Kommentarer og uddybende forklaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer og uddybende forklaringer"

Transkript

1 Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om hvorvidt dette udgør en ændring i forhold til de gamle vedtægter. 1 og 2 er blot angivelser af fakta, som de nu engang er, hvilket ikke reelt er en ændring. 3 er en videreførelse af de gamle vedtægter, men bemærk også at der her gives regler for hvornår man har mulighed for fremleje. De angivne regler er enslydende med den praksis vi har anvendt de senere år i foreningen og der vil derfor ikke være ændringer i de tilladelser der bliver givet. 4 angiver den pris der skal betales for andelen i grundfonden. Den nærmere præcisering af dette fremgår af 14 som omtales senere. I 4 er det blot nævnt at prisen kan bestå af flere beløb, sådan som det nu er mest belejligt rent administrativt. Hvis vi fx laver et depositum så er det lettere at tilbageholde et beløb når folk flytter og evt. bruge dette til at udbedre skader der ført blev opdaget efter fraflytningen. I 5 står der at man ikke har andel i foreningens gæld. Dvs. hvis foreningen går konkurs kan man kun tabe indskuddet ikke de penge man har sat i banken eller i pensionsopsparingen. 6 angiver at når man har betalt så får man et grundfondsbevis, samt at dette der i princippet er et investeringsbevis- ikke betyder at man får et afkast af dette. Det er dog tydeliggjort at der er tale om et andelsbevis, hvilket ikke var helt klart i de tidligere vedtægter, hvor det kun fremgik af selve grundfondsbeviserne. Derudover er der nogle angivelser af hvordan man håndterer sammenlægninger af boliger, for det tilfælde at vi skulle få flere af disse. Disse angivelser er uændrede i forhold til tidligere praksis. 7 og 8 angiver at man får en lejekontrakt og at huslejen skal betales efter bruttoarealet ligesom i lejeboliger. Dette er som vi tidligere har gjort. Da vi imidlertid er i den situation at enkelte boliger har inddraget fællesarealer til deres egen beboelse har vi indført nogle ændringer således at disse beboere fremover skal betale for det. Hvis dette er uoverkommeligt for dem, vil de kunne returnere kælderarealerne til foreningen. I 9 skal I bemærke, at der også er to yderligere regelsæt for vedligeholdelse. Det ene er en vedligeholdelsesplan for alle de ting der vedrører fremtidige fællesinvesteringer i vinduer, tage, fundamenter el og internet. Den anden vedrører vedligeholdelsesregler for den vedligeholdelse som beboerne selv skal foretage. Vedligeholdelsesregler udarbejder vi selv, mens vedligeholdelsesplanen bliver lavet ved en gennemgang af bygningerne. Den skal typisk give mulighed for at beregne omkostningerne til fælles vedligeholdelse år ud i fremtiden således at man langsomt kan tilpasse huslejen til det nødvendige niveau og undgå at der kommer voldsomme huslejestigninger i enkelte år. 10 er en tydeliggørelse af at beboerne har ret til at ændre deres bolig lige som de har lyst til så længe det foregår på en ordentlig og lovlig måde. Når ændringer skal meldes til bestyrelsen så er

2 det for at sikre at man ikke laver ændringer der er så uheldige at det kan underminere bygningen eller påvirke andre beboere. Dette svarer også til tidligere praksis. 11 om fremleje indeholder de regler som vi har benyttet de seneste 5 år. De er relativt stramme og giver ikke mulighed for udlejning når man er på ferie el.lign. Det er dog nok nødvendig med disse regler for at undgå at der er megen trafik ud og ind af boligerne af folk der kun er her kortvarigt. Disse kan man selvfølgeligt godt lette lidt på hvis man synes der er behov, men dette gøres bedst i fremlejeregelsætter der udarbejdet til angiver at der skal være en husorden for god opførsel. Det har vi allerede og den eksisterende videreføres. Denne husorden er ikke nærmere beskrevet i vedtægterne, hvilket betyder at man kan ændre i den efter behov uden de omstændeligheder der er forbundet med vedtægtsændringer. 13 omhandler hvorledes boliger skifter beboer. Den er delt i 4 dele, hvor de 3 første angiver at beboeren har ret til at give boligen til andre slægtninge ved dødsfald, skilsmisse og i øvrigt efter at have boet her i 2 år. Kun hvis man ikke ønsker dette, er det foreningen der tildeler boligen via ventelisten. Der er ventelisteregler der skal følges i den forbindelse. Vi følger de eksisterende indtil generalforsamlingen vedtager nye. 14 omhandler prisen der skal betales for andelen. Dette har været svært at give et bud på og der kan være ting I vil ændre på. Prisen dannes af to forskellige typer værdisætninger: andelen i fællesværdier og værdi af individuelle forbedringer. De individuelle forbedringer er ikke noget vi kan lave regler for, hvis beboerne skal have fuld frihed til at indrette deres bolig som de har lyst til. Hvis man har lyst til at installere et toilet af rent guld og putte diamanter på dørhåndtagene; så er det tilladt og vil blive vurderet efter faste regler. At afsætte boligen, er i sidste ende beboerens egen hovedpine og foreningen skal ikke betale for eventuelle tåbelige indretninger. Når man sælger boligen kan man blive nødt til at gå ned i pris for at finde en køber, hvilket vil sige at man miste penge, fordi ingen vil købe dem til vurderingen. Fællesværdierne kan vi godt lave regler for. Her er det vigtigt at der er værdier som foreningen råder over og som den kan bruges til sikkerhedsstillelse ved lånoptagning. Hvis man fx reservere 50% af den offentlige vurdering til dette kan man imidlertid ikke også udele det samme 50% til andelene. Det vil kort sagt kun være 50% af værdierne der kan fordeles mellem andelshaverne/medlemmerne. Om det skal være 50%, 40% eller 30% der skal udeles kan man diskutere. Man kan også vælge at prisen skal sættes lavt og eventuelt blot fastholde den hvor den er nu, hvilket er ca. 800 kr for en toværelses bolig. Dette vil en generalforsamling kunne beslutte, da der kun er angivet en øvre grænse der sikrer eventuelt fremtidigt lånebehov. I skal dog bemærke at denne værdifastsættelse er lavere end hvis vi gjorde beboernes værdier op efter de gamle vedtægter. Her er værdien af grunden som vi købte alene ca. 30% af den samlede offentlige vurdering på ca. 100 mill. kr og yderligere værdier som vinduer og varmecentraler vil nok bringe beløbet noget over 50%.

3 Vi kan imidlertid ikke både have høje andelsværdier og billig husleje for børn af ejendommen, så derfor er vi endt på 50% som maksimumsværdi. Dette skulle også betyde at når priserne på andelsboliger tager udsving på op til 50% inden for få år, så skulle det ikke være noget der vil påvirke fraflyttende beboere i større grad. Som udgangspunkt vil vi imidlertid bruge satsen 25% idet dette betyder at der ikke vil være nogen væsentlig værdiforøgelse for boligerne. Kun hvis generalforsamlingen kan blive enige om at ændre denne vil der reelt ske en ændring i priserne for boligerne. Hvis man bruger oplysningerne fra regnskabet fra 2012/13 så vil man beregne værdien af en andel til (den angivne indefrysning er diskuteret i 32): Angivelse i regnskab i kr i mill kr 1 Anlægsaktiver ,01 2 Omsætningsaktiver ,29 3 Samlede aktiver ,30 4 Indefrysning 20% ,66 5 Udlodningssum ,64 6 Udlodningsandel 25% < ,66 7 Langfristet Gæld ,87 8 Kortfristet Gæld ,69 9 Samlet gæld ,56 10 Netto værdi ,10 11 Brutto etage areal Pris pr. kvm 173,73 1 værelse 30 kr ,06 2 værelse 52 kr ,23 4 værelse 104 kr ,47 6 værelse 156 kr ,70 De individuelle forbedringer har i perioden 2010 til 2014 ligget på til for 4-værelses boliger. Der er ikke udført vurderinger i toværelsesboliger i perioden. Dette sideløbende system kører videre som altid hvilket betyder at vi ved overgangen til de nye vedtægter samlet set ikke vi mærke nogen væsentlig ændring i priser på boliger.

4 Bemærk dog også at der nu er angivelser om hvad man skal gøre hvis man er uenig i vurderingen. Disse er taget fra standardvedtægter for andelsboliger. 15 angiver procedurer for overdragelsen. Disse er også efter standardvedtægterne, med rettelser der gør det muligt at fortsætte den nuværende praksis. 16 til 18 præcisere at hvis man ellers opfører sig ordentligt så kan man blive i boligen så længe man har lyst. Hvis man opsiger sin bolig skal man følge reglerne og hvis man ikke opfører sig ordentligt kan man blive smidt ud efter samme regler. 19 er blot en yderligere præcisering af 13 og 16-19, hvis nu nogen skulle være i tvivl om disse. 20 til 21 handler om hvordan generalforsamlingen gennemføres. Det er angivet som i standardvedtægterne og svarer til det som vi har gjort tidligere. 22 omhandler afstemninger og der er her en væsentlig ændring i forhold til de gamle vedtægter idet man kan gennemføre vedtægtsændringer med kun 2/3 af beboernes stemmer uanset fremmøde ved en genindkaldelse. Dette svarer til standardvedtægterne og vil formodentligt være hensigtsmæssigt hvis man skal ændre mindre betydende forhold som fx regnskabsåret, hvilket ikke kan tiltrække et stort antal medlemmer til generalforsamlingen. 23 til 27 indeholder vigtige ændringer i forhold til de eksisterende vedtægter og praksis. Det skal fremhæves at det nu fremgår at bestyrelsen skal have en forretningsorden, hvilket ikke fremgår af de gamle vedtægter. Ligeledes er der sat en økonomisk grænse for hvilket beslutninger bestyrelsen kan tage uden at rådføre sig med generalforsamlingen. Endeligt udgår KAB af foreningens bestyrelsessammenhænge, hvilket dog ikke ændre på praksis da KAB ikke har deltaget i arbejdet de seneste 8-10 år. 28 indeholder en væsentlig ændring idet KAB ikke er angivet som administrator. Dette er en konsekvensrettelse i forhold til den tidligere tilladelse der blev givet af KAB. Bemærk dog at dette ikke skal forstå således at KAB udskiftes som administrator i forbindelse med vedtægtsændringen. Dette er der ingen planer om. 29 og 30 er standardvedtægterne rettet til således, at vi kan fortsætte den administrative praksis der er udviklet med KAB. Der vil derfor ikke være tale om reelle ændringer. 31 svarer til de regler vi vedtog ved seneste vedtægtsændring i 2012, med henvisning til at de gamle vedtægters angivelse var ulovlig. Disse fremgår ikke af den udgave af de gamle vedtægter der er udsendt. 32 afviger betydeligt fra de gamle vedtægter idet KAB ikke automatisk skal have et eventuelt overskud. Det er dog fortsat angivet at KAB eller en anden boligsocial organisation skal have op til 20% af foreningens værdier for at sikre en fastholdelse af ideen med disse vedtægter i fremtiden. Der skal kort sagt betales en dumme-bøde hvis fremtidige letsindige beboere forsøger at score kassen under en midlertidig økonomisk højkonjunktur, ved at ændre hensigten med vedtægterne. 33 er en huskeseddel til bestyrelsen således at de bliver mindet om hvilket andre regelsæt de skal følge og i øvrigt sørge for at beboerne har adgang til. Disse kan ændres på almindelige

5 generalforsamlinger i fremtiden uden at vedtægterne ændres. Disse regelsæt kan dog ikke være i strid med de rettigheder og pligter der er angivet i vedtægterne.

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Notat vedr. vedtægter og selskabskonstruktion i Vibevænget.

Notat vedr. vedtægter og selskabskonstruktion i Vibevænget. Notat vedr. vedtægter og selskabskonstruktion i Vibevænget. Per M Jensen (formand), Vibevænget februar 2013, revideret august 2013. Baggrund Denne tekst er udarbejdet i forbindelse med en diskussion af

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Hvad er en Andelsboligforening

Hvad er en Andelsboligforening Abf. Gartnerhaven I Side 1 af 7 Hvad er en Andelsboligforening Andelsboligformen Andelsboligformen har været kendt i Danmark i mere end 100 år; men alligevel er der ofte misforståelser omkring strukturen

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Sådan får du balance i økonomien Det er vigtigt at økonomien balancerer - ikke mindst når du bliver boligejer. Her giver vi dig en række fornuftige

Sådan får du balance i økonomien Det er vigtigt at økonomien balancerer - ikke mindst når du bliver boligejer. Her giver vi dig en række fornuftige Sådan får du balance i økonomien Det er vigtigt at økonomien balancerer - ikke mindst når du bliver boligejer. Her giver vi dig en række fornuftige input med centrale fakta og gode råd, som du kan bruge,

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1 Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen FREMTIDEN Serie I Foreningen er stiftet i oktober 1926. Nye vedtægter lavet

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere