a) Der foretages besigtigelsestur tirsdag, den 21. maj 2002 i kommunen. Eventuelle ønsker afleveres på udvalgsmødet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a) Der foretages besigtigelsestur tirsdag, den 21. maj 2002 i kommunen. Eventuelle ønsker afleveres på udvalgsmødet."

Transkript

1 Åbent møde i Teknik- og Miljøudvalget 9. april 2002 Dagsorden med beslutninger (omfter pkt.erne 1-10) Meddelelser a) Der foretages besigtigelsestur tirsdag, den 21. maj 2002 i kommunen. Eventuelle ønsker afleveres på udvalgsmødet. Til efterretning, evt. ønsker meddeles forvaltningen inden den 1. maj Bygningsvedligeholdelse 2002 Kommunalbestyrelsen 26. marts 2001, pkt. 3 (samlede bevillingsansøgninger). Resume Efter et større registrerings- og analysearbejde er der i år udarbejdet en samlet plan for genopretning af de kommunale ejendommes vedligeholdelsesstandard samt et forslag til en stregi for planens gennemførelse, herunder et forslag til finansiering af de foreslåede (ekstraordinære) vedligeholdelsesarbejder i det omfang disse ikke kan finansieres over beløb afs i den senest godkendte investeringsplan pr. december I planen foreslås gennemført vedligeholdelsesarbejder for 270 mio. kr. over de kommende 6 års rammer ( ) mod optaget i investeringsplanen (decemberopfølgningen) 204 mio. kr. Af de 270 mio. kr. foreslås 40 mio. kr. afholdt over 1. års ramme (2002). Udover bygningsvedligeholdelse er der udarbejdet et forslag til gennemførelse af og investeringer i energibesparende foranstaltninger med en forventet tilbagebetalingstid på henholdsvis 3-5, 6-8 og 9-12 år. Indtil videre foreslås alene indarbejdet forslag med en tilbagebetalingstid på 3-5 år i kommunens økonomi. For 2002 foreslås de økonomiske rammer fasts til 40 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og 8,1 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger, hvortil der søges anlægsbevillinger. Forslagene er nærmere beskrevet i noter fra den Tekniske Direktør og Økonomidirektøren samt mere detaljeret i meriale fra Ejendomskontoret. Grundlaget for udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen har i år været væsentlig bedre end tidligere år, idet kommunen i 2001 startede implementeringen af vedligeholdelsessystemet Caretaker bl.a. med det formål bedre kunne systemisere og udarbejde kort- og langtidsvedligeholdelsesplaner for kommunens ejendomme udfra registrerede (opderede) oplysninger.

2 På nuværende tidspunkt er der registreret oplysninger vedrørende alle kommunens skoler, børneinstitutioner og plejehjem. På grundlag af ovenstående registreringer og vurderinger af vedligeholdelsesstandarden i de endnu ikke registrerede ejendomme har Ejendomskontoret udarbejdet en samlet vedligeholdelsesplan, der viser et større behov for investeringer i bygningsvedligeholdelse over de kommende år end de i investeringsplanen optagne, da der er konsteret en efterslæbs-pukkel på ca. 66 mio. kr. udover beløb optaget i investeringsplanen. På grundlag af udarbejdede rapporter er det vurderet, det vil være muligt bringe kommunens ejendomme op på et rimeligt vedligeholdelsesniveau ved fordele puklen over de kommende 6 år, dvs. ved forhøje de afste rammebeløb til bygningsvedligeholdelse med 11 mio. kr. pr. år over de 6 år, hvorefter det kan nedsættes igen. Det samlede rammebeløbet for 2002 til bygningsvedligeholdelse foreslås herefter fasts til 40 mio. kr., idet der i øjeblikket er indholdt 29 mio. kr. i investeringsplanen til finansiering heraf, nemlig 20 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i hvert af årene 2002 og 2003 af de under projekt nr afste midler til ekstraordinær vedligeholdelse de kommende år og 9 mio. kr. under projekt nr (i 2002) til renovering af skoler. Af rammen på 40 mio. kr. forventes 30 mio. kr. udbetalt i 2002 og 10 mio. kr. i De ejendomme, hvorpå der foreslås igangs og gennemført energibesparende foranstaltninger (med en tilbagebetalingstid på 3-5 år) i 2002 fremgår af særskilt not fra den Tekniske Direktør. Udgifterne hertil er anslået til 8,1 mio. kr. 6 mio. kr. i 2002 og 2,1 mio. kr. i hvortil der søges anlægsbevilling. Beløbet er ikke indarbejdet i investeringsplanen, men foreslås optaget som et nyt projekt og finansieret ved låneoptagelse. En samlet oversigt over tidligere og nu forventede udgifter (fordelt efter forventede betalingstidspunkter/-år) til vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger (kun 1. etape af sidstnævnte er medtaget) og forslag til finansiering af de nu forventede udgifter fremgår af Økonomidirektørens not. Bilag Teknisk Direktørs noter af 1. og 6. marts 2002 (ligger i sagen). Økonomidirektørens not af 1. marts 2002 (ligger i sagen). Ejendomsafdelingens meriale af 4. marts 2002, herunder rapporter fra COWI (ligger i sagen). Kommunalbestyrelsen de decentrale midler til udvendig vedligeholdelse overføres til den centrale pulje og de foreslåede tiltag under Teknik- og Miljøudvalget godkendes. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning Sagen afgøres af Teknik- og Miljøudvalget. Godkendt

3 Forslag til broreparioner år anlægsbevilling Som kommunens konsulent foretager rådgivende ingeniørfirma Broconsult ApS et løbende eftersyn af vores bygværker (broer og tunneler), dels som et generaleftersyn og dels som kontrol- og eftersyn. Eftersynet omfter eksempelvis også de bygværker som vi har fælles med vores nabokommuner. Endvidere dele af bygværker som vi har fælles med andre vejmyndigheder samt DSB. Eftersyn og vedligeholdelse af disse fællesanlæg sker efter indgåede overenskomster og aftaler mellem parterne. På baggrund af eftersyn, som foretages af rådgiver og Teknisk Forvaltning udarbejdes der en rapport og budgetforslag. På grundlag af generaleftersyn og tilstandsvurdering foretaget i marts 2000 og særeftersyn foretaget i februar d.å. kan det anbefales, der i 2002 udføres en istandsættelse af følgende bygværker: 1. Gangtunnel ved Ballerup Stion nord og syd 2. Bro over Sømose Å ved Ravnsletvej 3. Bro over jernbanen ved Lundebjergskolen 4. Stitunnel ved Sydbuen Istandsættelserne af bygværkerne omfter i hovedtræk: Reparioner af belægninger, rækværker, betonflader- og kantbjælker, skråningssikringer ved å-løb, autoværn mv. Vedrørende gangtunnel ved Ballerup Stion omhandler reparionerne etablering af nye skridsikre trapper og ny tunnelbelægning. Udgifterne til de samlede istandsættelser inkl. ingeniørhonorar forventes ville andrage kr. ekskl. moms. De under pkt. 1 og pkt. 2 nævnte bygværker er fælles med henholdsvis DSB og Herlev Kommune. Udgifterne til istandsættelse af gangtunnelen ved Ballerup Stion er beregnet til kr., inkl. ingeniørhonorar. Af denne udgift afholder DSB 43%, eller kr. jf. overenskomst. Udgiften afregnes direkte mellem DSB og rådgiver/entreprenør. Af den resterende udgift, = kr., afholder Herlev Kommune 50% af udgifterne til reparion af broen ved Ravnsletvej, specifikt opgjort til ca kr., inkl. honorarer. Frrukket Herlevs andel på kr , som Ballerup står i forskud med, udgør Ballerup andel i alt: = kr., ekskl. moms. DSB og Herlev Kommune har ved breve tilkendegivet, man er indforstået med tunnel- og broreparionerne. I den senest a jourførte investeringsoversigt pr. 28. november 2001, er der under projektnummer 9679, Vedligeholdelse af broer og tunneller, afs ,00 kr. i Kommunalbestyrelsen forslaget til broreparionerne godkendes og udbydes i indbudt licition med igangsættelse af arbejderne i foråret 2002,

4 der meddeles en anlægsbevilling på ,- kr. projekt nr (NY), Vedligeholdelse af broer og tunneller, etape 2, til formålet, der meddeles en indtægtsbevilling på ,- kr., projekt nr (NY), Vedligeholdelse af broer og tunneller, etape 2, indtægter, og udvalgsformanden bemyndiges til antage laveste tilbud og igangsætte arbejderne. Indstilles til godkendelse. Henvendelse fra Spildevandscenter Avedøre om evt. omlægning af spildevandsaktiviteter Resume Bestyrelsen for Spildevandscenter Avedøre I/S stiller forslag om ændret opgavefordeling kommunerne og centret imellem. Bestyrelsen for Spildevandscenter Avedøre I/S besluttede i februar 2001 lade udføre en analyse af fordele og ulemper ved omlægning af spildevandsaktiviteter mellem de ti ejerkommuner og på Spildevandscenter Avedøre. Opgaven blev finansieret over Spildevandscentrets budget. Konsulenter på opgaven var PWC Consulting og Erling Holm ApS. Bestyrelsen behandlede det færdige analyseresult på sit møde den 15. februar På grundlag af rapporten indstiller bestyrelsen følgende til renseanlæggets ti ejerkommuner: Bestyrelsen opfordrer den enkelte kommune til inden 15. maj 2002 tilkendegive, om den ønsker deltage i et samarbejde hen mod etablering af et egentligt benchmarkingsystem og bestyrelsen opfordrer den enkelte kommune til tilkendegive sin interesse i arbejde videre med et udvidet samarbejde i forhold til en eller flere af de af konsulentfirmaet foreslåede modeller. Konsulentrapporten peger på nogle modelgrupper, hvor samarbejdet kan udbygges: Formaliseret samarbejde på udvalgte områder, Ændret opgavefordeling, Ændring af ejerskab og Fuldt integreret spildevandssamarbejde som vist i bilag 1. Rapporten indikerer, der kunne være et effektiviseringspotentiale ved nærmere samarbejde det fremgår dog ikke af analysen præcis hvordan gevinsten opnås og hvem der i givet fald opnår den. Vedrørende benchmarking har forvaltningen vurderet, Ballerup Kommunes deltagelse i udviklingen af systemet kan koste op til 0,5 mandår i personaleressource, afhængig af ambitionsniveau ved løsning af opgaven. Løsningen af en sådan opgave må således kræve overvejelser om anvendelse af konsulentbistand. Som et pilotprojekt for udvidet samarbejde anbefales, der arbejdes videre med konkretisere muligheden for fælles drift af transmissionsledning og bassiner knyttet hertil (model 3a-3b i bilag 1). Forslaget indebærer, Spildevandscentret overtager kapacitets,- drifts- og vedligeholdelsesmæssig ansvar for det fælles ledningssystem, defineret som det ledningssystem, der betjener mere end een kommune i fællesskabet. Dette omfter Spildevandscentrets nuværende ledninger og pumpestioner samt herudover i alt 25 km ledninger i Brøndby, Glostrup, Ishøj, Albertslund, Vallensbæk, Herlev og Høje-Taastrup Kommuner. Hertil kommer de bassiner i Brøndby og Høje-Taastrup, der indgår i en fællesstyring med renseanlægget. Spildevandscentret vil dermed få ansvaret for den fælles kapacitetsplanlægning, herunder der altid er overblik over kapacitetsforholdene i dette sy-stem. Overdragelsen kan ske, når mere detaljerede analyser af konsulenternes forslag har blotlagt lønsomheden i forslaget for kommunerne.

5 Af hensyn til nærheden af ledningsvedligehold for administrion og politikere, samt fuld politisk kontrol med ledninger, renoveringstakt og økonomi anses det for den bedste løsning med en selvstændig kloakforsyning i Ballerup Kommune, som har et bredt frivilligt samarbejde om indkøb og udbud med andre tilsvarende forsyninger. Bilag Gruppering af modeller fra PWC Consulting, Bilag 1 (udsendes). Kommunalbestyrelsen Ballerup Kommune tilslutter sig et samarbejde hen mod etablering af et egentligt Benchmarkingsystem, og til dette formål bevilges kr. i 2003 over kloakforsyningens driftsbudget, og Ballerup Kommune tilslutter sig, der arbejdes videre med konkretisere mulighederne for fælles drift af transmissionsledninger og bassiner knyttet hertil i Spildevandscenter Avedøres opland. Indstilles til godkendelse. Det blev endvidere besluttet undersøge eventuelle fordele ved et tættere samarbejde om driften af Måløv Renseanlæg og Spildevandscenter Avedøre. Principgodkendelse af skitseprojekt til Idrætshal til Københavns Dag- og Aftenseminarium (KDAS) Resumé KDAS har fremsendt skitseforslag til idrætshal i det sydvestlige hjørne af Skovlunde Bypark. Idrætshallen består af en "trææske", der indeholder selve hallen med en muret sidebygning til omklædning, teorilokale, magasin, teknikrum m.m. Hallens beklædning er en én-på-to træbeklædning svarende til seminariets beklædning. Da hallen vender mod parken, vil dette give et godt helhedsindtryk herfra. Vinduerne er placeret, så man kan se ind i og ud af hallen. Der er endvidere ovenlys i hallen placeret langs væggene i længderetningen. Til den murede sidebygning benyttes en teglsten i samme farve som Rosenlundskolens murværk, hvorved der bliver en god helhedsvirkning mellem hallen og skolen. Selve muren udføres, så den skråner indad opefter som en bastionsmur. Oven på muren er et samlet vinduesparti, hvorpå der "svæver" en let tagkonstruktion. Som tagbeklædning anvendes tagpap. På hallen er taget ikke synligt fra grundniveau. Hovedindgangen er orienteret mod den ny pladsdannelse mellem Rosenlundskolen, idrætshallen og KDAS. Hallens form og placering medfører mindre overskridelser af Lokalplan nr. 110's byggefelt, der til gengæld ikke fyldes ud mod parken. Den maksimale overskridelse er på ca. 1 m på facaden, mens taget på sidebygningen giver yderligere en overskridelse på ca. ½ m mod syd og øst. Overskridelsen medfører ingen konflikter med trafikken på stien. Ellers er skitsen i overensstemmelse med lokalplanen.

6 Bilag Snit og planer af idrætshallen (udsendes). Kortbilag med overskridelserne af byggefeltet (udsendes). Teknik- og Miljøudvalget. projektet principgodkendes som grundlag for den videre projektering, og der meddeles dispension fra Lokalplan nr. 110, 7.3 til den på plan af 20. marts 2002 angivne overskridelse af byggefeltet. Godkendt Principgodkendelse af skitseprojekt til bebyggelse af 11 boliger på parcel 9, Østerhøj Syd Resumé Tegnestuen LAJ og Byggeselskabet JN ApS har på vegne af Lærkehuset fremsendt skitseforslag til bebyggelse af en rækkehusbebyggelse med 11 ustøttede andelsboliger på parcel 9, Østerhøj Syd. Bebyggelsen består af to stokbebyggelser med to-plans rækkehuse. Én stok med 6 rækkehuse mod Østerhøjvej og én stok med 5 rækkehuse mod Skyttestræde. Til hver bolig hører en mindre have mod syd eller vest mod det fælles friareal. Gavle og partier ved lejlighedsskel opføres med hvidt filset murværk. Facader og udhæng beklædes med sortmalet træ. Vinduer og udvendige døre udføres i hvidmalet træ. Tagmerialet er rød vingetegl. Der etableres en fælles adgangsvej over skel mod parcel 12.3 til parkeringsplads. Der anlægges 11 parkeringspladser og reserveres areal til et udlæg på 5 parkeringspladser. Lokalplanen fastlægger, der skal udlægges 2 p-pladser og anlægges 1½ p-plads pr. bolig. For opnå denne parkeringsdækning søges der om, der kan anvises 6 parkeringspladser som en del af den langsgående parkering langs bebyggelsen. Bebyggelsen er herudover i overensstemmelse med lokalplanen. Bebyggelsesformen med rækkehuse lever fint op til lokalplanens intentioner, idet rækkehusene ligger tæt ud til gaderne og medvirker til give en bymæssig karakter. Bilag Plan med indtegning af Boligforeningen Grønhøj og punkthuse parcel 13, projektmeriale og merialebeskrivelse (udsendes). Teknik- og Miljøudvalget. projektet principgodkendes som grundlag for grundsalget og den videre projektering,

7 samt der kan tilkøbes 6 parkeringspladser som en del af den langsgående parkering i Østerhøjvej. Godkendt. Principgodkendelse af skitseprojekt til bebyggelse af 9 boliger på parcel 15, Østerhøj Syd Resumé Damgaard Jensens Tegnestue har på vegne af bygherren Eckhard Dombrowski, Lærkehuset, fremsendt skitseforslag til bebyggelse af en stokbebyggelse med 9 ustøttede andelsboliger på parcel 15, Østerhøj Syd. Bebyggelsen består af to stokbebyggelser med to-plans boliger. Én stok med 5 boliger mod Østerhøjvej og én stok med 4 boliger, placeret tilbagetrukket parallelt med den anden stok. Til hver bolig hører en mindre have mod vest. Da grunden er meget stejl, er denne placering af bygningerne den mest hensigtsmæssige. Den tilbagetrukne stok ligger højere end stokken med facade ud til Østerhøjvej. Facader beklædes med træ i en blåsort farve. Tagmerialet er rød vingetegl. Vinduer og udvendige døre udføres i hvidmalet træ. Der etableres adgangsvej fra Torv B til en parkeringsplads, som ligger mellem de to stokbebyggelser. Der anlægges 9 parkeringspladser og reserveres areal til et udlæg på 4 parkeringspladser. Lokalplanen fastlægger, der skal udlægges 2 p-pladser og anlægges 1½ p-plads pr. bolig. For opnå denne parkeringsdækning søges der om, der kan anvises 5 parkeringspladser som en del af den langsgående parkering langs bebyggelsen. Bebyggelsen er herudover i overensstemmelse med lokalplanen. Bebyggelsesformen med rækkehuse lever fint op til lokalplanens intentioner, idet rækkehusene ligger tæt ud til gaderne og medvirker til give en bymæssige karakter. Bilag Plan med indtegning af Jægerbo og bebyggelsen på parcel 14, projektmeriale og merialebeskrivelse (udsendes). Teknik- og Miljøudvalget. projektet principgodkendes som grundlag for grundsalget og den videre projektering, der kan tilkøbes 5 parkeringspladser som en del af den langsgående parkering i Østerhøjvej. Godkendt.

8 Område til dyrkningslodder, vinmark og afgræsning i Østerhøj Syd Resumé Fra 42 beboere i boligbebyggelsen Grønhøj og 8 kommende beboere i ældrebofællesskabet Jægerbo er der fremkommet ønsker om nyttehaver i de landskabelige friarealer i Østerhøj Syd. Fra ni familier i Østerhøjområdet er der endvidere kommet ønsker om areal til en fælles vinmark i Østerhøj til dyrkning af økologisk vin til eget forbrug. I Lokalplan gives der mulighed for fælles dyrkning på område C3. På det grundlag anvises ca. en tredjedel af grunden nord for Gl. Østerhøjvej 10 til dyrkningslodder og ca. en tredjedel til vinmark. Område C3 skal indgå som en del af det åbne og bakkede kulturlandskab i Østerhøj Nurpark. Derfor er anvendelsen begrænset til fælles dyrkning eller afgræsning. For bevare helhedspræget og sammenhængen til de omkringliggende marker skal lodderne holdes fri for permanente buske, flerårige stauder, hække og træer. Der tillades opførelse af en fælles kasse til værktøj og fælles kompostkasser i et afgrænset område i markens sydøstlige hjørne. Disse elementer skal holdes i en højde under 1m, udføres i træ og fremstå i farverne sort eller jordfarver jf. lokalplanens bestemmelser. Der kan etableres blivende frugtbuske og frugttræer i forlængelse af de eksisterende hegn, som afgrænser marken. Det forudsættes, der oprettes en nyttehaveforening inden opstart af dyrkningen midt i april. Foreningen skal i løbet af året i dialog med Ballerup Kommune udarbejde fælles vedtægter og lejekontrakt, som skal vedtages senest 1. januar Medlemmerne af foreningen skal gennem et kontingent dække de nødvendige driftsomkostninger. Foreningen er åben for alle beboere i Østerhøj Syd. Det forudsættes ligeledes, der oprettes et vinlaug, som på samme vilkår udarbejder vedtægter og lejekontrakt, som vedtages og underskrives senest 1. januar Den del af marken, der ikke benyttes til nyttehaver eller vinmark kan plejes ved afgræsning. Når der foreslås en tilladelse til starte dyrkningslodderne, inden der er udarbejdet lejekontrakt og vedtægter, er det for imødekomme de borgere (f.eks. i Grønhøj), som har boet i kvarteret længe og haft gener fra byggepladser samt boligveje og friarealer, der ikke er færdiggjort. En fælles dyrkningsforening vil medvirke til styrke det sociale fællesskab på tværs af boliggrupperne. Udgifterne til klargøring af arealet til nyttehaver og etablering af vandhane beløber sig til kr ,- kr., som dækkes af frigivet beløb til byggemodning, Østerhøj Syd projekt nr Bilag Plan med indtegning af område for nyttehaver (udsendes). Henvendelser fra interesserede borgere (ligger i sagen). Teknik- og Miljøudvalget. der gives mulighed for dyrkningslodder, vinmark og nyttehaver i den anviste del af område C3 i Østerhøj Syd. Godkendt i princippet, men således nyttehaveområdet rykkes tilbage fra Gl. Østerhøjvej mod sydøst. Mr. nr. 10 br, Ballerup, Solvej 6 - Ballerup Seminariet

9 Resume Fristen for fjerne midlertidige pavilloner er overskredet med udgangen af marts. Seminariet har den 15. marts søgt om udsættelse, idet nybyggeri forventes stå færdigt i efteråret Udvalget udste fristen til udgangen af marts, idet Seminariets bestyrelse havde besluttet sætte nybyggeri i gang i foråret Der er tinglyst en begrænset tilladelse til 31. december Der er endnu ikke modtaget ansøgning om byggetilladelse til nybyggeriet. Teknik- og Miljøudvalget spørgsmålet om fristforlængelse drøftes med henblik på ny frist. Forhandles, forelægges på ny på næste møde. Mr.nr. 5 ao, Ballerup, Skovvej 9 A Resume Ansøgning om dispension fra Bygningsreglement for småhuse 1998, kap , stk. 1, til fuld udnyttelse af eksisterende tagetage. Ejendommen er fuldt udnyttet i henhold til Bygningsreglement for småhuse 1998, kap , stk. 1, om maksimal bebyggelsesprocent på 25 for huse med én bolig til helårsbeboelse. I forbindelse med tilladelsen til opførelse af enfamiliehuset i 1½ etage blev bebyggelsesprocenten overholdt ved, der blev udført gitterspær over et område på 13 m 2, som herefter ikke skulle medregnes til det udnyttelige areal. Den eksisterende bebyggelsesprocent er 25 og ved eventuel indragelse af de 13 m 2 bliver den 26,89. Ansøgningen er begrundet med, den mindre udvidelse giver en bedre ruminddeling og optimale rumstørrelser. Det er oplyst, inddragelse af arealet ikke kan ses udefra, idet der ikke udføres vinduer eller ændring af de ydre rammer og derfor ikke vil være til gene for naboer og folk på gaden. Teknik- og Miljøudvalget ansøgningen ikke imødekommes. Godkendt. Sager fra lukket møde

10 Sager til behandling på lukket møde med beslutninger (pkt.erne 11-15) Meddelelser Ingen meddelelser. Forslag til lokalplan nr. 112 for et institutionsområde ved Præstevænget i Ballerup Midt. Indstilles til godkendelse. Mr. nr. 3 i, Pederstrup (parcel 1), Pederstrupvej Udsættes. Årsregnskab 2001 Indstilles til godkendelse. Ansættelse af ny entreprenørchef til Teknisk Forvaltning, Merielgården Indstilles til godkendelse.

Boligselskabet Baldersbo - Hedegårdens Varmecentral og Skatteankenævnet

Boligselskabet Baldersbo - Hedegårdens Varmecentral og Skatteankenævnet Møde i mandag den 29. april 2002 kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling *

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 7. oktober 2003, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Problemer med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder LOKALPLAN nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder Tønder kommune TØNDER KOMMUNE Lokalpian nr. 8.40 Et boligområde syd for Vidågade i Tønder.

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95825 Brevid. 1275690 Ref. spc Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT G 13 TILLÆG NR, 4 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE MELLEM HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ, LOKALPLAN GL 13.4 - TILLÆG NR. HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ. 4 TIL BYPLANVEDTÆGT G 13 - FOR ET OMRÅDE MELLEM INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. maj 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning og foretage

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge

LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge LOKALPLAN 6-02.4 Andelsboliger på Gartnerjorden i Lellinge KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 6-02.4 ANDELSBOLIGER PÅ GARTNERJORDEN I LELLINGE INDHOLDSFORTEGNELSE: side Lokalplanens formål og indhold 5 Lokalplanens

Læs mere

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning)

Område Byggeønske: Forvaltningens bemærkninger Løsning Underområde (Se vedhæftede tegning) Bilag 2. Oversigt over byggeønsker og -problemer ved Krimsvej Nedenstående oversigt over byggeønsker er lavet på baggrund af oplysninger fra grundejerne. Forvaltningens bemærkninger til de fremkomne ønsker

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 2 vedrørende et stort set ubebygget område øst for Højsletten og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger 2002 - anlægsbevilling og finansiering

Bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger 2002 - anlægsbevilling og finansiering Møde i mandag den 25. marts 2002, kl. 18.00 i s mødesal. Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". DAGSORDEN med beslutninger

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan 2.3. For en rækkehusbebyggelse i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20300

Lokalplan 2.3. For en rækkehusbebyggelse i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20300 Lokalplan 2.3 For en rækkehusbebyggelse i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 22.10.1979 3011501L20300 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.3. for en rækkehusbebyggelse i Snertinge Tillæg

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen.

Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Vejen den 10-05-2012 Byggesag: Opførelse af 26 boliger på hjørnet af Kastruplundgade og Ved Stationen I Kastrup Bygherre: Oxdal Metro A/S, Nørregade 3, 6600 Vejen. Ansøgning om dispensation iht. Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

LOKALPLAN 152. For Områdecenter Virumgård i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 152. For Områdecenter Virumgård i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 152 For Områdecenter Virumgård i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................................................................................................................................

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN ET BOLIGOMRADE VED SVALEVEJ I KASTRUP. Pris 2400 kz. for. &okalplan nr. B-304.1 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1989

LOKALPLAN ET BOLIGOMRADE VED SVALEVEJ I KASTRUP. Pris 2400 kz. for. &okalplan nr. B-304.1 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1989 LOKALPLAN for ET BOLIGOMRADE VED SVALEVEJ I KASTRUP &okalplan nr. B-304.1 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1989 Pris 2400 kz RedegØrelse til lokalplan.nr. B-304.1 for et tæt,lavt boligområde ved Svalevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 8. Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 8 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 8 vedrører kædehusbebyggelsen ved Havlykkevej og Stokkemarkevej. Udover at fastlægge, at området kun må anvendes til boligformål, og

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 3. marts 2004 via Magistraten J.nr.: 13.06.04.P20.018.02 51 Den Ref.: Tlf.nr.: hh/bb

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

Skive kom m u ne Lokalplan nrm 4.1

Skive kom m u ne Lokalplan nrm 4.1 Skive kom m u ne Lokalplan nrm 4.1 Boligområde ved Citronvej i Resen i.. Teknisk forvaltning 1987 LOKALPLAN NR. 4.1 - BOLIGOMRÅDE VED CITRONVEJ I RESEN.... INDHOLD. Indledning... side 3 Kortbilag 2...

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. januar 2011 Sagsbehandler Merete Holme Nielsen Telefon direkte 76 16 13 27 Sagsid 2010-18461 Notat, bilag 1 Byggeprojekt på ejendommen beliggende Hjerting Strandvej

Læs mere