsociale pulje Forbedring af zone mellem friarealer og Flintholm Allé Friarealforbedringer Byfornyelsesrammen Omdannelse af Flintholm Endnu ikke Kommunale drifts- Allé prissat midler samt midler fra byudviklingsområdets andel til veje og pladser Byudviklingsområdet Ca. 1,5 mia. kr. Kommunale og private investeringer Sum i alt Områdefornyelse Flintholm Allé Vest

13 Handlingsplan - tidsplan, procesforløb Midlerne afsættes som en samlet ramme på det kommunale budget over en 5-årig periode med 1.9 mio. kr. pr. år. Umiddelbart efter Socialministeriets tilsagn vil planlægningen af delprojekterne kunne igangsættes. Delprojekt Der arbejdes videre i arbejdsgrupperne, evt. oprettes nye arbejdsgrupper. Planlægning af bygningsfornyelse i de kommunale ejendomme. Planlægning af friarealforbedring. Planlægning af fælleshus/fælleslokale. Planlægning af andelsboligforeningens eventuelle bygningsfornyelse. Opfølgning på Landsbyggefondens vurdering af Grønlandsgårds renoveringsprojekt. Planlægning af omdannelse af Flintholm Allé. Strategi for lejlighedssammenlægninger. Etablering af fælleshus/fælleslokaler. Udførelse af bygningsfornyelse. Udførelse af friarealforbedring. Omdannelse af Flintholm Allé. Afslutning, opsummering og forankring af områdefornyelsesprojektet. Afsluttende rapport til Socialministeriet. Områdefornyelse Flintholm Allé Vest 11

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016

Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Blokmøder om den fysiske helhedsplan i Munkevangen oktober 2016 Opsamling fra alle blokmøder Den 5. og den 12. oktober blev der afholdt fire blokmøder om oplægget til den fysiske helhedsplan i Munkevangen.

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Boligorganisationerne

Boligorganisationerne Boligorganisationerne må tænke nyt Vi har et problem Hvert år støtter Landsbyggefonden moderniseringer i boligafdelingerne med flere milliarder kroner. Langt hovedparten går til genopretning af bygninger,

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ Torsdag den 4. September FORMÅLET MED DAGENS MØDE 1. At informere om de muligheder, der er for fremtidens Rosenhøj 2. Nedsættelse af en arbejdsgruppe med beboere

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Friarealforbedring i karré 169 Slotsgade / Thorsgade / Ved Volden / Østervold Ved Volden Østervold Thorsgade Slotsgade Juni 2011 Baggrunden for projektet I forbindelse med tilsagn

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

Kommuneplan 2017 Retningslinjer - Ændringsskema

Kommuneplan 2017 Retningslinjer - Ændringsskema Kommuneplan 2017 Retningslinjer - Ændringsskema Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Klimatilpasning Klimatilpasning (side 5) Retningslinjekort og alle retningslinjer er opdateret. Ændringerne er i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Program for borgerworkshop den 9. april 11.00 Velkomst v. Jørgen Christensen, medlem af Byrådet 11.05

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Forslag til behandling på afdelingsmøde i Dybbølhus

Forslag til behandling på afdelingsmøde i Dybbølhus 4. april 2016 Forslag til behandling på afdelingsmøde i Dybbølhus Mandag den 11. april 2016 kl. 19.00 Ernst Kapers Vej 18, kld. FORSLAG 1 Forslag om affaldssortering og gårdrenovering Bestyrelsen har gennem

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 4 Projekttemamøde vedrørende udearealer og byggelogistik Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-03-12 PROGRAM 19.00-19.45 Udearealer og byggelogistik 19.45-20.45 Arbejde

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Lokalplan nr. 138. for et område på Flintholm. Flintholm Station. Metro. Einer-Jensens Vænge. S-bane. Flintholm Allé. Finsensvej

Lokalplan nr. 138. for et område på Flintholm. Flintholm Station. Metro. Einer-Jensens Vænge. S-bane. Flintholm Allé. Finsensvej Lokalplan nr. 138 for et område på Flintholm Flintholm Station Metro S-bane Einer-Jensens Vænge Flintholm Allé Finsensvej Lokalplan nr. 138 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Plan-

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Bilag 1, indkomne ansøgninger om tilskud til bad og toilet i almene boliger

Bilag 1, indkomne ansøgninger om tilskud til bad og toilet i almene boliger Bilag 1, indkomne ansøgninger om tilskud til bad og toilet i almene boliger Baggrund for ansøgningerne: Tilskudsdeklarationsmidlerne kommer fra en række ejendommes frikøb fra en tinglyst tilskudsdeklaration.

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen

Notat. Indledning. Den Udarbejdet af Planafdelingen Notat Indledning På baggrund af beslutningen på fællesmødet mellem Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5.oktober 2015 har administrationen undersøgt en række muligheder for placering af 80

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

Aktivitetshus planskitser

Aktivitetshus planskitser Aktivitetshus planskitser Aktivitetslokale 1 Aktivitets- Aktivitetslokale 2 lokale 3 Dobbelthøjt Dobbelthøjt 1.salsplan 1:200 Ind Depot Teknik Toilet Vindfang Ejd. kontor Frokoststue Pers. toil. G. Toilet

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017 Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1074,

Læs mere

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget. Maj 2014 Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj plan-byg-miljo@ishoj.dk Høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014, Ishøj Kommune Efter opfordring fra borgmesteren fremsendes bemærkninger til forslaget.

Læs mere

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i

Velkommen til. mandag den 8. september 2008. Trivsel og fornyelse i Velkommen til mandag den 8. september 2008 18.00 Velkomst og præsentation af deltagerne 18.15 Introduktion til opgaven hvad er arbejdsgruppens rolle? 18.30 Møderækken 18.50 Inspiration fra andre boligområder

Læs mere

Jægermarken Afdeling 7504

Jægermarken Afdeling 7504 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 3. juni 2015 IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser

Boligselskabet AKB Lyngby. IDEASAps - en rådgivningsvirksomhed for arkitektur, byggeteknik og beslutningsprocesser Helhedsplanen Det helhedsorienterede byfornyelsesområde omfatter s 4 afdelinger i Fortunbyen, 4 kommunalt ejede boligblokke og et butikscenter. I området er der omkring 850 boliger med ca. 1.400 beboere.

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr.

23. juni 2011. Sagsnr. 2011-51278. Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 23. juni 2011 Intern høring vedrørende udarbejdelse af lokalplantillæg nr. 5 til lokalplan nr. 301 Ørestad Nord Introduktion og formål Denne høring omhandler et projekt for en rækkehusbebyggelse i Ørestad

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere