a) Der foretages besigtigelsestur tirsdag, den 21. maj 2002 i kommunen. Eventuelle ønsker afleveres på udvalgsmødet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a) Der foretages besigtigelsestur tirsdag, den 21. maj 2002 i kommunen. Eventuelle ønsker afleveres på udvalgsmødet."

Transkript

1 Åbent møde i Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2002 Dagsorden med beslutninger (omfter pkt.erne 1-10) Meddelelser a) Der foretages besigtigelsestur tirsdag, den 21. maj 2002 i kommunen. Eventuelle ønsker afleveres på udvalgsmødet. Til efterretning, evt. ønsker meddeles forvaltningen inden den 1. maj Bygningsvedligeholdelse 2002 Kommunalbestyrelsen 26. marts 2001, pkt. 3 (samlede bevillingsansøgninger). Resume Efter et større registrerings- og analysearbejde er der i år udarbejdet en samlet plan for genopretning af de kommunale ejendommes vedligeholdelsesstandard samt et forslag til en stregi for planens gennemførelse, herunder et forslag til finansiering af de foreslåede (ekstraordinære) vedligeholdelsesarbejder i det omfang disse ikke kan finansieres over beløb afs i den senest godkendte investeringsplan pr. december I planen foreslås gennemført vedligeholdelsesarbejder for 270 mio. kr. over de kommende 6 års rammer ( ) mod optaget i investeringsplanen (decemberopfølgningen) 204 mio. kr. Af de 270 mio. kr. foreslås 40 mio. kr. afholdt over 1. års ramme (2002). Udover bygningsvedligeholdelse er der udarbejdet et forslag til gennemførelse af og investeringer i energibesparende foranstaltninger med en forventet tilbagebetalingstid på henholdsvis 3-5, 6-8 og 9-12 år. Indtil videre foreslås alene indarbejdet forslag med en tilbagebetalingstid på 3-5 år i kommunens økonomi. For 2002 foreslås de økonomiske rammer fasts til 40 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og 8,1 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, hvortil der søges anlægsbevillinger. Forslagene er nærmere beskrevet i noter fra den Tekniske Direktør og Økonomidirektøren samt mere detaljeret i meriale fra Ejendomskontoret. Grundlaget for udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen har i år været væsentlig bedre end tidligere år, idet kommunen i 2001 startede implementeringen af vedligeholdelsessystemet Caretaker bl.a. med det formål bedre kunne systemisere og udarbejde kort- og langtidsvedligeholdelsesplaner for kommunens ejendomme udfra registrerede (opderede) oplysninger.

2 På nuværende tidspunkt er der registreret oplysninger vedrørende alle kommunens skoler, børneinstitutioner og plejehjem. På grundlag af ovenstående registreringer og vurderinger af vedligeholdelsesstandarden i de endnu ikke registrerede ejendomme har Ejendomskontoret udarbejdet en samlet vedligeholdelsesplan, der viser et større behov for investeringer i bygningsvedligeholdelse over de kommende år end de i investeringsplanen optagne, da der er konsteret en efterslæbs-pukkel på ca. 66 mio. kr. udover beløb optaget i investeringsplanen. På grundlag af udarbejdede rapporter er det vurderet, det vil være muligt bringe kommunens ejendomme op på et rimeligt vedligeholdelsesniveau ved fordele puklen over de kommende 6 år, dvs. ved forhøje de afste rammebeløb til bygningsvedligeholdelse med 11 mio. kr. pr. år over de 6 år, hvorefter det kan nedsættes igen. Det samlede rammebeløbet for 2002 til bygningsvedligeholdelse foreslås herefter fasts til 40 mio. kr., idet der i øjeblikket er indholdt 29 mio. kr. i investeringsplanen til finansiering heraf, nemlig 20 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 af de under projekt nr afste midler til ekstraordinær vedligeholdelse de kommende år og 9 mio. kr. under projekt nr (i 2002) til renovering af skoler. Af rammen på 40 mio. kr. forventes 30 mio. kr. udbetalt i 2002 og 10 mio. kr. i De ejendomme, hvorpå der foreslås igangs og gennemført energibesparende foranstaltninger (med en tilbagebetalingstid på 3-5 år) i 2002 fremgår af særskilt not fra den Tekniske Direktør. Udgifterne hertil er anslået til 8,1 mio. kr. 6 mio. kr. i 2002 og 2,1 mio. kr. i hvortil der søges anlægsbevilling. Beløbet er ikke indarbejdet i investeringsplanen, men foreslås optaget som et nyt projekt og finansieret ved låneoptagelse. En samlet oversigt over tidligere og nu forventede udgifter (fordelt efter forventede betalingstidspunkter/-år) til vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger (kun 1. etape af sidstnævnte er medtaget) og forslag til finansiering af de nu forventede udgifter fremgår af Økonomidirektørens not. Bilag Teknisk Direktørs noter af 1. og 6. marts 2002 (ligger i sagen). Økonomidirektørens not af 1. marts 2002 (ligger i sagen). Ejendomsafdelingens meriale af 4. marts 2002, herunder rapporter fra COWI (ligger i sagen). Kommunalbestyrelsen de decentrale midler til udvendig vedligeholdelse overføres til den centrale pulje og de foreslåede tiltag under Teknik- og Miljøudvalget godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget. Godkendt

3 Forslag til broreparioner år anlægsbevilling Som kommunens konsulent foretager rådgivende ingeniørfirma Broconsult ApS et løbende eftersyn af vores bygværker (broer og tunneler), dels som et generaleftersyn og dels som kontrol- og eftersyn. Eftersynet omfter eksempelvis også de bygværker som vi har fælles med vores nabokommuner. Endvidere dele af bygværker som vi har fælles med andre vejmyndigheder samt DSB. Eftersyn og vedligeholdelse af disse fællesanlæg sker efter indgåede overenskomster og aftaler mellem parterne. På baggrund af eftersyn, som foretages af rådgiver og Teknisk Forvaltning udarbejdes der en rapport og budgetforslag. På grundlag af generaleftersyn og tilstandsvurdering foretaget i marts 2000 og særeftersyn foretaget i februar d.å. kan det anbefales, der i 2002 udføres en istandsættelse af følgende bygværker: 1. Gangtunnel ved Ballerup Stion nord og syd 2. Bro over Sømose Å ved Ravnsletvej 3. Bro over jernbanen ved Lundebjergskolen 4. Stitunnel ved Sydbuen Istandsættelserne af bygværkerne omfter i hovedtræk: Reparioner af belægninger, rækværker, betonflader- og kantbjælker, skråningssikringer ved å-løb, autoværn mv. Vedrørende gangtunnel ved Ballerup Stion omhandler reparionerne etablering af nye skridsikre trapper og ny tunnelbelægning. Udgifterne til de samlede istandsættelser inkl. ingeniørhonorar forventes ville andrage kr. ekskl. moms. De under pkt. 1 og pkt. 2 nævnte bygværker er fælles med henholdsvis DSB og Herlev Kommune. Udgifterne til istandsættelse af gangtunnelen ved Ballerup Stion er beregnet til kr., inkl. ingeniørhonorar. Af denne udgift afholder DSB 43%, eller kr. jf. overenskomst. Udgiften afregnes direkte mellem DSB og rådgiver/entreprenør. Af den resterende udgift, = kr., afholder Herlev Kommune 50% af udgifterne til reparion af broen ved Ravnsletvej, specifikt opgjort til ca kr., inkl. honorarer. Frrukket Herlevs andel på kr , som Ballerup står i forskud med, udgør Ballerup andel i alt: = kr., ekskl. moms. DSB og Herlev Kommune har ved breve tilkendegivet, man er indforstået med tunnel- og broreparionerne. I den senest a jourførte investeringsoversigt pr. 28. november 2001, er der under projektnummer 9679, Vedligeholdelse af broer og tunneller, afs ,00 kr. i Kommunalbestyrelsen forslaget til broreparionerne godkendes og udbydes i indbudt licition med igangsættelse af arbejderne i foråret 2002,

4 der meddeles en anlægsbevilling på ,- kr. projekt nr (NY), Vedligeholdelse af broer og tunneller, etape 2, til formålet, der meddeles en indtægtsbevilling på ,- kr., projekt nr (NY), Vedligeholdelse af broer og tunneller, etape 2, indtægter, og udvalgsformanden bemyndiges til antage laveste tilbud og igangsætte arbejderne. Indstilles til godkendelse. Henvendelse fra Spildevandscenter Avedøre om evt. omlægning af spildevandsaktiviteter Resume Bestyrelsen for Spildevandscenter Avedøre I/S stiller forslag om ændret opgavefordeling kommunerne og centret imellem. Bestyrelsen for Spildevandscenter Avedøre I/S besluttede i februar 2001 lade udføre en analyse af fordele og ulemper ved omlægning af spildevandsaktiviteter mellem de ti ejerkommuner og på Spildevandscenter Avedøre. Opgaven blev finansieret over Spildevandscentrets budget. Konsulenter på opgaven var PWC Consulting og Erling Holm ApS. Bestyrelsen behandlede det færdige analyseresult på sit møde den 15. februar På grundlag af rapporten indstiller bestyrelsen følgende til renseanlæggets ti ejerkommuner: Bestyrelsen opfordrer den enkelte kommune til inden 15. maj 2002 tilkendegive, om den ønsker deltage i et samarbejde hen mod etablering af et egentligt benchmarkingsystem og bestyrelsen opfordrer den enkelte kommune til tilkendegive sin interesse i arbejde videre med et udvidet samarbejde i forhold til en eller flere af de af konsulentfirmaet foreslåede modeller. Konsulentrapporten peger på nogle modelgrupper, hvor samarbejdet kan udbygges: Formaliseret samarbejde på udvalgte områder, Ændret opgavefordeling, Ændring af ejerskab og Fuldt integreret spildevandssamarbejde som vist i bilag 1. Rapporten indikerer, der kunne være et effektiviseringspotentiale ved nærmere samarbejde det fremgår dog ikke af analysen præcis hvordan gevinsten opnås og hvem der i givet fald opnår den. Vedrørende benchmarking har forvaltningen vurderet, Ballerup Kommunes deltagelse i udviklingen af systemet kan koste op til 0,5 mandår i personaleressource, afhængig af ambitionsniveau ved løsning af opgaven. Løsningen af en sådan opgave må således kræve overvejelser om anvendelse af konsulentbistand. Som et pilotprojekt for udvidet samarbejde anbefales, der arbejdes videre med konkretisere muligheden for fælles drift af transmissionsledning og bassiner knyttet hertil (model 3a-3b i bilag 1). Forslaget indebærer, Spildevandscentret overtager kapacitets,- drifts- og vedligeholdelsesmæssig ansvar for det fælles ledningssystem, defineret som det ledningssystem, der betjener mere end een kommune i fællesskabet. Dette omfter Spildevandscentrets nuværende ledninger og pumpestioner samt herudover i alt 25 km ledninger i Brøndby, Glostrup, Ishøj, Albertslund, Vallensbæk, Herlev og Høje-Taastrup Kommuner. Hertil kommer de bassiner i Brøndby og Høje-Taastrup, der indgår i en fællesstyring med renseanlægget. Spildevandscentret vil dermed få ansvaret for den fælles kapacitetsplanlægning, herunder der altid er overblik over kapacitetsforholdene i dette sy-stem. Overdragelsen kan ske, når mere detaljerede analyser af konsulenternes forslag har blotlagt lønsomheden i forslaget for kommunerne.

5 Af hensyn til nærheden af ledningsvedligehold for administrion og politikere, samt fuld politisk kontrol med ledninger, renoveringstakt og økonomi anses det for den bedste løsning med en selvstændig kloakforsyning i Ballerup Kommune, som har et bredt frivilligt samarbejde om indkøb og udbud med andre tilsvarende forsyninger. Bilag Gruppering af modeller fra PWC Consulting, Bilag 1 (udsendes). Kommunalbestyrelsen Ballerup Kommune tilslutter sig et samarbejde hen mod etablering af et egentligt Benchmarkingsystem, og til dette formål bevilges kr. i 2003 over kloakforsyningens driftsbudget, og Ballerup Kommune tilslutter sig, der arbejdes videre med konkretisere mulighederne for fælles drift af transmissionsledninger og bassiner knyttet hertil i Spildevandscenter Avedøres opland. Indstilles til godkendelse. Det blev endvidere besluttet undersøge eventuelle fordele ved et tættere samarbejde om driften af Måløv Renseanlæg og Spildevandscenter Avedøre. Principgodkendelse af skitseprojekt til Idrætshal til Københavns Dag- og Aftenseminarium (KDAS) Resumé KDAS har fremsendt skitseforslag til idrætshal i det sydvestlige hjørne af Skovlunde Bypark. Idrætshallen består af en "trææske", der indeholder selve hallen med en muret sidebygning til omklædning, teorilokale, magasin, teknikrum m.m. Hallens beklædning er en én-på-to træbeklædning svarende til seminariets beklædning. Da hallen vender mod parken, vil dette give et godt helhedsindtryk herfra. Vinduerne er placeret, så man kan se ind i og ud af hallen. Der er endvidere ovenlys i hallen placeret langs væggene i længderetningen. Til den murede sidebygning benyttes en teglsten i samme farve som Rosenlundskolens murværk, hvorved der bliver en god helhedsvirkning mellem hallen og skolen. Selve muren udføres, så den skråner indad opefter som en bastionsmur. Oven på muren er et samlet vinduesparti, hvorpå der "svæver" en let tagkonstruktion. Som tagbeklædning anvendes tagpap. På hallen er taget ikke synligt fra grundniveau. Hovedindgangen er orienteret mod den ny pladsdannelse mellem Rosenlundskolen, idrætshallen og KDAS. Hallens form og placering medfører mindre overskridelser af Lokalplan nr. 110's byggefelt, der til gengæld ikke fyldes ud mod parken. Den maksimale overskridelse er på ca. 1 m på facaden, mens taget på sidebygningen giver yderligere en overskridelse på ca. ½ m mod syd og øst. Overskridelsen medfører ingen konflikter med trafikken på stien. Ellers er skitsen i overensstemmelse med lokalplanen.

6 Bilag Snit og planer af idrætshallen (udsendes). Kortbilag med overskridelserne af byggefeltet (udsendes). Teknik- og Miljøudvalget. projektet principgodkendes som grundlag for den videre projektering, og der meddeles dispension fra Lokalplan nr. 110, 7.3 til den på plan af 20. marts 2002 angivne overskridelse af byggefeltet. Godkendt Principgodkendelse af skitseprojekt til bebyggelse af 11 boliger på parcel 9, Østerhøj Syd Resumé Tegnestuen LAJ og Byggeselskabet JN ApS har på vegne af Lærkehuset fremsendt skitseforslag til bebyggelse af en rækkehusbebyggelse med 11 ustøttede andelsboliger på parcel 9, Østerhøj Syd. Bebyggelsen består af to stokbebyggelser med to-plans rækkehuse. Én stok med 6 rækkehuse mod Østerhøjvej og én stok med 5 rækkehuse mod Skyttestræde. Til hver bolig hører en mindre have mod syd eller vest mod det fælles friareal. Gavle og partier ved lejlighedsskel opføres med hvidt filset murværk. Facader og udhæng beklædes med sortmalet træ. Vinduer og udvendige døre udføres i hvidmalet træ. Tagmerialet er rød vingetegl. Der etableres en fælles adgangsvej over skel mod parcel 12.3 til parkeringsplads. Der anlægges 11 parkeringspladser og reserveres areal til et udlæg på 5 parkeringspladser. Lokalplanen fastlægger, der skal udlægges 2 p-pladser og anlægges 1½ p-plads pr. bolig. For opnå denne parkeringsdækning søges der om, der kan anvises 6 parkeringspladser som en del af den langsgående parkering langs bebyggelsen. Bebyggelsen er herudover i overensstemmelse med lokalplanen. Bebyggelsesformen med rækkehuse lever fint op til lokalplanens intentioner, idet rækkehusene ligger tæt ud til gaderne og medvirker til give en bymæssig karakter. Bilag Plan med indtegning af Boligforeningen Grønhøj og punkthuse parcel 13, projektmeriale og merialebeskrivelse (udsendes). Teknik- og Miljøudvalget. projektet principgodkendes som grundlag for grundsalget og den videre projektering,

7 samt der kan tilkøbes 6 parkeringspladser som en del af den langsgående parkering i Østerhøjvej. Godkendt. Principgodkendelse af skitseprojekt til bebyggelse af 9 boliger på parcel 15, Østerhøj Syd Resumé Damgaard Jensens Tegnestue har på vegne af bygherren Eckhard Dombrowski, Lærkehuset, fremsendt skitseforslag til bebyggelse af en stokbebyggelse med 9 ustøttede andelsboliger på parcel 15, Østerhøj Syd. Bebyggelsen består af to stokbebyggelser med to-plans boliger. Én stok med 5 boliger mod Østerhøjvej og én stok med 4 boliger, placeret tilbagetrukket parallelt med den anden stok. Til hver bolig hører en mindre have mod vest. Da grunden er meget stejl, er denne placering af bygningerne den mest hensigtsmæssige. Den tilbagetrukne stok ligger højere end stokken med facade ud til Østerhøjvej. Facader beklædes med træ i en blåsort farve. Tagmerialet er rød vingetegl. Vinduer og udvendige døre udføres i hvidmalet træ. Der etableres adgangsvej fra Torv B til en parkeringsplads, som ligger mellem de to stokbebyggelser. Der anlægges 9 parkeringspladser og reserveres areal til et udlæg på 4 parkeringspladser. Lokalplanen fastlægger, der skal udlægges 2 p-pladser og anlægges 1½ p-plads pr. bolig. For opnå denne parkeringsdækning søges der om, der kan anvises 5 parkeringspladser som en del af den langsgående parkering langs bebyggelsen. Bebyggelsen er herudover i overensstemmelse med lokalplanen. Bebyggelsesformen med rækkehuse lever fint op til lokalplanens intentioner, idet rækkehusene ligger tæt ud til gaderne og medvirker til give en bymæssige karakter. Bilag Plan med indtegning af Jægerbo og bebyggelsen på parcel 14, projektmeriale og merialebeskrivelse (udsendes). Teknik- og Miljøudvalget. projektet principgodkendes som grundlag for grundsalget og den videre projektering, der kan tilkøbes 5 parkeringspladser som en del af den langsgående parkering i Østerhøjvej. Godkendt.

8 Område til dyrkningslodder, vinmark og afgræsning i Østerhøj Syd Resumé Fra 42 beboere i boligbebyggelsen Grønhøj og 8 kommende beboere i ældrebofællesskabet Jægerbo er der fremkommet ønsker om nyttehaver i de landskabelige friarealer i Østerhøj Syd. Fra ni familier i Østerhøjområdet er der endvidere kommet ønsker om areal til en fælles vinmark i Østerhøj til dyrkning af økologisk vin til eget forbrug. I Lokalplan gives der mulighed for fælles dyrkning på område C3. På det grundlag anvises ca. en tredjedel af grunden nord for Gl. Østerhøjvej 10 til dyrkningslodder og ca. en tredjedel til vinmark. Område C3 skal indgå som en del af det åbne og bakkede kulturlandskab i Østerhøj Nurpark. Derfor er anvendelsen begrænset til fælles dyrkning eller afgræsning. For bevare helhedspræget og sammenhængen til de omkringliggende marker skal lodderne holdes fri for permanente buske, flerårige stauder, hække og træer. Der tillades opførelse af en fælles kasse til værktøj og fælles kompostkasser i et afgrænset område i markens sydøstlige hjørne. Disse elementer skal holdes i en højde under 1m, udføres i træ og fremstå i farverne sort eller jordfarver jf. lokalplanens bestemmelser. Der kan etableres blivende frugtbuske og frugttræer i forlængelse af de eksisterende hegn, som afgrænser marken. Det forudsættes, der oprettes en nyttehaveforening inden opstart af dyrkningen midt i april. Foreningen skal i løbet af året i dialog med Ballerup Kommune udarbejde fælles vedtægter og lejekontrakt, som skal vedtages senest 1. januar Medlemmerne af foreningen skal gennem et kontingent dække de nødvendige driftsomkostninger. Foreningen er åben for alle beboere i Østerhøj Syd. Det forudsættes ligeledes, der oprettes et vinlaug, som på samme vilkår udarbejder vedtægter og lejekontrakt, som vedtages og underskrives senest 1. januar Den del af marken, der ikke benyttes til nyttehaver eller vinmark kan plejes ved afgræsning. Når der foreslås en tilladelse til starte dyrkningslodderne, inden der er udarbejdet lejekontrakt og vedtægter, er det for imødekomme de borgere (f.eks. i Grønhøj), som har boet i kvarteret længe og haft gener fra byggepladser samt boligveje og friarealer, der ikke er færdiggjort. En fælles dyrkningsforening vil medvirke til styrke det sociale fællesskab på tværs af boliggrupperne. Udgifterne til klargøring af arealet til nyttehaver og etablering af vandhane beløber sig til kr ,- kr., som dækkes af frigivet beløb til byggemodning, Østerhøj Syd projekt nr Bilag Plan med indtegning af område for nyttehaver (udsendes). Henvendelser fra interesserede borgere (ligger i sagen). Teknik- og Miljøudvalget. der gives mulighed for dyrkningslodder, vinmark og nyttehaver i den anviste del af område C3 i Østerhøj Syd. Godkendt i princippet, men således nyttehaveområdet rykkes tilbage fra Gl. Østerhøjvej mod sydøst. Mr. nr. 10 br, Ballerup, Solvej 6 - Ballerup Seminariet

9 Resume Fristen for fjerne midlertidige pavilloner er overskredet med udgangen af marts. Seminariet har den 15. marts søgt om udsættelse, idet nybyggeri forventes stå færdigt i efteråret Udvalget udste fristen til udgangen af marts, idet Seminariets bestyrelse havde besluttet sætte nybyggeri i gang i foråret Der er tinglyst en begrænset tilladelse til 31. december Der er endnu ikke modtaget ansøgning om byggetilladelse til nybyggeriet. Teknik- og Miljøudvalget spørgsmålet om fristforlængelse drøftes med henblik på ny frist. Forhandles, forelægges på ny på næste møde. Mr.nr. 5 ao, Ballerup, Skovvej 9 A Resume Ansøgning om dispension fra Bygningsreglement for småhuse 1998, kap , stk. 1, til fuld udnyttelse af eksisterende tagetage. Ejendommen er fuldt udnyttet i henhold til Bygningsreglement for småhuse 1998, kap , stk. 1, om maksimal bebyggelsesprocent på 25 for huse med én bolig til helårsbeboelse. I forbindelse med tilladelsen til opførelse af enfamiliehuset i 1½ etage blev bebyggelsesprocenten overholdt ved, der blev udført gitterspær over et område på 13 m 2, som herefter ikke skulle medregnes til det udnyttelige areal. Den eksisterende bebyggelsesprocent er 25 og ved eventuel indragelse af de 13 m 2 bliver den 26,89. Ansøgningen er begrundet med, den mindre udvidelse giver en bedre ruminddeling og optimale rumstørrelser. Det er oplyst, inddragelse af arealet ikke kan ses udefra, idet der ikke udføres vinduer eller ændring af de ydre rammer og derfor ikke vil være til gene for naboer og folk på gaden. Teknik- og Miljøudvalget ansøgningen ikke imødekommes. Godkendt. Sager fra lukket møde

10 Sager til behandling på lukket møde med beslutninger (pkt.erne 11-15) Meddelelser Ingen meddelelser. Forslag til lokalplan nr. 112 for et institutionsområde ved Præstevænget i Ballerup Midt. Indstilles til godkendelse. Mr. nr. 3 i, Pederstrup (parcel 1), Pederstrupvej Udsættes. Årsregnskab 2001 Indstilles til godkendelse. Ansættelse af ny entreprenørchef til Teknisk Forvaltning, Merielgården Indstilles til godkendelse.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8

5... Søndergård - Resultat af licitation vedr. anlæg af Søpromenaden anlægsbevilling. 8 Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2008, kl. 13:00 i udvalgsværelse 7 Åbent møde OBS! Inden udvalgsmødet er der møde i Dommerkomiteen for Miljøprisen Medlemmer Birte Kramhøft (F) Dan Kjølsen (O) Helle

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø

Sorø Kommune. Høring om tilbygning til Sorø Husholdningskoles ejendom Ingemannsvej 9. Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Afs. Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-44540 Sag vedr. 4884 Høring

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning

Årsberetning for perioden 1.1.-31.12. 2001 vedr. selskabsligning Møde i mandag den 25. februar 2002, kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec(

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( 1 Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Udvidelse af hotel b#kongens Egecc Udvidelse af offentlig parkeringsplads Udvidelse af adgangsvej og anlaeg af sti Lokalplanen

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3

Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Referat Havnebestyrelsen's møde Mandag den 10-12-2007 Kl. 14:45 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Jørn Jensen, Knud Albertsen, Steen Gundertofte, Jørgen S. Lundsgaard, Grete Schødts, Bruno Hansen Afbud: Niels

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere